JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 31 »

Kuva haastateltavalta

Kuva haastateltavalta

Am­mat­ti löy­tyi va­paa­eh­tois­työn avul­la

Puhutaan maasta ja taivaasta3.9.2021 14.00

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Kirs­ti Räi­hä on ol­lut asuin­paik­ka­kun­tien­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä mo­nen­lai­ses­sa työs­sä mu­ka­na.

Kati Kanto

Kati Kanto

En­ke­lin sy­lis­sä

Puhutaan maasta ja taivaasta29.8.2021 10.30

Ee­va Ra­ja­ta­lo ko­kee elä­neen­sä en­ke­lin var­je­luk­sen to­dek­si elä­mäs­sään. Psal­mit ovat hä­nel­le tär­kei­tä.

Niilan kolmas luokka alkoi iloisesti ja rutiinilla.

Niilan kolmas luokka alkoi iloisesti ja rutiinilla.

Kuva: Haastateltavalta

Niilan kolmas luokka alkoi iloisesti ja rutiinilla.

Niilan kolmas luokka alkoi iloisesti ja rutiinilla.

Kuva: Haastateltavalta

Kol­mas luok­ka al­koi mu­ka­vas­ti – Nii­lan ei tar­vit­se jän­nit­tää

Puhutaan maasta ja taivaasta26.8.2021 8.45

Nii­lan kou­lu­syk­sy ete­nee to­tut­tua ra­taa, mut­ta ko­to­na on lu­vas­sa uu­sia, jän­nit­tä­viä tuu­lia muu­ton myö­tä.

Henna Pärkkä on 30-vuotias oululainen tradenomi, joka työskentelee SRK:lla lähetystyön sihteerinä.

Henna Pärkkä on 30-vuotias oululainen tradenomi, joka työskentelee SRK:lla lähetystyön sihteerinä.

Helmi Yrjänä

Henna Pärkkä on 30-vuotias oululainen tradenomi, joka työskentelee SRK:lla lähetystyön sihteerinä.

Henna Pärkkä on 30-vuotias oululainen tradenomi, joka työskentelee SRK:lla lähetystyön sihteerinä.

Helmi Yrjänä

Ju­ma­la joh­dat­ti toi­sin

Puhutaan maasta ja taivaasta24.8.2021 7.30

Työ on niin iso osa elä­mää, et­tä työt­tö­mä­nä elä­män mer­ki­tyk­sel­li­syys voi ky­see­na­lais­tua. Työn saa­mi­nen työt­tö­myy­den jäl­keen on suu­ri kii­tok­sen ai­he.

Kaisa Heikkala

Kaisa Heikkala

Kan­ta­va aja­tus: Pie­ta­ri­lai­sen tau­lun kos­ket­ta­va ta­ri­na

Puhutaan maasta ja taivaasta19.8.2021 8.00

Po­si­o­lai­nen El­sa Ryy­nä­nen ker­too lin­ja-au­to­ret­kis­tä, joi­ta Heik­ki­län Paa­vo jär­jes­ti Ro­va­nie­mel­tä 1980-lu­vul­la Pie­ta­riin.

Aimo Hautamäki puhui Reisjärvellä Joonan merkistä, joka Jeesuksen koettelijoille annettiin.

Aimo Hautamäki puhui Reisjärvellä Joonan merkistä, joka Jeesuksen koettelijoille annettiin.

Hannele Saukko

Aimo Hautamäki puhui Reisjärvellä Joonan merkistä, joka Jeesuksen koettelijoille annettiin.

Aimo Hautamäki puhui Reisjärvellä Joonan merkistä, joka Jeesuksen koettelijoille annettiin.

Hannele Saukko

Us­ko­mi­sen lah­ja on Ju­ma­lan työ

Puhutaan maasta ja taivaasta14.8.2021 8.00

Reis­jär­ven opis­to­seu­rois­sa vii­me vii­kon­lop­pu­na pal­vel­lut Ai­mo Hau­ta­mä­ki ker­toi aja­tuk­si­aan pu­hees­taan vie­lä sen pi­det­ty­ään.

Eila ja Esko Kantola kuuntelivat opistoseuroja kotonaan Ruukissa.

Eila ja Esko Kantola kuuntelivat opistoseuroja kotonaan Ruukissa.

Ari Haapakoski

Eila ja Esko Kantola kuuntelivat opistoseuroja kotonaan Ruukissa.

Eila ja Esko Kantola kuuntelivat opistoseuroja kotonaan Ruukissa.

