JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.12.2021

Me em­me ole nii­tä, jot­ka luo­pu­vat ja jou­tu­vat tu­hoon, vaan nii­tä, jot­ka us­ko­vat ja pe­las­ta­vat sie­lun­sa. Hepr. 10:39

Templo Ecuménicoon osallistui keskiviikkona runsas joukko sanankuulijoita.

Templo Ecuménicoon osallistui keskiviikkona runsas joukko sanankuulijoita.

Tuomas Hänninen

Templo Ecuménicoon osallistui keskiviikkona runsas joukko sanankuulijoita.

Templo Ecuménicoon osallistui keskiviikkona runsas joukko sanankuulijoita.

Tuomas Hänninen

Seu­rat ko­ko­a­vat saa­ren asuk­kai­ta yh­teen

Uutiset3.12.2021 7.15

Kes­ki­vii­kon kirk­ko­seu­rat ovat al­ka­mas­sa. Ul­ko-oven pie­les­sä lie­huu il­ta­päi­vä­tuu­les­sa Suo­men lip­pu. Kirk­koon saa­pu­vat koh­taa­vat iloi­si­na toi­si­aan ”Ju­ma­lan ter­ve” -ter­veh­dyk­sel­lä. Ju­ma­lan las­ten koh­taa­mi­nen voi ol­la to­del­la kan­nus­ta­vaa, ja us­kon kaut­ta ko­et­tu per­heyh­teys voi roh­kais­ta us­ko­maan.

SRK:n tie­do­te 2.12.2021: Vi­ra­no­mais­vas­taus kos­kien rau­ha­nyh­dis­tys­ten jär­jes­tä­miä seu­ra­ti­lai­suuk­sia

Uutiset2.12.2021 14.35

SRK on saa­nut vii­me viik­koi­na run­saas­ti yh­tey­de­not­to­ja kos­kien seu­ra­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mis­tä muut­tu­vas­sa ko­ro­na­ti­lan­tees­sa.

Pornaisten perinteiseen joululauluiltaan oli mahdollista osallistua kirkossa rajoitusten puitteissa, Rauhanyhdistyksen nettisivujen välityksellä laajemmin.

Pornaisten perinteiseen joululauluiltaan oli mahdollista osallistua kirkossa rajoitusten puitteissa, Rauhanyhdistyksen nettisivujen välityksellä laajemmin.

Ari Lehtiniemi

Pornaisten perinteiseen joululauluiltaan oli mahdollista osallistua kirkossa rajoitusten puitteissa, Rauhanyhdistyksen nettisivujen välityksellä laajemmin.

Pornaisten perinteiseen joululauluiltaan oli mahdollista osallistua kirkossa rajoitusten puitteissa, Rauhanyhdistyksen nettisivujen välityksellä laajemmin.

Ari Lehtiniemi

Jou­lu­lau­luil­lan kuun­te­li­jat sai­vat kut­sun ilo­sa­no­man vas­taa­not­ta­jik­si

Uutiset2.12.2021 7.15

Por­nai­sis­sa jär­jes­tet­tiin pe­rin­tei­nen jou­lu­lau­luil­ta 27. mar­ras­kuu­ta. Ti­lai­suu­des­ta oli pää­tet­ty ol­la ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si tie­dot­ta­mat­ta muil­le paik­ka­kun­nil­le. Ovia ei jou­dut­tu sul­ke­maan ke­nen­kään edes­tä, vaan ko­ro­naan liit­ty­vien mää­räys­ten ra­jois­sa noin 70 lau­la­jaa saa­pui kirk­koon.

Viikon kysymys

Uut­ta kuun­nel­ta­vaa jou­lu­no­do­tuk­seen!

Mainos30.11.2021 15.15

Uut­ta jou­lu­le­vyä saa­ta­vil­la rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­tä ja SRK:n verk­ko­kau­pas­ta jul­kai­su­myy­mä­lä.fi.

L.S

L.S

Lu­pauk­sen sa­nat täyt­ty­vät

Sana sunnuntaiksi28.11.2021 6.00

Jee­suk­sen vas­taa­not­ta­jat tie­si­vät Je­sa­jan en­nus­tuk­set ja rie­muit­si­vat Va­pah­ta­jas­taan.

Lapset lauloivat juhlassa.

Lapset lauloivat juhlassa.

Egil Bendiksen

Lapset lauloivat juhlassa.

Lapset lauloivat juhlassa.

Egil Bendiksen

Os­lon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen 20-vuo­tis­juh­las­sa kai­kui kii­tos

Uutiset27.11.2021 7.00

Os­lon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen 20-vuo­tis­juh­las­sa isän­tä­nä toi­mi­nut Pasi Pöys­kö toi­vot­ti juh­la­vie­raat Eli­na Snec­kin kir­joit­ta­man ru­non muo­dos­sa ter­ve­tul­leek­si: ”Tä­nään täs­sä tu­tus­sa pen­kis­sä, Isän kas­vot lois­ta­vat mi­nul­le ta­val­lis­ta­kin kirk­kaam­pa­na, täs­sä mei­dän on hyvä ol­la pien­ten ja suur­ten, Tai­vaan Isän tur­vais­tui­mes­sa.”

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Päih­de­riip­pu­vuu­den kans­sa ei kan­na­ta jää­dä yk­sin – apua on ole­mas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta26.11.2021 8.05

Päih­teet kos­ket­ta­vat mo­nia us­ko­vai­sia: joko oma­koh­tai­ses­ti tai lä­heis­ten kaut­ta. Päih­de­riip­pu­vuus on va­ka­va sai­raus, joka ai­heut­taa val­ta­via on­gel­mia sekä käyt­tä­jäl­le et­tä lä­hi­pii­riin kuu­lu­vil­le ih­mi­sil­le.

Pixabay

Pixabay

Kirk­ko­hal­li­tus käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut

Uutiset25.11.2021 12.00

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon Kirk­ko­hal­li­tuk­ses­sa aloi­te­taan yt-neu­vot­te­lut tuo­tan­nol­lis-ta­lou­del­li­sis­ta syis­tä. Asi­as­ta päät­ti kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­to ko­kouk­ses­saan 23.11.

Herra, sinuun minä turvaan -kirja julkistettiin vuoden 2021 Suviseurojen päätösseuroissa Haapajärvellä 21.11.2021.

Herra, sinuun minä turvaan -kirja julkistettiin vuoden 2021 Suviseurojen päätösseuroissa Haapajärvellä 21.11.2021.

Juhani Ojalehto

Herra, sinuun minä turvaan -kirja julkistettiin vuoden 2021 Suviseurojen päätösseuroissa Haapajärvellä 21.11.2021.

Herra, sinuun minä turvaan -kirja julkistettiin vuoden 2021 Suviseurojen päätösseuroissa Haapajärvellä 21.11.2021.

Juhani Ojalehto

Esit­te­lys­sä uu­si kir­ja: ko­ke­muk­sia, ku­via ja sa­no­maa eri­lai­sis­ta Su­vi­seu­rois­ta

Uutiset25.11.2021 8.00

Uu­si su­vi­seu­ra­jul­kai­su ko­ko­aa yh­teen seu­ra­jär­jes­tä­jien ja -vie­rai­den ko­ke­muk­sia ko­ro­na­pan­de­mia-ajan Su­vi­seu­rois­ta.

Kuvakaappaus pelistä

Kuvakaappaus pelistä

Uu­si mo­bii­li­pe­li ker­too kir­kon am­ma­teis­ta – pe­laa­ja saa lis­tauk­sen kiin­nos­ta­vim­mis­ta

Uutiset24.11.2021 12.00

Kir­kon kou­lu­tus­kes­kus on ra­ken­ta­nut yh­teis­työs­sä Oi­ko­tien kans­sa kir­kon am­ma­teis­ta ker­to­van pe­lin. Kir­kon am­ma­tit -pe­lin tu­lok­se­na pe­laa­ja saa TOP5-lis­tauk­sen niis­tä kir­kon am­ma­teis­ta, jot­ka kiin­nos­ta­vat hän­tä eni­ten.

Kun­ni­an ku­nin­gas tu­lee ker­ran lois­tos­saan

Matkaevääksi24.11.2021 6.00

Kun vi­ras­sa ole­vat ku­nin­kaat vie­rai­le­vat kan­san­sa kes­kel­lä, pal­jon vä­keä ko­koon­tuu seu­raa­maan ta­pah­tu­maa. Usein maas­sa on pu­nai­nen mat­to, jota pit­kin ku­nin­gas seu­ru­ei­neen kä­ve­lee.

Kirkon kuvapankki

Kirkon kuvapankki

Mat­ti Sa­lo­mä­ki va­lit­tiin La­pu­an hiip­pa­kun­nan seu­raa­vak­si piis­pak­si

Uutiset23.11.2021 15.42

Alus­ta­van ään­ten­las­ken­nan mu­kaan La­pu­an tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan tuo­mi­o­ro­vas­ti, TM Mat­ti Sa­lo­mä­ki (s. 1968) on saa­nut 54,8 pro­sent­tia an­ne­tuis­ta ää­nis­tä piis­pan­vaa­lin toi­sel­la kier­rok­sel­la 23.11. ja tul­lut näin va­li­tuk­si La­pu­an hiip­pa­kun­nan seu­raa­vak­si piis­pak­si.

Lapsikuoro lauloi Lempäälän Rauhanyhdistyksen juhlaseuroissa Siionin laulun 309, Nyt kohti taivasta katselen.

Lapsikuoro lauloi Lempäälän Rauhanyhdistyksen juhlaseuroissa Siionin laulun 309, Nyt kohti taivasta katselen.

Timo Saari

Lapsikuoro lauloi Lempäälän Rauhanyhdistyksen juhlaseuroissa Siionin laulun 309, Nyt kohti taivasta katselen.

Lapsikuoro lauloi Lempäälän Rauhanyhdistyksen juhlaseuroissa Siionin laulun 309, Nyt kohti taivasta katselen.

Timo Saari

Lem­pää­län Rau­ha­nyh­dis­tys saa­vut­ti ai­kui­sen iän

Uutiset23.11.2021 7.00

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen jä­sen­mää­rä on kas­va­nut sen ole­mas­sa­o­lon ai­ka­na 76 jä­se­nes­tä 302:een.

Henna Pärkkä

Henna Pärkkä

Uu­det jul­kai­sut tuo­vat va­loa pi­me­ään

Uutiset22.11.2021 11.00

SRK:n uu­det jul­kai­sut tuo­vat va­loa, toi­voa, roh­kai­sua ja rau­haa vuo­den pi­meim­pään ai­kaan ja val­ta­van tie­to­tul­van kes­kel­le.

Salla Sivulan kirjoittaman Ketunpojat-sarjan uusin kirja on julkaistu tänään.

Salla Sivulan kirjoittaman Ketunpojat-sarjan uusin kirja on julkaistu tänään.

Juhani Ojalehto

Salla Sivulan kirjoittaman Ketunpojat-sarjan uusin kirja on julkaistu tänään.

Salla Sivulan kirjoittaman Ketunpojat-sarjan uusin kirja on julkaistu tänään.

Juhani Ojalehto

Kir­ja­e­sit­te­ly: Ke­tun­po­jat kau­ko­put­ken jäl­jil­lä

Puhutaan maasta ja taivaasta21.11.2021 15.00

SRK:n tä­nään jul­kis­tet­tu uu­sin las­ten­ro­maa­ni Ke­tun­po­jat ja kau­ko­put­ken ar­voi­tus jat­kaa suo­sit­tua Ke­tun­po­jat-sar­jaa.

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Jee­sus ja­kaa ih­mi­set kah­teen ryh­mään

Sana sunnuntaiksi21.11.2021 6.00

Vii­mei­sel­lä tuo­mi­ol­la kaik­ki jou­tu­vat nöyr­ty­mään Jee­suk­sen oi­keu­den­mu­kai­sen tuo­mi­on al­le. Ka­do­tuk­ses­ta voi pe­las­tua vain us­ko­mal­la evan­ke­liu­min täs­sä ajas­sa.

Uu­tuuk­sia kai­ke­ni­käi­sil­le

Mainos20.11.2021 12.00

Syk­syn jul­kai­su­viik­ko al­kaa sun­nun­tai­na! Uu­tuu­det jul­kis­te­taan klo 13 al­ka­vas­sa jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­des­sa Yo­u­Tu­bes­sa SRKnyt-ka­na­val­la.

