JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 29 »
Mimmi ja Esko Lyytikäinen ovat pitäneet yhtä jo yli 50 vuotta. Elämään on mahtunut monenlaista, mutta puolisoiden välinen yhteys on säilynyt kaikkina aikoina.

Mimmi ja Esko Lyytikäinen ovat pitäneet yhtä jo yli 50 vuotta. Elämään on mahtunut monenlaista, mutta puolisoiden välinen yhteys on säilynyt kaikkina aikoina.

Anni Kälkäjä

Mimmi ja Esko Lyytikäinen ovat pitäneet yhtä jo yli 50 vuotta. Elämään on mahtunut monenlaista, mutta puolisoiden välinen yhteys on säilynyt kaikkina aikoina.

Mimmi ja Esko Lyytikäinen ovat pitäneet yhtä jo yli 50 vuotta. Elämään on mahtunut monenlaista, mutta puolisoiden välinen yhteys on säilynyt kaikkina aikoina.

Anni Kälkäjä

Yh­des­sä yli puo­li­vuo­si­sa­taa

Puhutaan maasta ja taivaasta1.5.2021 8.00

Lyy­ti­käi­sen ko­dis­sa Ou­lun­sa­los­sa on puh­das­ta ja viih­tyi­sää. Pöy­tiä ko­ris­ta­vat Mim­min tai­dok­kaas­ti vir­ka­tut val­koi­set lii­nat, ja soh­van vie­res­sä nö­köt­tää kori kes­ke­ne­räi­siä ku­ti­mia. Li­pas­ton vie­reen on ase­tel­tu toi­nen kori, jos­sa on siis­tis­sä pi­nos­sa päi­vän leh­det. Es­ko nap­paa sii­tä yh­den ja is­tah­taa lu­ke­maan Mim­min vil­la­suk­kaa ku­to­vien puik­ko­jen ki­li­näs­sä. On help­poa pää­tel­lä Lyy­ti­käis­ten ole­van erot­ta­ma­ton kak­sik­ko, tai ku­ten Es­ko il­mai­see: mat­kan var­rel­la tii­viis­ti yh­teen hi­ou­tu­nut tii­mi.

Vesa Kärkkäinen katsoo mediamaisemaa yli 30 vuoden työkokemuksella.

Vesa Kärkkäinen katsoo mediamaisemaa yli 30 vuoden työkokemuksella.

Kuva haastateltavalta

Vesa Kärkkäinen katsoo mediamaisemaa yli 30 vuoden työkokemuksella.

Vesa Kärkkäinen katsoo mediamaisemaa yli 30 vuoden työkokemuksella.

Kuva haastateltavalta

Leh­dis­tön­va­paus kuu­luu de­mok­ra­ti­aan

Puhutaan maasta ja taivaasta30.4.2021 13.55

– Toi­mit­ta­jan työs­sä on kiin­nos­ta­vaa ja haas­ta­vaa, kun saa ot­taa asi­ois­ta sel­vää. Työs­sä saa elää to­dek­si päi­vit­täin, mi­ten luu­lo ei ole tie­don väär­ti. Yk­sin­ker­tai­sik­si luul­lut asi­at pal­jas­tu­vat usein mo­ni­mut­kai­sik­si, poh­tii Sa­von Sa­no­mien ar­tik­ke­li­toi­mit­ta­ja Vesa Kärk­käi­nen.

Jean Claude Maniragaba ja Ernestine-vaimo asuvat Ruandassa.

Jean Claude Maniragaba ja Ernestine-vaimo asuvat Ruandassa.

Jean Claude Maniragaba ja Ernestine-vaimo asuvat Ruandassa.

Jean Claude Maniragaba ja Ernestine-vaimo asuvat Ruandassa.

Ru­an­da­lai­sen pas­to­rin pit­kä mat­ka evan­ke­liu­min us­ko­jak­si

Puhutaan maasta ja taivaasta10.4.2021 7.00

Ju­tun poh­ja­na on käy­tet­ty Jean Clau­de Ma­ni­ra­ga­ban ja Mii­ka Kop­pe­roi­sen säh­kö­pos­ti­kes­kus­te­lua. Ju­tun koos­ti Sal­la Son­ni­nen

Niilo Rauhala viipyy dokumentissa myös lapsuudenkodissa ja lapsuusmaisemissaan Kittilässä. Kuvakaappaus videosta.

Niilo Rauhala viipyy dokumentissa myös lapsuudenkodissa ja lapsuusmaisemissaan Kittilässä. Kuvakaappaus videosta.

Niilo Rauhala viipyy dokumentissa myös lapsuudenkodissa ja lapsuusmaisemissaan Kittilässä. Kuvakaappaus videosta.

Niilo Rauhala viipyy dokumentissa myös lapsuudenkodissa ja lapsuusmaisemissaan Kittilässä. Kuvakaappaus videosta.

Do­ku­ment­ti poh­joi­sen ru­noi­li­jas­ta Yo­u­Tu­bes­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta1.4.2021 7.00

Saa­ri jul­kai­si ku­vaa­man­sa ja leik­kaa­man­sa do­ku­men­tin Yo­u­Tu­bes­sa kaik­kien kat­sot­ta­vak­si. Se löy­tyy ni­mel­lä Nii­lo Rau­ha­la – poh­joi­sen ru­noi­li­ja.

Aune Takkisen ammattiin valmistuminen viivästyi sairastamisen vuoksi 1960-luvulla. – Nuorelle puoli vuotta oli kuin ikuisuus! hän naurahtaa.

