JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.7.2021

Her­ra on ku­nin­gas! Rie­muit­koon maa, iloit­koot me­ren saa­ret ja ran­nat! Pil­vi ja pi­meys ym­pä­röi hän­tä, hä­nen is­tuin­taan kan­nat­ta­vat van­hurs­kaus ja oi­keus. Ps. 97:1–2

Laura Nauha kertoo, että eri ikäisillä nukkuminen on erilaista. – Vauvat ovat enemmän aamuihmisiä, kun taas nuoret valvovat illasta.

Laura Nauha kertoo, että eri ikäisillä nukkuminen on erilaista. – Vauvat ovat enemmän aamuihmisiä, kun taas nuoret valvovat illasta.

Anni Nauha

Laura Nauha kertoo, että eri ikäisillä nukkuminen on erilaista. – Vauvat ovat enemmän aamuihmisiä, kun taas nuoret valvovat illasta.

Laura Nauha kertoo, että eri ikäisillä nukkuminen on erilaista. – Vauvat ovat enemmän aamuihmisiä, kun taas nuoret valvovat illasta.

Anni Nauha

Uni on lah­ja ja ih­me

Puhutaan maasta ja taivaasta22.7.2021 8.00

Raa­he­lai­nen Lau­ra Nau­ha on tut­ki­jan työn­sä kaut­ta pääs­syt tu­tus­tu­maan unen ih­mee­seen tie­teel­li­sel­tä kan­nal­ta tar­kas­tel­tu­na. Var­si­nai­ses­ti hä­nen tut­ki­mu­sai­heen­sa liit­tyy ter­veys­lii­kun­taan ja kro­no­tyyp­pei­hin – sii­hen, mi­ten toi­set meis­tä ovat ai­van luon­nos­taan vir­kum­pia aa­mul­la ja toi­set taas il­lal­la. Pal­jon häm­mäs­tel­tä­vää hän ker­too tul­leen vas­taan.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Us­ko­vai­nen

Matkaevääksi21.7.2021 7.00

Ta­pa­sin us­ko­vai­sen mie­hen. Heti en­sim­mäi­se­nä ter­veh­ties­säm­me hän tun­nus­ti us­kon­sa. Esi­tel­les­sään it­se­ään hän mai­nit­si ole­van­sa ateis­ti. Hän siis us­koi, et­tä Ju­ma­laa ei ole ole­mas­sa.

Kuvat Edwin Missalielta

Kuvat Edwin Missalielta

Myrs­ky tu­ho­si ko­te­ja Gam­bi­as­sa

Uutiset20.7.2021 12.00

Pari viik­koa sit­ten Gam­bi­as­sa myrs­ky­si voi­mak­kaas­ti. Kuo­lo­nuh­reil­ta ei väl­tyt­ty, ja li­säk­si myrs­ky tu­ho­si mo­nien ko­te­ja. Ka­tot ro­mah­ti­vat tai len­si­vät ko­ko­naan pois pai­koil­taan, ja ai­to­ja kaa­tui. Pui­ta kaa­tui ra­ken­nus­ten pääl­le ja säh­kö­pyl­väi­tä teil­le.

Viikon kysymys

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Ju­ma­la on mei­tä en­sin ra­kas­ta­nut

Sana sunnuntaiksi11.7.2021 7.00

Jee­suk­sen ope­tus Ju­ma­lan ja lä­him­mäi­sen ra­kas­ta­mi­ses­ta tuo esil­le jo­kai­sen ih­mi­sen mer­ki­tyk­sel­li­syy­den Ju­ma­lan luo­mis­työ­nä.

Matti Heikkinen piti puheensa Reisjärven Suviseuroissa sunnuntaipäivänä.

Matti Heikkinen piti puheensa Reisjärven Suviseuroissa sunnuntaipäivänä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Matti Heikkinen piti puheensa Reisjärven Suviseuroissa sunnuntaipäivänä.

