JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Reisjärven opistolta

Reisjärven opistolta

Reis­jär­ven opis­to­seu­ro­jen en­sim­mäi­nen raa­mat­tu­luok­ka kes­kit­tyi so­vi­tuk­seen

Uutiset3.8.2020 16.00

Reis­jär­ven opis­to­seu­rat päät­ti­vät tä­män ke­sän iso­jen seu­ro­jen sar­jan. Opis­to­seu­ro­ja vie­tet­tiin men­nee­nä vii­kon­lop­pu­na sekä ra­di­os­sa et­tä ne­tis­sä. Lä­he­tys­paik­koi­na toi­mi­vat Reis­jär­ven opis­to, SRK:n toi­mis­to Ou­lus­sa sekä Reis­jär­ven kirk­ko, jos­ta lä­he­tet­tiin tors­tai­na ke­säil­lan har­taus.

Nuotiohetki, jossa Saara sai ympärilleen Evenan, Maijan, Neemin, Karloksen, Liisan, Melian, Jaakon, Magnuksen ja Nikolaksen.

Nuotiohetki, jossa Saara sai ympärilleen Evenan, Maijan, Neemin, Karloksen, Liisan, Melian, Jaakon, Magnuksen ja Nikolaksen.

Saara Rimpiläisen kuva-arkistosta

Nuotiohetki, jossa Saara sai ympärilleen Evenan, Maijan, Neemin, Karloksen, Liisan, Melian, Jaakon, Magnuksen ja Nikolaksen.

Nuotiohetki, jossa Saara sai ympärilleen Evenan, Maijan, Neemin, Karloksen, Liisan, Melian, Jaakon, Magnuksen ja Nikolaksen.

Saara Rimpiläisen kuva-arkistosta

Lap­set ovat lä­him­pä­nä sy­dän­tä

Puhutaan maasta ja taivaasta3.8.2020 6.15

– Asun yk­sin ko­dis­sa­ni. Ajat­te­len, et­tä minä muo­dos­tan oman per­heen. Mut­ta laa­jem­mas­sa mie­les­sä per­hee­see­ni kuu­lu­vat myös lä­hel­lä asu­vat van­hem­mat ja si­sa­ruk­set per­hei­neen. Saan myös kuu­lua Ju­ma­lan per­he­vä­keen, Rim­pi­läi­nen poh­tii.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Mo­net ha­lu­a­vat kul­kea kai­taa tie­tä

Sana sunnuntaiksi2.8.2020 6.05

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­ti pu­huu kai­das­ta ja la­ve­as­ta ties­tä sekä ah­taas­ta por­tis­ta. Jee­sus ke­hot­ti et­si­mään ah­das­ta port­tia ja kul­ke­maan kai­taa tie­tä. La­ve­an tien kul­ki­jat saa­vat va­roi­tuk­sen tu­le­vas­ta ka­do­tuk­ses­ta (Matt. 7:13–14).

Viikon kysymys

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Rip­pi­kou­lun muu­tok­sis­sa nä­kyi siu­naus

Puhutaan maasta ja taivaasta27.7.2020 6.20

Vii­me syk­sy­nä pää­sin mu­kaan tä­män vuo­den Mai­tois­ten yk­kös­lei­rin hen­ki­lö­kun­taan. Lei­ri­läi­set ja hen­ki­lö­kun­ta ta­pa­si­vat rip­pi­kou­lun ko­di­nil­las­sa Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

H.H.

H.H.

Kom­pu­roi­vat tar­vit­si­vat roh­kai­sua

Sana sunnuntaiksi26.7.2020 6.30

Ju­ma­la voi an­taa kir­kas­tus­vuo­ren ko­ke­muk­sik­si sa­not­tu­ja het­kiä, jol­loin us­ko tun­tuu hel­pol­ta, kiu­sauk­set ja epäi­lyk­set hä­vi­ä­vät ja us­kon pää­mää­rä nä­kyy kirk­kaa­na.

bty

bty

bty

bty

Vi­de­o­teks­ti­tys hyö­dyt­tää huo­no­kuu­loi­sia

Uutiset25.7.2020 6.40

SRK:n tä­män vuo­den Su­vi­seu­ro­jen vi­de­o­lä­he­tyk­set on teks­ti­tet­ty. Teks­ti­tys tu­lee ha­lu­tes­saan ot­taa ase­tuk­sis­ta käyt­töön.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Ru­no­kil­pai­lun suo­sio yl­lät­ti iloi­ses­ti Las­ten po­lun toi­mi­tuk­sen

Uutiset24.7.2020 15.24

Las­ten pol­ku -leh­den ke­väi­nen ru­no­kil­pai­lu oli to­del­la suo­sit­tu: toi­mi­tuk­seen saa­pui yh­teen­sä 98 ru­noa.

Ra­nu­an opis­ton uu­si logo jul­kis­te­taan seu­rois­sa

Uutiset24.7.2020 8.45

Ra­nu­an opis­to siir­tyy vies­tin­näs­sään ha­vun- ja tuo­reen vih­re­än vä­rei­hin, kun sen graa­fi­nen il­me ja logo uu­dis­tu­vat. Ne jul­kis­te­taan tä­nään al­ka­vis­sa opis­to­seu­rois­sa.

Oskari Linna lähti juuri Ivaloon armeijaan. – Toive on, että ehtisin Ivalossa edes joskus musiikkia harrastamaan. En ole ollut kovin ahkera musiikin kuuntelija, mutta nyt sitä voisi lisätä pitkien lomakuljetusten aikana, hän suunnittelee.

Oskari Linna lähti juuri Ivaloon armeijaan. – Toive on, että ehtisin Ivalossa edes joskus musiikkia harrastamaan. En ole ollut kovin ahkera musiikin kuuntelija, mutta nyt sitä voisi lisätä pitkien lomakuljetusten aikana, hän suunnittelee.

Maria Nieminen

Oskari Linna lähti juuri Ivaloon armeijaan. – Toive on, että ehtisin Ivalossa edes joskus musiikkia harrastamaan. En ole ollut kovin ahkera musiikin kuuntelija, mutta nyt sitä voisi lisätä pitkien lomakuljetusten aikana, hän suunnittelee.

Oskari Linna lähti juuri Ivaloon armeijaan. – Toive on, että ehtisin Ivalossa edes joskus musiikkia harrastamaan. En ole ollut kovin ahkera musiikin kuuntelija, mutta nyt sitä voisi lisätä pitkien lomakuljetusten aikana, hän suunnittelee.

Maria Nieminen

Tär­kein­tä on hyvä ja rau­hal­li­nen mie­li

Puhutaan maasta ja taivaasta23.7.2020 6.25

– Musiik­ki on tär­keä osa mi­nua, ja se on an­ta­nut mi­nul­le mon­ta hy­vää ja ar­vo­kas­ta ko­ke­mus­ta. Mu­siik­ki on eri­tyi­ses­ti kei­no saa­da hyvä mie­li vai­ke­a­na­kin het­ke­nä ja ren­tou­tua. Mu­siik­ki on myös vah­vis­ta­nut us­ko­a­ni. Sii­o­nin lau­lut ja vir­ret kos­ket­ta­vat, kun sä­vel ja sa­nat tu­ke­vat toi­si­aan, ker­too sie­vi­läi­nen Os­ka­ri Lin­na.

Minna Impola

Minna Impola

Opis­to­seu­rau­u­ti­set tuo­rei­na

Uutiset22.7.2020 6.00

Täl­lä vii­kol­la ja kah­del­la seu­raa­val­la vii­kol­la Päi­vä­mies ei vält­tä­mät­tä tule ti­laa­jien pos­ti­laa­ti­koihn vie­lä kes­ki­viik­ko­na. Tämä joh­tuu sii­tä, et­tä ky­sei­set nu­me­rot läh­te­vät pai­noon poik­keuk­sel­li­ses­ti vas­ta il­mes­ty­mis­vii­kon tiis­tai­aa­mu­na.

Lilja-Marja Heilimo

Lilja-Marja Heilimo

Ar­mo­nau­rin­ko pois­taa pi­mey­den

Matkaevääksi22.7.2020 5.55

Päi­vä oli mel­ko sa­tei­nen. Vä­lil­lä tuli ran­kas­ti vet­tä voi­mak­kai­den tuu­len­puus­kien kans­sa, vä­lil­lä tuu­li rau­hoit­tui ja pyyh­ki tum­mat pil­vet pois läm­pi­mäs­ti pais­ta­van au­rin­gon edes­tä. Nyt au­rin­ko pais­taa jo kirk­kaal­ta tai­vaal­ta, ja taus­tal­la soi­vat Sii­o­nin lau­lut Ke­sä­seu­ra­ra­di­on vä­lit­tä­mä­nä.

Eero Autio

Eero Autio

Ala­jär­ven maa­kun­nal­li­sia ke­sä­seu­ro­ja ei tänä vuon­na jär­jes­te­tä

Uutiset21.7.2020 6.25

Ala­jär­ven maa­kun­nal­li­siin ke­sä­seu­roi­hin ko­koon­nu­taan seu­raa­van ker­ran vuo­den pääs­tä. Tun­nus­lau­se ”Kat­so Ju­ma­lan maja ih­mis­ten kes­kel­lä” kut­suu sil­loin sa­nan­kuu­loon.

Sunnuntain jumalanpalvelus oli Jämsän kirkossa.

Sunnuntain jumalanpalvelus oli Jämsän kirkossa.

Johanna Lumijärvi

Sunnuntain jumalanpalvelus oli Jämsän kirkossa.

Sunnuntain jumalanpalvelus oli Jämsän kirkossa.

Johanna Lumijärvi

Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen ju­ma­lan­pal­ve­lus: Jee­sus ei ole vain opet­taja vaan pe­las­ta­ja

Uutiset20.7.2020 13.40

Sun­nun­tai­nen mes­su oli osa Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen oh­jel­maa. Mes­sus­sa saar­nan­nut Suo­ma­la pu­hui rik­kaan mie­hen ja Jee­suk­sen koh­taa­mi­ses­ta päi­vän evan­ke­liu­min (Mark. 10:17–27) joh­dol­la.

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Esi­tä toi­vee­si ke­sä­seu­ra­ra­di­on pää­tös­lä­he­tyk­seen

Uutiset20.7.2020 6.05

Mitä muis­to­ja si­nul­le on jää­ny­ti tä­män ke­sän suu­ris­ta seu­rois­ta? Mikä py­säh­dyt­ti? Mis­tä ilah­duit? Jaa aja­tuk­se­si ja lau­lu­toi­vee­si Ke­sä­seu­ra­ra­di­on pää­tös­lä­he­tyk­sen toi­ve­lau­luil­las­sa 3. elo­kuu­ta.

Lukijan kuva/Virpi Vasalampi

Lukijan kuva/Virpi Vasalampi

Mah­do­ton voi to­teu­tua

Sana sunnuntaiksi19.7.2020 6.40

Eräs mies teki tär­ke­än ky­sy­myk­sen pää­sys­tä ian­kaik­ki­seen elä­mään. Jee­sus vas­ta­si sii­hen, mut­ta mies va­lit­si toi­sin. Hyvä vas­taus on tar­jol­la tä­män­kin päi­vän ky­sy­jäl­le. Kan­nat­taa va­li­ta pa­rem­min kuin tuo mies.

Helsingin Rauhanyhdistys

Helsingin Rauhanyhdistys

Hel­sin­gin seu­roi­hin il­moit­tau­tu­mis­me­net­te­ly

Uutiset18.7.2020 6.20

Pai­kan pääl­lä voi ol­la mak­si­mis­saan 500 hen­ki­löä. Tä­män vuok­si seu­roi­hin tu­lee il­moit­tau­tua etu­kä­teen.

Jämsän kristillisen kansanopiston arkisto

Jämsän kristillisen kansanopiston arkisto

Jäm­sän opis­to­seu­rat kut­suu Kir­jo­jen kir­jan ää­rel­le

Uutiset17.7.2020 6.05

Jäm­sän opis­to­seu­rat ra­di­os­sa ja ne­tis­sä jär­jes­te­tään 17.–19. hei­nä­kuu­ta. Tänä vuon­na opis­to­seu­ro­jen saar­nat kuu­lu­vat jäl­leen Jäm­sän opis­tol­ta. Seu­ra­vä­keä ei kut­su­ta pai­kan pääl­le, vaan kaik­ki toi­vo­te­taan ter­ve­tul­leek­si Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ja net­ti­ra­di­on ää­rel­le.

Viime kesänä Ranuan opistoseuroihin saapui vieraita myös veneellä.

Viime kesänä Ranuan opistoseuroihin saapui vieraita myös veneellä.

Kari Vengasaho

Viime kesänä Ranuan opistoseuroihin saapui vieraita myös veneellä.

Viime kesänä Ranuan opistoseuroihin saapui vieraita myös veneellä.

Kari Vengasaho

Pian al­ka­vat opis­to­seu­rat

Uutiset16.7.2020 15.40

Pian ovat al­ka­mas­sa opis­to­seu­ra­vii­kon­lo­put. Seu­rat jär­jes­te­tään vir­tu­aa­li­ses­ti eli oh­jel­maa voi kuun­nel­la Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ja ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Tu­tus­ta poi­ke­ten en­sim­mäi­se­nä ovat vuo­ros­sa tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na Jäm­sän seu­rat, seu­raa­vak­si Ra­nu­an ja vii­mei­sim­pä­nä Reis­jär­ven seu­rat.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Tuo­re kään­nös Uu­des­ta tes­ta­men­tis­ta – ta­voit­tee­na ym­mär­ret­tä­vyys

Uutiset16.7.2020 6.10

Uu­si tes­ta­ment­ti on suo­men­net­tu uu­des­taan, ker­too Hel­sin­gin Sa­no­mat. Uut­ta kään­nös­tä on työs­tet­ty rei­lun kah­den vuo­den ajan, ja se on tar­koi­tus jul­kis­taa lo­ka­kuus­sa Hel­sin­gin kir­ja­mes­suil­la.

Anita Keränen

Anita Keränen

Us­kon­kuu­li­ai­suus kan­nat­taa yhä

Matkaevääksi15.7.2020 6.00

Eläm­me ai­kaa, joka ko­ros­taa va­lin­to­ja, yk­si­löl­li­syyt­tä ja it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta. Ai­kaam­me lei­maa kai­ken ky­see­na­lais­ta­mi­nen.

Liisa Karppinen

Liisa Karppinen

Ih­mi­nen elää va­lin­to­jen kes­kel­lä

Uutiset14.7.2020 6.30

Seu­ra­vie­rai­ta ko­koon­tui Mee­ri ja Os­mo Pe­rä­ta­lon ko­tiin Ou­lun Kel­loon kuun­te­le­maan Ou­lun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen net­ti­seu­ro­ja 1. hei­nä­kuu­ta. Es­ko Mat­ti­la pu­hui Sa­kar­jan kir­jan poh­jal­ta. Teks­ti ker­too ver­taus­ku­val­li­ses­ti ih­mis­kun­nas­ta ja sii­tä, kuin­ka vain yk­si osa sii­tä pää­see pe­ril­le tai­vaan val­ta­kun­taan.

Helsinkiläinen Jenni Tervo on ollut tänä kesänä isosena rippileirillä Jämsän opistolla. Opettajaksi opiskelevalla Tervolla on yhdentoista leirin kokemus isosena olemisesta.

Helsinkiläinen Jenni Tervo on ollut tänä kesänä isosena rippileirillä Jämsän opistolla. Opettajaksi opiskelevalla Tervolla on yhdentoista leirin kokemus isosena olemisesta.

Kuva: Tervolta

Helsinkiläinen Jenni Tervo on ollut tänä kesänä isosena rippileirillä Jämsän opistolla. Opettajaksi opiskelevalla Tervolla on yhdentoista leirin kokemus isosena olemisesta.

Helsinkiläinen Jenni Tervo on ollut tänä kesänä isosena rippileirillä Jämsän opistolla. Opettajaksi opiskelevalla Tervolla on yhdentoista leirin kokemus isosena olemisesta.

Kuva: Tervolta

Iso­suus ot­taa ja an­taa – lei­rit vir­kis­tä­vät us­ko­ne­lä­mää

Puhutaan maasta ja taivaasta13.7.2020 7.05

Iso­sen teh­tä­vä on par­haim­mil­laan työ­tä, jos­ta saa ener­gi­aa, roh­kai­sua ja vas­tauk­sia mie­len pääl­lä ole­viin ky­sy­myk­siin, Jen­ni Ter­vo ker­too.

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Ih­mi­sen teh­tä­vä on ar­mah­taa

Sana sunnuntaiksi12.7.2020 6.05

Hel­lun­tain jäl­kei­se­nä ai­ka­na mo­nis­sa kirk­ko­vuo­den evan­ke­liu­mi­teks­teis­sä kes­ki­ty­tään Jee­suk­sen pu­hei­siin ja ope­tuk­siin. Jee­sus opet­ti kuu­li­joi­taan eri ti­lan­teis­sa us­koon ja elä­mään liit­ty­vis­tä tär­keis­tä tee­mois­ta.