JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
3.12.2020

Her­ra, sinä olet lau­pi­as, muis­ta mi­nua, osoi­ta iki­ai­kais­ta hy­vyyt­tä­si. Älä muis­ta nuo­ruu­te­ni syn­te­jä, älä pa­ho­ja te­ko­ja­ni! Sinä, joka olet us­kol­li­nen ja hyvä, älä unoh­da mi­nua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys

Marielle Raappana

Marielle Raappana

Tä­nään on rip­pi­kou­lun ko­di­nil­ta

Uutiset28.11.2020 7.35

Ter­ve­tu­loa seu­raa­maan ti­lai­suut­ta, jo­hon on suo­ra link­ki Kap­säk­ki­ju­tut.fi-verk­ko­si­vus­tol­ta. Link­ki läh­tee myös yh­dis­tyk­siin toi­mi­kun­tien What­sapp-ryh­miä pit­kin.

Rau­hal­lis­ta mu­siik­kia jou­lun odo­tuk­seen

Mainos27.11.2020 15.40

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Te­ko­jen tiis­tai kut­suu miet­ti­mään aut­ta­mi­sen ta­po­ja

Uutiset27.11.2020 10.35

Krii­sin ja eris­täy­ty­mi­sen ai­ka­kau­te­na ih­mi­siä yh­dis­tä­vät teot ovat eri­tyi­sen ar­vok­kai­ta. Jou­lu­kuun en­sim­mäi­se­nä vie­te­tet­tä­vä Te­ko­jen­Tiis­tai-kam­pan­ja kan­nus­taa te­ke­mään hy­vää.

Jäm­sän opis­to siir­tyy etä­o­pe­tuk­seen

Uutiset26.11.2020 19.12

Jäm­sän Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton pe­ru­sop­pi­jak­so siir­tyy etä­o­pe­tuk­seen syys­lu­ku­kau­den vii­mei­sen pe­ri­o­din ajak­si 2.–12.12.2020.

Juhlan musiikkiesityksissä korostui kiitollisuus. Lapsikuoro lauloi laulun ”Paljon ois aihetta lapsella kiittää”.

Juhlan musiikkiesityksissä korostui kiitollisuus. Lapsikuoro lauloi laulun ”Paljon ois aihetta lapsella kiittää”.

Maija Haho

Juhlan musiikkiesityksissä korostui kiitollisuus. Lapsikuoro lauloi laulun ”Paljon ois aihetta lapsella kiittää”.

Juhlan musiikkiesityksissä korostui kiitollisuus. Lapsikuoro lauloi laulun ”Paljon ois aihetta lapsella kiittää”.

Maija Haho

Yh­dek­sän­kym­men­tä vuot­ta seu­ro­jen­pi­toa

Uutiset26.11.2020 13.40

Sii­ka­jo­en Rau­ha­nyh­dis­tys on va­el­ta­nut ru­kous­huo­neel­ta lei­ri­kes­kuk­seen ja lo­pul­ta omiin toi­mi­ti­loi­hin­sa.

Rippikoululaisia Siikatörmällä kesällä 2019. Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo vieraili leirillä.

Rippikoululaisia Siikatörmällä kesällä 2019. Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo vieraili leirillä.

Juhani Ojalehto

Rippikoululaisia Siikatörmällä kesällä 2019. Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo vieraili leirillä.

Rippikoululaisia Siikatörmällä kesällä 2019. Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo vieraili leirillä.

Juhani Ojalehto

Poh­jois-Poh­jan­maan lei­rit pe­ru­taan

Uutiset25.11.2020 16.10

Lei­ri­toi­min­ta jää tau­ol­le SRK:n lei­ri­kes­kuk­sis­sa Sii­ka­tör­mäl­lä ja Kal­li­os­sa ku­lu­van vuo­den lop­puun as­ti. SRK päät­ti tä­nään asi­as­ta yh­des­sä Sii­ka­tör­män ja Kal­li­on lei­ri­työ­ryh­mien kans­sa.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Rau­han ja ilon vies­te­jä

Matkaevääksi25.11.2020 7.30

Isä­ni yk­sik­köön tuli 30. maa­lis­kuu­ta 1940 kel­lo 9 pu­he­lin­sa­no­ma. Rau­ha oli sol­mit­tu Suo­men ja Neu­vos­to­lii­ton vä­lil­lä.

Matti Heikkinen kertoi historiakirjan valmistumisen vaiheista. Tero Lehtola toimi tulkkina. Matti Heikkinen berättade om historiebokens olika faser. Tero Lehtola tolkade.

Matti Heikkinen kertoi historiakirjan valmistumisen vaiheista. Tero Lehtola toimi tulkkina. Matti Heikkinen berättade om historiebokens olika faser. Tero Lehtola tolkade.

Kuvat: Heidi Löppönen

Matti Heikkinen kertoi historiakirjan valmistumisen vaiheista. Tero Lehtola toimi tulkkina. Matti Heikkinen berättade om historiebokens olika faser. Tero Lehtola tolkade.

Matti Heikkinen kertoi historiakirjan valmistumisen vaiheista. Tero Lehtola toimi tulkkina. Matti Heikkinen berättade om historiebokens olika faser. Tero Lehtola tolkade.

Kuvat: Heidi Löppönen

Ruot­sin kris­til­li­syy­den his­to­ria kan­sien vä­liin

Uutiset24.11.2020 9.10

SFC:n his­to­ri­a­te­os jul­kais­tiin vuo­si­ko­kouk­sen yh­tey­des­sä 15. mar­ras­kuu­ta Taa­lain­maan rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä. SFC täyt­tää tänä vuon­na 50 vuot­ta, ja his­to­ri­a­te­os ha­lut­tiin jul­kais­ta­vak­si SFC:n juh­la­su­vi­seu­rois­sa, mut­ta pan­de­mi­an vuok­si jul­kai­su siir­tyi syk­syyn.

Illan vakava aihe kiinnosti ihmisiä ja keskustelu oli vilkasta.

Illan vakava aihe kiinnosti ihmisiä ja keskustelu oli vilkasta.

Tero Pitkälä

Illan vakava aihe kiinnosti ihmisiä ja keskustelu oli vilkasta.

Illan vakava aihe kiinnosti ihmisiä ja keskustelu oli vilkasta.

Tero Pitkälä

Krii­si­työs­sä kuun­te­le­mi­nen on tär­ke­ää

Uutiset23.11.2020 17.35

On hyvä ol­la val­mii­na työ­ka­lu­ja, kun elä­mä tuo koh­dal­le krii­sin. Krii­si­työ kiin­nos­ti di­a­ko­ni­ail­las­sa.

Kos­ket­ta­va to­si­ta­ri­na so­ta­lap­sen vai­heis­ta

Mainos23.11.2020 12.50

Tuo­mi­ois­tui­men edes­sä

Sana sunnuntaiksi22.11.2020 6.15

Jee­sus ja ope­tus­lap­set oli­vat ol­leet Je­ru­sa­le­min temp­pe­lis­sä. Jee­sus en­nus­ti hei­dän siel­lä ol­les­saan temp­pe­lin hä­vi­tyk­sen. Kun he oli­vat Öl­jy­mä­el­lä, ope­tus­lap­set ky­syi­vät Jee­suk­sel­ta: ”Sano meil­le, mil­loin se kaik­ki ta­pah­tuu, mikä on merk­ki­nä si­nun tu­los­ta­si ja tä­män maa­il­ma lo­pus­ta?” (Matt 24:3.)

Paula Niemelä

Paula Niemelä

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ti­lai­suu­det pe­rut­tu jou­lu­kuun puo­li­vä­liin saak­ka

Uutiset20.11.2020 16.00

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­ta tie­dot­taa 20. mar­ras­kuu­ta, et­tä sen järjes­tämät ti­lai­suu­det on pe­rut­tu 21.11.–13.12. 2020 Ete­lä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton päätökseen pe­rus­tu­en. Edel­lä mai­nit­tu päätös pe­rus­tuu tar­tun­ta­tau­ti­lain 58. pykälään.

Piispa Keskitalo keskusteli nuorten kanssa heidän opinnoistaan, taustoistaan ja tulevaisuudensuunnitelmastaan.

Piispa Keskitalo keskusteli nuorten kanssa heidän opinnoistaan, taustoistaan ja tulevaisuudensuunnitelmastaan.

Matti Erkkilä

Piispa Keskitalo keskusteli nuorten kanssa heidän opinnoistaan, taustoistaan ja tulevaisuudensuunnitelmastaan.

Piispa Keskitalo keskusteli nuorten kanssa heidän opinnoistaan, taustoistaan ja tulevaisuudensuunnitelmastaan.

Matti Erkkilä

Piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo vie­rai­li Reis­jär­ven opis­tol­la

Uutiset20.11.2020 10.25

Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo vie­rai­li Reis­jär­ven kris­til­li­sel­lä opis­tol­la Reis­jär­ven seu­ra­kun­nan piis­pan­tar­kas­tuk­sen yh­tey­des­sä mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä. Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ai­heut­ti­vat eri­tyis­jär­jes­te­ly­jä, mut­ta niis­tä huo­li­mat­ta koh­taa­mi­nen on läm­min ja an­toi­sa.

Jari Latvala (oik.) ja Mauno Kurunlahti toteavat, että suhtautuminen erityisjärjestelyihin rauhanyhdistysten tilaisuuksissa on ollut hyvin asiallista.

Jari Latvala (oik.) ja Mauno Kurunlahti toteavat, että suhtautuminen erityisjärjestelyihin rauhanyhdistysten tilaisuuksissa on ollut hyvin asiallista.

Sirkka Lehto

Jari Latvala (oik.) ja Mauno Kurunlahti toteavat, että suhtautuminen erityisjärjestelyihin rauhanyhdistysten tilaisuuksissa on ollut hyvin asiallista.

Jari Latvala (oik.) ja Mauno Kurunlahti toteavat, että suhtautuminen erityisjärjestelyihin rauhanyhdistysten tilaisuuksissa on ollut hyvin asiallista.

Sirkka Lehto

Eri­tyis­jär­jes­te­lyt mah­dol­lis­ta­vat ko­koon­tu­mi­set

Uutiset18.11.2020 10.15

Suu­rin osa rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä jär­jes­tää toi­mi­ta­loil­laan seu­ro­ja val­lit­se­van ko­ro­na­ti­lan­teen huo­mi­oi­den. Eri­lai­sia ta­pah­tu­mia voi jär­jes­tää niin kau­an kuin vi­ra­no­mais­mää­räyk­set an­ta­vat sii­hen mah­dol­li­suu­den. Jär­jes­tä­jän ja osal­lis­tu­jien edel­ly­te­tään toi­mi­van vas­tuul­li­ses­ti ja oh­jei­den mu­kai­ses­ti.

Ju­ma­lan kan­sa pe­las­tuu

Matkaevääksi18.11.2020 9.15

Kirk­ko­vuo­den pää­tös ja Kris­tuk­sen ku­nin­kuu­den sun­nun­tai on kä­sil­lä. Ju­ma­la on kaik­ki­val­ti­as, ku­nin­kait­ten ku­nin­gas ja her­ro­jen her­ra. Lo­pun ajal­la hä­nen kan­san­sa viet­tää hä­nen val­ta­kun­tan­sa lo­pul­lis­ta voi­ton­juh­laa. Mikä on tämä val­ta­kun­ta ja mis­tä voi­tos­ta on ky­sy­mys?

Seu­ra pe­reh­tyi les­ta­di­o­lais­ten koh­taa­miin asen­tei­siin

Uutiset17.11.2020 9.15

Ai­ka­kaus­leh­ti Seu­ra jul­kai­si 5. mar­ras­kuu­ta teks­tin Hil­jai­sik­si hau­ku­tut, jos­sa toi­mit­ta­ja Mii­na Lep­pä­nen on pe­reh­ty­nyt les­ta­di­o­lai­siin koh­dis­tu­vaan vi­ha­pu­hee­seen sekä haas­ta­tel­lut kah­ta van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen he­rä­tys­liik­keen jä­sen­tä. Haas­ta­tel­lut ker­to­vat ni­mi­mer­kin suo­jas­sa koh­taa­mis­taan asen­teis­ta ja suh­tau­tu­mi­ses­ta les­ta­di­o­lai­sia koh­taan.

Juhani Ojalehto

Juhani Ojalehto

Jul­kai­su­ja us­kos­ta, toi­vos­ta ja jän­nit­tä­väs­tä seik­kai­lus­ta

Uutiset16.11.2020 14.05

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) jul­kai­si sun­nun­tai­na 15. mar­ras­kuu­ta vii­si uut­ta tuo­tet­ta. Uu­det jul­kai­sut tu­ke­vat us­ko­ne­lä­mää, si­vis­tä­vät ja viih­dyt­tä­vät.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Val­vo ja luo­ta lu­pauk­siin

Sana sunnuntaiksi15.11.2020 6.15

Kirk­ko­vuo­den kah­den vii­mei­sen py­hän teks­tit liit­ty­vät Jee­suk­sen toi­sen tu­le­mi­sen ajan ta­pah­tu­miin. Nämä tee­mat saat­ta­vat pe­lot­taa, ja niis­tä pu­hu­mi­nen tun­tuu mo­nes­ti vai­ke­al­ta. Us­kon­tun­nus­tuk­sen mu­kai­ses­ti Her­ram­me toi­nen tu­le­mi­nen kuu­luu kris­til­li­sen us­kon pe­rus­to­tuuk­siin. Ai­he on ai­na myös kiin­nos­ta­nut eri­lai­sia en­nus­ta­jia. Kui­ten­kin Jee­sus to­te­aa: ”Sitä päi­vää ja het­keä ei tie­dä ku­kaan, ei­vät en­ke­lit tai­vaas­sa ei­kä edes Poi­ka, ei ku­kaan muu kuin Isä” (Mark. 13:32).

– Diabeteksen kanssa oppii elämään, toteavat diabetesta sairastavan Onnin vanhemmat Matleena ja Mika Jokitalo.

– Diabeteksen kanssa oppii elämään, toteavat diabetesta sairastavan Onnin vanhemmat Matleena ja Mika Jokitalo.

kuva haastateltavilta

– Diabeteksen kanssa oppii elämään, toteavat diabetesta sairastavan Onnin vanhemmat Matleena ja Mika Jokitalo.

– Diabeteksen kanssa oppii elämään, toteavat diabetesta sairastavan Onnin vanhemmat Matleena ja Mika Jokitalo.

kuva haastateltavilta

Di­a­be­tek­ses­ta tuli osa ar­kea

Puhutaan maasta ja taivaasta14.11.2020 6.15

Lu­mi­jo­kis­ten Mat­lee­na ja Mika Jo­ki­ta­lon elä­mä mul­lis­tui va­jaa nel­jä vuot­ta sit­ten. Kuu­si­lap­si­sen per­heen kol­man­nek­si van­hin lap­si, On­ni, sai­ras­tui tam­mi­kuus­sa 2017 di­a­be­tek­seen. Nyt 5-vuo­ti­as poi­ka oli tuol­loin hiu­kan al­le 2-vuo­ti­as.

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

SRK:n kuva-arkisto

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

SRK:n kuva-arkisto

Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen tuot­to pää­tyy van­hem­pien tu­ek­si

Uutiset13.11.2020 15.30

Kirk­ko tie­dot­taa vuo­den 2020 Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen tuot­ta­neen kak­si mil­joo­naa eu­roa van­hem­muu­den tu­ke­mi­sel­le Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la. Ko­ro­na vai­kut­ti ke­räys­tuot­toi­hin ja kam­pan­join­tiin, min­kä seu­rauk­se­na ke­räys­tu­los oli yli mil­joo­nan edel­lis­vuo­tis­ta pie­nem­pi.

Viikon kysymys