JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
27.3.2023

Hanki minulle oikeutta, Jumala, aja asiaani jumalatonta kansaa vastaan. Ps. 43:1

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Tapakasvatus ei jää tauolle

Uutiset25.3.2023 7.00

Kun joku on tu­los­sa kau­kaa tai it­se on läh­dös­sä omaa ar­kea kau­em­mak­si, saat­taa sei­sos­kel­la ase­ma­lai­tu­ril­la. Sa­mal­la lai­tu­ril­la on hei­tä, jot­ka läh­te­vät, odot­ta­vat tai jää­vät.

– Uskovaisten työllä kirkon eri tasoilla on valtava merkitys, sanoo kirkolliskokous- edustaja Aimo Koskelo.

– Uskovaisten työllä kirkon eri tasoilla on valtava merkitys, sanoo kirkolliskokous- edustaja Aimo Koskelo.

Johanna Lumijärvi

– Uskovaisten työllä kirkon eri tasoilla on valtava merkitys, sanoo kirkolliskokous- edustaja Aimo Koskelo.

– Uskovaisten työllä kirkon eri tasoilla on valtava merkitys, sanoo kirkolliskokous- edustaja Aimo Koskelo.

Johanna Lumijärvi

Kirkossa on työn aika

Uutiset24.3.2023 23.00

Kun Ai­mo Kos­ke­lo läh­ti mu­kaan seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­teh­tä­viin, nuo­rin hä­nen 14 lap­ses­ta oli vie­lä pie­ni. Teh­tä­vään läh­te­mi­nen ei oli­si ol­lut mah­dol­lis­ta il­man Kai­su-vai­mol­ta tul­lut­ta vah­vaa tu­kea. Rei­lua kah­ta­kym­men­tä vuot­ta luot­ta­mis­teh­tä­vis­sä muis­tel­les­saan Kos­ke­lo nau­rah­taa:

VR:n kuvapankki, Rami Salle

VR:n kuvapankki, Rami Salle

Juna kuljettaa suviseura-alueen tuntumaan

Uutiset23.3.2023 6.00

Tu­le­van ke­sän Su­vi­seu­roi­hin Kau­ha­val­le pää­see ju­nan va­ki­o­vuo­roil­la lä­hel­le seu­ra-alu­et­ta. Kau­ha­van rau­ta­tie­a­se­mal­ta on vain muu­ta­man ki­lo­met­rin mat­ka seu­ra-alu­eel­le, ja seu­ra­or­ga­ni­saa­tio jär­jes­tää kul­je­tuk­sen ken­tän ja rau­ta­tie­a­se­man vä­lil­le.

Gustave Doré, Jeesus tekee ruokkimisihmeen

Gustave Doré, Jeesus tekee ruokkimisihmeen

Jeesus on elämän leipä

Sana sunnuntaiksi19.3.2023 6.00

Jee­sus osoit­ti, et­tä on tär­ke­äm­pää et­siä hen­gel­lis­tä kuin ajal­lis­ta lei­pää. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan, elä­män lei­pä­kau­pan, ovet ovat ai­na au­ki.

Reisjärvellä asuva Emilia Nyman työskentelee sekä keittiötöissä että päiväkodissa.

Reisjärvellä asuva Emilia Nyman työskentelee sekä keittiötöissä että päiväkodissa.

Kuva Haastateltavalta

Reisjärvellä asuva Emilia Nyman työskentelee sekä keittiötöissä että päiväkodissa.

Reisjärvellä asuva Emilia Nyman työskentelee sekä keittiötöissä että päiväkodissa.

Kuva Haastateltavalta

Ranta­niemessä itsenäistä elämää oppimassa

Uutiset18.3.2023 7.00

Emi­lia Ny­man täyt­ti tam­mi­kuus­sa 27 vuot­ta. Hä­nel­lä oli ko­to­naan Ka­jaa­nin Vuot­to­lah­des­sa isot juh­lat, kun kum­mit ja ys­tä­vät saa­pui­vat juh­li­maan san­ka­rin kans­sa. Ys­tä­vis­tä ote­tuis­sa ku­vis­sa nä­kyy iloi­sia il­mei­tä.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Mitä Raamattu kertoo tanssimisesta?

Uutiset17.3.2023 12.15

Kes­kus­tel­les­sam­me Ju­ma­lan sa­nan ope­tuk­ses­ta liit­ty­en ih­mi­sen va­lin­toi­hin sekä oi­ke­aan ja vää­rään, poh­dim­me jos­kus asi­oi­den pe­rus­te­lu­ja sy­väl­li­sem­min, jos­kus taas pin­nal­li­sem­min. Lap­sel­le tai nuo­rel­le van­hem­pi saat­taa to­de­ta, et­tä ”ei us­ko­vai­sil­la ole ol­lut ta­pa­na teh­dä niin”. Vas­taus kel­paa eh­kä lap­sel­le, mut­ta nuo­ri saat­taa ha­lu­ta kuul­la sy­väl­li­sem­piä pe­rus­te­lu­ja. Mik­si us­ko­vai­sil­la ei ole ol­lut ta­pa­na teh­dä niin? On­ko sii­nä taus­tal­la jo­kin pe­rus­te­lu vai mis­tä tuo tapa toi­mia on syn­ty­nyt? Vaik­ka kes­kus­te­lu ei ole ai­na help­poa, niin sitä kan­nat­taa käy­dä. Lap­sen, nuo­ren ja ai­kui­sen­kin on hyvä py­säh­tyä eri­lais­ten asi­oi­den ää­rel­lä poh­ti­maan, on­ko va­li­tun toi­min­ta­ta­van taus­tal­la sel­keä Ju­ma­lan sa­naan pe­rus­tu­va va­roi­tus tai neu­vo, vai on­ko ky­sy­mys jos­tain muus­ta.

Viikon kysymys

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Evankeliumin sanomaa jokaiselle

Matkaevääksi15.3.2023 6.00

Isoi­sä­ni oli haa­voit­tu­nut so­das­sa vai­ke­as­ti. Pa­pan elä­mään tuli iso­ja haas­tei­ta so­keu­tu­mi­sen ja toi­sen kä­den am­pu­toi­mi­sen vuok­si. Ar­kie­lä­män haas­tei­den myö­tä elä­mäs­sä oli mu­ka­na myös al­ko­ho­lin­käyt­tö, joka ai­heut­ti mo­nen­lais­ta har­mia. Ju­ma­la ko­et­te­li ja he­rät­ti pa­pan oman­tun­non. Opas­koi­ran avul­la pap­pa pää­si Sääks­jär­vel­le seu­roi­hin me­ne­vään lin­ja-au­toon. Siel­lä pap­pa sai ko­kea pa­ran­nuk­sen ja hän löy­si nuo­ruu­des­sa ka­dot­ta­man­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­nan. Ju­ma­lan tiet ovat ih­meel­li­set (Ps.1:6).

SFC:n suviseurat 2023 Tukholmassa

Uutiset13.3.2023 10.15

Toi­vo­tam­me kaik­ki sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tul­leik­si SFC:n su­vi­seu­roi­hin Tuk­hol­maan Gub­bän­ge­nin kou­lul­le 19.–21. tou­ko­kuu­ta 2023.

A.-L.S.

A.-L.S.

”Kuka uskoo meidän sanomamme?”

Sana sunnuntaiksi12.3.2023 7.00

Vaik­ka Jee­sus oli teh­nyt eri­lai­sia tun­nus­te­ko­ja ih­mis­ten näh­den ja ju­lis­ta­nut evan­ke­liu­mia, mo­net ei­vät kui­ten­kaan us­ko­neet hä­neen.

– Tänään olen suuresti kiitollinen siitä, miten Jumala on ihmeellisesti johdattanut ja siunannut elämääni, pohtii Behrouz Habibi.

– Tänään olen suuresti kiitollinen siitä, miten Jumala on ihmeellisesti johdattanut ja siunannut elämääni, pohtii Behrouz Habibi.

– Tänään olen suuresti kiitollinen siitä, miten Jumala on ihmeellisesti johdattanut ja siunannut elämääni, pohtii Behrouz Habibi.

– Tänään olen suuresti kiitollinen siitä, miten Jumala on ihmeellisesti johdattanut ja siunannut elämääni, pohtii Behrouz Habibi.

”Sain rauhan tunnolleni”

Puhutaan maasta ja taivaasta11.3.2023 7.00

Beh­rouz Ha­bi­bi tuli Suo­meen 16-vuo­ti­aa­na ja sai pa­ran­nuk­sen ar­mon 18-vuo­ti­aa­na. Vuo­sien var­rel­la hän on juur­tu­nut Ju­ma­lan val­ta­kun­taan sekä so­peu­tu­nut uu­teen ko­ti­maa­han. Tä­nään hän tun­tee suur­ta kii­tol­li­suut­ta Ju­ma­lan joh­da­tuk­ses­ta elä­mäs­sään.

Helsingin, Espoon ja Vantaan Rauhanyhdistykset ovat jo vuosien ajan järjestäneet suurmyyjäisiä Maitoisten leirikeskuksen hyväksi. Kuva on vuoden 2016 myyjäisistä.

Helsingin, Espoon ja Vantaan Rauhanyhdistykset ovat jo vuosien ajan järjestäneet suurmyyjäisiä Maitoisten leirikeskuksen hyväksi. Kuva on vuoden 2016 myyjäisistä.

Paula Niemelä

Helsingin, Espoon ja Vantaan Rauhanyhdistykset ovat jo vuosien ajan järjestäneet suurmyyjäisiä Maitoisten leirikeskuksen hyväksi. Kuva on vuoden 2016 myyjäisistä.

Helsingin, Espoon ja Vantaan Rauhanyhdistykset ovat jo vuosien ajan järjestäneet suurmyyjäisiä Maitoisten leirikeskuksen hyväksi. Kuva on vuoden 2016 myyjäisistä.

Paula Niemelä

Yhteistyössä on voimaa – yhteismyyjäiset lähestyvät

Uutiset10.3.2023 9.25

”Työ tun­tuu eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­li­sel­tä, kun tie­tää mi­ten tär­ke­än asi­an puo­les­ta va­ro­ja ke­rä­tään.” Ta­voit­tee­na on jär­jes­tää 11. maa­lis­kuu­ta Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä myy­jäi­set sekä ar­von­ta, jol­la ke­rä­tään va­ro­ja lei­ri­kes­kuk­sen toi­min­nan tu­ke­mi­sek­si.

Conakryn seuravieraat pääsivät 5. helmikuuta telttakatoksen suojaan sanankuuloon. Guineassa kokoonnutaan kymmenellä paikkakunnalla.

Conakryn seuravieraat pääsivät 5. helmikuuta telttakatoksen suojaan sanankuuloon. Guineassa kokoonnutaan kymmenellä paikkakunnalla.

Miika Kopperoinen

Conakryn seuravieraat pääsivät 5. helmikuuta telttakatoksen suojaan sanankuuloon. Guineassa kokoonnutaan kymmenellä paikkakunnalla.

Conakryn seuravieraat pääsivät 5. helmikuuta telttakatoksen suojaan sanankuuloon. Guineassa kokoonnutaan kymmenellä paikkakunnalla.

Miika Kopperoinen

Conakryn seurakunta kaipaa kirkkorakennusta

Uutiset9.3.2023 15.05

Kiin­te­än ko­koon­tu­mis­pai­kan puu­te han­ka­loit­taa sa­nan­kuu­loa ja ve­rot­taa seu­roi­hin tu­li­joi­ta Gui­ne­as­sa.

