JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 38 »

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Ih­mis­ten kun­nia vai sie­lun pe­las­tus?

Sana sunnuntaiksi15.3.2020 6.00

Ih­mis­ten us­kon ja epä­us­kon vä­li­nen kamp­pai­lu oli to­si­a­sia jo Jee­suk­sen ai­ka­na ja sitä en­nen, ku­ten se on tä­nä­kin ai­ka­na. Mik­si osa ih­mi­sis­tä us­koo Jee­suk­seen ja osa ei? Tä­hän ky­sy­myk­seen joh­dat­taa Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­miin tal­len­net­tu kol­man­nen paas­to­na­jan sun­nun­tain teks­ti, joka vä­läh­dyk­se­no­mai­ses­ti käy läpi Jee­suk­sen maan­pääl­li­sen toi­min­nan vai­ku­tuk­sia kuu­li­jois­sa.

Reeta Ylimäki

Reeta Ylimäki

Toi­vot­to­mas­sa­kin ti­lan­tees­sa voi pyy­tää ja saa­da apua

Sana sunnuntaiksi8.3.2020 6.30

Va­ka­va sai­raus voi vie­dä kei­not sel­viy­tyä jo­ka­päi­väi­sis­tä ar­jen as­ka­reis­ta. Sekä sai­ras it­se et­tä hä­nen lä­hei­sen­sä kamp­pai­le­vat usein jak­sa­mi­sen­sa ää­ri­ra­joil­la. On kos­ket­ta­vaa huo­ma­ta, mi­ten mo­net omais­hoi­ta­jat pal­ve­le­vat suu­rel­la sy­dä­mel­lä lä­hei­si­ään, jot­ka ovat me­net­tä­neet toi­min­ta­ky­kyn­sä.

Kaarlo Asikainen

Kaarlo Asikainen

Kiu­sauk­sis­ta voit­toon

Sana sunnuntaiksi1.3.2020 6.50

Jee­sus ker­toi en­sim­mäis­tä ker­taa ope­tus­lap­sil­leen sii­tä, mikä hän­tä Je­ru­sa­le­mis­sa odot­ti. Hän oli Raa­ma­tun lu­paa­ma vai­mon sie­men, jon­ka piti tul­la murs­kaa­maan sie­lun­vi­hol­li­sen val­ta ja va­paut­taa ih­mis­kun­ta kuo­le­man val­las­ta. Kuo­le­ma oli tul­lut maa­il­maan syn­nin seu­rauk­se­na (Room. 5:12). Va­pah­ta­ja tie­si hy­vin sen­kin, kuin­ka yk­sin hän tuli kan­ta­maan Ju­ma­lan vi­han, kun hä­net koh­ta uh­rat­tai­siin syn­tien so­vi­tuk­sek­si. Yk­sin hän pol­ki Ju­ma­lan vi­han vii­ni­kuur­nan (Jes. 63:3). Sii­nä teh­tä­väs­sään hän ei voi­nut saa­da tu­kea edes lä­him­mil­tä ope­tus­lap­sil­taan, vaik­ka nämä oli­vat hie­man ai­kai­sem­min tun­nus­ta­neet us­ko­van­sa opet­ta­jan­sa ole­van Mes­si­as, elä­vän Ju­ma­lan Poi­ka (Matt. 16:16).

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Vain Jee­suk­ses­sa on ian­kaik­ki­nen elä­mä

Sana sunnuntaiksi23.2.2020 6.35

Las­ki­ais­sun­nun­tai­ta seu­raa­vas­ta kes­ki­vii­kos­ta al­kaa nel­jän­kym­me­nen päi­vän pi­tui­nen paas­ton ai­ka. Paas­ton ai­ka on val­mis­tau­tu­mis­ta pää­si­äi­sen viet­toon, sil­loin ko­ros­tuu yk­sin­ker­tai­nen elä­män­ta­pa. Sun­nun­tain teks­tis­sä tu­lee esil­le pää­si­äi­sen sa­no­ma. Kris­tus täyt­ti lu­pauk­sen syn­tien so­vi­tuk­ses­ta ja voit­ti kuo­le­man: ”Nyt tämä maa­il­ma on tuo­mi­ol­la, nyt tä­män maa­il­man ruh­ti­nas syös­tään val­las­ta.”

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Hen­gel­li­ses­ti ra­vit­tu ei näe näl­kää

Sana sunnuntaiksi16.2.2020 6.35

Raa­mat­tu ker­too, kuin­ka Jee­sus oli maa­il­mas­sa Ju­ma­lan ja hä­nen val­ta­kun­tan­sa asi­al­la (Mark. 1:15). Ylös­nou­se­muk­sen­sa jäl­keen hän lä­het­ti seu­raa­jan­sa ju­lis­ta­maan evan­ke­liu­mia kai­kil­le luo­duil­le (Mark. 16).

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Mo­nin­ker­tai­nen palk­ka

Sana sunnuntaiksi9.2.2020 6.00

Pie­ta­ri ky­syi ker­ran omas­taan ja tois­ten ope­tus­las­ten puo­les­ta: ”Me olem­me luo­pu­neet kai­kes­ta ja seu­ran­neet si­nua. Mitä me sii­tä saam­me?” (Matt.19:27.) Pie­ta­rin ky­sy­mys nou­si ih­mis­mie­les­tä. Sa­man­ta­pai­sia aja­tuk­sia liik­ku­nee jos­kus jo­kai­sen us­ko­van mie­les­sä.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Kris­tuk­sen valo sä­tei­lee

Sana sunnuntaiksi2.2.2020 6.20

Kynt­ti­län­päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­ti ker­too, mi­ten nel­jä­kym­men­tä päi­vää Jee­suk­sen syn­ty­mäs­tä Ma­ria, Joo­sef ja Jee­sus-lap­si me­ni­vät Je­ru­sa­le­min temp­pe­liin. Sii­hen oli kak­si­kin syy­tä: Moo­sek­sen lain mu­kaan poi­ka­lap­sen syn­nyt­tä­nyt äi­ti oli epä­puh­das nel­jän­kym­me­nen päi­vän ajan, min­kä jäl­keen hä­nen oli tuo­ta­va pa­pil­le uh­rat­ta­vak­si ka­rit­sa ja kyyh­ky­nen – tai kak­si kyyh­kys­tä, jos per­he oli köy­hä ku­ten Jee­suk­sen per­he oli (3. Moos. 12:1–8). Toi­sek­si esi­koi­nen oli py­hi­tet­tä­vä Her­ral­le tuo­mal­la lap­si py­häk­köön ja mak­sa­mal­la hä­nes­tä lu­nas­tus­hin­ta (2. Moos. 13:12–13).

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Pa­ran­nuk­sen vai­kut­taa Ju­ma­la

Sana sunnuntaiksi26.1.2020 6.40

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­ti ker­too Jee­suk­sen ja sa­ma­ri­a­lai­sen nai­sen koh­taa­mis­ta ja kes­kus­te­lua seu­ran­neis­ta ta­pah­tu­mis­ta. Va­pah­ta­ja oli hei­dän kes­kus­tel­les­saan pal­jas­ta­nut sa­ma­ri­a­lai­sen nai­sen elä­män vir­heet ja hä­nen sie­lun­sa ti­lan. Tuo syn­tin­sä tun­te­nut nai­nen kuu­li ja us­koi Jee­suk­sen ope­tuk­sen kuo­le­mat­to­man sie­lun pe­las­tuk­ses­ta, ja läh­ti ker­to­maan ys­tä­vil­leen ja tut­ta­vil­leen kuu­le­mas­taan ja ko­ke­mas­taan ih­mees­tä.

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Elä­män vesi vir­taa

Sana sunnuntaiksi19.1.2020 6.20

Vesi on elä­mäl­le vält­tä­mä­tön. Sen sai­vat ko­kea myös po­jat, jot­ka oli­vat ker­ran mat­kal­la Su­vi­seu­roi­hin pyö­räl­lä. Oli kuu­ma il­ma. Ve­si­pul­lois­ta oli vesi lop­pu­nut. Ja­not­ti.

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Jee­sus ha­lu­si kas­teen

Sana sunnuntaiksi12.1.2020 7.00

Eli­sa­beth ja Sa­ka­ri­as oli­vat me­net­tä­neet toi­von­sa omas­ta lap­ses­ta. Ih­me kui­ten­kin ta­pah­tui. He sai­vat esi­kois­po­jan, joka sai ni­mek­seen Jo­han­nes.

1 2 3 4 ... 38 »
6.4.2020

Hän alen­si it­sen­sä ja oli kuu­li­ai­nen kuo­le­maan as­ti, ris­tin­kuo­le­maan as­ti. Fil. 2:8

Viikon kysymys