JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Suviseurojen työvoimatoimikunnan puheenjohtaja Pasi Käkelä kertoi, että työvuorot täyttyivät aluksi hitaasti, mutta Suviseurojen alkaessa oli jo 89 prosenttia työvuoroista täytetty. – Erityisesti lapset ovat innokkaita työntekijöitä.

Suviseurojen työvoimatoimikunnan puheenjohtaja Pasi Käkelä kertoi, että työvuorot täyttyivät aluksi hitaasti, mutta Suviseurojen alkaessa oli jo 89 prosenttia työvuoroista täytetty. – Erityisesti lapset ovat innokkaita työntekijöitä.

Rauno Saarnio

Suviseurojen työvoimatoimikunnan puheenjohtaja Pasi Käkelä kertoi, että työvuorot täyttyivät aluksi hitaasti, mutta Suviseurojen alkaessa oli jo 89 prosenttia työvuoroista täytetty. – Erityisesti lapset ovat innokkaita työntekijöitä.

Suviseurojen työvoimatoimikunnan puheenjohtaja Pasi Käkelä kertoi, että työvuorot täyttyivät aluksi hitaasti, mutta Suviseurojen alkaessa oli jo 89 prosenttia työvuoroista täytetty. – Erityisesti lapset ovat innokkaita työntekijöitä.

Rauno Saarnio

Innokkuus talkoo­työhön ilahdutti

Uutiset4.7.2022 13.30

Hä­meen­lin­na­lai­nen Pasi Kä­ke­lä on toi­mi­nut Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen työ­voi­ma­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na vuo­des­ta 2019. Kä­ke­lä pää­si muu­ta­man ker­ran tu­tus­tu­maan työ­voi­ma­toi­mis­ton toi­min­taan Mu­hok­sel­la. Var­si­nai­nen op­pi oli suun­ni­tel­tu saa­ta­van Reis­jär­ven Su­vi­seu­rois­ta vuon­na 2020, mut­ta sitä ti­lai­suut­ta ei tul­lut, kun pan­de­mia es­ti su­vi­seu­ra­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­sen.

Seuroihin pääsee ympäri vuoden, ensi kesän Suviseurat Kauhavalla

Uutiset4.7.2022 12.00

En­si ke­sän Su­vi­seu­rat on tar­koi­tus jär­jes­tää Kau­ha­val­la. Su­vi­seu­ro­jen li­säk­si rau­ha­nyh­dis­tyk­set jär­jes­tä­vät seu­ro­ja ja mui­ta ta­pah­tu­mia ym­pä­ri vuo­den. Seu­roi­hin ovat kaik­ki ter­ve­tul­lei­ta.

Vanhemmilla oli mahdollisuus kysyä lastenhoitoapua Suviseurojen ehtoollisen ajaksi Resurssipankin kautta.

Vanhemmilla oli mahdollisuus kysyä lastenhoitoapua Suviseurojen ehtoollisen ajaksi Resurssipankin kautta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Vanhemmilla oli mahdollisuus kysyä lastenhoitoapua Suviseurojen ehtoollisen ajaksi Resurssipankin kautta.

Vanhemmilla oli mahdollisuus kysyä lastenhoitoapua Suviseurojen ehtoollisen ajaksi Resurssipankin kautta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Lapset hyvissä käsissä ehtoollisen aikana

Uutiset3.7.2022 18.15

Tä­män vuo­den Su­vi­seu­rois­sa oli en­sim­mäis­tä ker­taa mah­dol­lis­ta saa­da eh­tool­li­sen ajak­si las­ten­hoi­to­a­pua Re­surs­si­pan­kin kaut­ta.

Viikon kysymys

SRK:n johtokunnan varapuheenjohtaja Valde Palola

SRK:n johtokunnan varapuheenjohtaja Valde Palola

Suviseurojen kuvapalvelu

SRK:n johtokunnan varapuheenjohtaja Valde Palola

SRK:n johtokunnan varapuheenjohtaja Valde Palola

Suviseurojen kuvapalvelu

"Lapsi näkee jotain sellaista, mitä aikuinen ei tavoita"

Uutiset1.7.2022 16.10

Su­vi­seu­ro­jen ava­jais­ten pu­heen­vuo­rot huo­mi­oi­vat seu­ra­tun­nuk­sen ”Las­ten kal­tais­ten on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta” (Mark. 10:14) mu­kai­ses­ti lap­set.

Miten Mariellan salaisuus ratkeaa?