Kokkolalainen perheenäiti Marika Alapiha ja 6-vuotias Liilian keskustelevat lasten oikeudesta hyvään kohteluun.

Kokkolalainen perheenäiti Marika Alapiha ja 6-vuotias Liilian keskustelevat lasten oikeudesta hyvään kohteluun.

Tuomo Syri

Kokkolalainen perheenäiti Marika Alapiha ja 6-vuotias Liilian keskustelevat lasten oikeudesta hyvään kohteluun.

Kokkolalainen perheenäiti Marika Alapiha ja 6-vuotias Liilian keskustelevat lasten oikeudesta hyvään kohteluun.

Tuomo Syri

”Meil­lä lap­set saa­vat eh­dot­taa, ei­vät­kä ai­kui­set ai­na pää­tä”

Puhutaan maasta ja taivaasta20.11.2021 6.00

Lap­sen oi­keuk­sien päi­vän eri­tyi­se­nä tee­ma­na on lap­sen oi­keus hy­vään koh­te­luun. Kok­ko­la­lai­sen per­hee­näi­din Ma­ri­ka Ala­pi­han mie­les­tä jo­kai­sen van­hem­man teh­tä­vä on voi­mien­sa mu­kaan huo­leh­tia las­ten hy­vin­voin­nis­ta ja sii­tä, et­tä lap­set ovat tur­vas­sa ja et­tä hei­tä koh­del­laan hy­vin.

Pixabay

Pixabay

Tun­ne­tai­to­jen ope­tus li­sää hy­vää koh­te­lua

Uutiset19.11.2021 6.00

Tu­le­va­na lau­an­tai­na li­pu­te­taan lap­sen oi­keuk­sien päi­vän kun­ni­ak­si. Tänä vuon­na huo­mio on las­ten koh­te­lus­sa.

Seuroissa on turvallisia sylipaikkoja pienimmille.

Seuroissa on turvallisia sylipaikkoja pienimmille.

Mirja-Liisa Uljas

Seuroissa on turvallisia sylipaikkoja pienimmille.

Seuroissa on turvallisia sylipaikkoja pienimmille.

Mirja-Liisa Uljas

Ju­ma­lan lu­pauk­set ovat vie­lä­kin tot­ta

Uutiset18.11.2021 7.30

Ih­mi­sen pe­las­tu­mi­nen on täy­sin Ju­ma­lan ar­mon va­ras­sa. Evan­ke­liu­min voi­ma ja lap­sen­mie­li­nen us­ko kan­ta­vat.

”Si­nun kan­sa­si pe­las­tuu”

Matkaevääksi17.11.2021 7.00

Aja­tus vii­mei­ses­tä tuo­mi­os­ta on ih­mis­kun­nal­le van­ha tut­tu. Har­va meis­tä on vält­ty­nyt poh­ti­mas­ta sitä sy­dä­mes­sään, mie­les­sään ja omas­sa­tun­nos­saan. Eri­lai­sis­sa koh­taa­mi­sis­sa ja kes­kus­te­luis­sa tör­määm­me mo­niin kä­si­tyk­siin vii­mei­sen tuo­mi­on to­teu­tu­mi­ses­ta. Jot­kut kiel­tä­vät koko aja­tuk­sen, toi­set ar­vaa­vat lop­pu­tu­lok­sen jo en­nal­ta ja kol­man­net miet­ti­vät omaa tai lä­hei­sen­sä koh­ta­loa.

Ma­de­kos­ken Rau­ha­nyh­dis­tys vaih­taa ni­meä

Uutiset16.11.2021 6.00

Ma­de­kos­ken Rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­tä on tu­los­sa Ou­lu­jo­en Rau­ha­nyh­dis­tys. Pää­tös ni­men­muu­tok­ses­ta syn­tyi yh­dis­tyk­sen yli­mää­räi­ses­sä ko­kouk­ses­sa 7.11. Vi­ral­li­ses­ti muu­tos on kui­ten­kin vie­lä kes­ken, sil­lä sään­tö­muu­tos on kä­sit­te­lys­sä Pa­tent­ti- ja re­kis­te­ri­hal­li­tuk­sel­la.

Jou­lun sa­no­maa ja mo­ni­puo­lis­ta te­ke­mis­tä

Mainos15.11.2021 15.50