JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 47 »

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Ei ole suu­ria tai pie­niä syn­te­jä

Sana sunnuntaiksi26.9.2021 6.00

Jee­sus opet­ti, et­tä syn­tiä te­ke­vä on syn­nin or­ja. Syn­tien an­teek­si­an­to tuo mu­ka­naan va­pau­den.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Evan­ke­liu­mi he­rät­tää hen­gel­li­ses­ti kuol­leen eloon

Sana sunnuntaiksi19.9.2021 8.40

Ju­ma­la te­kee hen­gel­li­ses­ti kuol­leet elä­vik­si evan­ke­liu­min us­ko­mi­sen kaut­ta, ja hän an­taa lap­sil­leen ian­kaik­ki­sen elä­män po­jas­saan Jee­suk­ses­sa.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Ju­ma­la ja mam­mo­na

Sana sunnuntaiksi12.9.2021 6.00

Ih­mi­ses­tä, hä­nen sy­dä­mes­tään, käy­dään tais­te­lua joka päi­vä. Yh­tä ai­kaa ei voi pal­vel­la kah­ta her­raa.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Jee­sus on lu­van­nut aut­taa

Sana sunnuntaiksi5.9.2021 6.00

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä on Mat­teuk­sen evan­ke­liu­miin tal­len­net­tu Jee­suk­sen puhe tar­kem­min mää­rit­te­le­mät­tö­mäl­le kuu­li­ja­kun­nal­le. Vas­taa­vat ylis­tys­sa­nat Luuk­kaan evan­ke­liu­mis­sa (Luuk. 10:21–22) on lau­sut­tu ope­tus­lap­sil­le.

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Us­ko oh­jaa oi­ke­aan lä­him­mäi­sen­rak­kau­teen

Sana sunnuntaiksi29.8.2021 7.00

Rat­kai­se­vaa ei ole lah­jan suu­ruus, vaan mie­li, jol­la se an­ne­taan. Tä­män Jee­sus osoit­ti les­ken esi­mer­kil­lä.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Ju­ma­lan suun­ni­tel­mat täh­tää­vät ian­kaik­ki­suu­teen

Sana sunnuntaiksi22.8.2021 7.00

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­ti muo­dos­tuu kah­des­ta kat­kel­mas­ta. En­sim­mäi­ses­sä kat­kel­mas­sa Jee­sus pa­ran­taa so­ke­an mie­hen. Toi­ses­sa Jee­sus osoit­taa fa­ri­seus­ten hen­gel­li­sen so­keu­den.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Ju­ma­la kat­soo sy­dä­meen

Sana sunnuntaiksi15.8.2021 7.15

Jee­sus ava­si tai­vaa­seen joh­ta­van tien seu­raa­jil­leen ja tar­jo­si us­kon lah­ja­na täy­del­li­sen ar­mah­duk­sen kai­kil­le ka­tu­vil­le.

Lukijan kuva/Benjamin

Lukijan kuva/Benjamin

Ju­ma­la kut­suu val­ta­kun­taan­sa

Sana sunnuntaiksi8.8.2021 6.00

Jee­sus tuli maan pääl­le lu­nas­ta­maan syn­nin ja epä­us­kon seu­rauk­se­na Ju­ma­las­ta eroon jou­tu­neet ih­mi­set. Hän kut­suu ih­mi­siä ta­kai­sin Ju­ma­lan yh­tey­teen pa­ran­nuk­sen kaut­ta.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Us­kol­li­nen vai us­ko­ton pal­ve­li­ja?

Sana sunnuntaiksi1.8.2021 7.00

Ih­mi­sen tu­li­si hoi­taa Ju­ma­lan an­ta­mia lah­jo­ja us­kol­li­ses­ti ja pal­vel­la mui­ta lah­joil­laan. Jee­sus oli kuo­le­maan­sa saak­ka us­kol­li­nen pal­ve­li­ja.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Ar­mo­au­rin­ko lois­taa Kris­tus-kal­li­ol­la

Sana sunnuntaiksi25.7.2021 7.00

Jee­sus on kal­li­o­pe­rus­ta, jon­ka pääl­le us­ko ra­ken­tuu. Pe­rus­tus kes­tää, ei­kä sor­ru maa­il­man myrs­ky­tuu­lis­sa.

1 2 3 4 ... 47 »
20.10.2021

Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa: "Vaik­ka ruu­miil­li­nen ti­la­ni pani tei­dät ko­e­tuk­sel­le, et­te hal­vek­si­neet et­te­kä in­hon­neet mi­nua vaan otit­te mi­nut vas­taan kuin Ju­ma­lan en­ke­lin, kuin Kris­tuk­sen Jee­suk­sen." Gal. 4:14

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Lap­si olen pie­ni - myös nuot­ti­vih­ko­na

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Lap­si olen pie­ni - myös nuot­ti­vih­ko­na

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?