JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Leena Summala nauttii elämästään eläkeläisenä, koska aikaa on nyt paljon omille mielenkiinnon kohteille ja ystäville.

Leena Summala nauttii elämästään eläkeläisenä, koska aikaa on nyt paljon omille mielenkiinnon kohteille ja ystäville.

Unto Summala

Leena Summala nauttii elämästään eläkeläisenä, koska aikaa on nyt paljon omille mielenkiinnon kohteille ja ystäville.

Leena Summala nauttii elämästään eläkeläisenä, koska aikaa on nyt paljon omille mielenkiinnon kohteille ja ystäville.

Unto Summala

Hy­vän van­huu­den asi­al­la

Puhutaan maasta ja taivaasta15.6.2021 10.25

Jo­en­suu­lai­sen Lee­na Sum­ma­lan pol­ku van­hus­työn pa­riin al­koi nuo­re­na yli­op­pi­laa­na Tam­pe­reen yh­teis­kun­nal­li­seen kor­ke­a­kou­luun kir­joi­te­tus­ta ha­ku­es­sees­tä. Kir­joi­tel­ma va­kuut­ti va­lit­si­jat Sum­ma­lan po­ten­ti­aa­lis­ta alal­le, ja en­nen vi­ral­lis­ta opis­ke­li­jak­si hy­väk­sy­mis­tä teh­ty har­joit­te­lu Hä­meen­lin­nas­sa van­hain­ko­dis­sa sekä Imat­ran so­si­aa­li­huol­los­sa vah­vis­ti­vat am­ma­tin­va­lin­taa. Ala tun­tui omal­ta opis­ke­lu­jen­kin ai­ka­na, ja 25-vuo­ti­aa­na Lee­na Sum­ma­la sai va­ki­tui­sen vi­ran Ki­teen van­hain­ko­din joh­ta­jat­ta­re­na.

Pixabay

Pixabay

Seu­ra­kun­tien ko­kei­lu­toi­min­taan avus­tuk­sia 

Uutiset14.6.2021 13.00

Kir­kol­lis­ko­kous myön­si mar­ras­kuus­sa 2020 kirk­ko­hal­li­tuk­sel­le 200 000 eu­roa ja­et­ta­vak­si seu­ra­kun­tien ko­kei­lu­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen. Mää­rä­ra­has­ta noin puo­let ja­et­tiin ke­vään en­sim­mäi­ses­sä haus­sa, ja avus­tuk­sia myön­net­tiin yh­teen­sä 11 ha­ki­jal­le.

Erja Hatula

Erja Hatula

Kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan kuu­luu kai­kil­le

Sana sunnuntaiksi13.6.2021 8.00

Kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan si­säl­tää lu­pauk­sen rau­has­ta, va­pau­des­ta ja ilos­ta Py­häs­sä Hen­ges­sä. Jee­suk­sen seu­ras­sa saa ol­la hy­väs­sä tur­vas­sa.

Viikon kysymys

Paula Myllykoski (vas.) sekä Raimo ja Eija Jääskeläinen uskovat, että ensi syksynä ihmiset uskaltautuvat jälleen asumaan Fuengirolaan.

Paula Myllykoski (vas.) sekä Raimo ja Eija Jääskeläinen uskovat, että ensi syksynä ihmiset uskaltautuvat jälleen asumaan Fuengirolaan.

Eerika Pelkonen

Paula Myllykoski (vas.) sekä Raimo ja Eija Jääskeläinen uskovat, että ensi syksynä ihmiset uskaltautuvat jälleen asumaan Fuengirolaan.

Paula Myllykoski (vas.) sekä Raimo ja Eija Jääskeläinen uskovat, että ensi syksynä ihmiset uskaltautuvat jälleen asumaan Fuengirolaan.

Eerika Pelkonen

Fu­en­gi­ro­las­sa pää­see oi­kei­siin seu­roi­hin

Uutiset10.6.2021 7.10

Es­pan­jan Au­rin­ko­ran­ni­kol­la Fu­en­gi­ro­las­sa on jär­jes­tet­ty seu­ro­ja ko­ro­na-ajas­ta huo­li­mat­ta. Fu­en­gi­ro­lan alu­een us­ko­vai­set ko­koon­tu­vat seu­roi­hin per­jan­tai- tai lau­an­tai-il­tai­sin suo­ma­lai­sen seu­ra­kun­nan muu­ta­ma vuo­si sit­ten val­mis­tu­nei­siin ti­loi­hin. Ai­no­as­taan al­ku­vuon­na ko­ro­na­ra­joi­tuk­set es­ti­vät seu­ro­jen pi­don muu­ta­mak­si vii­kok­si.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Mitä Her­ra pu­huu?

Matkaevääksi9.6.2021 8.00

Mu­siik­ki on Ju­ma­lan an­ta­ma lah­ja, joka kos­ket­taa ih­mis­tä ko­ko­nais­val­tai­ses­ti. Sitä voi har­ras­taa yk­sin ja yh­des­sä, ään­te­le­mäl­lä ja kuun­te­le­mal­la. Kun toi­set mu­si­soi­vat ja toi­set kuun­te­le­vat, voi­daan pu­hua esi­tyk­ses­tä tai kon­ser­tis­ta. Kon­ser­toin­nin eri­tyis­piir­tee­nä on suun­ni­tel­tu ja hi­ot­tu, jos­kus jopa am­mat­ti­mai­nen esi­tys­ta­pa.

Jouni Vannas (vas.) Reino Pekka Tanskanen ja Heikki Lyytikäinen tarkastelivat bunkkerimuseon pihamaalla olevaa sodanaikaista tykkiä.

Jouni Vannas (vas.) Reino Pekka Tanskanen ja Heikki Lyytikäinen tarkastelivat bunkkerimuseon pihamaalla olevaa sodanaikaista tykkiä.

Eeva-Maija Lappalainen

Jouni Vannas (vas.) Reino Pekka Tanskanen ja Heikki Lyytikäinen tarkastelivat bunkkerimuseon pihamaalla olevaa sodanaikaista tykkiä.

Jouni Vannas (vas.) Reino Pekka Tanskanen ja Heikki Lyytikäinen tarkastelivat bunkkerimuseon pihamaalla olevaa sodanaikaista tykkiä.

Eeva-Maija Lappalainen

Jo­en­suun tiis­tai­ker­ho­lai­set bunk­ke­ri­vie­rai­lul­la

Uutiset8.6.2021 7.20

Tou­ko­kuun vii­mei­se­nä tiis­tai­na Jo­en­suun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vart­tu­nut ker­ho­vä­ki ret­kei­li Mar­ja­lan kau­pun­gi­no­sas­sa si­jait­se­vaan Sal­pa­lin­jan bunk­ke­ri­mu­se­o­mil­jöö­seen. Poh­jois-Kar­ja­lan mu­se­on ama­nu­ens­si Alek­si Es­ke­li­sen opas­tuk­sel­la tiis­tai­ker­ho­lai­set tu­tus­tui­vat sota-ai­ka­na ra­ken­net­tui­hin mo­nu­ment­tei­hin.

Pixabay

Pixabay

Kirk­ko aut­taa apua tar­vit­se­vaa myös ke­sä­ai­ka­na

Uutiset7.6.2021 8.00

Mo­nel­la hen­ki­nen kuor­ma voi kas­vaa ke­sä­lo­mien ai­kaan. Kir­kon kes­kus­te­lu­a­pua on saa­ta­vil­la ke­säl­lä pu­he­li­men ja cha­tin kaut­ta.

Johanna Lumijärvi ja Oliver Riihimäki menivät vapun aikaan lautalla Hailuotoon heittelemään frisbeetä ja katsomaan upeita jääseiniä.

Johanna Lumijärvi ja Oliver Riihimäki menivät vapun aikaan lautalla Hailuotoon heittelemään frisbeetä ja katsomaan upeita jääseiniä.

Johanna Lumijärvi

Johanna Lumijärvi ja Oliver Riihimäki menivät vapun aikaan lautalla Hailuotoon heittelemään frisbeetä ja katsomaan upeita jääseiniä.

Johanna Lumijärvi ja Oliver Riihimäki menivät vapun aikaan lautalla Hailuotoon heittelemään frisbeetä ja katsomaan upeita jääseiniä.

Johanna Lumijärvi

Kum­mi on tur­val­li­nen ai­kui­nen

Uutiset6.6.2021 8.15

Tä­nään, val­ta­kun­nal­li­se­na kum­mi­päi­vä­nä, juh­lis­te­taan kum­miut­ta ja sen tär­keyt­tä. Kum­mius on kir­kon ja van­hem­pien an­ta­ma luot­ta­mus­teh­tä­vä. Kum­min teh­tä­viin kuu­luu huo­leh­tia lap­sen kris­til­li­ses­tä kas­va­tuk­ses­ta yh­des­sä van­hem­pien kans­sa, ol­la kum­mi­lap­sen­sa ai­kui­nen ys­tä­vä ja toi­mia kas­te­ti­lai­suu­den to­dis­ta­ja­na.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Niin ka­to­aa mai­nen kun­nia

Sana sunnuntaiksi6.6.2021 6.15

Raa­mat­tu opet­taa, et­tä sy­dä­men us­ko riit­tää pe­las­tuk­seen. Se mer­kit­see myös Kris­tuk­sen pil­kan kan­ta­mis­ta.