Mainos1.7.2022 7.00

Ar­voi­tuk­sel­li­sen he­vos­ty­tön ta­ri­na tar­jo­aa poh­dit­ta­vaa mo­ne­ni­käi­sil­le. Ikä­suo­si­tus: 10–13-vuo­ti­aat. Uu­tuus­kir­jaa saa­ta­vil­la Su­vi­seu­ro­jen jul­kai­su­myy­mä­läs­tä ja SRK:n verk­ko­kau­pas­ta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Uudet julkaisut kuvaavat arkielämää ja sydämen uskoa

Uutiset30.6.2022 20.00

Tors­tai­na 30. ke­sä­kuu­ta jul­kis­tet­tiin Lo­pen Su­vi­seu­rois­sa nel­jä uut­ta SRK:n kus­tan­ta­maa kir­jaa sekä yk­si ää­ni­te.

Elämänmakuisia kertomuksia seurustelusta

Mainos30.6.2022 16.10

Tä­nään jul­kis­te­tus­sa seu­rus­te­lu­ai­hei­ses­sa ker­to­mus­kir­jas­sa poh­di­taan seu­rus­te­luun liit­ty­viä vai­kei­ta­kin ky­sy­myk­siä. Han­ki kir­ja it­sel­le tai lah­jak­si Su­vi­seu­rois­ta tai osoit­tees­ta jul­kai­su­myy­mä­lä.fi.

Kuulen kesäkampanja uusille tilaajille

Mainos30.6.2022 7.00

Tä­nään al­ka­vas­sa Kuu­len ke­sä­kam­pan­jas­sa kaik­ki uu­det ti­laa­jat saa­vat 28 päi­vän il­mai­sen ko­kei­lu­jak­son (norm. 14 päi­vää). Kuu­len saa käyt­töön re­kis­te­röi­ty­mäl­lä osoit­tees­sa kuu­le.srk.fi ja asen­ta­mal­la so­vel­luk­sen mo­bii­li­lait­teen so­vel­lus­kau­pas­ta. So­vel­luk­seen kir­jau­tu­mi­sen jäl­keen pää­see lu­ke­maan ja kuun­te­le­maan Kuu­les­sa ole­via ää­ni- ja e-kir­jo­ja, mu­siik­ki­al­bu­mei­ta, ää­ni­leh­tiä ja pod­cas­te­ja. Kam­pan­jan jär­jes­tää Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) ry. Kam­pan­ja-ai­ka 30.6.–8.8.

Uusi ajankohtaiskirja

Mainos29.6.2022 11.50

Tämä vuo­den ajan­koh­tais­kir­jas­sa poh­di­taan ny­ky­a­jan il­mi­öi­tä oma­koh­tai­sen us­kon nä­kö­kul­mas­ta. Tu­tus­tu kir­jaan tar­kem­min tääl­lä.

Iso seurateltta on pystytetty perjantaina alkavia Suviseuroja varten. Ensimmäiset saarnat kuullaan torstain aattoseuroissa.

Iso seurateltta on pystytetty perjantaina alkavia Suviseuroja varten. Ensimmäiset saarnat kuullaan torstain aattoseuroissa.

Suviseurojen kuvapalvelu

Iso seurateltta on pystytetty perjantaina alkavia Suviseuroja varten. Ensimmäiset saarnat kuullaan torstain aattoseuroissa.

Iso seurateltta on pystytetty perjantaina alkavia Suviseuroja varten. Ensimmäiset saarnat kuullaan torstain aattoseuroissa.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurat alkavat perjantaina – seuravieraiden on syytä varautua helteisiin

Uutiset29.6.2022 10.00

Seu­ra­mat­kal­le val­mis­tau­tu­van on hyvä huo­mi­oi­da au­rin­koi­set olo­suh­teet. Ve­si­pul­loa, pää­hi­net­tä ja au­rin­ko­ras­vaa ei kan­na­ta unoh­taa pak­kaus­lis­tal­ta.

Oletko autuas?

Matkaevääksi29.6.2022 9.15

Ju­ma­lan rau­haa rin­nas­san­sa, ken kan­taa maas­sa kuo­le­man, on on­nel­li­nen kul­keis­san­sa maan vie­raan poik­ki tai­vaa­seen.” ”Kuun­nel­kaa, mi­ten hie­no lau­lu”, nuo­ri to­te­aa ys­tä­vil­leen ja kuun­te­lee lau­lun use­aan ker­taan. Sa­ma­na päi­vä­nä tuon nuo­ren ly­hyt, mut­ta on­nel­li­nen elä­mä kat­ke­aa lii­ken­ne­on­net­to­muu­teen. Ju­ma­lan rau­han sy­dä­mel­leen omis­ta­nut ote­taan us­ko­vien le­poon.

Seurojen väliajalla oli mahdollisuus ostaa syötävää ja virkistäytyä ulkona.

Seurojen väliajalla oli mahdollisuus ostaa syötävää ja virkistäytyä ulkona.

Esko Linna

Seurojen väliajalla oli mahdollisuus ostaa syötävää ja virkistäytyä ulkona.

Seurojen väliajalla oli mahdollisuus ostaa syötävää ja virkistäytyä ulkona.

Esko Linna

Perhon juhannusseuroissa kuultiin Jumalan luomistyöstä

Uutiset29.6.2022 7.00

Ju­ma­la on luo­nut ih­mi­sen omak­si ku­vak­seen. Jo­kai­nen ih­mi­nen on Ju­ma­lan luo­mis­työn tu­lok­se­na yh­tä ar­vo­kas.

Kuva on Muhoksen Suviseuroista kesältä 2019.

Kuva on Muhoksen Suviseuroista kesältä 2019.

Muhoksen Suviseurojen kuvapalvelu

Kuva on Muhoksen Suviseuroista kesältä 2019.

Kuva on Muhoksen Suviseuroista kesältä 2019.

Muhoksen Suviseurojen kuvapalvelu

Kesäseuraradio välittää uskon ydinsanomaa

Uutiset28.6.2022 7.00

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­tys al­kaa. Lä­he­tyk­sen pää­teh­tä­vä­nä on lä­het­tää seu­ro­ja ja Ju­ma­lan sa­naa kuun­nel­ta­vak­si ym­pä­ri maa­il­maa.

Päiviö Karttunen

Päiviö Karttunen

Sydämen usko on paras matkaeväs – Kallion juhannusseuroissa esillä leirivuoden teema

Uutiset27.6.2022 14.30

Kal­li­on lei­ri­kes­kuk­seen Haa­pa­jär­vel­le saa­pui 400 ajo­neu­voa ja nii­den mu­ka­na lä­hes 1 500 seu­ra­vie­ras­ta ju­han­nu­saa­ton kent­tä­seu­roi­hin kah­den vuo­den ko­ro­na­tau­on jäl­keen.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Suuri illallinen

Sana sunnuntaiksi26.6.2022 6.00

Jee­suk­sen ker­to­ma ver­taus suu­ris­ta pi­dois­ta liit­tyy ti­lan­tee­seen, jos­sa hän on ate­ri­al­la erään fa­ri­seus­ten joh­to­mie­hen ko­to­na sa­pat­ti­na (Luuk. 14). Pu­heen ai­he kään­tyy ate­ri­oin­tiin, ja eräs pöy­tä­vie­ras sa­noo Jee­suk­sel­le: ”Au­tu­as se, joka saa ol­la ate­ri­al­la Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa.” (Luuk. 14:15.) Täl­löin Jee­sus ker­too ver­tauk­sen suu­ris­ta pi­dois­ta. Kaik­ki ym­mär­tä­vät hä­nen pu­hu­van ate­ri­oin­nis­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa.

Valli ja Koskelo puhujamatkalle Pohjois-Amerikkaan

Uutiset25.6.2022 8.00

Po­ri­lai­nen Timo Val­li ja hol­lo­la­lai­nen Ai­mo Kos­ke­lo läh­te­vät puo­li­soi­neen noin kuu­kau­den mit­tai­sel­le lä­he­tys­mat­kal­le Poh­jois-Ame­rik­kaan. En­sim­mäi­nen pal­ve­lus­paik­ka mo­lem­mil­la on kesä- ja hei­nä­kuun vaih­tees­sa LLC:n su­vi­seu­rois­sa Sil­ver Spring­sis­sä, jos­ta he mat­kaa­vat sit­ten omia reit­te­jään koh­ti To­ron­toa, jo­hon mat­ka päät­tyy 24. hei­nä­kuu­ta.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Jumala siunasi Johanneksen vanhempia

Sana sunnuntaiksi25.6.2022 6.00

Jo­han­nek­sen syn­ty­mään liit­ty­vät ih­meet pu­hut­te­li­vat ai­ka­lai­sia, jot­ka tun­nis­ti­vat sii­nä Ju­ma­lan teot.

Marjatta Parkkila (vas.), Maire Leinonen, Vappu Mattila, Osmo Hyväri (takana), Aili Nissilä, Risto Taskila, Aaro Mattila, Eero Kinnnunen ja Armas Lehtola olivat muistelemassa Raahen suviseuroja. Tilaisuuden juonsi Matti Nissilä (oik.).

Marjatta Parkkila (vas.), Maire Leinonen, Vappu Mattila, Osmo Hyväri (takana), Aili Nissilä, Risto Taskila, Aaro Mattila, Eero Kinnnunen ja Armas Lehtola olivat muistelemassa Raahen suviseuroja. Tilaisuuden juonsi Matti Nissilä (oik.).

Risto Havia

Marjatta Parkkila (vas.), Maire Leinonen, Vappu Mattila, Osmo Hyväri (takana), Aili Nissilä, Risto Taskila, Aaro Mattila, Eero Kinnnunen ja Armas Lehtola olivat muistelemassa Raahen suviseuroja. Tilaisuuden juonsi Matti Nissilä (oik.).

Marjatta Parkkila (vas.), Maire Leinonen, Vappu Mattila, Osmo Hyväri (takana), Aili Nissilä, Risto Taskila, Aaro Mattila, Eero Kinnnunen ja Armas Lehtola olivat muistelemassa Raahen suviseuroja. Tilaisuuden juonsi Matti Nissilä (oik.).

Risto Havia

Merenranta toimi suviseura-alueena Raahessa

Uutiset24.6.2022 7.00

Raa­hes­sa muis­tel­tiin vuo­den 1962 su­vi­seu­ro­ja, jois­ta on ku­lu­nut 60 vuot­ta. Su­vi­seu­rat oli­vat kol­mi­päi­väi­set, ja ne jär­jes­tet­tiin kes­kel­lä viik­koa me­ren­ran­nal­la.

Laulukirja kesäseuroihin

Mainos23.6.2022 14.00

Lau­lu­kir­ja­so­vel­lus tuo Sii­o­nin lau­lu­jen ja vir­sien sa­nat kaik­kiin ke­sän lau­lu­het­kiin. Uu­teen so­vel­luk­seen saa pie­nes­tä li­sä­mak­sus­ta han­kit­tua myös nuo­tit ja kuun­nel­ta­vat me­lo­di­at.

Laulu rohkaisee uskon tiellä

Mainos23.6.2022 9.00

Ka­ve­rit ja rip­pi­lau­lu – sii­nä kak­si asi­aa, jot­ka jää­vät mo­nil­le nuo­ril­le mie­leen rip­pi­kou­lus­ta. Täs­tä yk­sin­ker­tai­ses­ta läh­tö­koh­das­ta syn­tyi idea val­ta­kun­nal­li­sis­ta, Ou­lus­sa, Jy­väs­ky­läs­sä ja Hel­sin­gis­sä pi­det­tä­vis­tä kon­fir­maa­ti­o­lau­lu­ti­lai­suuk­sis­ta.

Esikoisensa ja miehensä menettäneen Leila Koiviston elämään on mahtunut koettelemuksia. – Kaikesta on kuitenkin aina selvitty, hän toteaa.

Esikoisensa ja miehensä menettäneen Leila Koiviston elämään on mahtunut koettelemuksia. – Kaikesta on kuitenkin aina selvitty, hän toteaa.

Esko Korkeakoski

Esikoisensa ja miehensä menettäneen Leila Koiviston elämään on mahtunut koettelemuksia. – Kaikesta on kuitenkin aina selvitty, hän toteaa.

Esikoisensa ja miehensä menettäneen Leila Koiviston elämään on mahtunut koettelemuksia. – Kaikesta on kuitenkin aina selvitty, hän toteaa.

Esko Korkeakoski

Koettelemukset valmistelivat parannukseen

Puhutaan maasta ja taivaasta23.6.2022 7.00

Lem­pää­lä­läi­sen Lei­la Koi­vis­ton lap­suu­den ko­ti­ky­lä oli tyy­pil­li­nen maa­lais­ky­lä Jy­väs­ky­läs­sä. Isä oli töis­sä rau­ta­teil­lä ja äi­ti pal­ve­lu­a­lal­la. Isän äi­ti toi­mi Vaa­ja­kos­kel­la seu­ra­kun­nan py­hä­kou­lun opet­ta­ja­na.

Siikatörmän leirikeskuksessa järjestetään juhannusaaton seurat. Kuva on vuoden 2018 juhannusseuroista.

Siikatörmän leirikeskuksessa järjestetään juhannusaaton seurat. Kuva on vuoden 2018 juhannusseuroista.

Arttu Alasaarela

Siikatörmän leirikeskuksessa järjestetään juhannusaaton seurat. Kuva on vuoden 2018 juhannusseuroista.

Siikatörmän leirikeskuksessa järjestetään juhannusaaton seurat. Kuva on vuoden 2018 juhannusseuroista.

Arttu Alasaarela

Leirikeskuksissa järjestetään juhannusaaton seuroja

Uutiset22.6.2022 15.45

Pe­rin­tei­siä ju­han­nu­saa­ton seu­ro­ja jär­jes­te­tään kai­kis­sa lei­ri­kes­kuk­sis­sa Han­ka­sal­mea lu­kuun ot­ta­mat­ta.

Helmi Yrjänä

Helmi Yrjänä

Jumalalla on suunnitelma jokaiselle

Uutiset22.6.2022 9.30

Evan­ke­liu­min vies­ti on kul­ke­nut alus­ta as­ti sa­ma­na ja py­syy muut­tu­mat­to­ma­na maa­il­man lop­puun as­ti.