JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 40 »

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Sä­vyi­siä sa­no­ja us­kos­ta

Sana sunnuntaiksi30.8.2020 6.00

”He­del­mäs­tään puu tun­ne­taan.” Tämä en­si sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­tiin si­säl­ty­vä Jee­suk­sen ope­tus on le­vin­nyt tu­tuk­si sa­non­nak­si ar­ki­seen kie­len­käyt­töön, ei­vät­kä kaik­ki tie­dä sen ole­van Raa­ma­tus­ta pe­räi­sin. Jee­sus opet­taa sel­ke­äs­ti hy­vän he­del­män ole­van pe­räi­sin hy­väs­tä puus­ta ja huo­non huo­nos­ta puus­ta.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Ver­taus pal­jas­taa oi­ke­an ja vää­rän van­hurs­kau­den

Sana sunnuntaiksi23.8.2020 6.00

Vain täy­sin ar­mos­ta, il­man omia an­si­oi­ta, voi ot­taa vas­taan Ju­ma­lan kut­sun. Sitä vä­lit­tä­vät us­ko­vai­set ih­mi­set.

Meri Nissilä

Meri Nissilä

Ju­ma­la kut­suu ih­mis­tä

Sana sunnuntaiksi16.8.2020 6.30

Sun­nun­tain kir­kol­li­se­na tee­ma­na ovat et­sik­ko­a­jat. Et­sik­ko­ai­ka on ter­mi­nä hy­vin raa­ma­tul­li­nen. Se voi­daan al­ku­kie­len mu­kaan kään­tää myös et­sin­näk­si tai eri­tyi­sek­si et­sin­nän ajak­si. Vuo­den 1948 ka­te­kis­muk­sen mu­kaan et­sik­ko­a­jal­la tar­koi­te­taan ih­mi­sen elä­mäs­sä ai­kaa, jol­loin Ju­ma­la eri­tyi­ses­ti ve­tää hän­tä puo­leen­sa.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Us­kol­li­suus Ju­ma­lal­le

Sana sunnuntaiksi9.8.2020 6.25

Jee­suk­sen ver­tauk­set pu­hut­te­le­vat edel­leen. Nii­den tee­mat ovat ikui­sia ja ta­pah­tu­mat sekä hah­mot tun­nis­tet­ta­via. Nii­den tar­koi­tus on aut­taa ih­mis­tä tun­te­maan tai­vaan val­ta­kun­nan sa­lai­suu­det.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Mo­net ha­lu­a­vat kul­kea kai­taa tie­tä

Sana sunnuntaiksi2.8.2020 6.05

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­ti pu­huu kai­das­ta ja la­ve­as­ta ties­tä sekä ah­taas­ta por­tis­ta. Jee­sus ke­hot­ti et­si­mään ah­das­ta port­tia ja kul­ke­maan kai­taa tie­tä. La­ve­an tien kul­ki­jat saa­vat va­roi­tuk­sen tu­le­vas­ta ka­do­tuk­ses­ta (Matt. 7:13–14).

H.H.

H.H.

Kom­pu­roi­vat tar­vit­si­vat roh­kai­sua

Sana sunnuntaiksi26.7.2020 6.30

Ju­ma­la voi an­taa kir­kas­tus­vuo­ren ko­ke­muk­sik­si sa­not­tu­ja het­kiä, jol­loin us­ko tun­tuu hel­pol­ta, kiu­sauk­set ja epäi­lyk­set hä­vi­ä­vät ja us­kon pää­mää­rä nä­kyy kirk­kaa­na.

Lukijan kuva/Virpi Vasalampi

Lukijan kuva/Virpi Vasalampi

Mah­do­ton voi to­teu­tua

Sana sunnuntaiksi19.7.2020 6.40

Eräs mies teki tär­ke­än ky­sy­myk­sen pää­sys­tä ian­kaik­ki­seen elä­mään. Jee­sus vas­ta­si sii­hen, mut­ta mies va­lit­si toi­sin. Hyvä vas­taus on tar­jol­la tä­män­kin päi­vän ky­sy­jäl­le. Kan­nat­taa va­li­ta pa­rem­min kuin tuo mies.

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Ih­mi­sen teh­tä­vä on ar­mah­taa

Sana sunnuntaiksi12.7.2020 6.05

Hel­lun­tain jäl­kei­se­nä ai­ka­na mo­nis­sa kirk­ko­vuo­den evan­ke­liu­mi­teks­teis­sä kes­ki­ty­tään Jee­suk­sen pu­hei­siin ja ope­tuk­siin. Jee­sus opet­ti kuu­li­joi­taan eri ti­lan­teis­sa us­koon ja elä­mään liit­ty­vis­tä tär­keis­tä tee­mois­ta.

Lukijan kuva/Pauli Junttila

Lukijan kuva/Pauli Junttila

Kuka on Ih­mi­sen Poi­ka?

Sana sunnuntaiksi5.7.2020 6.00

Jee­suk­sen ja ope­tus­las­ten kes­kus­te­lus­ta piir­tyy kuva apos­to­lin teh­tä­väs­tä. Jee­sus oli kut­su­nut jo­kai­sen ope­tus­lap­sis­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti seu­raa­maan hän­tä. Hän an­toi ope­tus­lap­sil­leen myös teh­tä­vän lä­het­tä­es­sään hei­dät sa­nan­saat­ta­jik­seen. Tär­kein­tä apos­to­lin teh­tä­väs­sä on oma­koh­tai­nen us­ko.

Virpi Vasalampi/Lukijan kuva

Virpi Vasalampi/Lukijan kuva

Jee­sus kut­suu ka­don­nei­ta

Sana sunnuntaiksi28.6.2020 6.50

Luu­kas ker­too evan­ke­liu­mis­saan kah­den­lai­sis­ta sa­nan­kuu­li­jois­ta. Osa tuli kuu­le­maan Jee­suk­sen pu­het­ta avoi­mel­la sy­dä­mel­lä. Evan­ke­liu­mi ker­too, kuin­ka pub­li­kaa­nit ja muut syn­ti­set tu­li­vat Jee­suk­sen luo kuul­lak­seen hän­tä. Toi­set seu­ra­si­vat Jee­suk­sen toi­min­taa synk­ki­nä: fa­ri­seuk­set ja lai­no­pet­ta­jat sa­noi­vat pa­hek­su­en: ”Tuo mies hy­väk­syy syn­ti­set seu­raan­sa ja syö hei­dän kans­saan” (Luuk.15:1, 2).

1 2 3 4 ... 40 »
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys