JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 39 »

Kul­taa­kin kal­liim­pi val­ta­kun­ta

Sana sunnuntaiksi14.6.2020 6.00

Tu­le­van sun­nun­tain kir­kol­li­nen ai­he on ”Ka­to­a­vat ja ka­to­a­mat­to­mat aar­teet”. Päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­ti ker­too Jee­suk­sen ope­tus­ti­lan­tees­ta, jos­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­ta saa hy­vin kes­kei­sen si­säl­lön.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Elä­vä­nä ok­sa­na vii­ni­puus­sa

Sana sunnuntaiksi7.6.2020 6.05

Jee­sus ha­vain­nol­lis­ti ope­tus­taan ver­tauk­sil­la. Hän ver­ta­si us­ko­ne­lä­män asi­oi­ta ar­ki­sen elä­män asi­oi­hin. Vii­ni­puu-ver­tauk­ses­sa Jee­sus opet­ti hä­nen ja Tai­vaan Isän yh­teyt­tä ope­tus­lap­siin. Vii­ni­puu oli kuu­li­joil­le tut­tu kas­vi. Kas­vin ul­koi­set piir­teet an­toi­vat läh­tö­koh­dan ver­tauk­sel­le. Jee­sus ver­ta­si Ju­ma­laa vii­ni­tar­hu­riin, joka hoi­taa vii­ni­puun ok­sia. It­se­ään Jee­sus ver­ta­si vii­ni­puun run­koon, jos­ta ok­sat saa­vat ra­vin­non. Ok­sia Jee­sus ver­ta­si ope­tus­lap­siin eli hä­neen us­ko­viin ih­mi­siin.

Anita Keränen

Anita Keränen

Luo­ja, so­vit­ta­ja ja py­hit­tä­jä

Sana sunnuntaiksi31.5.2020 6.05

Kris­til­li­sen us­kon ydi­na­si­oi­ta on kol­miyh­tei­nen Ju­ma­la. Kol­miyh­tei­syys ku­vaa Ju­ma­lan kol­mea il­me­ne­mis­muo­toa, Isää, Poi­kaa ja Py­hää Hen­keä, eri­tyi­ses­ti kir­kol­li­sis­sa us­kon­tun­nus­tuk­sis­sa. Tun­ne­tuin niis­tä on Apos­to­li­nen us­kon­tun­nus­tus, joka lu­e­taan sun­nun­tai­sin kir­kois­sa. Mo­net rip­pi­kou­lun käy­neet osaa­vat sen ul­koa ja tun­te­vat li­säk­si sii­hen liit­ty­vät se­li­tyk­set, joi­ta Mart­ti Lut­her on muo­toil­lut.

H.H.

H.H.

Tul­kaa ja­noi­set ve­den ää­reen!

Sana sunnuntaiksi24.5.2020 6.05

Je­ru­sa­le­miin oli tu­los­sa suu­ret leh­ti­ma­ja­juh­lat. Juh­lil­la oli ta­pa­na py­säh­tyä muis­te­le­maan nel­jän­kym­me­nen vuo­den erä­maa­va­el­lus­ta. Leh­ti­ma­ja­juh­lien nimi tuli sii­tä, et­tä erä­maa­va­el­luk­sen ai­ka­na ma­joi­tut­tiin ti­la­päi­sis­sä ra­ken­nel­mis­sa. Leh­ti­ma­ja­juh­la oli sa­mal­la myös sa­don­kor­juun juh­la.

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Jee­sus lu­pa­si ol­la lä­hel­lä

Sana sunnuntaiksi21.5.2020 6.30

Ju­ma­lan rak­kaus saa ai­kaan, et­tä Ju­ma­lan lap­set ha­lu­a­vat vie­dä eteen­päin rak­kau­den sa­no­maa, evan­ke­liu­mia syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta.

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Ru­kous on lap­sen oi­keus

Sana sunnuntaiksi17.5.2020 6.05

Isä mei­dän -ru­kous­ta kut­su­taan maa­il­man par­haak­si ru­kouk­sek­si. Väit­tä­mä on sii­nä mie­les­sä kiis­ta­ton, et­tä mi­kä­li Jee­sus oli­si vie­lä pa­rem­man ru­kouk­sen voi­nut opet­taa, hän oli­si sen teh­nyt. Sik­si se on tur­val­li­nen ru­kous.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Kris­tus ja hä­nen val­ta­kun­tan­sa

Sana sunnuntaiksi10.5.2020 6.20

Ope­tus­lap­sil­leen pi­tä­män­sä pit­kän jää­hy­väis­pu­heen jäl­keen Jee­sus aloit­ti ru­kouk­sen. Hän to­te­si het­ken­sä koit­ta­neen ja pyy­si, et­tä Isä kir­kas­tai­si Poi­kan­sa, jot­ta Poi­ka voi­si kir­kas­taa Isään­sä. Evan­ke­liu­mi­teks­tin kes­kei­nen sa­no­ma on Isän ja Po­jan yh­teys, Kris­tuk­sen ja hä­nen seu­raa­jien­sa yh­teys.

Valkovuokot kukkii

Valkovuokot kukkii

Anita Keränen

Valkovuokot kukkii

Valkovuokot kukkii

Anita Keränen

Jee­sus ru­koi­lee seu­raa­jien­sa puo­les­ta

Sana sunnuntaiksi3.5.2020 6.35

Ope­tus­lap­set oli­vat ol­leet kool­la yh­tei­sel­lä ate­ri­al­la. Jee­sus oli pes­syt ope­tus­las­ten­sa ja­lat ja pu­hu­nut jo­ta­kin kä­sit­tä­mä­tön­tä toi­nen toi­sen­sa pal­ve­le­mi­ses­ta, pois­me­nos­taan ja ka­val­ta­mi­ses­taan. Sit­ten Juu­das oli läh­te­nyt.

Pixabay

Pixabay

Kes­kus­te­lu jär­ven ran­nal­la

Sana sunnuntaiksi26.4.2020 6.25

Huh­ti­kuun vii­mei­nen py­hä­päi­vä on tänä vuon­na Hy­vän Pai­me­nen sun­nun­tai. Se on myös Her­ran lau­peu­den ja us­kol­li­suu­den tee­ma­päi­vä. Ai­kai­sem­min päi­vän ot­sik­ko­na oli psal­min (23:1) sa­nat ”Her­ra on mi­nun pai­me­ne­ni”.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Jee­sus il­mes­tyi lap­sil­leen

Sana sunnuntaiksi19.4.2020 6.00

Kun Jee­sus il­mes­tyi kuo­le­man­sa jäl­keen ope­tus­lap­sil­leen, he rau­hoit­tui­vat ja sai­vat voi­maa pa­la­ta Jee­suk­sen an­ta­maan lä­he­tys­työ­hön.

1 2 3 4 ... 39 »
4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys