JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Hannele Puhakka

Hannele Puhakka

Anteeksiantamus synnyttää rakkauden

Sana sunnuntaiksi25.2.2024 6.00

Jee­sus jou­tui jos­kus ti­lan­tei­siin, jois­sa taka-aja­tuk­se­na saat­toi ol­la jo­kin muu kuin se, et­tä ol­tai­siin kiin­nos­tu­nei­ta hä­nen ope­tuk­ses­taan ja sa­no­mas­taan: teh­kää pa­ran­nus ja us­ko­kaa evan­ke­liu­mi. Useim­mi­ten ha­lut­tiin näh­dä ih­me­te­ko­ja tai sit­ten yri­tet­tiin saa­da Jee­sus sol­mit­tua sa­nois­taan.

Toiveiden järjestyksen merkitys korostuu rippikouluun ilmoittautumisessa.

Toiveiden järjestyksen merkitys korostuu rippikouluun ilmoittautumisessa.

Lyydia Lastikka

Toiveiden järjestyksen merkitys korostuu rippikouluun ilmoittautumisessa.

Toiveiden järjestyksen merkitys korostuu rippikouluun ilmoittautumisessa.

Lyydia Lastikka

Muutoksia rippikoulutyöhön

Uutiset24.2.2024 8.00

Vuo­si 2024 tuo muu­tok­sia rip­pi­kou­lun vies­tin­tään ja il­moit­tau­tu­mi­siin. Tur­val­li­suu­teen pa­nos­te­taan.

Marja ja Matti Koistinaho asuvat peltoaukean laidassa Ylikiimingin Vesalankylässä. Pelkkalan asuinrakennus on rakennettu vuonna 1902.

Marja ja Matti Koistinaho asuvat peltoaukean laidassa Ylikiimingin Vesalankylässä. Pelkkalan asuinrakennus on rakennettu vuonna 1902.

Alli Kaski

Marja ja Matti Koistinaho asuvat peltoaukean laidassa Ylikiimingin Vesalankylässä. Pelkkalan asuinrakennus on rakennettu vuonna 1902.

Marja ja Matti Koistinaho asuvat peltoaukean laidassa Ylikiimingin Vesalankylässä. Pelkkalan asuinrakennus on rakennettu vuonna 1902.

Alli Kaski

Puhdasta ruokaa omasta maasta

Puhutaan maasta ja taivaasta23.2.2024 8.00

Mar­ja ja Mat­ti Kois­ti­na­ho asu­vat pir­tin, keit­ti­ön ja ka­ma­rin muo­dos­ta­mas­sa mö­kis­sä Yli­kii­min­gin Ve­sa­lan­ky­läs­sä. He vil­je­le­vät pel­to­pa­loil­laan ruis­ta, oh­raa ja veh­nää. Li­säk­si pe­ru­na­maa ja kas­vi­maa an­ta­vat uu­ras­tuk­sen pal­kak­si run­saas­ti mau­kas­ta ruo­kaa pöy­tään.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Koettelemukset kasvattavat kestävyyttä

Matkaevääksi21.2.2024 5.00

Jos omis­taa kir­sik­ka­puun ja ha­lu­aa saa­da run­saan sa­don, on vii­sas­ta jät­tää kir­si­kan­ku­kat ja kyp­sy­vät he­del­mät rau­haan. Ku­kis­ta ei kan­na­ta pyyh­kiä pö­ly­jä ei­kä kyp­sy­viin he­del­miin pis­tää suo­raan ra­vin­tei­ta. Jos näin toi­mi­sim­me, sato saat­tai­si jää­dä kyp­sy­mät­tä. Kir­sik­ka­puun hoi­to kä­vi­si myös ää­rim­mäi­sen ras­kaak­si.

Varttuneiden ohjausryhmä valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Alpo Ojalan (kesk. oik.). – Olemme ohjausryhmässä kokeneet, että Jumala on siunannut varttuneiden toimintaa. Leiripäiville ja kerhoihin osallistuminen on ollut runsasta ja niiden vetäjiksi on aina löytynyt veljiä ja sisaria, totesi entinen puheenjohtaja Toivo Määttä (kesk. vas.).

