JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 32 »
Kokkolalainen perheenäiti Marika Alapiha ja 6-vuotias Liilian keskustelevat lasten oikeudesta hyvään kohteluun.

Kokkolalainen perheenäiti Marika Alapiha ja 6-vuotias Liilian keskustelevat lasten oikeudesta hyvään kohteluun.

Tuomo Syri

Kokkolalainen perheenäiti Marika Alapiha ja 6-vuotias Liilian keskustelevat lasten oikeudesta hyvään kohteluun.

Kokkolalainen perheenäiti Marika Alapiha ja 6-vuotias Liilian keskustelevat lasten oikeudesta hyvään kohteluun.

Tuomo Syri

”Meil­lä lap­set saa­vat eh­dot­taa, ei­vät­kä ai­kui­set ai­na pää­tä”

Puhutaan maasta ja taivaasta20.11.2021 6.00

Lap­sen oi­keuk­sien päi­vän eri­tyi­se­nä tee­ma­na on lap­sen oi­keus hy­vään koh­te­luun. Kok­ko­la­lai­sen per­hee­näi­din Ma­ri­ka Ala­pi­han mie­les­tä jo­kai­sen van­hem­man teh­tä­vä on voi­mien­sa mu­kaan huo­leh­tia las­ten hy­vin­voin­nis­ta ja sii­tä, et­tä lap­set ovat tur­vas­sa ja et­tä hei­tä koh­del­laan hy­vin.

Terttu Kärkölä

Terttu Kärkölä

Avain­­vas­taa­va ja sau­nan läm­mit­tä­jä

Puhutaan maasta ja taivaasta15.11.2021 10.55

Jäm­sän Kris­til­li­sel­lä Kan­sa­no­pis­tol­la on kurs­si­lai­sia vas­taa­not­ta­mas­sa ja huo­nei­den avai­mia ja­ka­mas­sa San­na Heik­ki­nen Ori­mat­ti­las­ta. Kurs­si­päi­vys­tä­jiä ha­et­tiin li­sää vii­me ke­sä­nä ke­sä­seu­ra­ra­di­on kaut­ta. Lei­reis­tä ja kurs­seis­ta tyk­kää­vä­nä Heik­ki­nen in­nos­tui asi­as­ta vä­lit­tö­mäs­ti.

SRK julkisti Elämänpolulla-sarjaan kuuluvan Isä-kirjan 15. lokakuuta.

SRK julkisti Elämänpolulla-sarjaan kuuluvan Isä-kirjan 15. lokakuuta.

Juhani Ojalehto

SRK julkisti Elämänpolulla-sarjaan kuuluvan Isä-kirjan 15. lokakuuta.

SRK julkisti Elämänpolulla-sarjaan kuuluvan Isä-kirjan 15. lokakuuta.

Juhani Ojalehto

Esit­te­lys­sä uu­si kir­ja: mat­ka­e­väs­tä isyy­teen

Puhutaan maasta ja taivaasta12.11.2021 12.00

Isyys on ajan­koh­tai­nen ai­he ai­na, mut­ta eri­tyi­ses­ti isän­päi­vän lä­hes­ty­es­sä. Mil­lais­ta on ol­la isä?

Kalliokosken sisarukset kokivat lohduttavana, että surua sai käydä yhdessä läpi. Äidin haudalla Soili Koskelo (vas.), Saija Jokelainen, Mari Ojala, Kirsi Koskela, Kirsti Klasila, Satu Ojala, Riitta Kalliokoski ja Juha Kalliokoski.

Kalliokosken sisarukset kokivat lohduttavana, että surua sai käydä yhdessä läpi. Äidin haudalla Soili Koskelo (vas.), Saija Jokelainen, Mari Ojala, Kirsi Koskela, Kirsti Klasila, Satu Ojala, Riitta Kalliokoski ja Juha Kalliokoski.

Voitto Pulkkinen

Kalliokosken sisarukset kokivat lohduttavana, että surua sai käydä yhdessä läpi. Äidin haudalla Soili Koskelo (vas.), Saija Jokelainen, Mari Ojala, Kirsi Koskela, Kirsti Klasila, Satu Ojala, Riitta Kalliokoski ja Juha Kalliokoski.

Kalliokosken sisarukset kokivat lohduttavana, että surua sai käydä yhdessä läpi. Äidin haudalla Soili Koskelo (vas.), Saija Jokelainen, Mari Ojala, Kirsi Koskela, Kirsti Klasila, Satu Ojala, Riitta Kalliokoski ja Juha Kalliokoski.

Voitto Pulkkinen

Lii­an suu­ri suru

Puhutaan maasta ja taivaasta6.11.2021 10.00

Ym­pä­ri Suo­men asu­vat Kal­li­o­kos­ken si­sa­ruk­set koh­ta­si­vat vuo­den 2018 lo­pul­la sel­lais­ta, mitä ku­kaan ei toi­voi­si: Ou­lun­sa­los­sa asu­neet Ai­mo-isä ja El­ma-äi­ti kuo­li­vat kol­men vii­kon vä­lein, mo­lem­mat 73-vuo­ti­ai­na.

Jaana Hiltunen ompelee itselleen talvitakkia. Shortsit ja vauvatuliaiset saa joku onnekas lahjaksi.

Jaana Hiltunen ompelee itselleen talvitakkia. Shortsit ja vauvatuliaiset saa joku onnekas lahjaksi.

Päivi Martikainen

Jaana Hiltunen ompelee itselleen talvitakkia. Shortsit ja vauvatuliaiset saa joku onnekas lahjaksi.