Matti Heikkinen piti puheensa Reisjärven Suviseuroissa sunnuntaipäivänä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Su­vi­seu­ro­jen sa­no­maa: Cor­ne­liuk­sen koh­taa­mi­nen opet­ti Pie­ta­ria

Puhutaan maasta ja taivaasta10.7.2021 8.00

Ke­sa­re­an ta­paus näyt­ti konk­reet­ti­ses­ti, mi­ten us­ko tu­lee kuu­los­ta. Pyhä Hen­ki lan­ke­si Pie­ta­rin pu­hu­es­sa kuu­li­joi­den pääl­le ja he pää­si­vät si­säl­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Kuva on Hankasalmen 5. leirin konfirmaatiosta vuodelta 2019. Leiriläisiä siunaamassa Sari Salahub, Pasi Lyyra ja Antti Koivisto.

Kuva on Hankasalmen 5. leirin konfirmaatiosta vuodelta 2019. Leiriläisiä siunaamassa Sari Salahub, Pasi Lyyra ja Antti Koivisto.

Kuva Sari Salahubilta

Kuva on Hankasalmen 5. leirin konfirmaatiosta vuodelta 2019. Leiriläisiä siunaamassa Sari Salahub, Pasi Lyyra ja Antti Koivisto.

Kuva on Hankasalmen 5. leirin konfirmaatiosta vuodelta 2019. Leiriläisiä siunaamassa Sari Salahub, Pasi Lyyra ja Antti Koivisto.

Kuva Sari Salahubilta

Rip­pi­kou­lu­työn­te­ki­jä naut­tii nuor­ten koh­taa­mi­ses­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta9.7.2021 9.45

– En kek­si juu­ri­kaan syi­tä ol­la osal­lis­tu­mat­ta rip­pi­kou­lu­työ­hön, sa­noo rip­pi­kou­luo­pet­ta­ja Sari Sa­la­hub.

Kuvat haastateltavalta

Kuvat haastateltavalta

Mo­nen­lai­sia su­vi­seu­ra­muis­to­ja

Puhutaan maasta ja taivaasta8.7.2021 9.10

Tor­ni­o­lai­sel­le Han­na Kin­nu­sel­le sana su­vi­seu­rat on hy­vin ke­säi­nen, mut­ta myös juh­lal­li­nen. Sii­hen liit­tyy läm­pöä, yh­teen­kuu­lu­vuut­ta sekä rak­kaut­ta toi­sia us­ko­vai­sia koh­taan. Se on kuin tai­vaan juh­la, jol­la on al­ku, mut­ta ei lop­pua.

Kuvaus- ja striimausryhmä työskenteli Reisjärven opiston auditorion viereisessä luokassa. Työvuorossa Olli-Pekka (vas.), Jukka Vänttilä, Kari Vengasaho, Heikki Sonninen ja Eelis Inkeroinen.

Kuvaus- ja striimausryhmä työskenteli Reisjärven opiston auditorion viereisessä luokassa. Työvuorossa Olli-Pekka (vas.), Jukka Vänttilä, Kari Vengasaho, Heikki Sonninen ja Eelis Inkeroinen.

Suviseurojen kuvapalvelu

Kuvaus- ja striimausryhmä työskenteli Reisjärven opiston auditorion viereisessä luokassa. Työvuorossa Olli-Pekka (vas.), Jukka Vänttilä, Kari Vengasaho, Heikki Sonninen ja Eelis Inkeroinen.

Kuvaus- ja striimausryhmä työskenteli Reisjärven opiston auditorion viereisessä luokassa. Työvuorossa Olli-Pekka (vas.), Jukka Vänttilä, Kari Vengasaho, Heikki Sonninen ja Eelis Inkeroinen.

Suviseurojen kuvapalvelu

Tär­keim­män ää­rel­lä – strii­maus­työs­sä Reis­jär­vel­lä

Uutiset7.7.2021 10.05

Kaik­ki Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­pu­heet strii­mat­tiin tänä vuon­na. Lä­he­tyk­siä pys­tyi seu­raa­maan SRK:n yo­u­tu­be-ka­na­van kaut­ta en­sim­mäis­tä ker­taa näin kat­ta­vas­ti.

