JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Au­tu­aam­pi on an­taa kuin ot­taa

Matkaevääksi16.9.2020 6.00

Yk­si hy­vin tun­net­tu sa­non­ta on ”ah­neus on kai­ken pa­huu­den juu­ri”. Vält­tä­mät­tä ei tule usein­kaan aja­tel­leek­si, et­tä tuo lau­se löy­tyy Raa­ma­tus­ta. Se on kir­joi­tet­tu Paa­va­lin 1. kir­jee­seen Ti­mo­teuk­sel­le. Vuo­den 1992 kään­nök­ses­sä ah­neu­den si­jas­ta pu­hu­taan ra­han­hi­mos­ta, mut­ta sa­maa asi­aa sil­lä tar­koi­te­taan.

Peilit ja puhelimet heijastivat Luojan luomuksia.

Peilit ja puhelimet heijastivat Luojan luomuksia.

Eeva Summala

Peilit ja puhelimet heijastivat Luojan luomuksia.

Peilit ja puhelimet heijastivat Luojan luomuksia.

Eeva Summala

Luo­jan töi­tä ih­me­tel­len uu­teen py­hä­kou­lu­kau­teen

Uutiset15.9.2020 6.00

Kuu­kau­sien tau­on jäl­keen py­hä­kou­lu­toi­min­ta käyn­nis­tyi Ää­ne­kos­kel­la elo­kuun lo­pul­la luon­non hel­mas­sa. En­sim­mäi­nen ko­koon­tu­mi­nen oli kai­kil­le yh­tei­nen toi­min­ta­py­hä­kou­lu Ka­peen­kos­ken vir­kis­ty­sa­lu­eel­la. Ret­ke­läi­siä oli yli kah­dek­san­kym­men­tä, ja jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa oli­vat Mäm­men ja Lii­mat­ta­lan alu­een py­hä­kou­luo­pet­ta­jat.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Us­ko tu­lee kuu­los­ta

Pääkirjoitukset14.9.2020 7.10

Vii­me kuu­kau­det ovat näyt­täy­ty­neet elä­mäs­säm­me mo­nin ta­voin poik­keuk­sel­li­se­na ai­ka­na. Myös seu­rois­sa käy­mi­nen on saa­nut ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na uu­sia mer­ki­tyk­siä. Pe­rin­tei­nen yh­del­lä kool­la ole­mi­nen vaih­tui vä­lil­lä seu­ro­jen kuun­te­le­mi­seen ne­tis­tä ja ra­di­os­ta. On suu­ri Ju­ma­lan siu­naus, et­tä seu­ra­tar­jon­taa on ol­lut run­saas­ti. Kii­tos kuu­luu mo­nil­le si­sa­ril­le ja vel­jil­le, jot­ka ovat mah­dol­lis­ta­neet seu­rat poik­keu­so­lo­suh­teis­sa­kin.

Viikon kysymys

Tra­di­ti­o­nal boat trip set us on cour­se

Uutiset11.9.2020 16.20

Fin­land's se­cond lar­gest city has a be­au­ti­ful co­ast­li­ne and a mag­ni­fi­cent arc­hi­pe­la­go. The length of Es­poo's co­ast­li­ne is about 58 ki­lo­me­ters and there are 165 is­lands in front of it. The mul­ti-fa­ce­ted arc­hi­pe­la­go now drew the Es­poo brot­hers on a tra­di­ti­o­nal boat trip for the fifth time.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Kir­kon per­he­neu­von­nan ky­syn­tä on kas­va­nut ko­ro­nan myö­tä

Uutiset11.9.2020 8.45

Kaik­ki ha­luk­kaat ei­vät saa tar­vit­se­maan­sa apua, vaik­ka per­he­neu­von­ta on etäyh­tey­den kaut­ta ta­voit­ta­nut uu­sia asi­a­kas­ryh­miä.

Sosiaalinen kanssakäyminen sunnuntaina syksyllä 1979, 1987, 1999 ja 2009, 10–64-vuotiaat, prosenttia.

Sosiaalinen kanssakäyminen sunnuntaina syksyllä 1979, 1987, 1999 ja 2009, 10–64-vuotiaat, prosenttia.

Sosiaalinen kanssakäyminen sunnuntaina syksyllä 1979, 1987, 1999 ja 2009, 10–64-vuotiaat, prosenttia.

Sosiaalinen kanssakäyminen sunnuntaina syksyllä 1979, 1987, 1999 ja 2009, 10–64-vuotiaat, prosenttia.

Ky­läi­ly vä­he­nee koko ajan

Artikkelit10.9.2020 6.00

So­si­aa­li­sel­la kans­sa­käy­mi­sel­lä tar­koi­te­taan ajan­käyt­tö­tut­ki­muk­ses­sa muun mu­as­sa per­heen­jä­sen­ten kans­sa seu­rus­te­lua, ky­läs­sä käyn­tiä ja tut­ta­vien kans­sa seu­rus­te­lua ko­to­na, kah­vi­lois­sa tai ra­vin­to­lois­sa.

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta Jäm­sän opis­tol­la

Uutiset9.9.2020 7.31

Yh­del­lä Jäm­sän Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton opis­ke­li­jal­la on ha­vait­tu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, tie­dot­taa opis­to.

Raimo Österberg innostui kuvittamaan myös sellaisia raamatunkertomuksia, jotka eivät tilan puutteen vuoksi mahtuneet hänen toimittamaansa Kodin kuvaraamattuun.

Raimo Österberg innostui kuvittamaan myös sellaisia raamatunkertomuksia, jotka eivät tilan puutteen vuoksi mahtuneet hänen toimittamaansa Kodin kuvaraamattuun.

Kuva Österbergiltä

Raimo Österberg innostui kuvittamaan myös sellaisia raamatunkertomuksia, jotka eivät tilan puutteen vuoksi mahtuneet hänen toimittamaansa Kodin kuvaraamattuun.

Raimo Österberg innostui kuvittamaan myös sellaisia raamatunkertomuksia, jotka eivät tilan puutteen vuoksi mahtuneet hänen toimittamaansa Kodin kuvaraamattuun.

Kuva Österbergiltä

Raa­ma­tun­ker­to­mus­ku­vas­to uu­dis­tuu ja laa­je­nee

Uutiset9.9.2020 6.00

SRK:lla on myyn­nis­sä jo 280 ku­vi­tus­ku­vaa eri raa­ma­tun­koh­tiin liit­ty­en. Ku­vat on tuot­ta­nut ni­va­la­lai­nen ku­vaa­ma­tai­don leh­to­ri Rai­mo Ös­ter­berg.

Kii­tol­li­suut­ta voi ope­tel­la

Matkaevääksi9.9.2020 6.00

Kii­tol­li­suus, mitä se on? Iloa elä­mäs­tä, täs­sä het­kes­sä elä­mis­tä ja hy­vien asi­oi­den huo­maa­mis­ta. Kii­tol­li­suut­ta ja tyy­ty­väi­syyt­tä voi op­pia kiin­nit­tä­mäl­lä use­am­min huo­mi­on asi­oi­hin, jot­ka ovat hy­vin.

Seela Viljamaa (vas.), Minea, Elsie ja Martta Ylimäki, Emmi Parkkila sekä Viola ja Viena Ylimäki saivat tällä kertaa karkkipussinsa ulkokioskista.

Seela Viljamaa (vas.), Minea, Elsie ja Martta Ylimäki, Emmi Parkkila sekä Viola ja Viena Ylimäki saivat tällä kertaa karkkipussinsa ulkokioskista.

Ritva Nauha

Seela Viljamaa (vas.), Minea, Elsie ja Martta Ylimäki, Emmi Parkkila sekä Viola ja Viena Ylimäki saivat tällä kertaa karkkipussinsa ulkokioskista.

Seela Viljamaa (vas.), Minea, Elsie ja Martta Ylimäki, Emmi Parkkila sekä Viola ja Viena Ylimäki saivat tällä kertaa karkkipussinsa ulkokioskista.

Ritva Nauha

Syys­päi­vät Yli­vies­kas­sa: "Ar­mo ja evan­ke­liu­min voi­ma ovat vie­lä kes­kel­läm­me"

Uutiset8.9.2020 11.45

Lä­him­mäi­sen päi­vän ai­heen mu­kai­ses­ti syys­päi­vien ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa oli Raa­ma­tus­ta esi­merk­ke­jä, jois­sa oi­kea lä­him­mäi­syys to­teu­tuu ai­dos­ti. Esil­lä oli­vat Jee­suk­sen ver­taus lau­pi­aas­ta sa­ma­ri­a­lai­ses­ta ja ki­vi­te­tyn Ste­fa­nuk­sen ru­koi­le­mi­nen vii­mei­sil­lä voi­mil­laan vi­ha­mies­ten­sä puo­les­ta.

Kirkossa valmistellaan selkokielisiä päivän rukouksia, jotka tulevat saataville kirkon selkokielisille nettisivuille https://selko.evl.fi/.

Kirkossa valmistellaan selkokielisiä päivän rukouksia, jotka tulevat saataville kirkon selkokielisille nettisivuille https://selko.evl.fi/.

Jani Hilliaho

Kirkossa valmistellaan selkokielisiä päivän rukouksia, jotka tulevat saataville kirkon selkokielisille nettisivuille https://selko.evl.fi/.

Kirkossa valmistellaan selkokielisiä päivän rukouksia, jotka tulevat saataville kirkon selkokielisille nettisivuille https://selko.evl.fi/.

Jani Hilliaho

Piis­pain­ko­kouk­sen asi­a­lis­tal­la us­kon­to­jen koh­taa­mi­sen asi­a­kir­ja ja sel­ko­kie­li­set ru­kouk­set

Uutiset7.9.2020 11.10

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pain­ko­kous ko­koon­tuu is­tun­toon­sa tä­män vii­kon puo­li­mais­sa Hel­sin­gis­sä. Ko­kouk­sen asi­a­lis­tal­la ovat muun mu­as­sa us­kon­to­jen koh­taa­mi­seen liit­ty­vä asi­a­kir­ja sekä sel­ko­kie­li­set ru­kouk­set.

Kuva: Asko Syrjälältä

Kuva: Asko Syrjälältä

A-lin­jan As­ko

Puhutaan maasta ja taivaasta6.9.2020 8.00

– En tun­ne hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ko­vin mo­nia As­ko­ja. Pien­tä se­kaan­nus­ta on jos­kus tul­lut, kun naa­pu­ri­kau­pun­gis­sa asuu täys­ni­mi­kai­ma, joka on vie­lä sa­ma­ni­käi­nen kuin minä.

Jarmo Määttä

Jarmo Määttä

Täy­del­li­syy­teen pää­see vain Jee­suk­sen so­vi­tus­työn kaut­ta

Sana sunnuntaiksi6.9.2020 6.00

Sun­nun­tain teks­ti on pie­ni kat­kel­ma Jee­suk­sen vuo­ri­saar­nas­ta. Jee­sus ryh­tyy sii­nä opet­ta­maan Moo­sek­sen la­kia to­tu­tus­ta poik­ke­a­val­la ta­val­la.

– Jumalan valtakunnan työ on meille oikeus. Saamme tehdä sitä ilolla, ei huokaillen, kuultiin vuosikokouksen alkuhartaudessa.

– Jumalan valtakunnan työ on meille oikeus. Saamme tehdä sitä ilolla, ei huokaillen, kuultiin vuosikokouksen alkuhartaudessa.

Johanna Lumijärvi

– Jumalan valtakunnan työ on meille oikeus. Saamme tehdä sitä ilolla, ei huokaillen, kuultiin vuosikokouksen alkuhartaudessa.

– Jumalan valtakunnan työ on meille oikeus. Saamme tehdä sitä ilolla, ei huokaillen, kuultiin vuosikokouksen alkuhartaudessa.

Johanna Lumijärvi

SRK:n vuo­si­ko­kous iloit­si Ju­ma­lan joh­da­tuk­ses­ta poik­keu­so­lois­sa

Uutiset5.9.2020 19.30

Vuo­si­ko­kous on pe­rin­tei­ses­ti jär­jes­tet­ty Su­vi­seu­ro­jen yh­tey­des­sä. Vuo­den 2020 vuo­si­ko­kous ko­koon­tui ta­val­li­ses­ta poik­ke­a­va­na ajan­koh­ta­na, kos­ka ko­ro­na­pan­de­mi­an vuok­si Su­vi­seu­ro­ja ei jär­jes­tet­ty ylei­sö­ta­pah­tu­ma­na.

Kari Pietarinen Pornaisten kirkkotornissa. Pietarinen toimii kirkon remontissa projektipäällikkönä ja valvojana.

Kari Pietarinen Pornaisten kirkkotornissa. Pietarinen toimii kirkon remontissa projektipäällikkönä ja valvojana.

Rauno Saarnio

Kari Pietarinen Pornaisten kirkkotornissa. Pietarinen toimii kirkon remontissa projektipäällikkönä ja valvojana.

Kari Pietarinen Pornaisten kirkkotornissa. Pietarinen toimii kirkon remontissa projektipäällikkönä ja valvojana.

Rauno Saarnio

Kah­den­lai­nen ra­ken­ta­ja

Puhutaan maasta ja taivaasta3.9.2020 6.00

– En­sim­mäi­nen oma työ­maa­ni oli, kun 5–6-vuo­ti­aa­na me­nin naa­pu­riin ja ky­syin, pää­sen­kö töi­hin. Naa­pu­ri palk­ka­si mi­nut, ja palk­ka oli, jos en ihan vää­rin muis­ta, 50 pen­niä tun­nil­ta.

Mat­ka­ys­tä­vät tu­ke­vat tiel­lä

Matkaevääksi2.9.2020 6.00

Van­ha sa­nan­las­ku sa­noo: ”Hä­däs­sä ys­tä­vä tun­ne­taan”. Olin noin 5-vuo­ti­as, kun olim­me naa­pu­rien las­ten kans­sa ui­mas­sa. Toi­set me­ni­vät jo ran­taan.

Miika Kopperoinen osoittaa kartalta Afrikan maita, jotka ovat tulleet hänelle tutuiksi työn kautta.

Miika Kopperoinen osoittaa kartalta Afrikan maita, jotka ovat tulleet hänelle tutuiksi työn kautta.

Eeva Pohjola

Miika Kopperoinen osoittaa kartalta Afrikan maita, jotka ovat tulleet hänelle tutuiksi työn kautta.

Miika Kopperoinen osoittaa kartalta Afrikan maita, jotka ovat tulleet hänelle tutuiksi työn kautta.

Eeva Pohjola

Lä­he­tys­työn asi­an­tun­ti­ja on
kar­tal­la työ­teh­tä­vis­tään

Puhutaan maasta ja taivaasta1.9.2020 14.00

Nu­me­roi­den pyö­rit­te­ly, vas­tuu ja eri­lais­ten ih­mis­ten koh­taa­mi­nen. Nii­den ym­pä­ril­le Mii­ka Kop­pe­roi­nen on ha­lun­nut ra­ken­taa työ­u­ran­sa.

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Nuo­ri­so-oh­jaa­jat rip­pi­kou­lui­käis­ten tu­ek­si

Uutiset31.8.2020 15.00

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys ry (SRK) ke­hit­tää rau­ha­nyh­dis­tys­ten nuo­ri­so­työ­tä. Koh­tee­na ovat rip­pi­kou­lui­käi­set nuo­ret.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Sä­vyi­siä sa­no­ja us­kos­ta

Sana sunnuntaiksi30.8.2020 6.00

”He­del­mäs­tään puu tun­ne­taan.” Tämä en­si sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­tiin si­säl­ty­vä Jee­suk­sen ope­tus on le­vin­nyt tu­tuk­si sa­non­nak­si ar­ki­seen kie­len­käyt­töön, ei­vät­kä kaik­ki tie­dä sen ole­van Raa­ma­tus­ta pe­räi­sin. Jee­sus opet­taa sel­ke­äs­ti hy­vän he­del­män ole­van pe­räi­sin hy­väs­tä puus­ta ja huo­non huo­nos­ta puus­ta.

Tästä ovesta voivat tulla sisään esimerkiksi Lohjan Rauhanyhdistyksen edustajat, opastaa SRK:n pääsihteeri Juha Kaarivaara.

Tästä ovesta voivat tulla sisään esimerkiksi Lohjan Rauhanyhdistyksen edustajat, opastaa SRK:n pääsihteeri Juha Kaarivaara.

Eeva Pohjola

Tästä ovesta voivat tulla sisään esimerkiksi Lohjan Rauhanyhdistyksen edustajat, opastaa SRK:n pääsihteeri Juha Kaarivaara.

Tästä ovesta voivat tulla sisään esimerkiksi Lohjan Rauhanyhdistyksen edustajat, opastaa SRK:n pääsihteeri Juha Kaarivaara.

Eeva Pohjola

SRK:n vuo­si­ko­kous lä­hes­tyy

Uutiset29.8.2020 8.00

SRK:n vuo­si­ko­kous ko­koon­tuu tänä vuon­na eri­tyis­jär­jes­te­lyin vas­ta lau­an­tai­na syys­kuun 5. päi­vä. Nor­maa­li­o­lo­suh­teis­sa ko­kous pi­de­tään Su­vi­seu­rojen yh­tey­des­sä.

Porin rauhanyhdistykselle seuroihin tultaessa desinfioitiin kädet. Tervehdykset vaihdettiin kättelemisen sijaan nyökytysten ja hymyjen kera.

Porin rauhanyhdistykselle seuroihin tultaessa desinfioitiin kädet. Tervehdykset vaihdettiin kättelemisen sijaan nyökytysten ja hymyjen kera.

Elina Peltomaa

Porin rauhanyhdistykselle seuroihin tultaessa desinfioitiin kädet. Tervehdykset vaihdettiin kättelemisen sijaan nyökytysten ja hymyjen kera.

Porin rauhanyhdistykselle seuroihin tultaessa desinfioitiin kädet. Tervehdykset vaihdettiin kättelemisen sijaan nyökytysten ja hymyjen kera.

Elina Peltomaa

On­ko si­nul­la rau­ha sy­dä­mes­sä­si?

Uutiset27.8.2020 6.00

Sun­nun­tai­na Po­rin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­rois­sa pal­ve­lus­vuo­ros­sa oli Lau­ri Pel­ko­nen. Hän saar­na­si Mat­teuk­sen evan­ke­liu­min poh­jal­ta (6:13–). Hä­nen pu­hees­saan muis­tu­tet­tiin Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa asu­mi­sen tär­key­des­tä ja ian­kaik­ki­suu­den nä­kö­a­lois­ta.

Hanna-Leena Puhakka on luokan- ja aineenopettajaksi opiskeleva pienten poikien äiti.

Hanna-Leena Puhakka on luokan- ja aineenopettajaksi opiskeleva pienten poikien äiti.

Tero Puhakka

Hanna-Leena Puhakka on luokan- ja aineenopettajaksi opiskeleva pienten poikien äiti.

Hanna-Leena Puhakka on luokan- ja aineenopettajaksi opiskeleva pienten poikien äiti.

Tero Puhakka

”Toi­min­taa on so­peu­tet­tu re­surs­se­ja vas­taa­vak­si”

Puhutaan maasta ja taivaasta26.8.2020 9.15

Al­ku­tal­ves­ta 2018 Han­na-Lee­na Pu­hak­ka sai pu­he­lun, jos­sa ky­syt­tiin, on­ko hän käy­tet­tä­vis­sä Li­pe­rin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­ta­työs­ken­te­lyyn. Ky­sy­mys yl­lät­ti.

Hen­ki te­kee elä­väk­si

Matkaevääksi26.8.2020 6.40

Apos­to­lin sa­no­ma hen­gen elä­väk­si te­ke­väs­tä vai­ku­tuk­ses­ta avau­tuu, kun ym­mär­tää, mil­lai­sen elä­män­ko­ke­muk­sen poh­jal­ta hän on sen kir­joit­ta­nut.