Aune Takkisen ammattiin valmistuminen viivästyi sairastamisen vuoksi 1960-luvulla. – Nuorelle puoli vuotta oli kuin ikuisuus! hän naurahtaa.

Rauno Saarnio

Aune Takkisen ammattiin valmistuminen viivästyi sairastamisen vuoksi 1960-luvulla. – Nuorelle puoli vuotta oli kuin ikuisuus! hän naurahtaa.

Aune Takkisen ammattiin valmistuminen viivästyi sairastamisen vuoksi 1960-luvulla. – Nuorelle puoli vuotta oli kuin ikuisuus! hän naurahtaa.

Rauno Saarnio

Tau­ti pa­ra­ni, muis­to jäi

Puhutaan maasta ja taivaasta27.3.2021 9.00

– Ei ol­lut al­kuun­kaan “fik­sua” sai­ras­tua keuh­ko­tu­biin ja vie­lä kes­ken opin­to­jen, tuu­mii Au­ne Tak­ki­nen. Hän sai­ras­ti keuh­ko­tu­ber­ku­loo­sin nuo­ruu­des­saan 1960-lu­vul­la.

Opistonuoret piristävät ja ilahduttavat taloussihteeri Eija Tiitisen arkea.

Opistonuoret piristävät ja ilahduttavat taloussihteeri Eija Tiitisen arkea.

Jorma Kauppila

Opistonuoret piristävät ja ilahduttavat taloussihteeri Eija Tiitisen arkea.

Opistonuoret piristävät ja ilahduttavat taloussihteeri Eija Tiitisen arkea.

Jorma Kauppila

Nuo­ri­so ja neu­lo­muk­set ovat työn maus­te

Puhutaan maasta ja taivaasta10.3.2021 14.00

Pih­ti­pu­taa­lai­nen Ei­ja Tii­ti­nen on toi­mi­nut yh­dek­sän vuot­ta Reis­jär­ven kris­til­li­sen opis­ton ta­lous­sih­tee­ri­nä. Mer­ko­no­min poh­ja­kou­lu­tus ja use­an vuo­den työ vas­taa­vas­sa teh­tä­väs­sä edel­li­ses­sä työ­pai­kas­sa an­toi­vat sii­hen hy­vät val­miu­det.

Joshua, Steffan, Avelia, Lillian, Lennart ja Miia Laho viihtyvät hyvin Suomessa. Amerikan sukulaisiin pidetään tällä hetkellä yhteyttä tekniikan avulla.

Joshua, Steffan, Avelia, Lillian, Lennart ja Miia Laho viihtyvät hyvin Suomessa. Amerikan sukulaisiin pidetään tällä hetkellä yhteyttä tekniikan avulla.

Joshua, Steffan, Avelia, Lillian, Lennart ja Miia Laho viihtyvät hyvin Suomessa. Amerikan sukulaisiin pidetään tällä hetkellä yhteyttä tekniikan avulla.

Joshua, Steffan, Avelia, Lillian, Lennart ja Miia Laho viihtyvät hyvin Suomessa. Amerikan sukulaisiin pidetään tällä hetkellä yhteyttä tekniikan avulla.

Yk­si per­he, kak­si kult­tuu­ria

Puhutaan maasta ja taivaasta6.3.2021 9.05

Miia ja Jos­hua Laho asu­vat nel­jän lap­sen­sa kans­sa Poh­jois-Sa­vos­sa Vie­re­mäl­lä. Jos­hua on ko­toi­sin Yh­dys­val­lois­ta, Min­ne­so­tan osa­val­ti­os­ta. Hän muut­ti Suo­meen ke­säl­lä 2014 ja vei sa­ma­na ke­sä­nä Miia-puo­li­son­sa vi­hil­le.

Lähde: Wikipedia commons

Lähde: Wikipedia commons

Ka­le­va­lan päi­vän mer­keis­sä: Suo­ma­lai­nen satu so­peu­tuu

Puhutaan maasta ja taivaasta28.2.2021 12.00

Tä­nään on tär­keä päi­vä. Päi­vä­mies jul­kai­see Ka­le­va­lan ja suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin päi­vän kun­ni­ak­si uu­del­leen kol­me vuot­ta sit­ten päi­vän­va­lon näh­neen las­ten­kir­jal­li­suut­ta kä­sit­te­le­vän ju­tun.

Kuva Sutiselta

Kuva Sutiselta

Ko­ti­seu­ra­kun­nan ja kir­kon asi­al­la

Puhutaan maasta ja taivaasta20.2.2021 9.00

Sai­la Su­ti­nen toi­mii tois­ta kaut­ta ko­ti­seu­ra­kun­tan­sa kirk­ko­val­tuu­tet­tu­na ja kirk­ko­neu­vos­ton jä­se­ne­nä. Hän joh­taa kas­va­tuk­sen toi­mi­kun­taa. Li­säk­si hän on en­sim­mäis­tä kaut­ta jä­se­ne­nä Es­poon hiip­pa­kun­nan hiip­pa­kun­ta­val­tuus­tos­sa.

Miia Pöyskö

Miia Pöyskö

Työ­vuo­ros­sa: Keit­ti­ö­vuo­roon riit­tää osal­lis­tu­mi­sen halu

Puhutaan maasta ja taivaasta19.2.2021 11.00

– Keit­ti­öl­lä työs­ken­te­ly on to­del­la mie­luis­ta, ker­too Sii­ka­jo­el­la asu­va Mar­ja-Lee­na Pöys­kö.

1 2 3 4 ... 29 »
18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies