JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
17.2.2020

He­rää, Her­ra! Mik­si nu­kut? Nou­se, älä iäk­si hyl­kää! Nou­se aut­ta­maan mei­tä, lu­nas­ta mei­dät ar­mo­si täh­den! Ps. 44:24,27

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Hen­gel­li­ses­ti ra­vit­tu ei näe näl­kää

Sana sunnuntaiksi16.2.2020 6.35

Raa­mat­tu ker­too, kuin­ka Jee­sus oli maa­il­mas­sa Ju­ma­lan ja hä­nen val­ta­kun­tan­sa asi­al­la (Mark. 1:15). Ylös­nou­se­muk­sen­sa jäl­keen hän lä­het­ti seu­raa­jan­sa ju­lis­ta­maan evan­ke­liu­mia kai­kil­le luo­duil­le (Mark. 16).

Eri-ikäiset keskustelivat vilkkaasti Seinäjoen aikuistenillassa alustuksen herättämistä ajatuksista.

Eri-ikäiset keskustelivat vilkkaasti Seinäjoen aikuistenillassa alustuksen herättämistä ajatuksista.

Virpi Mäkinen

Eri-ikäiset keskustelivat vilkkaasti Seinäjoen aikuistenillassa alustuksen herättämistä ajatuksista.

Eri-ikäiset keskustelivat vilkkaasti Seinäjoen aikuistenillassa alustuksen herättämistä ajatuksista.

Virpi Mäkinen

Ym­pä­ris­tö muut­tuu, sana ja ih­mi­nen ei

Uutiset15.2.2020 6.40

Ih­mi­nen on pe­ri­syn­ti­se­nä tai­pu­vai­nen syn­nin hou­ku­tuk­siin, jot­ka ku­na­kin ai­ka­na kie­tou­tu­vat eri kää­rei­siin, nou­si esiin Sei­nä­jo­en ai­kuis­te­nil­lan alus­tuk­ses­sa.

Laulutuokion vetivät Maikki Jokela ja Ritva Holma. Leading the singing session were Maikki Jokela and Ritva Holma.

Laulutuokion vetivät Maikki Jokela ja Ritva Holma. Leading the singing session were Maikki Jokela and Ritva Holma.

Laulutuokion vetivät Maikki Jokela ja Ritva Holma. Leading the singing session were Maikki Jokela and Ritva Holma.

Laulutuokion vetivät Maikki Jokela ja Ritva Holma. Leading the singing session were Maikki Jokela and Ritva Holma.

Kaik­ki­val­ti­as hoi­taa – The Al­migh­ty Ca­res

Uutiset14.2.2020 6.25

Tam­mi­kuun vii­mei­se­nä tiis­tai­na ko­koon­tui Ete­lä-Suo­men vart­tu­nei­ta Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­seen. Lei­ri­kes­kuk­sen au­las­sa oli heti pu­heen­po­ri­na täy­sil­lä, kun yh­teen­sä 145 vart­tu­nut­ta vaih­toi kuu­lu­mi­sia. Oli ilo näh­dä sy­dä­mes­tä saak­ka tut­tu­ja ih­mi­siä vuo­si­kym­men­ten var­rel­ta, van­hem­pia ja nuo­rem­pia.

Emilia Huttu

Emilia Huttu

Pyr­ki­mys ym­mär­tää tois­ta aut­taa tu­le­maan toi­meen

Uutiset13.2.2020 6.45

”Tääl­lä on help­po men­nä pyy­tä­mään an­teek­si, jos on lou­kan­nut jo­tain”, ker­toi Ra­nu­an opis­ton opis­ke­li­ja Ant­ti Mu­ta­nen tal­vi­päi­vien pa­nee­li­kes­kus­te­lus­sa.

Tär­kei­tä koh­taa­mi­sia us­kon­nol­li­sil­le ryh­mil­le suun­na­tus­sa ti­lai­suu­des­sa

Uutiset12.2.2020 8.55

Us­kon­to­jen uh­rien tuki ry ja La­pin yli­o­pis­ton yh­teis­kun­ta­tie­tei­den lai­tos jär­jes­ti­vät 7. hel­mi­kuu­ta Hel­sin­gis­sä se­mi­naa­rin, jos­sa poh­dit­tiin mi­ten yh­teis­kun­ta ja us­kon­nol­li­set yh­tei­söt voi­vat eh­käis­tä hen­gel­lis­tä vä­ki­val­taa. Se­mi­naa­riin osal­lis­tui­vat SRK:lta vies­tin­tä­pääl­lik­kö Ol­li Lohi ja toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­ja Pek­ka Kai­nua.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Hu­ti­loi­den teh­ty pe­rus­tus ei kes­tä

Matkaevääksi12.2.2020 6.15

Olen elä­mä­ni ai­ka­na näh­nyt joi­ta­kin tosi van­ho­ja ra­ken­nuk­sia, jot­ka ovat seis­seet pys­tys­sä jopa tois­ta tu­hat­ta vuot­ta. Näi­den ra­ken­nus­ten yh­tei­nen piir­re on ol­lut, et­tä nii­den pe­rus­tuk­set on teh­ty tu­ke­vik­si ja kes­tä­vik­si. Omat ra­ken­ta­mis­ko­ke­muk­set ovat ai­ka vä­häi­siä, mut­ta sen olen niis­tä op­pi­nut, et­tä te­ki­pä sit­ten ta­loa, leik­ki­mök­kiä tai vaik­ka asun­to­vau­nul­le ka­tos­ta, niin mi­kä­li sen ha­lu­aa kes­tä­vän suo­ras­sa, pi­tää se pe­rus­taa hy­vin.

Viikon kysymys

kuvateksti

kuvateksti

Johanna Lumijärvi

kuvateksti

kuvateksti

Johanna Lumijärvi

Vir­si py­säyt­ti Jar­mon Jäm­säs­sä

Puhutaan maasta ja taivaasta10.2.2020 6.00

Vih­ti­läi­nen per­hee­ni­sä Jar­mo Jo­ki­ta­lo ker­too, et­tä hä­nel­lä on pal­jon rak­kai­ta lau­lu­ja. Muu­ta­ma niis­tä on nous­sut vuo­sien var­rel­la ylit­se mui­den, ja niis­tä yk­si on vir­si 384, Au­tu­as, ken elä­män­sä.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Mo­nin­ker­tai­nen palk­ka

Sana sunnuntaiksi9.2.2020 6.00

Pie­ta­ri ky­syi ker­ran omas­taan ja tois­ten ope­tus­las­ten puo­les­ta: ”Me olem­me luo­pu­neet kai­kes­ta ja seu­ran­neet si­nua. Mitä me sii­tä saam­me?” (Matt.19:27.) Pie­ta­rin ky­sy­mys nou­si ih­mis­mie­les­tä. Sa­man­ta­pai­sia aja­tuk­sia liik­ku­nee jos­kus jo­kai­sen us­ko­van mie­les­sä.

Raa­ma­tun kir­jo­jen esit­te­lyä vi­de­oi­den avul­la

Uutiset8.2.2020 6.55

Uu­si vi­de­o­sar­ja esit­te­lee Raa­mat­tua, Kir­jo­jen Kir­jaa, lap­sil­le. Vi­de­o­sar­ja löy­tyy Las­ten­pol­ku.fi-si­vus­tol­ta, ja sii­tä on jul­kais­tu kak­si en­sim­mäis­tä osaa. Esit­te­li­jä­nä on Pek­ka Kai­nua, joka työs­ken­te­lee SRK:lla toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­ja­na.

Matti Rautio muistelee hymyssä suin lapsuuttaan, jolloin yksi mieluisimmista leikeistä oli seurojen pito.

Matti Rautio muistelee hymyssä suin lapsuuttaan, jolloin yksi mieluisimmista leikeistä oli seurojen pito.

Leena Saraste

Matti Rautio muistelee hymyssä suin lapsuuttaan, jolloin yksi mieluisimmista leikeistä oli seurojen pito.

Matti Rautio muistelee hymyssä suin lapsuuttaan, jolloin yksi mieluisimmista leikeistä oli seurojen pito.

Leena Saraste

“Ai­na nou­si sama mies saar­naa­maan”

Puhutaan maasta ja taivaasta8.2.2020 6.00

Mat­ti Rau­tio syn­tyi kuu­den­nek­si lap­sek­si rau­ti­o­saa­re­lai­seen per­hee­seen. Hä­nen ko­tin­sa oli maan­vil­je­lys­ti­la, jon­ka naa­pu­ris­sa asui­vat isän si­sa­ret.

Simo Piilonen

Simo Piilonen

Ää­ne­kos­ken Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä ko­toi­nen 70-vuo­tis­juh­la

Uutiset7.2.2020 6.10

Ää­ne­kos­ken Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen väki ko­koon­tui hel­mi­kuun alus­sa ko­toi­siin syn­ty­mä­päi­vä­seu­roi­hin juh­lis­ta­maan yh­dis­tyk­sen­sä täy­siä kym­me­niä.

Kuva Jämsän opistolta

Kuva Jämsän opistolta

Piis­pa Peu­ra vie­rai­li Jäm­sän opis­tol­la

Uutiset6.2.2020 10.30

Jäm­sän seu­ra­kun­ta siir­tyi vuo­den vaih­tu­es­sa Tam­pe­reen hiip­pa­kun­nas­ta La­pu­an hiip­pa­kun­taan. Tä­män muu­tok­sen myö­tä La­pu­an hiip­pa­kun­nan piis­pa Simo Peu­ra vie­rai­li Jäm­sän opis­tol­la 24. tam­mi­kuu­ta.

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Tal­vi­päi­vät kut­su­vat Ra­nu­al­le

Uutiset6.2.2020 6.45

Ra­nu­an kris­til­li­nen kan­sa­no­pis­to jär­jes­tää pe­rin­tei­set tal­vi­päi­vät 8.–9. hel­mi­kuu­ta. Oh­jel­mas­sa on seu­ra­pu­hei­ta, alus­tuk­sia, ju­ma­lan­pal­ve­lus, mes­su, lau­lu­tuo­ki­oi­ta ja py­hä­kou­lu. Tal­vi­päi­vät pi­de­tään opis­tol­la ja nii­hin kuu­lu­va ju­ma­lan­pal­ve­lus Ra­nu­an kir­kos­sa.

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Rip­pi­kou­lu on hy­väs­sä myö­tä­tuu­les­sa

Uutiset6.2.2020 6.40

Vuon­na 2019 evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon rip­pi­kou­lu­lais­ten mää­rä kas­voi sel­väs­ti edel­lis­vuo­des­ta. Rip­pi­kou­luun osal­lis­tui yh­teen­sä 49 931 nuor­ta, vuot­ta ai­em­min vas­taa­va luku oli 48 133.

Ruanda on yksi SRK:n lähetyskohteista.

Ruanda on yksi SRK:n lähetyskohteista.

SRK:n kuva-arkisto.

Ruanda on yksi SRK:n lähetyskohteista.

Ruanda on yksi SRK:n lähetyskohteista.

SRK:n kuva-arkisto.

Lä­he­tys­mat­ka tal­len­tuu vi­de­ol­le – mitä ha­lu­ai­sit näh­dä?

Uutiset5.2.2020 16.55

Kap­säk­ki­ju­tut jul­kai­see hel­mi­kuus­sa ta­ri­noi­ta Ru­an­dan lä­he­tys­mat­kal­ta. Mat­ka­ker­to­muk­set ovat näh­tä­vis­sä tuo­reel­taan Ins­tag­ra­min sto­ryis­sa.

Nuorten leipomia kakkuja huutokauppaamassa yksi illan järjestäjistä, Hannes Huhdanpää. Taustalla apuna hänen isänsä Kimmo Huhdanpää.

Nuorten leipomia kakkuja huutokauppaamassa yksi illan järjestäjistä, Hannes Huhdanpää. Taustalla apuna hänen isänsä Kimmo Huhdanpää.

Tuomas Kela

Nuorten leipomia kakkuja huutokauppaamassa yksi illan järjestäjistä, Hannes Huhdanpää. Taustalla apuna hänen isänsä Kimmo Huhdanpää.

Nuorten leipomia kakkuja huutokauppaamassa yksi illan järjestäjistä, Hannes Huhdanpää. Taustalla apuna hänen isänsä Kimmo Huhdanpää.

Tuomas Kela

Nuo­ret or­ga­ni­soi­vat myy­jäi­set Es­poos­sa

Uutiset5.2.2020 12.00

Kir­joit­ta­ja osal­lis­tui Es­poon rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä nuor­ten jär­jes­tä­miin myy­jäi­siin. Myy­jäis­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­nen edel­lyt­tää pe­rus­teel­lis­ta taus­ta­työ­tä.

Eero Autio

Eero Autio

Her­ran lau­ma on tur­va­paik­ka

Matkaevääksi5.2.2020 6.00

Mikä se tur­va oi­kein on? Tätä kol­me­vuo­ti­as ky­se­li ai­koi­naan use­am­pa­na il­ta­na, kun lau­loin hä­nel­le il­ta­lau­lun. Se päät­tyi sa­noi­hin: ”Siel­lä mä olen tur­vas­sa.”

Pekka Kainua

Pekka Kainua

Sii­ka­tör­mäl­lä uu­den ra­ken­nuk­sen har­jan­nos­ta­jai­set

Uutiset4.2.2020 15.00

Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kuk­ses­sa ko­koon­nut­tiin vii­me per­jan­tai­na uu­den ra­ken­nuk­sen har­jan­nos­ta­jai­siin. Ma­joi­tus- ja ope­tus­ti­lan ra­ken­ta­mi­nen ete­nee ai­ka­tau­lus­saan.

Kesp­ro Oy:sta SRK:n uu­si ta­va­ran­toi­mit­ta­ja

Uutiset4.2.2020 6.40

SRK:n han­kin­ta­ryh­mä on kil­pai­lut­ta­nut ta­va­ran­toi­mit­ta­jia kol­men kan­sa­no­pis­ton ja SRK:n lei­ri­kes­kus­ten päi­vit­täis­ta­va­ra­han­kin­toi­hin liit­ty­en. K-ryh­mään kuu­lu­va Kesp­ro Oy kor­vaa kah­den vuo­den (2020–2021) pui­te­so­pi­muk­sel­la Mei­ra­no­van. Pesu- ja puh­dis­tu­sai­nei­den osal­ta so­pi­mus Kiil­to Cle­a­nin kans­sa on edel­leen voi­mas­sa.

Päi­vä­mie­hen en­ti­set nä­köis­leh­ti­so­vel­luk­set ta­kai­sin käyt­töön

Uutiset3.2.2020 15.43

Päi­vä­mies on ot­ta­nut käyt­töön en­ti­set nä­köis­leh­ti­so­vel­luk­set. Ne voi la­da­ta pu­he­li­mes­ta tai tab­le­tis­ta riip­pu­en Goog­le Play- tai App Store -kau­pois­ta.

Humanitaarisen toimikunnan puheenjohtaja Pekka Sipilä välittää terveisiä Afrikasta. – He ovat pyytäneet viestimään, että heillä ei ole sanoja kertoa siitä kiitollisuudesta, jota he tuntevat saatuaan apua elämäänsä. Apu on auttanut heitä vaikeissa elämäntilanteissa. He ovat kokeneet sen Jumalan siunauksena ja toivovat, että toiminta saisi jatkua.

Humanitaarisen toimikunnan puheenjohtaja Pekka Sipilä välittää terveisiä Afrikasta. – He ovat pyytäneet viestimään, että heillä ei ole sanoja kertoa siitä kiitollisuudesta, jota he tuntevat saatuaan apua elämäänsä. Apu on auttanut heitä vaikeissa elämäntilanteissa. He ovat kokeneet sen Jumalan siunauksena ja toivovat, että toiminta saisi jatkua.

Marika Sääskilahti

Humanitaarisen toimikunnan puheenjohtaja Pekka Sipilä välittää terveisiä Afrikasta. – He ovat pyytäneet viestimään, että heillä ei ole sanoja kertoa siitä kiitollisuudesta, jota he tuntevat saatuaan apua elämäänsä. Apu on auttanut heitä vaikeissa elämäntilanteissa. He ovat kokeneet sen Jumalan siunauksena ja toivovat, että toiminta saisi jatkua.

Humanitaarisen toimikunnan puheenjohtaja Pekka Sipilä välittää terveisiä Afrikasta. – He ovat pyytäneet viestimään, että heillä ei ole sanoja kertoa siitä kiitollisuudesta, jota he tuntevat saatuaan apua elämäänsä. Apu on auttanut heitä vaikeissa elämäntilanteissa. He ovat kokeneet sen Jumalan siunauksena ja toivovat, että toiminta saisi jatkua.

Marika Sääskilahti

Lah­joi­tuk­set ul­ko­mail­le ki­lah­ta­vat nyt yh­del­le ti­lil­le

Uutiset3.2.2020 6.45

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) on saa­nut run­saas­ti lah­joi­tuk­sia hu­ma­ni­taa­ri­seen avus­tus­työ­hön­sä. Nyt lah­joi­tus­ti­lin vii­te­nu­me­ro on yh­dis­ty­nyt ul­ko­lä­he­tys­työn vii­te­nu­me­ron kans­sa.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Kris­tuk­sen valo sä­tei­lee

Sana sunnuntaiksi2.2.2020 6.20

Kynt­ti­län­päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­ti ker­too, mi­ten nel­jä­kym­men­tä päi­vää Jee­suk­sen syn­ty­mäs­tä Ma­ria, Joo­sef ja Jee­sus-lap­si me­ni­vät Je­ru­sa­le­min temp­pe­liin. Sii­hen oli kak­si­kin syy­tä: Moo­sek­sen lain mu­kaan poi­ka­lap­sen syn­nyt­tä­nyt äi­ti oli epä­puh­das nel­jän­kym­me­nen päi­vän ajan, min­kä jäl­keen hä­nen oli tuo­ta­va pa­pil­le uh­rat­ta­vak­si ka­rit­sa ja kyyh­ky­nen – tai kak­si kyyh­kys­tä, jos per­he oli köy­hä ku­ten Jee­suk­sen per­he oli (3. Moos. 12:1–8). Toi­sek­si esi­koi­nen oli py­hi­tet­tä­vä Her­ral­le tuo­mal­la lap­si py­häk­köön ja mak­sa­mal­la hä­nes­tä lu­nas­tus­hin­ta (2. Moos. 13:12–13).

Outi Kärkkäinen (vas.) ja Jaana Koivu pitävät kaksosuuttaan Luojan suurena siunauksena.

Outi Kärkkäinen (vas.) ja Jaana Koivu pitävät kaksosuuttaan Luojan suurena siunauksena.

Kuva haastateltavilta

Outi Kärkkäinen (vas.) ja Jaana Koivu pitävät kaksosuuttaan Luojan suurena siunauksena.

Outi Kärkkäinen (vas.) ja Jaana Koivu pitävät kaksosuuttaan Luojan suurena siunauksena.

Kuva haastateltavilta

”It­ten­sä kans­sa liik­keel­lä”

Puhutaan maasta ja taivaasta2.2.2020 6.00

Im­mo­sen Pir­kon ja Ee­ron kak­so­set, 52-vuo­ti­aat Ou­ti Kärk­käi­nen ja Jaa­na Koi­vu elä­vät omaa elä­mään­sä ja ko­ke­vat ole­van­sa omia yk­si­löi­tään. Kak­so­suu­den ar­vo on kui­ten­kin mit­taa­ma­ton:

Kirkkopalvelut

Kirkkopalvelut

Yh­teis­vas­tuu 2020 tu­kee van­hem­muut­ta

Uutiset1.2.2020 6.50

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon Yh­teis­vas­tuu­ke­räys käyn­nis­tyy huo­men­na. Ke­räys te­kee en­nal­ta­eh­käi­se­vää las­ten­suo­je­lu­työ­tä tu­ke­mal­la van­hem­muut­ta Suo­mes­sa ja maa­il­man ka­tast­ro­fi­a­lu­eil­la.

Kaksosista molempien on tärkeä saada tulla kohdatuksi yksilöinä.

Kaksosista molempien on tärkeä saada tulla kohdatuksi yksilöinä.

Sanna Nissinaho

Kaksosista molempien on tärkeä saada tulla kohdatuksi yksilöinä.

Kaksosista molempien on tärkeä saada tulla kohdatuksi yksilöinä.

Sanna Nissinaho

Kak­so­set ovat yk­si­löi­tä

Uutiset1.2.2020 6.40

Suo­men Mo­nik­ko­per­heet ry:n lan­see­raa­maa Kak­sos­ten päi­vää vie­te­tään huo­men­na. Mo­nik­ko­per­hei­den asi­al­la ole­va jär­jes­tö täyt­tää tänä vuon­na 25 vuot­ta. Kak­sos­ten päi­vää juh­li­taan tee­mal­la Koh­taa kak­so­nen yk­si­lö­nä.

Opistovastuuhenkilöt ovat keskeisessä roolissa opistotoiminnan viestinnässä ja vuorovaikutuksessa. Opistovastuuhenkilöt puolisoineen kokoontuivat kurssille Jämsän Kristilliselle Kansanopistolle.

Opistovastuuhenkilöt ovat keskeisessä roolissa opistotoiminnan viestinnässä ja vuorovaikutuksessa. Opistovastuuhenkilöt puolisoineen kokoontuivat kurssille Jämsän Kristilliselle Kansanopistolle.

Mikko Juvonen

Opistovastuuhenkilöt ovat keskeisessä roolissa opistotoiminnan viestinnässä ja vuorovaikutuksessa. Opistovastuuhenkilöt puolisoineen kokoontuivat kurssille Jämsän Kristilliselle Kansanopistolle.

Opistovastuuhenkilöt ovat keskeisessä roolissa opistotoiminnan viestinnässä ja vuorovaikutuksessa. Opistovastuuhenkilöt puolisoineen kokoontuivat kurssille Jämsän Kristilliselle Kansanopistolle.

Mikko Juvonen

Opis­to on pal­ve­lu­kes­kus

Uutiset31.1.2020 7.55

Opis­tot pal­ve­le­vat koko yh­teis­kun­taa. Kan­sa­no­pis­ton mer­kit­tä­vä ar­vo on, et­tä toi­min­ta pe­rus­tuu läs­nä­o­loon ja kas­vok­kain koh­taa­mi­seen.