JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 30 »

Kuvat haastateltavalta

Kuvat haastateltavalta

Mo­nen­lai­sia su­vi­seu­ra­muis­to­ja

Puhutaan maasta ja taivaasta8.7.2021 9.10

Tor­ni­o­lai­sel­le Han­na Kin­nu­sel­le sana su­vi­seu­rat on hy­vin ke­säi­nen, mut­ta myös juh­lal­li­nen. Sii­hen liit­tyy läm­pöä, yh­teen­kuu­lu­vuut­ta sekä rak­kaut­ta toi­sia us­ko­vai­sia koh­taan. Se on kuin tai­vaan juh­la, jol­la on al­ku, mut­ta ei lop­pua.

– Vietämme nykyään juhannusta täällä kotona, useimmiten joku lapsista ja lastenlapsista tulee kylään. Pihasauna lämmitetään, Eeva ja Heikki Vähäjylkkä kertovat. – Vi firar midsommar hemma nuförtiden. Oftast kommer någon av barnen och barnbarnen hem till oss. Då värms utebastun, berättar Eeva och Heikki Vähäjylkkkä.

– Vietämme nykyään juhannusta täällä kotona, useimmiten joku lapsista ja lastenlapsista tulee kylään. Pihasauna lämmitetään, Eeva ja Heikki Vähäjylkkä kertovat. – Vi firar midsommar hemma nuförtiden. Oftast kommer någon av barnen och barnbarnen hem till oss. Då värms utebastun, berättar Eeva och Heikki Vähäjylkkkä.

Sofia Vähäjylkkä

– Vietämme nykyään juhannusta täällä kotona, useimmiten joku lapsista ja lastenlapsista tulee kylään. Pihasauna lämmitetään, Eeva ja Heikki Vähäjylkkä kertovat. – Vi firar midsommar hemma nuförtiden. Oftast kommer någon av barnen och barnbarnen hem till oss. Då värms utebastun, berättar Eeva och Heikki Vähäjylkkkä.

– Vietämme nykyään juhannusta täällä kotona, useimmiten joku lapsista ja lastenlapsista tulee kylään. Pihasauna lämmitetään, Eeva ja Heikki Vähäjylkkä kertovat. – Vi firar midsommar hemma nuförtiden. Oftast kommer någon av barnen och barnbarnen hem till oss. Då värms utebastun, berättar Eeva och Heikki Vähäjylkkkä.

Sofia Vähäjylkkä

Koi­vut kuu­lu­vat Vä­hä­jylk­kien ju­han­nuk­seen

Puhutaan maasta ja taivaasta25.6.2021 7.00

Ju­han­nuk­se­na lai­tet­tiin koi­vut pors­tu­al­le, muis­te­le­vat Ee­va ja Heik­ki Vä­hä­jylk­kä Taa­lain­maan Mockf­jär­dis­tä lap­suu­den­ko­tien­sa pe­rin­tei­tä. Il­lal­la sy­ty­tet­tiin ju­han­nus­kok­ko, mut­ta se ei kui­ten­kaan ol­lut yh­tä suu­ri kuin Ruot­sin vap­pu­ko­kot.

Leena Summala nauttii elämästään eläkeläisenä, koska aikaa on nyt paljon omille mielenkiinnon kohteille ja ystäville.

Leena Summala nauttii elämästään eläkeläisenä, koska aikaa on nyt paljon omille mielenkiinnon kohteille ja ystäville.

Unto Summala

Leena Summala nauttii elämästään eläkeläisenä, koska aikaa on nyt paljon omille mielenkiinnon kohteille ja ystäville.

Leena Summala nauttii elämästään eläkeläisenä, koska aikaa on nyt paljon omille mielenkiinnon kohteille ja ystäville.

Unto Summala

Hy­vän van­huu­den asi­al­la

Puhutaan maasta ja taivaasta15.6.2021 10.25

Jo­en­suu­lai­sen Lee­na Sum­ma­lan pol­ku van­hus­työn pa­riin al­koi nuo­re­na yli­op­pi­laa­na Tam­pe­reen yh­teis­kun­nal­li­seen kor­ke­a­kou­luun kir­joi­te­tus­ta ha­ku­es­sees­tä. Kir­joi­tel­ma va­kuut­ti va­lit­si­jat Sum­ma­lan po­ten­ti­aa­lis­ta alal­le, ja en­nen vi­ral­lis­ta opis­ke­li­jak­si hy­väk­sy­mis­tä teh­ty har­joit­te­lu Hä­meen­lin­nas­sa van­hain­ko­dis­sa sekä Imat­ran so­si­aa­li­huol­los­sa vah­vis­ti­vat am­ma­tin­va­lin­taa. Ala tun­tui omal­ta opis­ke­lu­jen­kin ai­ka­na, ja 25-vuo­ti­aa­na Lee­na Sum­ma­la sai va­ki­tui­sen vi­ran Ki­teen van­hain­ko­din joh­ta­jat­ta­re­na.

