JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 43 »

Virpi Vasalampi/Lukijan kuva

Virpi Vasalampi/Lukijan kuva

Ma­ri­an osa on py­sy­vä

Sana sunnuntaiksi20.9.2020 6.00

Ju­ma­la an­taa ih­mi­sel­le lah­jo­ja, joi­ta Raa­mat­tu opet­taa käyt­tä­mään hy­vän te­ke­mi­seen. Ker­to­mus Jee­suk­sen, Mar­tan ja Ma­ri­an koh­taa­mi­ses­ta ku­vaa, mi­ten eri­lai­sia lah­jo­ja voi­daan käyt­tää tois­ten pal­ve­le­mi­seen.

Anita Keränen/Lukijan kuva

Anita Keränen/Lukijan kuva

Hy­vät teot so­pi­vat sa­pat­tiin

Sana sunnuntaiksi13.9.2020 6.00

Vii­me ai­koi­na mo­net ovat li­sän­neet mi­nul­le tut­tui­hin ter­veh­dyk­siin mai­nin­nan ”py­sy­tään ter­vei­nä”. Sa­nat ovat saa­neet mer­ki­tyk­sen­sä ajan­koh­tai­sen ko­ro­na­pan­de­mi­an vuok­si. On tär­ke­ää, et­tä asi­as­ta näin muis­tu­tel­laan.

Jarmo Määttä

Jarmo Määttä

Täy­del­li­syy­teen pää­see vain Jee­suk­sen so­vi­tus­työn kaut­ta

Sana sunnuntaiksi6.9.2020 6.00

Sun­nun­tain teks­ti on pie­ni kat­kel­ma Jee­suk­sen vuo­ri­saar­nas­ta. Jee­sus ryh­tyy sii­nä opet­ta­maan Moo­sek­sen la­kia to­tu­tus­ta poik­ke­a­val­la ta­val­la.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Sä­vyi­siä sa­no­ja us­kos­ta

Sana sunnuntaiksi30.8.2020 6.00

”He­del­mäs­tään puu tun­ne­taan.” Tämä en­si sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­tiin si­säl­ty­vä Jee­suk­sen ope­tus on le­vin­nyt tu­tuk­si sa­non­nak­si ar­ki­seen kie­len­käyt­töön, ei­vät­kä kaik­ki tie­dä sen ole­van Raa­ma­tus­ta pe­räi­sin. Jee­sus opet­taa sel­ke­äs­ti hy­vän he­del­män ole­van pe­räi­sin hy­väs­tä puus­ta ja huo­non huo­nos­ta puus­ta.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Ver­taus pal­jas­taa oi­ke­an ja vää­rän van­hurs­kau­den

Sana sunnuntaiksi23.8.2020 6.00

Vain täy­sin ar­mos­ta, il­man omia an­si­oi­ta, voi ot­taa vas­taan Ju­ma­lan kut­sun. Sitä vä­lit­tä­vät us­ko­vai­set ih­mi­set.

Meri Nissilä

Meri Nissilä

Ju­ma­la kut­suu ih­mis­tä

Sana sunnuntaiksi16.8.2020 6.30

Sun­nun­tain kir­kol­li­se­na tee­ma­na ovat et­sik­ko­a­jat. Et­sik­ko­ai­ka on ter­mi­nä hy­vin raa­ma­tul­li­nen. Se voi­daan al­ku­kie­len mu­kaan kään­tää myös et­sin­näk­si tai eri­tyi­sek­si et­sin­nän ajak­si. Vuo­den 1948 ka­te­kis­muk­sen mu­kaan et­sik­ko­a­jal­la tar­koi­te­taan ih­mi­sen elä­mäs­sä ai­kaa, jol­loin Ju­ma­la eri­tyi­ses­ti ve­tää hän­tä puo­leen­sa.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Us­kol­li­suus Ju­ma­lal­le

Sana sunnuntaiksi9.8.2020 6.25

Jee­suk­sen ver­tauk­set pu­hut­te­le­vat edel­leen. Nii­den tee­mat ovat ikui­sia ja ta­pah­tu­mat sekä hah­mot tun­nis­tet­ta­via. Nii­den tar­koi­tus on aut­taa ih­mis­tä tun­te­maan tai­vaan val­ta­kun­nan sa­lai­suu­det.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Mo­net ha­lu­a­vat kul­kea kai­taa tie­tä

Sana sunnuntaiksi2.8.2020 6.05

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­ti pu­huu kai­das­ta ja la­ve­as­ta ties­tä sekä ah­taas­ta por­tis­ta. Jee­sus ke­hot­ti et­si­mään ah­das­ta port­tia ja kul­ke­maan kai­taa tie­tä. La­ve­an tien kul­ki­jat saa­vat va­roi­tuk­sen tu­le­vas­ta ka­do­tuk­ses­ta (Matt. 7:13–14).

H.H.

H.H.

Kom­pu­roi­vat tar­vit­si­vat roh­kai­sua

Sana sunnuntaiksi26.7.2020 6.30

Ju­ma­la voi an­taa kir­kas­tus­vuo­ren ko­ke­muk­sik­si sa­not­tu­ja het­kiä, jol­loin us­ko tun­tuu hel­pol­ta, kiu­sauk­set ja epäi­lyk­set hä­vi­ä­vät ja us­kon pää­mää­rä nä­kyy kirk­kaa­na.

Lukijan kuva/Virpi Vasalampi

Lukijan kuva/Virpi Vasalampi

Mah­do­ton voi to­teu­tua

Sana sunnuntaiksi19.7.2020 6.40

Eräs mies teki tär­ke­än ky­sy­myk­sen pää­sys­tä ian­kaik­ki­seen elä­mään. Jee­sus vas­ta­si sii­hen, mut­ta mies va­lit­si toi­sin. Hyvä vas­taus on tar­jol­la tä­män­kin päi­vän ky­sy­jäl­le. Kan­nat­taa va­li­ta pa­rem­min kuin tuo mies.

« 1 2 3 4 5 6 ... 43 »
18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys

Viikon kysymys