JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
29.11.2022

Heidän edellään kulkee tien aukaisija, he raivaavat tiensä, murtautuvat portista ja lähtevät. Heidän kuninkaansa kulkee edellä, Herra johtaa heitä. Miika 2:13

Diakonin työhön kuuluu myös jumalanpalveluksiin osallistuminen. Riitta Nurmimäki avusti rukouksessa ja ehtoollisella pyhäinpäivän messussa Reisjärven kirkossa.

Diakonin työhön kuuluu myös jumalanpalveluksiin osallistuminen. Riitta Nurmimäki avusti rukouksessa ja ehtoollisella pyhäinpäivän messussa Reisjärven kirkossa.

Anni Laitila

Diakonin työhön kuuluu myös jumalanpalveluksiin osallistuminen. Riitta Nurmimäki avusti rukouksessa ja ehtoollisella pyhäinpäivän messussa Reisjärven kirkossa.

Diakonin työhön kuuluu myös jumalanpalveluksiin osallistuminen. Riitta Nurmimäki avusti rukouksessa ja ehtoollisella pyhäinpäivän messussa Reisjärven kirkossa.

Anni Laitila

”Työ, johon kasvaa ja joka kasvattaa”

Uutiset26.11.2022 6.00

– Koh­taa, kuun­te­le, pal­ve­le, tii­vis­tää Reis­jär­ven seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni Riit­ta Nur­mi­mä­ki ko­ke­muk­sen­sa di­a­ko­nin työs­tä.

”Jumalan luona kaikuu vain äänet kiitoksen”, lauloivat miehet Raahen kirkossa.

”Jumalan luona kaikuu vain äänet kiitoksen”, lauloivat miehet Raahen kirkossa.

Tero Pitkälä

”Jumalan luona kaikuu vain äänet kiitoksen”, lauloivat miehet Raahen kirkossa.

”Jumalan luona kaikuu vain äänet kiitoksen”, lauloivat miehet Raahen kirkossa.

Tero Pitkälä

Raahen kirkko täyttyi rauhanvirrestä

Uutiset25.11.2022 9.15

Isän­päi­vän aat­to­na Raa­hen kirk­koon ko­koon­tui yh­teis­lau­lus­ta kiin­nos­tu­nei­ta mie­hiä vir­sien ja Sii­o­nin lau­lu­jen ää­rel­le. Lau­lun voi­mak­kuu­des­ta ker­too hy­vin se, et­tä vä­lil­lä mu­ka­na ol­leen trum­pe­tin ään­tä ei erot­ta­nut.

Suviseurojen kiitosjuhla Vantaan rauhanyhdistyksellä 20. marraskuuta kokosi ihmiset iloitsemaan yhdessä kolmen vuoden tauon jälkeen toteutuneista kenttäseuroista.

Suviseurojen kiitosjuhla Vantaan rauhanyhdistyksellä 20. marraskuuta kokosi ihmiset iloitsemaan yhdessä kolmen vuoden tauon jälkeen toteutuneista kenttäseuroista.

Johanna Lumijärvi

Suviseurojen kiitosjuhla Vantaan rauhanyhdistyksellä 20. marraskuuta kokosi ihmiset iloitsemaan yhdessä kolmen vuoden tauon jälkeen toteutuneista kenttäseuroista.

Suviseurojen kiitosjuhla Vantaan rauhanyhdistyksellä 20. marraskuuta kokosi ihmiset iloitsemaan yhdessä kolmen vuoden tauon jälkeen toteutuneista kenttäseuroista.

Johanna Lumijärvi

Yhteinen ylistysvirsi kaikui Suviseurojen kiitosjuhlassa

Uutiset24.11.2022 12.00

Kii­tos­juh­las­sa nou­si esiin ilo kent­tä­seu­ro­jen to­teu­tu­mi­ses­ta. Sama ilo vä­lit­tyy jul­kis­te­tus­ta su­vi­seu­ra­kir­jas­ta.

Viikon kysymys

Sirkka Lehto

Sirkka Lehto

Tänään on seurakuntavaalien vaalipäivä

Uutiset20.11.2022 12.20

Tä­nään on seu­ra­kun­ta­vaa­lien var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä, ja kir­kon jä­se­net saa­vat ää­nes­tää omis­sa seu­ra­kun­nis­saan kaut­ta Suo­men. Ää­nes­tys­pai­kat avau­tu­vat mes­sun jäl­keen klo 11 ja ovat avoin­na ai­na klo 20 as­ti. Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa ää­ni­oi­keus on 16 vuot­ta täyt­tä­neil­lä kir­kon jä­se­nil­lä.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Evankeliumista valoisa näköala viimeiseen päivään

Hartauskirjoitukset20.11.2022 5.05

Tuo­mi­o­sun­nun­tai muis­tut­taa mei­tä hen­ki­lö­koh­tai­sen us­kon tär­key­des­tä ja ajan ra­jal­li­suu­des­ta.

Seuraa julkistamistilaisuutta SRK:n YouTube-kanavalla

Mainos19.11.2022 10.35

Täs­tä pää­set kat­so­maan sun­nun­tai­na 20.11. klo 13 lä­he­tet­tä­vää jul­kis­ta­mis­ti­lai­suut­ta, jon­ka voi kat­soa myös myö­hem­min tal­len­tee­na.

Tero Pitkälä pitää elävästä tulesta, ja halkojen tekeminenkin on mielekästä sekä terapeuttista puuhaa.

Tero Pitkälä pitää elävästä tulesta, ja halkojen tekeminenkin on mielekästä sekä terapeuttista puuhaa.

Kuvat haastateltavalta

Tero Pitkälä pitää elävästä tulesta, ja halkojen tekeminenkin on mielekästä sekä terapeuttista puuhaa.

Tero Pitkälä pitää elävästä tulesta, ja halkojen tekeminenkin on mielekästä sekä terapeuttista puuhaa.

Kuvat haastateltavalta

Hyvä vanhemmuus on läsnäoloa

Puhutaan maasta ja taivaasta19.11.2022 6.00

Tero Pit­kä­lä on tuo­re so­si­aa­li­oh­jaa­ja per­he­so­si­aa­li­työs­sä. Ai­em­min hän on toi­mi­nut op­tik­ko­na ja yrit­tä­jä­nä, mut­ta vii­me ke­vää­nä hän val­mis­tui so­si­o­no­mik­si. Opis­ke­lun vii­mei­sen vuo­den Pit­kä­lä teki per­he­työ­tä. Juu­ri 50 vuot­ta täyt­tä­neel­lä am­ma­tin­vaih­ta­jal­la on 14 las­ta ja hän on pap­pa kak­sos­po­jil­le.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Lehtien tilaushinnat nousevat maltillisesti

Uutiset18.11.2022 12.30

SRK:n leh­tien, Päi­vä­mie­hen ja Las­ten Po­lun, ti­laus- ja il­moi­tus­hin­nat nou­se­vat mal­til­li­ses­ti en­si vuo­den alus­ta.

Käsityöpajassa oli sekä vanhempia että nuoria. Heikkilän tytöt Salla, Ellen ja Matleena edustivat nuortapolvea. Margareetta Liukko (oikealla) opasti tarvittaessa ompelijoita.

Käsityöpajassa oli sekä vanhempia että nuoria. Heikkilän tytöt Salla, Ellen ja Matleena edustivat nuortapolvea. Margareetta Liukko (oikealla) opasti tarvittaessa ompelijoita.

Kuvat: Merja Sorjanen ja Natalia Niskala

Käsityöpajassa oli sekä vanhempia että nuoria. Heikkilän tytöt Salla, Ellen ja Matleena edustivat nuortapolvea. Margareetta Liukko (oikealla) opasti tarvittaessa ompelijoita.

Käsityöpajassa oli sekä vanhempia että nuoria. Heikkilän tytöt Salla, Ellen ja Matleena edustivat nuortapolvea. Margareetta Liukko (oikealla) opasti tarvittaessa ompelijoita.

Kuvat: Merja Sorjanen ja Natalia Niskala

Työpajat tuottavat monenlaista myytävää

Uutiset17.11.2022 12.30

Keit­ti­ön lin­jas­to on täyn­nä pi­par­kak­ku­ja, jois­ta osaa pa­ka­taan jo ra­si­oi­hin. Yk­si nuo­ris­ta val­mis­taa pi­kee­riä ja puo­li­kym­men­tä muu­ta nuor­ta on pur­sot­ta­mas­sa sitä sa­man tien pi­par­kak­ku­jen pääl­le. Lei­po­mon puo­lel­la hää­rii pi­par­ka­kun lei­po­jia.

SRK

SRK

Uusi julkaisukuvasto ilmestyi tänään

Uutiset16.11.2022 11.35

SRK:n tuo­re jul­kai­su­ku­vas­to esit­te­lee syk­syn uu­tuus­tuot­tei­ta ja tar­jouk­sia. Ku­vas­ton kan­nes­sa on Lum­me Brass, nel­jän vel­jek­sen kvar­tet­ti, jon­ka vas­ki­pu­hal­lin­mu­siik­kia kuul­laan uu­del­la ää­nit­teel­lä.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Kukaan ei ole syytön Jumalan edessä

Matkaevääksi16.11.2022 10.00

Kirk­koi­sä Au­gus­ti­nuk­sen mu­kaan Daa­vid kir­joit­ti tuo­mi­o­sun­nun­tain psal­min 143 poi­kan­sa Ab­sa­lo­min ka­pi­na­y­ri­tyk­sen ai­kaan. Vaik­ka psal­min lo­pul­li­nen kir­joi­tus­syy jää ar­voi­tuk­sek­si, sen sa­no­maan on help­po sa­mais­tua.

Lapsenoikeudet.fi

Lapsenoikeudet.fi

Lapsen oikeuksien viikko nostaa lasten ja nuorten äänet kuuluviin

Uutiset15.11.2022 9.00

Me­neil­lään ole­van tee­ma­vii­kon ta­voit­tee­na on edis­tää YK:n lap­sen oi­keuk­sien so­pi­muk­sen tun­net­tuut­ta eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten pa­ris­sa.

SRK:n johtokunta järjestäytyi uudelleen

Uutiset14.11.2022 10.00

SRK:n joh­to­kun­ta ko­koon­tui yli­mää­räi­seen ko­kouk­seen 11. mar­ras­kuu­ta. Pu­heen­joh­ta­jis­tos­sa ja työ­va­li­o­kun­nas­sa ta­pah­tui hen­ki­lö­vaih­dok­sia.

Pixabay

Pixabay

Jeesus kehottaa valvomaan omakohtaisessa uskossa

Sana sunnuntaiksi13.11.2022 6.10

Kym­me­nen neit­seen ver­taus opet­taa, mil­lai­nen on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta en­nen Kris­tuk­sen tois­ta tu­le­mis­ta. Toi­sen Pie­ta­rin kir­jeen mu­kaan het­ki tu­lee äk­ki­ar­vaa­mat­ta kuin va­ras yöl­lä (3:10).

Fuengirolassa pidettyihin syysseuroihin kokoontui runsaasti väkeä.

Fuengirolassa pidettyihin syysseuroihin kokoontui runsaasti väkeä.

Nikolai Saraste

Fuengirolassa pidettyihin syysseuroihin kokoontui runsaasti väkeä.

Fuengirolassa pidettyihin syysseuroihin kokoontui runsaasti väkeä.

Nikolai Saraste

Aurinkorannikon syysseuroissa pysähdyttiin uskomisen ilon äärelle

Uutiset12.11.2022 6.15

Py­häin­päi­vä­vii­kon­lop­pu­na pi­de­tyt syys­seu­rat ko­ko­si­vat run­saas­ti ih­mi­siä suo­ma­lai­sel­le seu­ra­kun­ta­ko­dil­le, joka si­jait­see kes­kei­sel­lä pai­kal­la Fu­en­gi­ro­las­sa.

Siunauksen signaalit -tulevaisuusselonteko kirvoitti lähes 60 puheenvuoroa kirkolliskokouksessa.

Siunauksen signaalit -tulevaisuusselonteko kirvoitti lähes 60 puheenvuoroa kirkolliskokouksessa.

Johanna Lumijärvi

Siunauksen signaalit -tulevaisuusselonteko kirvoitti lähes 60 puheenvuoroa kirkolliskokouksessa.

Siunauksen signaalit -tulevaisuusselonteko kirvoitti lähes 60 puheenvuoroa kirkolliskokouksessa.

Johanna Lumijärvi

Kirkolliskokous pureutui kansan ääniin

Uutiset11.11.2022 12.00

Kir­kol­lis­ko­kous kes­kus­te­li vilk­kaas­ti kir­kon Siu­nauk­sen sig­naa­lit -tu­le­vai­suus­se­lon­te­os­ta, jos­sa vah­va­na sig­naa­li­na nou­si esiin kuul­luk­si ja näh­dyk­si tu­le­mi­nen kir­kos­sa.

Turvasi on ikiaikojen Jumala

Matkaevääksi9.11.2022 9.15

Mökil­lä, kau­ka­na kau­pun­gin va­lois­ta, olem­me las­tem­me kans­sa ih­me­tel­leet täh­ti­tai­vas­ta: Kuin­ka val­ta­va on täh­tien mää­rä! Kuin­ka kau­ka­na ne ovat­kaan!

Pirjo ja Juha Kaarivaara totesivat Juhan läksiäisjuhlassa SRK:n konttorilla, että pääsihteerin tehtävän hoitaminen on ruokkinut omaa uskonelämää ja tuonut uusia ystäviä.

Pirjo ja Juha Kaarivaara totesivat Juhan läksiäisjuhlassa SRK:n konttorilla, että pääsihteerin tehtävän hoitaminen on ruokkinut omaa uskonelämää ja tuonut uusia ystäviä.

Juhani Ojalehto

Pirjo ja Juha Kaarivaara totesivat Juhan läksiäisjuhlassa SRK:n konttorilla, että pääsihteerin tehtävän hoitaminen on ruokkinut omaa uskonelämää ja tuonut uusia ystäviä.

Pirjo ja Juha Kaarivaara totesivat Juhan läksiäisjuhlassa SRK:n konttorilla, että pääsihteerin tehtävän hoitaminen on ruokkinut omaa uskonelämää ja tuonut uusia ystäviä.

Juhani Ojalehto

SRK:n eläkkeelle siirtyvä pääsihteeri: ”Työ on Herran, me saamme palvella”

Uutiset7.11.2022 16.00

Elä­ke­juh­las­sa nou­si esiin puo­li­son tuen mer­ki­tys pää­sih­tee­rin teh­tä­väs­sä. Kaa­ri­vaa­rat ovat teh­neet ar­vo­kas­ta työ­tä SRK:n ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan hy­väk­si.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 8. marraskuuta

Uutiset6.11.2022 12.00

Nel­jän vuo­den vä­lein toi­mi­tet­ta­vat seu­ra­kun­ta­vaa­lit ovat nyt ajan­koh­tai­set. Tiis­tai­na 8.11.2022 alkaa en­nak­ko­ää­nes­tys, joka jat­kuu 12.11.2022 saak­ka. Osas­sa en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kois­ta voi ää­nes­tää kaik­ki­na en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vi­nä, osas­sa vain tiet­tyi­nä päi­vi­nä.

A.-L. S

A.-L. S

Usko on voimallinen asia

Sana sunnuntaiksi6.11.2022 5.00

Lut­he­rin vii­den­sa­dan vuo­den ta­kai­nen saar­na­se­li­tys vä­lit­tää vie­lä van­hem­man Ju­ma­lan lu­pauk­sen.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Jumalan omat – ikionnelliset ihmiset

Hartauskirjoitukset5.11.2022 5.00

Ju­ma­lan lap­set omis­ta­vat suu­rim­man on­nen, jon­ka ih­mi­nen voi saa­da: tai­vas­ten val­ta­kun­nan osal­li­suu­den.

Kuvat haastateltavalta

Kuvat haastateltavalta

Äidin muisto

Puhutaan maasta ja taivaasta4.11.2022 7.00

Tii­na Hon­ka­nen Ruot­sin Taa­lain­maal­ta me­net­ti vii­me ke­vää­nä rak­kaan ih­mi­sen. Oma äi­ti oli sa­mal­la lä­hei­nen ys­tä­vä ja kaik­kien puo­les­ta ru­koi­li­ja. Il­ta­ru­kouk­ses­saan äi­ti muis­ti las­ten­las­ten­kin kamp­pai­lu­ja.

Juhani Romppainen siunattiin puhujaksi Kempeleen rauhanyhdistyksellä mikkelinpäivänä.

Juhani Romppainen siunattiin puhujaksi Kempeleen rauhanyhdistyksellä mikkelinpäivänä.

Marjo Mikkola

Juhani Romppainen siunattiin puhujaksi Kempeleen rauhanyhdistyksellä mikkelinpäivänä.

Juhani Romppainen siunattiin puhujaksi Kempeleen rauhanyhdistyksellä mikkelinpäivänä.

Marjo Mikkola

Sananpalvelijan työ on perheen yhteinen

Uutiset3.11.2022 7.00

Kem­pe­leen rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä vie­tet­tiin seu­ra­kun­tail­taa lo­ka­kuus­sa mik­ke­lin­päi­vä­nä. Ti­lai­suu­den aluk­si Ju­ha­ni Romp­pai­nen ase­tet­tiin pu­hu­jan teh­tä­vään.