JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
28.10.2021

Pe­rus­tus on jo las­ket­tu, ja se on Jee­sus Kris­tus. Muu­ta pe­rus­tus­ta ei ku­kaan voi las­kea.

1 Kor. 3:11

Sa­vi­as­ti­ois­sa nä­kyy Ju­ma­lan voi­ma

Matkaevääksi27.10.2021 6.00

Mi­kä­hän sii­nä on, kun ar­jen kes­kel­lä löy­dän it­se­ni tois­tu­vas­ti tur­me­luk­ses­sa? Jos­kus tur­me­lus liit­tyy sii­hen, et­tä kans­saih­mi­set ei­vät ole toi­mi­neet toi­vo­mal­la­ni ta­val­la. Toi­si­naan taas miel­tä apeut­taa se, et­tä Ju­ma­la ei ole joh­dat­ta­nut asi­oi­ta ja elä­mää­ni toi­vo­mal­la­ni ta­val­la.

Tulevan kesän 2022 viestintätehtäviä harjoiteltiin viime viikonloppuna Jämsän opistolla. Reportteri Lassi Alasaarela haastattelee livevideoinnin tuottajaa Sakke Hintsalaa.

Tulevan kesän 2022 viestintätehtäviä harjoiteltiin viime viikonloppuna Jämsän opistolla. Reportteri Lassi Alasaarela haastattelee livevideoinnin tuottajaa Sakke Hintsalaa.

Antti Nenonen

Tulevan kesän 2022 viestintätehtäviä harjoiteltiin viime viikonloppuna Jämsän opistolla. Reportteri Lassi Alasaarela haastattelee livevideoinnin tuottajaa Sakke Hintsalaa.

Tulevan kesän 2022 viestintätehtäviä harjoiteltiin viime viikonloppuna Jämsän opistolla. Reportteri Lassi Alasaarela haastattelee livevideoinnin tuottajaa Sakke Hintsalaa.

Antti Nenonen

Re­port­te­ri: “Kuu­los­taa het­ki het­kel­tä pa­rem­mal­ta” – Jäm­sän opis­tol­la pi­det­tiin en­sim­mäi­nen vies­tin­tä­kurs­si en­si ke­sää var­ten

Uutiset26.10.2021 14.35

Ke­sän 2022 suur­ten seu­ra­ta­pah­tu­mien en­sim­mäi­nen vies­tin­tä­kurs­si pi­det­tiin vii­kon­lop­pu­na Jäm­sän opis­tol­la. Las­si Ala­saa­re­la tu­tus­tui re­port­te­rin teh­tä­vään, Sak­ke Hint­sa­la val­mis­tau­tui tu­le­viin vi­de­oin­tei­hin.

SRK julkisti uuden mobiililaulukirjasovelluksen livelähetyksessä 24. lokakuuta. Samasta sovelluksesta voi ostaa SRK:n, LLC:n ja SFC:n laulukirjat.

SRK julkisti uuden mobiililaulukirjasovelluksen livelähetyksessä 24. lokakuuta. Samasta sovelluksesta voi ostaa SRK:n, LLC:n ja SFC:n laulukirjat.

Kuvakaappaus SRK:n syysinfosta YouTubesta 24.10.2021

SRK julkisti uuden mobiililaulukirjasovelluksen livelähetyksessä 24. lokakuuta. Samasta sovelluksesta voi ostaa SRK:n, LLC:n ja SFC:n laulukirjat.

SRK julkisti uuden mobiililaulukirjasovelluksen livelähetyksessä 24. lokakuuta. Samasta sovelluksesta voi ostaa SRK:n, LLC:n ja SFC:n laulukirjat.

Kuvakaappaus SRK:n syysinfosta YouTubesta 24.10.2021

Uu­si mo­bii­li­lau­lu­kir­ja pal­ve­lee kol­mel­la kie­lel­lä – käyt­tä­jä ko­ko­aa ha­lu­a­man­sa si­säl­lön

Uutiset25.10.2021 15.00

Uni­ver­saa­li­so­vel­lus so­pii kan­sain­vä­li­sel­le käyt­tä­jäl­le. Kol­men eri­kie­li­sen lau­lu­kir­jan li­säk­si sii­hen voi os­taa li­sä­o­sia.

Viikon kysymys

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Yh­teys Ju­ma­laan syn­tyy Jee­suk­sen kaut­ta

Sana sunnuntaiksi17.10.2021 6.00

Ruo­kai­lu on Raa­ma­tun mais­sa vä­hin­tään yh­tä voi­ma­kas sym­bo­li yh­tey­del­le kuin Suo­mes­sa. Su­ku­lai­set tai ys­tä­vät ruo­kai­le­vat yh­des­sä luo­des­saan ja vah­vis­ta­es­saan si­tei­tä toi­siin­sa.

Pixabay

Pixabay

Kir­kon kes­kus­ra­has­ton ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­suun­ni­tel­ma hy­väk­syt­tä­väk­si kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le

Uutiset16.10.2021 8.00

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­to päät­ti ko­kouk­ses­saan 12.10.2021 liit­tää Kir­kon kes­kus­ra­has­ton ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­suun­ni­tel­man osak­si toi­min­ta- ja ta­lous­suun­ni­tel­maa.

Eero Kukko valitsi kuoroon edellisvuosien opistonuoria, “jotka ovat motivoituneita ja joiden äänen sointiväri sopii hyvin toisiinsa ja tämän tyyliseen musiikkiin.”

Eero Kukko valitsi kuoroon edellisvuosien opistonuoria, “jotka ovat motivoituneita ja joiden äänen sointiväri sopii hyvin toisiinsa ja tämän tyyliseen musiikkiin.”

Sasu Hartikainen

Eero Kukko valitsi kuoroon edellisvuosien opistonuoria, “jotka ovat motivoituneita ja joiden äänen sointiväri sopii hyvin toisiinsa ja tämän tyyliseen musiikkiin.”

Eero Kukko valitsi kuoroon edellisvuosien opistonuoria, “jotka ovat motivoituneita ja joiden äänen sointiväri sopii hyvin toisiinsa ja tämän tyyliseen musiikkiin.”

Sasu Hartikainen

Uu­del­la ää­nit­teel­lä tu­tut lau­lut puh­ke­a­vat kuk­kaan

Uutiset15.10.2021 8.00

Pian jul­kais­ta­val­la Tai­vaan kirk­kaut­ta -ää­nit­teel­lä on mo­nil­le tut­tu­ja tai­va­sai­hei­sia lau­lu­ja, jot­ka ovat saa­neet tuo­reut­ta uu­sien soi­tin­so­vi­tus­ten myö­tä.

Diakoniatoimikunnan jäsenet Elsa Pyörälä ja Terttu Angeria ideoivat tempauksen yhdessä toimikunnan naisten kanssa.

Diakoniatoimikunnan jäsenet Elsa Pyörälä ja Terttu Angeria ideoivat tempauksen yhdessä toimikunnan naisten kanssa.

Anni Kälkäjä

Diakoniatoimikunnan jäsenet Elsa Pyörälä ja Terttu Angeria ideoivat tempauksen yhdessä toimikunnan naisten kanssa.

Diakoniatoimikunnan jäsenet Elsa Pyörälä ja Terttu Angeria ideoivat tempauksen yhdessä toimikunnan naisten kanssa.

Anni Kälkäjä

Ruo­ka­tem­paus veti vä­keä

Uutiset14.10.2021 8.00

Kem­pe­leen Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­ta ja­koi ruo­kaa ko­tiin vie­tä­väk­si.

Ju­ma­la on kär­si­väl­li­nen

Matkaevääksi13.10.2021 6.00

Jos­kus lu­kies­sa­ni Raa­ma­tus­ta Is­ra­e­lin kan­san vai­heis­ta esi­mer­kik­si kor­pi­va­el­luk­sen osal­ta mie­lee­ni on nous­sut ih­me­tys, kuin­ka vä­hän ai­kaa kan­sa py­syi us­kol­li­se­na Ju­ma­lan tah­dol­le. On nous­sut jopa myö­tä­hä­pe­än tun­ne: vaik­ka Ju­ma­la osoit­ti mo­nel­la lail­la ih­meel­li­sen voi­man­sa, pian kan­sa hor­jui ja al­koi va­lit­taa tai poik­ke­si jopa epä­ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen kul­tais­ta va­sik­kaa pal­vo­maan. Jos­kus olen ih­me­tel­lyt, mik­si Raa­ma­tus­sa ker­ro­taan niin laa­jas­ti sii­tä, kuin­ka kan­sa oli tot­te­le­ma­ton­ta Ju­ma­lal­le.

Lasse Ojamo kaivinkoneineen purki vanhan toimitalon muutamassa päivässä.

Lasse Ojamo kaivinkoneineen purki vanhan toimitalon muutamassa päivässä.

Raija Fager

Lasse Ojamo kaivinkoneineen purki vanhan toimitalon muutamassa päivässä.

Lasse Ojamo kaivinkoneineen purki vanhan toimitalon muutamassa päivässä.

Raija Fager

Me­ri­kar­vi­an van­ha toi­mi­ta­lo väis­tyi uu­den tiel­tä

Uutiset12.10.2021 8.00

Uu­den toi­mi­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen kes­ti noin vii­si vuot­ta. Van­ha ka­to­si ton­til­ta muu­ta­mas­sa päi­väs­sä.

Milka Koistinen

Milka Koistinen

Paa­rin­kan­ta­jan työ­vä­li­nei­nä oli­vat vain paa­rit, kä­det ja ja­lat

Puhutaan maasta ja taivaasta11.10.2021 9.00

Ka­jaa­ni­lai­nen Pek­ka Kois­ti­nen sei­soi nuo­ruus­vuo­si­naan use­as­ti su­vi­seu­ra­tel­tas­sa ol­leen vih­re­än tai pu­nai­sen ris­tin vie­res­sä. Kyl­tis­sä luki PAA­RIT.

– Tänäänkin voimme luottaa siihen, että Jumala on armollinen, Pattijoen pyhäkoulun osallistujat kuulivat.

– Tänäänkin voimme luottaa siihen, että Jumala on armollinen, Pattijoen pyhäkoulun osallistujat kuulivat.

Saara Holappa

– Tänäänkin voimme luottaa siihen, että Jumala on armollinen, Pattijoen pyhäkoulun osallistujat kuulivat.

– Tänäänkin voimme luottaa siihen, että Jumala on armollinen, Pattijoen pyhäkoulun osallistujat kuulivat.

Saara Holappa

“Ju­ma­la on lu­van­nut pi­tää meis­tä huol­ta” – lap­set ja van­hem­mat py­hä­kou­lus­sa

Uutiset10.10.2021 12.00

Pat­ti­jo­en py­hä­kou­lun osal­lis­tu­jat muis­te­li­vat Is­ra­e­lin kan­san erä­maa­va­el­lus­ta. Ju­ma­la piti kan­sas­taan huol­ta, ja hän on lu­van­nut pi­tää huo­len myös tä­män ajan ih­mi­sis­tä.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Evan­ke­liu­mi puh­dis­taa sy­dä­men

Sana sunnuntaiksi10.10.2021 7.05

Us­ko ja epä­us­ko käy­vät kamp­pai­lua ih­mi­sen si­sim­mäs­sä. Syn­tien an­teek­si­an­ta­mus puh­dis­taa epä­us­koi­sen ja syn­ti­sen sy­dä­men.

Kaksi Titanicin matkustajaa olivat vanhoillislestadiolainen saarnaaja William Lahtinen ja hänen vaimonsa Anna.

Kaksi Titanicin matkustajaa olivat vanhoillislestadiolainen saarnaaja William Lahtinen ja hänen vaimonsa Anna.

SRK:n arkisto

Kaksi Titanicin matkustajaa olivat vanhoillislestadiolainen saarnaaja William Lahtinen ja hänen vaimonsa Anna.

Kaksi Titanicin matkustajaa olivat vanhoillislestadiolainen saarnaaja William Lahtinen ja hänen vaimonsa Anna.

SRK:n arkisto

Seu­rat Ti­ta­ni­cil­la – haak­si­ri­kos­ta pe­las­tu­nei­den ker­to­maa

Puhutaan maasta ja taivaasta9.10.2021 8.00

Ti­ta­ni­cin mat­kus­ta­jien jou­kos­sa oli pal­jon suo­ma­lai­sia, sil­lä 1900-lu­vun al­ku­vuo­si­na mo­net muut­ti­vat Suo­mes­ta siir­to­lai­sik­si Ame­rik­kaan pa­rem­man toi­meen­tu­lon toi­vos­sa. Yk­si mat­kus­ta­jis­ta oli van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­nen saar­naa­ja Wil­li­am Lah­ti­nen vai­mon­sa An­nan kans­sa.

Kuvakaappaus: www.elinluovutuskortti.fi

Kuvakaappaus: www.elinluovutuskortti.fi

Läh­tö­koh­tai­ses­ti jo­kai­nen on elin­luo­vut­ta­ja – kan­nat­taa kui­ten­kin il­mais­ta tah­ton­sa

Uutiset8.10.2021 12.15

Sai­raus, jon­ka ai­noa hoi­to­muo­to on elin­siir­to, voi kos­ket­taa ketä ta­han­sa. On to­den­nä­köi­sem­pää, et­tä it­se tar­vit­si­si jos­kus elin­siir­ron kuin et­tä toi­mi­si elin­luo­vut­ta­ja­na.

Kuva: SRK:n arkisto

Kuva: SRK:n arkisto

Uu­si nuot­ti­vih­ko kut­suu las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen ää­rel­le

Uutiset7.10.2021 11.35

SRK:n vas­ti­kään jul­kai­se­man las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen nuot­ti­vih­kon tar­koi­tus on tu­tus­tut­taa lap­sia Sii­o­nin lau­lu­jen las­te­no­sas­toon ja tu­kea ko­tien mu­si­soin­tia.

Uu­si las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen nuot­ti­vih­ko

Mainos6.10.2021 14.00

Tu­tus­tu nuot­ti­vih­koon ja mui­hin las­ten­tuot­tei­siin tääl­tä. Vä­hin­tään 50 eu­ron ti­lauk­set pos­ti­ku­luit­ta!

Minna Impola

Minna Impola

Sa­don­kor­juu on Ju­ma­lan työ

Matkaevääksi6.10.2021 10.00

Muis­tan lap­suu­des­ta­ni Sii­o­nin lau­lun, jon­ka sa­no­jen mer­ki­tys­tä en täy­sin ym­mär­tä­nyt. Lau­lus­sa teh­dään ti­liä Ju­ma­lal­le ja lau­le­taan, et­tä ”usein sirp­pi kä­dess´ sie­men­tä pel­toon vein”.

Isoskoulutukseen haki tänä vuonna 628 nuorta. Valinnan ulkopuolelle jääneitä rohkaistaan hakeutumaan leireille ja mukaan oman rauhanyhdistyksen toimintaan.

Isoskoulutukseen haki tänä vuonna 628 nuorta. Valinnan ulkopuolelle jääneitä rohkaistaan hakeutumaan leireille ja mukaan oman rauhanyhdistyksen toimintaan.

Matias Haaraniemi

Isoskoulutukseen haki tänä vuonna 628 nuorta. Valinnan ulkopuolelle jääneitä rohkaistaan hakeutumaan leireille ja mukaan oman rauhanyhdistyksen toimintaan.

Isoskoulutukseen haki tänä vuonna 628 nuorta. Valinnan ulkopuolelle jääneitä rohkaistaan hakeutumaan leireille ja mukaan oman rauhanyhdistyksen toimintaan.

Matias Haaraniemi

Isos­kou­lu­tuk­seen run­saas­ti ha­ki­joi­ta

Uutiset5.10.2021 15.25

Iso­sik­si ha­lu­taan niin ulos­päin suun­tau­tu­nei­ta per­soo­nia kuin kah­den kes­ken kes­kus­te­li­joi­ta­kin. Kou­lu­tuk­ses­sa roh­kais­taan ja tu­e­taan löy­tä­mään omat vah­vuu­det.

Tu­lee­ko teil­le Las­ten pol­ku?

Mainos4.10.2021 13.00
Ylivieskan uuteen kirkkomiljööseen kuuluva kellotapuli siunataan käyttöön tiistaina 5. lokakuuta.

Ylivieskan uuteen kirkkomiljööseen kuuluva kellotapuli siunataan käyttöön tiistaina 5. lokakuuta.

Mikko Niskanen / Niskane Oy

Ylivieskan uuteen kirkkomiljööseen kuuluva kellotapuli siunataan käyttöön tiistaina 5. lokakuuta.

Ylivieskan uuteen kirkkomiljööseen kuuluva kellotapuli siunataan käyttöön tiistaina 5. lokakuuta.

Mikko Niskanen / Niskane Oy

Yli­vies­kan uu­den kir­kon kel­lot soi­vat huo­men­na

Uutiset4.10.2021 11.10

Yli­vies­kan kirk­ko­mil­jöö on val­mis, jo­ten sii­hen kuu­lu­van kel­lo­ta­pu­lin siu­naa­mi­nen käyt­töön on kä­sil­lä.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Las­ten kal­tais­ten on tai­vas­ten val­ta­kun­ta

Sana sunnuntaiksi3.10.2021 6.00

Mik­ke­lin­päi­vä on omis­tet­tu pait­si en­ke­leil­le myös lap­sil­le. En­ke­lit ovat tai­vaas­sa ja nä­ky­mät­tö­mi­nä las­ten­sa kes­kel­lä. He aut­ta­vat, oh­jaa­vat ja var­je­le­vat.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Luon­nol­la on suu­ri mer­ki­tys iäk­käi­den hy­vin­voin­tiin – Van­hus­ten­viik­ko käyn­nis­tyy

Uutiset3.10.2021 6.00

Van­hus­työn kes­kus­lii­ton käyn­nis­tä­mää Van­hus­ten­päi­vää vie­te­tään tä­nään 3. lo­ka­kuu­ta jo 68. ker­ran. Se käyn­nis­tää Van­hus­ten­vii­kon, jota on vie­tet­ty vuo­des­ta 1971 läh­tien.

Tur­val­li­nen, yh­tei­söl­li­nen ja haus­ka – rip­pi­kou­lu sai taas kii­tet­tä­vän ar­vo­sa­nan kir­kon val­ta­kun­nal­li­ses­sa ky­se­lys­sä

Uutiset2.10.2021 9.15

Kir­kon vies­tin­tä tie­dot­taa val­ta­kun­nal­li­ses­ta rip­pi­kou­lu­ky­se­lys­tä, jos­ta sel­vi­ää, et­tä vuon­na 2021 rip­pi­kou­luun osal­lis­tu­nei­den nuor­ten ko­ke­muk­set oli­vat erit­täin po­si­tii­vi­sia. Ky­se­ly an­taa viit­tei­tä sii­tä, et­tä rip­pi­kou­lu tu­kee nuor­ten hy­vin­voin­tia mut­ta tuo myös il­mi sen, et­tä tyt­tö­jen elä­mä­ni­lo on hei­ken­ty­nyt vii­me vuo­si­na.

Viikon kysymys