JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.12.2023

Jeesus sanoo: ”Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen Poika oleva ilmestymisensä päivänä.” Luuk. 17:24

Kuva: Veera Pajalalta

Kuva: Veera Pajalalta

Jyväskyläläinen Veera Pajala:

"Seurakunnan luottamustehtävissä on helppo olla uskovaisena"

Puhutaan maasta ja taivaasta6.12.2023 7.00

Vee­ra Pa­ja­la toi­mii tois­ta kaut­ta Jy­väs­ky­län seu­ra­kun­nas­sa kirk­ko­val­tuu­tet­tu­na ja yh­tei­sen seu­ra­kun­ta­työn joh­to­kun­nan va­ra­jä­se­ne­nä. Li­säk­si hän oli 18-vuo­ti­aa­na muu­ta­man vuo­den sil­loi­sen ko­ti­seu­ra­kun­tan­sa kirk­ko­val­tuus­tos­sa. Pa­ja­la ker­taa vai­hei­taan:

Kuva: Katja Alaselta

Kuva: Katja Alaselta

Kunnanvaltuutettu Katja Alanen:

"Kunnanhallitus on näköalapaikka, josta on saanut laajan perspektiivin asioihin"

Puhutaan maasta ja taivaasta6.12.2023 7.00

Kat­ja Ala­nen tuli vuo­den 2021 kun­ta­vaa­leis­sa va­li­tuk­si Mu­hok­sen kun­nan­val­tuus­toon ja sit­tem­min myös kun­nan­hal­li­tuk­seen. Ala­nen ker­too ol­leen­sa ai­na kiin­nos­tu­nut yh­teis­kun­nal­li­sis­ta asi­ois­ta ja vai­kut­ta­mi­ses­ta.

Pekka Sipilä keskusteli nuorten ja lasten kanssa koulunkäynnistä Keniassa.

Pekka Sipilä keskusteli nuorten ja lasten kanssa koulunkäynnistä Keniassa.

Kuva haastateltavalta

Pekka Sipilä keskusteli nuorten ja lasten kanssa koulunkäynnistä Keniassa.

Pekka Sipilä keskusteli nuorten ja lasten kanssa koulunkäynnistä Keniassa.

Kuva haastateltavalta

Kasvava avun tarve synnyttää haasteita avustustoiminnalle

Uutiset5.12.2023 10.20

SRK:n hu­ma­ni­taa­ri­nen avus­tus­toi­min­ta pe­rus­tuu täy­sin ih­mis­ten ja yh­tei­sö­jen lah­joi­tuk­siin. Avun tar­ve kas­vaa tu­le­vi­na vuo­si­na voi­mak­kaas­ti.

Viikon kysymys

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Jeesus kulkee valtakuntansa keskellä

Sana sunnuntaiksi3.12.2023 6.00

Jee­sus on kaik­ki­tie­tä­vä ja nöy­rä. Hän aut­taa ih­mi­siä pää­se­mään Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Raisa Niskala kannustaa mukaan radiotyöhön. Hänet kuvattiin Kesäseuraradion ja seuratoimituksen kurssilla Ranuan opistolla.

Raisa Niskala kannustaa mukaan radiotyöhön. Hänet kuvattiin Kesäseuraradion ja seuratoimituksen kurssilla Ranuan opistolla.

Raisa Niskala kannustaa mukaan radiotyöhön. Hänet kuvattiin Kesäseuraradion ja seuratoimituksen kurssilla Ranuan opistolla.

Raisa Niskala kannustaa mukaan radiotyöhön. Hänet kuvattiin Kesäseuraradion ja seuratoimituksen kurssilla Ranuan opistolla.

”Yhtään palasta ei voi hukata”

Puhutaan maasta ja taivaasta2.12.2023 6.00

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on juon­ta­jien vas­tuu­hen­ki­lö Rai­sa Nis­ka­lal­le on ker­ty­nyt va­paa­eh­tois­työs­sä eri­tyi­so­saa­mis­ta, jos­ta on hyö­tyä myös työ­e­lä­mäs­sä. Sa­mal­la hän on saa­nut vaih­te­lua ko­ti­ar­keen ja tu­tus­tu­nut uu­siin ih­mi­siin.

Päivämieheen ja Kuuleen liittyviä kehitystarpeita kartoitetaan mediakyselyllä

Uutiset1.12.2023 14.15

SRK jär­jes­tää me­di­a­ky­se­lyn, jon­ka ta­voit­tee­na on saa­da uut­ta tie­toa me­di­oi­den ke­hit­tä­mi­sek­si en­tis­tä asi­a­ka­sys­tä­väl­li­sem­mik­si. Ky­se­ly on avau­tu­nut tä­nään, ja sii­hen voi vas­ta­ta jou­lu­kuun lop­puun men­nes­sä.

Kuopion kirkossa pääsi joulun tunnelmaan Jouluoratorion siivin vuosi sitten joulukuussa.

Kuopion kirkossa pääsi joulun tunnelmaan Jouluoratorion siivin vuosi sitten joulukuussa.

Katariina Ylimäki

Kuopion kirkossa pääsi joulun tunnelmaan Jouluoratorion siivin vuosi sitten joulukuussa.

Kuopion kirkossa pääsi joulun tunnelmaan Jouluoratorion siivin vuosi sitten joulukuussa.

Katariina Ylimäki

Jouluoratorio virittää juhlan odotukseen – teos julkaistaan Kuulessa

Uutiset1.12.2023 6.00

Jou­luo­ra­to­rio on nau­hoi­tet­tu sä­vel­har­tau­des­sa, joka jär­jes­tet­tiin Kuo­pi­on tuo­mi­o­kir­kos­sa 13.12.2022. Te­ok­sen joh­ta­ja­na toi­mii Vesa Lin­nan­mä­ki. Kuu­les­sa jul­kais­ta­va teos on live-tal­len­ne.

Kuvat: Mauri Penninkangas

Kuvat: Mauri Penninkangas

Kuvat: Mauri Penninkangas

Kuvat: Mauri Penninkangas

Suviseurojen kiitosjuhlassa pysähdyttiin valon äärelle

Uutiset29.11.2023 12.30

Juh­las­sa ko­ros­tui­vat ilo ja kii­tol­li­suus yh­tei­ses­tä luot­ta­mus­teh­tä­väs­tä sekä pal­ve­lu­teh­tä­vän on­nis­tu­mi­ses­ta: sana ta­voit­ti laa­jal­ti.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Avatkaa minulle vanhurskauden portit

Matkaevääksi29.11.2023 6.00

Mai­jan ai­vo­kas­vai­men leik­kaus lä­hes­tyi. Edel­li­se­nä päi­vä­nä hän kul­ki et­sis­kel­len kes­kus­sai­raa­lan käy­tä­vil­lä. Hau­ta­jais­jär­jes­te­lyt­kin oli jo va­ral­ta so­vit­tu van­he­ne­van Lii­sa-äi­din kans­sa. Pöy­däl­lä oli­si­vat tu­tut lii­nat ja siu­naa­maan tu­li­si lap­suu­des­ta tut­tu us­ko­vai­nen pap­pi.

Uutuustuotteita jouluksi

Mainos28.11.2023 10.10

Vii­si uu­tuus­tuo­tet­ta pa­ket­ti­tar­jouk­se­na 90 € (norm. 102 €).
- Ko­din jou­lu -ää­ni­te
- Syn­tien an­teek­si­an­ta­mus
- In­no­Cen­ter
- Huo­mi­sen lau­lu
- Jos mi­nul­la oli­si pik­ku­sis­ko

Kuva: Pixabay

Kuva: Pixabay

Tohmajärven seurakunta liitetään Kiteen seurakuntaan vuoden 2025 alussa

Uutiset28.11.2023 9.30

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon kirk­ko­hal­li­tus hy­väk­syi is­tun­nos­saan 21. mar­ras­kuu­ta Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­nan lak­kaut­ta­mi­sen 31.12.2024 ja sen liit­tä­mi­sen Ki­teen seu­ra­kun­taan 1.1.2025 al­ka­en. Laa­je­ne­van seu­ra­kun­nan ni­mek­si tu­lee Kes­ki-Kar­ja­lan seu­ra­kun­ta, ja seu­ra­kun­nan alu­ee­na on ny­kyis­ten Toh­ma­jär­ven kun­nan, Ki­teen kau­pun­gin ja Rääk­ky­län kun­nan alu­eet.

Vuosina 1902–1907 rakennettu Tampereen tuomiokirkko tunnettiin alunperin nimellä Johanneksen kirkko. Kirkon nimi muuttui Tuomiokirkoksi vuonna 1923, kun Tampereesta tuli hiippakunnan keskus. Istumapaikkoja kirkossa on noin 1850. (Lähde: tampereenseurakunnat.fi)

Vuosina 1902–1907 rakennettu Tampereen tuomiokirkko tunnettiin alunperin nimellä Johanneksen kirkko. Kirkon nimi muuttui Tuomiokirkoksi vuonna 1923, kun Tampereesta tuli hiippakunnan keskus. Istumapaikkoja kirkossa on noin 1850. (Lähde: tampereenseurakunnat.fi)

Kuva: Pixabay

Vuosina 1902–1907 rakennettu Tampereen tuomiokirkko tunnettiin alunperin nimellä Johanneksen kirkko. Kirkon nimi muuttui Tuomiokirkoksi vuonna 1923, kun Tampereesta tuli hiippakunnan keskus. Istumapaikkoja kirkossa on noin 1850. (Lähde: tampereenseurakunnat.fi)

Vuosina 1902–1907 rakennettu Tampereen tuomiokirkko tunnettiin alunperin nimellä Johanneksen kirkko. Kirkon nimi muuttui Tuomiokirkoksi vuonna 1923, kun Tampereesta tuli hiippakunnan keskus. Istumapaikkoja kirkossa on noin 1850. (Lähde: tampereenseurakunnat.fi)

Kuva: Pixabay

Hiippakunta Tampereella 100 vuotta

Uutiset27.11.2023 10.20

Jou­lu­kuun alus­sa tu­lee ku­lu­neek­si sata vuot­ta sii­tä, kun Tam­pe­rees­ta tuli Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon toi­sek­si van­him­man hiip­pa­kun­nan kes­kus. Sen kun­ni­ak­si Tam­pe­reen tuo­mi­o­kir­kos­sa vie­te­tään juh­la­mes­sua sun­nun­tai­na 10. jou­lu­kuu­ta kel­lo 10.

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Kristus, Kaikkeuden Herra

Sana sunnuntaiksi26.11.2023 6.00

Tuo­mi­o­päi­vä­nä jo­kai­nen tuo­mi­taan te­ko­jen­sa mu­kaan. Hy­vät teot ei­vät ole kris­ti­tyl­le pe­las­tuk­sen an­sait­se­mis­ta, vaan us­kos­ta vuo­ta­vaa rak­kaut­ta, Hen­gen he­del­mää.

Kaikkosen Anna ja Iida ahkeroivat hattarakoneella. Moni sai suunsa makeaksi!

Kaikkosen Anna ja Iida ahkeroivat hattarakoneella. Moni sai suunsa makeaksi!

Kaikkosen Anna ja Iida ahkeroivat hattarakoneella. Moni sai suunsa makeaksi!

Kaikkosen Anna ja Iida ahkeroivat hattarakoneella. Moni sai suunsa makeaksi!

”Ihan mahtavat myyjäiset!” – Lapset ja nuoret työntouhussa joka sektorilla

Uutiset25.11.2023 9.00

Li­min­gas­sa teh­tiin erään­lais­ta his­to­ri­aa, kun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä jär­jes­tet­tiin mar­ras­kuus­sa en­sim­mäis­tä ker­taa las­ten ja nuor­ten omat myy­jäi­set.

Tiina Schmidt on työskennellyt Kainuun keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla noin kahden ja puolen vuoden ajan. – Mielestäni on tärkeää, että osastolle tulee Päivämies, hän kommentoi.

Tiina Schmidt on työskennellyt Kainuun keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla noin kahden ja puolen vuoden ajan. – Mielestäni on tärkeää, että osastolle tulee Päivämies, hän kommentoi.

Sami Schmidt

Tiina Schmidt on työskennellyt Kainuun keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla noin kahden ja puolen vuoden ajan. – Mielestäni on tärkeää, että osastolle tulee Päivämies, hän kommentoi.

Tiina Schmidt on työskennellyt Kainuun keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla noin kahden ja puolen vuoden ajan. – Mielestäni on tärkeää, että osastolle tulee Päivämies, hän kommentoi.

Sami Schmidt

Päivämies tuo lohtua laitoksiin – rauhanyhdistykset mahdollistavat lukemisen

Uutiset24.11.2023 9.00

Rau­ha­nyh­dis­tyk­set te­ke­vät di­a­ko­ni­a­työ­tä myös ti­laa­mal­la kris­til­li­syy­den leh­tiä jul­ki­siin ti­loi­hin.

Heini Kanniainen (vas.), Pihla Nikula ja Niina Nauha kertoivat, että kirjoittaminen on osa heidän elämäänsä.

Heini Kanniainen (vas.), Pihla Nikula ja Niina Nauha kertoivat, että kirjoittaminen on osa heidän elämäänsä.

Sirkka Lehto

Heini Kanniainen (vas.), Pihla Nikula ja Niina Nauha kertoivat, että kirjoittaminen on osa heidän elämäänsä.

Heini Kanniainen (vas.), Pihla Nikula ja Niina Nauha kertoivat, että kirjoittaminen on osa heidän elämäänsä.

Sirkka Lehto

SRK:n kertomusten kirjoituskilpailu ratkesi – palkituissa teksteissä kuului aito nuorten ääni

Uutiset23.11.2023 11.10

SRK:n jär­jes­tä­män ker­to­mus­ten kir­joi­tus­kil­pai­lun pal­kit­se­mis­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin SRK:n toi­mis­tol­la 21. mar­ras­kuu­ta. Kil­pai­lun ta­voit­tee­na oli löy­tää ker­to­muk­sia, joi­den en­si­si­jai­se­na koh­de­ryh­mä­nä ovat 13–16-vuo­ti­aat, eli ylä­kou­lui­käi­set nuo­ret. Pal­ki­tut ker­to­muk­set kä­sit­te­li­vät ki­pei­tä­kin ai­hei­ta unoh­ta­mat­ta kui­ten­kaan Ju­ma­lan huo­len­pi­toa.

Vuonna 1853 valmistunut Utsjoen kirkko ja sen lähistöllä olevat pappila, vanha sakasti ja kirkkotuvat ovat osa kansallismaisemaksi luokiteltua Utsjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Vuonna 1853 valmistunut Utsjoen kirkko ja sen lähistöllä olevat pappila, vanha sakasti ja kirkkotuvat ovat osa kansallismaisemaksi luokiteltua Utsjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

H.H.

Vuonna 1853 valmistunut Utsjoen kirkko ja sen lähistöllä olevat pappila, vanha sakasti ja kirkkotuvat ovat osa kansallismaisemaksi luokiteltua Utsjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Vuonna 1853 valmistunut Utsjoen kirkko ja sen lähistöllä olevat pappila, vanha sakasti ja kirkkotuvat ovat osa kansallismaisemaksi luokiteltua Utsjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

H.H.

"Omalla kielellä laulaminen on jokaisen oikeus" – Saamenkielisiä Kauneimpia joululauluja lauletaan Helsingissä, Oulussa, Turussa, Tampereella ja Rovaniemellä

Uutiset23.11.2023 6.00

Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut soi­vat tu­le­van jou­lun al­la myös kol­mel­la saa­men kie­lel­lä. Tänä vuon­na saa­men­kie­li­siä Kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja lau­le­taan saa­me­lais­ten ko­ti­seu­tu­a­lu­een li­säk­si vii­des­sä eri kau­pun­gis­sa Suo­mes­sa. Vuon­na 2023 lau­lut kai­ku­vat maa­il­man hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien las­ten hy­väk­si.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Viimeinen päivä kokoaa kaikki Tuomarin eteen

Matkaevääksi22.11.2023 9.20

Vii­mei­se­nä päi­vä­nä va­sa­ran lyön­ti jää kes­ken ja mar­ke­tin mu­siik­ki lop­puu kuin veit­sel­lä lei­ka­ten. Kaik­kien kat­seet kään­ty­vät idän tai­vaal­le, joka lois­taa kirk­kaam­pa­na kuin yk­si­kään au­rin­ko. Ku­kaan ei eh­di ky­sy­mään, mitä tämä on, ei­kä ku­kaan enää saar­naa syn­te­jä an­teek­si. Hau­dat au­ke­a­vat, tuu­leen ri­po­tel­lut tuh­kat ke­rä­tään ko­koon ja me­ri­kin an­taa oman­sa.

Uudet julkaisut ovat ilmaisultaan korkeatasoisia ja sellaisia, joiden sisältö tulee lähelle nykypäivän lukijaa, kuvaili SRK:n julkaisujen toimitusneuvoston puheenjohtaja Markku Seppänen.

Uudet julkaisut ovat ilmaisultaan korkeatasoisia ja sellaisia, joiden sisältö tulee lähelle nykypäivän lukijaa, kuvaili SRK:n julkaisujen toimitusneuvoston puheenjohtaja Markku Seppänen.

Kuvakaappaus videolähetyksestä

Uudet julkaisut ovat ilmaisultaan korkeatasoisia ja sellaisia, joiden sisältö tulee lähelle nykypäivän lukijaa, kuvaili SRK:n julkaisujen toimitusneuvoston puheenjohtaja Markku Seppänen.

Uudet julkaisut ovat ilmaisultaan korkeatasoisia ja sellaisia, joiden sisältö tulee lähelle nykypäivän lukijaa, kuvaili SRK:n julkaisujen toimitusneuvoston puheenjohtaja Markku Seppänen.

Kuvakaappaus videolähetyksestä

Syksyn julkaisut tulevat lähelle nykypäivää

Uutiset21.11.2023 11.00

SRK:n uu­det jul­kai­sut ku­vaa­vat ar­kea to­den­mu­kai­ses­ti. Soi­tin­mu­siik­ki rau­hoit­taa ja tuo mie­leen lau­lu­jen sa­nat.

A.–L.S

A.–L.S

Seurakuntien joulukeräykset käynnistyvät

Uutiset20.11.2023 14.05

Pää­kau­pun­ki­seu­dun seu­ra­kun­tien Ra­ken­na jou­lu­puu -ke­räys tuo kai­va­tun lah­jan tu­han­siin vä­hä­va­rai­siin ko­tei­hin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Ke­räyk­sen kaut­ta voi kuka ta­han­sa lah­joit­taa esi­mer­kik­si jou­lu­pa­ke­tin, lah­ja­kor­tin jou­lu­ruo­kaan, per­heen yh­tei­seen elä­myk­seen tai jou­lu­ku­kan van­huk­sel­le. Aut­ta­mi­sen muo­dot vaih­te­le­vat seu­ra­kun­nit­tain, ja li­sä­tie­to­ja löy­tyy kun­kin seu­ra­kun­nan net­ti­si­vu­ja. Avun toi­mit­ta­vat pe­ril­le seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jät.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Viimeisen päivän tietää vain Jumala

Sana sunnuntaiksi19.11.2023 7.00

Us­kos­sa val­vo­mi­nen ei ole pa­ko­no­mais­ta puur­ta­mis­ta, vaan en­nen kaik­kea tur­val­lis­ta luot­ta­mis­ta Ju­ma­lan lu­pauk­siin ja joh­da­tuk­seen.

Kuva Suomen evankelisluterilaisen kirkon Koraalivirsikirjasta, joka hyväksyttiin 15. yleisessä kirkolliskokouksessa vuonna 1943.

Kuva Suomen evankelisluterilaisen kirkon Koraalivirsikirjasta, joka hyväksyttiin 15. yleisessä kirkolliskokouksessa vuonna 1943.

Saara Kolehmainen

Kuva Suomen evankelisluterilaisen kirkon Koraalivirsikirjasta, joka hyväksyttiin 15. yleisessä kirkolliskokouksessa vuonna 1943.

Kuva Suomen evankelisluterilaisen kirkon Koraalivirsikirjasta, joka hyväksyttiin 15. yleisessä kirkolliskokouksessa vuonna 1943.

Saara Kolehmainen

500 vuotta luterilaista virsiperinnettä

Artikkelit18.11.2023 8.00

Syk­syl­lä 1523 Mart­ti Lut­her kir­joit­ti sa­nat hy­vin tun­te­maam­me vir­teen 261: "Oi iloit­kaa te kris­ti­tyt". Se oli hä­nen en­sim­mäi­nen vir­ten­sä seu­ra­kun­nan käyt­töön. Sii­tä käyn­nis­tyi lu­te­ri­lai­nen vir­si­pe­rin­ne. Kun me ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa, seu­rois­sa ja muis­sa ti­lai­suuk­sis­sa lau­lam­me, voim­me muis­taa, et­tä lu­te­ri­lai­nen pe­rin­ne al­koi 500 vuot­ta sit­ten.

Heikki ja Annikki Mattilan 50 vuotta kestänyt aviolitto on kulkenut monien elämänvaiheiden kautta.

Heikki ja Annikki Mattilan 50 vuotta kestänyt aviolitto on kulkenut monien elämänvaiheiden kautta.

Liisa Kivinen

Heikki ja Annikki Mattilan 50 vuotta kestänyt aviolitto on kulkenut monien elämänvaiheiden kautta.

Heikki ja Annikki Mattilan 50 vuotta kestänyt aviolitto on kulkenut monien elämänvaiheiden kautta.

Liisa Kivinen

Monien vaiheiden kautta kultahääpäivään

Puhutaan maasta ja taivaasta17.11.2023 9.00

Hää­kim­pun vaa­le­an­pu­nai­set ruu­sut ja ruis­kau­no­kit ovat ai­kaa sit­ten kuih­tu­neet. An­nik­ki ja Heik­ki Mat­ti­lan yh­teis­tä eloa ja nai­mi­sis­sa oloa on ta­ka­na 50 vuot­ta, kul­ta­hää­päi­vän ver­ran.