Tyttäret seppelöivät äitinsä Hellevi Kalliokosken kesäisenä merkkipäivänä.

Tyttäret seppelöivät äitinsä Hellevi Kalliokosken kesäisenä merkkipäivänä.

Aili Pasanen

Tyttäret seppelöivät äitinsä Hellevi Kalliokosken kesäisenä merkkipäivänä.

Tyttäret seppelöivät äitinsä Hellevi Kalliokosken kesäisenä merkkipäivänä.

Aili Pasanen

Et­si­mi­nen päät­tyi löy­tä­mi­seen

Puhutaan maasta ja taivaasta5.6.2021 6.15

Sot­ka­mo­lai­sil­le Hel­levi ja Ar­vo Kal­li­o­kos­kel­le syn­tyi en­sim­mäi­nen lap­si vuon­na 1967. Hän oli pie­ni poi­ka­vau­va, joka sai­ras­ti hy­vin vai­ke­aa pe­riy­ty­vää mu­nu­ais­sai­raut­ta. Poi­ka eli vain muu­ta­mia kuu­kau­sia. Toi­nen poi­ka syn­tyi seu­raa­va­na vuon­na kuol­lee­na.

Anni Lohvansuu

Anni Lohvansuu

Si­vu­tas­kus­ta löy­tyy kai­kil­le ka­ve­ri

Puhutaan maasta ja taivaasta4.6.2021 9.05

Kap­säk­ki­jut­tu­jen Si­vu­tas­ku-pod­cast läh­ti liik­keel­le isän huo­les­ta ja tyt­tä­ren in­nok­kuu­des­ta. Tä­nään jul­kais­taan ke­vään vii­mei­nen kes­kus­te­lu, mut­ta ne jat­ku­vat en­si syk­sy­nä.

Libanonin kaunis luonto teki suuren vaikutuksen rauhanturvaajana toimineeseen Joona Hintikkaan.

Libanonin kaunis luonto teki suuren vaikutuksen rauhanturvaajana toimineeseen Joona Hintikkaan.

Joona Hintikka

Libanonin kaunis luonto teki suuren vaikutuksen rauhanturvaajana toimineeseen Joona Hintikkaan.

Libanonin kaunis luonto teki suuren vaikutuksen rauhanturvaajana toimineeseen Joona Hintikkaan.

Joona Hintikka

Li­ba­no­nin rau­haa tur­vaa­mas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta25.5.2021 13.00

– Kun en­si ker­taa saa­puu Li­ba­no­niin, ei voi ol­la lait­ta­mat­ta mer­kil­le sen ka­run kau­nis­ta luon­toa. Var­sin­kin ke­vä­tai­kaan sie­lu le­pää, kun kaik­ki kuk­keus puh­ke­aa upe­aan lois­toon­sa tuo­den mie­leen Suvi­vir­ren sa­nat: ”Kun Hen­kes vir­voi­tuk­sen vain sie­lu saa­nut on, ke­väi­sen kau­nis­tuk­sen se saa kuin Li­ba­non”, ku­vai­lee Joo­na Hin­tik­ka, joka on työs­ken­nel­lyt vuo­den YK:n rau­han­tur­vaa­ja­na Ete­lä-Li­ba­no­nis­sa.

Hanne Karppinen

Hanne Karppinen

Työ­vuo­ros­sa: Ra­di­o­työ vie mu­ka­naan

Puhutaan maasta ja taivaasta20.5.2021 9.30

– Tois­sa ke­sän lo­pus­sa huo­ma­sin Päi­vä­mie­hes­sä ju­tun, jos­sa et­sit­tiin uu­sia työn­te­ki­jöi­tä Ke­sä­seu­ra­ra­di­oon. Jäin en­sin miet­ti­mään asi­aa, ja kun sa­ma­na syk­sy­nä kak­si ys­tä­vää­ni aloit­ti toi­mit­ta­ji­na, ky­syin ja pää­sin myös mu­kaan toi­mit­ta­jak­si, ker­too tam­pe­re­lai­nen Ree­ta­lee­na Ris­sa­nen.

– Välillä on hyvä olla muutakin kuin äiti,  Liisa Saraste sanoo. Hän osaa ottaa aikaa itselleen ison perheen pyörittämisen keskeltä.

– Välillä on hyvä olla muutakin kuin äiti, Liisa Saraste sanoo. Hän osaa ottaa aikaa itselleen ison perheen pyörittämisen keskeltä.

Saara Luokkala

– Välillä on hyvä olla muutakin kuin äiti,  Liisa Saraste sanoo. Hän osaa ottaa aikaa itselleen ison perheen pyörittämisen keskeltä.

– Välillä on hyvä olla muutakin kuin äiti, Liisa Saraste sanoo. Hän osaa ottaa aikaa itselleen ison perheen pyörittämisen keskeltä.

Saara Luokkala

Äi­dik­si kas­vaa as­kel ker­ral­laan

Puhutaan maasta ja taivaasta9.5.2021 7.00

Rova­nie­me­läi­nen Lii­sa Sa­ras­te on ko­ke­nut äi­tiy­den mo­net tun­teet. Yh­dek­sän lap­sen äi­ti­nä hän on saa­nut her­kis­tyä syn­ty­män ih­meen ää­rel­le ja eläy­tyä kuun­te­le­maan las­ten sa­lai­suuk­sia. Vä­lil­lä ras­kaus on men­nyt kes­ken ei­kä sai­raa­las­ta ole saa­nut­kaan pie­no­kais­ta tu­li­ai­sek­si. Sil­loin on ol­lut äi­din vuo­ro tul­la loh­du­te­tuk­si. Sa­ras­te on tun­te­nut, et­tä äi­ti­ä­kin kan­nat­te­lee vah­vem­pi kä­si­var­si.

”Arvokkain perintö joka isältäni jäi, on lähimmäisenrakkaus, vastuun kantaminen ja velvollisuuden tunto. Ne ovat antaneet voimaa  vastoinkäymisissä”, toteaa elämäntyönsä pankin johtotehtävissä tehnyt seitsemän lapsen isä Martti Tölli.

”Arvokkain perintö joka isältäni jäi, on lähimmäisenrakkaus, vastuun kantaminen ja velvollisuuden tunto. Ne ovat antaneet voimaa vastoinkäymisissä”, toteaa elämäntyönsä pankin johtotehtävissä tehnyt seitsemän lapsen isä Martti Tölli.

Anni Kälkäjä

”Arvokkain perintö joka isältäni jäi, on lähimmäisenrakkaus, vastuun kantaminen ja velvollisuuden tunto. Ne ovat antaneet voimaa  vastoinkäymisissä”, toteaa elämäntyönsä pankin johtotehtävissä tehnyt seitsemän lapsen isä Martti Tölli.

”Arvokkain perintö joka isältäni jäi, on lähimmäisenrakkaus, vastuun kantaminen ja velvollisuuden tunto. Ne ovat antaneet voimaa vastoinkäymisissä”, toteaa elämäntyönsä pankin johtotehtävissä tehnyt seitsemän lapsen isä Martti Tölli.

Anni Kälkäjä

Il­man isää

Puhutaan maasta ja taivaasta8.5.2021 7.00

”Vel­vol­li­suu­te­na­ni on il­moit­taa, et­tä Ans­ga­rius Töl­li on kaa­tu­nut tais­te­lus­sa Isän­maan va­pau­den ja kai­ken sen puo­les­ta, mikä meil­le on py­hää ja kal­lis­ta. Va­li­tan sy­vää su­ru­an­ne. Loh­dut­ta­koon Tei­tä tie­toi­suus, et­tä olet­te an­ta­neet Suo­mel­le kal­leim­man uh­rin. Vah­vis­ta­koon Tei­tä kaik­ki­val­ti­as ja ar­mol­li­nen Ju­ma­la.”

Johanna Lumijärvi

Johanna Lumijärvi

Maal­lis­tu­mi­nen nos­taa us­kon­non­va­pau­den tark­kai­lu­­ase­maan

Puhutaan maasta ja taivaasta7.5.2021 14.30

Yh­teis­kun­ta maal­lis­tuu ja syn­ti ha­lu­taan kiel­tää. Sil­ti us­ko­vai­set saa­vat elää tur­val­li­ses­ti Ju­ma­lan sa­nan ope­tuk­sen mu­kaan. Us­kon­non- ja sa­nan­va­paus ovat pe­rus­tus­lail­la tur­vat­tu­ja oi­keuk­sia.

1 2 3 4 ... 30 »
26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.