JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1.7.2022

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Jumala siunasi Johanneksen vanhempia

Sana sunnuntaiksi25.6.2022 6.00

Jo­han­nek­sen syn­ty­mään liit­ty­vät ih­meet pu­hut­te­li­vat ai­ka­lai­sia, jot­ka tun­nis­ti­vat sii­nä Ju­ma­lan teot.

Marjatta Parkkila (vas.), Maire Leinonen, Vappu Mattila, Osmo Hyväri (takana), Aili Nissilä, Risto Taskila, Aaro Mattila, Eero Kinnnunen ja Armas Lehtola olivat muistelemassa Raahen suviseuroja. Tilaisuuden juonsi Matti Nissilä (oik.).

Marjatta Parkkila (vas.), Maire Leinonen, Vappu Mattila, Osmo Hyväri (takana), Aili Nissilä, Risto Taskila, Aaro Mattila, Eero Kinnnunen ja Armas Lehtola olivat muistelemassa Raahen suviseuroja. Tilaisuuden juonsi Matti Nissilä (oik.).

Risto Havia

Marjatta Parkkila (vas.), Maire Leinonen, Vappu Mattila, Osmo Hyväri (takana), Aili Nissilä, Risto Taskila, Aaro Mattila, Eero Kinnnunen ja Armas Lehtola olivat muistelemassa Raahen suviseuroja. Tilaisuuden juonsi Matti Nissilä (oik.).

Marjatta Parkkila (vas.), Maire Leinonen, Vappu Mattila, Osmo Hyväri (takana), Aili Nissilä, Risto Taskila, Aaro Mattila, Eero Kinnnunen ja Armas Lehtola olivat muistelemassa Raahen suviseuroja. Tilaisuuden juonsi Matti Nissilä (oik.).

Risto Havia

Merenranta toimi suviseura-alueena Raahessa

Uutiset24.6.2022 7.00

Raa­hes­sa muis­tel­tiin vuo­den 1962 su­vi­seu­ro­ja, jois­ta on ku­lu­nut 60 vuot­ta. Su­vi­seu­rat oli­vat kol­mi­päi­väi­set, ja ne jär­jes­tet­tiin kes­kel­lä viik­koa me­ren­ran­nal­la.

Laulukirja kesäseuroihin

Mainos23.6.2022 14.00

Lau­lu­kir­ja­so­vel­lus tuo Sii­o­nin lau­lu­jen ja vir­sien sa­nat kaik­kiin ke­sän lau­lu­het­kiin. Uu­teen so­vel­luk­seen saa pie­nes­tä li­sä­mak­sus­ta han­kit­tua myös nuo­tit ja kuun­nel­ta­vat me­lo­di­at.

Laulu rohkaisee uskon tiellä

Mainos23.6.2022 9.00

Ka­ve­rit ja rip­pi­lau­lu – sii­nä kak­si asi­aa, jot­ka jää­vät mo­nil­le nuo­ril­le mie­leen rip­pi­kou­lus­ta. Täs­tä yk­sin­ker­tai­ses­ta läh­tö­koh­das­ta syn­tyi idea val­ta­kun­nal­li­sis­ta, Ou­lus­sa, Jy­väs­ky­läs­sä ja Hel­sin­gis­sä pi­det­tä­vis­tä kon­fir­maa­ti­o­lau­lu­ti­lai­suuk­sis­ta.

Esikoisensa ja miehensä menettäneen Leila Koiviston elämään on mahtunut koettelemuksia. – Kaikesta on kuitenkin aina selvitty, hän toteaa.

Esikoisensa ja miehensä menettäneen Leila Koiviston elämään on mahtunut koettelemuksia. – Kaikesta on kuitenkin aina selvitty, hän toteaa.

Esko Korkeakoski

Esikoisensa ja miehensä menettäneen Leila Koiviston elämään on mahtunut koettelemuksia. – Kaikesta on kuitenkin aina selvitty, hän toteaa.

Esikoisensa ja miehensä menettäneen Leila Koiviston elämään on mahtunut koettelemuksia. – Kaikesta on kuitenkin aina selvitty, hän toteaa.

Esko Korkeakoski

Koettelemukset valmistelivat parannukseen

Puhutaan maasta ja taivaasta23.6.2022 7.00

Lem­pää­lä­läi­sen Lei­la Koi­vis­ton lap­suu­den ko­ti­ky­lä oli tyy­pil­li­nen maa­lais­ky­lä Jy­väs­ky­läs­sä. Isä oli töis­sä rau­ta­teil­lä ja äi­ti pal­ve­lu­a­lal­la. Isän äi­ti toi­mi Vaa­ja­kos­kel­la seu­ra­kun­nan py­hä­kou­lun opet­ta­ja­na.

Siikatörmän leirikeskuksessa järjestetään juhannusaaton seurat. Kuva on vuoden 2018 juhannusseuroista.

Siikatörmän leirikeskuksessa järjestetään juhannusaaton seurat. Kuva on vuoden 2018 juhannusseuroista.

Arttu Alasaarela

Siikatörmän leirikeskuksessa järjestetään juhannusaaton seurat. Kuva on vuoden 2018 juhannusseuroista.

Siikatörmän leirikeskuksessa järjestetään juhannusaaton seurat. Kuva on vuoden 2018 juhannusseuroista.

Arttu Alasaarela

Leirikeskuksissa järjestetään juhannusaaton seuroja

Uutiset22.6.2022 15.45

Pe­rin­tei­siä ju­han­nu­saa­ton seu­ro­ja jär­jes­te­tään kai­kis­sa lei­ri­kes­kuk­sis­sa Han­ka­sal­mea lu­kuun ot­ta­mat­ta.

Helmi Yrjänä

Helmi Yrjänä

Jumalalla on suunnitelma jokaiselle

Uutiset22.6.2022 9.30

Evan­ke­liu­min vies­ti on kul­ke­nut alus­ta as­ti sa­ma­na ja py­syy muut­tu­mat­to­ma­na maa­il­man lop­puun as­ti.

Evankeliumin leipä poistaa sielun hädän

Matkaevääksi22.6.2022 6.00

En­si sun­nun­tain ai­hee­na on kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Päi­vän Psal­mi ker­too ih­mi­ses­tä, joka on va­jon­nut toi­vot­to­muu­teen. Heik­kou­den het­kel­lä vi­ha­mie­het ovat käy­neet hä­nen kimp­puun­sa, hän on kuin huk­ku­va ih­mi­nen. Näin sie­lun­vi­hol­li­nen toi­mii vie­lä­kin on­net­to­muu­den het­kel­lä. Ju­ma­la al­kaa usein toi­mia sil­loin, kun ih­mi­sen voi­mat lop­pu­vat: ”Kor­keu­des­taan hän ojen­si kä­ten­sä ja tart­tui mi­nuun, hän veti mi­nut ylös sy­vis­tä ve­sis­tä” (Ps. 18:16).

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Esirukouspyynnöt Lopen Suviseuroissa

Uutiset21.6.2022 7.00

Vuo­den 2022 Su­vi­seu­rois­sa ke­rä­tään esi­ru­kous­pyyn­tö­jä pai­kan pääl­lä ken­täl­lä, sa­kas­tin yh­tey­des­sä. Esi­ru­kous­pis­te on au­ki per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na kel­lo 9–21 sekä sun­nun­tai­na kel­lo 9–18.

Sini Yrjänä

Sini Yrjänä

Uusi pappi SRK:n rippi­koulu­työhön

Uutiset20.6.2022 10.00

Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo toi­mit­ti sun­nun­tai­na 12. ke­sä­kuu­ta pap­pis­vih­ki­myk­sen Ou­lun tuo­mi­o­kir­kos­sa. Sii­ka­jo­en Paa­vo­las­sa asu­va te­o­lo­gi­an mais­te­ri Mik­ko Kin­nu­nen sai vi­ran­hoi­to­mää­räyk­sen Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen pal­ve­luk­seen 25 pro­sen­tin työ­a­jal­la vih­ki­mys­päi­väs­tä al­ka­en 16.3.2024 saak­ka ja Py­hä­jo­en seu­ra­kun­taan 50 pro­sen­tin työ­a­jal­la elo­kuun alus­ta ku­lu­van vuo­den lop­puun saak­ka. Kin­nu­nen toi­mii SRK:lla rip­pi­kou­lu­työs­sä.

Kirja, jossa on helppo hengittää

Mainos20.6.2022 9.00

Hiek­ka ra­hi­see ka­vi­oi­den al­la ja edel­lä hei­luu Vee­ran po­ni­hän­tä. Tun­nen Ru­fuk­sen ihon vä­räh­tä­vän. Vie­rel­lä­ni rat­sas­taa Ma­riel­la. Hä­nen koh­ta­lon­sa kiin­nos­taa mi­nua; hän on me­net­tä­nyt mo­lem­mat van­hem­pan­sa, ei­kä hä­nel­lä ole ny­kyi­ses­sä per­hees­sään yh­tään lä­heis­tä ih­mis­tä. Osa ty­tön ko­dis­ta on tal­leil­la, osa la­dos­sa, jo­hon hän on ra­ken­ta­nut it­sel­leen ko­din omis­ta tär­keis­tä asi­ois­taan. Mi­ten hän sel­vi­ää?

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Evankeliumi lupaa iankaikkisen elämän

Sana sunnuntaiksi19.6.2022 6.00

Ajal­li­nen rik­kaus on ka­to­a­vaa, mut­ta sy­dä­men us­ko on aar­re, joka an­taa toi­von ikui­ses­ta elä­mäs­tä.

SRK:n toimistolla muistettiin 35-vuotisen äänitystyön päättävää Pekka Karjulaa. Mukana oli myös Sirpa-vaimo. ”Äänitystyöt venyivät usein iltaan asti, mikä vaati myös muulta perheeltä joustamista, kiitteli Karjula vaimoaan tilaisuudessa.”

SRK:n toimistolla muistettiin 35-vuotisen äänitystyön päättävää Pekka Karjulaa. Mukana oli myös Sirpa-vaimo. ”Äänitystyöt venyivät usein iltaan asti, mikä vaati myös muulta perheeltä joustamista, kiitteli Karjula vaimoaan tilaisuudessa.”

Johannes Saukko

SRK:n toimistolla muistettiin 35-vuotisen äänitystyön päättävää Pekka Karjulaa. Mukana oli myös Sirpa-vaimo. ”Äänitystyöt venyivät usein iltaan asti, mikä vaati myös muulta perheeltä joustamista, kiitteli Karjula vaimoaan tilaisuudessa.”

SRK:n toimistolla muistettiin 35-vuotisen äänitystyön päättävää Pekka Karjulaa. Mukana oli myös Sirpa-vaimo. ”Äänitystyöt venyivät usein iltaan asti, mikä vaati myös muulta perheeltä joustamista, kiitteli Karjula vaimoaan tilaisuudessa.”

Johannes Saukko

Äänittäjän työ sisälsi kahdet suviseurat kesässä

Uutiset18.6.2022 7.00

Ää­nit­tei­den val­mis­ta­mi­nen muut­tui kol­mes­sa vuo­si­kym­me­nes­sä leik­kaa, teip­paa -tek­nii­kas­ta hii­ren klik­kauk­siin tie­to­ko­neen näy­töl­lä.

Retkellä kerättiin myös varoja Kajaanin Rauhanyhdistykselle.

Retkellä kerättiin myös varoja Kajaanin Rauhanyhdistykselle.

Risto Myllynen

Retkellä kerättiin myös varoja Kajaanin Rauhanyhdistykselle.

Retkellä kerättiin myös varoja Kajaanin Rauhanyhdistykselle.

Risto Myllynen

Retki miesväen kesken

Uutiset17.6.2022 9.40

– Teh­dään yh­des­sä täs­tä mie­leen­pai­nu­va ja mu­ka­va ret­ki. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa mu­kaan.

Kauan kaivattu kirja seurustelusta

Mainos16.6.2022 9.00

Ra­kas­tu­mi­nen on si­sin­tä ra­vi­sut­ta­va tun­ne ja elä­mää muut­ta­va ko­ke­mus. Mi­ten sen kans­sa ele­tään ja mis­tä saa roh­keut­ta ot­taa seu­raa­van as­ke­leen?

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Jämsän opistoseuroihin tarvitaan työvoimaa

Uutiset15.6.2022 7.45

Jäm­sän Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton ke­sä­seu­rat on 21.–24.7.2022 Keu­ruul­la. Jär­jes­tä­mis­vas­tuus­sa ole­va pää­toi­mi­kun­ta to­te­si ko­kouk­ses­saan per­jan­tai­na 10.6., et­tä työ­voi­maa seu­roi­hin tar­vi­taan vie­lä run­saas­ti.

Usko Jumalaan on aarre

Matkaevääksi15.6.2022 6.00

Ih­mi­set ovat kaut­ta ai­ko­jen ke­rän­neet ajal­lis­ta rik­kaut­ta it­sel­leen ja pyr­ki­neet sil­lä tur­vaa­maan elä­mään­sä. Näin oli Jee­suk­sen­kin ai­ka­na.

A.-L.S.

A.-L.S.

Kirkon keskusteluapu päivystää koko kesän

Uutiset14.6.2022 6.00

Kir­kon kes­kus­te­lu­a­pu on tä­nä­kin vuon­na ta­voi­tet­ta­vis­sa koko ke­sän. Kir­kon kes­kus­te­lu­a­puun voi ot­taa yh­teyt­tä, kun jo­kin asia pai­naa miel­tä. Kes­kus­te­lu­a­puun voi soit­taa, cha­ta­ta, kir­joit­taa net­ti­päi­vys­tä­jil­le tai lait­taa kir­jeen pos­tin kaut­ta. Vii­me ai­koi­na ylei­sim­piä kes­kus­te­lu­nai­hei­ta ovat ol­leet ih­mis­suh­teet, hy­vin­voin­ti ja ar­jen ti­lan­ne.

Lähetystyössä Afrikan Kultarannikolla

Mainos13.6.2022 9.00

Rai­mo Ös­ter­ber­gin kir­jan ”Sa­man Isän lap­sia” avul­la pää­set tu­tus­tu­maan ta­run­hoh­toi­seen ja vä­ri­kyl­läi­seen Af­rik­kaan ja sen sy­dä­mel­li­siin ih­mi­siin.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Salattu Jumala avautuu uskon kautta

Sana sunnuntaiksi12.6.2022 7.00

Jee­sus oli val­mis kes­kus­te­le­maan elä­män tär­keim­mäs­tä asi­as­ta, Ju­ma­lan lap­sek­si pää­se­mi­ses­tä, kun juu­ta­lai­sen neu­vos­ton jä­sen Ni­ko­de­mos tuli yöl­lä ta­paa­maan hän­tä.