JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
29.11.2023

Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Ilm. 21:1

Kaikkosen Anna ja Iida ahkeroivat hattarakoneella. Moni sai suunsa makeaksi!

Kaikkosen Anna ja Iida ahkeroivat hattarakoneella. Moni sai suunsa makeaksi!

Kaikkosen Anna ja Iida ahkeroivat hattarakoneella. Moni sai suunsa makeaksi!

Kaikkosen Anna ja Iida ahkeroivat hattarakoneella. Moni sai suunsa makeaksi!

”Ihan mahtavat myyjäiset!” – Lapset ja nuoret työntouhussa joka sektorilla

Uutiset25.11.2023 9.00

Li­min­gas­sa teh­tiin erään­lais­ta his­to­ri­aa, kun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä jär­jes­tet­tiin mar­ras­kuus­sa en­sim­mäis­tä ker­taa las­ten ja nuor­ten omat myy­jäi­set.

Tiina Schmidt on työskennellyt Kainuun keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla noin kahden ja puolen vuoden ajan. – Mielestäni on tärkeää, että osastolle tulee Päivämies, hän kommentoi.

Tiina Schmidt on työskennellyt Kainuun keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla noin kahden ja puolen vuoden ajan. – Mielestäni on tärkeää, että osastolle tulee Päivämies, hän kommentoi.

Sami Schmidt

Tiina Schmidt on työskennellyt Kainuun keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla noin kahden ja puolen vuoden ajan. – Mielestäni on tärkeää, että osastolle tulee Päivämies, hän kommentoi.

Tiina Schmidt on työskennellyt Kainuun keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla noin kahden ja puolen vuoden ajan. – Mielestäni on tärkeää, että osastolle tulee Päivämies, hän kommentoi.

Sami Schmidt

Päivämies tuo lohtua laitoksiin – rauhanyhdistykset mahdollistavat lukemisen

Uutiset24.11.2023 9.00

Rau­ha­nyh­dis­tyk­set te­ke­vät di­a­ko­ni­a­työ­tä myös ti­laa­mal­la kris­til­li­syy­den leh­tiä jul­ki­siin ti­loi­hin.

Heini Kanniainen (vas.), Pihla Nikula ja Niina Nauha kertoivat, että kirjoittaminen on osa heidän elämäänsä.

Heini Kanniainen (vas.), Pihla Nikula ja Niina Nauha kertoivat, että kirjoittaminen on osa heidän elämäänsä.

Sirkka Lehto

Heini Kanniainen (vas.), Pihla Nikula ja Niina Nauha kertoivat, että kirjoittaminen on osa heidän elämäänsä.

Heini Kanniainen (vas.), Pihla Nikula ja Niina Nauha kertoivat, että kirjoittaminen on osa heidän elämäänsä.

Sirkka Lehto

SRK:n kertomusten kirjoituskilpailu ratkesi – palkituissa teksteissä kuului aito nuorten ääni

Uutiset23.11.2023 11.10

SRK:n jär­jes­tä­män ker­to­mus­ten kir­joi­tus­kil­pai­lun pal­kit­se­mis­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin SRK:n toi­mis­tol­la 21. mar­ras­kuu­ta. Kil­pai­lun ta­voit­tee­na oli löy­tää ker­to­muk­sia, joi­den en­si­si­jai­se­na koh­de­ryh­mä­nä ovat 13–16-vuo­ti­aat, eli ylä­kou­lui­käi­set nuo­ret. Pal­ki­tut ker­to­muk­set kä­sit­te­li­vät ki­pei­tä­kin ai­hei­ta unoh­ta­mat­ta kui­ten­kaan Ju­ma­lan huo­len­pi­toa.

Vuonna 1853 valmistunut Utsjoen kirkko ja sen lähistöllä olevat pappila, vanha sakasti ja kirkkotuvat ovat osa kansallismaisemaksi luokiteltua Utsjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Vuonna 1853 valmistunut Utsjoen kirkko ja sen lähistöllä olevat pappila, vanha sakasti ja kirkkotuvat ovat osa kansallismaisemaksi luokiteltua Utsjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

H.H.

Vuonna 1853 valmistunut Utsjoen kirkko ja sen lähistöllä olevat pappila, vanha sakasti ja kirkkotuvat ovat osa kansallismaisemaksi luokiteltua Utsjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Vuonna 1853 valmistunut Utsjoen kirkko ja sen lähistöllä olevat pappila, vanha sakasti ja kirkkotuvat ovat osa kansallismaisemaksi luokiteltua Utsjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

H.H.

"Omalla kielellä laulaminen on jokaisen oikeus" – Saamenkielisiä Kauneimpia joululauluja lauletaan Helsingissä, Oulussa, Turussa, Tampereella ja Rovaniemellä

Uutiset23.11.2023 6.00

Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut soi­vat tu­le­van jou­lun al­la myös kol­mel­la saa­men kie­lel­lä. Tänä vuon­na saa­men­kie­li­siä Kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja lau­le­taan saa­me­lais­ten ko­ti­seu­tu­a­lu­een li­säk­si vii­des­sä eri kau­pun­gis­sa Suo­mes­sa. Vuon­na 2023 lau­lut kai­ku­vat maa­il­man hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien las­ten hy­väk­si.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Viimeinen päivä kokoaa kaikki Tuomarin eteen

Matkaevääksi22.11.2023 9.20

Vii­mei­se­nä päi­vä­nä va­sa­ran lyön­ti jää kes­ken ja mar­ke­tin mu­siik­ki lop­puu kuin veit­sel­lä lei­ka­ten. Kaik­kien kat­seet kään­ty­vät idän tai­vaal­le, joka lois­taa kirk­kaam­pa­na kuin yk­si­kään au­rin­ko. Ku­kaan ei eh­di ky­sy­mään, mitä tämä on, ei­kä ku­kaan enää saar­naa syn­te­jä an­teek­si. Hau­dat au­ke­a­vat, tuu­leen ri­po­tel­lut tuh­kat ke­rä­tään ko­koon ja me­ri­kin an­taa oman­sa.

Viikon kysymys

Uudet julkaisut ovat ilmaisultaan korkeatasoisia ja sellaisia, joiden sisältö tulee lähelle nykypäivän lukijaa, kuvaili SRK:n julkaisujen toimitusneuvoston puheenjohtaja Markku Seppänen.

Uudet julkaisut ovat ilmaisultaan korkeatasoisia ja sellaisia, joiden sisältö tulee lähelle nykypäivän lukijaa, kuvaili SRK:n julkaisujen toimitusneuvoston puheenjohtaja Markku Seppänen.

Kuvakaappaus videolähetyksestä

Uudet julkaisut ovat ilmaisultaan korkeatasoisia ja sellaisia, joiden sisältö tulee lähelle nykypäivän lukijaa, kuvaili SRK:n julkaisujen toimitusneuvoston puheenjohtaja Markku Seppänen.

Uudet julkaisut ovat ilmaisultaan korkeatasoisia ja sellaisia, joiden sisältö tulee lähelle nykypäivän lukijaa, kuvaili SRK:n julkaisujen toimitusneuvoston puheenjohtaja Markku Seppänen.

Kuvakaappaus videolähetyksestä

Syksyn julkaisut tulevat lähelle nykypäivää

Uutiset21.11.2023 11.00

SRK:n uu­det jul­kai­sut ku­vaa­vat ar­kea to­den­mu­kai­ses­ti. Soi­tin­mu­siik­ki rau­hoit­taa ja tuo mie­leen lau­lu­jen sa­nat.

A.–L.S

A.–L.S

Seurakuntien joulukeräykset käynnistyvät

Uutiset20.11.2023 14.05

Pää­kau­pun­ki­seu­dun seu­ra­kun­tien Ra­ken­na jou­lu­puu -ke­räys tuo kai­va­tun lah­jan tu­han­siin vä­hä­va­rai­siin ko­tei­hin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Ke­räyk­sen kaut­ta voi kuka ta­han­sa lah­joit­taa esi­mer­kik­si jou­lu­pa­ke­tin, lah­ja­kor­tin jou­lu­ruo­kaan, per­heen yh­tei­seen elä­myk­seen tai jou­lu­ku­kan van­huk­sel­le. Aut­ta­mi­sen muo­dot vaih­te­le­vat seu­ra­kun­nit­tain, ja li­sä­tie­to­ja löy­tyy kun­kin seu­ra­kun­nan net­ti­si­vu­ja. Avun toi­mit­ta­vat pe­ril­le seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jät.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Viimeisen päivän tietää vain Jumala

Sana sunnuntaiksi19.11.2023 7.00

Us­kos­sa val­vo­mi­nen ei ole pa­ko­no­mais­ta puur­ta­mis­ta, vaan en­nen kaik­kea tur­val­lis­ta luot­ta­mis­ta Ju­ma­lan lu­pauk­siin ja joh­da­tuk­seen.

Kuva Suomen evankelisluterilaisen kirkon Koraalivirsikirjasta, joka hyväksyttiin 15. yleisessä kirkolliskokouksessa vuonna 1943.

Kuva Suomen evankelisluterilaisen kirkon Koraalivirsikirjasta, joka hyväksyttiin 15. yleisessä kirkolliskokouksessa vuonna 1943.

Saara Kolehmainen

Kuva Suomen evankelisluterilaisen kirkon Koraalivirsikirjasta, joka hyväksyttiin 15. yleisessä kirkolliskokouksessa vuonna 1943.

Kuva Suomen evankelisluterilaisen kirkon Koraalivirsikirjasta, joka hyväksyttiin 15. yleisessä kirkolliskokouksessa vuonna 1943.

Saara Kolehmainen

500 vuotta luterilaista virsiperinnettä

Artikkelit18.11.2023 8.00

Syk­syl­lä 1523 Mart­ti Lut­her kir­joit­ti sa­nat hy­vin tun­te­maam­me vir­teen 261: "Oi iloit­kaa te kris­ti­tyt". Se oli hä­nen en­sim­mäi­nen vir­ten­sä seu­ra­kun­nan käyt­töön. Sii­tä käyn­nis­tyi lu­te­ri­lai­nen vir­si­pe­rin­ne. Kun me ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa, seu­rois­sa ja muis­sa ti­lai­suuk­sis­sa lau­lam­me, voim­me muis­taa, et­tä lu­te­ri­lai­nen pe­rin­ne al­koi 500 vuot­ta sit­ten.

Heikki ja Annikki Mattilan 50 vuotta kestänyt aviolitto on kulkenut monien elämänvaiheiden kautta.

Heikki ja Annikki Mattilan 50 vuotta kestänyt aviolitto on kulkenut monien elämänvaiheiden kautta.

Liisa Kivinen

Heikki ja Annikki Mattilan 50 vuotta kestänyt aviolitto on kulkenut monien elämänvaiheiden kautta.

Heikki ja Annikki Mattilan 50 vuotta kestänyt aviolitto on kulkenut monien elämänvaiheiden kautta.

Liisa Kivinen

Monien vaiheiden kautta kultahääpäivään

Puhutaan maasta ja taivaasta17.11.2023 9.00

Hää­kim­pun vaa­le­an­pu­nai­set ruu­sut ja ruis­kau­no­kit ovat ai­kaa sit­ten kuih­tu­neet. An­nik­ki ja Heik­ki Mat­ti­lan yh­teis­tä eloa ja nai­mi­sis­sa oloa on ta­ka­na 50 vuot­ta, kul­ta­hää­päi­vän ver­ran.

Kirjallisuusterapeutti Mirja Heikkilän puheenvuoro ja yhdessäolo keräsi kauempaakin sisaria viettämään yhteistä iltaa Kuusamon rauhanyhdistykselle 10. marraskuuta.

Kirjallisuusterapeutti Mirja Heikkilän puheenvuoro ja yhdessäolo keräsi kauempaakin sisaria viettämään yhteistä iltaa Kuusamon rauhanyhdistykselle 10. marraskuuta.

Marita Kantola

Kirjallisuusterapeutti Mirja Heikkilän puheenvuoro ja yhdessäolo keräsi kauempaakin sisaria viettämään yhteistä iltaa Kuusamon rauhanyhdistykselle 10. marraskuuta.

Kirjallisuusterapeutti Mirja Heikkilän puheenvuoro ja yhdessäolo keräsi kauempaakin sisaria viettämään yhteistä iltaa Kuusamon rauhanyhdistykselle 10. marraskuuta.

Marita Kantola

Kirjoittaminen hoitaa ja voimaannuttaa

Uutiset16.11.2023 10.50

Lä­hes 150 eri-ikäi­sen koil­lis­maa­lai­sen nai­sen koh­taa­mi­nen – tut­tu­jen ja tun­te­mat­to­mien – ilon ja su­run kyy­ne­leet, läm­pi­mät ha­lauk­set sekä uu­den op­pi­mi­nen voi­maan­nut­ti­vat ja vir­kis­ti­vät mies­ve­toi­sen keit­ti­ön an­ti­mis­ta pu­hu­mat­ta­kaan.

Julkaisuviikko alkaa sunnuntaina – tutustu uuteen julkaisukuvastoon

Uutiset15.11.2023 13.00

SRK:n jul­kai­su­viik­ko al­kaa tu­le­va­na sun­nun­tai­na. Viik­koa vie­te­tään 19.–26. mar­ras­kuu­ta. Uu­tuuk­sis­ta ker­ro­taan jul­kai­su­ku­vas­tos­sa, joka il­mes­tyy Päi­vä­mie­hen liit­tee­nä 15. mar­ras­kuu­ta.

Pixabay

Pixabay

”Kuinka kauan vielä viivyt?”

Matkaevääksi15.11.2023 10.00

Me­neil­lään ole­va kirk­ko­vuo­si on koh­ta lop­pu­mas­sa. En­si sun­nun­tai­na on val­vo­mi­sen sun­nun­tai ja sen jäl­keen kirk­ko­vuo­den vii­mei­nen sun­nun­tai, tuo­mi­o­sun­nun­tai.

Kirkolliskokous kokoontui kauden viimeiseen istuntoonsa 6.–10. marraskuuta Linnasmäen opistolla Turussa.

Kirkolliskokous kokoontui kauden viimeiseen istuntoonsa 6.–10. marraskuuta Linnasmäen opistolla Turussa.

Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Kirkolliskokous kokoontui kauden viimeiseen istuntoonsa 6.–10. marraskuuta Linnasmäen opistolla Turussa.

Kirkolliskokous kokoontui kauden viimeiseen istuntoonsa 6.–10. marraskuuta Linnasmäen opistolla Turussa.

Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Kirkolliskokous antoi Kiihtelysvaaran kirkon uudelleenrakentamiseen puoli miljoonaa

Uutiset14.11.2023 15.15

Ko­kous kä­sit­te­li mo­nia ta­lou­teen liit­ty­viä asi­oi­ta. Lu­vas­sa on muun mu­as­sa ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen täh­tää­vä sel­vi­tys.

Lea Peltokangas vastaa päivätyönään Alajärven suurimman ala-asteen, 500 oppilaan ruokahuollosta.

Lea Peltokangas vastaa päivätyönään Alajärven suurimman ala-asteen, 500 oppilaan ruokahuollosta.

Mauri Penninkangas

Lea Peltokangas vastaa päivätyönään Alajärven suurimman ala-asteen, 500 oppilaan ruokahuollosta.

Lea Peltokangas vastaa päivätyönään Alajärven suurimman ala-asteen, 500 oppilaan ruokahuollosta.

Mauri Penninkangas

Suuria seuroja järjestämässä: Paineensietokyky koetuksella

Puhutaan maasta ja taivaasta13.11.2023 12.30

Kun seu­ra­vä­ki jo­not­taa ja ko­ko­aa tar­jot­ti­mel­leen her­kul­li­sel­ta tuok­su­vaa keit­toa ke­sä­seu­rois­sa, on moni hen­ki­lö teh­nyt eri­lai­sia työ­vuo­ro­ja, jot­ta tuo ruo­kai­lu­het­ki oli­si mah­dol­li­sim­man hy­vin toi­mi­va, ra­vit­se­va ja miel­lyt­tä­vä.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Jumalan valtasuuruus voittaa vihollisen

Sana sunnuntaiksi12.11.2023 6.00

Jee­suk­sen mu­kaan us­ko­van ei tar­vit­se pe­lä­tä ajal­li­sen elä­män ta­pah­tu­mia, vaan ian­kaik­ki­sen elä­män vie­vää sie­lun­vi­hol­lis­ta ja hä­nen suul­laan pu­hu­via.

Harri Syrjälä rohkaisee nuoria perustamaan perheitä ja ottamaan lapset vastaan Jumalan lahjana. Isän syliin ovat päässeet lapsista Eelis ja Viljam-vauva.

Harri Syrjälä rohkaisee nuoria perustamaan perheitä ja ottamaan lapset vastaan Jumalan lahjana. Isän syliin ovat päässeet lapsista Eelis ja Viljam-vauva.

Virpi Mäkinen

Harri Syrjälä rohkaisee nuoria perustamaan perheitä ja ottamaan lapset vastaan Jumalan lahjana. Isän syliin ovat päässeet lapsista Eelis ja Viljam-vauva.

Harri Syrjälä rohkaisee nuoria perustamaan perheitä ja ottamaan lapset vastaan Jumalan lahjana. Isän syliin ovat päässeet lapsista Eelis ja Viljam-vauva.

Virpi Mäkinen

Harri kokee jokaisen lapsen tärkeäksi ja rakkaaksi

Puhutaan maasta ja taivaasta11.11.2023 6.00

Sei­nä­jo­ki­nen 11 lap­sen isä Har­ri Syr­jä­lä to­tea, et­tei nuo­rem­pa­na isä­nä oi­kein ym­mär­tä­nyt, mi­ten tär­ke­ää on viet­tää pal­jon ai­kaa las­ten kans­sa. Nyt hän on jää­mäs­sä use­am­mak­si kuu­kau­dek­si ko­tiin hoi­ta­maan lap­sia yh­des­sä puo­li­son­sa Tui­ja Syr­jä­län kans­sa.

Marraskuun kirkolliskokouksen istuntoviikko oli viimeinen Aimo Koskelolle (vas.), Heikki Sorvarille ja Antti Savelalle. He jättävät tehtävän hyvillä mielin seuraaville.

Marraskuun kirkolliskokouksen istuntoviikko oli viimeinen Aimo Koskelolle (vas.), Heikki Sorvarille ja Antti Savelalle. He jättävät tehtävän hyvillä mielin seuraaville.

Johanna Lumijärvi

Marraskuun kirkolliskokouksen istuntoviikko oli viimeinen Aimo Koskelolle (vas.), Heikki Sorvarille ja Antti Savelalle. He jättävät tehtävän hyvillä mielin seuraaville.

Marraskuun kirkolliskokouksen istuntoviikko oli viimeinen Aimo Koskelolle (vas.), Heikki Sorvarille ja Antti Savelalle. He jättävät tehtävän hyvillä mielin seuraaville.

Johanna Lumijärvi

Kirkolliskokous koolla kauden viimeisellä istuntoviikolla

Uutiset10.11.2023 13.00

Kir­kol­lis­ko­kous hy­väk­syi uu­sia kol­leh­ta­ru­kouk­sia ja nos­ti esiin kiu­saa­mi­sen vas­tai­sen työn seu­ra­kun­nis­sa.

Jyväskylän rauhanyhdistyksellä pidetyissä viittomakielisissä seuroissa puheet viitottiin. Etupenkissä istunut tulkki käänsi puheen suomen kielelle. Puhevuorossa Petri Laukkanen, jonka puhetta tulkkaa Leena Haho (eturivissä vas.). Hahon vieressä toisina tulkkeina toimineet Heli Mikkola ja Veera Rontti.

Jyväskylän rauhanyhdistyksellä pidetyissä viittomakielisissä seuroissa puheet viitottiin. Etupenkissä istunut tulkki käänsi puheen suomen kielelle. Puhevuorossa Petri Laukkanen, jonka puhetta tulkkaa Leena Haho (eturivissä vas.). Hahon vieressä toisina tulkkeina toimineet Heli Mikkola ja Veera Rontti.

Valtteri Saukko

Jyväskylän rauhanyhdistyksellä pidetyissä viittomakielisissä seuroissa puheet viitottiin. Etupenkissä istunut tulkki käänsi puheen suomen kielelle. Puhevuorossa Petri Laukkanen, jonka puhetta tulkkaa Leena Haho (eturivissä vas.). Hahon vieressä toisina tulkkeina toimineet Heli Mikkola ja Veera Rontti.

Jyväskylän rauhanyhdistyksellä pidetyissä viittomakielisissä seuroissa puheet viitottiin. Etupenkissä istunut tulkki käänsi puheen suomen kielelle. Puhevuorossa Petri Laukkanen, jonka puhetta tulkkaa Leena Haho (eturivissä vas.). Hahon vieressä toisina tulkkeina toimineet Heli Mikkola ja Veera Rontti.

Valtteri Saukko

Viittomakielisissä pyhäinpäiväseuroissa iloittiin Jumalan sanasta

Uutiset9.11.2023 13.00

Äi­din­kie­lel­tään viit­to­ma­kie­li­set ko­ke­vat erit­täin mer­ki­tyk­sel­lik­si viit­to­ma­kie­li­set seu­ra­pu­heet. Tek­niik­ka tar­jo­aa uu­sia mah­dol­li­suuk­sia kuu­ro­jen kans­sa kom­mu­ni­koin­tiin.

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

A-L. S.

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

A-L. S.

Evankeliumi kantaa myös vastoinkäymisten keskellä

Matkaevääksi8.11.2023 10.00

Uh­kaa­ko sai­raus tai on­net­to­muu­det? On­ko me­nes­tys epä­va­kai­den mark­ki­noi­den va­ras­sa? Ovat­ko lap­set ura­ke­hi­tyk­sen es­tee­nä? Näi­tä ai­kam­me ih­mi­nen saat­taa pe­lok­kaas­ti poh­tia.

H. V.

H. V.

Jumala hallitsee myös sielunvihollista

Artikkelit7.11.2023 14.00

Kaut­ta ai­kain on poh­dit­tu Jo­bin kir­jan ky­sy­myk­siä: Mikä on pa­han al­ku­pe­rä? Kiin­nos­taa­ko Ju­ma­laa maal­li­set asi­at? Vä­lit­tää­kö hän mi­nun asi­ois­ta­ni? Kai­ken yli nou­see ky­sy­mys: mik­si hy­vät ih­mi­set jou­tu­vat kär­si­mään? Pa­ras vas­taus löy­tyy ris­tin ties­tä, mut­ta Jo­bin kir­jas­ta kan­nat­taa tut­kia hy­vän ja pa­han vä­lis­tä tais­te­lua.

Kuvituskuva kirkolliskokouksesta vuoden takaa.

Kuvituskuva kirkolliskokouksesta vuoden takaa.

Johanna Lumijärvi

Kuvituskuva kirkolliskokouksesta vuoden takaa.

Kuvituskuva kirkolliskokouksesta vuoden takaa.

Johanna Lumijärvi

Kirkolliskokous alkaa tänään Turussa

Uutiset6.11.2023 12.30

Toi­mi­kau­ten­sa vii­mei­seen is­tun­toon ko­koon­tu­va kir­kol­lis­ko­kous on kool­la Tu­rus­sa Lin­nas­mä­en opis­tol­la 6.–10. mar­ras­kuu­ta.

Puhuttele syntistä herkästi, nöyrästi ja kunnioittaen

Sana sunnuntaiksi5.11.2023 6.00

Syn­tiä teh­nyt­tä tu­lee lä­hes­tyä lem­pe­äs­ti. Vai­ke­at­kin ris­ti­rii­dat voi­vat sel­vi­tä, kun Hen­ki joh­taa kes­kus­te­lua ja an­teek­si­an­to saa vai­kut­taa.

 – Taivas on ihmeellinen. Se menee ymmärryksemme yläpuolelle. Taivas on pyhä todellisuus, joka ylittää tämän luodun maailman. Sinne haluan olla matkalla, teologi Mikko Kinnunen pohtii Raamatun kuvauksia taivaasta.

– Taivas on ihmeellinen. Se menee ymmärryksemme yläpuolelle. Taivas on pyhä todellisuus, joka ylittää tämän luodun maailman. Sinne haluan olla matkalla, teologi Mikko Kinnunen pohtii Raamatun kuvauksia taivaasta.

Paula Ahola

 – Taivas on ihmeellinen. Se menee ymmärryksemme yläpuolelle. Taivas on pyhä todellisuus, joka ylittää tämän luodun maailman. Sinne haluan olla matkalla, teologi Mikko Kinnunen pohtii Raamatun kuvauksia taivaasta.

– Taivas on ihmeellinen. Se menee ymmärryksemme yläpuolelle. Taivas on pyhä todellisuus, joka ylittää tämän luodun maailman. Sinne haluan olla matkalla, teologi Mikko Kinnunen pohtii Raamatun kuvauksia taivaasta.

Paula Ahola

Taivas – uskon päämäärä

Puhutaan maasta ja taivaasta4.11.2023 10.00

–Py­häin­päi­vä muis­tut­taa mei­tä ka­to­a­vai­suu­des­ta ja elä­män hau­rau­des­ta. Elä­män­lan­ka on ohut. Sik­si on hyvä miet­tiä ian­kaik­ki­suu­teen liit­ty­viä asi­oi­ta ai­van ta­val­li­sen elä­män kes­kel­lä. Läh­dön het­ki voi tul­la meil­le it­se kul­le­kin mil­loin ta­han­sa, te­o­lo­gi Mik­ko Kin­nu­nen muis­tut­taa.

Evankeliumissa näkyy Kristuksen kirkkaus

Sana sunnuntaiksi4.11.2023 6.00

Lä­hei­sen me­net­tä­mi­seen liit­ty­vät suru, kyy­ne­leet, hil­jai­suus, yk­si­näi­syys ja ru­kouk­set mut­ta myös ih­mis­ten osa­not­to ja loh­du­tus. Ju­ma­lan sa­nan an­ta­ma to­dis­tus hei­dän osas­taan loh­dut­taa kaik­kein eni­ten.