JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Ra­nu­an opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään ra­di­os­sa ja ne­tis­sä tu­le­va­na ke­sä­nä

Uutiset14.5.2021 8.41

Ra­nu­an kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton joh­to­kun­ta päät­ti ko­kouk­ses­saan tou­ko­kuus­sa, et­tä tu­le­van ke­sän opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään ko­ro­na­vi­rus­ra­joi­tus­ten vuok­si ra­dio- ja net­ti­seu­roi­na. Opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään 30.7.–1.8.2021. Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne ja -ra­joi­tuk­set ei­vät enää mah­dol­lis­ta­neet pel­to­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­jen jat­ka­mis­ta. Ra­dio- ja net­ti­seu­ro­jen jär­jes­te­lyis­tä vas­taa sama seu­ra­or­ga­ni­saa­tio, joka oli kut­sut­tu val­mis­te­le­maan pel­to­seu­ro­ja.

Pirkko Laurila ompeli kuusi kaitaliina ja stolaa viidessä eri värissä SRK:n leirikeskuksiin.

Pirkko Laurila ompeli kuusi kaitaliina ja stolaa viidessä eri värissä SRK:n leirikeskuksiin.

Anni Kälkäjä

Pirkko Laurila ompeli kuusi kaitaliina ja stolaa viidessä eri värissä SRK:n leirikeskuksiin.

Pirkko Laurila ompeli kuusi kaitaliina ja stolaa viidessä eri värissä SRK:n leirikeskuksiin.

Anni Kälkäjä

Uu­det kirk­ko­teks­tii­lit lei­ri­kes­kuk­siin

Uutiset14.5.2021 6.15

SRK:n lei­ri­kes­kuk­set sai­vat uu­det kirk­ko­teks­tii­lit rip­pi­kou­lu­jen ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten ope­tus­tuo­ki­oon.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Jee­sus jät­ti omil­leen teh­tä­vän

Sana sunnuntaiksi13.5.2021 6.05

Jee­sus nou­si tai­vaa­seen, mut­ta tu­lee ker­ran nou­ta­maan oman­sa luok­seen. Sil­lä ai­kaa us­ko­vai­set ju­lis­ta­vat evan­ke­liu­mia Py­hän Hen­gen voi­mal­la.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Seu­ra­kun­tiin sa­to­ja uu­sia ke­sä­työ­paik­ko­ja

Uutiset10.5.2021 14.00

Kir­kon vies­tin­tä tie­dot­taa, et­tä Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt Kirk­ko­hal­li­tuk­sel­le 460 000 eu­ron eri­tyi­sa­vus­tuk­sen seu­ra­kun­tien ke­sä­työn­te­ki­jöi­den palk­kaa­mi­sen. Seu­ra­kun­nat palk­kaa­vat avus­tuk­sen tur­vin li­sää ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä muun mu­as­sa hau­taus­mail­le, lei­ri­kes­kuk­siin ja lei­ri- ja ret­ki­toi­min­taan.

– Välillä on hyvä olla muutakin kuin äiti,  Liisa Saraste sanoo. Hän osaa ottaa aikaa itselleen ison perheen pyörittämisen keskeltä.

– Välillä on hyvä olla muutakin kuin äiti, Liisa Saraste sanoo. Hän osaa ottaa aikaa itselleen ison perheen pyörittämisen keskeltä.

Saara Luokkala

– Välillä on hyvä olla muutakin kuin äiti,  Liisa Saraste sanoo. Hän osaa ottaa aikaa itselleen ison perheen pyörittämisen keskeltä.

– Välillä on hyvä olla muutakin kuin äiti, Liisa Saraste sanoo. Hän osaa ottaa aikaa itselleen ison perheen pyörittämisen keskeltä.

Saara Luokkala

Äi­dik­si kas­vaa as­kel ker­ral­laan

Puhutaan maasta ja taivaasta9.5.2021 7.00

Rova­nie­me­läi­nen Lii­sa Sa­ras­te on ko­ke­nut äi­tiy­den mo­net tun­teet. Yh­dek­sän lap­sen äi­ti­nä hän on saa­nut her­kis­tyä syn­ty­män ih­meen ää­rel­le ja eläy­tyä kuun­te­le­maan las­ten sa­lai­suuk­sia. Vä­lil­lä ras­kaus on men­nyt kes­ken ei­kä sai­raa­las­ta ole saa­nut­kaan pie­no­kais­ta tu­li­ai­sek­si. Sil­loin on ol­lut äi­din vuo­ro tul­la loh­du­te­tuk­si. Sa­ras­te on tun­te­nut, et­tä äi­ti­ä­kin kan­nat­te­lee vah­vem­pi kä­si­var­si.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Ju­ma­la kuu­lee kaik­ki ru­kouk­set

Sana sunnuntaiksi9.5.2021 6.00

Tai­vaan Isä tie­tää par­hai­ten, mitä ku­kin tar­vit­see. Hän vas­taa ru­kouk­siin ajal­laan ja ta­val­laan. Tär­kein­tä on löy­tää Ju­ma­lan val­ta­kun­ta maan pääl­tä.

Viikon kysymys

Esko Alasaarela, Erkki Alasaarela ja Inkeri Heikkala toimittivat Tyrnävän Rauhanyhdistyksen historiakirjan. Jouni Tiirola ja Alpo Ojala (oik.) ojensivat yhdistyksen kiitokset julkistamistilaisuudessa.

Esko Alasaarela, Erkki Alasaarela ja Inkeri Heikkala toimittivat Tyrnävän Rauhanyhdistyksen historiakirjan. Jouni Tiirola ja Alpo Ojala (oik.) ojensivat yhdistyksen kiitokset julkistamistilaisuudessa.

Saara Kolehmainen

Esko Alasaarela, Erkki Alasaarela ja Inkeri Heikkala toimittivat Tyrnävän Rauhanyhdistyksen historiakirjan. Jouni Tiirola ja Alpo Ojala (oik.) ojensivat yhdistyksen kiitokset julkistamistilaisuudessa.

Esko Alasaarela, Erkki Alasaarela ja Inkeri Heikkala toimittivat Tyrnävän Rauhanyhdistyksen historiakirjan. Jouni Tiirola ja Alpo Ojala (oik.) ojensivat yhdistyksen kiitokset julkistamistilaisuudessa.

Saara Kolehmainen

”His­to­ri­an läpi kul­kee yh­des­sä­o­lon tar­ve”

Uutiset6.5.2021 14.20

Tyr­nä­vän rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä vie­tet­tiin 18. huh­ti­kuu­ta jul­kis­ta­mis­ti­lai­suut­ta, kun yh­dis­tyk­sen 100-vuo­ti­ses­ta his­to­ri­as­ta ker­to­va kir­ja jul­kis­tet­tiin. Ti­lai­suus vä­li­tet­tiin kuu­li­joil­le net­ti­ra­di­on kaut­ta.

Tur­vaa Her­raan kai­kes­sa hä­däs­sä

Matkaevääksi5.5.2021 7.00

Erää­nä syk­syi­se­nä päi­vä­nä olim­me pie­nel­lä seu­ru­eel­la met­säs­tä­mäs­sä sor­sia. Kul­jim­me ve­neel­lä pit­kin ruo­hoi­sia lah­tia ja et­sim­me koh­tia, jois­sa lin­nut ly­my­ä­vät. Jos­sain vai­hees­sa pää­tin kah­la­ta ran­taan ja kul­kea ran­taa pit­kin osan seu­ru­ees­ta jat­ka­es­sa ve­neel­lä sa­maan suun­taa. Mat­kal­la koh­ti ran­taa oli kui­ten­kin niin upot­ta­va, soi­nen koh­ta, et­tä va­jo­sin vyö­tä­rö­ä­ni myö­ten mu­taan. Muis­tan edel­leen sel­väs­ti sen, kuin­ka vah­vas­ti tuos­sa het­kes­sä toi­voin, et­tä joku tu­li­si aut­ta­maan. Sa­maa lie­nee myös Daa­vid tun­te­nut omas­sa elä­mäs­sään, kun kir­joit­taa psal­mis­sa 40: ”Har­taas­ti minä odo­tin Her­raa”.

Pixabay

Pixabay

Kirk­ko­hal­li­tus myön­si ra­ken­nu­sa­vus­tuk­sia

Uutiset4.5.2021 12.00

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­to päät­ti huh­ti­kui­ses­sa ko­kouk­ses­saan yh­teen­sä seit­se­män mil­joo­nan eu­ron ra­ken­nu­sa­vus­tuk­sis­ta vuo­del­le 2021. Avus­tuk­sia haki 42 seu­ra­kun­taa 58 hank­keel­le yh­teen­sä 18 mil­joo­nan eu­ron edes­tä.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Us­ko­vai­nen on tai­vaan kan­sa­lai­nen

Sana sunnuntaiksi2.5.2021 7.00

Us­kon­van­hurs­kautta seu­raa elä­män­van­hurs­kau­teen liit­ty­vä kil­voi­tus, joka nä­kyy hen­gen he­del­mi­nä. Us­ko­vai­set voi tun­nis­taa kes­ki­näi­ses­tä rak­kau­des­ta.

Mimmi ja Esko Lyytikäinen ovat pitäneet yhtä jo yli 50 vuotta. Elämään on mahtunut monenlaista, mutta puolisoiden välinen yhteys on säilynyt kaikkina aikoina.

Mimmi ja Esko Lyytikäinen ovat pitäneet yhtä jo yli 50 vuotta. Elämään on mahtunut monenlaista, mutta puolisoiden välinen yhteys on säilynyt kaikkina aikoina.

Anni Kälkäjä

Mimmi ja Esko Lyytikäinen ovat pitäneet yhtä jo yli 50 vuotta. Elämään on mahtunut monenlaista, mutta puolisoiden välinen yhteys on säilynyt kaikkina aikoina.

Mimmi ja Esko Lyytikäinen ovat pitäneet yhtä jo yli 50 vuotta. Elämään on mahtunut monenlaista, mutta puolisoiden välinen yhteys on säilynyt kaikkina aikoina.

Anni Kälkäjä

Yh­des­sä yli puo­li­vuo­si­sa­taa

Puhutaan maasta ja taivaasta1.5.2021 8.00

Lyy­ti­käi­sen ko­dis­sa Ou­lun­sa­los­sa on puh­das­ta ja viih­tyi­sää. Pöy­tiä ko­ris­ta­vat Mim­min tai­dok­kaas­ti vir­ka­tut val­koi­set lii­nat, ja soh­van vie­res­sä nö­köt­tää kori kes­ke­ne­räi­siä ku­ti­mia. Li­pas­ton vie­reen on ase­tel­tu toi­nen kori, jos­sa on siis­tis­sä pi­nos­sa päi­vän leh­det. Es­ko nap­paa sii­tä yh­den ja is­tah­taa lu­ke­maan Mim­min vil­la­suk­kaa ku­to­vien puik­ko­jen ki­li­näs­sä. On help­poa pää­tel­lä Lyy­ti­käis­ten ole­van erot­ta­ma­ton kak­sik­ko, tai ku­ten Es­ko il­mai­see: mat­kan var­rel­la tii­viis­ti yh­teen hi­ou­tu­nut tii­mi.

Vesa Kärkkäinen katsoo mediamaisemaa yli 30 vuoden työkokemuksella.

Vesa Kärkkäinen katsoo mediamaisemaa yli 30 vuoden työkokemuksella.

Kuva haastateltavalta

Vesa Kärkkäinen katsoo mediamaisemaa yli 30 vuoden työkokemuksella.

Vesa Kärkkäinen katsoo mediamaisemaa yli 30 vuoden työkokemuksella.

Kuva haastateltavalta

Leh­dis­tön­va­paus kuu­luu de­mok­ra­ti­aan

Puhutaan maasta ja taivaasta30.4.2021 13.55

– Toi­mit­ta­jan työs­sä on kiin­nos­ta­vaa ja haas­ta­vaa, kun saa ot­taa asi­ois­ta sel­vää. Työs­sä saa elää to­dek­si päi­vit­täin, mi­ten luu­lo ei ole tie­don väär­ti. Yk­sin­ker­tai­sik­si luul­lut asi­at pal­jas­tu­vat usein mo­ni­mut­kai­sik­si, poh­tii Sa­von Sa­no­mien ar­tik­ke­li­toi­mit­ta­ja Vesa Kärk­käi­nen.

Muis­ta äi­tiä!

Mainos29.4.2021 16.00
Keskisen alueen yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja Hannu Kallunki osallistui aluetyön etäseminaariiin SRK:n toimistolla Oulussa.

Keskisen alueen yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja Hannu Kallunki osallistui aluetyön etäseminaariiin SRK:n toimistolla Oulussa.

Pekka Kainua

Keskisen alueen yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja Hannu Kallunki osallistui aluetyön etäseminaariiin SRK:n toimistolla Oulussa.

Keskisen alueen yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja Hannu Kallunki osallistui aluetyön etäseminaariiin SRK:n toimistolla Oulussa.

Pekka Kainua

Poik­keu­sai­ka kes­ki­ös­sä alu­e­työn se­mi­naa­reis­sa

Uutiset29.4.2021 13.45

Alu­eel­li­sen yh­teis­työn se­mi­naa­rit jär­jes­tet­tiin etä­nä 17. huh­ti­kuu­ta. Alu­e­työn ko­kouk­sis­sa ete­läi­sen, kes­ki­sen ja poh­joi­sen alu­een rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jat ko­koon­tui­vat kes­kus­te­le­maan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta, tänä vuon­na poik­keu­sa­jas­ta.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Rip­pi­lei­rien to­teu­tus­ta­pa sel­vi­ää tou­ko­kuun lo­pul­la

Uutiset28.4.2021 10.10

Ke­sän 2021 rip­pi­kou­lun to­teu­tus­suun­ni­tel­mien päät­tä­mi­nen lyk­kään­tyy, kos­ka ke­sän vi­ra­no­mais­mää­räyk­siä ei täs­sä ti­lan­tees­sa osa­ta en­na­koi­da.

Pixabay

Pixabay

Vi­hai­nen pap­pi, syn­ti, so­vi­tus ja pe­las­tus

Matkaevääksi28.4.2021 8.00

”Pap­pi, mik­si si­nul­la on niin vi­hai­nen il­me?” Kirk­kaal­la lap­sen ää­nel­lä esi­tet­ty ky­sy­mys he­rät­tää mi­nut aja­tuk­sis­ta­ni. Olen ker­tail­lut mie­les­sä­ni koh­ta al­ka­van las­ten kirk­ko­het­ken kul­kua ja tie­dän, et­tä aja­tuk­siin vai­pu­nee­na il­mee­ni on hel­pos­ti tui­ma. Tätä se­lit­tä­es­sä­ni sa­taa jo uu­sia ky­sy­myk­siä. Etu­penk­kien in­nok­kaat es­ka­rit ha­lu­a­vat muun mu­as­sa var­mis­taa, ke­nen­kä es­ka­ri­lai­sen isä se pap­pi oli­kaan.

Suviseuralauluillassa laulaneet Reisjärven opistolaiset ovat niin kutsutussa koronakuplassa ilman ulkopuolisia kontakteja, joten he pystyivät olemaan samassa tilassa ilman turvavälejä.

Suviseuralauluillassa laulaneet Reisjärven opistolaiset ovat niin kutsutussa koronakuplassa ilman ulkopuolisia kontakteja, joten he pystyivät olemaan samassa tilassa ilman turvavälejä.

Timo Kinnunen

Suviseuralauluillassa laulaneet Reisjärven opistolaiset ovat niin kutsutussa koronakuplassa ilman ulkopuolisia kontakteja, joten he pystyivät olemaan samassa tilassa ilman turvavälejä.

Suviseuralauluillassa laulaneet Reisjärven opistolaiset ovat niin kutsutussa koronakuplassa ilman ulkopuolisia kontakteja, joten he pystyivät olemaan samassa tilassa ilman turvavälejä.

Timo Kinnunen

Opis­to­lais­ten tal­koo­päi­vä vaih­tui lau­luil­lak­si

Uutiset26.4.2021 14.00

Per­jan­tai­na 23. huh­ti­kuu­ta lä­he­tet­tiin Sii­o­nin lau­lu­jen il­ta Reis­jär­ven kris­til­li­sel­tä opis­tol­ta. Il­ta oli osa Reis­jär­ven Su­vi­seu­roi­hin val­mis­tau­tu­mis­ta ja to­teu­tet­tiin yh­des­sä jär­jes­te­ly­a­lu­een seu­ra­kun­tien kans­sa. Vas­taa­va il­ta lä­he­tet­tiin myös vuo­si sit­ten Haa­pa­jär­ven kir­kos­ta.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Jee­sus val­mis­ti tien tai­vaa­seen

Sana sunnuntaiksi25.4.2021 6.15

Ju­ma­la on luo­nut ih­mi­sen tai­vas­ta var­ten. Jo­kai­nen, joka säi­lyt­tää yk­sin­ker­tai­sen lap­sen us­kon elä­män­sä lop­puun as­ti, pää­see Isän ko­tiin tai­vaa­seen.

Pixabay

Pixabay

Ra­nu­an opis­to lä­het­tää no­ja­tuo­li­mat­kal­le Aust­ra­li­aan

Uutiset24.4.2021 8.00

Ra­nu­an kr. kan­sa­no­pis­to jär­jes­tää no­ja­tuo­li­mat­kan Aust­ra­li­aan huo­men­na sun­nun­tai­na kel­lo 12–14.

Päivämiehen toimitus

Päivämiehen toimitus

Kir­kon vir­ka­to­dis­tus­pal­ve­lut uu­dis­tu­vat

Uutiset23.4.2021 8.00

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon vir­ka­to­dis­tus­pal­ve­lut uu­dis­tu­vat. Vir­ka­to­dis­tus­ten laa­ti­mi­nen kes­kit­tyy vas­tai­suu­des­sa vii­teen­tois­ta kes­kus­re­kis­te­riin. Muu­tok­sen ta­voit­tee­na on pa­ran­taa asi­a­kas­pal­ve­lua ja su­ju­vuut­ta.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Su­vi­seu­ra­lau­lu­jen il­ta lä­hes­tyy

Uutiset22.4.2021 6.15

Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lui­hin liit­tyy vah­vas­ti en­nak­koon to­teu­tet­ta­va Sii­o­nin lau­lu­jen il­ta. Reis­jär­ven or­ga­ni­saa­tio on päät­tä­nyt jär­jes­tää sen vii­me vuo­den ta­paan vir­tu­aa­li­ta­pah­tu­ma­na 23. huh­ti­kuu­ta kel­lo 19.

Lap­sil­le ja nuo­ril­le

Mainos21.4.2021 15.20

Tar­jous on voi­mas­sa jul­kai­su­vii­kon lop­puun 25.4. as­ti ry:il­lä ja SRK:n verk­ko­kau­pas­sa jul­kai­su­myy­mä­lä.fi

Koko maa lau­laa kii­tos­ta­si

Matkaevääksi21.4.2021 6.00

Löy­sin kir­joi­tuk­sen, jos­sa edes­men­nyt isä­ni muis­te­li so­ta­rin­ta­man ta­pah­tu­mia huh­ti­kuul­ta 1942. Sii­nä ker­rot­tiin, kuin­ka vi­hol­li­nen oli saar­ta­mas­sa mot­tiin eli vi­hol­li­sia oli joka puo­lel­la ja pois­pää­sy vai­ke­aa. Suo­ma­lai­set jou­kot jou­tui­vat pe­rään­ty­mään, ja isä­ni oli pe­rään­ty­vien jou­kos­sa.

SRK:n ta­lous sel­vi­si poik­keuk­sel­li­ses­ta vuo­des­ta hy­vin

Uutiset21.4.2021 6.00

SRK:n ti­li­kau­si 2020 oli hie­man yli­jää­mäi­nen. Tu­lot las­ki­vat, mut­ta niin kävi myös ku­luil­le.

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

SRK et­sii säh­köi­sen vies­tin­nän asi­an­tun­ti­jaa

Uutiset20.4.2021 16.05

SRK te­kee ra­di­o­työtä Kesäseu­ra­ra­di­on kaut­ta ra­di­os­sa ja ver­kos­sa. Ra­di­o­työtä on to­teut­ta­mas­sa noin 120 va­paa­eh­tois­ta yh­des­sä SRK:n vies­tin­täosas­ton hen­ki­lökun­nan kans­sa.

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Ko­ro­na­e­pi­de­mia nä­kyy te­o­lo­gi­o­pin­nois­sa

Uutiset20.4.2021 6.15

En­sim­mäis­tä ker­taa säh­köi­ses­ti pi­de­tys­sä piis­pain­ko­kouk­ses­sa kes­kus­tel­tiin vuo­den 2020 kir­kon te­o­lo­gi­kou­lu­tus­toi­mi­kun­nan toi­min­ta­ker­to­muk­ses­ta, jos­sa tar­kas­tel­laan te­o­lo­gi­kou­lu­tus­ta eri­tyi­ses­ti kir­kon työn nä­kö­kul­mas­ta. Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko on mer­kit­tä­vin yk­sit­täi­nen te­o­lo­gien työl­lis­tä­jä.

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies