JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 49 »

Jee­sus asuu Isän­sä val­ta­kun­nas­sa

Sana sunnuntaiksi2.1.2022 6.00

Jee­suk­sen ajal­li­set van­hem­mat ko­ki­vat mo­nia häm­men­tä­viä ja pe­lot­ta­vi­a­kin ti­lan­tei­ta, mut­ta myös roh­kai­se­via koh­taa­mi­sia ja Ju­ma­lan huo­len­pi­toa.

Jee­sus roh­kai­see omi­aan

Sana sunnuntaiksi26.12.2021 6.00

Vai­non al­la hou­ku­tus luo­pua us­kos­ta voi kas­vaa suu­rek­si. Mart­tyy­rit pi­ti­vät kiin­ni us­kos­ta, vaik­ka ajal­li­se­na koh­ta­lo­na oli kuo­le­ma.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Tien­val­mis­ta­jan teh­tä­vään kuu­lui kas­taa Jee­sus

Sana sunnuntaiksi12.12.2021 7.30

Jo­han­nes nuh­te­li ih­mi­siä ja saar­na­si la­kia, mut­ta osoit­ti kuu­li­joil­leen kaik­kien syn­tien so­vit­ta­jaa Jee­sus­ta Kris­tus­ta.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Sy­dä­men us­ko tuo va­pau­den

Sana sunnuntaiksi6.12.2021 12.00

Syn­nin or­juus tur­me­lee ih­mi­siä ja ih­mi­syh­tei­sö­jä. An­teek­si­an­ta­mus va­paut­taa or­juu­des­ta.

Maa­il­man myrs­kyis­sä kan­nat­taa säi­lyt­tää tai­vas­toi­vo

Sana sunnuntaiksi5.12.2021 6.15

Ih­mis­kun­nan tu­le­vai­suus huo­let­taa mo­nia, mut­ta luo­ma­kun­nan tu­le­vai­suus on tur­val­li­ses­ti Ju­ma­lan kä­sis­sä.

L.S

L.S

Lu­pauk­sen sa­nat täyt­ty­vät

Sana sunnuntaiksi28.11.2021 6.00

Jee­suk­sen vas­taa­not­ta­jat tie­si­vät Je­sa­jan en­nus­tuk­set ja rie­muit­si­vat Va­pah­ta­jas­taan.

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Jee­sus ja­kaa ih­mi­set kah­teen ryh­mään

Sana sunnuntaiksi21.11.2021 6.00

Vii­mei­sel­lä tuo­mi­ol­la kaik­ki jou­tu­vat nöyr­ty­mään Jee­suk­sen oi­keu­den­mu­kai­sen tuo­mi­on al­le. Ka­do­tuk­ses­ta voi pe­las­tua vain us­ko­mal­la evan­ke­liu­min täs­sä ajas­sa.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Jee­sus ke­hot­ti val­vo­maan

Sana sunnuntaiksi14.11.2021 6.00

Öl­jy­mä­el­lä is­tuu ryh­mä ih­mi­siä. Il­mas­sa on ih­mis­mie­liä kii­hot­ta­va ja pe­lot­ta­va­kin ai­he, kai­ken lop­pu. Jee­sus ryh­män kes­kel­lä oli pu­hu­nut Je­ru­sa­le­min tu­le­vas­ta hä­vi­tyk­ses­tä, jon­ka ope­tus­lap­set oli­vat miel­tä­neet osak­si tu­le­vaa maa­il­man­lop­pua.

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Ju­ma­lan poi­ka mak­soi temp­pe­li­ve­ron

Sana sunnuntaiksi7.11.2021 7.30

Raa­mat­tu opet­taa kun­ni­oit­ta­maan esi­val­taa ja toi­mi­maan ym­pä­röi­vän yh­teis­kun­nan par­haak­si.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Py­häin­päi­vä roh­kai­see kat­so­maan pää­mää­rään

Sana sunnuntaiksi6.11.2021 7.30

Py­häin­päi­vä muis­tut­taa sii­tä ilos­ta, jon­ka ih­mi­nen saa pääs­tes­sään osal­li­sek­si Jee­suk­sen val­mis­ta­mas­ta pe­las­tuk­ses­ta.

1 2 3 4 ... 49 »
16.1.2022

Jee­sus vas­ta­si nai­sel­le: ”Joka juo tätä vet­tä, sen tu­lee uu­del­leen jano, mut­ta joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan.” Joh. 4:13–14

Viikon kysymys