JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
26.11.2020

Si­nun tuo­mi­o­si, Her­ra, ovat oi­ke­at. Her­ra, sinä olet Kor­kein, maa­il­man val­ti­as. Ps. 97:8–9

Piispa Keskitalo keskusteli nuorten kanssa heidän opinnoistaan, taustoistaan ja tulevaisuudensuunnitelmastaan.

Piispa Keskitalo keskusteli nuorten kanssa heidän opinnoistaan, taustoistaan ja tulevaisuudensuunnitelmastaan.

Matti Erkkilä

Piispa Keskitalo keskusteli nuorten kanssa heidän opinnoistaan, taustoistaan ja tulevaisuudensuunnitelmastaan.

Piispa Keskitalo keskusteli nuorten kanssa heidän opinnoistaan, taustoistaan ja tulevaisuudensuunnitelmastaan.

Matti Erkkilä

Piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo vie­rai­li Reis­jär­ven opis­tol­la

Uutiset20.11.2020 10.25

Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo vie­rai­li Reis­jär­ven kris­til­li­sel­lä opis­tol­la Reis­jär­ven seu­ra­kun­nan piis­pan­tar­kas­tuk­sen yh­tey­des­sä mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä. Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ai­heut­ti­vat eri­tyis­jär­jes­te­ly­jä, mut­ta niis­tä huo­li­mat­ta koh­taa­mi­nen on läm­min ja an­toi­sa.

Jari Latvala (oik.) ja Mauno Kurunlahti toteavat, että suhtautuminen erityisjärjestelyihin rauhanyhdistysten tilaisuuksissa on ollut hyvin asiallista.

Jari Latvala (oik.) ja Mauno Kurunlahti toteavat, että suhtautuminen erityisjärjestelyihin rauhanyhdistysten tilaisuuksissa on ollut hyvin asiallista.

Sirkka Lehto

Jari Latvala (oik.) ja Mauno Kurunlahti toteavat, että suhtautuminen erityisjärjestelyihin rauhanyhdistysten tilaisuuksissa on ollut hyvin asiallista.

Jari Latvala (oik.) ja Mauno Kurunlahti toteavat, että suhtautuminen erityisjärjestelyihin rauhanyhdistysten tilaisuuksissa on ollut hyvin asiallista.

Sirkka Lehto

Eri­tyis­jär­jes­te­lyt mah­dol­lis­ta­vat ko­koon­tu­mi­set

Uutiset18.11.2020 10.15

Suu­rin osa rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä jär­jes­tää toi­mi­ta­loil­laan seu­ro­ja val­lit­se­van ko­ro­na­ti­lan­teen huo­mi­oi­den. Eri­lai­sia ta­pah­tu­mia voi jär­jes­tää niin kau­an kuin vi­ra­no­mais­mää­räyk­set an­ta­vat sii­hen mah­dol­li­suu­den. Jär­jes­tä­jän ja osal­lis­tu­jien edel­ly­te­tään toi­mi­van vas­tuul­li­ses­ti ja oh­jei­den mu­kai­ses­ti.

Viikon kysymys

Ju­ma­lan kan­sa pe­las­tuu

Matkaevääksi18.11.2020 9.15

Kirk­ko­vuo­den pää­tös ja Kris­tuk­sen ku­nin­kuu­den sun­nun­tai on kä­sil­lä. Ju­ma­la on kaik­ki­val­ti­as, ku­nin­kait­ten ku­nin­gas ja her­ro­jen her­ra. Lo­pun ajal­la hä­nen kan­san­sa viet­tää hä­nen val­ta­kun­tan­sa lo­pul­lis­ta voi­ton­juh­laa. Mikä on tämä val­ta­kun­ta ja mis­tä voi­tos­ta on ky­sy­mys?

Seu­ra pe­reh­tyi les­ta­di­o­lais­ten koh­taa­miin asen­tei­siin

Uutiset17.11.2020 9.15

Ai­ka­kaus­leh­ti Seu­ra jul­kai­si 5. mar­ras­kuu­ta teks­tin Hil­jai­sik­si hau­ku­tut, jos­sa toi­mit­ta­ja Mii­na Lep­pä­nen on pe­reh­ty­nyt les­ta­di­o­lai­siin koh­dis­tu­vaan vi­ha­pu­hee­seen sekä haas­ta­tel­lut kah­ta van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen he­rä­tys­liik­keen jä­sen­tä. Haas­ta­tel­lut ker­to­vat ni­mi­mer­kin suo­jas­sa koh­taa­mis­taan asen­teis­ta ja suh­tau­tu­mi­ses­ta les­ta­di­o­lai­sia koh­taan.

Juhani Ojalehto

Juhani Ojalehto

Jul­kai­su­ja us­kos­ta, toi­vos­ta ja jän­nit­tä­väs­tä seik­kai­lus­ta

Uutiset16.11.2020 14.05

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) jul­kai­si sun­nun­tai­na 15. mar­ras­kuu­ta vii­si uut­ta tuo­tet­ta. Uu­det jul­kai­sut tu­ke­vat us­ko­ne­lä­mää, si­vis­tä­vät ja viih­dyt­tä­vät.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Val­vo ja luo­ta lu­pauk­siin

Sana sunnuntaiksi15.11.2020 6.15

Kirk­ko­vuo­den kah­den vii­mei­sen py­hän teks­tit liit­ty­vät Jee­suk­sen toi­sen tu­le­mi­sen ajan ta­pah­tu­miin. Nämä tee­mat saat­ta­vat pe­lot­taa, ja niis­tä pu­hu­mi­nen tun­tuu mo­nes­ti vai­ke­al­ta. Us­kon­tun­nus­tuk­sen mu­kai­ses­ti Her­ram­me toi­nen tu­le­mi­nen kuu­luu kris­til­li­sen us­kon pe­rus­to­tuuk­siin. Ai­he on ai­na myös kiin­nos­ta­nut eri­lai­sia en­nus­ta­jia. Kui­ten­kin Jee­sus to­te­aa: ”Sitä päi­vää ja het­keä ei tie­dä ku­kaan, ei­vät en­ke­lit tai­vaas­sa ei­kä edes Poi­ka, ei ku­kaan muu kuin Isä” (Mark. 13:32).

– Diabeteksen kanssa oppii elämään, toteavat diabetesta sairastavan Onnin vanhemmat Matleena ja Mika Jokitalo.

– Diabeteksen kanssa oppii elämään, toteavat diabetesta sairastavan Onnin vanhemmat Matleena ja Mika Jokitalo.

kuva haastateltavilta

– Diabeteksen kanssa oppii elämään, toteavat diabetesta sairastavan Onnin vanhemmat Matleena ja Mika Jokitalo.

– Diabeteksen kanssa oppii elämään, toteavat diabetesta sairastavan Onnin vanhemmat Matleena ja Mika Jokitalo.

kuva haastateltavilta

Di­a­be­tek­ses­ta tuli osa ar­kea

Puhutaan maasta ja taivaasta14.11.2020 6.15

Lu­mi­jo­kis­ten Mat­lee­na ja Mika Jo­ki­ta­lon elä­mä mul­lis­tui va­jaa nel­jä vuot­ta sit­ten. Kuu­si­lap­si­sen per­heen kol­man­nek­si van­hin lap­si, On­ni, sai­ras­tui tam­mi­kuus­sa 2017 di­a­be­tek­seen. Nyt 5-vuo­ti­as poi­ka oli tuol­loin hiu­kan al­le 2-vuo­ti­as.

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

SRK:n kuva-arkisto

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

SRK:n kuva-arkisto

Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen tuot­to pää­tyy van­hem­pien tu­ek­si

Uutiset13.11.2020 15.30

Kirk­ko tie­dot­taa vuo­den 2020 Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen tuot­ta­neen kak­si mil­joo­naa eu­roa van­hem­muu­den tu­ke­mi­sel­le Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la. Ko­ro­na vai­kut­ti ke­räys­tuot­toi­hin ja kam­pan­join­tiin, min­kä seu­rauk­se­na ke­räys­tu­los oli yli mil­joo­nan edel­lis­vuo­tis­ta pie­nem­pi.

Tämän vuoden tammikuussa puhujat kautta maan kokoontuivat Jyväskylään.

Tämän vuoden tammikuussa puhujat kautta maan kokoontuivat Jyväskylään.

Tero Pitkälä

Tämän vuoden tammikuussa puhujat kautta maan kokoontuivat Jyväskylään.

Tämän vuoden tammikuussa puhujat kautta maan kokoontuivat Jyväskylään.

Tero Pitkälä

Pe­rin­tei­nen pu­hu­jien­ko­kous ja­kaan­tuu kol­meen osaan

Uutiset13.11.2020 9.00

Vuo­den­vaih­teen pu­hu­jien­ko­kous jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 9. tam­mi­kuu­ta 2021. Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mi­aan liit­ty­vien ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten vuok­si SRK val­mis­te­lee ko­kous­ta ha­jau­tet­tu­na eri paik­ka­kun­nil­le.

Kuva: Juhani Ojalehto

Kuva: Juhani Ojalehto

Vii­si uu­tuut­ta tu­le­vat myyn­tiin sun­nun­tai­na

Uutiset12.11.2020 9.00

SRK jär­jes­tää en­si sun­nun­tais­ta al­ka­en 15.–22. mar­ras­kuu­ta jul­kai­su­vii­kon, jol­loin ke­säl­lä jul­kais­tu­ja tuot­tei­ta myy­dään tar­jous­hin­taan.

Pa­luu su­vi­seu­ra­tun­nel­miin!

Mainos11.11.2020 15.55

Ää­ni­te vie Mu­hok­sen Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lui­hin liit­ty­nee­seen yh­teis­lau­lu­ta­pah­tu­maan Ou­lun tuo­mi­o­kirk­koon.

SRK:n joh­to­kun­ta vies­tit­tää Poh­jois-Ame­ri­kan kris­til­li­syy­den ti­lan­tees­ta

Uutiset11.11.2020 12.00

Elä­väs­sä kris­til­li­syy­des­sä tun­ne­taan Py­hän Hen­gen luo­maa yh­teyt­tä yli maan­tie­teel­lis­ten ra­jo­jen. Hen­gen he­del­mää on yh­tei­nen rak­kaus. Jee­suk­sen mu­kaan se on tun­to­merk­ki, jos­ta maa­il­ma tun­tee hä­nen oman­sa (Joh. 13:35).

Ra­kas­ta­va koh­taa­mi­nen roh­kai­see

Matkaevääksi11.11.2020 6.15

Pu­he­lin vä­räh­tää tas­kus­sa saa­pu­neen vies­tin mer­kik­si. Sana “tsemp­piä” ja peu­ka­lon kuva roh­kai­se­vat. Tie­dän, et­tä mi­nua muis­te­taan ja roh­kais­taan. En ole yk­sin.

Reijo Lohi toivoo, että laulujen käännöstyö onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, jotta lauluja olisi mukava laulaa. Kuvaushetkellä hänellä oli kesken Siionin laulun 22, Tallin seimen luona kerran, kääntäminen viroksi.

Reijo Lohi toivoo, että laulujen käännöstyö onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, jotta lauluja olisi mukava laulaa. Kuvaushetkellä hänellä oli kesken Siionin laulun 22, Tallin seimen luona kerran, kääntäminen viroksi.

Kuva Reijo Lohelta

Reijo Lohi toivoo, että laulujen käännöstyö onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, jotta lauluja olisi mukava laulaa. Kuvaushetkellä hänellä oli kesken Siionin laulun 22, Tallin seimen luona kerran, kääntäminen viroksi.

Reijo Lohi toivoo, että laulujen käännöstyö onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, jotta lauluja olisi mukava laulaa. Kuvaushetkellä hänellä oli kesken Siionin laulun 22, Tallin seimen luona kerran, kääntäminen viroksi.

Kuva Reijo Lohelta

Vi­ron­kie­li­sil­le on lu­vas­sa uu­sia lau­lu­ja

Uutiset9.11.2020 14.45

Vi­ron kie­len kään­tä­jil­lä riit­tää nyt työ­tä, kun uu­det Sii­o­nin lau­lut ja vir­ret odot­ta­vat kään­tä­mis­tään.

Jouni Tissari viettää aikaa ulkona nuorimman lapsensa Violan (vas. takana) sekä lastenlapsiensa Noelin, Aadan (vas. edessä), Iisan ja Lilianin kanssa.

Jouni Tissari viettää aikaa ulkona nuorimman lapsensa Violan (vas. takana) sekä lastenlapsiensa Noelin, Aadan (vas. edessä), Iisan ja Lilianin kanssa.

Helmi Yrjänä

Jouni Tissari viettää aikaa ulkona nuorimman lapsensa Violan (vas. takana) sekä lastenlapsiensa Noelin, Aadan (vas. edessä), Iisan ja Lilianin kanssa.

Jouni Tissari viettää aikaa ulkona nuorimman lapsensa Violan (vas. takana) sekä lastenlapsiensa Noelin, Aadan (vas. edessä), Iisan ja Lilianin kanssa.

Helmi Yrjänä

”Isyy­des­sä pa­ras­ta on lap­set”

Puhutaan maasta ja taivaasta8.11.2020 10.00

Met­säs­sä liik­ku­mi­sen li­säk­si Jou­ni Tis­sa­ri pe­laa las­ten­sa kans­sa säh­lyä pari ker­taa vii­kos­sa. Myös reis­sut, ku­ten su­vi­seu­ra­mat­kat ovat mu­ka­vaa yh­teis­tä ai­kaa.

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

An­teek­si­an­ta­muk­sen mää­rä on ää­re­tön

Sana sunnuntaiksi8.11.2020 7.20

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­ti on kris­til­li­ses­sä pe­rin­tees­sä tun­net­tu ni­mel­lä Kris­tuk­sen kirk­ko­la­ki. Ai­em­min Jee­sus oli ker­to­nut ver­tauk­sen Hy­väs­tä Pai­me­nes­ta, joka et­sii huk­kaan jou­tu­neen lam­paan. Jee­sus jat­kaa: ”Sa­moin ei tei­dän tai­vaal­li­nen Isän­ne tah­do, et­tä yk­si­kään näis­tä vä­häi­sis­tä jou­tui­si huk­kaan.”

MW3:n järjestötapaamisen osallistujat. Ylärivi: Jon Bloomquist, Miika Kopperoinen, Pekka Kainua, Veli-Matti Heikkinen, Adrian Pirness. Keskirivi: Jean Claude Maniragaba, Jospeh Kuse, Alphonse Haba, Nicolas Koffi Deh. Alarivi: Israel Nosalhta Egharevba, Aqeel Aftab, Samuel Okola, Easmond Missalie.

MW3:n järjestötapaamisen osallistujat. Ylärivi: Jon Bloomquist, Miika Kopperoinen, Pekka Kainua, Veli-Matti Heikkinen, Adrian Pirness. Keskirivi: Jean Claude Maniragaba, Jospeh Kuse, Alphonse Haba, Nicolas Koffi Deh. Alarivi: Israel Nosalhta Egharevba, Aqeel Aftab, Samuel Okola, Easmond Missalie.

Kuvankaappaus kokouksesta 8.10.2020

MW3:n järjestötapaamisen osallistujat. Ylärivi: Jon Bloomquist, Miika Kopperoinen, Pekka Kainua, Veli-Matti Heikkinen, Adrian Pirness. Keskirivi: Jean Claude Maniragaba, Jospeh Kuse, Alphonse Haba, Nicolas Koffi Deh. Alarivi: Israel Nosalhta Egharevba, Aqeel Aftab, Samuel Okola, Easmond Missalie.

MW3:n järjestötapaamisen osallistujat. Ylärivi: Jon Bloomquist, Miika Kopperoinen, Pekka Kainua, Veli-Matti Heikkinen, Adrian Pirness. Keskirivi: Jean Claude Maniragaba, Jospeh Kuse, Alphonse Haba, Nicolas Koffi Deh. Alarivi: Israel Nosalhta Egharevba, Aqeel Aftab, Samuel Okola, Easmond Missalie.

Kuvankaappaus kokouksesta 8.10.2020

Eri mai­den edus­ta­jat tu­tus­tui­vat toi­siin­sa

Uutiset7.11.2020 8.00

Laa­ja van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten jär­jes­tö­ta­paa­mi­nen rai­va­si tie­tä yh­teis­ten re­aa­li­ai­kais­ten ko­koon­tu­mis­ten to­teut­ta­mi­sel­le.

Ai­ka, Ju­ma­lan an­ta­ma lah­ja

Pääkirjoitukset7.11.2020 6.40

Ju­ma­la loi maa­il­man kuu­des­sa päi­väs­sä (1. Moos). Seit­se­män­te­nä päi­vä­nä hän le­pä­si (1. Moos. 2:2). Näin lu­kee Raa­ma­tun al­ku­leh­dil­lä.

Ko­ti­sii­o­nin työs­sä yh­tei­sen asi­an ää­rel­lä

Pääkirjoitukset6.11.2020 12.31

Sii­o­nin työs­sä tar­vi­taan mo­nen­lai­sia lah­jo­ja, sil­lä teh­tä­vät­kin ovat mo­net. On ol­ta­va joku, joka ra­ken­taa ja yl­lä­pi­tää seu­ro­jen pi­toon tar­vit­ta­vat ti­lat. Sa­moin hän, joka opet­taa ja saar­naa Ju­ma­lan sa­naa. On työ­teh­tä­viä heil­le, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat kuu­le­mi­sen etääl­lä­kin seu­ra­pai­kas­ta. Tär­ke­ää on kan­taa huol­ta niin ko­ti­sii­o­nin ta­lou­des­ta kuin toi­min­nan suun­nit­te­lus­ta­kin. Mil­lai­sia seu­ra­ti­lai­suu­det oli­si­vat­kaan, jos pai­kal­la ei oli­si sä­es­tä­jää, esi­lau­la­jaa tai seu­rai­sän­tää? Kai­kil­la eri työ­teh­tä­vil­lä on sama pää­mää­rä, mah­dol­lis­taa Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­nen.

Kirkolliskokouksen kolme Mattia saman pöydän ympärillä: Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo (vas.), Lapuan hiippakunnan edustaja Matti Salomäki sekä Oulun hiippakunnan edustaja Matti Taskila.

Kirkolliskokouksen kolme Mattia saman pöydän ympärillä: Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo (vas.), Lapuan hiippakunnan edustaja Matti Salomäki sekä Oulun hiippakunnan edustaja Matti Taskila.

Johanna Lumijärvi

Kirkolliskokouksen kolme Mattia saman pöydän ympärillä: Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo (vas.), Lapuan hiippakunnan edustaja Matti Salomäki sekä Oulun hiippakunnan edustaja Matti Taskila.

Kirkolliskokouksen kolme Mattia saman pöydän ympärillä: Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo (vas.), Lapuan hiippakunnan edustaja Matti Salomäki sekä Oulun hiippakunnan edustaja Matti Taskila.

Johanna Lumijärvi

Kir­kon roo­li kes­kus­te­lut­ti kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa: Kirk­ko on elä­män puo­lel­la

Uutiset6.11.2020 10.30

Kirk­ko ei saa tai­pua maal­lis­tu­van kan­san myö­tä, lin­ja­si SRK:n pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la täy­sis­tun­nos­sa.

Pohjois-Suomen leirikeskuksen, Rautiosaaren, vihkiäiset olivat vuonna 1984. Peruskorjaus valmistui vuonna 2018.

Pohjois-Suomen leirikeskuksen, Rautiosaaren, vihkiäiset olivat vuonna 1984. Peruskorjaus valmistui vuonna 2018.

Päivi Martikainen

Pohjois-Suomen leirikeskuksen, Rautiosaaren, vihkiäiset olivat vuonna 1984. Peruskorjaus valmistui vuonna 2018.

Pohjois-Suomen leirikeskuksen, Rautiosaaren, vihkiäiset olivat vuonna 1984. Peruskorjaus valmistui vuonna 2018.

Päivi Martikainen

Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­toi­min­ta tau­ko­si

Uutiset5.11.2020 16.35

Lei­rit Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kuk­ses­sa on lak­kau­tet­tu lop­pu­vuo­den ajak­si. Toi­veis­sa on, et­tä toi­min­ta jat­kui­si vuo­den­vaih­teen jäl­keen.

Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo vieraili Helsingin Rauhanyhdistyksen seuroissa marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina. Etupenkissä Matti Hintikka (vas.), Teemu Laajasalo, Jukka Palola, Samuel Kopperoinen ja Anna Karhumaa.

Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo vieraili Helsingin Rauhanyhdistyksen seuroissa marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina. Etupenkissä Matti Hintikka (vas.), Teemu Laajasalo, Jukka Palola, Samuel Kopperoinen ja Anna Karhumaa.

Johanna Lumijärvi

Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo vieraili Helsingin Rauhanyhdistyksen seuroissa marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina. Etupenkissä Matti Hintikka (vas.), Teemu Laajasalo, Jukka Palola, Samuel Kopperoinen ja Anna Karhumaa.

Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo vieraili Helsingin Rauhanyhdistyksen seuroissa marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina. Etupenkissä Matti Hintikka (vas.), Teemu Laajasalo, Jukka Palola, Samuel Kopperoinen ja Anna Karhumaa.

Johanna Lumijärvi

Piis­pa vie­rai­li Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä – Laa­ja­sa­lo ar­vos­taa rau­ha­nyh­dis­tys­ten työ­tä

Uutiset5.11.2020 13.00

Hel­sin­gin hiip­pa­kun­nan piis­pa Tee­mu Laa­ja­sa­lo vie­rai­li Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­rois­sa mar­ras­kuun en­sim­mäi­se­nä sun­nun­tai­na.

Viikon kysymys