JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Lähetysmatka Etelä-Ruotsissa kulki Vadstenan maisemien kautta.

Lähetysmatka Etelä-Ruotsissa kulki Vadstenan maisemien kautta.

Taneli Kalliokoski

Lähetysmatka Etelä-Ruotsissa kulki Vadstenan maisemien kautta.

Lähetysmatka Etelä-Ruotsissa kulki Vadstenan maisemien kautta.

Taneli Kalliokoski

Lähetysmatka kutsui seuroihin kirkkoon ja koteihin

Uutiset18.4.2024 8.00

Ete­lä-Ruot­sis­sa us­ko­vais­ten vä­lil­lä voi ol­la pit­kä mat­ka, jol­loin ta­paa­mi­sia jär­jes­tyy har­voin. On kui­ten­kin help­poa ol­la yh­des­sä, kun on sama nä­kö­a­la us­ko­mi­sen asi­ois­sa.

Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten korjaavat

Matkaevääksi17.4.2024 9.15

Psal­mi 126 si­joit­tuu to­den­nä­köi­ses­ti Ba­by­lo­ni­an pak­ko­siir­to­lai­suu­den jäl­kei­seen ai­kaan. Muis­tel­tiin ai­kaa, kun kyy­ne­leet vir­ta­si­vat Baa­be­lin vir­tain ran­nal­la. Siel­lä ikä­vöi­tiin va­pau­den ai­kaa omas­sa maas­sa ja ju­ma­lan­pal­ve­lus­me­no­ja Je­ru­sa­le­min temp­pe­lis­sä. Pak­ko­siir­to­lai­suu­des­ta va­pau­tu­mi­nen oli to­teu­tu­nut, mut­ta tu­le­vai­suus ei ol­lut­kaan niin va­loi­sa kuin mitä oli odo­tet­tu.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Kannattaako sitoutua?

Artikkelit16.4.2024 12.00

Si­tou­tu­es­saan ih­mi­nen osoit­taa omis­tau­tu­mi­sel­laan us­kol­li­suut­ta hen­ki­löä tai asi­aa koh­taan. Täl­löin voi tun­tea asi­an tai toi­sen hen­ki­lön sy­dä­nää­net. Mitä se si­tou­tu­mi­nen oi­kein on? Kuu­los­taa jo sa­na­na voi­mal­li­sel­ta. On­ko si­tou­tu­mi­nen va­paa­eh­tois­ta vai pa­kol­lis­ta? Eh­kä­pä se on­kin enem­män kuin pelk­kä ”kyl­lä”. Se on kuin sol­mua muis­tut­ta­va side, joka yh­dis­tää mei­dät esi­mer­kik­si elä­män­ta­paam­me, ih­mis­suh­tei­siim­me tai jo­hon­kin ta­voit­tee­seen. Par­haim­mil­laan se on voi­ma­va­ra, vaik­ka voi vaa­tia uh­rauk­sia ja pon­nis­te­lu­ja.

SRK:n kuva-arkisto/ Lasse Kokko

SRK:n kuva-arkisto/ Lasse Kokko

Piispat haluavat tuoda kirkkoon muutoksen

Artikkelit11.4.2024 7.00

Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pat esit­tä­vät kir­kol­lis­ko­kouk­sen hy­väk­syt­tä­väk­si pe­rin­tei­sen avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen rin­nal­le myös toi­sen, eli sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien kir­kol­li­sen vih­ki­mi­sen. Täs­tä piis­pat päät­ti­vät maa­lis­kuus­sa pi­tä­mäs­sään yli­mää­räi­ses­sä piis­pain­ko­kouk­ses­sa. Ai­no­as­taan yk­si piis­pa jät­ti asi­as­ta eri­ä­vän mie­li­pi­teen.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Minulta ei puutu mitään

Matkaevääksi10.4.2024 9.00

Kir­kol­lis­ta toi­mi­tus­ta en­nen käy­dään toi­mi­tus­kes­kus­te­lu. Toi­mi­tus­kes­kus­te­lus­sa pu­hu­taan toi­mi­tuk­sen tee­mas­ta: kas­tees­ta, avi­o­liit­toon vih­ki­mi­ses­tä tai hau­taan siu­naa­mi­ses­ta. Myös toi­mi­tuk­seen liit­ty­vis­tä jär­jes­te­lyis­tä pu­hu­taan. Mi­nul­la on ta­pa­na ky­syä, on­ko kirk­ko­kä­si­kir­jan kaa­vas­sa ole­vis­sa psal­mi­vaih­to­eh­dois­sa joku, joka eri­tyi­ses­ti pu­hut­te­lee. Kas­te­kaa­vas­ta ja avi­o­liit­toon vih­ki­mi­sen kaa­vas­ta toi­mi­tuk­seen va­li­tut psal­mit vaih­te­le­vat. Hau­taan siu­naa­mi­sen kaa­vas­ta psal­mik­si va­li­koi­tuu mil­tei ai­na psal­mi 23, joka al­kaa: ”Her­ra on mi­nun pai­me­ne­ni, ei mi­nul­ta mi­tään puu­tu.” Kos­ka seu­ra­kun­nas­sam­me hau­taan siu­naa­mi­sia on toi­mi­tuk­sis­ta eni­ten, on pai­menp­sal­mis­ta tul­lut mi­nul­le var­sin tut­tu.

Viikon kysymys

Arkisto/Suviseurojen kuvapalvelu

Arkisto/Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen sähköpaikat haettavana

Uutiset9.4.2024 11.00

Su­vi­seu­ra­ken­tän säh­kö­paik­kaa voi ha­kea su­vi­seu­ra­jär­jes­tä­jil­tä lää­ke­tie­teel­li­sen tar­peen pe­rus­teel­la 19.5.2024 saak­ka.

Tero Poikola esitteli Perhossa perhoskokoelmaansa.

Tero Poikola esitteli Perhossa perhoskokoelmaansa.

Eila Linna

Tero Poikola esitteli Perhossa perhoskokoelmaansa.

Tero Poikola esitteli Perhossa perhoskokoelmaansa.

Eila Linna

Perhon varttuneet perehtyivät perhosiin

Uutiset8.4.2024 15.00

Per­hon vart­tu­nei­den ker­ho ko­koon­tui 3. huh­ti­kuu­ta per­ho­sai­heen mer­keis­sä. Tero Poi­ko­la saa­pui Lau­kaas­ta ker­to­maan per­ho­sis­ta ja esit­te­le­mään osaa laa­jas­ta per­hos­ko­ko­el­mas­taan.

Päivi Martikainen

Päivi Martikainen

Uskovaiset ovat ylösnousseen todistajia

Sana sunnuntaiksi7.4.2024 7.00

Ylös­nous­sut Jee­sus il­mes­tyi omil­leen. Hän lä­het­ti hei­dät ju­lis­ta­maan ilo­sa­no­maa, joka va­paut­taa syn­nis­tä.

Lukeminen on Laura (vas.), Sanna-Maaria ja Maaria Nissiselle mieluista. – Lähes kaikki SRK:n kirjat löytyvät myös kirjastoista, Sanna-Maaria Nissinen vinkkaa.

Lukeminen on Laura (vas.), Sanna-Maaria ja Maaria Nissiselle mieluista. – Lähes kaikki SRK:n kirjat löytyvät myös kirjastoista, Sanna-Maaria Nissinen vinkkaa.

Janna-Maija Saarnio

Lukeminen on Laura (vas.), Sanna-Maaria ja Maaria Nissiselle mieluista. – Lähes kaikki SRK:n kirjat löytyvät myös kirjastoista, Sanna-Maaria Nissinen vinkkaa.

Lukeminen on Laura (vas.), Sanna-Maaria ja Maaria Nissiselle mieluista. – Lähes kaikki SRK:n kirjat löytyvät myös kirjastoista, Sanna-Maaria Nissinen vinkkaa.

Janna-Maija Saarnio

Lukemisen kautta avautuu uusi maailma

Puhutaan maasta ja taivaasta6.4.2024 9.00

San­na-Maa­ria Nis­si­nen kan­nus­taa tart­tu­maan kir­joi­hin ja lu­ke­maan. Lap­sen lu­ke­mi­nen ja lap­sel­le lu­ke­mi­nen on tär­ke­ää ke­hi­tyk­sen kan­nal­ta, kos­ka se opet­taa muun mu­as­sa tun­ne­tai­to­ja ja em­pa­ti­a­ky­kyä. Lu­ke­mi­nen myös laa­jen­taa sa­na­va­ras­toa ja aut­taa it­seil­mai­sus­sa.

Päivämies kertoi numerossaan 2.4.2014 verkkolehden perustamisesta.

Päivämies kertoi numerossaan 2.4.2014 verkkolehden perustamisesta.

Päivämies kertoi numerossaan 2.4.2014 verkkolehden perustamisesta.

Päivämies kertoi numerossaan 2.4.2014 verkkolehden perustamisesta.

Päivämiehen verkkolehti täytti 10 vuotta – kuukausittain 30 000 käyttäjää

Uutiset5.4.2024 11.55

Verk­ko­leh­ti ei ole kym­me­nes­sä vuo­des­sa ko­vin pal­jon muut­tu­nut; blo­gi­teks­tit ovat yhä suo­si­tuin­ta si­säl­töä.

Albert Halonen puhui täydelle kirkolle pitkäperjantai-illan ehtoollistilaisuudessa Ulvilassa.

Albert Halonen puhui täydelle kirkolle pitkäperjantai-illan ehtoollistilaisuudessa Ulvilassa.

Kuvat: E.H

Albert Halonen puhui täydelle kirkolle pitkäperjantai-illan ehtoollistilaisuudessa Ulvilassa.

Albert Halonen puhui täydelle kirkolle pitkäperjantai-illan ehtoollistilaisuudessa Ulvilassa.

Kuvat: E.H

Pitkäperjantai on totuuden hetki

Uutiset4.4.2024 10.00

Pit­kä­per­jan­tai-il­lan eh­tool­lis­ti­lai­suus Ul­vi­lan kes­ki­ai­kai­ses­sa kir­kos­sa on kuu­lu­nut Po­rin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen oh­jel­maan jo yli 50 vuo­den ajan, ei­kä pe­rin­ne näy­tä hii­pu­van.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen työvuorot varattavissa

Uutiset3.4.2024 15.30

Su­vi­seu­ro­jen työ­vuo­ro­jen va­raa­mi­nen on avat­tu huh­ti­kuun alus­sa kaik­kien saa­ta­vil­le. Kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta työ­vuo­roi­hin.

A.-L.S.

A.-L.S.

"Lohduta meitä ahdingossamme"

Puhutaan maasta ja taivaasta2.4.2024 15.55

Muis­tam­me hei­tä, joi­ta van­taa­lais­kou­lus­sa ta­pah­tu­nut vä­ki­val­lan­te­ko on kos­ket­ta­nut sekä vi­ra­no­mai­sia ja mui­ta aut­ta­jia. Mo­net kir­kot ovat au­ki hil­jen­ty­mis­tä var­ten. Seu­ra­kun­nat ja muut ta­hot ku­ten Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­liit­to tar­jo­a­vat kes­kus­te­lu­a­pua.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Ylösnoussut ilmestyi omilleen

Hartauskirjoitukset1.4.2024 5.00

Ylös­nou­se­mus­vies­tin tuo­neen en­ke­lin vies­ti on pe­las­tus­suun­ni­tel­man ja en­nus­tus­ten mu­kai­nen. Jee­sus voit­ti kuo­le­man. Hän elää.

Ilosanoma tyhjältä haudalta

Sana sunnuntaiksi31.3.2024 5.00

Kris­tuk­sen ylös­nou­se­muk­ses­sa täyt­tyi syn­tiin­lan­kee­muk­sen jäl­kei­nen Ju­ma­lan lu­paus syn­tien so­vit­ta­jas­ta.

A.K

A.K

Aurinkomme ylösnousi, paistaa voittovuorella

Artikkelit30.3.2024 9.00

Vir­si­kir­jas­ta il­mes­tyi uu­dis­tet­tu lai­tos vuon­na 1986. Tär­keim­piä muok­kauk­sen syi­tä oli vir­sien kie­li­a­sun ny­ky­ai­kais­ta­mi­sen tar­ve. Vir­sis­tä tah­dot­tiin pois­taa ään­ne­a­sul­taan tai tai­vu­tuk­sel­taan van­hah­ta­vat ja har­vi­nai­sik­si käy­neet muo­dot. Ta­voit­teek­si ase­tet­tiin kie­li­a­su, jota ny­ky­a­jan ih­mi­nen voi ym­mär­tää. Vir­sien me­lo­di­oi­ta­kin muo­kat­tiin tai vaih­det­tiin.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Jeesus täytti Jumalan vaativan lain

Hartauskirjoitukset29.3.2024 6.00

Jee­suk­sen seu­raa­jia oli us­kon roh­kai­se­mi­na tul­lut ris­tin juu­rel­le. Jot­kut seu­ra­si­vat vä­hän kau­em­paa rak­kaan Her­ran­sa kuo­le­maa. Ris­til­lä pilk­kaa­mi­nen ja hä­päi­se­mi­nen jat­kui. Kun Jee­suk­sel­la oli jano, tar­jot­tiin hä­nel­le vii­niä, jo­hon oli se­koi­tet­tu sap­pea, ei­kä hän pys­ty­nyt sitä juo­maan. Jee­suk­sen pään ylä­puo­lel­le kir­joi­tet­tiin: tämä on juu­ta­lais­ten ku­nin­gas.

Margaretha Koiviston kodissa vierailee edelleen pääsiäiskukko, mikäli Koiviston lapsia ja lastenlapsia on viettämässä pääsiäistä hänen kanssaan. Påsktuppen besöker fortfarande Margaretha Koivistos hem om Koivistos barn och barnbarn firar påsk med henne.

Margaretha Koiviston kodissa vierailee edelleen pääsiäiskukko, mikäli Koiviston lapsia ja lastenlapsia on viettämässä pääsiäistä hänen kanssaan. Påsktuppen besöker fortfarande Margaretha Koivistos hem om Koivistos barn och barnbarn firar påsk med henne.

Rauni Hentilä

Margaretha Koiviston kodissa vierailee edelleen pääsiäiskukko, mikäli Koiviston lapsia ja lastenlapsia on viettämässä pääsiäistä hänen kanssaan. Påsktuppen besöker fortfarande Margaretha Koivistos hem om Koivistos barn och barnbarn firar påsk med henne.

Margaretha Koiviston kodissa vierailee edelleen pääsiäiskukko, mikäli Koiviston lapsia ja lastenlapsia on viettämässä pääsiäistä hänen kanssaan. Påsktuppen besöker fortfarande Margaretha Koivistos hem om Koivistos barn och barnbarn firar påsk med henne.

Rauni Hentilä

Ylösnousemusjuhlaan kuuluu myös pääsiäiskukon vierailu

Puhutaan maasta ja taivaasta28.3.2024 9.00

Ruot­sin Haa­pa­ran­nal­la asu­va Mar­ga­ret­ha Koi­vis­to on eläk­keel­lä ole­va esi­kou­lu­no­pet­ta­ja. Koi­vis­tol­la ja hä­nen edes­men­neel­lä Kaar­lo-puo­li­sol­laan on 12 las­ta ja 15 las­ten­las­ta.

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen väki suuntasi ulkoiluseuroihin Rautiosaaren leirikeskukseen 24. maaliskuuta. Kotaan ja pihalle oli laitettu tulet, joiden luona oli hyvä syödä eväitä ja paistaa makkaraa.

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen väki suuntasi ulkoiluseuroihin Rautiosaaren leirikeskukseen 24. maaliskuuta. Kotaan ja pihalle oli laitettu tulet, joiden luona oli hyvä syödä eväitä ja paistaa makkaraa.

Ilari Kinnunen

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen väki suuntasi ulkoiluseuroihin Rautiosaaren leirikeskukseen 24. maaliskuuta. Kotaan ja pihalle oli laitettu tulet, joiden luona oli hyvä syödä eväitä ja paistaa makkaraa.

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen väki suuntasi ulkoiluseuroihin Rautiosaaren leirikeskukseen 24. maaliskuuta. Kotaan ja pihalle oli laitettu tulet, joiden luona oli hyvä syödä eväitä ja paistaa makkaraa.

Ilari Kinnunen

Rovaniemeläiset suuntasivat ulkoiluseuroihin

Uutiset27.3.2024 12.00

Pal­mu­sun­nun­tai­na to­teu­tet­tu hy­vän mie­len ret­ki­päi­vä Rau­ti­o­saa­res­sa vir­kis­ti sekä ruu­mis­ta et­tä sie­lua.

Pixabay

Pixabay

Pääsiäinen – ilon ja voiton juhla

Matkaevääksi27.3.2024 6.00

Pää­si­äi­nen on ilon ja voi­ton juh­la. Sil­loin Ju­ma­lan an­ta­ma lu­paus syn­tien so­vit­ta­mi­ses­ta syn­tiin lan­gen­neel­le ih­mis­kun­nal­le saa täyt­ty­myk­sen. Jee­sus nou­see ylös kuol­leis­ta kol­man­te­na päi­vä­nä kir­joi­tus­ten mu­kaan. Syn­nin, kuo­le­man, ka­do­tuk­sen ja sie­lun­vi­hol­li­sen val­ta on voi­tet­tu ja ku­kis­tet­tu.

Taalainmaan rauhanyhdistyksellä pidetty leiri veti Raamatusta kiinnostuneita paikalle Tukholmasta ja Oslosta saakka.

Taalainmaan rauhanyhdistyksellä pidetty leiri veti Raamatusta kiinnostuneita paikalle Tukholmasta ja Oslosta saakka.

Satu Paananen

Taalainmaan rauhanyhdistyksellä pidetty leiri veti Raamatusta kiinnostuneita paikalle Tukholmasta ja Oslosta saakka.

Taalainmaan rauhanyhdistyksellä pidetty leiri veti Raamatusta kiinnostuneita paikalle Tukholmasta ja Oslosta saakka.

Satu Paananen

Raamattutieto kiinnosti leiriläisiä

Uutiset26.3.2024 8.00

Maa­lis­kuun 16.–17. päi­vi­nä jär­jes­tet­tiin Taa­lain­maan rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä raa­mat­tu­tie­don lei­ri. Juk­ka Pa­lo­la lu­en­noi osa­not­ta­jil­le, joi­ta saa­pui Taa­lain­maal­ta, Tuk­hol­mas­ta ja Os­los­ta.

Seminaarin osallistujat kuuntelivat tarkkaavaisesti Henna Pärkän pitämää rauhanyhdistysten tietosuoja-asioita koskevaa työpajaa.

Seminaarin osallistujat kuuntelivat tarkkaavaisesti Henna Pärkän pitämää rauhanyhdistysten tietosuoja-asioita koskevaa työpajaa.

Johanna Lumijärvi

Seminaarin osallistujat kuuntelivat tarkkaavaisesti Henna Pärkän pitämää rauhanyhdistysten tietosuoja-asioita koskevaa työpajaa.

Seminaarin osallistujat kuuntelivat tarkkaavaisesti Henna Pärkän pitämää rauhanyhdistysten tietosuoja-asioita koskevaa työpajaa.

Johanna Lumijärvi

Jumala johtaa valtakuntansa työtä ajallaan ja tavallaan

Uutiset25.3.2024 7.00

Alu­e­se­mi­naa­rit ko­ko­a­vat SRK:n ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jat yh­teen kes­kus­te­le­maan pait­si käy­tän­nön toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä alu­eil­la, myös muis­ta ajan­koh­tai­sis­ta ja us­koon liit­ty­vis­tä asi­ois­ta.

Teuvo Pulkkinen iloitsee siitä, että kotisiionista on löytynyt läheisiä saattomiehiä.

Teuvo Pulkkinen iloitsee siitä, että kotisiionista on löytynyt läheisiä saattomiehiä.

Helena Pulkkinen

Teuvo Pulkkinen iloitsee siitä, että kotisiionista on löytynyt läheisiä saattomiehiä.

Teuvo Pulkkinen iloitsee siitä, että kotisiionista on löytynyt läheisiä saattomiehiä.

Helena Pulkkinen

Pienessä yhdistyksessä jokaisella on tehtäviä

Puhutaan maasta ja taivaasta24.3.2024 8.00

Ve­te­li­läi­nen Teu­vo Pulk­ki­nen kuu­luu Hal­su­an ja sen ym­pä­ris­tön Rau­ha­nyh­dis­tyk­seen, joka toi­mii Hal­su­an, Kaus­ti­sen ja Ve­te­lin alu­eel­la.

Rauli Ranta

Rauli Ranta

Jeesus oli täydellinen uhri

Sana sunnuntaiksi24.3.2024 6.00

Jee­sus puh­dis­ti Je­ru­sa­le­min temp­pe­lin mark­ki­na­hu­mus­ta, mut­ta hän ei ku­mon­nut Van­han tes­ta­men­tin uh­ri­ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta, joka oli esi­ku­va Jee­suk­sen so­vi­tus­työs­tä.

Anselmi Kotajärvi kokee, että opisto leiripaikkana pienensi kynnystä lähteä leiriohjaajaksi.

Anselmi Kotajärvi kokee, että opisto leiripaikkana pienensi kynnystä lähteä leiriohjaajaksi.

Anselmi Kotajärvi kokee, että opisto leiripaikkana pienensi kynnystä lähteä leiriohjaajaksi.

Anselmi Kotajärvi kokee, että opisto leiripaikkana pienensi kynnystä lähteä leiriohjaajaksi.

Leiri on keskustelun paikka

Uutiset23.3.2024 6.00

Lei­ri tar­jo­aa oh­jaa­jil­le nä­ky­miä nuor­ten maa­il­mas­ta. Nuo­ril­le taas avau­tuu ti­lai­suus tu­tus­tua uu­siin ih­mi­siin ja kes­kus­tel­la luo­tet­ta­vien ai­kuis­ten kans­sa.