JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 42 »

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

An­teek­si­an­ta­muk­sen mää­rä on ää­re­tön

Sana sunnuntaiksi8.11.2020 7.20

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­ti on kris­til­li­ses­sä pe­rin­tees­sä tun­net­tu ni­mel­lä Kris­tuk­sen kirk­ko­la­ki. Ai­em­min Jee­sus oli ker­to­nut ver­tauk­sen Hy­väs­tä Pai­me­nes­ta, joka et­sii huk­kaan jou­tu­neen lam­paan. Jee­sus jat­kaa: ”Sa­moin ei tei­dän tai­vaal­li­nen Isän­ne tah­do, et­tä yk­si­kään näis­tä vä­häi­sis­tä jou­tui­si huk­kaan.”

Us­kon ydin ei ole ko­ke­muk­ses­sa

Sana sunnuntaiksi1.11.2020 6.15

Evan­ke­liu­mit ker­to­vat, et­tä fa­ri­seuk­set ja lai­no­pet­ta­jat usein haas­toi­vat Jee­sus­ta eri asi­ois­ta. Evan­ke­liu­min kir­joit­ta­jat huo­maut­ta­vat hei­dän teh­neen näin ko­e­tel­lak­seen Jee­sus­ta. Päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä ker­ro­taan fa­ri­seuk­set ja sad­du­keus­ten toi­mi­neen yh­des­sä, mikä oli epä­ta­val­lis­ta näi­den us­kon­nol­lis­ten ryh­mit­ty­mien kes­ki­näis­ten rii­to­jen vuok­si.

Luot­ta­mus Ju­ma­laan an­taa on­nel­li­suut­ta

Sana sunnuntaiksi31.10.2020 6.15

Py­häin­päi­vä­nä pois­nuk­ku­nei­den py­hien muis­to roh­kai­see ole­maan on­nel­li­nen ja iloit­se­maan us­kos­ta, jon­ka pää­mää­rä­nä on ikui­nen elä­mä tai­vaas­sa.

Kaisa/Lukijan kuva

Kaisa/Lukijan kuva

Työ­nan­ta­ja on teh­nyt tar­peel­li­set val­mis­te­lut

Sana sunnuntaiksi25.10.2020 6.15

Apos­to­li tar­koit­taa lä­he­tet­tyä. Hän ei ole läh­te­nyt teh­tä­vään omas­ta tah­dos­taan, vaan hä­net on kut­sut­tu ja lä­he­tet­ty.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Us­ko avaa sil­mät nä­ke­mään Kris­tuk­sen

Sana sunnuntaiksi18.10.2020 7.00

Hen­gel­li­ses­ti so­kea ih­mi­nen ei näe oman us­kon­sa ti­laa. Vain elä­vä us­ko an­taa ha­lun py­syä lä­hel­lä Ju­ma­laa.

Kym­me­nen käs­kyn tii­vis­tys

Sana sunnuntaiksi11.10.2020 0.15

Raa­ma­tus­sa on ku­vauk­sia Jee­suk­sen kes­kus­te­luis­ta eri hen­ki­löi­den kans­sa. Hän oli juu­ta­lai­ses­ta syn­ty­pe­räs­tään huo­li­mat­ta val­mis koh­taa­maan myös sel­lai­sia lä­him­mäi­siä, joi­ta juu­ta­lai­set ta­val­li­ses­ti kart­toi­vat.

Anna Karjula/Lukijan kuva

Anna Karjula/Lukijan kuva

Lap­sen­kal­tai­nen us­ko tuo siu­nauk­sen

Sana sunnuntaiksi4.10.2020 7.00

Jee­sus opet­ti lap­sen ole­van suu­rin tai­vaan val­ta­kun­nas­sa. Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa mo­net en­sim­mäi­set tu­le­vat vii­mei­sik­si.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Maa­il­man par­haat loh­du­tuk­sen, tu­le­vai­suu­den ja toi­von sa­nat

Sana sunnuntaiksi27.9.2020 7.00

Ajal­li­nen elä­mä, us­kon elä­mä ja ian­kaik­ki­nen elä­mä ovat Ju­ma­lal­ta. Jee­suk­sen so­vi­tus­työ ja ylös­nou­se­mus on ku­kis­ta­nut kuo­le­man mah­din.

Virpi Vasalampi/Lukijan kuva

Virpi Vasalampi/Lukijan kuva

Ma­ri­an osa on py­sy­vä

Sana sunnuntaiksi20.9.2020 6.00

Ju­ma­la an­taa ih­mi­sel­le lah­jo­ja, joi­ta Raa­mat­tu opet­taa käyt­tä­mään hy­vän te­ke­mi­seen. Ker­to­mus Jee­suk­sen, Mar­tan ja Ma­ri­an koh­taa­mi­ses­ta ku­vaa, mi­ten eri­lai­sia lah­jo­ja voi­daan käyt­tää tois­ten pal­ve­le­mi­seen.

Anita Keränen/Lukijan kuva

Anita Keränen/Lukijan kuva

Hy­vät teot so­pi­vat sa­pat­tiin

Sana sunnuntaiksi13.9.2020 6.00

Vii­me ai­koi­na mo­net ovat li­sän­neet mi­nul­le tut­tui­hin ter­veh­dyk­siin mai­nin­nan ”py­sy­tään ter­vei­nä”. Sa­nat ovat saa­neet mer­ki­tyk­sen­sä ajan­koh­tai­sen ko­ro­na­pan­de­mi­an vuok­si. On tär­ke­ää, et­tä asi­as­ta näin muis­tu­tel­laan.

1 2 3 4 ... 42 »
4.12.2020

Si­nun puo­lee­si, Her­ra, minä kään­nyn. Ju­ma­la­ni, si­nun apuu­si minä luo­tan.

En­hän luo­ta tur­haan, et­hän an­na vi­hol­li­sil­le­ni sitä rie­mua, et­tä he voit­ta­vat mi­nut! Ps. 25:1–2

Viikon kysymys

Viikon kysymys