JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 28 »
Raahelainen Juuso Tölli osallistui kotoa käsin Reisjärven opiston kautta järjestetylle SRK:n viestinnän etäkurssille. Myös kaksivuotias Niila oli kuulolla.

Raahelainen Juuso Tölli osallistui kotoa käsin Reisjärven opiston kautta järjestetylle SRK:n viestinnän etäkurssille. Myös kaksivuotias Niila oli kuulolla.

Pihla Niskakangas

Raahelainen Juuso Tölli osallistui kotoa käsin Reisjärven opiston kautta järjestetylle SRK:n viestinnän etäkurssille. Myös kaksivuotias Niila oli kuulolla.

Raahelainen Juuso Tölli osallistui kotoa käsin Reisjärven opiston kautta järjestetylle SRK:n viestinnän etäkurssille. Myös kaksivuotias Niila oli kuulolla.

Pihla Niskakangas

Etäyh­teys su­ju­voit­taa toi­min­taa: "Tar­vit­see vain löy­tää tie­to­ko­neel­le paik­ka"

Puhutaan maasta ja taivaasta30.1.2021 7.35

Mo­nien mui­den ta­voin raa­he­lai­nen Juu­so Töl­li on tot­tu­nut vii­me ai­koi­na osal­lis­tu­maan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vas­tuu­teh­tä­viin etä­nä. Tam­mi­kuus­sa hän oli mu­ka­na Reis­jär­ven opis­ton kaut­ta jär­jes­te­tyl­lä SRK:n vies­tin­nän etä­kurs­sil­la.

Työnäkymät hoitoalalla ovat Kokkosen mielestä erittäin hyvät. Hän onkin saanut tehdä työvuoroja opintojen ohella useisiin eri paikkoihin. Keikkapyyntöjä on tullut jopa enemmän kuin hän pystyy tekemään.

Työnäkymät hoitoalalla ovat Kokkosen mielestä erittäin hyvät. Hän onkin saanut tehdä työvuoroja opintojen ohella useisiin eri paikkoihin. Keikkapyyntöjä on tullut jopa enemmän kuin hän pystyy tekemään.

Kuva haastateltavalta

Työnäkymät hoitoalalla ovat Kokkosen mielestä erittäin hyvät. Hän onkin saanut tehdä työvuoroja opintojen ohella useisiin eri paikkoihin. Keikkapyyntöjä on tullut jopa enemmän kuin hän pystyy tekemään.

Työnäkymät hoitoalalla ovat Kokkosen mielestä erittäin hyvät. Hän onkin saanut tehdä työvuoroja opintojen ohella useisiin eri paikkoihin. Keikkapyyntöjä on tullut jopa enemmän kuin hän pystyy tekemään.

Kuva haastateltavalta

Mum­mut ja pa­pat tar­vit­se­vat hoi­ta­jia

Puhutaan maasta ja taivaasta22.1.2021 7.00

– Mi­nus­ta ei iki­nä pi­tä­nyt tul­la lä­hi­hoi­ta­jaa, mut­ta niin vain val­mis­tun ke­vääl­lä lä­hi­hoi­ta­jak­si, ker­too tyr­nä­vä­läi­nen Hen­na Kok­ko­nen.

Pixabay

Pixabay

30 vuo­den ta­kaa: Pos­ti­au­toi­li­ja, myö­häs­ty­jien pe­las­tus

Puhutaan maasta ja taivaasta16.1.2021 7.30

Päi­vä­mie­hen Juu­ril­la-pals­ta vie jo­kai­ses­sa nu­me­ros­sa kol­men­kym­me­nen vuo­den ta­kai­seen leh­teen. Täl­lä vii­kol­la tar­kas­te­lus­sa on pos­ti­au­toi­li­jan työn­ku­va.

Kuva: Haastateltavalta

Kuva: Haastateltavalta

Työ­vuo­ros­sa op­pii keit­ti­ö­ko­nei­den toi­min­ta­ta­po­ja

Puhutaan maasta ja taivaasta15.1.2021 13.10

Vil­hel­mii­na Sauk­ko on viih­ty­nyt keit­ti­ö­vuo­rois­sa ny­kyi­sel­lä ko­ti­rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lään Ou­lus­sa. Hän ker­too, et­tä vuo­roi­hin on ol­lut mu­ka­va men­nä ja niis­tä on ai­na saa­nut lähteä hy­väl­lä mie­lel­lä ko­tiin.

Juhani Ojalehto

Juhani Ojalehto

Per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ haas­taa ja mo­ti­voi

Puhutaan maasta ja taivaasta14.1.2021 6.15

Ma­ti­as Mu­ho­la on SRK:n per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn asi­an­tun­ti­ja­na huo­man­nut, et­tä työn­ku­va voi jos­kus yl­lät­tää.

Harri Vähäjylkkä irtaantuu työasioista sarjakuvien ja perheensä parissa. Lukuseurana lapset Thelma ja Wiimo.

Harri Vähäjylkkä irtaantuu työasioista sarjakuvien ja perheensä parissa. Lukuseurana lapset Thelma ja Wiimo.

Tyyra Vähäjylkkä

Harri Vähäjylkkä irtaantuu työasioista sarjakuvien ja perheensä parissa. Lukuseurana lapset Thelma ja Wiimo.

Harri Vähäjylkkä irtaantuu työasioista sarjakuvien ja perheensä parissa. Lukuseurana lapset Thelma ja Wiimo.

Tyyra Vähäjylkkä

Vies­tin­tä­pääl­li­kön toi­vei­kas vuo­de­nal­ku

Puhutaan maasta ja taivaasta9.1.2021 12.00

Ol­la­pa lei­jo­nan­ke­syt­tä­jä, haa­vei­li pie­ni Har­ri Vä­hä­jylk­kä. Unel­mat sir­ku­se­lä­mäs­tä vaih­tui­vat ajan mit­taan maan­vil­je­li­jäk­si, lei­pu­rik­si ja sit­tem­min faa­ra­oi­den hau­to­ja tut­ki­vak­si egyp­to­lo­gik­si.

Tekniikka on mahdollistanut monia asioita Olli Mikkosen elämässä. – Olen yrittänyt kuvitella aikaa ennen pistenäyttöjä. En olisi 1970-luvulla voinut hoitaa yksin laskujani, hän pohtii.

Tekniikka on mahdollistanut monia asioita Olli Mikkosen elämässä. – Olen yrittänyt kuvitella aikaa ennen pistenäyttöjä. En olisi 1970-luvulla voinut hoitaa yksin laskujani, hän pohtii.

Kuva: Olli Mikkoselta

Tekniikka on mahdollistanut monia asioita Olli Mikkosen elämässä. – Olen yrittänyt kuvitella aikaa ennen pistenäyttöjä. En olisi 1970-luvulla voinut hoitaa yksin laskujani, hän pohtii.

Tekniikka on mahdollistanut monia asioita Olli Mikkosen elämässä. – Olen yrittänyt kuvitella aikaa ennen pistenäyttöjä. En olisi 1970-luvulla voinut hoitaa yksin laskujani, hän pohtii.

Kuva: Olli Mikkoselta

Nä­kö­vam­mai­se­na nä­ke­vien maa­il­mas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta5.1.2021 7.00

Ou­lu­lai­nen Ol­li Mik­ko­nen on ol­lut so­kea syn­ty­mäs­tään as­ti. – Olen nä­ke­vien maa­il­mas­sa kuin vie­raan maan kan­sa­lai­nen, hän ku­vai­lee.

Lu­ki­jan jou­lu­ta­ri­na: Muis­tois­sa kar­bi­di­lam­pun valo

Puhutaan maasta ja taivaasta26.12.2020 6.15

Syn­nyin vuon­na 1930 jou­lun kyn­nyk­sel­lä syr­jä­ky­län us­ko­vai­seen maa­lais­ko­tiin. Mei­tä si­sa­ruk­sia oli kaik­ki­aan 10, minä nuo­rim­pa­na. Sain ol­la suu­ren huo­mi­on koh­tee­na per­hees­säm­me. Iloit­sin sii­tä. Mur­hei­ta­kin tuli, mut­ta mi­nul­le saar­nat­tiin syn­nit ja mur­heet an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä, usein Mari-sis­kon suun kaut­ta. Mur­heet ja viat ka­to­si­vat mie­les­tä­ni, kun us­koin an­teek­si.

Kuva haastateltavalta

Kuva haastateltavalta

Ni­mi­päi­vy­ri: Ja­lo­su­kui­nen vie­ras, Sen­ni

Puhutaan maasta ja taivaasta23.12.2020 6.15

Sen­ni Jo­ki­ta­lol­la, 12, on jou­lu­kuus­sa juh­lia: jou­lun li­säk­si syn­ty­mä­päi­vät ja jou­lu­aa­ton aat­to­na ni­mi­päi­vä. Lap­pa­jär­vel­tä ko­toi­sin ole­va tyt­tö on kuu­den­nel­la luo­kal­la ja har­ras­taa muun mu­as­sa pi­a­non­soit­toa ja piir­tä­mis­tä.

Lu­ki­jan jou­lu­ker­to­mus: Sis­ko­jou­lu

Puhutaan maasta ja taivaasta22.12.2020 6.15

Vii­me jou­lun al­la sis­kol­ta tuli vas­tus­ta­ma­ton eh­do­tus: ”Tule jou­luk­si Hel­sin­kiin!” Siis­pä ka­pu­sin kis­ko­bus­siin lu­mi­ses­sa Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Jo­en­suus­ta ete­lään mat­kaa­vas­sa ju­nas­sa oli hy­vin ti­laa, kun muu kan­sa va­el­si enim­mäk­seen päin­vas­tai­seen suun­taan. Kis­ko­jen kolk­kees­sa oli ai­kaa lä­he­tel­lä jou­lu­ter­veh­dyk­siä ys­tä­vil­le ja ot­taa muu­ta­mat no­ko­set.

1 2 3 4 ... 28 »
3.3.2021

Vel­je­ni, pi­tä­kää pelk­kä­nä ilo­na nii­tä mo­nen­lai­sia ko­et­te­le­muk­sia, joi­hin jou­dut­te. Te­hän tie­dät­te, et­tä kun us­kon­ne sel­viy­tyy ko­e­tuk­ses­ta, tämä kas­vat­taa teis­sä kes­tä­vyyt­tä. Jaak. 1:2–3

Viikon kysymys

Viikon kysymys