Varttuneiden ohjausryhmä valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Alpo Ojalan (kesk. oik.). – Olemme ohjausryhmässä kokeneet, että Jumala on siunannut varttuneiden toimintaa. Leiripäiville ja kerhoihin osallistuminen on ollut runsasta ja niiden vetäjiksi on aina löytynyt veljiä ja sisaria, totesi entinen puheenjohtaja Toivo Määttä (kesk. vas.).

Pekka Karjula

Varttuneiden ohjausryhmä valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Alpo Ojalan (kesk. oik.). – Olemme ohjausryhmässä kokeneet, että Jumala on siunannut varttuneiden toimintaa. Leiripäiville ja kerhoihin osallistuminen on ollut runsasta ja niiden vetäjiksi on aina löytynyt veljiä ja sisaria, totesi entinen puheenjohtaja Toivo Määttä (kesk. vas.).

Varttuneiden ohjausryhmä valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Alpo Ojalan (kesk. oik.). – Olemme ohjausryhmässä kokeneet, että Jumala on siunannut varttuneiden toimintaa. Leiripäiville ja kerhoihin osallistuminen on ollut runsasta ja niiden vetäjiksi on aina löytynyt veljiä ja sisaria, totesi entinen puheenjohtaja Toivo Määttä (kesk. vas.).

Pekka Karjula

Ohjausryhmä huolehtii leiritoiminnasta

Uutiset20.2.2024 8.00

Vart­tu­nei­den oh­jaus­ryh­mä sai uu­den pu­heen­joh­ta­jan 23. tam­mi­kuu­ta pi­de­tys­sä ko­kouk­ses­sa. Toi­vo Mää­tän siir­ryt­tyä pois teh­tä­väs­tä va­lit­tiin hä­nen ti­lal­leen Al­po Oja­la.

Pertti Pietarinen muistutti 9. helmikuuta seurojen alkuhartaudessa Pornaisten rauhanyhdistyksellä, kuinka olemme uskomassa yksin armosta, Kristuksen sovitustyön ansiosta. Kuvassa Timo Pietarinen (vas.), Pertti Pietarinen ja rauhanyhdistyksellä vieraillut piispa Teemu Laajasalo.

Pertti Pietarinen muistutti 9. helmikuuta seurojen alkuhartaudessa Pornaisten rauhanyhdistyksellä, kuinka olemme uskomassa yksin armosta, Kristuksen sovitustyön ansiosta. Kuvassa Timo Pietarinen (vas.), Pertti Pietarinen ja rauhanyhdistyksellä vieraillut piispa Teemu Laajasalo.

Mikko Hämäläinen

Pertti Pietarinen muistutti 9. helmikuuta seurojen alkuhartaudessa Pornaisten rauhanyhdistyksellä, kuinka olemme uskomassa yksin armosta, Kristuksen sovitustyön ansiosta. Kuvassa Timo Pietarinen (vas.), Pertti Pietarinen ja rauhanyhdistyksellä vieraillut piispa Teemu Laajasalo.

Pertti Pietarinen muistutti 9. helmikuuta seurojen alkuhartaudessa Pornaisten rauhanyhdistyksellä, kuinka olemme uskomassa yksin armosta, Kristuksen sovitustyön ansiosta. Kuvassa Timo Pietarinen (vas.), Pertti Pietarinen ja rauhanyhdistyksellä vieraillut piispa Teemu Laajasalo.

Mikko Hämäläinen

Helsingin piispa vieraili Pornaisten rauhanyhdistyksellä

Uutiset19.2.2024 8.00

– Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pu­heis­sa on juu­re­vuut­ta, ydi­na­si­aa. Sik­si tääl­lä on tär­ke­ää ja hyvä käy­dä.

Viikon kysymys

Matilda Lamminmäki kuvailee Espoon Rauhanyhdistystä lämminhenkiseksi ja vastaanottavaiseksi. – Täällä on mukavaa porukkaa ja kotoisa olo.