Ari Haapakoski

Ju­ma­la kuu­lee hä­tään­ty­neen ru­kouk­sen

Puhutaan maasta ja taivaasta13.8.2021 9.35

Maa­il­man­laa­jui­nen ko­ro­na­pan­de­mia on es­tä­nyt ko­koon­tu­mi­set tänä vuon­na myös opis­to­seu­roi­hin. Ruuk­ki­lai­set Ei­la ja Es­ko Kan­to­la hil­jen­tyi­vät kuun­te­le­maan Reis­jär­ven opis­to­seu­ro­ja ko­to­naan Sii­ka­jo­en Ruu­kis­sa.

Laura Nauha kertoo, että eri ikäisillä nukkuminen on erilaista. – Vauvat ovat enemmän aamuihmisiä, kun taas nuoret valvovat illasta.

Laura Nauha kertoo, että eri ikäisillä nukkuminen on erilaista. – Vauvat ovat enemmän aamuihmisiä, kun taas nuoret valvovat illasta.

Anni Nauha

Laura Nauha kertoo, että eri ikäisillä nukkuminen on erilaista. – Vauvat ovat enemmän aamuihmisiä, kun taas nuoret valvovat illasta.

Laura Nauha kertoo, että eri ikäisillä nukkuminen on erilaista. – Vauvat ovat enemmän aamuihmisiä, kun taas nuoret valvovat illasta.

Anni Nauha

Uni on lah­ja ja ih­me

Puhutaan maasta ja taivaasta22.7.2021 8.00

Raa­he­lai­nen Lau­ra Nau­ha on tut­ki­jan työn­sä kaut­ta pääs­syt tu­tus­tu­maan unen ih­mee­seen tie­teel­li­sel­tä kan­nal­ta tar­kas­tel­tu­na. Var­si­nai­ses­ti hä­nen tut­ki­mu­sai­heen­sa liit­tyy ter­veys­lii­kun­taan ja kro­no­tyyp­pei­hin – sii­hen, mi­ten toi­set meis­tä ovat ai­van luon­nos­taan vir­kum­pia aa­mul­la ja toi­set taas il­lal­la. Pal­jon häm­mäs­tel­tä­vää hän ker­too tul­leen vas­taan.

Matti Heikkinen piti puheensa Reisjärven Suviseuroissa sunnuntaipäivänä.

Matti Heikkinen piti puheensa Reisjärven Suviseuroissa sunnuntaipäivänä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Matti Heikkinen piti puheensa Reisjärven Suviseuroissa sunnuntaipäivänä.

Matti Heikkinen piti puheensa Reisjärven Suviseuroissa sunnuntaipäivänä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Su­vi­seu­ro­jen sa­no­maa: Cor­ne­liuk­sen koh­taa­mi­nen opet­ti Pie­ta­ria

Puhutaan maasta ja taivaasta10.7.2021 8.00

Ke­sa­re­an ta­paus näyt­ti konk­reet­ti­ses­ti, mi­ten us­ko tu­lee kuu­los­ta. Pyhä Hen­ki lan­ke­si Pie­ta­rin pu­hu­es­sa kuu­li­joi­den pääl­le ja he pää­si­vät si­säl­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Kuva on Hankasalmen 5. leirin konfirmaatiosta vuodelta 2019. Leiriläisiä siunaamassa Sari Salahub, Pasi Lyyra ja Antti Koivisto.

Kuva on Hankasalmen 5. leirin konfirmaatiosta vuodelta 2019. Leiriläisiä siunaamassa Sari Salahub, Pasi Lyyra ja Antti Koivisto.

Kuva Sari Salahubilta

Kuva on Hankasalmen 5. leirin konfirmaatiosta vuodelta 2019. Leiriläisiä siunaamassa Sari Salahub, Pasi Lyyra ja Antti Koivisto.

Kuva on Hankasalmen 5. leirin konfirmaatiosta vuodelta 2019. Leiriläisiä siunaamassa Sari Salahub, Pasi Lyyra ja Antti Koivisto.

Kuva Sari Salahubilta

Rip­pi­kou­lu­työn­te­ki­jä naut­tii nuor­ten koh­taa­mi­ses­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta9.7.2021 9.45

– En kek­si juu­ri­kaan syi­tä ol­la osal­lis­tu­mat­ta rip­pi­kou­lu­työ­hön, sa­noo rip­pi­kou­luo­pet­ta­ja Sari Sa­la­hub.

1 2 3 4 ... 31 »
22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.