A.-L. S.

A.-L. S.

Ketä tah­don pal­vel­la?

Matkaevääksi7.7.2021 8.00

Raa­mat­tu ker­too Joo­su­an elä­mäs­tä muun mu­as­sa sen, et­tä hän oli tai­ta­va so­ti­las ja joh­ta­ja, Moo­sek­sen lä­hin avus­ta­ja. Lu­va­tun maan va­koo­ja­na hän toi Ka­le­bin kans­sa hy­viä vies­te­jä sii­tä, et­tä Ju­ma­lan voi­mal­la kan­sa voit­taa voi­mak­kaan vi­hol­li­sen (4. Moos. 13:1–33). Joo­sua joh­dat­ti omai­suus­kan­san lo­pul­li­ses­ti lu­vat­tuun maa­han.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Kir­joi­ta tai ku­vaa ke­sän kau­neus

Uutiset6.7.2021 14.51

Kau­niin ke­sän kun­ni­ak­si Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus pyy­tää lu­ki­joil­ta ku­via, ru­no­ja ja ly­hyi­tä kir­joi­tel­mia ke­säs­tä. Kir­joi­tel­man so­pi­va pi­tuus on noin 1500 merk­kiä vä­li­lyön­tei­neen. Lä­he­tä ku­va­si tai teks­ti­si vii­meis­tään maa­nan­tai­na 26.7. osoit­tee­seen pm.toi­mi­tus@srk.fi.

Ranualla sijaitsevan kehitysvammaisten hoitokoti Jukolan suviseuroissa kuunneltiin Reisjärven radiosuviseuroja asukkaiden ja heidän läheistensä joukolla.

Ranualla sijaitsevan kehitysvammaisten hoitokoti Jukolan suviseuroissa kuunneltiin Reisjärven radiosuviseuroja asukkaiden ja heidän läheistensä joukolla.

Jari Hintsala

Ranualla sijaitsevan kehitysvammaisten hoitokoti Jukolan suviseuroissa kuunneltiin Reisjärven radiosuviseuroja asukkaiden ja heidän läheistensä joukolla.

Ranualla sijaitsevan kehitysvammaisten hoitokoti Jukolan suviseuroissa kuunneltiin Reisjärven radiosuviseuroja asukkaiden ja heidän läheistensä joukolla.

Jari Hintsala

Reis­jär­ven Su­vi­seu­rat ra­di­os­sa ja ver­kos­sa ovat päät­ty­neet

Uutiset5.7.2021 15.30

Reis­jär­ven Su­vi­seu­rat ra­di­os­sa ja ver­kos­sa ovat nyt päät­ty­neet. Pää­tös­seu­ro­jen jäl­keen vas­tuu siir­tyi Reis­jär­vel­tä Lo­pen su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­ol­le.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Tu­los­sa tuh­ti lu­ku­pa­ket­ti

Uutiset5.7.2021 14.30

Päi­vä­mie­hen su­vi­seu­ra­nu­me­ro on läh­te­nyt pai­noon maa­nan­tai­na. Ta­val­li­ses­ti pai­no­päi­vä on per­jan­tai. Tämä voi vii­väs­tyt­tää ja­ke­lua, jo­ten leh­ti saat­taa ko­lah­taa pos­ti­laa­tik­koon vas­ta tors­tai­na.

Kaverukset Tilda ja Silja seurasivat suviseurapyhäkoulua yhdessä.

Kaverukset Tilda ja Silja seurasivat suviseurapyhäkoulua yhdessä.

Mauri Penninkangas

Kaverukset Tilda ja Silja seurasivat suviseurapyhäkoulua yhdessä.

Kaverukset Tilda ja Silja seurasivat suviseurapyhäkoulua yhdessä.

Mauri Penninkangas

Mie­liin­pai­nu­va py­hä­kou­lu koi­vun var­jos­sa

Uutiset4.7.2021 20.30

Py­hä­kou­lu­lai­set osal­lis­tui­vat Su­vi­seu­ro­jen py­hä­kou­luun suu­ren koi­vun var­jos­sa Mari ja Ant­ti Tur­pei­sen ko­din ta­ka­pi­hal­la Lap­pa­jär­vel­lä.

Reisjärven Suviseurojen päätoimikunnan varapuheenjohtaja Markku Poikkimäki luovutti Lopen Suviseuraorganisaation varapuheenjohtaja Jukka Liukkoselle vastuun siirtymisen merkkinä perinteisen sorkkaraudan.

Reisjärven Suviseurojen päätoimikunnan varapuheenjohtaja Markku Poikkimäki luovutti Lopen Suviseuraorganisaation varapuheenjohtaja Jukka Liukkoselle vastuun siirtymisen merkkinä perinteisen sorkkaraudan.

Harri Vähäjylkkä

Reisjärven Suviseurojen päätoimikunnan varapuheenjohtaja Markku Poikkimäki luovutti Lopen Suviseuraorganisaation varapuheenjohtaja Jukka Liukkoselle vastuun siirtymisen merkkinä perinteisen sorkkaraudan.

Reisjärven Suviseurojen päätoimikunnan varapuheenjohtaja Markku Poikkimäki luovutti Lopen Suviseuraorganisaation varapuheenjohtaja Jukka Liukkoselle vastuun siirtymisen merkkinä perinteisen sorkkaraudan.

Harri Vähäjylkkä

Sork­ka­rau­ta siir­tyi vas­tuun merk­ki­nä

Uutiset4.7.2021 17.45

Vas­tuu siir­tyy su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­ol­ta toi­sel­le myös ra­dio- ja verk­ko­su­vi­seu­ro­jen yh­tey­des­sä. Pe­rin­tei­nen sork­ka­rau­dan luo­vu­tus to­teu­tui sun­nun­tai­na.

Jul­kai­su­myy­mä­lä avoin­na näis­sä­kin Su­vi­seu­rois­sa

Mainos4.7.2021 14.00
Erkki Piri saarnasi sanajumalanpalveluksessa apostolien päivän tekstin pohjalta.

Erkki Piri saarnasi sanajumalanpalveluksessa apostolien päivän tekstin pohjalta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Erkki Piri saarnasi sanajumalanpalveluksessa apostolien päivän tekstin pohjalta.

Erkki Piri saarnasi sanajumalanpalveluksessa apostolien päivän tekstin pohjalta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Apos­to­lin teh­tä­vä al­koi Jee­suk­sen ylös­nou­se­muk­ses­ta

Uutiset4.7.2021 13.30

Sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen saar­nas­sa Erk­ki Piri muis­tut­ti, et­tä il­man Jee­suk­sen ylös­nou­se­mus­ta Su­vi­seu­rat­kin oli­si­vat vain ih­mis­ten ajan­vie­tet­tä.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Jee­sus kut­sui ope­tus­lap­set työ­hön

Sana sunnuntaiksi4.7.2021 8.00

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta lä­hes­tyy epä­us­kois­ta Ju­ma­lan lap­sis­sa. Kris­tuk­sen lä­het­ti­lää­nä us­ko­vai­nen saa tar­jo­ta evan­ke­liu­mia sitä kai­paa­val­le.

Su­vi­seu­ro­jen Yle-ra­di­oin­nin lä­he­ty­sai­ka muut­tui

Uutiset4.7.2021 7.00

Yle Ra­dio 1:n Su­vi­seu­ro­jen ra­di­oin­tia ei lä­he­te­tä ta­val­li­seen ta­paan Su­vi­seu­ro­jen sun­nun­tai­na. Lä­he­tys on poik­keuk­sel­li­ses­ti sun­nun­tai­na 25. hei­nä­kuu­ta ra­di­o­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen kel­lo 11.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Alus­tus­pu­heen­vuo­ro roh­kai­si: Elä­vä us­ko an­taa vah­van tur­van

Uutiset3.7.2021 19.15

Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen lau­an­tai-il­lan alus­tus­pu­heen­vuo­ron "Luot­ta­mus Ju­ma­laan" piti Jus­si Ren­to­la. Alus­ta­ja muis­tut­ti, et­tä Ju­ma­lan lu­pauk­siin saa tur­va­ta kai­kis­sa elä­män vai­heis­sa.

Maila Korsulainen seurasi Suviseurojen avajaiset netistä terassilla syreenipuun katveessa.

Maila Korsulainen seurasi Suviseurojen avajaiset netistä terassilla syreenipuun katveessa.

Eeva Yrjänä

Maila Korsulainen seurasi Suviseurojen avajaiset netistä terassilla syreenipuun katveessa.

Maila Korsulainen seurasi Suviseurojen avajaiset netistä terassilla syreenipuun katveessa.

Eeva Yrjänä

Seu­ra­telt­ta­na iso au­rin­ko­var­jo

Uutiset3.7.2021 16.30

Py­hän­tä­läi­sen Mai­la Kor­su­lai­sen en­sim­mäi­set Su­vi­seu­rat oli­vat Ou­lus­sa vuon­na 1966. Hän pää­si sin­ne ”tyt­tö-mum­mun” mat­kas­sa. Kor­su­lai­nen ko­dis­sa asui van­hem­pien ja si­sa­rus­ten li­säk­si isän äi­ti ja isän äi­din äi­ti. Sel­vyy­den vuok­si nuo­rem­paa mum­mua kut­sut­tiin tyt­tö-mum­muk­si.

Guinean tasavallan ääriviivat väritettynä sisäpuolelta valtion lipun värein.

Guinean tasavallan ääriviivat väritettynä sisäpuolelta valtion lipun värein.

Pixabay

Guinean tasavallan ääriviivat väritettynä sisäpuolelta valtion lipun värein.

Guinean tasavallan ääriviivat väritettynä sisäpuolelta valtion lipun värein.

Pixabay

Täl­lai­nen on uu­sin tu­lo­kas Su­vi­seu­ro­jen lip­pu­ri­vis­tös­sä: Gui­ne­an ta­sa­val­lan tri­ko­lo­ri

Uutiset3.7.2021 13.46

SRK:n lä­he­tys­työ­koh­teen Gui­ne­an puna-kel­ta-vih­reä lie­hu­ja on näh­tä­vil­lä Su­vi­seu­rois­sa ai­kai­sin­taan Lo­pel­la 2022. Ku­vas­sa suo­ra­kai­teen­muo­toi­nen lip­pu on ra­jat­tu Gui­ne­an val­ti­on­ra­jo­jen mu­kaan.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Su­vi­seu­ro­jen juh­la­port­ti ja pu­hu­ja­ko­ro­ke to­teu­tui­vat pie­nois­koos­sa

Uutiset3.7.2021 12.30

Juh­la­por­tis­ta ja pu­hu­ja­ko­rok­kees­ta teh­tiin pie­nois­mal­lit ra­dio- ja verk­ko­seu­ro­ja var­ten. Por­tin koko on vii­den­nes ja pu­hu­ja­ko­rok­keen nel­jän­nes al­ku­pe­räi­ses­tä suun­ni­tel­mas­ta.

Ensimmäiset kristittyjen kokoukset järjestettiin Oulun Rauhanyhdistyksen talossa.

Ensimmäiset kristittyjen kokoukset järjestettiin Oulun Rauhanyhdistyksen talossa.

SRK:n arkisto

Ensimmäiset kristittyjen kokoukset järjestettiin Oulun Rauhanyhdistyksen talossa.

Ensimmäiset kristittyjen kokoukset järjestettiin Oulun Rauhanyhdistyksen talossa.

SRK:n arkisto

Su­vi­seu­ro­jen vai­heis­sa nä­kyy Ju­ma­lan siu­naus

Uutiset3.7.2021 10.30

Tie­sit­kö, et­tä Su­vi­seu­rois­sa oli pos­lii­ni­as­ti­at käy­tös­sä vuo­teen 1976? En­tä mil­loin Su­vi­seu­rat lä­he­tet­tiin in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä ym­pä­ri maa­il­man?

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.