JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Lyydia Sundberg, Otto Hyväri ja Senja Haho pinoavat lämpölaatikoita, joissa ruokaa kuljetetaan suurpoikaleireillä metsään.

Lyydia Sundberg, Otto Hyväri ja Senja Haho pinoavat lämpölaatikoita, joissa ruokaa kuljetetaan suurpoikaleireillä metsään.

Maria Hyväri

Lyydia Sundberg, Otto Hyväri ja Senja Haho pinoavat lämpölaatikoita, joissa ruokaa kuljetetaan suurpoikaleireillä metsään.

Lyydia Sundberg, Otto Hyväri ja Senja Haho pinoavat lämpölaatikoita, joissa ruokaa kuljetetaan suurpoikaleireillä metsään.

Maria Hyväri

Leiriruoka valmistuu yhteistyöllä

Uutiset13.7.2024 6.25

Lei­rit näyt­tä­vät eri­lai­sil­ta keit­ti­ös­tä kat­so­en. Tätä miel­tä ovat Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kuk­sen keit­ti­ö­ke­sän­työn­te­ki­jät Sen­ja Haho, Lyy­dia Sund­berg ja Ot­to Hy­vä­ri.

Oparin suunnittelutiimin Ari Ervasti, Kirsi Lamminaho ja Maria Luhtaniemi palaverissa Pudasjärven Suviseuroissa.

Oparin suunnittelutiimin Ari Ervasti, Kirsi Lamminaho ja Maria Luhtaniemi palaverissa Pudasjärven Suviseuroissa.

Timo Luhtaniemi

Oparin suunnittelutiimin Ari Ervasti, Kirsi Lamminaho ja Maria Luhtaniemi palaverissa Pudasjärven Suviseuroissa.

Oparin suunnittelutiimin Ari Ervasti, Kirsi Lamminaho ja Maria Luhtaniemi palaverissa Pudasjärven Suviseuroissa.

Timo Luhtaniemi

Ei opisto eikä ripari, vaan Opari

Uutiset11.7.2024 12.55

Opa­ri on nuor­ten toi­vei­den poh­jal­ta ke­hi­tet­ty täy­sin uu­si nuo­ri­so­työ­muo­to. Se ko­ko­aa en­si lu­ku­vuo­den ai­ka­na 50 nuor­ta nel­jäk­si vii­kon­lo­puk­si Reis­jär­ven opis­tol­le, min­kä li­säk­si Opa­ri hui­pen­tuu en­si ke­vää­nä nel­jän päi­vän lei­riin Ruot­sis­sa. Opa­ris­sa on run­saas­ti ai­kaa ja ti­laa ys­tä­vys­ty­mi­sel­le, tu­tuil­le kämp­pä­ka­ve­reil­le ja mie­lek­kääl­le te­ke­mi­sel­le.

Aatu Tölli

Aatu Tölli

Ranuan opistoseuroihin kaivataan vielä työvoimaa

Uutiset10.7.2024 12.15

Jos Ju­ma­la suo, saa­daan Ra­nu­an opis­to­seu­ro­ja viet­tää 26.–28.7.2024. Seu­ro­ja on suun­ni­tel­tu pit­kään, ja sekä pää­toi­mi­kun­nas­sa et­tä sen alai­suu­des­s­sa toi­mi­vis­sa toi­mi­kun­nis­sa nii­den eteen on teh­ty val­ta­va mää­rä työ­tä. Työ­voi­ma­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­jal­le Pet­ri Töl­lil­le teh­tä­vä on ol­lut po­si­tii­vi­nen ko­ke­mus.

Ritva Taivalkoski nautti Suviseuroissa työstään vanhusten kanssa.

Ritva Taivalkoski nautti Suviseuroissa työstään vanhusten kanssa.

Aulikki Piirainen

Ritva Taivalkoski nautti Suviseuroissa työstään vanhusten kanssa.

Ritva Taivalkoski nautti Suviseuroissa työstään vanhusten kanssa.

Aulikki Piirainen

Vanhusten lepopaikalla keho lepää ja mieli virkistyy

Puhutaan maasta ja taivaasta7.7.2024 6.00

As­tun van­hus­ten le­po­paik­kaan si­säl­le ja ha­mui­len kat­seel­la­ni mah­dol­li­sia haas­ta­tel­ta­via. Tämä on­kin teh­tä­vä­ni vai­kein ras­ti – kuka suos­tuu leh­ti­jut­tuun. Mo­nia tun­nen kas­vois­ta. Mo­nia ha­lu­ai­sin ju­tut­taa. Eräs­tä ko­ti­sii­o­nis­ta­ni tut­tua mies­tä haas­ta­tel­laan seu­ra­ra­di­oon.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Rakkaus synnyttää laupeuden

Sana sunnuntaiksi7.7.2024 6.00

Jee­sus oli pa­ran­ta­nut erään mie­hen sur­kas­tu­neen kä­den, ja se oli saa­nut lai­no­pet­ta­jat ja fa­ri­seuk­set mie­let­tö­män rai­von val­taan. Pa­ran­ta­mi­nen oli ta­pah­tu­nut sa­pat­ti­na. He ei­vät ym­mär­tä­neet, et­tä Jee­sus on sa­pa­tin­kin Her­ra. Hän osoit­ti lau­peut­ta ja rak­kaut­ta tuo­ta sai­ras­ta mies­tä koh­taan. Jee­sus ky­syi­kin: ”Vas­tat­kaa mi­nul­le: kum­pi on sa­pat­ti­na lu­val­lis­ta, teh­dä hy­vää vai teh­dä pa­haa, pe­las­taa ih­mis­hen­ki vai tu­ho­ta ih­mi­nen?” (Luuk. 6:9).

– Ajatusten vaihtaminen tauoilla ja työn lomassa virkistää, toteaa Arja Vuorma ja muistuttaa, että Suviseurojen työvuoroissa voi saada uusia ystäviä ja tuttuja.

– Ajatusten vaihtaminen tauoilla ja työn lomassa virkistää, toteaa Arja Vuorma ja muistuttaa, että Suviseurojen työvuoroissa voi saada uusia ystäviä ja tuttuja.

Inkeri Heikkala

– Ajatusten vaihtaminen tauoilla ja työn lomassa virkistää, toteaa Arja Vuorma ja muistuttaa, että Suviseurojen työvuoroissa voi saada uusia ystäviä ja tuttuja.

– Ajatusten vaihtaminen tauoilla ja työn lomassa virkistää, toteaa Arja Vuorma ja muistuttaa, että Suviseurojen työvuoroissa voi saada uusia ystäviä ja tuttuja.

Inkeri Heikkala

”On ilo palvella omalla vuorollaan”

Puhutaan maasta ja taivaasta6.7.2024 6.00

Kem­pe­le­läi­nen Ar­ja Vuor­ma rii­suu huo­mi­o­lii­vi­ään seu­ra­myy­mä­län tau­ko­ti­las­sa. Ta­ka­na on 7,5 tun­nin hek­ti­nen kas­sa­vuo­ro. Kun as­te­lem­me ul­koil­man au­rin­gon­paah­tee­seen, myy­mä­län jat­ku­va hä­li­nä vaih­tuu seu­ra­ken­tän kai­ut­ti­mis­ta kuu­lu­vaan seu­ra­pu­hee­seen.

Viikon kysymys

Kuva: Ella Kangas

Kuva: Ella Kangas

Kesähelsinkiläiset tutustuivat Seurasaaressa

Uutiset3.7.2024 11.15

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mä ke­sä­hel­sin­ki­läis­ten tu­tus­tu­mi­sil­ta ko­ko­si Seu­ra­saa­reen noin 130 nuor­ta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Palvelkaa Herraa, älkää vieraita jumalia

Matkaevääksi3.7.2024 6.00

Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa ker­ro­taan lu­kui­sis­sa koh­dis­sa, kuin­ka Ju­ma­lan omai­suus­kan­sa, Is­ra­el, hyl­kää Ju­ma­lan­sa ja kään­tyy pal­vo­maan vie­rai­ta ju­ma­lia ja epä­ju­ma­lia. Näi­tä ker­to­muk­sia on Raa­ma­tun al­ku­kir­jois­sa, Moo­sek­sen kir­jois­sa ja Joo­su­an kir­jas­sa.

Kuva: Lasse Kokko

Kuva: Lasse Kokko

Kirkon diakonia-avustukset kasvussa

Uutiset2.7.2024 14.10

Evan­ke­lis-lu­te­ri­lais­ten seu­ra­kun­tien di­a­ko­nia-avus­tus­ten mää­rä on kas­va­nut. Tou­ko­kuun lop­puun men­nes­sä kirk­ko oli myön­tä­nyt avus­tuk­sia jo lä­hes 3,5 mil­joo­naa eu­roa, kun vas­taa­va­na ai­ka­na vii­me vuon­na avus­tuk­sia an­net­tiin 2,6 mil­joo­naa eu­roa.

Markku Kamula kertoo, että tulevien Suviseurojen toimikuntien vastaavat olivat jalkautuneet vastuutehtäviinsä ja saivat arvokasta oppia niistä.

Markku Kamula kertoo, että tulevien Suviseurojen toimikuntien vastaavat olivat jalkautuneet vastuutehtäviinsä ja saivat arvokasta oppia niistä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Markku Kamula kertoo, että tulevien Suviseurojen toimikuntien vastaavat olivat jalkautuneet vastuutehtäviinsä ja saivat arvokasta oppia niistä.

Markku Kamula kertoo, että tulevien Suviseurojen toimikuntien vastaavat olivat jalkautuneet vastuutehtäviinsä ja saivat arvokasta oppia niistä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Tervetuloa Lopelle!

Uutiset1.7.2024 15.00

Lah­te­lai­nen Mark­ku Ka­mu­la on vuo­den 2025 Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja. Hän on poik­keuk­sel­li­sis­ta ta­pah­tu­mis­ta huo­li­mat­ta rau­hal­li­sel­la mie­lel­lä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Kuvatunnelmia Pudasjärven Suviseuroista

Uutiset1.7.2024 14.00

Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu do­ku­men­toi Su­vi­seu­rat alus­ta lop­puun saak­ka. Ku­vien kaut­ta voi vie­lä pit­kän­kin ajan ku­lut­tua ais­tia tun­nel­mia, muis­tel­la seu­ro­ja ja koh­taa­mi­sia.

Pudasjärven Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola kertoi tuntevansa kiitollisuutta ja haikeutta sunnuntai-iltana. Vierellä vaimo Marita Kantola.

Pudasjärven Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola kertoi tuntevansa kiitollisuutta ja haikeutta sunnuntai-iltana. Vierellä vaimo Marita Kantola.

Suviseurojen kuvapalvelu

Pudasjärven Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola kertoi tuntevansa kiitollisuutta ja haikeutta sunnuntai-iltana. Vierellä vaimo Marita Kantola.

Pudasjärven Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola kertoi tuntevansa kiitollisuutta ja haikeutta sunnuntai-iltana. Vierellä vaimo Marita Kantola.

Suviseurojen kuvapalvelu

Lentokenttäalue palveli hyvin Suviseuroja

Uutiset1.7.2024 10.00

– Tun­nen suur­ta kii­tol­li­suut­ta Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lus­sa mu­ka­na ol­leil­le mat­ka­ys­tä­vil­le, puo­li­sol­le Ma­ri­tal­le ja muil­le lä­hei­sil­le­ni sekä eri­tyi­ses­ti Tai­vaan Isäl­le, ku­vai­lee Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Pek­ka Kan­to­la tun­nel­mi­aan sun­nun­tai-il­ta­na.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Seurakenttä hiljeni lauantaina

Uutiset30.6.2024 20.55

Seu­ra­kan­sa kun­ni­oit­ti me­neh­ty­neen muis­toa ja ot­ti osaa lä­heis­ten su­ruun. Yh­tei­nen lau­lu kan­toi ja loh­dut­ti.

Kuva: Suviseurojen kuvapalvelu

Kuva: Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen sakastissa näkyy seurojen tarkoitus, mutta myös inhimillisyys

Puhutaan maasta ja taivaasta30.6.2024 19.00

Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­tel­tan sa­kas­tiin har­va pää­see kur­kis­ta­maan. Sa­kas­ti­a­lue on seu­ro­jen to­del­li­nen her­mo­kes­kus, jos­sa on läm­min, yh­teen hii­leen pu­hal­ta­va il­ma­pii­ri.

Pyhäkouluun kokoontui lapsia teltan täydeltä.

Pyhäkouluun kokoontui lapsia teltan täydeltä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Pyhäkouluun kokoontui lapsia teltan täydeltä.

Pyhäkouluun kokoontui lapsia teltan täydeltä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Ystävät ovat Jumalan lahjaa

Uutiset30.6.2024 17.15

Sun­nun­tai­na pi­de­tyn py­hä­kou­lun ai­hee­na oli Daa­vi­din ja Jo­na­ta­nin ys­tä­vyys. Py­hä­kou­lun piti lap­peen­ran­ta­lai­nen luo­ka­no­pet­ta­ja Han­nu Lai­va­maa.

Ehtoollismessun voimallinen laulu puhutteli ehtoollisella kävijöitä.

Ehtoollismessun voimallinen laulu puhutteli ehtoollisella kävijöitä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Ehtoollismessun voimallinen laulu puhutteli ehtoollisella kävijöitä.

Ehtoollismessun voimallinen laulu puhutteli ehtoollisella kävijöitä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Ehtoollismessun laulu kosketti – yli 20 000 seuravierasta kävi ehtoollisella

Uutiset30.6.2024 10.15

Su­vi­seu­ro­jen lau­an­tai­na vie­tet­tiin eh­tool­lis­mes­sua, jos­sa kävi 20 250 seu­ra­vie­ras­ta. Mes­sun li­tur­gi­na oli kap­pa­lai­nen Mar­kus Tuuk­ka­nen ja saar­na oli kirk­ko­her­ra Ila­ri Kin­nu­sel­la. Kant­to­ri­na oli Raa­kel Pöyh­tä­ri, esi­lau­la­ja­na Jou­ni Pie­ti­läi­nen. Mes­sun aloi­tus myö­häs­tyi lä­hes kak­si tun­tia alu­eel­la rie­hu­neen uk­kos­myrs­kyn vuok­si.

Marketta Lumijärvi

Marketta Lumijärvi

Jumala valitsee ja kutsuu tehtäviin

Sana sunnuntaiksi30.6.2024 6.00

Jee­sus va­lit­si ope­tus­lap­sik­seen mo­nen­lai­sia ih­mi­siä. Hei­dät on val­tuu­tet­tu pal­ve­le­maan eri­lai­sil­la, omil­la ar­mo­lah­joil­laan.

Valde Palola avasi puhujainkokouksen puhumalla ajan ilmiöistä.

Valde Palola avasi puhujainkokouksen puhumalla ajan ilmiöistä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Valde Palola avasi puhujainkokouksen puhumalla ajan ilmiöistä.

Valde Palola avasi puhujainkokouksen puhumalla ajan ilmiöistä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Puhujia kehotettiin rohkaisemaan uskossa ja varoittamaan synnistä

Uutiset29.6.2024 19.15

Pu­hu­jien ja seu­ra­kun­ta­van­hin­ten ko­kous jär­jes­tet­tiin per­jan­tai­na 28. ke­sä­kuu­ta Tuo­mas Sam­mel­vuo -sa­lis­sa. Pai­kal­la oli sa­lin täy­del­tä pu­hu­jia ja vuo­si­ko­kous­ten va­lit­se­mia seu­ra­kun­ta­van­him­pia ym­pä­ri Suo­mea ja Poh­jois­mai­ta, ja ai­na Yh­dys­val­lois­ta saak­ka.

Suviseura-alueella oli lauantaina ukkospuuska.

