JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
24.10.2020

Ovat­han Ju­ma­lan lu­pauk­set, niin mon­ta kuin nii­tä on, saa­neet hä­nes­sä vah­vis­tuk­sen. Sik­si me­kin vas­taam­me hä­nen kaut­taan: "Aa­men", Ju­ma­lan kun­ni­ak­si. 2. Kor. 1:20

Viikon kysymys

Johanna Lumijärvi

Johanna Lumijärvi

”Oli­si ol­lut kymp­pi, jos lei­ri oli­si ol­lut pi­dem­pi”

Uutiset15.10.2020 7.30

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko ra­por­toi lo­ka­kuun alus­sa pa­lau­tet­ta seu­ra­kun­nan rip­pi­kou­luis­ta. Pa­lau­te­ky­se­lyyn oli vuo­den 2020 rip­pi­kou­luis­ta vas­tan­nut liki 16 000 nuor­ta, ja ar­vo­sa­nak­si muo­dos­tui 9-.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Us­ko­mal­la saam­me pal­kan Ju­ma­lal­ta

Hartauskirjoitukset14.10.2020 8.45

Paa­va­lin Roo­ma­lais­kir­jees­sä yk­si pää­ai­heis­ta on us­kon­van­hurs­kaus. Kir­je ko­ros­taa ih­mi­sen omaa syn­ti­syyt­tä ja mah­dot­to­muut­ta Ju­ma­lan lain vaa­ti­mus­ten edes­sä.

Kuva Pixabaysta

Kuva Pixabaysta

Tu­han­net lo­pet­ta­neet tu­pa­koin­nin ko­ro­nan vuok­si

Uutiset13.10.2020 9.30

Vuo­den si­säl­lä tu­pa­koin­nin lo­pet­ta­neis­ta 15 pro­sent­tia ker­toi lo­pet­ta­neen­sa tu­pa­koin­nin ko­ro­nan vuok­si, mikä mer­kit­see yli 10 000 tu­pa­koi­vaa hen­ki­löä. Tut­ki­muk­seen osal­lis­tu­neet ker­toi­vat pää­pe­rus­te­luik­si lo­pet­ta­mi­sel­le ter­vey­den, ta­lou­del­li­set syyt ja ta­van tur­huu­den.

Maitoisten leirikeskus sijaitsee Kanta-Hämeen puolella, Uudenmaan rajalla.

Maitoisten leirikeskus sijaitsee Kanta-Hämeen puolella, Uudenmaan rajalla.

SRK:n arkisto

Maitoisten leirikeskus sijaitsee Kanta-Hämeen puolella, Uudenmaan rajalla.

Maitoisten leirikeskus sijaitsee Kanta-Hämeen puolella, Uudenmaan rajalla.

SRK:n arkisto

Mai­tois­ten lei­rit jää­vät tau­ol­le kuun lop­puun

Uutiset12.10.2020 15.00

Alu­eel­lis­ten vi­ra­no­mais­ten laa­ti­mien uu­sien suo­si­tus­ten vuok­si Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­sen toi­min­ta lak­kaa lo­ka­kuun ajak­si.

Kym­me­nen käs­kyn tii­vis­tys

Sana sunnuntaiksi11.10.2020 0.15

Raa­ma­tus­sa on ku­vauk­sia Jee­suk­sen kes­kus­te­luis­ta eri hen­ki­löi­den kans­sa. Hän oli juu­ta­lai­ses­ta syn­ty­pe­räs­tään huo­li­mat­ta val­mis koh­taa­maan myös sel­lai­sia lä­him­mäi­siä, joi­ta juu­ta­lai­set ta­val­li­ses­ti kart­toi­vat.

Elin­siir­to­vii­kol­la kii­te­tään elin­luo­vut­ta­jia

Uutiset9.10.2020 16.05

Suo­mes­sa, jos­sa yli 550 ih­mis­tä odot­taa elin­siir­toa, vie­te­tään Elin­siir­to­viik­koa 5.–10. lo­ka­kuu­ta. Elin­siir­to­vii­kol­la kii­te­tään eli­men­sä luo­vut­ta­nei­ta hen­gen­pe­las­ta­jia ja hok­sau­te­taan, et­tä siir­ret­tä­vis­tä eli­mis­tä on jat­ku­va pula.

Rauhanyhdistyksen kirkkopyhää vietettiin Evijärven kirkossa, jossa turvavälit säilyivät hyvin.

Rauhanyhdistyksen kirkkopyhää vietettiin Evijärven kirkossa, jossa turvavälit säilyivät hyvin.

Hilja Elgbacka

Rauhanyhdistyksen kirkkopyhää vietettiin Evijärven kirkossa, jossa turvavälit säilyivät hyvin.

Rauhanyhdistyksen kirkkopyhää vietettiin Evijärven kirkossa, jossa turvavälit säilyivät hyvin.

Hilja Elgbacka

Ju­ma­la pi­tää luo­duis­taan huo­len

Uutiset9.10.2020 11.40

Evi­jär­ve­läi­set ko­koon­tui­vat rau­ha­nyh­dis­tyk­sen kirk­ko­py­hään Evi­jär­ven kirk­koon sun­nun­tai­na 20. syys­kuu­ta. Pu­hu­maan oli­vat saa­pu­neet Ee­ro Nuo­li­o­ja ja Rai­mo Hau­ta­mä­ki. Mo­lem­mat pu­hu­jat viit­ta­si­vat pu­heis­saan ny­ky­tek­niik­kaan, joka on an­ta­nut mah­dol­li­suu­den pi­tää yh­teyt­tä toi­siin us­ko­vai­siin myös poik­keus­ti­lan­teen ai­ka­na. Ju­ma­la on näin pi­tä­nyt huol­ta omis­taan tie­do­tus­vä­li­nei­den kaut­ta.

Ko­din sy­dä­mes­sä evan­ke­liu­mi

Artikkelit8.10.2020 8.45

Tämä ky­sy­mys saat­taa hii­piä mo­nen kas­vat­ta­jan mie­leen. Ma­ria Luh­ta­nie­mi kir­joit­taa kris­til­li­ses­tä kas­va­tuk­ses­ta ar­tik­ke­lis­saan Ju­ma­lan sa­nan kyl­vö­työ – ke­nel­le se kuu­luu?, joka on jul­kais­tu SRK:n vuo­si­kir­jas­sa 2017 Van­hurs­kas elää us­kos­ta.

Rak­kaus Ju­ma­laan tuo tur­vaa

Matkaevääksi7.10.2020 9.10

Raa­mat­tu pu­huu kah­des­ta maa­il­mas­ta. En­sim­mäi­nen Raa­ma­tun ku­vaa­ma maa­il­ma on Ju­ma­lan luo­ma maa­il­man­kaik­keus, nä­ky­vä ja nä­ky­mä­tön. Toi­nen maa­il­ma on Ju­ma­lan vas­tus­ta­jan sie­lun­vi­hol­li­sen sekä tä­män omien maa­il­ma. Tä­män maa­il­man ja Ju­ma­lan kirk­kau­den vä­lil­lä on sel­keä ero: Raa­mat­tu ku­vaa tätä eroa va­lon ja pi­mey­den sekä päi­vän ja yön ver­taus­ku­vil­la.

Syntymäpäiväkerhon herkut maistuivat Anni Kaakiselle (vas), Annabella Sipilälle, syntymäpäiväsankari Beata Immoselle ja Satu Mälliselle.

Syntymäpäiväkerhon herkut maistuivat Anni Kaakiselle (vas), Annabella Sipilälle, syntymäpäiväsankari Beata Immoselle ja Satu Mälliselle.

Sinikka Soukka

Syntymäpäiväkerhon herkut maistuivat Anni Kaakiselle (vas), Annabella Sipilälle, syntymäpäiväsankari Beata Immoselle ja Satu Mälliselle.

Syntymäpäiväkerhon herkut maistuivat Anni Kaakiselle (vas), Annabella Sipilälle, syntymäpäiväsankari Beata Immoselle ja Satu Mälliselle.

Sinikka Soukka

Eri­tyis­ker­ho ko­koon­tuu sään­nöl­li­ses­ti

Uutiset7.10.2020 9.00

Ou­lun­sa­lon Kir­kon­ky­län Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen eri­tyis­ker­ho on toi­mi­nut jo 20 vuot­ta, vuo­des­ta 2000. Ker­hoon ko­koon­tuu noin ker­ran kuu­kau­des­sa Ou­lun alu­een eri­tyis­nuo­ria. Ker­ho­lai­sia on puo­len­kym­men­tä ja oh­jaa­jia seit­se­män, jois­ta ai­na­kin kak­si on ker­ral­laan pai­kal­la.

Mökkiprojekti Kangasniemellä on toiminut Aarne Rainion eläkkeelle jäädessä hyvänä siirtymävaiheena vieden ajatukset uuteen suuntaan. – Perustukset on tehty, homma jatkuu keväällä.

Mökkiprojekti Kangasniemellä on toiminut Aarne Rainion eläkkeelle jäädessä hyvänä siirtymävaiheena vieden ajatukset uuteen suuntaan. – Perustukset on tehty, homma jatkuu keväällä.

Kuva Aarne Rainiolta

Mökkiprojekti Kangasniemellä on toiminut Aarne Rainion eläkkeelle jäädessä hyvänä siirtymävaiheena vieden ajatukset uuteen suuntaan. – Perustukset on tehty, homma jatkuu keväällä.

Mökkiprojekti Kangasniemellä on toiminut Aarne Rainion eläkkeelle jäädessä hyvänä siirtymävaiheena vieden ajatukset uuteen suuntaan. – Perustukset on tehty, homma jatkuu keväällä.

Kuva Aarne Rainiolta

Van­kien sa­nan­näl­kä kos­ket­taa pu­hu­jaa

Puhutaan maasta ja taivaasta5.10.2020 11.10

SRK:n van­ki­la­lä­he­tys­työs­sä on hen­gel­li­sen lä­he­tys­työn juu­ril­la, ko­kee Aar­ne Rai­nio 15 vuo­den ko­ke­muk­sel­la.

Tältä näyttää Kuule!-sovelluksen testiversio. Myös syysinfossa julkistettu äänite Riemuitse, tytär Siionin tulee kuunneltavaksi palveluun.

Tältä näyttää Kuule!-sovelluksen testiversio. Myös syysinfossa julkistettu äänite Riemuitse, tytär Siionin tulee kuunneltavaksi palveluun.

Juhani Ojalehto

Tältä näyttää Kuule!-sovelluksen testiversio. Myös syysinfossa julkistettu äänite Riemuitse, tytär Siionin tulee kuunneltavaksi palveluun.

Tältä näyttää Kuule!-sovelluksen testiversio. Myös syysinfossa julkistettu äänite Riemuitse, tytär Siionin tulee kuunneltavaksi palveluun.

Juhani Ojalehto

Kuu­le lau­lu­jen valo!

Uutiset4.10.2020 16.15

Uu­del­la kirk­ko­lau­lu­ää­nit­teel­lä soi­vat Sii­o­nin lau­lut sekä ur­kuimp­ro­vi­saa­ti­ot, ja tu­le­van suo­ra­tois­to­pal­ve­lun nimi ke­hot­taa kuu­le­maan.

Anna Karjula/Lukijan kuva

Anna Karjula/Lukijan kuva

Lap­sen­kal­tai­nen us­ko tuo siu­nauk­sen

Sana sunnuntaiksi4.10.2020 7.00

Jee­sus opet­ti lap­sen ole­van suu­rin tai­vaan val­ta­kun­nas­sa. Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa mo­net en­sim­mäi­set tu­le­vat vii­mei­sik­si.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Gab­riel

Artikkelit4.10.2020 6.05

En­ke­li tu­lee krei­kan kie­len sa­nas­ta an­ge­los, joka tar­koit­taa sa­nan­saat­ta­jaa. Useim­pien kie­lien ”en­ke­li” on sa­maa kan­taa (lat. an­ge­lus, engl. an­gel, ruots. än­gel). En­ke­lit kuu­lu­vat Ju­ma­lan luo­maan maa­il­maan yh­tä to­del­li­si­na kuin se, mitä nä­em­me. Ju­ma­la on luo­nut en­ke­lit Kris­tuk­sen kaut­ta, ku­ten koko maa­il­man­kaik­keu­den. En­ke­li näyt­täy­tyy Raa­ma­tun ker­to­muk­sis­sa maa­il­man alus­ta maa­il­man lop­puun.

Hannu (vas.) ja Leena Tervonen sekä Leena ja Juhani Liukkonen asettautuivat yhteiskuvaan SRK:n työvaliokunnan kokouksessa järjestetyssä juhlahetkessä.

Hannu (vas.) ja Leena Tervonen sekä Leena ja Juhani Liukkonen asettautuivat yhteiskuvaan SRK:n työvaliokunnan kokouksessa järjestetyssä juhlahetkessä.

Juha Kaarivaara

Hannu (vas.) ja Leena Tervonen sekä Leena ja Juhani Liukkonen asettautuivat yhteiskuvaan SRK:n työvaliokunnan kokouksessa järjestetyssä juhlahetkessä.

Hannu (vas.) ja Leena Tervonen sekä Leena ja Juhani Liukkonen asettautuivat yhteiskuvaan SRK:n työvaliokunnan kokouksessa järjestetyssä juhlahetkessä.

Juha Kaarivaara

SRK:n joh­to­kun­nan pit­kä­ai­kai­set jä­se­net sai­vat teh­tä­vän­sä pää­tök­seen

Uutiset2.10.2020 15.20

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) työ­va­li­o­kun­ta jär­jes­ti tors­tai­ses­sa ko­kouk­ses­saan juh­la­het­ken joh­to­kun­nan jä­se­nyy­ten­sä päät­tä­nei­den Ju­ha­ni Liuk­ko­sen ja Han­nu Ter­vo­sen kun­ni­ak­si.

Sunnuntain infotilaisuus paljastaa julkaisusovelluksen nimen ja logon.

Sunnuntain infotilaisuus paljastaa julkaisusovelluksen nimen ja logon.

Alkuperäinen kuva: Juhani Ojalehto

Sunnuntain infotilaisuus paljastaa julkaisusovelluksen nimen ja logon.

Sunnuntain infotilaisuus paljastaa julkaisusovelluksen nimen ja logon.

Alkuperäinen kuva: Juhani Ojalehto

Syy­sin­fon esit­te­lys­sä jul­kai­su­so­vel­luk­sen nimi sekä uu­si ää­ni­te

Uutiset2.10.2020 15.15

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) jär­jes­tää sun­nun­tai­na 4. lo­ka­kuu­ta syy­sin­fo­ti­lai­suu­den. Yo­u­Tu­be-li­ve­lä­he­tyk­se­nä lä­he­tet­tä­väs­sä ta­pah­tu­mas­sa SRK ker­too val­mis­teil­la ole­van jul­kai­su­so­vel­luk­sen kuu­lu­mi­sia sekä jul­kis­taa Mu­hok­sen Su­vi­seu­ro­jen lau­lu­ää­nit­teen Rie­muit­se, ty­tär Sii­o­nin.

Py­sä­kil­lä on ti­laa teks­teil­le

Uutiset1.10.2020 9.29

Päi­vä­mie­hes­sä, joka il­mes­tyy 14. lo­ka­kuu­ta, on tee­ma­na tal­koo­työ. Lä­he­tä ai­het­ta kä­sit­te­le­vä teks­ti­si Py­säk­ki-pals­tal­le: Muis­te­le sitä, kun aloi­tit rau­ha­nyh­dis­tyk­sen esi­lau­la­ja­na tai kun me­nit si­jais­ta­maan päi­vä­ker­ho­noh­jaa­jaa. Ker­ro tal­kois­ta, jois­sa tu­tus­tuit hy­vään ys­tä­vää­si tai jot­ka muu­ten vain jäi­vät mie­leen. Avaa aja­tuk­si­a­si, jos et syys­tä tai toi­ses­ta ky­ke­ne osal­lis­tu­maan konk­reet­ti­seen tal­koo­toi­min­taan.

Katri Ahosen ottama selfie perheensä kanssa saaliin äärellä.

Katri Ahosen ottama selfie perheensä kanssa saaliin äärellä.

Katri Ahonen

Katri Ahosen ottama selfie perheensä kanssa saaliin äärellä.

Katri Ahosen ottama selfie perheensä kanssa saaliin äärellä.

Katri Ahonen

Met­säs­sä ar­ki­mie­li unoh­tuu

Uutiset30.9.2020 15.00

Saa­ri­jär­ve­läi­ses­sä An­nee­na ja Kim­mo Hir­vas­nie­men per­hees­sä har­ras­te­taan ak­tii­vi­ses­ti hir­ven­met­säs­tys­tä. Kim­mo Hir­vas­nie­mi on käy­nyt met­säl­lä jo 30 vuot­ta. Lap­set ovat ol­leet mu­ka­na kou­lui­käi­ses­tä läh­tien. In­nok­kuut­ta riit­tää niin pal­jon, et­tä van­hem­mat ovat jou­tu­neet ja­ka­maan vuo­ro­ja.

Kenian gambalaiset saivat WhatsApp-seurat kuuluviin bluetooth-kaiuttimen avulla.

Kenian gambalaiset saivat WhatsApp-seurat kuuluviin bluetooth-kaiuttimen avulla.

Samuel Okola

Kenian gambalaiset saivat WhatsApp-seurat kuuluviin bluetooth-kaiuttimen avulla.

Kenian gambalaiset saivat WhatsApp-seurat kuuluviin bluetooth-kaiuttimen avulla.

Samuel Okola

Vies­ti kul­kee, len­not ei­vät

Uutiset30.9.2020 10.10

Lä­he­tys­työ ei ole py­säh­ty­nyt, vaik­ka mat­kat ovat pe­ruun­tu­neet. Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) te­ke­mät lä­he­tys­mat­kat ovat maa­lis­kuus­ta al­ka­en pe­ruun­tu­neet sys­te­maat­ti­ses­ti. Koko vuo­den suun­ni­tel­luis­ta mat­kois­ta tu­lee to­teu­tu­maan noin kak­si­kym­men­tä pro­sent­tia.

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

En­ke­li kul­kee edel­lä

Matkaevääksi30.9.2020 6.00

Mo­nen ko­din las­ten­huo­neen sei­näl­lä on tau­lu, jos­sa kak­si las­ta kul­kee käsi kä­des­sä sil­lan yli. Sil­ta on ku­lu­neen ja keh­non nä­köi­nen, ja sen al­la sy­väl­lä nä­kyy vuo­laa­na vir­taa­va joki. Las­ten ylä­puo­lel­la on val­koi­nen en­ke­li, joka kä­sil­lään suo­je­lee lap­sia. Tau­lu tuo ai­na mie­leen lap­suu­den lau­lun ”Maan kor­ves­sa kul­ke­vi lap­so­sen tie, hänt’ iha­na en­ke­li ko­ti­hin vie”. Uu­dis­te­tuis­sa sa­nois­sa lau­le­taan en­ke­leis­tä: ”Te kä­sil­lä kan­ta­kaa lap­sos­ta maan, niin et­tei hän louk­kai­si jal­kaan­sa­kaan.”

Viikon kysymys