JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 46 »

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Jee­sus kut­sui ope­tus­lap­set työ­hön

Sana sunnuntaiksi4.7.2021 8.00

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta lä­hes­tyy epä­us­kois­ta Ju­ma­lan lap­sis­sa. Kris­tuk­sen lä­het­ti­lää­nä us­ko­vai­nen saa tar­jo­ta evan­ke­liu­mia sitä kai­paa­val­le.

Helmi Yrjänä

Helmi Yrjänä

Kään­ty­mi­nen pe­las­taa tu­hol­ta

Sana sunnuntaiksi27.6.2021 7.00

En­si py­hän ai­he kuu­luu yti­mek­kääs­ti: Ar­mah­ta­kaa. Ai­kai­sem­pi Evan­ke­liu­mi­kir­ja oli an­ta­nut saar­no­jen ai­heek­si ni­men Van­hurs­kaus ja lau­peus. Ju­ma­lan ar­mo ja van­hurs­kaus ovat us­kon asi­as­sa kai­ken pe­rus­ta.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Sana juh­la­py­häk­si: Jo­han­nes, tien­rai­vaa­ja

Sana sunnuntaiksi26.6.2021 7.00

Ju­ma­lan an­ta­ma kut­su­mus ei ol­lut Jo­han­nes Kas­ta­jal­le help­po. Us­kon­sa täh­den hän oli kui­ten­kin osal­li­nen suu­rim­mas­ta siu­nauk­ses­ta, jon­ka ih­mi­nen voi saa­da: ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä Ju­ma­lan luo­na tai­vaas­sa.

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Ar­moa syn­ti­sil­le

Sana sunnuntaiksi20.6.2021 6.00

Kun Ju­ma­la on val­mis­ta­nut sy­dä­men vas­taa­not­ta­maan, ly­hyt ja pe­rus­te­le­ma­ton kut­su riit­tää.

Erja Hatula

Erja Hatula

Kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan kuu­luu kai­kil­le

Sana sunnuntaiksi13.6.2021 8.00

Kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan si­säl­tää lu­pauk­sen rau­has­ta, va­pau­des­ta ja ilos­ta Py­häs­sä Hen­ges­sä. Jee­suk­sen seu­ras­sa saa ol­la hy­väs­sä tur­vas­sa.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Niin ka­to­aa mai­nen kun­nia

Sana sunnuntaiksi6.6.2021 6.15

Raa­mat­tu opet­taa, et­tä sy­dä­men us­ko riit­tää pe­las­tuk­seen. Se mer­kit­see myös Kris­tuk­sen pil­kan kan­ta­mis­ta.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Evan­ke­liu­mis­sa on Ju­ma­lan voi­ma

Sana sunnuntaiksi30.5.2021 6.00

Jee­sus jät­ti en­nen tai­vaa­seen as­tu­mis­taan teh­tä­vän­sä seu­raa­jil­leen. Lä­he­tys­käs­ky on vel­voit­ta­va, mut­ta ei lii­an ras­kas. Maa­il­ma muut­tuu, mut­ta evan­ke­liu­min sa­no­ma säi­lyy ai­na sa­man­lai­se­na.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Ju­ma­lan suu­ri rak­kaus

Sana sunnuntaiksi23.5.2021 7.05

Ju­ma­la lä­het­ti ai­no­an poi­kan­sa ih­mis­ten kes­kel­le so­vit­ta­maan koko maa­il­man syn­nit. On tur­val­lis­ta kul­kea tai­vaan tie­tä, joka vie ikui­seen elä­mään.

Kris­tus yh­dis­tää us­ko­vat Py­hän Hen­gen kaut­ta

Sana sunnuntaiksi16.5.2021 6.05

Isä, Poi­ka ja Pyhä Hen­ki ovat kol­miyh­tei­sen Ju­ma­lan eri per­soo­nat. Maa­il­ma ei tun­ne Ju­ma­laa ei­kä kris­tit­ty­jen yh­teyt­tä, kos­ka sil­lä ei ole Py­hää Hen­keä.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Jee­sus jät­ti omil­leen teh­tä­vän

Sana sunnuntaiksi13.5.2021 6.05

Jee­sus nou­si tai­vaa­seen, mut­ta tu­lee ker­ran nou­ta­maan oman­sa luok­seen. Sil­lä ai­kaa us­ko­vai­set ju­lis­ta­vat evan­ke­liu­mia Py­hän Hen­gen voi­mal­la.

1 2 3 4 ... 46 »
26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.