JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
9.8.2022

Herra sanoo: ”Hylätkää väärät tienne ja tehkää hyvää! Silloin minä annan teidän asua tässä paikassa.” Jer. 7:3

Pyhä Henki ohjaa erilaisten virtausten keskellä

Matkaevääksi3.8.2022 10.00

Olet­ko jos­kus näh­nyt oi­kein hie­nos­ti to­teu­tet­tua tai­ka­temp­pua? Sel­lais­ta, jos­ta ei mil­lään pys­ty huo­maa­maan, mi­ten ih­mees­sä tai­ku­ri sai sen teh­tyä? Sitä voi­si jopa luul­la ih­meek­si. To­del­li­suu­des­sa tie­däm­me, et­tä se on temp­pu, vaik­ka em­me pys­ty­kään tie­tä­mään, mi­ten tai­ku­ri sen teki.

Helena Parkkila (vas.) ja Pirjo Lämsä saivat seuroista mukaan tilaamansa kirjat.

Helena Parkkila (vas.) ja Pirjo Lämsä saivat seuroista mukaan tilaamansa kirjat.

Eija Hanhineva

Helena Parkkila (vas.) ja Pirjo Lämsä saivat seuroista mukaan tilaamansa kirjat.

Helena Parkkila (vas.) ja Pirjo Lämsä saivat seuroista mukaan tilaamansa kirjat.

Eija Hanhineva

Jumalan valtakunnassa on armoa ja rakkautta

Uutiset2.8.2022 9.00

Ar­ki-il­lan seu­rois­sa Vi­han­nis­sa tuli esiin, et­tä Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le ko­koon­tu­mi­nen ja evan­ke­liu­min kuu­le­mi­nen on mah­dol­lis­ta vain Ju­ma­lan ar­mos­ta.

Jumalan lapsi saa luottaa Taivaan Isän johdatukseen, vaikkei aina ymmärrä Jumalan tekoja, muistutti Kari Ahola lauantai-illan puheenvuorossaan.

Jumalan lapsi saa luottaa Taivaan Isän johdatukseen, vaikkei aina ymmärrä Jumalan tekoja, muistutti Kari Ahola lauantai-illan puheenvuorossaan.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Jumalan lapsi saa luottaa Taivaan Isän johdatukseen, vaikkei aina ymmärrä Jumalan tekoja, muistutti Kari Ahola lauantai-illan puheenvuorossaan.

Jumalan lapsi saa luottaa Taivaan Isän johdatukseen, vaikkei aina ymmärrä Jumalan tekoja, muistutti Kari Ahola lauantai-illan puheenvuorossaan.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Jumalan suunnitelmaan on turvallista luottaa

Uutiset1.8.2022 11.00

Ra­nu­an opis­to­seu­ro­jen lau­an­tai-il­lan pu­heen­vuo­ro roh­kai­si kuu­li­joi­ta luot­ta­maan sii­hen, et­tä jos omat suun­ni­tel­mat elä­mäs­sä ei­vät to­teu­du, Tai­vaan Isäl­lä on pa­rem­pi suun­ni­tel­ma.

Viikon kysymys

– Kun Jumala säätää kansojen kohtaloita, henkilökohtainen uskossa valvominen nousee entistä tärkeämmäksi, Pertti Kuha totesi Ranuan opistoseurojen avauspuheessaan.

– Kun Jumala säätää kansojen kohtaloita, henkilökohtainen uskossa valvominen nousee entistä tärkeämmäksi, Pertti Kuha totesi Ranuan opistoseurojen avauspuheessaan.

© Opistoseurojen kuvapalvelu

– Kun Jumala säätää kansojen kohtaloita, henkilökohtainen uskossa valvominen nousee entistä tärkeämmäksi, Pertti Kuha totesi Ranuan opistoseurojen avauspuheessaan.

– Kun Jumala säätää kansojen kohtaloita, henkilökohtainen uskossa valvominen nousee entistä tärkeämmäksi, Pertti Kuha totesi Ranuan opistoseurojen avauspuheessaan.

© Opistoseurojen kuvapalvelu

Lämpimät sanat avasivat viileät opistoseurat

Uutiset29.7.2022 13.15

Opis­to­seu­rat Ra­nu­al­la ovat al­ka­neet. Opis­ton joh­to­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja muis­ti pu­hees­saan ha­ki­joi­ta, jot­ka ei­vät pääs­seet vuo­si­kurs­sil­le mu­kaan.

Kesäkuun vaellukselle UKK-puistoon osallistui yhdeksän kurssilaista ja kaksi retkikummia. Pienet lepotauot olivat vaelluksen aikana paikallaan.

Kesäkuun vaellukselle UKK-puistoon osallistui yhdeksän kurssilaista ja kaksi retkikummia. Pienet lepotauot olivat vaelluksen aikana paikallaan.

Marja-Liisa Katajala

Kesäkuun vaellukselle UKK-puistoon osallistui yhdeksän kurssilaista ja kaksi retkikummia. Pienet lepotauot olivat vaelluksen aikana paikallaan.

Kesäkuun vaellukselle UKK-puistoon osallistui yhdeksän kurssilaista ja kaksi retkikummia. Pienet lepotauot olivat vaelluksen aikana paikallaan.

Marja-Liisa Katajala

Retkikurssi opastaa erätaitojen saloihin

Uutiset28.7.2022 7.00

Ret­ki­haas­te-kurs­si­sar­ja an­taa osaa­mis­ta erä­tai­toi­hin ja luon­non ha­vain­noin­tiin sekä tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den uu­sien ret­ki­ka­ve­rei­den löy­tä­mi­seen.

Helmi Yrjänä

Helmi Yrjänä

Tervetuloa päättämään kesän suuret seurat Reisjärvelle!

Uutiset27.7.2022 10.00

Reis­jär­ven opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään 5.–7.8. Räi­sä­län­mä­el­lä. Seu­ra-alue ava­taan tors­tai­na 4.8. klo 12.

Jumala puhuttelee

Matkaevääksi27.7.2022 8.00

Ju­ma­la pu­huu ih­mi­sil­le mo­nin ta­voin: luon­nos­sa, kan­so­jen vai­heis­sa, elä­män­koh­ta­lois­sa ja omas­sa­tun­nos­sa. Eri­tyi­ses­ti hän pu­huu Py­häs­sä Raa­ma­tus­sa ja Va­pah­ta­jas­sam­me Her­ras­sa Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa.

Jukka Palola (2. vas.) ja Eero Kukko (2. oik.) saivat Suomen Kansanopistoyhdistyksen myöntämät ansiomerkit. Kuvassa mukana myös Virpi Palola (vas.), Kirsi Kukko ja Ilmari Korhonen.

Jukka Palola (2. vas.) ja Eero Kukko (2. oik.) saivat Suomen Kansanopistoyhdistyksen myöntämät ansiomerkit. Kuvassa mukana myös Virpi Palola (vas.), Kirsi Kukko ja Ilmari Korhonen.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Jukka Palola (2. vas.) ja Eero Kukko (2. oik.) saivat Suomen Kansanopistoyhdistyksen myöntämät ansiomerkit. Kuvassa mukana myös Virpi Palola (vas.), Kirsi Kukko ja Ilmari Korhonen.

Jukka Palola (2. vas.) ja Eero Kukko (2. oik.) saivat Suomen Kansanopistoyhdistyksen myöntämät ansiomerkit. Kuvassa mukana myös Virpi Palola (vas.), Kirsi Kukko ja Ilmari Korhonen.

Opistoseurojen kuvapalvelu

"Opistotyö on ajallisen työn lisäksi Jumalan valtakunnan työtä"

Uutiset26.7.2022 8.00

Jäm­sän opis­ton pit­kä­ai­kai­sia työn­te­ki­jöi­tä muis­tet­tiin opis­to­seu­rois­sa pi­de­tys­sä joh­to­kun­nan ko­kouk­ses­sa.

Jarno Hihnala piti puheenvuoron opistoseurojen seuratunnuksen ”Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne” (1. Tess. 5:11) pohjalta.

