JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
28.11.2021

– Hoo­si­an­na! Siu­nat­tu ol­koon hän, joka tu­lee Her­ran ni­mes­sä! Siu­nat­tu isäm­me Daa­vi­din val­ta­kun­ta, joka nyt tu­lee! Hoo­si­an­na kor­keuk­sis­sa! Mark. 11:9–10

Viikon kysymys

Henna Pärkkä

Henna Pärkkä

Uu­det jul­kai­sut tuo­vat va­loa pi­me­ään

Uutiset22.11.2021 11.00

SRK:n uu­det jul­kai­sut tuo­vat va­loa, toi­voa, roh­kai­sua ja rau­haa vuo­den pi­meim­pään ai­kaan ja val­ta­van tie­to­tul­van kes­kel­le.

Salla Sivulan kirjoittaman Ketunpojat-sarjan uusin kirja on julkaistu tänään.

Salla Sivulan kirjoittaman Ketunpojat-sarjan uusin kirja on julkaistu tänään.

Juhani Ojalehto

Salla Sivulan kirjoittaman Ketunpojat-sarjan uusin kirja on julkaistu tänään.

Salla Sivulan kirjoittaman Ketunpojat-sarjan uusin kirja on julkaistu tänään.

Juhani Ojalehto

Kir­ja­e­sit­te­ly: Ke­tun­po­jat kau­ko­put­ken jäl­jil­lä

Puhutaan maasta ja taivaasta21.11.2021 15.00

SRK:n tä­nään jul­kis­tet­tu uu­sin las­ten­ro­maa­ni Ke­tun­po­jat ja kau­ko­put­ken ar­voi­tus jat­kaa suo­sit­tua Ke­tun­po­jat-sar­jaa.

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Jee­sus ja­kaa ih­mi­set kah­teen ryh­mään

Sana sunnuntaiksi21.11.2021 6.00

Vii­mei­sel­lä tuo­mi­ol­la kaik­ki jou­tu­vat nöyr­ty­mään Jee­suk­sen oi­keu­den­mu­kai­sen tuo­mi­on al­le. Ka­do­tuk­ses­ta voi pe­las­tua vain us­ko­mal­la evan­ke­liu­min täs­sä ajas­sa.

Uu­tuuk­sia kai­ke­ni­käi­sil­le

Mainos20.11.2021 12.00

Syk­syn jul­kai­su­viik­ko al­kaa sun­nun­tai­na! Uu­tuu­det jul­kis­te­taan klo 13 al­ka­vas­sa jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­des­sa Yo­u­Tu­bes­sa SRKnyt-ka­na­val­la.

Kokkolalainen perheenäiti Marika Alapiha ja 6-vuotias Liilian keskustelevat lasten oikeudesta hyvään kohteluun.

Kokkolalainen perheenäiti Marika Alapiha ja 6-vuotias Liilian keskustelevat lasten oikeudesta hyvään kohteluun.

Tuomo Syri

Kokkolalainen perheenäiti Marika Alapiha ja 6-vuotias Liilian keskustelevat lasten oikeudesta hyvään kohteluun.

Kokkolalainen perheenäiti Marika Alapiha ja 6-vuotias Liilian keskustelevat lasten oikeudesta hyvään kohteluun.

Tuomo Syri

”Meil­lä lap­set saa­vat eh­dot­taa, ei­vät­kä ai­kui­set ai­na pää­tä”

Puhutaan maasta ja taivaasta20.11.2021 6.00

Lap­sen oi­keuk­sien päi­vän eri­tyi­se­nä tee­ma­na on lap­sen oi­keus hy­vään koh­te­luun. Kok­ko­la­lai­sen per­hee­näi­din Ma­ri­ka Ala­pi­han mie­les­tä jo­kai­sen van­hem­man teh­tä­vä on voi­mien­sa mu­kaan huo­leh­tia las­ten hy­vin­voin­nis­ta ja sii­tä, et­tä lap­set ovat tur­vas­sa ja et­tä hei­tä koh­del­laan hy­vin.

Pixabay

Pixabay

Tun­ne­tai­to­jen ope­tus li­sää hy­vää koh­te­lua

Uutiset19.11.2021 6.00

Tu­le­va­na lau­an­tai­na li­pu­te­taan lap­sen oi­keuk­sien päi­vän kun­ni­ak­si. Tänä vuon­na huo­mio on las­ten koh­te­lus­sa.

Seuroissa on turvallisia sylipaikkoja pienimmille.

Seuroissa on turvallisia sylipaikkoja pienimmille.

Mirja-Liisa Uljas

Seuroissa on turvallisia sylipaikkoja pienimmille.

Seuroissa on turvallisia sylipaikkoja pienimmille.

Mirja-Liisa Uljas

Ju­ma­lan lu­pauk­set ovat vie­lä­kin tot­ta

Uutiset18.11.2021 7.30

Ih­mi­sen pe­las­tu­mi­nen on täy­sin Ju­ma­lan ar­mon va­ras­sa. Evan­ke­liu­min voi­ma ja lap­sen­mie­li­nen us­ko kan­ta­vat.

”Si­nun kan­sa­si pe­las­tuu”

Matkaevääksi17.11.2021 7.00

Aja­tus vii­mei­ses­tä tuo­mi­os­ta on ih­mis­kun­nal­le van­ha tut­tu. Har­va meis­tä on vält­ty­nyt poh­ti­mas­ta sitä sy­dä­mes­sään, mie­les­sään ja omas­sa­tun­nos­saan. Eri­lai­sis­sa koh­taa­mi­sis­sa ja kes­kus­te­luis­sa tör­määm­me mo­niin kä­si­tyk­siin vii­mei­sen tuo­mi­on to­teu­tu­mi­ses­ta. Jot­kut kiel­tä­vät koko aja­tuk­sen, toi­set ar­vaa­vat lop­pu­tu­lok­sen jo en­nal­ta ja kol­man­net miet­ti­vät omaa tai lä­hei­sen­sä koh­ta­loa.

Ma­de­kos­ken Rau­ha­nyh­dis­tys vaih­taa ni­meä

Uutiset16.11.2021 6.00

Ma­de­kos­ken Rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­tä on tu­los­sa Ou­lu­jo­en Rau­ha­nyh­dis­tys. Pää­tös ni­men­muu­tok­ses­ta syn­tyi yh­dis­tyk­sen yli­mää­räi­ses­sä ko­kouk­ses­sa 7.11. Vi­ral­li­ses­ti muu­tos on kui­ten­kin vie­lä kes­ken, sil­lä sään­tö­muu­tos on kä­sit­te­lys­sä Pa­tent­ti- ja re­kis­te­ri­hal­li­tuk­sel­la.

Jou­lun sa­no­maa ja mo­ni­puo­lis­ta te­ke­mis­tä

Mainos15.11.2021 15.50

Terttu Kärkölä

Terttu Kärkölä

Avain­­vas­taa­va ja sau­nan läm­mit­tä­jä

Puhutaan maasta ja taivaasta15.11.2021 10.55

Jäm­sän Kris­til­li­sel­lä Kan­sa­no­pis­tol­la on kurs­si­lai­sia vas­taa­not­ta­mas­sa ja huo­nei­den avai­mia ja­ka­mas­sa San­na Heik­ki­nen Ori­mat­ti­las­ta. Kurs­si­päi­vys­tä­jiä ha­et­tiin li­sää vii­me ke­sä­nä ke­sä­seu­ra­ra­di­on kaut­ta. Lei­reis­tä ja kurs­seis­ta tyk­kää­vä­nä Heik­ki­nen in­nos­tui asi­as­ta vä­lit­tö­mäs­ti.

Kuvituskuva: Eveliina Saukko

Kuvituskuva: Eveliina Saukko

Unel­mis­ta ar­jen upeuk­siin

Artikkelit14.11.2021 12.00

Sii­tä on nyt kym­me­nen ja puo­li vuot­ta, kun sei­soin Kä­ti­lö­o­pis­ton sai­raa­lan syn­ny­ty­so­sas­tol­la ja graa­vi­lo­hen­tuok­sui­nen kä­ti­lö on­nit­te­li mi­nua vas­ta­syn­ty­neen poi­ka­ni joh­dos­ta. Mi­nus­ta oli tul­lut isä!

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Jee­sus ke­hot­ti val­vo­maan

Sana sunnuntaiksi14.11.2021 6.00

Öl­jy­mä­el­lä is­tuu ryh­mä ih­mi­siä. Il­mas­sa on ih­mis­mie­liä kii­hot­ta­va ja pe­lot­ta­va­kin ai­he, kai­ken lop­pu. Jee­sus ryh­män kes­kel­lä oli pu­hu­nut Je­ru­sa­le­min tu­le­vas­ta hä­vi­tyk­ses­tä, jon­ka ope­tus­lap­set oli­vat miel­tä­neet osak­si tu­le­vaa maa­il­man­lop­pua.

Juhlaväkeä oli tullut runsaasti Haapajärven Rauhanyhdistyksen 100-vuotisjuhlaan. Etualalla kaupungin edustaja Aleksi Välikangas ja kappalainen Mika Katajamäki.

Juhlaväkeä oli tullut runsaasti Haapajärven Rauhanyhdistyksen 100-vuotisjuhlaan. Etualalla kaupungin edustaja Aleksi Välikangas ja kappalainen Mika Katajamäki.

Päiviö Karttunen

Juhlaväkeä oli tullut runsaasti Haapajärven Rauhanyhdistyksen 100-vuotisjuhlaan. Etualalla kaupungin edustaja Aleksi Välikangas ja kappalainen Mika Katajamäki.

Juhlaväkeä oli tullut runsaasti Haapajärven Rauhanyhdistyksen 100-vuotisjuhlaan. Etualalla kaupungin edustaja Aleksi Välikangas ja kappalainen Mika Katajamäki.

Päiviö Karttunen

Haa­pa­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen 100-vuo­tis­juh­las­sa kai­kui kii­tos

Uutiset13.11.2021 8.00

Juh­la­vä­ki iloit­si lap­sis­ta ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ikui­ses­ta ja muut­tu­mat­to­mas­ta sa­no­mas­ta.

Mie­het, lau­la­maan Raa­heen!

Mainos12.11.2021 15.00

Ter­ve­tu­loa mies­ten lau­luil­taan lau­an­tai­na kel­lo 18. Kir­kos­sa ää­ni­tet­ty­jä lau­lu­ja tul­laan kuu­le­maan SRK:n Kuu­le-so­vel­luk­ses­sa.

SRK julkisti Elämänpolulla-sarjaan kuuluvan Isä-kirjan 15. lokakuuta.

SRK julkisti Elämänpolulla-sarjaan kuuluvan Isä-kirjan 15. lokakuuta.

Juhani Ojalehto

SRK julkisti Elämänpolulla-sarjaan kuuluvan Isä-kirjan 15. lokakuuta.

SRK julkisti Elämänpolulla-sarjaan kuuluvan Isä-kirjan 15. lokakuuta.

Juhani Ojalehto

Esit­te­lys­sä uu­si kir­ja: mat­ka­e­väs­tä isyy­teen

Puhutaan maasta ja taivaasta12.11.2021 12.00

Isyys on ajan­koh­tai­nen ai­he ai­na, mut­ta eri­tyi­ses­ti isän­päi­vän lä­hes­ty­es­sä. Mil­lais­ta on ol­la isä?

Kirkolliskokousedustajat Aslak Pekkala (vas.), Matti Taskila ja Antti Savela istuvat kokouksessa vierekkäisillä paikoilla.

Kirkolliskokousedustajat Aslak Pekkala (vas.), Matti Taskila ja Antti Savela istuvat kokouksessa vierekkäisillä paikoilla.

Johanna Lumijärvi

Kirkolliskokousedustajat Aslak Pekkala (vas.), Matti Taskila ja Antti Savela istuvat kokouksessa vierekkäisillä paikoilla.

Kirkolliskokousedustajat Aslak Pekkala (vas.), Matti Taskila ja Antti Savela istuvat kokouksessa vierekkäisillä paikoilla.

Johanna Lumijärvi

Kirk­ko­lain ko­ko­nai­suu­dis­tus ete­ni kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa – kaik­ki ha­lu­si­vat kir­kon kan­nal­ta par­haan rat­kai­sun

Uutiset12.11.2021 8.50

Kir­kol­lis­ko­kous oli hy­vin yk­si­mie­li­nen laa­jan la­ki­pa­ke­tin si­säl­lös­tä. Ko­ko­nai­suus si­säl­tää uu­den kirk­ko­lain, eril­lis­la­ke­ja ja uu­den kirk­ko­jär­jes­tyk­sen.

Va­lon lap­sel­le Her­ran päi­vä tuo pe­las­tuk­sen

Matkaevääksi10.11.2021 6.00

Luon­nol­li­seen vuo­den kier­toon kuu­lu­vat eri­lai­set vuo­de­na­jat, jot­ka meil­lä Suo­mes­sa poik­ke­a­vat pal­jon toi­sis­taan. Läm­pö­ti­la­e­ro­kin kyl­mim­pien ja läm­pi­mim­pien päi­vien vä­lil­lä voi ol­la yli 60 as­tet­ta.

Miesten yhteislauluillan teemana on kodin ja perheen Siionin laulut ja virret.

Miesten yhteislauluillan teemana on kodin ja perheen Siionin laulut ja virret.

SRK:n kuva-arkisto

Miesten yhteislauluillan teemana on kodin ja perheen Siionin laulut ja virret.

Miesten yhteislauluillan teemana on kodin ja perheen Siionin laulut ja virret.

SRK:n kuva-arkisto

Kent­tä kai­kuu koh­ta Kuu­les­sa

Uutiset9.11.2021 15.00

Raa­hes­sa jär­jes­tet­tä­vä mies­ten lau­luil­ta aloit­taa alu­eel­li­sen mu­siik­ki­tuo­tan­non ko­kei­lun.

Sirpa Tuomaala

Sirpa Tuomaala

Loo­tin vai­mon koh­ta­lo

Artikkelit7.11.2021 12.00

Ab­ra­ha­min vel­jen­poi­ka Loot per­hei­neen oli va­lin­nut ko­dik­seen So­do­man kau­pun­gin. Loo­tin vie­raik­si tu­li­vat sa­mat Ju­ma­lan mie­het, jot­ka oli­vat vie­rail­leet Ab­ra­ha­min luo­na.

Viikon kysymys