JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
25.5.2022

Tunnustakaa syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Jaak. 5:16

Usko antaa tukevan perustan

Matkaevääksi18.5.2022 5.00

Moni meis­tä muis­taa, mi­ten lap­se­na oli mu­ka­vaa näin ke­vään kor­val­la teh­dä pu­ro­ja ja leik­kiä ku­ra­lä­tä­köis­sä. Pa­ras­ta tai­si ol­la, jos löy­tyi oi­kein hyvä sa­vi­lie­juk­ko, joka rou­dan su­la­mi­sen ai­kaan oli peh­meä ja upot­ta­va. Eh­kä jol­la­kin on ko­ke­mus myös sii­tä, mi­ten yl­lät­tä­en ja tiu­kas­ti ku­mi­saa­pas saat­taa tart­tua lie­juun ja mi­ten vai­ke­aa tuol­lai­ses­ta sa­vi­lie­jus­ta on pääs­tä ir­ti. Tun­tuu kuin lie­ju imi­si ken­kää si­sään­sä ei­kä ha­lu­ai­si pääs­tää ir­ti.

Jämsän nepsy-kurssin toinen vetäjä Merja Lohilahti kertoi äitienpäivästä, jolloin hän oli jäänyt huomiotta ja pettynyt. Silloin hän päätti opettaa lapsille onnittelemisen taidon. – Laitoin kruunun päähäni, annoin lapsille korttimateriaalit ja kerroin, että tarvitsen äitienpäiväkortteja ja onnitteluja.

Jämsän nepsy-kurssin toinen vetäjä Merja Lohilahti kertoi äitienpäivästä, jolloin hän oli jäänyt huomiotta ja pettynyt. Silloin hän päätti opettaa lapsille onnittelemisen taidon. – Laitoin kruunun päähäni, annoin lapsille korttimateriaalit ja kerroin, että tarvitsen äitienpäiväkortteja ja onnitteluja.

Suvi Ristolainen

Jämsän nepsy-kurssin toinen vetäjä Merja Lohilahti kertoi äitienpäivästä, jolloin hän oli jäänyt huomiotta ja pettynyt. Silloin hän päätti opettaa lapsille onnittelemisen taidon. – Laitoin kruunun päähäni, annoin lapsille korttimateriaalit ja kerroin, että tarvitsen äitienpäiväkortteja ja onnitteluja.

Jämsän nepsy-kurssin toinen vetäjä Merja Lohilahti kertoi äitienpäivästä, jolloin hän oli jäänyt huomiotta ja pettynyt. Silloin hän päätti opettaa lapsille onnittelemisen taidon. – Laitoin kruunun päähäni, annoin lapsille korttimateriaalit ja kerroin, että tarvitsen äitienpäiväkortteja ja onnitteluja.

Suvi Ristolainen

Vinkkejä arkeen nepsy-kurssilta

Uutiset17.5.2022 7.00

Myön­tei­nen il­ma­pii­ri aut­taa niin las­ta kuin ai­kuis­ta­kin sää­te­le­mään käy­tös­tään, kävi il­mi Jäm­sän opis­ton en­sim­mäi­sel­lä nep­sy-kurs­sil­la.

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen (vas.) ihasteli paikallisen rauhayhdistyksen toiminnassa näkyvää yhteisöllisyyttä. Tilaisuudessa olivat mukana myös kirkkoherra Olli Kortelainen ja Kuopion ja ympäristön Rauhanyhdistyksen puheenjohtaja Matti Saukko.

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen (vas.) ihasteli paikallisen rauhayhdistyksen toiminnassa näkyvää yhteisöllisyyttä. Tilaisuudessa olivat mukana myös kirkkoherra Olli Kortelainen ja Kuopion ja ympäristön Rauhanyhdistyksen puheenjohtaja Matti Saukko.

Ilkka Hakulinen

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen (vas.) ihasteli paikallisen rauhayhdistyksen toiminnassa näkyvää yhteisöllisyyttä. Tilaisuudessa olivat mukana myös kirkkoherra Olli Kortelainen ja Kuopion ja ympäristön Rauhanyhdistyksen puheenjohtaja Matti Saukko.

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen (vas.) ihasteli paikallisen rauhayhdistyksen toiminnassa näkyvää yhteisöllisyyttä. Tilaisuudessa olivat mukana myös kirkkoherra Olli Kortelainen ja Kuopion ja ympäristön Rauhanyhdistyksen puheenjohtaja Matti Saukko.

Ilkka Hakulinen

Piispa vieraili Kuopion toimitalolla

Uutiset16.5.2022 12.00

Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan piis­pa Jari Jolk­ko­nen ihas­te­li Kuo­pi­on ja ym­pä­ris­tön Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­nas­sa nä­ky­vää vah­vaa ja kä­sin kos­ke­tel­ta­vaa yh­tei­söl­li­syyt­tä.

Viikon kysymys

Monipuolisesta jäätelövalikoimasta löytyy vain hyviä vaihtoehtoja. Kuvassa vasemmalta Jamiel 8 v., Linnea 9 v., Lilian 8 v., Alvar 10 v.

Monipuolisesta jäätelövalikoimasta löytyy vain hyviä vaihtoehtoja. Kuvassa vasemmalta Jamiel 8 v., Linnea 9 v., Lilian 8 v., Alvar 10 v.

Antti Nieminen

Monipuolisesta jäätelövalikoimasta löytyy vain hyviä vaihtoehtoja. Kuvassa vasemmalta Jamiel 8 v., Linnea 9 v., Lilian 8 v., Alvar 10 v.

Monipuolisesta jäätelövalikoimasta löytyy vain hyviä vaihtoehtoja. Kuvassa vasemmalta Jamiel 8 v., Linnea 9 v., Lilian 8 v., Alvar 10 v.

Antti Nieminen

Suviseurojen jäätelövalikoima testattiin Nurmijärvellä

Uutiset14.5.2022 6.00

Enää 49 yö­tä sii­hen, et­tä su­vi­seu­ra­ken­täl­lä pää­see os­ta­maan ja myy­mään jää­te­löä. Lu­vas­sa on vain hy­väk­si to­det­tu­ja jää­te­löi­tä.

Pixabay

Pixabay

Piispa Häkkinen:

Kirkoilla ja uskonnollisilla yhteisöillä on tärkeä tehtävä kokonaisturvallisuuden ylläpitämisessä

Uutiset13.5.2022 6.10

Piis­pa Sep­po Häk­ki­nen to­te­aa tur­val­li­suu­sym­pä­ris­tön muu­tok­siin liit­ty­väs­sä asi­an­tun­ti­ja­lau­sun­nos­saan, et­tä eri hen­gel­lis­ten ta­ho­jen yh­tei­nen teh­tä­vä on vah­vis­taa hy­vyyt­tä ja lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta sekä rak­kau­den, aut­ta­mi­sen, huo­len­pi­don ja an­teek­si­an­ta­muk­sen ään­tä. Niis­tä kas­vaa toi­vo ja tur­va.

Evankeliumi pelastaa synnin vallasta

Matkaevääksi12.5.2022 16.00

Use­at meis­tä ovat näh­neet ran­nal­la te­li­nees­sä tai lai­van kai­tee­seen kiin­ni­te­tyn pu­na­val­ke­an ren­kaan. Se on pe­las­tus­ren­gas, joka voi pe­las­taa kuo­le­man­vaa­raan jou­tu­neen ih­mi­sen hen­gen.

SRK:n kuvapankki

SRK:n kuvapankki

Kuvakirja Jämsän opistoseuroista juhlavuoden kunniaksi

Uutiset12.5.2022 8.00

Jäm­sän Kr. Kan­sa­no­pis­ton opis­to­yh­dis­tyk­sen joh­to­kun­ta on päät­tä­nyt jul­kais­ta opis­to­seu­rois­ta ker­to­van va­lo­ku­va­te­ok­sen. Sitä var­ten toi­vo­taan ku­via seu­rois­ta eri vuo­sil­ta.

Heikki Alanen (toinen oikealta) koulutti majoitusvalvojia Muhoksen Suviseuroissa vuonna 2019.

Heikki Alanen (toinen oikealta) koulutti majoitusvalvojia Muhoksen Suviseuroissa vuonna 2019.

Suviseurojen kuvapalvelu

Heikki Alanen (toinen oikealta) koulutti majoitusvalvojia Muhoksen Suviseuroissa vuonna 2019.

Heikki Alanen (toinen oikealta) koulutti majoitusvalvojia Muhoksen Suviseuroissa vuonna 2019.

Suviseurojen kuvapalvelu

Opistoseuroihin kaivataan lisää työvoimaa

Uutiset11.5.2022 10.50

Sekä Ra­nu­an et­tä Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­or­ga­ni­saa­ti­ois­ta ker­ro­taan, et­tä työ­vuo­ro­ja on va­rat­tu tou­ko­kuun al­kuun men­nes­sä sel­väs­ti ta­voi­tet­ta vä­hem­män.

SFC:n suviseurat Ruotsin Taalainmaalla

Uutiset8.5.2022 9.00

SFC:n su­vi­seu­rat pi­de­tään Gag­ne­fin kun­nas­sa, Mockf­jär­din kou­lul­la 27.–29. tou­ko­kuu­ta. Seu­rat ovat sa­mal­la SFC:n 50-vuo­tis­juh­la­seu­rat. Pari vuot­ta sit­ten jul­kais­tu kir­ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan kan­sa­lai­se­na Ruot­sis­sa ker­too ku­vaa­vas­ti näis­tä vuo­si­kym­me­nis­tä. Kir­jaa tul­laan esit­te­le­mään lä­hem­min su­vi­seu­ro­jen yh­tey­des­sä.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Taivaassa odottaa iankaikkinen ilo

Sana sunnuntaiksi8.5.2022 8.10

Maan pääl­lä moni ko­kee mur­hei­ta ja vas­toin­käy­mi­siä, mut­ta evan­ke­liu­mi an­taa voi­maa kul­kea koh­ti tai­vaan ko­tia.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Usko lohduttaa lapsettomuuden kivussa

Puhutaan maasta ja taivaasta7.5.2022 10.00

Tyh­jän sy­lin tun­ne, pit­kä odo­tus ja kai­puu. Ei nii­tä osaa edes se­lit­tää, sa­noik­si pu­kea. Tun­teet ovat sy­viä, ko­ko­nais­val­tai­sia. Ne tun­tu­vat koko ke­hos­sa ja eri­tyi­ses­ti mie­les­sä.

Ohjeita kriisin käsittelemiseen lapsen kanssa

Uutiset7.5.2022 9.15

Las­ten­kirk­ko-me­dia on jul­kais­sut verk­ko­si­vuil­laan oh­jeis­tuk­sen krii­sien kä­sit­te­le­mi­seen las­ten kans­sa. Oh­jeis­tuk­ses­sa neu­vo­taan ot­ta­maan esi­mer­kik­si sota pu­heek­si lap­sen kans­sa vas­ta sil­loin, jos lap­si it­se nos­taa sen esil­le. Al­le kou­lui­käi­sen ei tar­vit­se tie­tää so­das­ta. ”Esi­mer­kik­si kau­pas­sa on vai­kea käy­dä il­man, et­tä leh­tien kan­si­ku­vat he­rät­tä­vät lap­sen huo­mi­on. Jos lap­si huo­maa uu­ti­set, ei kan­na­ta hä­tään­tyä. Tär­ke­ää on, et­tä lap­si ei jää it­se­ään häm­men­tä­vien tai pe­lot­ta­vien asi­oi­den kans­sa yk­sin”, to­de­taan oh­jeis­tuk­ses­sa.

Kirkolliskokousedustajat Johanna Lumijärvi, Aslak Pekkala ja Hannu Kallunki ehtivät tiiviin kokousviikon aikana myös vaihtamaan kuulumisia.

Kirkolliskokousedustajat Johanna Lumijärvi, Aslak Pekkala ja Hannu Kallunki ehtivät tiiviin kokousviikon aikana myös vaihtamaan kuulumisia.

Heikki Sorvari

Kirkolliskokousedustajat Johanna Lumijärvi, Aslak Pekkala ja Hannu Kallunki ehtivät tiiviin kokousviikon aikana myös vaihtamaan kuulumisia.

Kirkolliskokousedustajat Johanna Lumijärvi, Aslak Pekkala ja Hannu Kallunki ehtivät tiiviin kokousviikon aikana myös vaihtamaan kuulumisia.

Heikki Sorvari

Kirkolliskokous päätti
lahjoituksesta ukrainalaisille

Uutiset6.5.2022 18.45

Val­ti­o­val­lan edus­ta­jat kiit­ti­vät kir­kon toi­min­taa eri­lai­sis­sa krii­si­ti­lan­teis­sa ja roh­kai­si­vat sitä edel­leen tuo­maan toi­voa.

SRK:n Suviseurat järjestetään Lopella 1.–4.7. Suviseurojen sunnuntain sanajumalanpalvelus välitetään live-lähetyksenä YLE:n TV-kanavalla. Suviseuroista radioidaan seuratilaisuus myös Yle Radio 1 -kanavalla 24.7. klo 11.

SRK:n Suviseurat järjestetään Lopella 1.–4.7. Suviseurojen sunnuntain sanajumalanpalvelus välitetään live-lähetyksenä YLE:n TV-kanavalla. Suviseuroista radioidaan seuratilaisuus myös Yle Radio 1 -kanavalla 24.7. klo 11.

SRK:n Suviseurat järjestetään Lopella 1.–4.7. Suviseurojen sunnuntain sanajumalanpalvelus välitetään live-lähetyksenä YLE:n TV-kanavalla. Suviseuroista radioidaan seuratilaisuus myös Yle Radio 1 -kanavalla 24.7. klo 11.

SRK:n Suviseurat järjestetään Lopella 1.–4.7. Suviseurojen sunnuntain sanajumalanpalvelus välitetään live-lähetyksenä YLE:n TV-kanavalla. Suviseuroista radioidaan seuratilaisuus myös Yle Radio 1 -kanavalla 24.7. klo 11.

Hengellisille kesäjuhlille on kysyntää

Uutiset4.5.2022 14.30

Hen­gel­li­sil­le ke­sä­juh­lil­le odo­te­taan run­saas­ti kä­vi­jöi­tä ko­ro­na­vuo­sien jäl­keen. Nyt ta­pah­tu­mat to­teu­tu­vat il­man kä­vi­jä­mää­rä­ra­joi­tuk­sia.

Laivalla retkeläiset ihailivat tyyntä merta ja viihtyivät tietovisan parissa.

Laivalla retkeläiset ihailivat tyyntä merta ja viihtyivät tietovisan parissa.

Pekka Välimäki

Laivalla retkeläiset ihailivat tyyntä merta ja viihtyivät tietovisan parissa.

Laivalla retkeläiset ihailivat tyyntä merta ja viihtyivät tietovisan parissa.

Pekka Välimäki

Risteilyllä Merenkurkussa

Uutiset2.5.2022 13.33

Kau­nii­na huh­ti­kui­se­na päi­vä­nä Vaa­san seu­dun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tiis­tai­ker­ho­lai­set pää­si­vät odot­ta­mal­leen Uu­ma­jan ris­tei­lyl­le.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Paimen ja lampaat tuntevat toisensa

Sana sunnuntaiksi1.5.2022 5.00

Ver­taus Hy­väs­tä Pai­me­nes­ta on Jee­suk­sen tun­ne­tuim­pia. Oi­kea pai­men pu­huu lam­pail­leen, ja ne op­pi­vat tun­te­maan pai­me­nen. ”Poi­kaa ei tun­ne ku­kaan muu kuin Isä ei­kä Isää ku­kaan muu kuin Poi­ka ja se, jol­le Poi­ka tah­too hä­net il­moit­taa” (Matt. 11:27).

Alttarilla on Kauko Räisäsen suunnittelema 1977 hankittu metallinen reliefi, jonka nimi on Jumalan voima.

Alttarilla on Kauko Räisäsen suunnittelema 1977 hankittu metallinen reliefi, jonka nimi on Jumalan voima.

Paula Heikkilä

Alttarilla on Kauko Räisäsen suunnittelema 1977 hankittu metallinen reliefi, jonka nimi on Jumalan voima.

Alttarilla on Kauko Räisäsen suunnittelema 1977 hankittu metallinen reliefi, jonka nimi on Jumalan voima.

Paula Heikkilä

Evankeliumi hoitaa omaatuntoa

Uutiset30.4.2022 7.00

Seu­rois­sa Ke­ra­van kir­kos­sa kuul­tiin oman­tun­non hoi­ta­mi­ses­ta ja us­koa tu­ke­vien va­lin­to­jen te­ke­mi­ses­tä.

Sairausloman aiheuttama muutos SRK:n
puheenjohtajistossa

Uutiset29.4.2022 11.50

SRK:n pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la on jää­nyt sai­raus­lo­mal­le SRK:n hal­lin­non työs­ken­te­lys­tä va­ka­van sai­rau­den vuok­si. SRK:n joh­to­kun­nan 1. va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Val­de Pa­lo­la si­jais­taa tois­tai­sek­si Mat­ti Tas­ki­laa pu­heen­joh­ta­ja­na.

Turun tuomiokirkko.

Turun tuomiokirkko.

Turun tuomiokirkko.

Turun tuomiokirkko.

Kirkolliskokous kokoontuu Turussa

Uutiset29.4.2022 7.00

Kir­kol­lis­ko­kous ko­koon­tuu en­si vii­kol­la tiis­tais­ta per­jan­tai­hin 3.–6.5.2022 Tu­run kris­til­li­sel­lä opis­tol­la. Työ­vii­kon ai­hei­ta ovat tasa-ar­vo- ja yh­den­ver­tai­suus­suun­ni­tel­ma sekä ta­lou­sar­vi­o­muu­tok­set.

Hankasalmen leirikeskuksen uusi pääemäntä Sinikka Aitto-oja kävi 7-vuotiaan kuopuksensa Sallin kanssa katselemassa tulevan työpaikkansa valmistumista.

Hankasalmen leirikeskuksen uusi pääemäntä Sinikka Aitto-oja kävi 7-vuotiaan kuopuksensa Sallin kanssa katselemassa tulevan työpaikkansa valmistumista.

Kuva haastateltavalta

Hankasalmen leirikeskuksen uusi pääemäntä Sinikka Aitto-oja kävi 7-vuotiaan kuopuksensa Sallin kanssa katselemassa tulevan työpaikkansa valmistumista.

Hankasalmen leirikeskuksen uusi pääemäntä Sinikka Aitto-oja kävi 7-vuotiaan kuopuksensa Sallin kanssa katselemassa tulevan työpaikkansa valmistumista.

Kuva haastateltavalta

Avoimin mielin pääemännän työhön

Uutiset28.4.2022 7.00

– On mu­ka­va, et­tä saan aloit­taa työ­ni uu­des­sa lei­ri­kes­kuk­ses­sa, hy­myi­lee Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­sen uu­si pää­e­män­tä Si­nik­ka Ait­to-oja.

Jumalan teot ovat ihmeellisiä

Matkaevääksi27.4.2022 8.59

Psal­mis­sa 66 lau­la­jan sy­dä­mes­tä soi kii­tos ja ylis­tys Ju­ma­lan ih­meel­li­sis­tä te­ois­ta. Mat­ka lu­vat­tuun maa­han al­koi epäi­lyk­sis­sä ja lä­hes­ty­vän vi­hol­li­sen pe­los­sa. Ju­ma­la mat­kal­le lä­het­tä­jä­nä oli kui­ten­kin joh­dat­ta­mas­sa ja var­je­le­mas­sa. Tä­nään­kin, mei­dän elä­mäs­säm­me, Ju­ma­la ”muut­taa me­ren kui­vak­si, niin et­tä jal­kai­sin käy­dään ve­den ylit­se” (Ps. 66:6).

Herra on minun paimeneni

Matkaevääksi27.4.2022 5.00

En­si sun­nun­tai on Hy­vän Pai­me­nen sun­nun­tai. Kirk­ko­kä­si­kir­jas­sa on sun­nun­tail­le va­ra­tus­sa esi­pu­hees­sa teks­ti: ”Jee­sus on Hyvä Pai­men, joka pi­tää huo­len lam­pais­taan. Ylim­pä­nä pai­me­ne­na hän lä­het­tää ope­tus­lap­sen­sa huo­leh­ti­maan Ju­ma­lan lau­mas­ta.”

Vanhemmat puhujat rohkaisivat uusia valitsemillaan raamatunkohdilla. Kuvassa (vas.) Tarmo Väisänen, Pasi Pistemaa, Timo Leskelä ja Heikki Nissinen sekä selin Erkki Perttunen, Heikki Ikonen ja Tapani Mikkonen.

Vanhemmat puhujat rohkaisivat uusia valitsemillaan raamatunkohdilla. Kuvassa (vas.) Tarmo Väisänen, Pasi Pistemaa, Timo Leskelä ja Heikki Nissinen sekä selin Erkki Perttunen, Heikki Ikonen ja Tapani Mikkonen.

Liisa Karppinen

Vanhemmat puhujat rohkaisivat uusia valitsemillaan raamatunkohdilla. Kuvassa (vas.) Tarmo Väisänen, Pasi Pistemaa, Timo Leskelä ja Heikki Nissinen sekä selin Erkki Perttunen, Heikki Ikonen ja Tapani Mikkonen.

Vanhemmat puhujat rohkaisivat uusia valitsemillaan raamatunkohdilla. Kuvassa (vas.) Tarmo Väisänen, Pasi Pistemaa, Timo Leskelä ja Heikki Nissinen sekä selin Erkki Perttunen, Heikki Ikonen ja Tapani Mikkonen.

Liisa Karppinen

Uusia puhujia Utajärvelle

Uutiset26.4.2022 9.00

Timo Les­ke­lä ja Pasi Pis­te­maa kut­sut­tiin pu­hu­jan teh­tä­vään Uta­jär­ven il­ta­seu­rois­sa 10. huh­ti­kuu­ta.

Viikon kysymys