JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 12 »

SRK:n kuva-arkisto/ Lasse Kokko

SRK:n kuva-arkisto/ Lasse Kokko

Piispat haluavat tuoda kirkkoon muutoksen

Artikkelit11.4.2024 7.00

Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pat esit­tä­vät kir­kol­lis­ko­kouk­sen hy­väk­syt­tä­väk­si pe­rin­tei­sen avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen rin­nal­le myös toi­sen, eli sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien kir­kol­li­sen vih­ki­mi­sen. Täs­tä piis­pat päät­ti­vät maa­lis­kuus­sa pi­tä­mäs­sään yli­mää­räi­ses­sä piis­pain­ko­kouk­ses­sa. Ai­no­as­taan yk­si piis­pa jät­ti asi­as­ta eri­ä­vän mie­li­pi­teen.

A.K

A.K

Aurinkomme ylösnousi, paistaa voittovuorella

Artikkelit30.3.2024 9.00

Vir­si­kir­jas­ta il­mes­tyi uu­dis­tet­tu lai­tos vuon­na 1986. Tär­keim­piä muok­kauk­sen syi­tä oli vir­sien kie­li­a­sun ny­ky­ai­kais­ta­mi­sen tar­ve. Vir­sis­tä tah­dot­tiin pois­taa ään­ne­a­sul­taan tai tai­vu­tuk­sel­taan van­hah­ta­vat ja har­vi­nai­sik­si käy­neet muo­dot. Ta­voit­teek­si ase­tet­tiin kie­li­a­su, jota ny­ky­a­jan ih­mi­nen voi ym­mär­tää. Vir­sien me­lo­di­oi­ta­kin muo­kat­tiin tai vaih­det­tiin.

Pixabay

Pixabay

Kohtaanko, kohtaatko, kohtaammeko?

Artikkelit4.3.2024 13.00

Mika Kar­sik­kaan Paa­vo­lan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen nuor­te­nil­las­sa 24.2.2024 pi­tä­män alus­tuk­sen poh­jal­ta koon­nut Heli Säk­ki­nen.

A.-L. S

A.-L. S

Uushenkisyys ja raamatullinen usko – Raamattu varoittaa harhaopeista

Artikkelit9.2.2024 14.00

Vuon­na 2019 to­teu­te­tun ky­se­ly­tut­ki­muk­sen tu­los­ten pe­rus­teel­la kris­ti­nus­kos­ta luo­pu­mi­nen on laa­ja il­miö. Sa­moin tut­ki­mus osoit­taa, et­tä hen­ki­syys on syr­jäyt­tä­mäs­sä hen­gel­li­syyt­tä. Uu­den­lai­sen hen­ki­syy­den le­vi­ä­mi­nen ta­pah­tuu suu­rel­ta osin so­si­aa­li­sen me­di­an kaut­ta. Muo­dos­tuu ”kup­lia”, jois­sa sa­man­mie­li­set ja -hen­ki­set ih­mi­set ovat kans­sa­käy­mi­sis­sä kes­ke­nään, ja heil­lä on yh­tei­nen to­del­li­suus­kä­si­tys.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Arkkipiispan puheenvuoro: "Työn tekeminen ei ole välttämätön paha vaan välttämätön hyvä"

Artikkelit29.1.2024 14.35

Työ ei ole ih­mi­sar­von mit­ta ei­kä sen mie­lek­kyys tule ra­han eteen raa­ta­mi­ses­ta. Lu­te­ri­lai­sen pe­rin­teen nä­kö­kul­mas­ta työ edis­tää yh­teis­tä hy­vää.

Kuva Suomen evankelisluterilaisen kirkon Koraalivirsikirjasta, joka hyväksyttiin 15. yleisessä kirkolliskokouksessa vuonna 1943.

Kuva Suomen evankelisluterilaisen kirkon Koraalivirsikirjasta, joka hyväksyttiin 15. yleisessä kirkolliskokouksessa vuonna 1943.

Saara Kolehmainen

Kuva Suomen evankelisluterilaisen kirkon Koraalivirsikirjasta, joka hyväksyttiin 15. yleisessä kirkolliskokouksessa vuonna 1943.

Kuva Suomen evankelisluterilaisen kirkon Koraalivirsikirjasta, joka hyväksyttiin 15. yleisessä kirkolliskokouksessa vuonna 1943.

Saara Kolehmainen

500 vuotta luterilaista virsiperinnettä

Artikkelit18.11.2023 8.00

Syk­syl­lä 1523 Mart­ti Lut­her kir­joit­ti sa­nat hy­vin tun­te­maam­me vir­teen 261: "Oi iloit­kaa te kris­ti­tyt". Se oli hä­nen en­sim­mäi­nen vir­ten­sä seu­ra­kun­nan käyt­töön. Sii­tä käyn­nis­tyi lu­te­ri­lai­nen vir­si­pe­rin­ne. Kun me ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa, seu­rois­sa ja muis­sa ti­lai­suuk­sis­sa lau­lam­me, voim­me muis­taa, et­tä lu­te­ri­lai­nen pe­rin­ne al­koi 500 vuot­ta sit­ten.

H. V.

H. V.

Jumala hallitsee myös sielunvihollista

Artikkelit7.11.2023 14.00

Kaut­ta ai­kain on poh­dit­tu Jo­bin kir­jan ky­sy­myk­siä: Mikä on pa­han al­ku­pe­rä? Kiin­nos­taa­ko Ju­ma­laa maal­li­set asi­at? Vä­lit­tää­kö hän mi­nun asi­ois­ta­ni? Kai­ken yli nou­see ky­sy­mys: mik­si hy­vät ih­mi­set jou­tu­vat kär­si­mään? Pa­ras vas­taus löy­tyy ris­tin ties­tä, mut­ta Jo­bin kir­jas­ta kan­nat­taa tut­kia hy­vän ja pa­han vä­lis­tä tais­te­lua.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Myönteinen mieli ikääntyvän voimavarana

Artikkelit11.10.2023 12.00

Ikään­ty­mi­nen tuo mu­ka­naan muu­tok­sia niin fyy­si­ses­ti kuin psyyk­ki­ses­ti­kin. Ter­vey­den, toi­min­ta­ky­vyn ja kog­ni­tii­vis­ten ky­ky­jen heik­ke­ne­mi­sen li­säk­si ikään­ty­vä ko­kee usein me­ne­tyk­siä myös so­si­aa­li­ses­sa ver­kos­tos­saan. Ki­vut, me­ne­tyk­set ja toi­min­nal­li­set ra­joi­tuk­set voi­vat li­sä­tä ala­ku­loi­suut­ta ja ma­sen­nuk­seen sai­ras­tu­mi­sen ris­kiä.

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Luonnon kauneus inspiroi suvivirren sanojen syntyyn

Artikkelit17.6.2023 7.00

Itä­me­res­sä on Ruot­sil­le kuu­lu­va Got­lan­nin saa­ri. Su­vi­vir­ren sa­nat syn­tyi­vät siel­lä yli 300 vuot­ta sit­ten. Oli ju­han­nu­saa­mu 1694. En­nen ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen al­kua pap­pi Is­ra­el Kol­mo­din kä­ve­li kirk­ko­puis­tos­sa. Luon­non kau­neus pu­hut­te­li hän­tä niin ko­vas­ti, et­tä hän puki tun­te­muk­sen­sa ru­nok­si. Kun ru­nol­le löy­tyi sä­vel ruot­sa­lai­ses­ta kan­san­lau­lus­ta, su­vi­vir­si oli val­mis. Se kään­net­tiin oi­tis suo­mek­si ja otet­tiin vuon­na 1701 Suo­men kir­kon vir­si­kir­jaan.

Pääsiäinen pelastushistorian ytimessä

Artikkelit8.4.2023 6.00

Pää­si­äi­nen on kirk­ko­vuo­den kes­kus, jos­ta las­ke­taan ai­kaa sekä taak­se- et­tä eteen­päin. Kos­ka Kris­tuk­sen kuo­le­ma ja ylös­nou­se­mus ovat sa­man pe­las­tus­te­on osia, nii­tä juh­lit­tiin al­ku­aan sa­ma­na päi­vä­nä. Vas­ta 300-lu­vul­la pit­kä­per­jan­tai er­ka­ni eril­li­sek­si juh­la­päi­väk­si.

1 2 3 4 ... 12 »
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys