JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 15 »

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Jeesus on tänäänkin kiusatun apu

Sana sunnuntaiksi26.2.2023 5.00

Jee­sus voit­ti kiu­saa­jan ja mah­dol­lis­ti ris­tin­kuo­le­mal­laan hä­neen us­ko­vil­le syn­tien an­teek­si­saa­mi­sen ja ian­kaik­ki­sen elä­män.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Uskovainen on osallinen rististä

Sana sunnuntaiksi19.2.2023 5.55

Jee­suk­sen seu­raa­jal­le kuu­luu osal­li­suus hä­nen ris­tis­tään, mut­ta vaik­ka har­teil­la saat­taa tun­tua ris­tin pai­no, ei omaa­tun­toa vai­vaa syn­nin taak­ka.

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Jumala antaa siunauksen ja viisauden kylväjän tehtävään

Sana sunnuntaiksi12.2.2023 6.00

Elon­kor­juun ai­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­nan asuk­kaat iloit­se­vat sii­tä, et­tä Ju­ma­lan sa­nan sie­men on al­ka­nut kas­vaa ja tuot­taa sa­toa.

Pixabay

Pixabay

Kristus säteilee Jumalan kirkkautta

Sana sunnuntaiksi5.2.2023 6.00

Ju­ma­lan kirk­kaus lois­taa hä­nen val­ta­kun­nas­taan evan­ke­liu­mis­sa, jon­ka us­ko­mal­la ih­mi­nen voi saa­da syn­tin­sä an­teek­si ja pääs­tä ker­ran Ju­ma­lan luok­se tai­vaan kirk­kau­teen.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Heikkokin usko pelastaa

Sana sunnuntaiksi29.1.2023 7.00

Kun Ju­ma­la eri ta­voin rii­suu ih­mi­sen oman vii­sau­den ja omat voi­mat, jää jäl­jel­le vain us­ko. Heik­ko us­ko on Ju­ma­lan edes­sä voi­mal­li­nen.

Pexels

Pexels

Usko muuttaa tärkeysjärjestyksen

Sana sunnuntaiksi22.1.2023 6.00

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä Jee­sus oli kul­ke­mas­sa Sa­ma­ri­an hal­ki. Mat­kas­ta uu­pu­nee­na hän jäi erään ky­län kai­vol­le ope­tus­las­ten men­nes­sä lä­hei­seen kau­pun­kiin os­ta­maan ruo­kaa.

Johannes todisti Jeesuksesta

Sana sunnuntaiksi8.1.2023 7.05

Jo­han­nes Kas­ta­ja oli ajal­laan mer­kit­tä­vä hen­ki­lö. Jopa ei-kris­til­li­set his­to­ri­oit­si­jat ker­to­vat hä­nes­tä ja hä­nen työn­sä vai­ku­tuk­ses­ta. Myös kaik­ki evan­ke­lis­tat ker­to­vat hä­nes­tä kir­jo­jen­sa alus­sa. Näin te­kee myös evan­ke­lis­ta Jo­han­nes heti esi­pu­heen­sa jäl­keen. Jo­han­nes Kas­ta­ja, karu asul­taan ja pu­heil­taan, sai kan­san­jou­kot lii­keh­ti­mään. Ih­mi­set rien­si­vät kuu­le­maan hän­tä, ja mo­net ot­ti­vat hä­nel­tä kas­teen.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Jumalan sana on annettu valoksi

Sana sunnuntaiksi6.1.2023 7.00

Lop­pi­ai­sen pää­ai­hee­na on idän tie­tä­jien vie­rai­lu Jee­suk­sen luo­na. Täh­ti, Ju­ma­lan sa­nan valo, näyt­ti heil­le oi­ke­aa tie­tä.

Jaakko Koskelo

Jaakko Koskelo

Jeesuksen nimeen on turvallista luottaa

Sana sunnuntaiksi1.1.2023 6.00

Uu­den­vuo­den­päi­vän pe­rin­tei­se­nä kris­til­li­se­nä si­säl­tö­nä on jo vuo­si­sa­to­ja ol­lut Jee­suk­sen nimi. Nimi Jee­sus tar­koit­taa ”Her­ra on apu, Her­ra pe­las­taa.” Kun ta­val­li­sel­le lap­sel­le an­net­tiin Is­ra­e­lis­sa ni­mek­si Jee­sus, se osoit­ti van­hem­pien us­koa Ju­ma­laan omai­suus­kan­san­sa pe­las­ta­ja­na tai us­koa Is­ra­e­lin tu­le­vaan pe­las­ta­jaan. Kun nimi Jee­sus an­net­tiin juu­ri Ma­ri­an lap­sel­le, se il­mai­si sitä eri­tyis­tä teh­tä­vää, jon­ka Jou­lun lap­si tu­li­si suo­rit­ta­maan.

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Pyhä Henki auttaa kertomaan uskosta

Sana sunnuntaiksi27.12.2022 10.45

Pyhä Hen­ki neu­voo us­ko­vai­sia vai­keis­sa ti­lan­teis­sa, ku­ten an­toi Ste­fa­nuk­sel­le­kin oi­kei­ta sa­no­ja hä­nen ol­les­saan van­git­si­joi­den­sa edes­sä.

1 2 3 4 ... 15 »
20.3.2023

Iloitkaa Jerusalemin kanssa, te kaikki, jotka sitä rakastatte! Jes. 66:10

Viikon kysymys