Tyttäret seppelöivät äitinsä Hellevi Kalliokosken kesäisenä merkkipäivänä.

Tyttäret seppelöivät äitinsä Hellevi Kalliokosken kesäisenä merkkipäivänä.

Aili Pasanen

Tyttäret seppelöivät äitinsä Hellevi Kalliokosken kesäisenä merkkipäivänä.

Tyttäret seppelöivät äitinsä Hellevi Kalliokosken kesäisenä merkkipäivänä.

Aili Pasanen

Et­si­mi­nen päät­tyi löy­tä­mi­seen

Puhutaan maasta ja taivaasta5.6.2021 6.15

Sot­ka­mo­lai­sil­le Hel­levi ja Ar­vo Kal­li­o­kos­kel­le syn­tyi en­sim­mäi­nen lap­si vuon­na 1967. Hän oli pie­ni poi­ka­vau­va, joka sai­ras­ti hy­vin vai­ke­aa pe­riy­ty­vää mu­nu­ais­sai­raut­ta. Poi­ka eli vain muu­ta­mia kuu­kau­sia. Toi­nen poi­ka syn­tyi seu­raa­va­na vuon­na kuol­lee­na.

Anni Lohvansuu

Anni Lohvansuu

Si­vu­tas­kus­ta löy­tyy kai­kil­le ka­ve­ri

Puhutaan maasta ja taivaasta4.6.2021 9.05

Kap­säk­ki­jut­tu­jen Si­vu­tas­ku-pod­cast läh­ti liik­keel­le isän huo­les­ta ja tyt­tä­ren in­nok­kuu­des­ta. Tä­nään jul­kais­taan ke­vään vii­mei­nen kes­kus­te­lu, mut­ta ne jat­ku­vat en­si syk­sy­nä.

Naantalin kirkon historia on Suomessa ainut laatuaan, sillä se rakennettiin aikoinaan kirkonmäellä sijainneen katolisen birgittalaisluostarin kirkoksi. Nykyään kirkko on ainoa luostarista jäljellä oleva rakennus ja on Turun tuomiokirkon jälkeen maamme toiseksi suurin keskiaikainen kivikirkko. Naantalin kirkko on yksi tiekirkot.fi -sivuston kirkoista.

Naantalin kirkon historia on Suomessa ainut laatuaan, sillä se rakennettiin aikoinaan kirkonmäellä sijainneen katolisen birgittalaisluostarin kirkoksi. Nykyään kirkko on ainoa luostarista jäljellä oleva rakennus ja on Turun tuomiokirkon jälkeen maamme toiseksi suurin keskiaikainen kivikirkko. Naantalin kirkko on yksi tiekirkot.fi -sivuston kirkoista.

Kirkkopalveluiden kuvapankki

Naantalin kirkon historia on Suomessa ainut laatuaan, sillä se rakennettiin aikoinaan kirkonmäellä sijainneen katolisen birgittalaisluostarin kirkoksi. Nykyään kirkko on ainoa luostarista jäljellä oleva rakennus ja on Turun tuomiokirkon jälkeen maamme toiseksi suurin keskiaikainen kivikirkko. Naantalin kirkko on yksi tiekirkot.fi -sivuston kirkoista.

Naantalin kirkon historia on Suomessa ainut laatuaan, sillä se rakennettiin aikoinaan kirkonmäellä sijainneen katolisen birgittalaisluostarin kirkoksi. Nykyään kirkko on ainoa luostarista jäljellä oleva rakennus ja on Turun tuomiokirkon jälkeen maamme toiseksi suurin keskiaikainen kivikirkko. Naantalin kirkko on yksi tiekirkot.fi -sivuston kirkoista.

Kirkkopalveluiden kuvapankki

Uu­sit­tu tie­kir­kot.fi-si­vus­to sii­vit­tää ke­sään ja kirk­ko­vie­rai­lui­hin

Uutiset3.6.2021 13.15

Kir­kon vies­tin­tä tie­dot­taa, et­tä juu­ri ava­tus­sa tie­kir­kot.fi-si­vus­tos­sa voi tu­tus­tua ke­sän tie­kirk­ko­tar­jon­taan Suo­mes­sa. Uu­si­tus­sa si­vus­tos­sa on pa­nos­tet­tu eri­tyi­ses­ti käy­tet­tä­vyy­teen mo­bii­li­lait­teel­la, sil­lä tie­kirk­ko­jen au­ki­o­lo­ai­ko­ja ja osoit­tei­ta et­si­tään eni­ten ol­les­sa reis­sun pääl­lä.

Ei ih­mi­nen elä ikui­ses­ti

Matkaevääksi2.6.2021 9.15

Ih­mis­ten kes­ki­mää­räi­nen eli­ni­kä pi­te­ni mer­kit­tä­väs­ti 1900-lu­vun ai­ka­na. Van­hus­ten osuus vä­es­tös­sä on Suo­mes­sa­kin kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti. Tä­män aja­tel­laan joh­tu­neen esi­mer­kik­si pa­ran­tu­nees­ta ra­vit­se­muk­ses­ta, hy­gie­ni­as­ta sekä lää­ke­tie­teel­li­sen di­ag­nos­tii­kan ja hoi­don ke­hi­tyk­ses­tä. Näyt­tää kui­ten­kin sil­tä, et­tä mak­si­maa­li­sen eli­ni­än pi­tuus ei juu­ri muu­tu.

Muu­tok­sia Evan­ke­liu­mi­kir­jaan?

Uutiset1.6.2021 11.00

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­to eh­dot­taa kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le Evan­ke­liu­mi­kir­jaan muu­tok­sia. Muu­tok­set teh­täi­siin, kun kir­jas­ta ote­taan pai­nok­sen lop­pu­mi­sen vuok­si uu­si pai­nos.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Evan­ke­liu­mis­sa on Ju­ma­lan voi­ma

Sana sunnuntaiksi30.5.2021 6.00

Jee­sus jät­ti en­nen tai­vaa­seen as­tu­mis­taan teh­tä­vän­sä seu­raa­jil­leen. Lä­he­tys­käs­ky on vel­voit­ta­va, mut­ta ei lii­an ras­kas. Maa­il­ma muut­tuu, mut­ta evan­ke­liu­min sa­no­ma säi­lyy ai­na sa­man­lai­se­na.

Pixaby

Pixaby

Suu­ret ikä­luo­kat pi­tä­vät ai­em­paa har­vem­min yh­teyt­tä lap­siin­sa ja van­hem­piin­sa

Uutiset29.5.2021 8.05

Per­he­su­ku­pol­vien vä­li­ses­sä yh­tey­den­pi­dos­sa ja avu­nan­nos­sa on ta­pah­tu­nut muu­tok­sia vuo­sien 2007–2018 vä­lil­lä.

Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­sen ke­sä­kuun rip­pi­kou­lu­lei­rit siir­ty­vät Jäm­sän opis­tol­le

Uutiset28.5.2021 13.30

Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­ses­sa oli suun­ni­tel­tu pi­det­tä­väk­si rip­pi­kou­lu­lei­rit 148 lei­ri­läi­sel­le ke­sä­kuus­sa. Alu­een ko­ro­na­ti­lan­teen huo­non­tu­es­sa Kan­ta-Hä­meen sai­raan­hoi­to­pii­ri yh­des­sä Tam­pe­reen hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin kans­sa suo­sit­ti­vat lei­rien siir­tä­mis­tä.

Nivalan kirkko.

Nivalan kirkko.

Risto Puolimatka

Nivalan kirkko.

Nivalan kirkko.

Risto Puolimatka

Ni­va­lan kirk­ko siu­na­taan käyt­töön sun­nun­tai­na

Uutiset28.5.2021 8.00

Piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo toi­mit­taa Ni­va­lan kir­kon uu­del­leen käyt­töö­no­ton su 30.5. klo 10. Käyt­töö­not­to­juh­las­sa kirk­ko py­hi­te­tään vi­ral­li­ses­ti ju­ma­lan­pal­ve­lus­käyt­töön. Ti­lai­suut­ta pää­see seu­raa­maan net­ti­ra­di­on ja seu­ra­kun­nan Yo­u­Tu­be-ka­na­van kaut­ta.

Pixabay

Pixabay

Vii­kon­lop­pu­na vei­sa­taan Su­vi­virt­tä

Uutiset27.5.2021 8.00

Su­vi­vir­si kuu­luu olen­nai­se­na osa­na ke­sän aloi­tuk­seen. Kos­ka tänä vuon­na ei ole mah­dol­lis­ta ko­koon­tua yh­des­sä lau­la­maan, on esi­mer­kik­si Es­poon tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­ta kut­su­nut Fa­ce­boo­kis­sa ih­mi­set ym­pä­ri Suo­mea vei­saa­maan Su­vi­virt­tä lau­an­tai­na 29.5. klo 18.

Piis­pain­ko­kous hy­väk­syi suo­si­tuk­sen di­a­ko­ni­an vir­kaan vih­ki­mi­ses­tä

Uutiset26.5.2021 9.25

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pain­ko­kous ko­koon­tui tiis­tai­na 25.5. Asi­a­lis­tal­la oli muun mu­as­sa suo­si­tus di­a­ko­ni­an vir­kaan vih­ki­mi­ses­tä sekä kir­kol­lis­ten toi­mi­tus­ten uu­det ru­kouk­set.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Pai­men ruok­kii lam­paan­sa

Matkaevääksi26.5.2021 6.00

Lam­mas­pai­men oli Raa­ma­tun alus­ta as­ti hy­vin ylei­nen am­mat­ti, muis­tam­me muun mu­as­sa Aab­ra­ha­min, Loo­tin, Jaa­ko­bin, Daa­vi­din ja Aa­mok­sen. Kun pu­hum­me pai­me­nes­ta, lai­tu­mes­ta ja lam­pais­ta, olem­me Raa­ma­tun kes­kei­sim­pien asi­oi­den ää­rel­lä.

Libanonin kaunis luonto teki suuren vaikutuksen rauhanturvaajana toimineeseen Joona Hintikkaan.

Libanonin kaunis luonto teki suuren vaikutuksen rauhanturvaajana toimineeseen Joona Hintikkaan.

Joona Hintikka

Libanonin kaunis luonto teki suuren vaikutuksen rauhanturvaajana toimineeseen Joona Hintikkaan.

Libanonin kaunis luonto teki suuren vaikutuksen rauhanturvaajana toimineeseen Joona Hintikkaan.

Joona Hintikka

Li­ba­no­nin rau­haa tur­vaa­mas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta25.5.2021 13.00

– Kun en­si ker­taa saa­puu Li­ba­no­niin, ei voi ol­la lait­ta­mat­ta mer­kil­le sen ka­run kau­nis­ta luon­toa. Var­sin­kin ke­vä­tai­kaan sie­lu le­pää, kun kaik­ki kuk­keus puh­ke­aa upe­aan lois­toon­sa tuo­den mie­leen Suvi­vir­ren sa­nat: ”Kun Hen­kes vir­voi­tuk­sen vain sie­lu saa­nut on, ke­väi­sen kau­nis­tuk­sen se saa kuin Li­ba­non”, ku­vai­lee Joo­na Hin­tik­ka, joka on työs­ken­nel­lyt vuo­den YK:n rau­han­tur­vaa­ja­na Ete­lä-Li­ba­no­nis­sa.

SRK:n tiedotustilaisuus lähetettiin Oulun toimistolta. Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Taisto Peltoniemi toivotti kaikki tervetulleiksi Suviseuroihin radiossa ja verkossa 2.–5.7.

SRK:n tiedotustilaisuus lähetettiin Oulun toimistolta. Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Taisto Peltoniemi toivotti kaikki tervetulleiksi Suviseuroihin radiossa ja verkossa 2.–5.7.

SRK:n tiedotustilaisuus lähetettiin Oulun toimistolta. Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Taisto Peltoniemi toivotti kaikki tervetulleiksi Suviseuroihin radiossa ja verkossa 2.–5.7.

SRK:n tiedotustilaisuus lähetettiin Oulun toimistolta. Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Taisto Peltoniemi toivotti kaikki tervetulleiksi Suviseuroihin radiossa ja verkossa 2.–5.7.

SRK tie­dot­ti tu­le­van ke­sän toi­min­nas­ta

Uutiset24.5.2021 14.13

Tu­le­van ke­sän Su­vi­seu­rat ja opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään ra­di­os­sa ja ver­kos­sa. Su­vi­seu­ra­ku­lu­jen kat­ta­mi­seen voi osal­lis­tua mak­sa­mal­la ko­ti­kent­tä­mak­sun. Rip­pi­kou­lut jär­jes­te­tään vii­kon mit­tai­si­na, kon­fir­maa­ti­o­käy­tän­nöt vaih­te­le­vat alu­een ko­ro­na­ti­lan­teen mu­kaan.

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies