JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
17.1.2020

Kos­kaan en ota hä­nel­tä pois ar­mo­a­ni, mi­nun liit­to­ni kes­tää hor­ju­mat­ta. Ps. 89:29

Viikon kysymys

Nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan ää­ni

Puhutaan maasta ja taivaasta9.1.2020 7.00

Ou­lu­lai­nen 76-vuo­ti­as Sei­ja Oja­la on lu­ke­nut Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten kes­ku­syh­dis­tyk­sen, SRK:n, ää­ni­leh­tiä noin 25 vuot­ta. Päi­vä­mie­hen li­säk­si Oja­lan soin­nu­kas­ta ään­tä on kuu­lu­nut Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä, Sii­o­nin jou­lu -leh­des­sä ja Jou­lus­ta jou­luun -ää­ni­kir­jas­sa.

Us­koa seu­raa kas­te

Matkaevääksi8.1.2020 7.00

Naa­pu­ris­sam­me asui us­ko­vai­nen mum­mo. Kun meil­le syn­tyi vau­va, mum­mo tuli ai­na kat­so­maan hän­tä. Hän aset­tui vau­van lä­hel­le ja siu­na­si las­ta evan­ke­liu­mil­la. Lo­puk­si hän to­te­si: ”Jee­sus siu­naa lap­sia.” Muis­tan miet­ti­nee­ni, ym­mär­tää­kö lap­si tuo­ta. Myö­hem­min kir­kas­tui, et­tei us­ko ole kiin­ni ym­mär­ryk­ses­tä. Us­ko on Ju­ma­lan lah­ja. Lap­sel­la se on.

Hiip­pa­kun­ta­ra­jat päi­vit­tyi­vät maa­kun­ta­ra­jo­jen mu­kai­sik­si

Uutiset7.1.2020 6.55

Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon kir­kol­lis­ko­kous päät­ti ke­vään 2019 is­tun­nos­saan muut­taa hiip­pa­kun­ta­ra­jo­ja maa­kun­ta­ra­jo­jen mu­kai­sik­si. Uu­dis­tus on tul­lut voi­maan al­ka­neen vuo­den alus­sa.

H.H.

H.H.

Tie­tä­jien luot­ta­mus riit­ti

Sana sunnuntaiksi6.1.2020 6.00

Ker­to­mus idäs­tä saa­pu­neis­ta tie­tä­jis­tä on kieh­to­va. Se on kaik­ki­na ai­koi­na in­noit­ta­nut ta­ri­nan­ker­to­jia, lau­lun­te­ki­jöi­tä ja ku­va­tai­te­li­joi­ta. Mat­teuk­sen tal­len­ta­ma ku­vaus jät­tää lu­ki­jan­sa mie­leen voi­mak­kai­ta mie­li­ku­via ja mo­nia ky­sy­myk­siä. Tie­tä­jien ym­pä­ril­lä ole­va sa­lai­suu­den ver­ho ra­ot­tuu vain vä­hän. Kui­ten­kin hei­dän vies­tin­sä on maa­il­man­his­to­ri­aa ra­vis­te­le­va.

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Kuva haastateltavalta

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Kuva haastateltavalta

Lea soin­tui He­le­naan

Puhutaan maasta ja taivaasta5.1.2020 7.05

– Elä­ke­päi­vät ovat men­neet no­pe­as­ti. Ke­säl­lä olem­me use­am­man kuu­kau­den mö­kil­lä. Siel­lä riit­tää mo­nen­lais­ta puu­has­te­lua. Las­ten per­heet vie­rai­le­vat mie­lel­lään siel­lä ja mo­net juh­lat on jär­jes­tet­ty mö­kil­lä.

Her­ran huo­ne Ju­ma­lan asuin­si­ja­na

Sana sunnuntaiksi5.1.2020 6.00

Her­ran huo­nees­sa, Ju­ma­lan elä­väs­sä seu­ra­kun­nas­sa kuu­luu Hy­vän Pai­me­nen ää­ni ja on syn­tien an­teek­si­an­ta­mus.

Jyväskylän rauhanyhdistyksellä oli tiivis tunnelma, kun noin 700 miestä pakkautui seurasaliin kuuntelemaan alustusta ja käymään keskustelua.

Jyväskylän rauhanyhdistyksellä oli tiivis tunnelma, kun noin 700 miestä pakkautui seurasaliin kuuntelemaan alustusta ja käymään keskustelua.

SRK:n kuva-arkisto

Jyväskylän rauhanyhdistyksellä oli tiivis tunnelma, kun noin 700 miestä pakkautui seurasaliin kuuntelemaan alustusta ja käymään keskustelua.

Jyväskylän rauhanyhdistyksellä oli tiivis tunnelma, kun noin 700 miestä pakkautui seurasaliin kuuntelemaan alustusta ja käymään keskustelua.

SRK:n kuva-arkisto

Sa­dat pu­hu­jat vi­rit­tyi­vät kes­kus­te­luun Jy­väs­ky­läs­sä – kat­so vi­deo

Uutiset4.1.2020 22.25

Noin 700 saar­naa­jaa saa­pui yh­teen lop­pi­ai­sen aa­ton aat­to­na Jy­väs­ky­län Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lol­la.

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Pu­hu­jien­ko­kous pi­de­tään tä­nään

Uutiset4.1.2020 4.30

Pu­hu­jien­ko­kous on pi­det­ty pe­rin­tei­ses­ti jou­lun ja uu­den­vuo­den vä­lil­lä. Ko­kouk­sen ajan­koh­dan muut­ta­mi­ses­ta on tul­lut toi­vei­ta, ja täl­lä ker­taa ko­kous jär­jes­te­tään­kin vas­ta tä­nään Jy­väs­ky­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

Kan­sa toi­voo SRK-so­vel­lus­ta kir­joil­le ja ää­nit­teil­le

Uutiset3.1.2020 7.00

SRK:lla on miet­ti­mi­sen paik­ka, kuin­ka se pal­ve­lee asi­ak­kai­taan di­gi­a­jas­sa, jos­sa suu­ret kan­sain­vä­li­set jä­tit haas­ta­vat kris­til­li­syy­den kus­tan­ta­moa.

Markku Juusola/Lukijan kuva 11.12.2019

Markku Juusola/Lukijan kuva 11.12.2019

Va­loa kai­kil­le kan­soil­le

Matkaevääksi2.1.2020 6.00

Ju­ma­la on valo, ja hä­nel­lä on val­ta yli pi­mey­den (1. Joh. 1:5). Lop­pi­ai­se­na lu­em­me Je­sa­jan pro­fe­ti­aa: ”Kat­so, pi­meys peit­tää maan, yön synk­kyys kan­sat. Mut­ta si­nun tai­vaal­le­si ko­ho­aa aa­mun­koi, Her­ran kirk­kaus hoh­taa si­nun yl­lä­si.” (Jes. 60:2.)

Jee­sus lu­pa­si us­kon­voi­maa

Sana sunnuntaiksi1.1.2020 7.00

Päi­vän evan­ke­liu­mi­koh­ta ker­too ti­lan­tees­ta, jota en­nen ope­tus­las­ten elä­mäs­sä oli ta­pah­tu­nut ly­hy­en ajan si­säl­lä pal­jon: Jee­sus oli tul­lut hei­dän elä­mään­sä ja muut­ta­nut sen. He oli­vat yh­des­sä ko­ke­neet, näh­neet ja op­pi­neet. Jee­suk­sen ih­me­te­ot oli­vat an­ta­neet ope­tus­lap­sil­le tun­teen ajal­li­ses­ta me­nes­tyk­ses­tä hä­nen rin­nal­laan.

Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­ti uu­dis­tuu

Uutiset31.12.2019 10.00

Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­ti uu­dis­tuu ja siir­tyy tors­tai­na 2. tam­mi­kuu­ta uu­teen pal­ve­luun. Siir­to ai­heut­taa tuol­loin puo­len päi­vän ai­kaan ly­hy­en käyt­tö­kat­kok­sen. Uu­si verk­ko­leh­ti pi­täi­si ol­la lu­ki­joi­den lu­et­ta­vis­sa tors­tai-il­ta­päi­vän ku­lu­es­sa.

On­ko Jee­sus si­nul­le kom­pas­tus­ki­vi vai kul­ma­ki­vi?

Sana sunnuntaiksi29.12.2019 7.00

Si­me­on ja Han­na ovat roh­kai­se­via esi­merk­ke­jä sii­tä, et­tä Ju­ma­la to­teut­taa lu­pauk­sen­sa ja suun­ni­tel­man­sa ajal­laan.

Kris­tuk­sen tun­nus­ta­jal­la on to­dis­tus tai­vaas­sa

Sana sunnuntaiksi26.12.2019 7.00

Ju­ma­lan lap­sen ei tar­vit­se pe­lä­tä tun­nus­ta­es­saan tai puo­lus­ta­es­saan us­ko­aan, sil­lä Pyhä Hen­ki neu­voo hän­tä.

Maa­il­man­his­to­ri­an mer­kit­tä­vin uu­ti­nen

Sana sunnuntaiksi25.12.2019 7.00

Luuk­kaan toi­sen lu­vun jou­lu­e­van­ke­liu­mi ker­too maa­il­man­his­to­ri­an mer­kit­tä­vim­män uu­ti­sen. Iki­ai­ko­jen Ju­ma­la tuli osak­si ih­mis­ten maa­il­maa.

Verk­ko­leh­ti hil­je­nee jou­luk­si

Uutiset23.12.2019 6.27

Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den uu­tis­toi­min­ta hil­je­nee jou­lun ajak­si. Vuo­den vaih­tee­seen as­ti lu­et­ta­vak­si tu­lee py­hä­päi­vien har­taus­teks­tit, ja huo­men­na jul­kais­taan tä­män vuo­den vii­mei­nen blo­gi­teks­ti.

En­ke­li vah­vis­ti Joo­se­fia

Sana sunnuntaiksi22.12.2019 7.00

Kun en­sim­mäi­set ih­mi­set kar­ko­tet­tiin pa­ra­tii­sis­ta, al­koi odo­tus. Ju­ma­laan tur­vaa­vat us­ko­vai­set odot­ti­vat maa­il­maan Va­pah­ta­jaa.

Pää­sin pi­mey­des­tä va­loon

Puhutaan maasta ja taivaasta21.12.2019 6.13

Su­san­ne Ej­re­sund sai pa­ran­nuk­sen ar­mon joi­ta­kin vuo­sia sit­ten. Lap­suu­des­saan hä­nel­lä ei ol­lut kou­lu­luo­kal­laan tai ys­tä­vä­pii­ris­sään us­ko­vai­sia. Ou­lus­sa si­jait­se­van lap­suus­ko­din lä­hel­lä asui muu­ta­ma us­ko­vai­nen per­he, joi­den luo­na Ej­re­sund vie­rai­li muu­ta­man ker­ran.

Jou­lu­juh­la ko­ti­äi­deil­le ja lap­sil­le

Uutiset20.12.2019 6.45

Eräs ou­lu­lai­nen ko­ti­äi­ti sai syk­syl­lä ide­an: oli­si­pa hie­noa, jos rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä jär­jes­tet­täi­siin oma jou­lu­juh­la ko­ti­äi­deil­le ja lap­sil­le päi­vä­sai­kaan. Muu­ta­ma muu­kin in­nos­tui aja­tuk­ses­ta, ja idea konk­re­ti­soi­tui, kun puu­ro­juh­laa vie­tet­tiin Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ker­ho­huo­nees­sa viik­koa en­nen jou­lu­aat­toa.

Kir­kon kes­kus­te­lu­a­pu pal­ve­lee myös jou­lu­na

Uutiset20.12.2019 6.44

Jou­luun voi liit­tyä mo­nen­lai­sia ah­dis­ta­vi­a­kin odo­tuk­sia tai vai­kei­ta muis­to­ja. Jou­lu­na myös yk­si­näi­syy­den tun­ne voi li­sään­tyä. Usein aut­taa, kun joku kuun­te­lee. Kir­kon kes­kus­te­lu­a­vun päi­vys­tä­jät kuun­te­le­vat ja tar­jo­a­vat kes­kus­te­lu­a­pua jou­lun ai­kaan joka päi­vä.