Jaana Hiltunen ompelee itselleen talvitakkia. Shortsit ja vauvatuliaiset saa joku onnekas lahjaksi.

Päivi Martikainen

Tis­ki­luu­tu­ja ja vil­la­suk­kia – kä­si­työ­har­ras­tus pal­kit­see te­ki­jän­sä

Puhutaan maasta ja taivaasta2.11.2021 16.50

– Ai­na syk­syn tul­len kai­van kaa­pin kät­köi­hin ker­ty­neet lan­gat ja ru­pe­an suun­nit­te­le­maan seu­raa­via töi­tä. Om­pe­lua tu­lee har­ras­tet­tua vä­lil­lä ke­säl­lä­kin, ou­lu­lai­nen Jaa­na Hil­tu­nen ker­too har­ras­tuk­ses­taan.

Seu­ra­merk­ki kut­suu kaik­kia Ju­ma­lan val­ta­kun­taan

Puhutaan maasta ja taivaasta28.10.2021 19.55

Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­mer­kin ovat suun­ni­tel­leet vel­jek­set Mat­ti ja Ol­li Romp­pa­nen. Mer­kis­sä yh­dis­tyy Ma­tin tai­de­har­ras­tus sekä Ol­lin am­ma­til­li­nen osaa­mi­nen graa­fi­se­na suun­nit­te­li­ja­na. Seu­ra­mer­kin hah­mot ja läm­pi­mät vä­rit vies­ti­vät tun­nus­lau­seen sa­no­maa: “Las­ten kal­tais­ten on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta” (Mark. 10:14).

Kuva: Aulikki Piirainen

Kuva: Aulikki Piirainen

Kaik­ki ai­heet ovat so­pi­van ko­koi­sia blo­giin

Puhutaan maasta ja taivaasta23.10.2021 9.00

Päi­vä­mie­hen verk­ko­si­vuil­la on lu­ki­joi­den kir­joit­ta­mia blo­gi­teks­te­jä. Yk­si ny­kyi­sis­tä blo­gis­teis­ta on ka­jaa­ni­lai­nen Tuu­la Stång.

Milka Koistinen

Milka Koistinen

Paa­rin­kan­ta­jan työ­vä­li­nei­nä oli­vat vain paa­rit, kä­det ja ja­lat

Puhutaan maasta ja taivaasta11.10.2021 9.00

Ka­jaa­ni­lai­nen Pek­ka Kois­ti­nen sei­soi nuo­ruus­vuo­si­naan use­as­ti su­vi­seu­ra­tel­tas­sa ol­leen vih­re­än tai pu­nai­sen ris­tin vie­res­sä. Kyl­tis­sä luki PAA­RIT.

Kaksi Titanicin matkustajaa olivat vanhoillislestadiolainen saarnaaja William Lahtinen ja hänen vaimonsa Anna.

Kaksi Titanicin matkustajaa olivat vanhoillislestadiolainen saarnaaja William Lahtinen ja hänen vaimonsa Anna.

SRK:n arkisto

Kaksi Titanicin matkustajaa olivat vanhoillislestadiolainen saarnaaja William Lahtinen ja hänen vaimonsa Anna.

Kaksi Titanicin matkustajaa olivat vanhoillislestadiolainen saarnaaja William Lahtinen ja hänen vaimonsa Anna.

SRK:n arkisto

Seu­rat Ti­ta­ni­cil­la – haak­si­ri­kos­ta pe­las­tu­nei­den ker­to­maa

Puhutaan maasta ja taivaasta9.10.2021 8.00

Ti­ta­ni­cin mat­kus­ta­jien jou­kos­sa oli pal­jon suo­ma­lai­sia, sil­lä 1900-lu­vun al­ku­vuo­si­na mo­net muut­ti­vat Suo­mes­ta siir­to­lai­sik­si Ame­rik­kaan pa­rem­man toi­meen­tu­lon toi­vos­sa. Yk­si mat­kus­ta­jis­ta oli van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­nen saar­naa­ja Wil­li­am Lah­ti­nen vai­mon­sa An­nan kans­sa.

– Hyvästä lukutaidosta on paljon iloa, toteaa opettaja ja perheenäiti Maija Viljamaa.

– Hyvästä lukutaidosta on paljon iloa, toteaa opettaja ja perheenäiti Maija Viljamaa.

Kuva haastateltavalta

– Hyvästä lukutaidosta on paljon iloa, toteaa opettaja ja perheenäiti Maija Viljamaa.

– Hyvästä lukutaidosta on paljon iloa, toteaa opettaja ja perheenäiti Maija Viljamaa.

Kuva haastateltavalta

”Mitä laa­jem­pi sa­na­va­ras­to, sitä rik­kaam­pi kie­li”

Puhutaan maasta ja taivaasta1.10.2021 9.00

Ou­lu­lai­nen luo­ka­no­pet­ta­ja ja kah­dek­san lap­sen äi­ti Mai­ja Vil­ja­maa käyt­tää työs­sään ja ko­to­naan kik­ka­kol­mos­ta.

1 2 3 4 ... 32 »
6.12.2021

Her­ra sa­noi is­ra­e­li­lai­sil­le: ”Älä sor­ra muu­ka­lais­ta; olet­te­han it­se­kin ol­leet muu­ka­lai­si­na Egyp­tis­sä ja tie­dät­te, mitä on elää vie­raas­sa maas­sa muu­ka­lai­se­na.” 2. Moos. 23:9

Viikon kysymys