JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 21 »

Nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan ää­ni

Puhutaan maasta ja taivaasta9.1.2020 7.00

Ou­lu­lai­nen 76-vuo­ti­as Sei­ja Oja­la on lu­ke­nut Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten kes­ku­syh­dis­tyk­sen, SRK:n, ää­ni­leh­tiä noin 25 vuot­ta. Päi­vä­mie­hen li­säk­si Oja­lan soin­nu­kas­ta ään­tä on kuu­lu­nut Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä, Sii­o­nin jou­lu -leh­des­sä ja Jou­lus­ta jou­luun -ää­ni­kir­jas­sa.

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Kuva haastateltavalta

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Kuva haastateltavalta

Lea soin­tui He­le­naan

Puhutaan maasta ja taivaasta5.1.2020 7.05

– Elä­ke­päi­vät ovat men­neet no­pe­as­ti. Ke­säl­lä olem­me use­am­man kuu­kau­den mö­kil­lä. Siel­lä riit­tää mo­nen­lais­ta puu­has­te­lua. Las­ten per­heet vie­rai­le­vat mie­lel­lään siel­lä ja mo­net juh­lat on jär­jes­tet­ty mö­kil­lä.

Pää­sin pi­mey­des­tä va­loon

Puhutaan maasta ja taivaasta21.12.2019 6.13

Su­san­ne Ej­re­sund sai pa­ran­nuk­sen ar­mon joi­ta­kin vuo­sia sit­ten. Lap­suu­des­saan hä­nel­lä ei ol­lut kou­lu­luo­kal­laan tai ys­tä­vä­pii­ris­sään us­ko­vai­sia. Ou­lus­sa si­jait­se­van lap­suus­ko­din lä­hel­lä asui muu­ta­ma us­ko­vai­nen per­he, joi­den luo­na Ej­re­sund vie­rai­li muu­ta­man ker­ran.

Neu­vot­te­lua ja komp­ro­mis­se­ja yh­teis­kun­nan hy­väk­si

Puhutaan maasta ja taivaasta19.12.2019 15.31

Tyr­nä­vä­läi­nen Ta­pa­ni Töl­li luo­pui kan­sa­ne­dus­ta­juu­des­ta ke­vääl­lä. Eläk­keel­le Töl­li ei ole ai­van ko­ko­naan vie­lä jää­nyt, sil­lä Kun­ta­lii­ton va­ra­pu­heen­joht­ta­juus vie hä­net Hel­sin­kiin pari ker­taa kuu­kau­des­sa. En­nen 16 vuot­ta kes­tä­nyt­tä kan­sa­ne­dus­ta­juut­ta Ta­pa­ni Töl­li eh­ti työs­ken­nel­lä Tul­li­hal­li­tuk­ses­sa, Työ­nan­ta­jain­kes­kus­lii­tos­sa ja Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja­na.

Muis­to­ja Vil­ja­mi-pa­pas­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta30.11.2019 13.14

Vil­ja­mi-pap­pa­ni oli yk­si heis­tä, jot­ka syk­syl­lä 1939 läh­ti­vät puo­lus­ta­maan Suo­me­am­me. Hän pal­ve­li JR27:ssa ki­vää­ri­ryh­män joh­ta­ja­na. Edes­sä oli­vat muun mu­as­sa Raat­teen­tien ää­rim­mäi­sen ras­kaat tais­te­lut.

Lau­lus­sa lap­suu­den mai­se­mat – Barn­doms­lands­ka­pen i sån­gen

Puhutaan maasta ja taivaasta28.11.2019 6.59

– ”Kyl­mä poh­jo­lan pak­kas­sää ja päi­vää hä­mä­ryys pii­rit­tää” on La­pis­sa asu­tus­ta lap­suu­des­ta hy­vin­kin tut­tua, Hjal­mars­son ku­vai­lee.

Koti, jos­ta löy­tyy kaik­ki tar­peel­li­nen

Puhutaan maasta ja taivaasta26.11.2019 6.31

Mir­ja ja Jaak­ko Sivénin pu­nai­nen tupa Pe­tä­jä­ve­den kes­kus­tas­sa tuik­kii läm­min­tä va­loa. Valo vä­lit­tyy pait­si ik­ku­nois­ta myös pie­nen ko­din sy­dä­mel­li­sis­tä asuk­kais­ta.

Kult­tuu­ri­kum­mi iloa ja­ka­mas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta7.11.2019 6.35

Su­vait­se­vai­suus, lä­him­mäi­sen­rak­kaus ja tois­ten aut­ta­mi­nen ovat Pau­la Ho­pal­le tär­kei­tä äi­din opet­ta­mia ar­vo­ja.

Su­rul­la on mo­net kas­vot

Puhutaan maasta ja taivaasta2.11.2019 6.55

Puhu ja tun­ne. Tii­na Lin­ja­ma on ja­ka­nut Fa­ce­book-pro­fi­lis­saan aja­tuk­si­aan neu­vok­si ai­kui­sel­le, joka koh­taa lä­hei­sen­sä me­net­tä­neen lap­sen.

Tip­pa pe­su­ai­net­ta kir­kas­taa koko ve­den

Puhutaan maasta ja taivaasta26.10.2019 6.30

Vaik­ka oli­si si­nut us­kon­sa kans­sa, mie­li saat­taa voi­da huo­nos­ti. Sil­loin kan­nat­taa ha­kea am­mat­ti­a­pua, mut­ta heit­täy­tyä ar­mon va­raan. Raa­he­lai­nen luo­ka­no­pet­ta­ja An­na Kar­ju­la ja tai­val­kos­ki­nen pap­pi Ma­ti­as Mu­ho­la pun­ta­roi­vat mie­len hy­vin­voin­nin te­ki­jöi­tä.

1 2 3 4 ... 21 »
18.1.2020

Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut ju­lis­ta­maan Her­ran rie­mu­vuot­ta, päi­vää, jona Ju­ma­lam­me an­taa pal­kan. Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut loh­dut­ta­maan kaik­kia mur­heel­li­sia. Jes. 61:2

Viikon kysymys