JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
13.6.2021

Eräs sa­noi: "Her­ra, minä seu­raan si­nua, mut­ta an­na mi­nun en­sin käy­dä hy­väs­te­le­mäs­sä ko­ti­vä­ke­ni." Hä­nel­le Jee­sus vas­ta­si: "Joka tart­tuu au­raan ja kat­soo taak­seen, ei ole so­pi­va Ju­ma­lan val­ta­kun­taan." Luuk. 9:61–62

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Ikäih­mis­ten enem­mis­tö sel­viy­tyy ko­ro­nas­ta ko­ke­muk­sen­sa avul­la

Uutiset12.6.2021 9.00

Ra­joi­tuk­sil­la on saa­tu suo­jel­tua ikäih­mi­siä. Sel­viy­ty­mi­nen vaih­te­lee kui­ten­kin suu­res­ti, ja osal­la ikäih­mi­sis­tä il­me­nee iso­ja­kin on­gel­mia.

Janakkalalainen Seppo Ahvenjärvi vaihtoi tutkijan alan papin tehtäviin.

Janakkalalainen Seppo Ahvenjärvi vaihtoi tutkijan alan papin tehtäviin.

Johanna Hytönen

Janakkalalainen Seppo Ahvenjärvi vaihtoi tutkijan alan papin tehtäviin.

Janakkalalainen Seppo Ahvenjärvi vaihtoi tutkijan alan papin tehtäviin.

Johanna Hytönen

SRK:n rip­pi­kou­lu­työ sai pa­pin

Uutiset11.6.2021 9.40

Tam­pe­reen tuo­mi­o­kir­kos­sa jär­jes­tet­tiin juh­la­mes­su hel­lun­tai­na 23. tou­ko­kuu­ta, kun siel­lä vie­tet­tiin seit­se­män pa­pin ja yh­den di­a­ko­nin vih­ki­äis­juh­laa. Yk­si vi­hit­tä­vis­tä pa­peis­ta oli ja­nak­ka­la­lai­nen Sep­po Ah­ven­jär­vi.

Paula Myllykoski (vas.) sekä Raimo ja Eija Jääskeläinen uskovat, että ensi syksynä ihmiset uskaltautuvat jälleen asumaan Fuengirolaan.

Paula Myllykoski (vas.) sekä Raimo ja Eija Jääskeläinen uskovat, että ensi syksynä ihmiset uskaltautuvat jälleen asumaan Fuengirolaan.

Eerika Pelkonen

Paula Myllykoski (vas.) sekä Raimo ja Eija Jääskeläinen uskovat, että ensi syksynä ihmiset uskaltautuvat jälleen asumaan Fuengirolaan.

Paula Myllykoski (vas.) sekä Raimo ja Eija Jääskeläinen uskovat, että ensi syksynä ihmiset uskaltautuvat jälleen asumaan Fuengirolaan.

Eerika Pelkonen

Fu­en­gi­ro­las­sa pää­see oi­kei­siin seu­roi­hin

Uutiset10.6.2021 7.10

Es­pan­jan Au­rin­ko­ran­ni­kol­la Fu­en­gi­ro­las­sa on jär­jes­tet­ty seu­ro­ja ko­ro­na-ajas­ta huo­li­mat­ta. Fu­en­gi­ro­lan alu­een us­ko­vai­set ko­koon­tu­vat seu­roi­hin per­jan­tai- tai lau­an­tai-il­tai­sin suo­ma­lai­sen seu­ra­kun­nan muu­ta­ma vuo­si sit­ten val­mis­tu­nei­siin ti­loi­hin. Ai­no­as­taan al­ku­vuon­na ko­ro­na­ra­joi­tuk­set es­ti­vät seu­ro­jen pi­don muu­ta­mak­si vii­kok­si.

Viikon kysymys

Naantalin kirkon historia on Suomessa ainut laatuaan, sillä se rakennettiin aikoinaan kirkonmäellä sijainneen katolisen birgittalaisluostarin kirkoksi. Nykyään kirkko on ainoa luostarista jäljellä oleva rakennus ja on Turun tuomiokirkon jälkeen maamme toiseksi suurin keskiaikainen kivikirkko. Naantalin kirkko on yksi tiekirkot.fi -sivuston kirkoista.

Naantalin kirkon historia on Suomessa ainut laatuaan, sillä se rakennettiin aikoinaan kirkonmäellä sijainneen katolisen birgittalaisluostarin kirkoksi. Nykyään kirkko on ainoa luostarista jäljellä oleva rakennus ja on Turun tuomiokirkon jälkeen maamme toiseksi suurin keskiaikainen kivikirkko. Naantalin kirkko on yksi tiekirkot.fi -sivuston kirkoista.

Kirkkopalveluiden kuvapankki

Naantalin kirkon historia on Suomessa ainut laatuaan, sillä se rakennettiin aikoinaan kirkonmäellä sijainneen katolisen birgittalaisluostarin kirkoksi. Nykyään kirkko on ainoa luostarista jäljellä oleva rakennus ja on Turun tuomiokirkon jälkeen maamme toiseksi suurin keskiaikainen kivikirkko. Naantalin kirkko on yksi tiekirkot.fi -sivuston kirkoista.

Naantalin kirkon historia on Suomessa ainut laatuaan, sillä se rakennettiin aikoinaan kirkonmäellä sijainneen katolisen birgittalaisluostarin kirkoksi. Nykyään kirkko on ainoa luostarista jäljellä oleva rakennus ja on Turun tuomiokirkon jälkeen maamme toiseksi suurin keskiaikainen kivikirkko. Naantalin kirkko on yksi tiekirkot.fi -sivuston kirkoista.

Kirkkopalveluiden kuvapankki

Uu­sit­tu tie­kir­kot.fi-si­vus­to sii­vit­tää ke­sään ja kirk­ko­vie­rai­lui­hin

Uutiset3.6.2021 13.15

Kir­kon vies­tin­tä tie­dot­taa, et­tä juu­ri ava­tus­sa tie­kir­kot.fi-si­vus­tos­sa voi tu­tus­tua ke­sän tie­kirk­ko­tar­jon­taan Suo­mes­sa. Uu­si­tus­sa si­vus­tos­sa on pa­nos­tet­tu eri­tyi­ses­ti käy­tet­tä­vyy­teen mo­bii­li­lait­teel­la, sil­lä tie­kirk­ko­jen au­ki­o­lo­ai­ko­ja ja osoit­tei­ta et­si­tään eni­ten ol­les­sa reis­sun pääl­lä.

Ei ih­mi­nen elä ikui­ses­ti

Matkaevääksi2.6.2021 9.15

Ih­mis­ten kes­ki­mää­räi­nen eli­ni­kä pi­te­ni mer­kit­tä­väs­ti 1900-lu­vun ai­ka­na. Van­hus­ten osuus vä­es­tös­sä on Suo­mes­sa­kin kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti. Tä­män aja­tel­laan joh­tu­neen esi­mer­kik­si pa­ran­tu­nees­ta ra­vit­se­muk­ses­ta, hy­gie­ni­as­ta sekä lää­ke­tie­teel­li­sen di­ag­nos­tii­kan ja hoi­don ke­hi­tyk­ses­tä. Näyt­tää kui­ten­kin sil­tä, et­tä mak­si­maa­li­sen eli­ni­än pi­tuus ei juu­ri muu­tu.

Muu­tok­sia Evan­ke­liu­mi­kir­jaan?

Uutiset1.6.2021 11.00

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­to eh­dot­taa kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le Evan­ke­liu­mi­kir­jaan muu­tok­sia. Muu­tok­set teh­täi­siin, kun kir­jas­ta ote­taan pai­nok­sen lop­pu­mi­sen vuok­si uu­si pai­nos.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Evan­ke­liu­mis­sa on Ju­ma­lan voi­ma

Sana sunnuntaiksi30.5.2021 6.00

Jee­sus jät­ti en­nen tai­vaa­seen as­tu­mis­taan teh­tä­vän­sä seu­raa­jil­leen. Lä­he­tys­käs­ky on vel­voit­ta­va, mut­ta ei lii­an ras­kas. Maa­il­ma muut­tuu, mut­ta evan­ke­liu­min sa­no­ma säi­lyy ai­na sa­man­lai­se­na.

Pixaby

Pixaby

Suu­ret ikä­luo­kat pi­tä­vät ai­em­paa har­vem­min yh­teyt­tä lap­siin­sa ja van­hem­piin­sa

Uutiset29.5.2021 8.05

Per­he­su­ku­pol­vien vä­li­ses­sä yh­tey­den­pi­dos­sa ja avu­nan­nos­sa on ta­pah­tu­nut muu­tok­sia vuo­sien 2007–2018 vä­lil­lä.

Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­sen ke­sä­kuun rip­pi­kou­lu­lei­rit siir­ty­vät Jäm­sän opis­tol­le

Uutiset28.5.2021 13.30

Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­ses­sa oli suun­ni­tel­tu pi­det­tä­väk­si rip­pi­kou­lu­lei­rit 148 lei­ri­läi­sel­le ke­sä­kuus­sa. Alu­een ko­ro­na­ti­lan­teen huo­non­tu­es­sa Kan­ta-Hä­meen sai­raan­hoi­to­pii­ri yh­des­sä Tam­pe­reen hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin kans­sa suo­sit­ti­vat lei­rien siir­tä­mis­tä.

Nivalan kirkko.

Nivalan kirkko.

Risto Puolimatka

Nivalan kirkko.

Nivalan kirkko.

Risto Puolimatka

Ni­va­lan kirk­ko siu­na­taan käyt­töön sun­nun­tai­na

Uutiset28.5.2021 8.00

Piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo toi­mit­taa Ni­va­lan kir­kon uu­del­leen käyt­töö­no­ton su 30.5. klo 10. Käyt­töö­not­to­juh­las­sa kirk­ko py­hi­te­tään vi­ral­li­ses­ti ju­ma­lan­pal­ve­lus­käyt­töön. Ti­lai­suut­ta pää­see seu­raa­maan net­ti­ra­di­on ja seu­ra­kun­nan Yo­u­Tu­be-ka­na­van kaut­ta.

Pixabay

Pixabay

Vii­kon­lop­pu­na vei­sa­taan Su­vi­virt­tä

Uutiset27.5.2021 8.00

Su­vi­vir­si kuu­luu olen­nai­se­na osa­na ke­sän aloi­tuk­seen. Kos­ka tänä vuon­na ei ole mah­dol­lis­ta ko­koon­tua yh­des­sä lau­la­maan, on esi­mer­kik­si Es­poon tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­ta kut­su­nut Fa­ce­boo­kis­sa ih­mi­set ym­pä­ri Suo­mea vei­saa­maan Su­vi­virt­tä lau­an­tai­na 29.5. klo 18.

Piis­pain­ko­kous hy­väk­syi suo­si­tuk­sen di­a­ko­ni­an vir­kaan vih­ki­mi­ses­tä

Uutiset26.5.2021 9.25

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pain­ko­kous ko­koon­tui tiis­tai­na 25.5. Asi­a­lis­tal­la oli muun mu­as­sa suo­si­tus di­a­ko­ni­an vir­kaan vih­ki­mi­ses­tä sekä kir­kol­lis­ten toi­mi­tus­ten uu­det ru­kouk­set.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Pai­men ruok­kii lam­paan­sa

Matkaevääksi26.5.2021 6.00

Lam­mas­pai­men oli Raa­ma­tun alus­ta as­ti hy­vin ylei­nen am­mat­ti, muis­tam­me muun mu­as­sa Aab­ra­ha­min, Loo­tin, Jaa­ko­bin, Daa­vi­din ja Aa­mok­sen. Kun pu­hum­me pai­me­nes­ta, lai­tu­mes­ta ja lam­pais­ta, olem­me Raa­ma­tun kes­kei­sim­pien asi­oi­den ää­rel­lä.

Libanonin kaunis luonto teki suuren vaikutuksen rauhanturvaajana toimineeseen Joona Hintikkaan.

