JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.2.2023

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen. Ps. 13:6

Minna Impola

Minna Impola

Jumalan salatut kasvot

Matkaevääksi1.2.2023 10.00

Sil­mie­si eteen ovat var­maan jos­kus il­maan­tu­neet iloi­sen lap­sen kas­vot. Her­kät sil­mät ovat vies­tit­tä­neet lap­sen rie­mua, mut­ta nuo sa­mat sil­mät ovat voi­neet toi­se­na het­ke­nä ol­la täyn­nä huol­ta ja mur­het­ta.

Kenian lähetysmatkan aikana pidettiin lukuisat seurat. Tässä väki on kokoontunut Sunassa, kuvassa etualalla Tapani Kinnunen.

Kenian lähetysmatkan aikana pidettiin lukuisat seurat. Tässä väki on kokoontunut Sunassa, kuvassa etualalla Tapani Kinnunen.

Kuva: Tapani Kinnuselta

Kenian lähetysmatkan aikana pidettiin lukuisat seurat. Tässä väki on kokoontunut Sunassa, kuvassa etualalla Tapani Kinnunen.

Kenian lähetysmatkan aikana pidettiin lukuisat seurat. Tässä väki on kokoontunut Sunassa, kuvassa etualalla Tapani Kinnunen.

Kuva: Tapani Kinnuselta

Moni kenialainen on löytänyt Jumalan valtakunnan

Uutiset31.1.2023 11.25

Ke­ni­an-mat­kal­la tois­tui pyyn­tö saa­da Raa­mat­tu­ja pai­kal­lis­ten omal­la kie­lel­lä sekä li­sää lä­he­tys­seu­ro­ja.

SRK:n perhe- ja diakoniatyön asiantuntija Matias Muhola kertoo, että tuore Pdt-käsikirja on pyritty tekemään kokonaisuudessaan mahdollisimman hyödylliseksi. – Jos jonkun osion nostan, niin toivottavasti käsikirjan kysymykset perhe- ja diakoniatyössä toimiville ovat apuna työskentelyssä ja sen suunnittelussa.

SRK:n perhe- ja diakoniatyön asiantuntija Matias Muhola kertoo, että tuore Pdt-käsikirja on pyritty tekemään kokonaisuudessaan mahdollisimman hyödylliseksi. – Jos jonkun osion nostan, niin toivottavasti käsikirjan kysymykset perhe- ja diakoniatyössä toimiville ovat apuna työskentelyssä ja sen suunnittelussa.

Päivi Martikainen

SRK:n perhe- ja diakoniatyön asiantuntija Matias Muhola kertoo, että tuore Pdt-käsikirja on pyritty tekemään kokonaisuudessaan mahdollisimman hyödylliseksi. – Jos jonkun osion nostan, niin toivottavasti käsikirjan kysymykset perhe- ja diakoniatyössä toimiville ovat apuna työskentelyssä ja sen suunnittelussa.

SRK:n perhe- ja diakoniatyön asiantuntija Matias Muhola kertoo, että tuore Pdt-käsikirja on pyritty tekemään kokonaisuudessaan mahdollisimman hyödylliseksi. – Jos jonkun osion nostan, niin toivottavasti käsikirjan kysymykset perhe- ja diakoniatyössä toimiville ovat apuna työskentelyssä ja sen suunnittelussa.

Päivi Martikainen

Perhe- ja diakoniatyötä tekevät saivat kättä pitempää – käsikirja lähetetty rauhanyhdistyksiin

Uutiset30.1.2023 10.45

Pai­no­tuo­re opas avaa nä­kö­a­lan työ­hön ja an­taa as­kel­merk­kieh­do­tuk­sia sen to­teut­ta­mi­seen.

Viikon kysymys

Ellinoora Mehtälä on iloisesti yllättynyt yksin asumisen hyvistä puolista.

Ellinoora Mehtälä on iloisesti yllättynyt yksin asumisen hyvistä puolista.

Fannimaria Mehtälä

Ellinoora Mehtälä on iloisesti yllättynyt yksin asumisen hyvistä puolista.

Ellinoora Mehtälä on iloisesti yllättynyt yksin asumisen hyvistä puolista.

Fannimaria Mehtälä

Haaveesta tuli totta uudella paikkakunnalla

Puhutaan maasta ja taivaasta28.1.2023 7.05

El­li­noo­ra Meh­tä­lä muut­ti vii­me syk­sy­nä Ou­luun pääs­tes­sään opis­ke­le­maan luo­ka­no­pet­ta­jak­si Ou­lun yli­o­pis­toon. Kau­pun­ki oli hä­nel­le tut­tu jo en­nes­tään, kos­ka siel­lä asuu jo usei­ta iso­si­sa­ruk­sia. El­li­noo­ra oli muut­ta­mi­ses­ta in­nois­saan, mut­ta se myös jän­nit­ti.

Ruokahuollon ammattilainen, hyppää mukaan leirityöhön!

Mainos27.1.2023 14.40

Pää­e­män­nän teh­tä­vä­nä on vas­ta­ta Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kuk­sen ruo­ka­huol­los­ta ja keit­ti­ö­ryh­mien oh­jeis­ta­mi­ses­ta. Toi­vom­me si­nul­ta suur­ta­lous­ko­kin tai vas­taa­vaa kou­lu­tus­ta tai riit­tä­vää työ­ko­ke­mus­ta.

Traktorikortillisten Aapo Hurtigin ja Daniel Hentilän tarkoituksena on tehdä työtä koneiden ja logistiikan parissa aikuisuudessakin.

Traktorikortillisten Aapo Hurtigin ja Daniel Hentilän tarkoituksena on tehdä työtä koneiden ja logistiikan parissa aikuisuudessakin.

Marja-Liisa Hentilä

Traktorikortillisten Aapo Hurtigin ja Daniel Hentilän tarkoituksena on tehdä työtä koneiden ja logistiikan parissa aikuisuudessakin.

Traktorikortillisten Aapo Hurtigin ja Daniel Hentilän tarkoituksena on tehdä työtä koneiden ja logistiikan parissa aikuisuudessakin.

Marja-Liisa Hentilä

Mieluisalle ja kiinnostavalle alalle

Puhutaan maasta ja taivaasta27.1.2023 9.25

Tor­ni­o­lai­set Aa­po Hur­tig ja Da­niel Hen­ti­lä ovat pe­rus­kou­lun yh­dek­sän­nel­lä luo­kal­la. Pe­rus­kou­lu päät­tyy hei­dän osal­taan ke­vääl­lä. Pian on yh­teis­haun ai­ka. Vaik­ka pe­rus­kou­lu lop­puu, po­jil­la on vie­lä op­pi­vel­vol­li­suut­ta sii­hen saak­ka, kun­nes täyt­tä­vät 18 vuot­ta.

Janne Paaso

Janne Paaso

Piispa tarkasti Tyrnävän seurakunnan toiminnan

Uutiset26.1.2023 14.10

Sun­nun­tai­na 22.1 vie­tet­tiin Tyr­nä­vän kir­kos­sa piis­pan­mes­sua. Var­si­nai­sen eh­tool­lis­kir­kon li­säk­si mes­sus­sa siu­nat­tiin uu­det luot­ta­mus­hen­ki­löt uu­del­le 4-vuo­tis­kau­del­le. Sa­mal­la siu­nat­tiin seu­ra­kun­nan uu­si kant­to­ri Sal­la Ku­ja­la uu­teen teh­tä­vään­sä. Mes­sun jäl­keen piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo seu­ru­ei­neen esit­te­li piis­pan­tar­kas­tuk­sen tu­lok­sia.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Uskon vuoksi voi joutua kokemaan vaivaa

Matkaevääksi25.1.2023 9.35

Olet­ko miet­ti­nyt kos­kaan, mik­si on hyvä käy­dä seu­rois­sa tai osal­lis­tua Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­hön? Jos­kus tun­tuu sil­tä, et­tei jak­sa osal­lis­tua. Oli­si hel­pom­pi jää­dä ko­tiin. Oma ko­ke­muk­se­ni on, et­tä osal­lis­tu­mi­sen vai­va unoh­tuu, kun pää­see yh­tei­seen ko­koon­tu­mi­seen. Jos­kus en­nen rip­pi­kou­lu­lei­riä on tun­tu­nut, et­tä mik­si tuli lu­vat­tua läh­teä lei­rin pi­toon. Joka ker­ta on kui­ten­kin jää­nyt kii­tol­li­nen mie­li sii­tä, et­tä tuli läh­det­tyä.

Laki uskonnonvapaudesta täyttää 100 vuotta

Uutiset23.1.2023 14.31

Tänä vuon­na tu­lee ku­lu­neek­si 100 vuot­ta sii­tä, kun Suo­mes­sa tuli voi­maan laki, joka ta­ka­si va­kau­muk­sen, oman­tun­non ja us­kon­non va­pau­den kai­kil­le. Sa­dan vuo­den ajan Suo­mes­sa on ol­lut mah­dol­lis­ta va­li­ta oma us­kon­to­kun­tan­sa – tai va­li­ta ol­la kuu­lu­mat­ta mi­hin­kään.

Pexels

Pexels

Usko muuttaa tärkeysjärjestyksen

Sana sunnuntaiksi22.1.2023 6.00

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä Jee­sus oli kul­ke­mas­sa Sa­ma­ri­an hal­ki. Mat­kas­ta uu­pu­nee­na hän jäi erään ky­län kai­vol­le ope­tus­las­ten men­nes­sä lä­hei­seen kau­pun­kiin os­ta­maan ruo­kaa.

Kirkon kuvapankki, Timo Jakonen

Kirkon kuvapankki, Timo Jakonen

Seurakuntaliitokset muuttivat arkkihiippakunnan karttaa

Uutiset21.1.2023 8.00

Ark­ki­hiip­pa­kun­nan kart­taan tuli vuo­den alus­sa jäl­leen muu­tok­sia. Ark­ki­hiip­pa­kun­nan seu­ra­kun­tien lu­ku­mää­rä on nyt 46. Vuo­den 2022 lo­pus­sa lak­kau­tet­tiin Sii­kais­ten, Kal­vo­lan, Evi­jär­ven, Vim­pe­lin, Lap­pa­jär­ven ja Mar­tin­kos­ken seu­ra­kun­nat.

Pixabay

Pixabay

Viestinnän teema muistuttaa
Jumalan sanan tuomasta turvasta

Artikkelit20.1.2023 12.15

SRK:n vies­tin­nän tee­ma nä­kyy kris­til­li­syy­den toi­min­nas­sa mo­nin ta­voin. Vuo­si­tee­ma py­ri­tään va­lit­se­maan si­ten, et­tä sen poh­jal­ta voi­daan pi­tää alus­tuk­sia ja kes­kus­tel­la yh­tei­sis­sä ko­koon­tu­mi­sis­sa. Tee­man poh­jal­ta laa­di­taan kir­joi­tuk­sia kris­til­li­syy­den leh­tiin ja tee­ma on esil­lä myös SRK:n ajan­koh­tais­kir­jas­sa. Va­li­tun tee­man poh­jal­ta val­mis­tel­laan oh­jel­mia Ke­sä­seu­ra­ra­di­oon ja ai­het­ta kä­si­tel­lään myös Su­vi­seu­ro­jen alus­tuk­ses­sa.

Mäntsälän Rauhanyhdistyksen kaksipäiväiset talviseurat jatkuivat sunnuntaina 15. tammikuuta seurakuntatalolla.

Mäntsälän Rauhanyhdistyksen kaksipäiväiset talviseurat jatkuivat sunnuntaina 15. tammikuuta seurakuntatalolla.

Saara Oikarinen

Mäntsälän Rauhanyhdistyksen kaksipäiväiset talviseurat jatkuivat sunnuntaina 15. tammikuuta seurakuntatalolla.

Mäntsälän Rauhanyhdistyksen kaksipäiväiset talviseurat jatkuivat sunnuntaina 15. tammikuuta seurakuntatalolla.

Saara Oikarinen

Elämän tärkein asia oli esillä Mäntsälän talviseuroissa

Uutiset20.1.2023 9.00

Pe­las­tus­ta ei tar­vit­se ei­kä voi an­sai­ta, riit­tää kun ot­taa vas­taan evan­ke­liu­min ja us­koo syn­tin­sä an­teek­si.

Lumijoella Curt Simonson (3. vas.) tapasi pikkuserkkunsa Greg Simonsonin (5. oik.), joka oli tullut seuroihin vaimonsa Reetan ja lastensa kanssa. Kuvassa myös Minnesotasta kotoisin oleva Mike Laho (2. vas.) Henna-vaimonsa (oik.) kanssa. Lahot saivat majoittaa Curtin kotiinsa. Vierailu oli lämmin ja uskoa virkistävä.

Lumijoella Curt Simonson (3. vas.) tapasi pikkuserkkunsa Greg Simonsonin (5. oik.), joka oli tullut seuroihin vaimonsa Reetan ja lastensa kanssa. Kuvassa myös Minnesotasta kotoisin oleva Mike Laho (2. vas.) Henna-vaimonsa (oik.) kanssa. Lahot saivat majoittaa Curtin kotiinsa. Vierailu oli lämmin ja uskoa virkistävä.

Lotta Eskola

Lumijoella Curt Simonson (3. vas.) tapasi pikkuserkkunsa Greg Simonsonin (5. oik.), joka oli tullut seuroihin vaimonsa Reetan ja lastensa kanssa. Kuvassa myös Minnesotasta kotoisin oleva Mike Laho (2. vas.) Henna-vaimonsa (oik.) kanssa. Lahot saivat majoittaa Curtin kotiinsa. Vierailu oli lämmin ja uskoa virkistävä.

Lumijoella Curt Simonson (3. vas.) tapasi pikkuserkkunsa Greg Simonsonin (5. oik.), joka oli tullut seuroihin vaimonsa Reetan ja lastensa kanssa. Kuvassa myös Minnesotasta kotoisin oleva Mike Laho (2. vas.) Henna-vaimonsa (oik.) kanssa. Lahot saivat majoittaa Curtin kotiinsa. Vierailu oli lämmin ja uskoa virkistävä.

Lotta Eskola

Hyvä Paimen huolehtii myös langenneesta lampaastaan

Uutiset19.1.2023 12.20

Hyvä Pai­men tun­tee omat lam­paan­sa, Ju­ma­lan lap­set, ja oh­jaa ja hoi­taa hei­tä sil­loin­kin, kun he ovat ek­sy­neet lii­an kau­as ja lan­gen­neet syn­tiin.

Vuositeemassa kiteytyy luottamus huolenpitoon

Pääkirjoitukset18.1.2023 12.35

Isä mei­dän -ru­kouk­sen tut­tu pyyn­tö ”Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si” on SRK:n vies­tin­nän tee­ma al­ka­nee­na vuon­na. Tä­män kris­ti­nus­kon eh­kä tun­ne­tuim­man ru­kouk­sen Jee­sus opet­ti Vuo­ri­saar­nas­sa ope­tus­lap­sil­leen ja sen myö­tä meil­le jo­kai­sel­le (Matt. 6).

Erärippikoululaisia leirillä Rautiosaaressa kesäkuussa 2022

Erärippikoululaisia leirillä Rautiosaaressa kesäkuussa 2022

Aapo Mäenpää/SRK:n kuva-arkisto

Erärippikoululaisia leirillä Rautiosaaressa kesäkuussa 2022

Erärippikoululaisia leirillä Rautiosaaressa kesäkuussa 2022

Aapo Mäenpää/SRK:n kuva-arkisto

Rautiosaaren leirikeskus suljetaan kiinteistövaurioiden vuoksi

Uutiset18.1.2023 9.15

Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kuk­sen ra­ken­teis­ta on löy­ty­nyt mik­ro­bi­vau­ri­oi­ta, mut­ta lei­ri­toi­min­nan jat­koa suun­ni­tel­laan jo.

Pixabay

Pixabay

Herra ohjaa oikealle tielle

Matkaevääksi18.1.2023 5.05

Kun ai­ka­naan te­o­lo­gi­an opis­ke­li­ja­na aloi­tin pu­hu­jan teh­tä­väs­sä, oli­vat ko­ti­seu­rat usein eri alu­eil­la. Sa­nan­pal­ve­li­jan teh­tä­väs­sä ko­ti­seu­rat ovat mi­nus­ta ai­na ol­leet mu­ka­vim­pia. Sii­nä ko­ti­sii­o­ni saa mer­ki­tyk­sen, kun seu­ra­vie­raat ovat ter­ve­tul­lei­ta toi­sen ko­tiin.

Tyrnäväläinen opiskelija, keikkatyöläinen ja perheenäiti Saara Kolehmainen on uuden podcast-sarjan tekijä. – Olen käynyt todella syvällisiä keskusteluja tehdessäni esihaastatteluita. Kun saa jutella samalla tavalla uskovien ja ajattelevien kanssa, tuntuu siltä, että omat voimat kasvavat, vaikka tekeminen onkin raakaa työtä.

Tyrnäväläinen opiskelija, keikkatyöläinen ja perheenäiti Saara Kolehmainen on uuden podcast-sarjan tekijä. – Olen käynyt todella syvällisiä keskusteluja tehdessäni esihaastatteluita. Kun saa jutella samalla tavalla uskovien ja ajattelevien kanssa, tuntuu siltä, että omat voimat kasvavat, vaikka tekeminen onkin raakaa työtä.

Saara Kolehmainen

Tyrnäväläinen opiskelija, keikkatyöläinen ja perheenäiti Saara Kolehmainen on uuden podcast-sarjan tekijä. – Olen käynyt todella syvällisiä keskusteluja tehdessäni esihaastatteluita. Kun saa jutella samalla tavalla uskovien ja ajattelevien kanssa, tuntuu siltä, että omat voimat kasvavat, vaikka tekeminen onkin raakaa työtä.

Tyrnäväläinen opiskelija, keikkatyöläinen ja perheenäiti Saara Kolehmainen on uuden podcast-sarjan tekijä. – Olen käynyt todella syvällisiä keskusteluja tehdessäni esihaastatteluita. Kun saa jutella samalla tavalla uskovien ja ajattelevien kanssa, tuntuu siltä, että omat voimat kasvavat, vaikka tekeminen onkin raakaa työtä.

Saara Kolehmainen

Naisen paikka -podcastin vieraat määrittelevät paikkansa itse

Uutiset17.1.2023 10.00

Yk­si SRK:n vies­tin­nän ta­voit­teis­ta on osoit­taa, et­tä mo­net jul­ki­suu­den myy­tit, hu­hut ja har­ha­luu­lot ei­vät pidä paik­kaan­sa. Uu­si sar­ja vas­taa tä­hän.

Joose Paukkeri istuu isänsä Markuksen sylissä. Joose haaveilee työstä Ilmavoimissa.

Joose Paukkeri istuu isänsä Markuksen sylissä. Joose haaveilee työstä Ilmavoimissa.

Merja Lohilahti

Joose Paukkeri istuu isänsä Markuksen sylissä. Joose haaveilee työstä Ilmavoimissa.

Joose Paukkeri istuu isänsä Markuksen sylissä. Joose haaveilee työstä Ilmavoimissa.

Merja Lohilahti

Taivaan Isä johtaa sodan ja rauhan aikana

Puhutaan maasta ja taivaasta16.1.2023 13.05

– Aloi­tin las­ku­var­jo­jää­kä­reis­sä. Va­rus­mies­pal­ve­lus­paik­ka vaih­tui Il­ma­so­ta­kou­luun, jos­ta jat­koin ka­det­ti­kou­luun il­ma­so­ta­lin­jal­le, ker­too yli 20 vuot­ta La­pin len­nos­tos­sa työs­ken­nel­lyt Mar­kus Pauk­ke­ri.

Pixabay

Pixabay

Jeesus on elävän veden lähde

Hartauskirjoitukset15.1.2023 5.45

Päi­vän evan­ke­liu­mi ku­vaa Jee­suk­sen ja sa­ma­ri­a­lai­sen nai­sen koh­taa­mi­sen, jos­sa nämä kes­kus­te­le­vat elä­väs­tä ve­des­tä.

Erkki Peltoniemi kokee sananpalvelijan tehtävässä sekä iloa että arkuutta. Hän toteaa, että ilman Jumalan apua tehtävä on mahdoton.

Erkki Peltoniemi kokee sananpalvelijan tehtävässä sekä iloa että arkuutta. Hän toteaa, että ilman Jumalan apua tehtävä on mahdoton.

Roosa Peltoniemi

Erkki Peltoniemi kokee sananpalvelijan tehtävässä sekä iloa että arkuutta. Hän toteaa, että ilman Jumalan apua tehtävä on mahdoton.

Erkki Peltoniemi kokee sananpalvelijan tehtävässä sekä iloa että arkuutta. Hän toteaa, että ilman Jumalan apua tehtävä on mahdoton.

Roosa Peltoniemi

Seurapuhuja kertoo hyviä taivaan terveisiä

Uutiset12.1.2023 15.55

Sa­nan­pal­ve­li­jan teh­tä­vä on vie­dä ilo­sa­no­maa Jee­suk­ses­ta Kris­tuk­ses­ta ja syn­tien an­teek­si an­ta­mi­ses­ta, pu­hu­ja ko­kee.

Ihmeiden aika ei ole ohi

Hartauskirjoitukset11.1.2023 8.40

Olen kuul­lut jos­kus mer­kil­li­sis­tä ih­meis­tä, joi­ta joil­le­kin on ta­pah­tu­nut. Sel­lai­sia, joi­ta on vai­kea pi­tää sat­tu­mi­na ja joi­ta on vai­kea jär­jel­lä ym­mär­tää. On tun­tu­nut, et­tä näi­den ta­pah­tu­mien ta­ka­na on jo­kin suu­rem­pi voi­ma, jota ei voi se­lit­tää. Us­ko­va­na olen usein aja­tel­lut, et­tä ne ovat Ju­ma­lan pu­hut­te­lua meil­le – hä­nen te­ke­mi­ään ih­mei­tä.

Tero Pitkälä

Tero Pitkälä

Jumala pitää valtakunnastaan huolen

Uutiset10.1.2023 15.10

Ou­lus­sa pi­det­tiin pe­rin­tei­nen pu­hu­jien­ko­kous kol­men vuo­den tau­on jäl­keen. Ko­kouk­ses­sa kuul­tiin Ta­pa­ni Kir­si­län alus­tus ai­hees­ta ”Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan ole­mus”. Ko­kouk­seen osal­lis­tui 665 sa­nan­pal­ve­li­jaa.