JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Pixabay

Pixabay

Jumala lähettää enkelinsä apua pyytävien luokse

Sana sunnuntaiksi2.10.2022 6.00

Ju­ma­la lä­het­tää sa­nan­saat­ta­jan­sa aut­ta­maan hei­tä, jot­ka pyy­tä­vät hä­nel­tä apua. Us­kon esi­ku­va­na myös lap­si on Ju­ma­lan sa­nan­saat­ta­ja.

Kukkien hoito on liperiläiselle Pirkko Koistiselle mieleistä puuhaa, ja niiden loisto tuo iloa vielä syyskuussa.

Kukkien hoito on liperiläiselle Pirkko Koistiselle mieleistä puuhaa, ja niiden loisto tuo iloa vielä syyskuussa.

Riitta-Liisa Lyytikäinen

Kukkien hoito on liperiläiselle Pirkko Koistiselle mieleistä puuhaa, ja niiden loisto tuo iloa vielä syyskuussa.

Kukkien hoito on liperiläiselle Pirkko Koistiselle mieleistä puuhaa, ja niiden loisto tuo iloa vielä syyskuussa.

Riitta-Liisa Lyytikäinen

”Kaikkivaltias on antanut pitkän elämän”

Puhutaan maasta ja taivaasta1.10.2022 7.00

Mi­käs mul­la täs­sä, kun syn­nit ovat an­teek­si ja rau­ha Ju­ma­lan kans­sa. Kas­te­len kuk­kia, pää toi­mii ja puu­hai­len ko­to­na, Pirk­ko Kois­ti­nen vas­taa ky­sy­es­sä­ni voin­tia ja lu­paa haas­tat­te­luun.

Maanantaipäivän yhteiset keskustelut keskittyivät Pohjois-Amerikan Siionin tilanteeseen.

Maanantaipäivän yhteiset keskustelut keskittyivät Pohjois-Amerikan Siionin tilanteeseen.

Harri Vähäjylkkä

Maanantaipäivän yhteiset keskustelut keskittyivät Pohjois-Amerikan Siionin tilanteeseen.

Maanantaipäivän yhteiset keskustelut keskittyivät Pohjois-Amerikan Siionin tilanteeseen.

Harri Vähäjylkkä

Sisarjärjestötapaamisen alussa keskusteltiin Pohjois-Amerikan Siionin tilanteesta

Uutiset30.9.2022 14.00

Kris­til­li­syy­tem­me kol­men kes­kus­jär­jes­tön SRK:n, LLC:n ja SFC:n edus­ta­jat ko­koon­tui­vat noin vii­kon mit­tai­seen yh­teis­työ­ta­paa­mi­seen Ou­lus­sa. Yk­si kes­kei­nen ai­he kes­kus­te­luis­sa oli Poh­jois-Ame­ri­kan Sii­o­nin kes­kel­lä ta­pah­tu­nut ja­kau­tu­mi­nen, joka on joh­ta­nut eri­seu­raan.

Arvin Pirness (vas.) toi SRK:n työntekijöiden päiväkahveille terveisiä Pohjois-­Amerikasta. Hän totesi, että yhteistä työtä ei tehdä eri organisaatioita varten, vaan Jumalan valtakunnan hyväksi. Tulkkina toimi Sam Roiko.

Arvin Pirness (vas.) toi SRK:n työntekijöiden päiväkahveille terveisiä Pohjois-­Amerikasta. Hän totesi, että yhteistä työtä ei tehdä eri organisaatioita varten, vaan Jumalan valtakunnan hyväksi. Tulkkina toimi Sam Roiko.

Harri Vähäjylkkä

Arvin Pirness (vas.) toi SRK:n työntekijöiden päiväkahveille terveisiä Pohjois-­Amerikasta. Hän totesi, että yhteistä työtä ei tehdä eri organisaatioita varten, vaan Jumalan valtakunnan hyväksi. Tulkkina toimi Sam Roiko.

Arvin Pirness (vas.) toi SRK:n työntekijöiden päiväkahveille terveisiä Pohjois-­Amerikasta. Hän totesi, että yhteistä työtä ei tehdä eri organisaatioita varten, vaan Jumalan valtakunnan hyväksi. Tulkkina toimi Sam Roiko.

Harri Vähäjylkkä

”Keskustelussa koettiin yhteistä uskon ymmärrystä”

Uutiset28.9.2022 6.00

Si­sar­jär­jes­tö­jen ta­paa­mi­nen vah­vis­ti yh­teis­työ­tä en­ti­ses­tään. Kes­kus­te­lut oli­vat avoi­mia, ja osal­lis­tu­jat ko­ki­vat niis­sä vah­vaa yh­teis­tä us­kon ym­mär­rys­tä.

Helsingissä synodaalikokoukseen kokoonnutaan piispa Teemu Laajasalon johdolla. Päivän eri tapahtumissa käsitellään pelastusta monesta eri näkökulmasta. Kuvassa Helsingin hiippakunnan vuoden 2018 synodaalikokouksen osanottajat.

Helsingissä synodaalikokoukseen kokoonnutaan piispa Teemu Laajasalon johdolla. Päivän eri tapahtumissa käsitellään pelastusta monesta eri näkökulmasta. Kuvassa Helsingin hiippakunnan vuoden 2018 synodaalikokouksen osanottajat.

Markku Pihlaja

Helsingissä synodaalikokoukseen kokoonnutaan piispa Teemu Laajasalon johdolla. Päivän eri tapahtumissa käsitellään pelastusta monesta eri näkökulmasta. Kuvassa Helsingin hiippakunnan vuoden 2018 synodaalikokouksen osanottajat.

Helsingissä synodaalikokoukseen kokoonnutaan piispa Teemu Laajasalon johdolla. Päivän eri tapahtumissa käsitellään pelastusta monesta eri näkökulmasta. Kuvassa Helsingin hiippakunnan vuoden 2018 synodaalikokouksen osanottajat.

Markku Pihlaja

Papisto kokoontuu pohtimaan pelastusta synodaalikokouksiin

Uutiset27.9.2022 10.00

Vuo­den 2022 sy­no­daa­li­ko­kous­ten tee­ma Pe­las­tus haas­taa pap­pe­ja poh­ti­maan vaa­ti­vi­a­kin te­o­lo­gi­sia ky­sy­myk­siä, joil­la on mer­ki­tys­tä pait­si pa­pin myös kir­kon mui­den työn­te­ki­jöi­den ar­jes­sa.

Pixabay

Pixabay

Kirkon perheneuvonnan kysyntä kasvanut

Uutiset27.9.2022 7.00

Kir­kon per­he­neu­von­nas­sa nä­ky­viä il­mi­öi­tä on kar­toi­tet­tu vii­meis­ten pa­rin vuo­den ai­ka­na per­he­a­si­ain neu­vot­te­lu­kes­kuk­siin lä­he­te­tyil­lä ky­se­lyil­lä. Ky­se­lyn tu­los­ten pe­rus­teel­la per­he­neu­von­nan ky­syn­tä on kas­vus­sa. Ky­se­lyyn vas­ta­si­vat 30 per­he­a­si­an neu­vot­te­lu­kes­kuk­sen am­mat­ti­lai­set.

Viikon kysymys

Kirjan kirjoittaja Kaarina Lukka kertoo, että hänen työkokemuksensa luokanopettajana vaikutti kirjan sisältöön.

Kirjan kirjoittaja Kaarina Lukka kertoo, että hänen työkokemuksensa luokanopettajana vaikutti kirjan sisältöön.

Juhani Ojalehto

Kirjan kirjoittaja Kaarina Lukka kertoo, että hänen työkokemuksensa luokanopettajana vaikutti kirjan sisältöön.

Kirjan kirjoittaja Kaarina Lukka kertoo, että hänen työkokemuksensa luokanopettajana vaikutti kirjan sisältöön.

Juhani Ojalehto

Hyvän mielen lastenkirjassa näkyy arjen lähimmäisen­rakkaus

Uutiset23.9.2022 11.50

Tors­tai­na 22. syys­kuu­ta jul­kis­tet­tiin Ou­lus­sa SRK:n toi­mis­tol­la Kaa­ri­na Lu­kan kir­joit­ta­ma kir­ja Lii­nu ja ker­ros­ta­lon ou­to vies­ti.

"Kirkkoherran tulee olla kaikkien seurakuntalaisten kirkkoherra, ja toisaalta kirkkoherra tarvitsee kaikkien seurakuntalaisten tuen voidakseen onnistua vaativassa työssään", totesi Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo johdantopuheessaan Kinnusen virkaan asettamisen messussa.

"Kirkkoherran tulee olla kaikkien seurakuntalaisten kirkkoherra, ja toisaalta kirkkoherra tarvitsee kaikkien seurakuntalaisten tuen voidakseen onnistua vaativassa työssään", totesi Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo johdantopuheessaan Kinnusen virkaan asettamisen messussa.

Jouni Hagström

"Kirkkoherran tulee olla kaikkien seurakuntalaisten kirkkoherra, ja toisaalta kirkkoherra tarvitsee kaikkien seurakuntalaisten tuen voidakseen onnistua vaativassa työssään", totesi Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo johdantopuheessaan Kinnusen virkaan asettamisen messussa.

"Kirkkoherran tulee olla kaikkien seurakuntalaisten kirkkoherra, ja toisaalta kirkkoherra tarvitsee kaikkien seurakuntalaisten tuen voidakseen onnistua vaativassa työssään", totesi Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo johdantopuheessaan Kinnusen virkaan asettamisen messussa.

Jouni Hagström

Ilari Kinnunen asetettiin Rovaniemen kirkkoherran virkaan

Uutiset22.9.2022 11.00

Ro­va­nie­men kir­kos­sa vie­tet­tiin 18.9. uu­den kirk­ko­her­ran vir­kaa­na­set­ta­jais­mes­sua ja -juh­laa.

Kaikki on Jumalan varassa

Matkaevääksi21.9.2022 11.10

Moni on saa­nut ihas­tel­la vii­me ai­koi­na Ju­ma­lan suur­ta siu­naus­ta hä­nen val­ta­kun­tan­sa työs­sä. Saim­me ol­la vai­mo­ni kans­sa Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­sen ava­jai­sis­sa muu­ta­ma viik­ko sit­ten. Olem­me myös ol­leet rak­kaan, ai­kai­sem­man ko­ti­sii­o­nim­me kau­niis­sa, uu­des­sa toi­mi­ta­los­sa jo kak­sis­sa ke­sä­seu­rois­sa.

Luther käänsi piilossaan Wartburgin linnassa Uuden testamentin saksan kielelle.

Luther käänsi piilossaan Wartburgin linnassa Uuden testamentin saksan kielelle.

Pixabay

Luther käänsi piilossaan Wartburgin linnassa Uuden testamentin saksan kielelle.

Luther käänsi piilossaan Wartburgin linnassa Uuden testamentin saksan kielelle.

Pixabay

Syyskuun testamentti on tänään 500-vuotias

Uutiset21.9.2022 10.00

Mart­ti Lut­he­rin en­sim­mäi­nen Uu­den tes­ta­men­tin kään­nös il­mes­tyi 500 vuot­ta sit­ten 21. syys­kuu­ta vuon­na 1522, ja se sai jul­kai­su­a­jan­koh­tan­sa mu­kaan ni­men Syys­kuun tes­ta­ment­ti. Se joh­ti Raa­ma­tun kään­nös­työ­hön, jol­la on ol­lut pe­rus­ta­va vai­ku­tus koko eu­roop­pa­lai­seen elä­mään ja yh­teis­kun­taan. Se ava­si ovet hen­gel­li­sel­le elä­mäl­lä, kun jo­kai­nen saat­toi omal­la äi­din­kiel­lään lu­kea, kuul­la ja us­koa Ju­ma­lan lu­pauk­set.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Muistisairaus on sairaus muiden joukossa – siitä voi puhua, eikä sitä tarvitse hävetä

Artikkelit20.9.2022 10.30

Suo­mes­sa on ar­vi­ol­ta 200 000 muis­ti­sai­ras­ta ih­mis­tä. Sai­ras­tu­nei­den mää­rä li­sään­tyy päi­vit­täin, kun vä­es­tö ikään­tyy. Ikä on sai­rau­den mer­kit­tä­vin ris­ki­te­ki­jä. Muis­ti­sai­raus kos­ket­taa ar­vi­ol­ta joka vii­det­tä suo­ma­lais­ta jo nyt jol­la­kin ta­val­la. Sai­raus voi tul­la mi­hin ta­han­sa per­hee­seen, toi­sil­la ris­ki­te­ki­jöi­tä on vain enem­män.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Uskollinen saa palkan

Sana sunnuntaiksi18.9.2022 6.00

Jee­suk­sen ja hä­nen ope­tus­las­ten­sa mat­ka­tes­sa Ga­li­le­as­ta Je­ru­sa­le­min pää­si­äis­juh­lil­le hei­tä tuli vas­taan jouk­ko re­pa­lei­siin vaat­tei­siin pu­keu­tu­nei­ta mie­hiä. Hei­dän hiuk­sen­sa oli­vat ha­jal­laan ja kas­vo­jen­sa ala­o­sat oli­vat pei­te­tyt. He py­säh­tyi­vät pie­nen mat­kan pää­hän ja huu­si­vat: ”Saas­tai­nen, saas­tai­nen!” (3. Moos. 13:45). To­sin mo­nen huu­to saat­toi ol­la vain kuis­kaus­ta, kos­ka spi­taa­lis­ten ää­ni usein hä­vi­si sai­rau­den ede­tes­sä. Mut­ta heil­lä oli myös muu­ta asi­aa: ”Jee­sus, opet­ta­ja, ar­mah­da mei­tä!” (Luuk. 17:13).

Oitolanrannan laavulla maistui makkarat ja muut eväät.

Oitolanrannan laavulla maistui makkarat ja muut eväät.

kuvat Inga Katainen

Oitolanrannan laavulla maistui makkarat ja muut eväät.

Oitolanrannan laavulla maistui makkarat ja muut eväät.

kuvat Inga Katainen

Möötikkärakalta Oitolanrantaan

Uutiset17.9.2022 8.00

Ro­va­nie­men raa­mat­tu­luok­ka­lai­set ret­kei­li­vät kal­li­oi­sen vaa­ran kaut­ta Oi­to­lan­ran­nan laa­vul­le, jos­sa muis­tel­tiin Moo­sek­sen joh­ta­maa kor­pi­va­el­lus­ta.

H.H.

H.H.

Kirkon historian laajimmat yt-neuvottelut vähentävät 45 henkilötyövuotta Helsingin seurakuntayhtymässä

Uutiset15.9.2022 15.45

Hel­sin­gin seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä on lin­jan­nut toi­met ta­lou­ten­sa ta­sa­pai­not­ta­mi­sek­si. Yh­teis­ten pal­ve­lu­jen toi­min­ta­ka­tet­ta lei­ka­taan 4,8 mil­joo­nal­la eu­rol­la kol­men seu­raa­van vuo­den ai­ka­na, mi­hin si­säl­tyy noin 45 hen­ki­lö­työ­vuo­den vä­hen­tä­mi­nen. Ir­ti­sa­no­mi­nen tai toi­siin teh­tä­viin siir­ty­mi­nen yh­ty­mäs­sä kos­ket­taa 23 hen­ki­löä. Tä­män li­säk­si 21 elä­köi­ty­mi­sen tai mää­rä­ai­kai­suu­den päät­ty­mi­sen joh­dos­ta va­pau­tu­vaa teh­tä­vää jä­te­tään täyt­tä­mät­tä.

Armon voimalla pahuutta vastaan

Pääkirjoitukset14.9.2022 10.15

Syn­tiin­lan­kee­muk­ses­sa koko ih­mis­kun­ta tuli osal­li­sek­si pe­ri­syn­nis­tä. Ju­ma­la oli kiel­tä­nyt en­sim­mäis­tä ih­mis­pa­ria syö­mäs­tä hy­vän ja pa­han tie­don puus­ta (1. Moos. 2: 17). Käär­meen hou­kut­te­le­ma­na he kui­ten­kin söi­vät, lan­ke­si­vat syn­tiin. Sa­mas­sa he huo­ma­si­vat ole­van­sa alas­ti (1. Moos. 3: 6–7). Pa­ra­tii­sin kau­neus rik­kou­tui, hei­dät kar­ko­tet­tiin siel­tä ja ih­mi­sen koh­ta­lok­si tuli teh­dä työ­tä ot­san­sa hies­sä (1. Moos. 3: 19,23).

Miksi rukoilet?

Matkaevääksi14.9.2022 6.00

Yk­si­näi­se­nä lu­ki­o­lai­se­na mie­les­sä­ni soi kou­lu­mat­kal­la lau­lun sa­nat: ”Ah, kuin­ka heik­ko kul­kea voi, vai­vai­nen yk­sin tais­tel­la, oi. Sä olet Isä. Us­koa li­sää sy­dä­mee­ni.” Huo­li us­kon säi­ly­mi­ses­tä oli to­del­lis­ta. Paik­ka­kun­nal­la ei ol­lut juu­ri us­ko­via. Ju­ma­la kuu­li huo­kauk­set: sain le­vol­li­suut­ta ja voi­maa kul­kea us­ko­vai­se­na tuon yk­si­näi­sen nuo­ruu­den tai­pa­leen.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Mitä pahuus on? Miten se ilmenee? Mikä voittaa pahan? – 14.9. ilmestyvän Päivämiehen teemana Pahuus

Uutiset13.9.2022 16.00

Kes­ki­viik­ko­na 14.9. il­mes­ty­vän Päi­vä­mie­hen tee­ma­na on Pa­huus. Tee­ma-au­ke­a­ma si­säl­tää Päi­vä­mie­hen lu­ki­joi­den aja­tuk­sia pa­huu­des­ta, ru­non, pap­pi–psy­ko­te­ra­peu­tin haas­tat­te­lun sekä pa­huu­teen liit­ty­viä raa­ma­tun­koh­tia.

Kirkon viestintä

Kirkon viestintä

Piispainkokous jatkaa avioliittokäsityksen erimielisyyksien ratkomiseen liittyvää työskentelyä Mikkelissä 13.–14.9.

Uutiset12.9.2022 15.15

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pain­ko­kous ko­koon­tuu is­tun­toon­sa Mik­ke­lis­sä 13.–14. syys­kuu­ta. Piis­pain­ko­kouk­sen asi­a­lis­tal­la on kir­kol­lis­ko­kouk­sen pyyn­tö jat­kaa avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen eri­mie­li­syyk­sien rat­kai­se­mi­seen liit­ty­vää työs­ken­te­lyä, jota piis­pain­ko­kous esit­te­li kir­jees­sään kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le elo­kuus­sa 2020.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Kristitty ja lähimmäinen

Sana sunnuntaiksi11.9.2022 9.00

Jee­sus opet­taa, et­tä kaik­ki ih­mi­set ovat sa­man ar­voi­sia lä­him­mäi­si­äm­me. Vie­täm­me tä­nään lä­him­mäi­sen päi­vää.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Seurakuntavaalien tulos vaikuttaa kirkolliskokouksen tuleviin linjauksiin – lähde ehdolle!

Uutiset10.9.2022 12.00

– Seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­toi­met ovat ih­mi­sen ko­koi­sia. Tuo omat vah­vuu­te­si yh­tei­seen käyt­töön, ko­ke­nut kir­kon ja seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­lö roh­kai­see.

Gbesebun seurat pidettiin ruokokatoksen alla. Sade lakkasi juuri sopivasti yhteiskuvaa varten.

Gbesebun seurat pidettiin ruokokatoksen alla. Sade lakkasi juuri sopivasti yhteiskuvaa varten.

Miika Kopperoinen

Gbesebun seurat pidettiin ruokokatoksen alla. Sade lakkasi juuri sopivasti yhteiskuvaa varten.

Gbesebun seurat pidettiin ruokokatoksen alla. Sade lakkasi juuri sopivasti yhteiskuvaa varten.

Miika Kopperoinen

Ensimmäiset suuret seurat kokosivat väkeä Sierra Leonessa

Uutiset10.9.2022 9.00

Sier­ra Le­o­nes­sa kai­va­taan lä­he­tys­työ­tä ja seu­ro­ja. Suu­ris­sa seu­rois­sa to­teu­tui­vat myös kas­te­juh­lat.

Haukiputaan kirkon alla olevat haudat ovat säilyneet poikkeuksellisen hyvin.

Haukiputaan kirkon alla olevat haudat ovat säilyneet poikkeuksellisen hyvin.

Sanna Lipkin

Haukiputaan kirkon alla olevat haudat ovat säilyneet poikkeuksellisen hyvin.

Haukiputaan kirkon alla olevat haudat ovat säilyneet poikkeuksellisen hyvin.

Sanna Lipkin

Kirkkohautamuseo avautuu Haukiputaalla

Uutiset9.9.2022 9.00

Mu­se­os­sa pää­see tu­tus­tu­maan kir­kon al­le teh­tyi­hin hau­tauk­siin sekä tuon ajan hau­ta­kult­tuu­riin.

Tulevan kesän seuramerkissä näkyy valoa

Uutiset8.9.2022 13.05

En­si ke­sän Kau­ha­van Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­mer­kin herk­kä, ve­si­vä­ri­mäi­nen kä­den­jäl­ki ku­vaa seu­ra­tun­nuk­sen si­säl­töä: iloa, va­loa ja toi­voa.

Yhteiset lukutuokiot ovat tärkeitä Kiviojan perheessä. Maija-äidin kanssa lukemassa Niila, Isla ja Jooa.

Yhteiset lukutuokiot ovat tärkeitä Kiviojan perheessä. Maija-äidin kanssa lukemassa Niila, Isla ja Jooa.

Kuva haastateltavalta

Yhteiset lukutuokiot ovat tärkeitä Kiviojan perheessä. Maija-äidin kanssa lukemassa Niila, Isla ja Jooa.

Yhteiset lukutuokiot ovat tärkeitä Kiviojan perheessä. Maija-äidin kanssa lukemassa Niila, Isla ja Jooa.

Kuva haastateltavalta

Vaikeilta tuntuvista sanoista otetaan yhdessä selvää

Puhutaan maasta ja taivaasta7.9.2022 15.00

Huo­men­na on kan­sain­vä­li­nen lu­ku­tai­to­päi­vä. Luo­ka­no­pet­ta­ja haas­taa tuol­loin ko­te­ja heit­täy­ty­mään kir­jo­jen maa­il­maan.

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Armeliaalle käy hyvin

Matkaevääksi7.9.2022 10.30

En­si pyhä on lä­him­mäi­sen sun­nun­tai. Psal­mis­sa 112 ker­ro­taan oi­ke­a­mie­li­ses­tä ih­mi­ses­tä näin: ”Hy­vin käy sen, joka on ar­me­li­as ja lai­naa omas­taan muil­le, sen, joka ai­na toi­mii oi­keu­den mu­kaan.”

Illan päätteeksi tapahtumaan osallistuneet kokoontuivat Raahen rauhanyhdistykselle iltahartauteen.

Illan päätteeksi tapahtumaan osallistuneet kokoontuivat Raahen rauhanyhdistykselle iltahartauteen.

Miia Kämäräinen

Illan päätteeksi tapahtumaan osallistuneet kokoontuivat Raahen rauhanyhdistykselle iltahartauteen.

Illan päätteeksi tapahtumaan osallistuneet kokoontuivat Raahen rauhanyhdistykselle iltahartauteen.

Miia Kämäräinen

Usko virkistyy toisten uskovaisten seurassa

Uutiset6.9.2022 15.10

Nuor­ten­ta­pah­tu­man tar­koi­tuk­se­na oli tu­kea yh­tei­söl­li­syyt­tä ja us­koa. Luot­ta­mus Ju­ma­lan huo­len­pi­toon kan­taa.

Viikon kysymys