Jarno Hihnala piti puheenvuoron opistoseurojen seuratunnuksen ”Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne” (1. Tess. 5:11) pohjalta.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Jarno Hihnala piti puheenvuoron opistoseurojen seuratunnuksen ”Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne” (1. Tess. 5:11) pohjalta.

Jarno Hihnala piti puheenvuoron opistoseurojen seuratunnuksen ”Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne” (1. Tess. 5:11) pohjalta.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Jumalan sanan kartta ohjaa taivaaseen

Uutiset25.7.2022 9.00

Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen lau­an­tai-il­lan pu­heen­vuo­ro kä­sit­te­li sitä, kuin­ka Ju­ma­lan sana ja mat­ka­ys­tä­vät roh­kai­se­vat us­ko­maan.

Hannele Puhakka

Hannele Puhakka

Jumala antoi käskyt suojellakseen elämää

Sana sunnuntaiksi24.7.2022 7.00

Ku­kaan ei pe­las­tu omien an­si­oi­den­sa täh­den, vaan Ju­ma­lan ar­mon kaut­ta. Ai­no­as­taan Jee­sus on elä­nyt syn­nit­tö­män elä­män ja täyt­tä­nyt Ju­ma­lan lain.

Sirkka-Liisa Leinosen lastenlapset Hemmi, Sanni ja Niilo ovat saaneet kuulla monia satuja mummonsa lukemana.

Sirkka-Liisa Leinosen lastenlapset Hemmi, Sanni ja Niilo ovat saaneet kuulla monia satuja mummonsa lukemana.

Kuva haastateltavalta

Sirkka-Liisa Leinosen lastenlapset Hemmi, Sanni ja Niilo ovat saaneet kuulla monia satuja mummonsa lukemana.

Sirkka-Liisa Leinosen lastenlapset Hemmi, Sanni ja Niilo ovat saaneet kuulla monia satuja mummonsa lukemana.

Kuva haastateltavalta

Lukemisen väheneminen synnytti idean kirjakummista

Puhutaan maasta ja taivaasta23.7.2022 7.00

Sa­no­ma­leh­tien uu­ti­sot­si­kot muis­tut­te­le­vat ajoit­tain, et­tä suo­ma­lais­ten las­ten ja nuor­ten lu­ku­tai­to on hei­ken­ty­nyt. Yh­dek­si syyk­si tä­hän on to­det­tu lu­ku­ha­lu­jen vä­he­ne­mi­nen. Ou­lu­lai­sen eläk­keel­lä ole­van kään­tä­jän Sirk­ka-Lii­sa Lei­no­sen ko­ke­mus on kui­ten­kin, et­tä kaik­ki pik­ku­lap­set ra­kas­ta­vat lu­ku­het­kiä.

Opistoseurat alkoivat tänään kello 10 avajaisseuroilla.

Opistoseurat alkoivat tänään kello 10 avajaisseuroilla.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Opistoseurat alkoivat tänään kello 10 avajaisseuroilla.

Opistoseurat alkoivat tänään kello 10 avajaisseuroilla.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Palvelijan iloa

Uutiset22.7.2022 14.30

Jäm­sän opis­to­seu­rat Keu­ruul­la ovat al­ka­neet. Ava­jais­seu­rois­sa oli pai­kal­la mo­nen ikäi­siä seu­ra­vie­rai­ta.

Isla Mäki (vas.), Linnea Tofferi, Eedit Tofferi, Aleksi Hautamäki ja Arttu Luukkonen kertoivat saaneensa leirillä uusia kavereita.

Isla Mäki (vas.), Linnea Tofferi, Eedit Tofferi, Aleksi Hautamäki ja Arttu Luukkonen kertoivat saaneensa leirillä uusia kavereita.

Venny Ervasti

Isla Mäki (vas.), Linnea Tofferi, Eedit Tofferi, Aleksi Hautamäki ja Arttu Luukkonen kertoivat saaneensa leirillä uusia kavereita.

Isla Mäki (vas.), Linnea Tofferi, Eedit Tofferi, Aleksi Hautamäki ja Arttu Luukkonen kertoivat saaneensa leirillä uusia kavereita.

Venny Ervasti

"Leirillä eletään omassa kuplassa" – rippikoulussa Maitoisissa

Uutiset22.7.2022 8.00

Mai­toi­sis­sa on par­hail­laan me­nos­sa ke­sän kuu­des rip­pi­lei­ri. Oh­jaa­jal­ta, opet­ta­jal­ta ja lei­ri­läi­sil­tä on tul­lut po­si­tii­vi­sia kom­ment­te­ja lei­rin avoi­mes­ta il­ma­pii­ris­tä.

Helmi Yrjänä

Helmi Yrjänä

Viittomisiin!

Uutiset21.7.2022 10.30

Kuu­rot, kuu­le­vat, kuu­rou­tu­neet, huo­no­kuu­loi­set ja si­sä­kor­vais­tu­tet­ta käyt­tä­vät, mum­mot, vaa­rit, tä­dit, se­dät, nuo­ret ja van­hat – kaik­ki te, joi­ta viit­to­ma­kie­li kiin­nos­taa! Osaat­ko hiu­kan jo viit­toa tai ha­lu­ai­sit­ko kur­kis­taa, mil­lais­ta se on? Ter­ve­tu­loa pe­rin­tei­sel­le viit­to­ma­kie­les­tä kiin­nos­tu­nei­den lei­ril­le Kal­li­on lei­ri­kes­kuk­seen 12.–14. elo­kuu­ta!

Kari Vengasho

Kari Vengasho

Tervetuloa Ranuan opistoseuroihin!

Uutiset20.7.2022 15.15

Ra­nu­an opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään jäl­leen kah­den vuo­den tau­on jäl­keen kent­tä­o­lo­suh­teis­sa Ra­nu­al­la 29.–31. hei­nä­kuu­ta 2022.

Laulaminen on tärkeä osa rippikoulua. Virsikirjat olivat matkassa myös Rautiosaaren 2. erärippileirin vaelluksella.

Laulaminen on tärkeä osa rippikoulua. Virsikirjat olivat matkassa myös Rautiosaaren 2. erärippileirin vaelluksella.

Aapo Mäenpää

Laulaminen on tärkeä osa rippikoulua. Virsikirjat olivat matkassa myös Rautiosaaren 2. erärippileirin vaelluksella.

Laulaminen on tärkeä osa rippikoulua. Virsikirjat olivat matkassa myös Rautiosaaren 2. erärippileirin vaelluksella.

Aapo Mäenpää

Rippileirit vahvistavat nuorten uskoa

Uutiset20.7.2022 14.00

SRK:n rip­pi­kou­lu­lei­rit ovat saa­neet myön­teis­tä pa­lau­tet­ta nuo­ril­ta. On­nis­tu­neen lei­ri­ko­ke­muk­sen ta­ka­na on iso jouk­ko si­tou­tu­nut­ta ja sy­dä­mel­lään työ­tä te­ke­vää hen­ki­lö­kun­taa.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Herra on kallio, joka antaa elämän

Matkaevääksi20.7.2022 7.00

Raa­mat­tu ku­vaa Ju­ma­laa kal­li­ok­si. Kal­lio on ol­lut luon­nos­ta tut­tu kä­si­te ih­mi­sil­le kaik­ki­al­la, maa­il­man alus­ta saak­ka. Kal­lio ku­vaa vah­vaa ja tur­val­lis­ta pe­rus­tus­ta, jol­le on hyvä ra­ken­taa. Se kes­tää myrs­ky­aal­lo­kot, vuor­ten rin­teil­tä tul­vi­vat ve­det, tuu­len, hiek­ka­myrs­kyn ja tamp­paa­mi­sen­kin.

Aito-toimintaa on aloitettu nuotioilloilla.

Aito-toimintaa on aloitettu nuotioilloilla.

Mirjami Tölli

Aito-toimintaa on aloitettu nuotioilloilla.

Aito-toimintaa on aloitettu nuotioilloilla.

Mirjami Tölli

Yhteistä toimintaa aikuisille

Uutiset19.7.2022 10.00

Tam­pe­reen Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen alu­eel­la on ke­sän ai­ka­na al­ka­nut uu­si toi­min­ta­muo­to ”Ai­to – ai­kuis­ten toi­min­ta”.

Ensimmäisen aamun jumalanpalveluksen saarnassa rippikoulun pappi Antti Koivisto puhui Johanneksen evankeliumin mukaan Sanasta.

Ensimmäisen aamun jumalanpalveluksen saarnassa rippikoulun pappi Antti Koivisto puhui Johanneksen evankeliumin mukaan Sanasta.

Helmi Yrjänä

Ensimmäisen aamun jumalanpalveluksen saarnassa rippikoulun pappi Antti Koivisto puhui Johanneksen evankeliumin mukaan Sanasta.

Ensimmäisen aamun jumalanpalveluksen saarnassa rippikoulun pappi Antti Koivisto puhui Johanneksen evankeliumin mukaan Sanasta.

Helmi Yrjänä

Tunnelmia rippikoululeiriltä

Uutiset18.7.2022 9.00

Tä­män ke­sän Jäm­sä 8 -rip­pi­kou­lu­lei­ril­lä nuo­ret tu­tus­tui­vat toi­siin­sa, sai­vat vas­tauk­sia ky­sy­myk­siin­sä ja kul­ki­vat Jee­suk­sen kär­si­mys­tie­tä.

Rami Liehu

Rami Liehu

Tervetuloa Jämsän opistoseuroihin Keuruulle!

Uutiset17.7.2022 12.00

Seu­ra-alu­eel­ta saa ruo­kaa, herk­ku­ja ja muun tar­peel­li­sen. Siel­lä pää­see myös suih­kuun. Eh­tool­lis­ta seu­rois­sa vie­te­tään lau­an­tai­na, esi­ru­kous­pyyn­tö­jä voi jät­tää per­jan­tais­ta sun­nun­tai­hin.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Apostolit julistivat evankeliumia

Sana sunnuntaiksi17.7.2022 7.00

Ju­ma­la on kut­su­nut lap­sen­sa te­ke­mään val­ta­kun­tan­sa työ­tä: saar­naa­maan pa­ran­nus­ta ja tar­jo­a­maan an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mia.

Helmi Yrjänä

Helmi Yrjänä

Kesäseuraradion viikonlopussa ohjelmaa Ruotsista ja Norjasta

Uutiset16.7.2022 6.00

Ke­sä­seu­ra­ra­dio lä­het­tää lau­an­tai­na 16.7. ja sun­nun­tai­na 17.7. oh­jel­ma­tal­len­tei­ta Ruot­sis­ta ja Nor­jas­ta. Juon­net­tu lä­he­tys al­kaa lau­an­tai­na kel­lo 12 kan­sain­vä­li­syys­tee­mal­la, ja kel­lo 13 al­ka­en lä­he­te­tään seu­ra­pu­hei­ta SFC:n tou­ko­kui­sis­ta su­vi­seu­rois­ta. Al­kuil­lan oh­jel­mas­sa on seu­rat Nor­jas­ta, ja il­ta päät­tyy Taa­lain­maan su­vi­seu­rois­sa pi­det­tyyn pu­heen­vuo­roon ai­hees­ta Seu­rus­te­lu sekä lau­lu­tuo­ki­oon. Seu­ro­jen vä­lis­sä kuul­laan oh­jel­mia sar­jas­ta "Kai­kis­ta kie­lis­tä, kai­kis­ta kan­sois­ta" sekä kuu­lu­mi­sia Os­lon Rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­tä.

SRK:n tiedote 15.7.2022: Yhteistyöllä parhaat Suviseurat

Uutiset15.7.2022 10.00

Kesä-hei­nä­kuun tait­tees­sa jär­jes­te­tyt Su­vi­seu­rat ko­ko­si­vat tänä vuon­na noin 80 000 seu­ra­vie­ras­ta Lo­pen Räys­kä­lään 184 heh­taa­rin ta­pah­tu­ma-alu­eel­le. Su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na ja sen jäl­keen alu­een asuk­kai­ta ja seu­ra­jär­jes­tä­jiä ovat kes­kus­te­lut­ta­neet sel­vi­tet­tä­vä­nä ole­vat mah­dol­li­set hai­tat ja vää­rin­käy­tök­set seu­ra­ta­pah­tu­man yh­tey­des­sä.