Matilda Lamminmäki kuvailee Espoon Rauhanyhdistystä lämminhenkiseksi ja vastaanottavaiseksi. – Täällä on mukavaa porukkaa ja kotoisa olo.

Jorma Kurtti

Matilda Lamminmäki kuvailee Espoon Rauhanyhdistystä lämminhenkiseksi ja vastaanottavaiseksi. – Täällä on mukavaa porukkaa ja kotoisa olo.

Matilda Lamminmäki kuvailee Espoon Rauhanyhdistystä lämminhenkiseksi ja vastaanottavaiseksi. – Täällä on mukavaa porukkaa ja kotoisa olo.

Jorma Kurtti

Oma paikka on löytynyt

Puhutaan maasta ja taivaasta16.2.2024 6.00

Tu­rus­ta ko­toi­sin ole­va Ma­til­da Lam­min­mä­ki on käy­nyt Es­poos­sa seu­rois­sa jo lap­se­na. Toi­mi­ta­lo oli tuol­loin mel­ko uu­si ja mo­der­nin tun­tui­nen. Tu­rus­ta Lam­min­mä­ki muut­ti Es­poo­seen vuon­na 2016. Aluk­si hän kul­ki mie­hen­sä kans­sa seu­rois­sa sekä Hel­sin­gis­sä et­tä Es­poos­sa, mut­ta muu­ta­maa vuot­ta myö­hem­min oma ko­ti­rau­ha­nyh­dis­tys va­kiin­tui.

Timo Kauton pohdiskelussa nousee vahvasti esille rauhanyhdistyksen työhön osallistumisen merkitys ystävyyksien synnyssä. – Työvuoroa hoitaessaan hiljaisempikin veli pääsee osaksi iloista joukkoa.

Timo Kauton pohdiskelussa nousee vahvasti esille rauhanyhdistyksen työhön osallistumisen merkitys ystävyyksien synnyssä. – Työvuoroa hoitaessaan hiljaisempikin veli pääsee osaksi iloista joukkoa.

Jukka Alamäki

Timo Kauton pohdiskelussa nousee vahvasti esille rauhanyhdistyksen työhön osallistumisen merkitys ystävyyksien synnyssä. – Työvuoroa hoitaessaan hiljaisempikin veli pääsee osaksi iloista joukkoa.

Timo Kauton pohdiskelussa nousee vahvasti esille rauhanyhdistyksen työhön osallistumisen merkitys ystävyyksien synnyssä. – Työvuoroa hoitaessaan hiljaisempikin veli pääsee osaksi iloista joukkoa.

Jukka Alamäki

Köökkikunkut tekevät keittiövuoroja ja saunovat yhdessä

Puhutaan maasta ja taivaasta15.2.2024 6.00

Tam­pe­reen Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen mies­ten keit­ti­ö­ryh­mään osal­lis­tu­mi­nen on Timo Kau­ton mie­les­tä ai­van eri­no­mai­nen mah­dol­li­suus saa­da uu­sia ys­tä­viä. Vaik­ka ryh­mä syn­tyi­kin keit­ti­ön työ­voi­ma­tar­pee­seen, sii­tä on tul­lut mie­hil­le eri­tyi­ses­ti yh­des­sä­o­lon ja ys­tä­vyy­den ryh­mä.

Kansainväliseen lähetystyöhön suunnatulta sivustolta löytyy sekä opillista sisältöä että henkilökohtaisia kertomuksia kuvien, tekstien, audioiden ja videoiden muodossa.

Kansainväliseen lähetystyöhön suunnatulta sivustolta löytyy sekä opillista sisältöä että henkilökohtaisia kertomuksia kuvien, tekstien, audioiden ja videoiden muodossa.

Kuvakaappaus kansainvälisiltä verkkosivuilta

Kansainväliseen lähetystyöhön suunnatulta sivustolta löytyy sekä opillista sisältöä että henkilökohtaisia kertomuksia kuvien, tekstien, audioiden ja videoiden muodossa.

Kansainväliseen lähetystyöhön suunnatulta sivustolta löytyy sekä opillista sisältöä että henkilökohtaisia kertomuksia kuvien, tekstien, audioiden ja videoiden muodossa.

Kuvakaappaus kansainvälisiltä verkkosivuilta

Kansainvälisen lähetystyön verkkosivut on julkaistu

Uutiset14.2.2024 12.00

Kuu­kau­sit­tain kym­me­net­tu­han­net ih­mi­set ha­ke­vat in­ter­ne­tin ha­ku­ko­neis­ta tie­toa, mis­tä löy­tyy Ju­ma­lan val­ta­kun­ta, mitä tar­koit­taa pa­ran­nus ja mi­ten voi saa­da syn­nit an­teek­si. Uu­si si­vus­to vas­taa tä­hän tar­pee­seen.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Synti johtaa eroon Jumalasta

Matkaevääksi14.2.2024 7.00

Tut­tu pu­hu­ja ky­syi en­sim­mäi­sek­si, kun ta­pa­sim­me Iva­los­sa, et­tä oli­ko si­nul­la mat­kal­la kiu­sauk­sia.

Päivämiehen 70 v -juhlatarjoukset käynnissä!

Mainos13.2.2024 12.00

Tar­jouk­siin kuu­luu mm. edul­li­nen 10 eu­ron tu­tus­tu­mis­pa­ket­ti. Edul­li­siin kes­to­ti­lauk­siin 2 kk kau­pan pääl­le. Hyö­dyn­nä tar­jouk­set 16.2. men­nes­sä! Tu­tus­tu ja ti­laa tääl­tä.

Laitasaaren aikuisten illan alustuksessa tuli esille, että rukouksen merkitys korostuu koettelemusten keskellä. Jumala vastaa rukoukseen ajallaan.

Laitasaaren aikuisten illan alustuksessa tuli esille, että rukouksen merkitys korostuu koettelemusten keskellä. Jumala vastaa rukoukseen ajallaan.

Raimo Ollila

Laitasaaren aikuisten illan alustuksessa tuli esille, että rukouksen merkitys korostuu koettelemusten keskellä. Jumala vastaa rukoukseen ajallaan.

Laitasaaren aikuisten illan alustuksessa tuli esille, että rukouksen merkitys korostuu koettelemusten keskellä. Jumala vastaa rukoukseen ajallaan.

Raimo Ollila

Turvan kokemus on ihmiselle tärkeää

Uutiset13.2.2024 6.00

Yh­teis­kun­ta pyr­kii ta­kaa­maan tur­val­li­suut­ta, mut­ta syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi tuo ih­mi­sel­le sy­vin­tä tur­vaa.

Panelistit Marikki Pöykkö (vas.), Veera Terho, Jussa Rontti ja Veikko Kivioja totesivat, että uskovaisen ei tarvitse olla huolissaan tai kantaa maailman murheita, mutta aktiivinen, vastuullinen elämäntapa on hyvä.

Panelistit Marikki Pöykkö (vas.), Veera Terho, Jussa Rontti ja Veikko Kivioja totesivat, että uskovaisen ei tarvitse olla huolissaan tai kantaa maailman murheita, mutta aktiivinen, vastuullinen elämäntapa on hyvä.

Veeti Sarajärvi

Panelistit Marikki Pöykkö (vas.), Veera Terho, Jussa Rontti ja Veikko Kivioja totesivat, että uskovaisen ei tarvitse olla huolissaan tai kantaa maailman murheita, mutta aktiivinen, vastuullinen elämäntapa on hyvä.

Panelistit Marikki Pöykkö (vas.), Veera Terho, Jussa Rontti ja Veikko Kivioja totesivat, että uskovaisen ei tarvitse olla huolissaan tai kantaa maailman murheita, mutta aktiivinen, vastuullinen elämäntapa on hyvä.

Veeti Sarajärvi

Jumalalla on valmis suunnitelma

Uutiset12.2.2024 11.30

Ra­nu­an opis­ton tal­vi­päi­vät 3.–4. hel­mi­kuu­ta ko­ko­si suu­ren jou­kon Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon. Vä­keä, eten­kin nuo­ria, oli lau­an­tai-il­lan alus­tus­ta kuu­le­mas­sa noin 1350.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Tasapäisenä joukkona kohti Jerusalemia

Sana sunnuntaiksi11.2.2024 6.00

”Las­ki­ai­nen las­ke­taan, paas­ton ai­ka al­kaa.” Raa­ma­tun mu­kai­nen paas­to on val­mis­tau­tu­mis­ta kris­ti­kun­nan tär­keim­pään juh­laan. Sor­re­tut va­pau­te­taan, ikeen­hih­nat ir­ro­te­taan, näl­käi­sel­le mur­re­taan lei­pää ei­kä apua tar­vit­se­vaa vel­jeä kar­tel­la. (Jes. 58:6–7.)

Rita Leppänen

Rita Leppänen

Kahdeksan vuodenaikaa lumosi keskisuomalaiset

Puhutaan maasta ja taivaasta10.2.2024 7.00

Rita ja Pek­ka Lep­pä­sen per­he on muut­ta­nut Kes­ki-Suo­mes­ta Enon­te­ki­öl­le kak­si vuot­ta sit­ten. Per­he ko­kee muut­ta­mi­sen Tai­vaan Isän joh­da­tuk­se­na. Pie­ni us­ko­vais­ten jouk­ko, ri­kas La­pin luon­to ja saa­me­lai­set naa­pu­rit an­ta­vat ai­het­ta kii­tol­li­suu­teen.

A.-L. S

A.-L. S

Uushenkisyys ja raamatullinen usko – Raamattu varoittaa harhaopeista

Artikkelit9.2.2024 14.00

Vuon­na 2019 to­teu­te­tun ky­se­ly­tut­ki­muk­sen tu­los­ten pe­rus­teel­la kris­ti­nus­kos­ta luo­pu­mi­nen on laa­ja il­miö. Sa­moin tut­ki­mus osoit­taa, et­tä hen­ki­syys on syr­jäyt­tä­mäs­sä hen­gel­li­syyt­tä. Uu­den­lai­sen hen­ki­syy­den le­vi­ä­mi­nen ta­pah­tuu suu­rel­ta osin so­si­aa­li­sen me­di­an kaut­ta. Muo­dos­tuu ”kup­lia”, jois­sa sa­man­mie­li­set ja -hen­ki­set ih­mi­set ovat kans­sa­käy­mi­sis­sä kes­ke­nään, ja heil­lä on yh­tei­nen to­del­li­suus­kä­si­tys.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Kirkkoon liittyneiden määrä kasvoi – kirkosta eroaminen edellisvuotta maltillisempaa

Uutiset8.2.2024 12.50

Kir­kon jä­sen­mää­rä jat­kaa las­ku­aan, vaik­ka liit­ty­nei­den mää­rä kas­voi ja eron­nei­den mää­rä las­ki vii­me vuon­na.

Minna Impola

Minna Impola

Kääntykää, niin saatte elää

Matkaevääksi7.2.2024 10.00

Hese­kie­lin kir­jas­sa pro­feet­ta saar­naa voi­ma­kas­ta pa­ran­nus­saar­naa Is­ra­e­lin kan­sal­le: ”Kään­ty­kää, luo­pu­kaa syn­neis­tän­ne, et­tei syyl­li­syys oli­si uh­ka­na yl­län­ne!” (Hes. 18:30.) He­se­kiel oli näh­nyt is­ra­e­li­lais­ten vää­rät teot, ja hän pyr­ki he­rät­tä­mään hei­dän tun­to­aan, jot­ta he te­ki­si­vät pa­ran­nuk­sen.

Lasten polku -lehti 2/2020

Lasten polku -lehti 2/2020

Lasten polun verkkosivustolle ilmestyy uusia lauluja

Uutiset6.2.2024 15.30

Las­ten pol­ku -leh­den verk­ko­si­vul­la las­ten­pol­ku.fi on al­ka­nut vi­de­o­sar­ja, jon­ka tar­koi­tus on hel­pot­taa leh­des­sä jul­kais­tu­jen uu­sien lau­lu­jen op­pi­mis­ta. Si­vus­tol­la on jo en­nes­tään muu­ta­mia lau­lu­ja lau­let­tui­na.

Kuva Pixabay

Kuva Pixabay

Runeberg oli merkittävä virsirunoilija

Uutiset5.2.2024 14.00

Tä­nään vie­te­tään Jo­han Lud­vig Ru­ne­ber­gin päi­vää. Hän oli suo­ma­lai­nen ru­noi­li­ja, opet­ta­ja ja toi­mit­ta­ja. Hän syn­tyi 5. hel­mi­kuu­ta 1804 Pie­tar­saa­res­sa ja kuo­li 6. tou­ko­kuu­ta 1877 Por­voos­sa.

Hannele Puhakka

Hannele Puhakka

Kristuksen kirkkaus valaisee uskovaisen tietä

Sana sunnuntaiksi4.2.2024 7.00

Si­me­on siu­na­si Jee­sus-las­ta ja hä­nen van­hem­pi­aan. Hän us­koi Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja ylis­ti Ju­ma­laa Va­pah­ta­jas­ta.

Päivämies tänään ja tulevaisuudessa -puheenvuoron pohjalta keskustelivat Katri Isopahkala (vas.), Tapio Mainio, Hannu Heinänen, Kalervo Pöykkö, Milena Määttä ja Kirsti Nurkkala.

Päivämies tänään ja tulevaisuudessa -puheenvuoron pohjalta keskustelivat Katri Isopahkala (vas.), Tapio Mainio, Hannu Heinänen, Kalervo Pöykkö, Milena Määttä ja Kirsti Nurkkala.

A. K.

Päivämies tänään ja tulevaisuudessa -puheenvuoron pohjalta keskustelivat Katri Isopahkala (vas.), Tapio Mainio, Hannu Heinänen, Kalervo Pöykkö, Milena Määttä ja Kirsti Nurkkala.

Päivämies tänään ja tulevaisuudessa -puheenvuoron pohjalta keskustelivat Katri Isopahkala (vas.), Tapio Mainio, Hannu Heinänen, Kalervo Pöykkö, Milena Määttä ja Kirsti Nurkkala.

A. K.

Päivämies seisoo edelleen vartiopaikalla

Uutiset3.2.2024 19.15

Päi­vä­mies-leh­den 70-vuo­tis­juh­la­se­mi­naa­ria vie­tet­tiin 3. hel­mi­kuu­ta Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä noin 150 kut­su­vie­raan voi­min.

Yhteisvastuukeräys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen hyväntekeväisyyskeräys ja välittämisen kansanliike.

Yhteisvastuukeräys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen hyväntekeväisyyskeräys ja välittämisen kansanliike.

Jani Laukkanen / Kirkkopalvelut

Yhteisvastuukeräys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen hyväntekeväisyyskeräys ja välittämisen kansanliike.

Yhteisvastuukeräys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen hyväntekeväisyyskeräys ja välittämisen kansanliike.

Jani Laukkanen / Kirkkopalvelut

Yhteisvastuukeräys alkaa huomenna

Uutiset3.2.2024 9.00

Koko vuo­den käyn­nis­sä ole­va ke­räys nä­kyy seu­ra­kun­nis­sa eri­lais­ten ta­pah­tu­mien muo­dos­sa. Ke­räys kes­kit­tyy tänä vuon­na nuor­ten elä­män­hal­lin­nan ja mah­dol­li­suuk­sien pa­ran­ta­mi­seen.

Kaksosten päivää vietetään 2. helmikuuta. Vänttilän perheen kaksoset ovat 3-vuotiaita. Vasemmalta Antti-isä, Frida, Isla ja Marjaana-äiti.

Kaksosten päivää vietetään 2. helmikuuta. Vänttilän perheen kaksoset ovat 3-vuotiaita. Vasemmalta Antti-isä, Frida, Isla ja Marjaana-äiti.

Kuva Vänttilöiltä

Kaksosten päivää vietetään 2. helmikuuta. Vänttilän perheen kaksoset ovat 3-vuotiaita. Vasemmalta Antti-isä, Frida, Isla ja Marjaana-äiti.

Kaksosten päivää vietetään 2. helmikuuta. Vänttilän perheen kaksoset ovat 3-vuotiaita. Vasemmalta Antti-isä, Frida, Isla ja Marjaana-äiti.

Kuva Vänttilöiltä

Kaksoset ovat rikkaus ja työmaa

Puhutaan maasta ja taivaasta2.2.2024 9.00

Vänt­ti­län kak­sos­ty­töt Frida ja Is­la syn­tyi­vät 3,5 vuot­ta sit­ten. Sa­maan ai­kaan kan­ga­sa­la­lai­set Vänt­ti­lät ra­ken­si­vat omaa ta­loa ja asui­vat kak­sos­ten kans­sa ker­ros­ta­lo­kak­si­os­sa.

Juha Hakulisen (oik.) paikan SRK:n musiikkityöryhmässä täyttää oululainen 22-vuotias Sampsa Lahti. Lahti koki, että kokouksen ilmapiiri oli vastaanottava ja huomioiva.  – Tuon mukanani ajatuksia ja ideoita nuoren aikuisen näkökulmasta. Toivon, että saisimme yhdessä aikaan innostavia ja osallistavia musiikkiprojekteja, jotta mahdollisimman moni voisi saada uskolleen vahvistusta musiikin kautta.

Juha Hakulisen (oik.) paikan SRK:n musiikkityöryhmässä täyttää oululainen 22-vuotias Sampsa Lahti. Lahti koki, että kokouksen ilmapiiri oli vastaanottava ja huomioiva. – Tuon mukanani ajatuksia ja ideoita nuoren aikuisen näkökulmasta. Toivon, että saisimme yhdessä aikaan innostavia ja osallistavia musiikkiprojekteja, jotta mahdollisimman moni voisi saada uskolleen vahvistusta musiikin kautta.

Sirkka Lehto

Juha Hakulisen (oik.) paikan SRK:n musiikkityöryhmässä täyttää oululainen 22-vuotias Sampsa Lahti. Lahti koki, että kokouksen ilmapiiri oli vastaanottava ja huomioiva.  – Tuon mukanani ajatuksia ja ideoita nuoren aikuisen näkökulmasta. Toivon, että saisimme yhdessä aikaan innostavia ja osallistavia musiikkiprojekteja, jotta mahdollisimman moni voisi saada uskolleen vahvistusta musiikin kautta.

Juha Hakulisen (oik.) paikan SRK:n musiikkityöryhmässä täyttää oululainen 22-vuotias Sampsa Lahti. Lahti koki, että kokouksen ilmapiiri oli vastaanottava ja huomioiva. – Tuon mukanani ajatuksia ja ideoita nuoren aikuisen näkökulmasta. Toivon, että saisimme yhdessä aikaan innostavia ja osallistavia musiikkiprojekteja, jotta mahdollisimman moni voisi saada uskolleen vahvistusta musiikin kautta.

Sirkka Lehto

Musiikkityöryhmässä henkilövaihdoksia

Puhutaan maasta ja taivaasta1.2.2024 10.00

Pit­kään kris­til­li­syy­den mu­siik­ki­työn yti­mes­sä ol­lut Juha Ha­ku­li­nen an­taa ti­laa uu­sil­le voi­mil­le.

70-vuotias Päivämies sai juhlaleivoksen.

70-vuotias Päivämies sai juhlaleivoksen.

Juhani Ojalehto

70-vuotias Päivämies sai juhlaleivoksen.

70-vuotias Päivämies sai juhlaleivoksen.

Juhani Ojalehto

Yhteistyökumppanit vierailivat Päivämiehen toimituksessa

Uutiset31.1.2024 13.45

Päi­vä­mie­hen 70-vuo­tis­juh­la­vuo­si nä­kyi SRK:n toi­mis­tol­la avoi­mien ovien ta­pah­tu­man mer­keis­sä.