JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
13.7.2020

Kuin­ka iha­nat ovat vuo­ril­la ilo­sa­no­man tuo­jan as­ke­let! Hän il­moit­taa rau­han tu­lon, tuo suu­ren ilo­sa­no­man. Jes. 52:7

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Ih­mi­sen teh­tä­vä on ar­mah­taa

Sana sunnuntaiksi12.7.2020 6.05

Hel­lun­tain jäl­kei­se­nä ai­ka­na mo­nis­sa kirk­ko­vuo­den evan­ke­liu­mi­teks­teis­sä kes­ki­ty­tään Jee­suk­sen pu­hei­siin ja ope­tuk­siin. Jee­sus opet­ti kuu­li­joi­taan eri ti­lan­teis­sa us­koon ja elä­mään liit­ty­vis­tä tär­keis­tä tee­mois­ta.

Maitoisten ensimmäisen rippileirin alussa käytettiin aikaa ryhmäytymiseen isosten johdolla.

Maitoisten ensimmäisen rippileirin alussa käytettiin aikaa ryhmäytymiseen isosten johdolla.

Johanna Lumijärvi

Maitoisten ensimmäisen rippileirin alussa käytettiin aikaa ryhmäytymiseen isosten johdolla.

Maitoisten ensimmäisen rippileirin alussa käytettiin aikaa ryhmäytymiseen isosten johdolla.

Johanna Lumijärvi

Rip­pi­lei­ril­lä voi pääs­tä Sier­ra Le­o­neen tai kas­te­juh­laan

Uutiset11.7.2020 7.45

SRK:n rip­pi­kou­lun lei­ri­jak­sot ovat täy­des­sä vauh­dis­sa. Vaik­ka lei­rit ovat ta­val­lis­ta ly­hy­em­piä, ne ovat nuor­ten mu­kaan vah­vis­ta­neet us­koa.

Kesäseuraradio matkustaa Pohjanlahden toiselle puolelle viikonloppuna, jolloin kuullaan tallenteita Ruotsin suviseuroista ja paikallisten asukkaiden haastatteluja.

Kesäseuraradio matkustaa Pohjanlahden toiselle puolelle viikonloppuna, jolloin kuullaan tallenteita Ruotsin suviseuroista ja paikallisten asukkaiden haastatteluja.

SRK:n kuva-arkisto

Kesäseuraradio matkustaa Pohjanlahden toiselle puolelle viikonloppuna, jolloin kuullaan tallenteita Ruotsin suviseuroista ja paikallisten asukkaiden haastatteluja.

Kesäseuraradio matkustaa Pohjanlahden toiselle puolelle viikonloppuna, jolloin kuullaan tallenteita Ruotsin suviseuroista ja paikallisten asukkaiden haastatteluja.

SRK:n kuva-arkisto

”Se het­ki on pää­o­sin kau­nis” – saat­to­hoi­ta­ja pu­huu elä­män päät­ty­mi­ses­tä Ke­sä­seu­ra­ra­di­on Ruot­si-vii­kon­lo­pus­sa

Uutiset10.7.2020 8.05

Lap­suu­des­ta kuo­le­maan kul­kee Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­mien te­ma­tiik­ka län­si­naa­pu­ri­vie­rai­lul­la. Lä­he­tyk­seen kuu­lu­vat myös kak­si­kie­li­set seu­ra­pu­heet.

Viikon kysymys

Editoija Anni Lukka nauttii talkootyöstä Kesäseuraradiossa. Hänen tehtävänsä on julkaista tallenteita netissä myöhemmin kuunneltavaksi.

Editoija Anni Lukka nauttii talkootyöstä Kesäseuraradiossa. Hänen tehtävänsä on julkaista tallenteita netissä myöhemmin kuunneltavaksi.

Juhani Ojalehto

Editoija Anni Lukka nauttii talkootyöstä Kesäseuraradiossa. Hänen tehtävänsä on julkaista tallenteita netissä myöhemmin kuunneltavaksi.

Editoija Anni Lukka nauttii talkootyöstä Kesäseuraradiossa. Hänen tehtävänsä on julkaista tallenteita netissä myöhemmin kuunneltavaksi.

Juhani Ojalehto

Tal­len­teet muo­tou­tu­vat edi­toi­jan hyp­py­sis­sä

Uutiset3.7.2020 6.15

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on tal­len­ne­pal­ve­lu aher­taa lä­hes yh­tä ko­val­la no­peu­del­la kuin val­ti­ol­li­sen yleis­ra­di­oyh­ti­ön vas­taa­va.

Tänä kesänä studiotilana palvelee SRK:n vierashuone.

Tänä kesänä studiotilana palvelee SRK:n vierashuone.

SRK

Tänä kesänä studiotilana palvelee SRK:n vierashuone.

Tänä kesänä studiotilana palvelee SRK:n vierashuone.

SRK

Lah­joi­tuk­sia saa­tu run­saas­ti – uu­si stu­di­o­kont­ti voi­daan hank­kia

Uutiset2.7.2020 6.55

SRK on saa­nut uu­teen stu­di­o­kont­tiin koh­den­net­tu­ja lah­joi­tus­va­ro­ja niin pal­jon, et­tä kont­ti voi­daan hank­kia. Se tu­lee ole­maan käy­tös­sä en­si ke­sän Su­vi­seu­rois­sa.

Kuva: Valtteri Saukko

Kuva: Valtteri Saukko

Päi­vä­mie­hen ja­ke­lu­a­jois­sa muu­tok­sia

Uutiset1.7.2020 10.35

Su­vi­seu­ro­jen ai­kaan tehty Päi­vä­mie­hen kak­sois­nu­me­ro 27–28 il­mes­tyy tä­nään 1. hei­nä­kuu­ta, mut­ta se ja­e­taan pos­ti­laa­ti­koi­hin vas­ta lop­pu­vii­kon ai­ka­na.

SRK:n toimiston alakertaan rakennettu videostudio on oma miljöönsä. Puhumassa Tuomas Torkki.

SRK:n toimiston alakertaan rakennettu videostudio on oma miljöönsä. Puhumassa Tuomas Torkki.

Elmeri Hekkala

SRK:n toimiston alakertaan rakennettu videostudio on oma miljöönsä. Puhumassa Tuomas Torkki.

SRK:n toimiston alakertaan rakennettu videostudio on oma miljöönsä. Puhumassa Tuomas Torkki.

Elmeri Hekkala

Su­vi­seu­ro­jen tar­koi­tus to­teu­tui

Uutiset1.7.2020 6.55

Vir­tu­aa­li­su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na eri puo­lil­le maa­ta il­mes­tyi lu­kui­sia mi­ni­su­vi­seu­ro­ja asun­to­vau­nui­neen, ki­os­kei­neen ja kai­ut­ti­mis­ta kai­ku­vi­ne saar­noi­neen.

Heli Säteri

Heli Säteri

Kun­ni­oit­ta­kaa toi­si­an­ne

Matkaevääksi1.7.2020 6.55

Eräs van­ha ja va­pi­se­va mies on jää­nyt mo­nen mie­leen van­hois­ta kou­lu­kir­jois­ta. Per­heen isoi­sä oli tul­lut sii­hen elä­män vai­hee­seen, et­tä ruo­ka­pöy­däs­sä tip­pui ruo­kaa rin­nal­le ja pöy­tä­lii­nal­le. Sik­si hä­nel­le an­net­tiin oma ruo­kai­lu­paik­ka nurk­ka­pöy­däs­tä.

Telttaleiri Suviseuroissa

Telttaleiri Suviseuroissa

Kuva: Marketta Lumijärvi

Telttaleiri Suviseuroissa

Telttaleiri Suviseuroissa

Kuva: Marketta Lumijärvi

Su­vi­seu­rat mum­mo­las­sa, ve­nees­sä, ko­to­na ja erä­maas­sa

Uutiset30.6.2020 7.00

Su­vi­seu­ra­kent­tä­nä ovat toi­mi­neet tänä vuon­na mo­nen­lai­set ym­pä­ris­töt, jois­ta toi­mi­tus on saa­nut ilah­dut­ta­van mää­rän ku­va­ter­vei­siä. Tä­hän jut­tuun on koot­tu pie­ni osa niis­tä.

Ylikotilat nukkuivat pari yötä asuntovaunussa kotipihalla Suviseurojen aikana.

Ylikotilat nukkuivat pari yötä asuntovaunussa kotipihalla Suviseurojen aikana.

Kuva haastateltavalta

Ylikotilat nukkuivat pari yötä asuntovaunussa kotipihalla Suviseurojen aikana.

Ylikotilat nukkuivat pari yötä asuntovaunussa kotipihalla Suviseurojen aikana.

Kuva haastateltavalta

Ko­ti­su­vi­seu­rois­sa Ah­ve­nan­maal­la

Puhutaan maasta ja taivaasta30.6.2020 6.10

– Kun saim­me tie­tää, et­tä Su­vi­seu­ro­ja ei jär­jes­te­tä­kään Reis­jär­vel­lä, lap­set pet­tyi­vät. Seu­ro­ja oli odo­tet­tu koko tal­vi, ja toi­vot­tu, et­tä ko­ro­na­ti­lan­ne hel­pot­tai­si, Ah­ve­nan­maal­la asu­va Kat­ri Yli­ko­ti­la ker­too.

Järvikylän suviseuravalmistelut ovat jo pitkällä kesää 2021 varten. Kuva rimotustalkoista.

Järvikylän suviseuravalmistelut ovat jo pitkällä kesää 2021 varten. Kuva rimotustalkoista.

Annika Myllylahti

Järvikylän suviseuravalmistelut ovat jo pitkällä kesää 2021 varten. Kuva rimotustalkoista.

Järvikylän suviseuravalmistelut ovat jo pitkällä kesää 2021 varten. Kuva rimotustalkoista.

Annika Myllylahti

Reis­jär­vel­lä 2021, jos Ju­ma­la suo

Uutiset29.6.2020 15.00

– Meil­lä on Reis­jär­ven Jär­vi­ky­läl­lä puit­teet hy­väl­lä mal­lil­la jär­jes­tää Su­vi­seu­rat vuo­den pääs­tä, 2.–5. hei­nä­kuu­ta 2021, pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Tais­to Pel­to­nie­mi to­te­aa.

Kuva: Heikki Kenttämies

Kuva: Heikki Kenttämies

Tam­pe­re­lai­nen Heik­ki Kent­tä­mies hoi­taa tulk­kauk­sen tek­niik­kaa

Puhutaan maasta ja taivaasta29.6.2020 13.25

Tä­män vuo­den su­vi­seu­rois­sa tulk­kaus­paik­ka­kun­tia on ol­lut usei­ta, ja jo­kai­sel­le niis­tä on ja­et­tu vuo­rot eri kiel­ten tulk­kauk­seen. Tam­pe­reen rau­ha­nyh­dis­tys on toi­mi­nut yh­te­nä tulk­kaus­paik­ka­na.

60 vuotta sitten avioituneet Liisa ja Eero Kinnunen ovat ehtineet kulkea yhdessä monet Suviseurat.

60 vuotta sitten avioituneet Liisa ja Eero Kinnunen ovat ehtineet kulkea yhdessä monet Suviseurat.

Esa Kinnunen

60 vuotta sitten avioituneet Liisa ja Eero Kinnunen ovat ehtineet kulkea yhdessä monet Suviseurat.

60 vuotta sitten avioituneet Liisa ja Eero Kinnunen ovat ehtineet kulkea yhdessä monet Suviseurat.

Esa Kinnunen

Men­nei­tä su­vi­seu­ro­ja ja yh­teis­tä mat­kaa muis­tel­len

Puhutaan maasta ja taivaasta29.6.2020 10.30

Su­vi­seu­ra­lau­an­tai­na muis­te­lim­me Lii­sa ja Ee­ro Kin­nu­sen kans­sa Pat­ti­jo­el­la Su­vi­seu­ro­ja men­neil­tä vuo­si­kym­me­nil­tä.

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Su­vi­seu­ra­ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa ai­hee­na ko­tiin­pa­luun ilo

Uutiset28.6.2020 16.20

Tänä vuon­na su­vi­seu­ra­sun­nun­tain ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta vie­tet­tiin Yli­kii­min­gin kir­kos­sa. Heik­ki Nis­si­sen saar­nan ai­hee­na oli Jee­suk­sen ker­to­ma tuh­laa­ja­po­jan ver­taus, joka on Luuk­kaan evan­ke­liu­mis­sa.

Kuva: Hannu Kangas

Kuva: Hannu Kangas

"En jätä tei­tä yk­sin mil­loin­kaan"

Uutiset28.6.2020 13.10

Jo 100 vuo­den ajan eli vuon­na 1920 pi­de­tyis­tä Vaa­san suu­ris­ta seu­rois­ta al­ka­en on Su­vi­seu­ro­jen oh­jel­maan lau­an­tai-il­ta­na kuu­lu­nut eh­tool­li­sen­viet­to. Tänä vuon­na se ei ko­ro­na­pan­de­mi­an vuok­si ol­lut mah­dol­lis­ta. Sen ti­lal­la jär­jes­tet­tiin eh­tool­lis­lau­lu­jen il­ta Ou­lun tuo­mi­o­kir­kos­sa, jo­hon oli mah­dol­lis­ta osal­lis­tua Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ja vi­de­o­lä­he­tyk­sen vä­li­tyk­sel­lä.

Virpi Vasalampi/Lukijan kuva

Virpi Vasalampi/Lukijan kuva

Jee­sus kut­suu ka­don­nei­ta

Sana sunnuntaiksi28.6.2020 6.50

Luu­kas ker­too evan­ke­liu­mis­saan kah­den­lai­sis­ta sa­nan­kuu­li­jois­ta. Osa tuli kuu­le­maan Jee­suk­sen pu­het­ta avoi­mel­la sy­dä­mel­lä. Evan­ke­liu­mi ker­too, kuin­ka pub­li­kaa­nit ja muut syn­ti­set tu­li­vat Jee­suk­sen luo kuul­lak­seen hän­tä. Toi­set seu­ra­si­vat Jee­suk­sen toi­min­taa synk­ki­nä: fa­ri­seuk­set ja lai­no­pet­ta­jat sa­noi­vat pa­hek­su­en: ”Tuo mies hy­väk­syy syn­ti­set seu­raan­sa ja syö hei­dän kans­saan” (Luuk.15:1, 2).

Ehtoollislaulujen ilta Oulun tuomiokirkosta lähetetään myös verkkokirkon kautta.

Ehtoollislaulujen ilta Oulun tuomiokirkosta lähetetään myös verkkokirkon kautta.

Hanna Kallunki

Ehtoollislaulujen ilta Oulun tuomiokirkosta lähetetään myös verkkokirkon kautta.

Ehtoollislaulujen ilta Oulun tuomiokirkosta lähetetään myös verkkokirkon kautta.

Hanna Kallunki

Su­vi­seu­ra­lau­an­tain eh­tool­lis­mes­su vaih­tui
vir­tu­aa­li­sek­si eh­tool­lis­lau­lu­jen il­lak­si

Uutiset27.6.2020 16.45

Su­vi­seu­roi­hin kuu­lu­vat tär­ke­ä­nä osa­na ju­ma­lan­pal­ve­luk­set, mut­ta tänä vuon­na seu­rat poik­ke­a­vat myös nii­den osal­ta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Nel­jä uut­ta kir­jaa, mu­siik­ki­ää­ni­te, las­ten puu­ha­kir­ja ja ää­ni­kir­ja nuo­ril­le

Uutiset26.6.2020 21.00

Jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­den avaus­pu­heen­vuo­ro ker­toi esi­mer­kin sii­tä, mi­ten su­vi­seu­ra­jul­kai­su he­rät­ti lu­ki­jas­sa ha­lun saa­da omat syn­tin­sä an­teek­si. Net­ti­su­vi­seu­rois­sa jul­kis­te­tut uu­det kir­jat ja ää­nit­teet ovat sa­mal­la asi­al­la kuin ai­em­mat: kut­su­mas­sa, vah­vis­ta­mas­sa ja näyt­tä­mäs­sä tie­tä eteen­päin.

Suviseuraleiri pystytettynä.

Suviseuraleiri pystytettynä.

Kuva: P.J.

Suviseuraleiri pystytettynä.

Suviseuraleiri pystytettynä.

Kuva: P.J.

Ko­ti­su­vi­seu­rois­sa myös jal­ka­pal­lo­kent­tä, telt­ta­sau­na ja ui­ma­paik­ka

Uutiset26.6.2020 14.30

Jo­ki­ta­lon su­kua on ko­koon­tu­mas­sa su­vi­seu­ro­jen viet­toon Sie­vin Kiis­ki­lään Iso­kos­kel­le. Vie­rai­den ko­ke­mus on, et­tä ko­ti­su­vi­seu­rois­sa on pal­jon sa­maa kuin ta­val­li­sis­sa­kin Su­vi­seu­rois­sa.

Piispa Jukka Keskitalo toi avajaisiin Oulun hiippakunnan tervehdyksen.

Piispa Jukka Keskitalo toi avajaisiin Oulun hiippakunnan tervehdyksen.

Kuva: SRK

Piispa Jukka Keskitalo toi avajaisiin Oulun hiippakunnan tervehdyksen.

Piispa Jukka Keskitalo toi avajaisiin Oulun hiippakunnan tervehdyksen.

Kuva: SRK

Piis­pa Kes­ki­ta­lo Su­vi­seu­rois­sa: ”Myös yh­teis­kun­nal­li­nen päät­tä­jä vas­taa toi­min­nas­taan kaik­ki­val­ti­aal­le Ju­ma­lal­le”

Uutiset26.6.2020 11.50

Tä­män vuo­den vir­tu­aa­li­set Su­vi­seu­rat avat­tiin aa­mu­päi­väl­lä. Ter­veh­dys­pu­hees­saan Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo pu­hui Ju­ma­lan tah­don to­teu­tu­mi­ses­ta niin yk­si­lön kuin yh­teis­kun­nan­kin nä­kö­kul­mas­ta.

Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola, SRK:n pääsihteeri, tiedotustilaisuuden juontaja Juha Kaarivaara sekä SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila valmistautumassa tilaisuuteen.

Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola, SRK:n pääsihteeri, tiedotustilaisuuden juontaja Juha Kaarivaara sekä SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila valmistautumassa tilaisuuteen.

Päivämiehen toimitus

Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola, SRK:n pääsihteeri, tiedotustilaisuuden juontaja Juha Kaarivaara sekä SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila valmistautumassa tilaisuuteen.

Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola, SRK:n pääsihteeri, tiedotustilaisuuden juontaja Juha Kaarivaara sekä SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila valmistautumassa tilaisuuteen.

Päivämiehen toimitus

Su­vi­seu­rat al­koi­vat: ra­dio tuo seu­rat kaik­kien kuu­lu­vil­le

Uutiset25.6.2020 14.00

Tie­do­tus­ti­lai­suus käyn­nis­ti su­vi­seu­ra­lä­he­tys­ten sar­jan. Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) jär­jes­ti tä­nään aa­mul­la pe­rin­tei­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­den, jon­ka se lä­het­ti Yo­u­Tu­be-li­ve­lä­he­tyk­se­nä.

Suviseurojen lähetysstudioon Ouluun saatiin eilen virtuaaliurut.

Suviseurojen lähetysstudioon Ouluun saatiin eilen virtuaaliurut.

Suviseurojen lähetysstudioon Ouluun saatiin eilen virtuaaliurut.

Suviseurojen lähetysstudioon Ouluun saatiin eilen virtuaaliurut.

Su­vi­seu­ra­lau­lu­ja vir­tu­aa­liur­ku­jen sä­es­tyk­sel­lä ja ää­nit­teil­tä

Uutiset25.6.2020 9.15

– Tä­män ke­sän Su­vi­seu­rois­sa kuul­laan lau­lu­ja ja vir­siä niin vir­tu­aa­liur­ku­jen sä­es­tyk­sel­lä suo­ra­na lä­he­tys­s­tu­di­os­ta kuin myös eri SRK:n ää­nit­teil­tä, ker­too Jo­han­na Kin­nu­nen, joka on yk­si Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ja Su­vi­seu­ro­jen mu­sii­kis­ta vas­taa­vis­ta.

Talouspäällikkö Ilkka Tahkola uskoo, että leiri- ja rauhanyhdistystoiminnan käynnistymisen myötä myös taloustilanne  alkaa vähitellen kohentua.

Talouspäällikkö Ilkka Tahkola uskoo, että leiri- ja rauhanyhdistystoiminnan käynnistymisen myötä myös taloustilanne alkaa vähitellen kohentua.

Juhani Ojalehto

Talouspäällikkö Ilkka Tahkola uskoo, että leiri- ja rauhanyhdistystoiminnan käynnistymisen myötä myös taloustilanne  alkaa vähitellen kohentua.

Talouspäällikkö Ilkka Tahkola uskoo, että leiri- ja rauhanyhdistystoiminnan käynnistymisen myötä myös taloustilanne alkaa vähitellen kohentua.

Juhani Ojalehto

Tu­lo­vir­ran eh­ty­es­sä­kin ke­hit­tyy uut­ta

Uutiset25.6.2020 7.00

Pan­de­mi­an myö­tä tul­leet toi­min­ta­ra­joi­tuk­set hil­jen­si­vät mer­kit­tä­väl­lä ta­val­la Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sel­le (SRK) tu­le­vaa ra­ha­lii­ken­net­tä. Kes­key­ty­nyt lei­ri­toi­min­ta lak­kaut­ti lei­ri­tuo­tot ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­nan lop­pu­mi­nen vä­hen­si leh­ti-il­moi­tuk­sis­ta saa­ta­via tu­lo­ja. Myös yh­dis­tys­ten sekä suur­ten seu­ro­jen jul­kai­su­myyn­ti py­säh­tyi lä­hes ko­ko­naan.