Libanonin kaunis luonto teki suuren vaikutuksen rauhanturvaajana toimineeseen Joona Hintikkaan.

Joona Hintikka

Libanonin kaunis luonto teki suuren vaikutuksen rauhanturvaajana toimineeseen Joona Hintikkaan.

Libanonin kaunis luonto teki suuren vaikutuksen rauhanturvaajana toimineeseen Joona Hintikkaan.

Joona Hintikka

Li­ba­no­nin rau­haa tur­vaa­mas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta25.5.2021 13.00

– Kun en­si ker­taa saa­puu Li­ba­no­niin, ei voi ol­la lait­ta­mat­ta mer­kil­le sen ka­run kau­nis­ta luon­toa. Var­sin­kin ke­vä­tai­kaan sie­lu le­pää, kun kaik­ki kuk­keus puh­ke­aa upe­aan lois­toon­sa tuo­den mie­leen Suvi­vir­ren sa­nat: ”Kun Hen­kes vir­voi­tuk­sen vain sie­lu saa­nut on, ke­väi­sen kau­nis­tuk­sen se saa kuin Li­ba­non”, ku­vai­lee Joo­na Hin­tik­ka, joka on työs­ken­nel­lyt vuo­den YK:n rau­han­tur­vaa­ja­na Ete­lä-Li­ba­no­nis­sa.

SRK:n tiedotustilaisuus lähetettiin Oulun toimistolta. Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Taisto Peltoniemi toivotti kaikki tervetulleiksi Suviseuroihin radiossa ja verkossa 2.–5.7.

SRK:n tiedotustilaisuus lähetettiin Oulun toimistolta. Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Taisto Peltoniemi toivotti kaikki tervetulleiksi Suviseuroihin radiossa ja verkossa 2.–5.7.

SRK:n tiedotustilaisuus lähetettiin Oulun toimistolta. Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Taisto Peltoniemi toivotti kaikki tervetulleiksi Suviseuroihin radiossa ja verkossa 2.–5.7.

SRK:n tiedotustilaisuus lähetettiin Oulun toimistolta. Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Taisto Peltoniemi toivotti kaikki tervetulleiksi Suviseuroihin radiossa ja verkossa 2.–5.7.

SRK tie­dot­ti tu­le­van ke­sän toi­min­nas­ta

Uutiset24.5.2021 14.13

Tu­le­van ke­sän Su­vi­seu­rat ja opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään ra­di­os­sa ja ver­kos­sa. Su­vi­seu­ra­ku­lu­jen kat­ta­mi­seen voi osal­lis­tua mak­sa­mal­la ko­ti­kent­tä­mak­sun. Rip­pi­kou­lut jär­jes­te­tään vii­kon mit­tai­si­na, kon­fir­maa­ti­o­käy­tän­nöt vaih­te­le­vat alu­een ko­ro­na­ti­lan­teen mu­kaan.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Ju­ma­lan suu­ri rak­kaus

Sana sunnuntaiksi23.5.2021 7.05

Ju­ma­la lä­het­ti ai­no­an poi­kan­sa ih­mis­ten kes­kel­le so­vit­ta­maan koko maa­il­man syn­nit. On tur­val­lis­ta kul­kea tai­vaan tie­tä, joka vie ikui­seen elä­mään.

Kuvassa lukuvuoden 2018–2019 opistolaisia Ranualta.

Kuvassa lukuvuoden 2018–2019 opistolaisia Ranualta.

Eero Österberg

Kuvassa lukuvuoden 2018–2019 opistolaisia Ranualta.

Kuvassa lukuvuoden 2018–2019 opistolaisia Ranualta.

Eero Österberg

Opis­toi­hin en­nä­tys­mää­rä ha­ki­joi­ta

Uutiset22.5.2021 8.00

Reis­jär­ven, Ra­nu­an ja Jäm­sän opis­toi­hin haki yh­teen­sä yli tu­hat nuor­ta. Ku­lu­nut vuo­si oli opis­tois­sa haas­ta­va mut­ta on­nis­tu­nut.

A.-L. S.

A.-L. S.

Piis­pain­ko­kous kes­kus­te­lee uu­sis­ta ru­kouk­sis­ta en­si vii­kol­la

Uutiset21.5.2021 12.25

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pain­ko­kous jär­jes­te­tään en­si vii­kon tiis­tai­na 25. tou­ko­kuu­ta. Ko­kous jär­jes­te­tään fyy­si­ses­ti Kir­kon ta­los­sa Hel­sin­gis­sä mut­ta myös etä­o­sal­lis­tu­jil­le Te­am­sin kaut­ta.

Alkuperäinen kuva: Pixabay

Alkuperäinen kuva: Pixabay

Nuo­ret jo­not­ta­vat kes­kus­te­lu­a­pua Se­ka­sin-cha­tis­sa

Uutiset20.5.2021 15.00

Ko­ro­na on li­sän­nyt nuor­ten tar­vet­ta kes­kus­te­lul­le. Se nä­kyy Se­ka­sin-cha­tis­sa, jon­ka päi­vys­tä­jik­si on kou­lu­tet­tu nyt myös kir­kon työn­te­ki­jöi­tä.

Hanne Karppinen

Hanne Karppinen

Työ­vuo­ros­sa: Ra­di­o­työ vie mu­ka­naan

Puhutaan maasta ja taivaasta20.5.2021 9.30

– Tois­sa ke­sän lo­pus­sa huo­ma­sin Päi­vä­mie­hes­sä ju­tun, jos­sa et­sit­tiin uu­sia työn­te­ki­jöi­tä Ke­sä­seu­ra­ra­di­oon. Jäin en­sin miet­ti­mään asi­aa, ja kun sa­ma­na syk­sy­nä kak­si ys­tä­vää­ni aloit­ti toi­mit­ta­ji­na, ky­syin ja pää­sin myös mu­kaan toi­mit­ta­jak­si, ker­too tam­pe­re­lai­nen Ree­ta­lee­na Ris­sa­nen.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Sal­la Son­ni­nen SRK:n säh­köi­sen vies­tin­nän asi­an­tun­ti­jak­si

Uutiset19.5.2021 14.10

SRK on rek­ry­toi­nut Sal­la Son­ni­sen säh­köi­sen vies­tin­nän asi­an­tun­ti­jak­seen. Uu­si toi­men­ku­va pi­tää si­säl­lään ra­di­o­työ­tä ja verk­ko­vies­tin­tää, ja li­säk­si asi­an­tun­ti­ja toi­mii yh­teys- ja tu­ki­hen­ki­lö­nä va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jöil­le.

Pixabay

Pixabay

Or­po­jen isä ja les­kien puol­ta­ja

Matkaevääksi19.5.2021 8.00

Tie­dät­kö hel­lyt­tä­väm­pää ku­vaa kuin lap­si kä­ve­le­mäs­sä käsi isän kä­des­sä? Jos rin­nal­la on vie­lä äi­ti, kuva huo­kuu en­tis­tä enem­män eheyt­tä ja tur­val­li­suut­ta. Toi­saal­ta kuva, jos­sa lap­si ja äi­ti su­re­vat hau­dal­la me­ne­tet­tyä puo­li­soa ja isää, kos­ket­taa myös sy­väs­ti.

Viime kesän suviseurojen videostudio sijaitsi SRK:n konttorin kokoustilassa.

Viime kesän suviseurojen videostudio sijaitsi SRK:n konttorin kokoustilassa.

Suviseurojen Kuvapalvelu

Viime kesän suviseurojen videostudio sijaitsi SRK:n konttorin kokoustilassa.

Viime kesän suviseurojen videostudio sijaitsi SRK:n konttorin kokoustilassa.

Suviseurojen Kuvapalvelu

Etä­su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä tar­vi­taan mo­nen­lai­sia osaa­jia

Uutiset18.5.2021 8.50

SRK:n joh­to­kun­nan muu­ta­ma viik­ko sit­ten te­ke­mäl­lä pää­tök­sel­lä tä­män vuo­den Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään ra­di­os­sa ja ver­kos­sa. Su­vi­seu­rat lä­he­te­tään Reis­jär­ven opis­tol­ta.

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies