JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
3.12.2022

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Leipälän sukua kolmessa polvessa. Anna-Maija Hiltunen (vas.), Antti Leipälä, Anneli ja Esko Leipälä sekä Valtteri, Roosa, Linnea ja Veera Hiltunen. Nuorin polvi totesi perineen Anneli-mummolta ahkeruutta, sinnikkyyttä ja käsityötaitoja.

Leipälän sukua kolmessa polvessa. Anna-Maija Hiltunen (vas.), Antti Leipälä, Anneli ja Esko Leipälä sekä Valtteri, Roosa, Linnea ja Veera Hiltunen. Nuorin polvi totesi perineen Anneli-mummolta ahkeruutta, sinnikkyyttä ja käsityötaitoja.

Kuva: Päiviö Karttunen

Leipälän sukua kolmessa polvessa. Anna-Maija Hiltunen (vas.), Antti Leipälä, Anneli ja Esko Leipälä sekä Valtteri, Roosa, Linnea ja Veera Hiltunen. Nuorin polvi totesi perineen Anneli-mummolta ahkeruutta, sinnikkyyttä ja käsityötaitoja.

Leipälän sukua kolmessa polvessa. Anna-Maija Hiltunen (vas.), Antti Leipälä, Anneli ja Esko Leipälä sekä Valtteri, Roosa, Linnea ja Veera Hiltunen. Nuorin polvi totesi perineen Anneli-mummolta ahkeruutta, sinnikkyyttä ja käsityötaitoja.

Kuva: Päiviö Karttunen

Sota vei kodin kahdesti Viipurissa

Puhutaan maasta ja taivaasta2.12.2022 14.00

Kar­ja­lai­nen iloi­suus ja vie­raan­va­rai­suus on ko­et­ta­vis­sa, kun me­nee An­ne­li ja Es­ko Lei­pä­län ko­tiin Haa­pa­jär­ven Ok­sa­val­le. Pöy­däs­sä on iso kul­hol­li­nen An­ne­lin lei­po­mia kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta, ja Es­ko toi­mit­taa koh­ta vie­rai­ta sa­vu­sau­naan. Lei­pä­löi­den ty­tär An­na-Mai­ja Hil­tu­nen on tul­lut käy­mään Ii­sal­mes­ta kol­men tyt­tä­ren­sä ja poi­kan­sa kans­sa. Myös naa­pu­ris­sa asu­va Lei­pä­löi­den poi­ka Ant­ti Lei­pä­lä on tul­lut pii­pah­ta­maan. Pai­kal­la on siis kol­me su­ku­pol­vea.

SRK etsii uusia käsikirjoituksia

Mainos2.12.2022 9.00

1. Kil­pai­lun ta­voit­tee­na on löy­tää ker­to­muk­sia, joi­den en­si­si­jai­se­na koh­de­ryh­mä­nä ovat 13–16-vuo­ti­aat (ylä­kou­lui­käi­set) nuo­ret.

Lahjoitus Kirkon diakoniarahastoon tavoittaa avuntarvitsijat

Uutiset30.11.2022 10.25

Vii­me ai­ko­jen ta­pah­tu­mat ovat ko­e­tel­leet ih­mis­ten krii­sin­kes­tä­vyyt­tä. Ko­ro­na­pan­de­mi­an tuo­mat haas­teet, hei­ken­ty­nyt tur­val­li­suu­den­tun­ne sekä nous­seet elin­kus­tan­nuk­set kos­ket­ta­vat eni­ten kaik­kein hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­via. Haas­ta­vas­sa ta­lous­ti­lan­tees­sa huo­li tal­ven ja en­si vuo­den kus­tan­nuk­sis­ta kas­vaa, ei­kä yh­teis­kun­nan tar­jo­a­ma tuki ai­na rii­tä kaik­kein kriit­ti­sem­pien ku­lu­jen mak­sa­mi­seen.

Viikon kysymys

Stockmannin Mannerheimintien sisäänkäynnissä tulijaa ilahduttaa perinteinen perulainen kansanseimi, jonka ympärillä on nukketaiteilija Mirjam Skarpin valkoiset seimihahmot Mirjamin seimestä. Asetelmassa Pohjolan valkea seimitaide yhdistyy eteläamerikkalaisen taiteen kanssa.

Stockmannin Mannerheimintien sisäänkäynnissä tulijaa ilahduttaa perinteinen perulainen kansanseimi, jonka ympärillä on nukketaiteilija Mirjam Skarpin valkoiset seimihahmot Mirjamin seimestä. Asetelmassa Pohjolan valkea seimitaide yhdistyy eteläamerikkalaisen taiteen kanssa.

kirkkohelsingissä.fi

Stockmannin Mannerheimintien sisäänkäynnissä tulijaa ilahduttaa perinteinen perulainen kansanseimi, jonka ympärillä on nukketaiteilija Mirjam Skarpin valkoiset seimihahmot Mirjamin seimestä. Asetelmassa Pohjolan valkea seimitaide yhdistyy eteläamerikkalaisen taiteen kanssa.

Stockmannin Mannerheimintien sisäänkäynnissä tulijaa ilahduttaa perinteinen perulainen kansanseimi, jonka ympärillä on nukketaiteilija Mirjam Skarpin valkoiset seimihahmot Mirjamin seimestä. Asetelmassa Pohjolan valkea seimitaide yhdistyy eteläamerikkalaisen taiteen kanssa.

kirkkohelsingissä.fi

Jouluseimet ilahduttavat Helsingin keskustan kulkijoita tänäkin vuonna

Uutiset24.11.2022 6.00

Pe­rin­tei­nen Hel­sin­gin jou­lu­sei­met -ta­pah­tu­ma avat­tiin Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa 19.─20. mar­ras­kuu­ta. Sei­mi­näyt­te­ly tuo omal­la hil­jai­sel­la ta­val­laan Jee­suk­sen syn­ty­mä­juh­lan osak­si hel­sin­ki­läis­tä jou­lut­ra­di­ti­o­ta.

Uutuustuotteita jouluksi

Mainos23.11.2022 11.10

Kaik­ki kuu­si uu­tuus­tuo­tet­ta nyt kau­niis­sa jou­lu­kas­sis­sa it­sel­le tai lah­jak­si tar­jous­hin­taan 100 € (norm. 111 €).

Jumala on läsnä hädässä

Matkaevääksi23.11.2022 5.00

Kär­si­vän lap­se­ni vuo­teen ää­rel­lä sy­dä­me­ni it­kee. Mik­si tämä ta­pah­tuu ja mitä täs­tä seu­raa? Raa­mat­tu osoit­taa, et­tä kun Ju­ma­la pu­huu, ih­mi­nen on hil­jaa. To­del­la­kin, lää­kä­ri­kin on toi­si­naan hil­jaa, sil­lä nä­ky­vän sai­rau­den syy­tä ei ai­na löy­dy. Ih­mi­nen on pie­ni ja avu­ton kär­si­myk­sen koh­da­tes­sa. Ju­ma­la on suu­ri, kai­ken ylä­puo­lel­la.

Hengellinen kuolema on ajallista kuolemaa vakavampi asia

Pääkirjoitukset21.11.2022 14.05

Maam­me yh­teis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua lei­maa­vat par­hail­laan mo­net yk­si­lön va­pau­teen ja oi­keuk­siin liit­ty­vät ky­sy­myk­set. Abort­ti­lain ja trans­lain muu­to­se­si­tyk­set ovat täs­tä hy­viä esi­merk­ke­jä. Ne saa­vat ai­kaan häm­men­nys­tä ja voi­mak­kai­ta­kin mie­li­pi­tei­tä. Myös kirk­ko käy omaa kes­kus­te­lu­aan ja ar­vo­poh­din­taan­sa muun mu­as­sa sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien avi­o­liit­toon vih­ki­mi­ses­tä.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Seurakuntavaalien alustava äänestysprosentti on 12,7

Uutiset21.11.2022 14.00

Alus­ta­vien tu­los­ten mu­kaan seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­nes­tysp­ro­sent­ti las­ki vuo­den 2018 vaa­leis­ta. Seu­ra­kun­ta­vaa­lien alus­ta­va val­ta­kun­nal­li­nen ää­nes­tysp­ro­sent­ti on 12,9, kun 340:stä las­ken­ta­jär­jes­tel­mää käyt­tä­väs­tä seu­ra­kun­nas­ta 335 on jul­kais­sut tie­ton­sa. Edel­li­sis­sä seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa vuon­na 2018 ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 14,4.

SRK:n julkaisujen tarjonnasta löytyy sopivaa luettavaa ja kuunneltavaa kaiken ikäisillle.

SRK:n julkaisujen tarjonnasta löytyy sopivaa luettavaa ja kuunneltavaa kaiken ikäisillle.

Anni Kälkäjä

SRK:n julkaisujen tarjonnasta löytyy sopivaa luettavaa ja kuunneltavaa kaiken ikäisillle.

SRK:n julkaisujen tarjonnasta löytyy sopivaa luettavaa ja kuunneltavaa kaiken ikäisillle.

Anni Kälkäjä

Iloa ja rohkeutta kirjojen ja musiikin kautta

Uutiset21.11.2022 10.30

Uu­sien tuot­tei­den jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin Yo­u­Tu­be-lä­he­tyk­se­nä SRKnyt-ka­na­val­la sun­nun­tai­na 20. mar­ras­kuu­ta.

Sirkka Lehto

Sirkka Lehto

Tänään on seurakuntavaalien vaalipäivä

Uutiset20.11.2022 12.20

Tä­nään on seu­ra­kun­ta­vaa­lien var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä, ja kir­kon jä­se­net saa­vat ää­nes­tää omis­sa seu­ra­kun­nis­saan kaut­ta Suo­men. Ää­nes­tys­pai­kat avau­tu­vat mes­sun jäl­keen klo 11 ja ovat avoin­na ai­na klo 20 as­ti. Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa ää­ni­oi­keus on 16 vuot­ta täyt­tä­neil­lä kir­kon jä­se­nil­lä.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Evankeliumista valoisa näköala viimeiseen päivään

Hartauskirjoitukset20.11.2022 5.05

Tuo­mi­o­sun­nun­tai muis­tut­taa mei­tä hen­ki­lö­koh­tai­sen us­kon tär­key­des­tä ja ajan ra­jal­li­suu­des­ta.

Seuraa julkistamistilaisuutta SRK:n YouTube-kanavalla

Mainos19.11.2022 10.35

Täs­tä pää­set kat­so­maan sun­nun­tai­na 20.11. klo 13 lä­he­tet­tä­vää jul­kis­ta­mis­ti­lai­suut­ta, jon­ka voi kat­soa myös myö­hem­min tal­len­tee­na.

Tero Pitkälä pitää elävästä tulesta, ja halkojen tekeminenkin on mielekästä sekä terapeuttista puuhaa.

Tero Pitkälä pitää elävästä tulesta, ja halkojen tekeminenkin on mielekästä sekä terapeuttista puuhaa.

Kuvat haastateltavalta

Tero Pitkälä pitää elävästä tulesta, ja halkojen tekeminenkin on mielekästä sekä terapeuttista puuhaa.

Tero Pitkälä pitää elävästä tulesta, ja halkojen tekeminenkin on mielekästä sekä terapeuttista puuhaa.

Kuvat haastateltavalta

Hyvä vanhemmuus on läsnäoloa

Puhutaan maasta ja taivaasta19.11.2022 6.00

Tero Pit­kä­lä on tuo­re so­si­aa­li­oh­jaa­ja per­he­so­si­aa­li­työs­sä. Ai­em­min hän on toi­mi­nut op­tik­ko­na ja yrit­tä­jä­nä, mut­ta vii­me ke­vää­nä hän val­mis­tui so­si­o­no­mik­si. Opis­ke­lun vii­mei­sen vuo­den Pit­kä­lä teki per­he­työ­tä. Juu­ri 50 vuot­ta täyt­tä­neel­lä am­ma­tin­vaih­ta­jal­la on 14 las­ta ja hän on pap­pa kak­sos­po­jil­le.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Lehtien tilaushinnat nousevat maltillisesti

Uutiset18.11.2022 12.30

SRK:n leh­tien, Päi­vä­mie­hen ja Las­ten Po­lun, ti­laus- ja il­moi­tus­hin­nat nou­se­vat mal­til­li­ses­ti en­si vuo­den alus­ta.

Käsityöpajassa oli sekä vanhempia että nuoria. Heikkilän tytöt Salla, Ellen ja Matleena edustivat nuortapolvea. Margareetta Liukko (oikealla) opasti tarvittaessa ompelijoita.

Käsityöpajassa oli sekä vanhempia että nuoria. Heikkilän tytöt Salla, Ellen ja Matleena edustivat nuortapolvea. Margareetta Liukko (oikealla) opasti tarvittaessa ompelijoita.

Kuvat: Merja Sorjanen ja Natalia Niskala

Käsityöpajassa oli sekä vanhempia että nuoria. Heikkilän tytöt Salla, Ellen ja Matleena edustivat nuortapolvea. Margareetta Liukko (oikealla) opasti tarvittaessa ompelijoita.

Käsityöpajassa oli sekä vanhempia että nuoria. Heikkilän tytöt Salla, Ellen ja Matleena edustivat nuortapolvea. Margareetta Liukko (oikealla) opasti tarvittaessa ompelijoita.

Kuvat: Merja Sorjanen ja Natalia Niskala

Työpajat tuottavat monenlaista myytävää

Uutiset17.11.2022 12.30

Keit­ti­ön lin­jas­to on täyn­nä pi­par­kak­ku­ja, jois­ta osaa pa­ka­taan jo ra­si­oi­hin. Yk­si nuo­ris­ta val­mis­taa pi­kee­riä ja puo­li­kym­men­tä muu­ta nuor­ta on pur­sot­ta­mas­sa sitä sa­man tien pi­par­kak­ku­jen pääl­le. Lei­po­mon puo­lel­la hää­rii pi­par­ka­kun lei­po­jia.

SRK

SRK

Uusi julkaisukuvasto ilmestyi tänään

Uutiset16.11.2022 11.35

SRK:n tuo­re jul­kai­su­ku­vas­to esit­te­lee syk­syn uu­tuus­tuot­tei­ta ja tar­jouk­sia. Ku­vas­ton kan­nes­sa on Lum­me Brass, nel­jän vel­jek­sen kvar­tet­ti, jon­ka vas­ki­pu­hal­lin­mu­siik­kia kuul­laan uu­del­la ää­nit­teel­lä.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Kukaan ei ole syytön Jumalan edessä

Matkaevääksi16.11.2022 10.00

Kirk­koi­sä Au­gus­ti­nuk­sen mu­kaan Daa­vid kir­joit­ti tuo­mi­o­sun­nun­tain psal­min 143 poi­kan­sa Ab­sa­lo­min ka­pi­na­y­ri­tyk­sen ai­kaan. Vaik­ka psal­min lo­pul­li­nen kir­joi­tus­syy jää ar­voi­tuk­sek­si, sen sa­no­maan on help­po sa­mais­tua.

Lapsenoikeudet.fi

Lapsenoikeudet.fi

Lapsen oikeuksien viikko nostaa lasten ja nuorten äänet kuuluviin

Uutiset15.11.2022 9.00

Me­neil­lään ole­van tee­ma­vii­kon ta­voit­tee­na on edis­tää YK:n lap­sen oi­keuk­sien so­pi­muk­sen tun­net­tuut­ta eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten pa­ris­sa.

SRK:n johtokunta järjestäytyi uudelleen

Uutiset14.11.2022 10.00

SRK:n joh­to­kun­ta ko­koon­tui yli­mää­räi­seen ko­kouk­seen 11. mar­ras­kuu­ta. Pu­heen­joh­ta­jis­tos­sa ja työ­va­li­o­kun­nas­sa ta­pah­tui hen­ki­lö­vaih­dok­sia.

Pixabay

Pixabay

Jeesus kehottaa valvomaan omakohtaisessa uskossa

Sana sunnuntaiksi13.11.2022 6.10

Kym­me­nen neit­seen ver­taus opet­taa, mil­lai­nen on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta en­nen Kris­tuk­sen tois­ta tu­le­mis­ta. Toi­sen Pie­ta­rin kir­jeen mu­kaan het­ki tu­lee äk­ki­ar­vaa­mat­ta kuin va­ras yöl­lä (3:10).

Fuengirolassa pidettyihin syysseuroihin kokoontui runsaasti väkeä.

Fuengirolassa pidettyihin syysseuroihin kokoontui runsaasti väkeä.

Nikolai Saraste

Fuengirolassa pidettyihin syysseuroihin kokoontui runsaasti väkeä.

Fuengirolassa pidettyihin syysseuroihin kokoontui runsaasti väkeä.

Nikolai Saraste

Aurinkorannikon syysseuroissa pysähdyttiin uskomisen ilon äärelle

Uutiset12.11.2022 6.15

Py­häin­päi­vä­vii­kon­lop­pu­na pi­de­tyt syys­seu­rat ko­ko­si­vat run­saas­ti ih­mi­siä suo­ma­lai­sel­le seu­ra­kun­ta­ko­dil­le, joka si­jait­see kes­kei­sel­lä pai­kal­la Fu­en­gi­ro­las­sa.

Siunauksen signaalit -tulevaisuusselonteko kirvoitti lähes 60 puheenvuoroa kirkolliskokouksessa.

Siunauksen signaalit -tulevaisuusselonteko kirvoitti lähes 60 puheenvuoroa kirkolliskokouksessa.

Johanna Lumijärvi

Siunauksen signaalit -tulevaisuusselonteko kirvoitti lähes 60 puheenvuoroa kirkolliskokouksessa.

Siunauksen signaalit -tulevaisuusselonteko kirvoitti lähes 60 puheenvuoroa kirkolliskokouksessa.

Johanna Lumijärvi

Kirkolliskokous pureutui kansan ääniin

Uutiset11.11.2022 12.00

Kir­kol­lis­ko­kous kes­kus­te­li vilk­kaas­ti kir­kon Siu­nauk­sen sig­naa­lit -tu­le­vai­suus­se­lon­te­os­ta, jos­sa vah­va­na sig­naa­li­na nou­si esiin kuul­luk­si ja näh­dyk­si tu­le­mi­nen kir­kos­sa.

Turvasi on ikiaikojen Jumala

Matkaevääksi9.11.2022 9.15

Mökil­lä, kau­ka­na kau­pun­gin va­lois­ta, olem­me las­tem­me kans­sa ih­me­tel­leet täh­ti­tai­vas­ta: Kuin­ka val­ta­va on täh­tien mää­rä! Kuin­ka kau­ka­na ne ovat­kaan!