– Tasa-arvo merkitsee minulle yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeuksia riippumatta ulkoisista tekijöistä, kuten syntyperästä, toteaa Puolasta viisivuotiaana Suomeen saapunut Lukasz Mierzynski.

– Tasa-arvo merkitsee minulle yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeuksia riippumatta ulkoisista tekijöistä, kuten syntyperästä, toteaa Puolasta viisivuotiaana Suomeen saapunut Lukasz Mierzynski.

Kuva haastateltavalta

– Tasa-arvo merkitsee minulle yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeuksia riippumatta ulkoisista tekijöistä, kuten syntyperästä, toteaa Puolasta viisivuotiaana Suomeen saapunut Lukasz Mierzynski.

– Tasa-arvo merkitsee minulle yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeuksia riippumatta ulkoisista tekijöistä, kuten syntyperästä, toteaa Puolasta viisivuotiaana Suomeen saapunut Lukasz Mierzynski.

Kuva haastateltavalta

Tasapuolisuutta ja näkemysten rikkautta

Puhutaan maasta ja taivaasta8.3.2023 12.00

– Tasa-ar­vo mer­kit­see mi­nul­le yh­tä­läi­siä mah­dol­li­suuk­sia ja oi­keuk­sia riip­pu­mat­ta ul­koi­sis­ta te­ki­jöis­tä, ku­ten esi­mer­kik­si syn­ty­pe­räs­tä, to­te­aa Lu­kasz Mier­zyns­ki.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Olenko välinpitämätön?

Matkaevääksi8.3.2023 10.00

Ih­mi­sen elä­mäs­sä voi ol­la ai­ko­ja, jol­loin kaik­ki su­juu hy­vin: on ter­veyt­tä, ys­tä­viä, töi­tä ja tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mat sel­vil­lä. Täl­löin saat­taa us­ko­mi­sen lah­ja him­men­tyä ja on vaa­ra­na tul­la pen­se­äk­si us­kos­sa.

Resurssipankki toimii lahjoitusten varassa

Uutiset7.3.2023 10.45

Re­surs­si­pank­ki tu­kee lap­si­per­hei­den jak­sa­mis­ta. Se kai­paa toi­mi­ak­seen va­ro­ja. Toi­min­ta kai­paa myös te­ki­jöi­tä.

Matti Taskila toimi elämänsä aikana lukuisissa yhteiskunnallisissa sekä kristillisyyden luottamustehtävissä.

Matti Taskila toimi elämänsä aikana lukuisissa yhteiskunnallisissa sekä kristillisyyden luottamustehtävissä.

Juhani Ojalehto

Matti Taskila toimi elämänsä aikana lukuisissa yhteiskunnallisissa sekä kristillisyyden luottamustehtävissä.

Matti Taskila toimi elämänsä aikana lukuisissa yhteiskunnallisissa sekä kristillisyyden luottamustehtävissä.

Juhani Ojalehto

Matti Taskila 2.9.1955–2.3.2023

Uutiset6.3.2023 14.45

SRK:n pit­kä­ai­kai­nen joh­to­kun­nan jä­sen ja pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la kuo­li ko­to­naan Kan­nuk­ses­sa var­hain tors­tai­aa­mu­na 2. maa­lis­kuu­ta vai­ke­an sai­rau­den mur­ta­ma­na. Tas­ki­la siu­na­taan hau­dan le­poon Kan­nuk­ses­sa lau­an­tai­na 1. huh­ti­kuu­ta. Päi­vä­mies jul­kai­see Tas­ki­lan omais­ten laa­ti­man muis­to­kir­joi­tuk­sen.

Keskisen alueen rauhanyhdistyksiä on 59, joilla työvoiman kerääminen on meneillään.

Keskisen alueen rauhanyhdistyksiä on 59, joilla työvoiman kerääminen on meneillään.

Keskisen alueen rauhanyhdistyksiä on 59, joilla työvoiman kerääminen on meneillään.

Keskisen alueen rauhanyhdistyksiä on 59, joilla työvoiman kerääminen on meneillään.

Suviseurojen työvoimaa kerätään keskisellä alueella

Uutiset6.3.2023 12.45

Työ­vuo­ro­jen täyt­tö­as­te tu­lee ol­la vä­hin­tään 80 pro­sent­tia, jot­ta Su­vi­seu­rat voi­daan jär­jes­tää.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Uskon voima tulee Jumalalta

Sana sunnuntaiksi5.3.2023 6.05

Ko­et­te­le­muk­sis­sa tun­tee mo­nes­ti us­kon ja epä­us­kon tais­te­lun, mut­ta Jee­sus ei pois­tu kär­si­vän vie­rel­tä.

Anni Kälkäjä

Anni Kälkäjä

Traumasta voi toipua

Artikkelit4.3.2023 7.00

Eteem­me voi tul­la hy­viä ja kau­nii­ta asi­oi­ta, jot­ka an­ta­vat voi­maa, iloa ja luot­ta­mus­ta elä­mään. Myös yli­voi­mai­sil­ta tun­tu­vat ko­et­te­le­muk­set, krii­sit, suru ja me­ne­tyk­set ovat osa elä­mää, ja jo­kai­nen koh­taa hy­vin to­den­nä­köi­ses­ti nii­tä jos­sa­kin elä­män­sä vai­hees­sa. On ar­vi­oi­tu, et­tä lä­hes 90 pro­sent­tia ih­mi­sis­tä ko­kee elä­mäs­sään vä­hin­tään yh­den asi­an, joka po­ten­ti­aa­li­ses­ti voi ai­heut­taa trau­man. Trau­ma­ti­lan­ne tu­lee usein kuin sa­la­ma kirk­kaal­ta tai­vaal­ta ja jär­kyt­tää elä­män tur­val­lis­ta jat­ku­vuut­ta.

Hiacessa on tunnelmaa. Tällä kertaa mukaan lähtivät Aaretti Kamula (vas.), Tinja Hiltunen, Jami Hiltunen, Helmi Kamula, Adelia Huttu, Juho Hiltunen ja Topi Hiltunen. Kuvan otti Julia Hiltunen.

Hiacessa on tunnelmaa. Tällä kertaa mukaan lähtivät Aaretti Kamula (vas.), Tinja Hiltunen, Jami Hiltunen, Helmi Kamula, Adelia Huttu, Juho Hiltunen ja Topi Hiltunen. Kuvan otti Julia Hiltunen.

Kuvat: Susanna Hiltunen ja Julia Hiltunen

Hiacessa on tunnelmaa. Tällä kertaa mukaan lähtivät Aaretti Kamula (vas.), Tinja Hiltunen, Jami Hiltunen, Helmi Kamula, Adelia Huttu, Juho Hiltunen ja Topi Hiltunen. Kuvan otti Julia Hiltunen.

Hiacessa on tunnelmaa. Tällä kertaa mukaan lähtivät Aaretti Kamula (vas.), Tinja Hiltunen, Jami Hiltunen, Helmi Kamula, Adelia Huttu, Juho Hiltunen ja Topi Hiltunen. Kuvan otti Julia Hiltunen.

Kuvat: Susanna Hiltunen ja Julia Hiltunen

Raamattuluokka tunturien takana

Uutiset3.3.2023 11.25

La­pis­sa raa­mat­tu­luok­kiin aje­taan jopa lä­hes 200 ki­lo­met­rin pääs­tä. Nuor­ten yh­teen­kuu­lu­vai­suut­ta vah­vis­taa kes­kus­te­lu us­kon asi­ois­ta.

Päivämiehen digilehden tilaajat voivat nyt lukemisen lisäksi kuunnella tekstit.

Päivämiehen digilehden tilaajat voivat nyt lukemisen lisäksi kuunnella tekstit.

Kuvakaappaus Päivämiehen digilehdestä

Päivämiehen digilehden tilaajat voivat nyt lukemisen lisäksi kuunnella tekstit.

Päivämiehen digilehden tilaajat voivat nyt lukemisen lisäksi kuunnella tekstit.

Kuvakaappaus Päivämiehen digilehdestä

Palvelutarjonta laajenee – Päivämiehen äänilehti siirtyy konelukukokeiluun

Uutiset1.3.2023 11.30

Muu­tos li­sää Päi­vä­mie­hen tar­jon­taa: kuun­te­lu­mah­dol­li­suus tu­lee myös di­gi­leh­teen, jos­ta ti­laa­jat voi­vat kai­ut­ti­men ku­vak­keen koh­dal­ta kuun­nel­la kaik­ki teks­tit.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Uskon lahja on kallein aarre

Matkaevääksi1.3.2023 9.05

Muis­tat­ko las­ten­lau­lun Jä­nö­jus­sin mä­en­las­ku? Sii­nä Jä­nö­jus­si kat­se­lee pik­ku­poi­kien mä­en­las­kua ja nau­raa it­sek­seen, kun joku len­tää pyrs­töl­leen. Jus­si uho­aa it­se­var­mas­ti, mi­ten hän kyl­lä hyp­päi­si mä­es­tä pal­jon pi­dem­mäl­le kuin po­jat, ai­na pil­viin as­ti. Mi­ten­käs sit­ten Jus­sil­le kä­vi­kään? On­ko si­nul­le käy­nyt jos­kus sa­moin? Mi­nul­le on.

– Ehdin sopeutua ajatukseen, että jään yksin, kertoo Sinikka Säily, joka suunnitteli elämää eteenpäin jo puolison sairauden aikana.

– Ehdin sopeutua ajatukseen, että jään yksin, kertoo Sinikka Säily, joka suunnitteli elämää eteenpäin jo puolison sairauden aikana.

– Ehdin sopeutua ajatukseen, että jään yksin, kertoo Sinikka Säily, joka suunnitteli elämää eteenpäin jo puolison sairauden aikana.

– Ehdin sopeutua ajatukseen, että jään yksin, kertoo Sinikka Säily, joka suunnitteli elämää eteenpäin jo puolison sairauden aikana.

Jumala auttoi sopeutumaan puolison kuollessa

Puhutaan maasta ja taivaasta28.2.2023 10.25

Puo­li­son­sa me­net­tä­nyt Si­nik­ka Säi­ly viet­tää ak­tii­vis­ta elä­mää muun mu­as­sa mat­kus­tel­len. Hän to­te­aa, et­tä it­se pi­tää läh­teä liik­keel­le, ei­kä jää­dä nel­jän sei­nän si­sään su­re­maan ja kat­ke­roi­tu­maan.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Jeesus on tänäänkin kiusatun apu

Sana sunnuntaiksi26.2.2023 5.00

Jee­sus voit­ti kiu­saa­jan ja mah­dol­lis­ti ris­tin­kuo­le­mal­laan hä­neen us­ko­vil­le syn­tien an­teek­si­saa­mi­sen ja ian­kaik­ki­sen elä­män.

Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Puoluejohtajat arvojen äärellä

Uutiset25.2.2023 8.00

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko on kut­su­nut edus­kun­ta­puo­lu­ei­den pu­heen­joh­ta­jat kes­kus­te­le­maan ar­vois­ta.

Piirros Jobi Tölli, graafinen toteutus Timo Kinnunen

Piirros Jobi Tölli, graafinen toteutus Timo Kinnunen

Hae rohkeasti opistoon!

Uutiset24.2.2023 8.00

Opis­to­vuo­si tu­kee ko­tien kris­til­lis­tä kas­va­tus­ta ja jät­tää jäl­jen vuo­sit­tain noin 400 nuo­ren elä­mään. Nyt yh­teis­ha­ku on taas au­ki, ja moni pe­rus­kou­lun päät­tä­nyt nuo­ri poh­tii elä­män­sä seu­raa­vaa suun­taa.