Suviseura-alueella oli lauantaina ukkospuuska.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseura-alueella oli lauantaina ukkospuuska.

Suviseura-alueella oli lauantaina ukkospuuska.

Suviseurojen kuvapalvelu

Ukkospuuska Pudasjärven suviseurakentällä – vakavasti loukkaantunut on menehtynyt

Uutiset29.6.2024 18.10

Su­vi­seu­ro­jen tie­do­tuk­sen mu­kaan uk­kos­puus­ka ai­heut­ti tä­nään puo­len päi­vän ai­kaan su­vi­seu­ra-alu­eel­la yh­den va­ka­van louk­kaan­tu­mi­sen, yk­sit­täi­siä lie­vem­piä louk­kaan­tu­mi­sia sekä lie­viä omai­suus­va­hin­ko­ja. Po­lii­si tut­kii va­ka­vaa louk­kaan­tu­mis­ta ta­pa­tur­man tut­kin­ta­na.

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen vuosikokous pidettiin Tuomas Sammelvuo salissa suviseuralauantaina.

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen vuosikokous pidettiin Tuomas Sammelvuo salissa suviseuralauantaina.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen vuosikokous pidettiin Tuomas Sammelvuo salissa suviseuralauantaina.

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen vuosikokous pidettiin Tuomas Sammelvuo salissa suviseuralauantaina.

Suviseurojen kuvapalvelu

Vuosikokouksessa vallitsi yksimielisyys

Uutiset29.6.2024 15.15

Pit­käl­ti etu­kä­teen val­mis­tel­tu vuo­si­ko­kous teki yk­si­mie­li­siä pää­tök­siä. Ko­kou­se­dus­ta­jil­le ker­rot­tiin ajan­koh­tai­sia asi­oi­ta muun mu­as­sa lei­ri­kes­kus­ten ja opis­to­jen ti­lan­tees­ta.

Suviseurojen avajaisia seurasivat eturivistä Marja Keskitalo, Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo, SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Valde Palola, Marja-Liisa Palola, päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola, Marita Kantola, Mirja Kulmala ja seuratoimikunnan puheenjohtaja Petri Kulmala. Kaikki puheenvuoroja pitäneet kiittelivät talkoolaisia, järjestäviä rauhanyhdistyksiä, lähialueiden seurakuntia ja muita tapahtumaa valmistelleita tahoja.

Suviseurojen avajaisia seurasivat eturivistä Marja Keskitalo, Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo, SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Valde Palola, Marja-Liisa Palola, päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola, Marita Kantola, Mirja Kulmala ja seuratoimikunnan puheenjohtaja Petri Kulmala. Kaikki puheenvuoroja pitäneet kiittelivät talkoolaisia, järjestäviä rauhanyhdistyksiä, lähialueiden seurakuntia ja muita tapahtumaa valmistelleita tahoja.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen avajaisia seurasivat eturivistä Marja Keskitalo, Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo, SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Valde Palola, Marja-Liisa Palola, päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola, Marita Kantola, Mirja Kulmala ja seuratoimikunnan puheenjohtaja Petri Kulmala. Kaikki puheenvuoroja pitäneet kiittelivät talkoolaisia, järjestäviä rauhanyhdistyksiä, lähialueiden seurakuntia ja muita tapahtumaa valmistelleita tahoja.

Suviseurojen avajaisia seurasivat eturivistä Marja Keskitalo, Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo, SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Valde Palola, Marja-Liisa Palola, päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola, Marita Kantola, Mirja Kulmala ja seuratoimikunnan puheenjohtaja Petri Kulmala. Kaikki puheenvuoroja pitäneet kiittelivät talkoolaisia, järjestäviä rauhanyhdistyksiä, lähialueiden seurakuntia ja muita tapahtumaa valmistelleita tahoja.

Suviseurojen kuvapalvelu

Seuratunnuksen kysymys nousi esiin Suviseurojen avajaisissa

Uutiset28.6.2024 15.00

Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­se on Jee­suk­sen ky­sy­mys Pie­ta­ril­le: "Olen­ko minä si­nul­le ra­kas?" (Joh. 21:17.)

Juha Hintsala rohkaisee saapumaan Suviseurojen purkutalkoisiin.

Juha Hintsala rohkaisee saapumaan Suviseurojen purkutalkoisiin.

Haastateltavalta

Juha Hintsala rohkaisee saapumaan Suviseurojen purkutalkoisiin.

Juha Hintsala rohkaisee saapumaan Suviseurojen purkutalkoisiin.

Haastateltavalta

Purkutalkoissa riittää kaikille tekemistä

Uutiset27.6.2024 12.00

Su­vi­seu­ro­jen pää­tyt­tyä ra­ken­tei­den pur­ka­mi­nen al­kaa vä­lit­tö­mäs­ti. Pur­ku­pääl­lik­kö Juha Hint­sa­la toi­vot­taa kai­ke­ni­käi­set ter­ve­tul­leik­si tal­koi­siin.

Opari ja Kantti-koulutus alkavat Reisjärven opistolla syksyllä

Uutiset27.6.2024 9.00

Reis­jär­ven opis­tol­la on ke­hi­tet­ty to­del­li­nen vaih­to­eh­to nuor­ten opis­to­vuo­del­le: Opa­ri ko­ko­aa tu­le­va­na lu­ku­vuon­na opis­tol­le nel­jä­nä vii­kon­lop­pu­na po­ru­kan, jos­sa nuo­ret pää­se­vät naut­ti­maan uu­sis­ta ys­tä­vis­tä ja tu­tuik­si tu­le­vis­ta kämp­pik­sis­tä. Opa­ri hui­pen­tuu en­si ke­vää­nä nel­jän päi­vän lei­riin Ruot­sis­sa.

Valtteri Saukko

Valtteri Saukko

Jumalan tahdon mukainen elämä

Matkaevääksi26.6.2024 9.45

Paa­va­lin nuo­ri työ­to­ve­ri Ti­mo­teus kas­voi kreik­ka­lai­sen isän ja juu­ta­laisk­ris­ti­tyn äi­din, Eu­ni­ken, ko­dis­sa. Hä­nen iso­äi­tin­sä Loo­is oli myös kris­tit­ty. Ti­mo­teus oli jo nuo­res­ta as­ti op­pi­nut py­hät kir­joi­tuk­set. Ne an­toi­vat hä­nel­le ym­mär­ryk­sen sii­tä, et­tä vain us­ko­mal­la Kris­tuk­seen Jee­suk­seen hän pe­las­tuu. Paa­va­li kiit­ti kyy­ne­lien kera us­ko­vai­sen äi­din ja iso­äi­din vil­pi­tön­tä us­koa ja kas­va­tus­työ­tä. Hän oli var­ma, et­tä sama us­ko oli myös Ti­mo­teuk­ses­sa.

Uutuudet

Mainos25.6.2024 15.00
Seuravieraita oli Sotkamon seurakuntatalon salin täydeltä.

Seuravieraita oli Sotkamon seurakuntatalon salin täydeltä.

Arto Tahkola

Seuravieraita oli Sotkamon seurakuntatalon salin täydeltä.

Seuravieraita oli Sotkamon seurakuntatalon salin täydeltä.

Arto Tahkola

Varttikainuulaiset järjestivät seurat – Sotkamon juhannusseurat ovat jo perinne

Uutiset25.6.2024 9.00

Lau­lu ka­jah­ti voi­mak­kaa­na ja ih­mi­set iloit­si­vat tois­ten­sa ta­paa­mi­ses­ta – seu­rat yh­dis­tä­vät mök­ki­läi­siä ja kai­nuu­lai­sia. Pe­rin­tei­set ju­han­nu­seu­rat jär­jes­tet­tiin nyt kol­man­nen ker­ran. Seu­ro­jen vas­tuu­vuo­rot vaih­tu­vat vuo­ro­vuo­sin sot­ka­mo­lai­sil­le ja lo­ma­lai­sil­le – nyt oli lo­ma­lais­ten, vart­ti­kai­nuu­lais­ten, vuo­ro.