JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 40 »

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Jee­sus il­mes­tyi lap­sil­leen

Sana sunnuntaiksi19.4.2020 6.00

Kun Jee­sus il­mes­tyi kuo­le­man­sa jäl­keen ope­tus­lap­sil­leen, he rau­hoit­tui­vat ja sai­vat voi­maa pa­la­ta Jee­suk­sen an­ta­maan lä­he­tys­työ­hön.

Kuva: congerdesign / Pixabay

Kuva: congerdesign / Pixabay

Mur­hees­ta iloon

Sana sunnuntaiksi13.4.2020 6.00

Sa­pa­tin jäl­kei­se­nä päi­vä­nä, kol­man­te­na päi­vä­nä Jee­suk­sen ris­tiin­nau­lit­se­mi­ses­ta, aa­mu­hä­mä­räs­sä Ma­ria Mag­da­le­na lä­hes­tyi Jee­suk­sen hau­taa. Pit­kä­per­jan­tain ta­pah­tu­mat oli­vat tuo­rei­na mie­les­sä. Suru ja ero­ni­kä­vä sy­dä­mel­lä Ma­ria ha­lu­si käy­dä Jee­suk­sen hau­dal­la kat­so­mas­sa Her­raan­sa ja Mes­ta­ri­aan. Hau­dan suul­la ol­lut suu­ri kivi oli pois­sa pai­koil­taan. Hau­ta oli avoin.

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Us­ko on lu­pauk­siin luot­ta­mis­ta

Sana sunnuntaiksi12.4.2020 6.00

Tä­nä­kin ai­ka­na voi luot­taa Ju­ma­lan lu­pauk­siin – niin kuin ope­tus­lap­set us­koi­vat, vaik­ka ei­vät ym­mär­tä­neet.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Syn­ti­vel­ka on pois­sa

Sana sunnuntaiksi10.4.2020 6.00

Pit­kä­per­jan­tain evan­ke­liu­mi vie mei­dät kat­se­le­maan Kris­tuk­sen kär­si­mys­tie­tä. Maa­her­ra Pi­la­tus oli kan­san vaa­ti­ma­na luo­vut­ta­nut Jee­suk­sen ris­tiin­nau­lit­ta­vak­si. Jee­sus jou­tui kan­ta­maan ris­ti­ään maa­her­ran pa­lat­sis­ta Gol­ga­tal­le, jos­sa ris­tiin­nau­lit­se­mi­nen ta­pah­tui.

Eero Autio

Eero Autio

Jee­suk­sen rak­kaus kes­tää

Sana sunnuntaiksi5.4.2020 6.15

”Ih­meel­li­nen mies”, sa­noi­vat Jee­suk­sen ai­ka­lai­set seu­rat­tu­aan hä­nen elä­mään­sä. Ope­tus­lap­set, Jee­suk­sen seu­raa­jat, nä­ki­vät hä­nes­sä Ju­ma­lan po­jan ja pro­feet­to­jen lu­paa­man Va­pah­ta­jan.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Lin­tu­e­mo kät­kee poi­ka­sen­sa täy­del­li­seen suo­jaan

Sana sunnuntaiksi29.3.2020 6.45

Ih­mi­sen oma tah­to vie pe­ri­syn­nin seu­rauk­se­na har­haan, mut­ta Ju­ma­la ei väsy kut­su­mas­ta ih­mis­tä luok­seen.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Ma­ria, luot­ta­muk­sen esi­ku­va

Sana sunnuntaiksi22.3.2020 6.05

Raa­mat­tu pi­tää si­säl­lään asi­oi­ta ja ta­pah­tu­mia, joi­ta ei voi se­lit­tää jär­jel­lä. Yk­si sel­lai­nen on kris­til­li­sen us­kon pe­rus­tei­siin kuu­lu­va ope­tus Jee­suk­sen syn­ty­mäs­tä. Us­kon­tun­nus­tuk­ses­sa tämä il­mais­taan sa­noin ”syn­tyi neit­syt Ma­ri­as­ta”.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Ih­mis­ten kun­nia vai sie­lun pe­las­tus?

Sana sunnuntaiksi15.3.2020 6.00

Ih­mis­ten us­kon ja epä­us­kon vä­li­nen kamp­pai­lu oli to­si­a­sia jo Jee­suk­sen ai­ka­na ja sitä en­nen, ku­ten se on tä­nä­kin ai­ka­na. Mik­si osa ih­mi­sis­tä us­koo Jee­suk­seen ja osa ei? Tä­hän ky­sy­myk­seen joh­dat­taa Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­miin tal­len­net­tu kol­man­nen paas­to­na­jan sun­nun­tain teks­ti, joka vä­läh­dyk­se­no­mai­ses­ti käy läpi Jee­suk­sen maan­pääl­li­sen toi­min­nan vai­ku­tuk­sia kuu­li­jois­sa.

Reeta Ylimäki

Reeta Ylimäki

Toi­vot­to­mas­sa­kin ti­lan­tees­sa voi pyy­tää ja saa­da apua

Sana sunnuntaiksi8.3.2020 6.30

Va­ka­va sai­raus voi vie­dä kei­not sel­viy­tyä jo­ka­päi­väi­sis­tä ar­jen as­ka­reis­ta. Sekä sai­ras it­se et­tä hä­nen lä­hei­sen­sä kamp­pai­le­vat usein jak­sa­mi­sen­sa ää­ri­ra­joil­la. On kos­ket­ta­vaa huo­ma­ta, mi­ten mo­net omais­hoi­ta­jat pal­ve­le­vat suu­rel­la sy­dä­mel­lä lä­hei­si­ään, jot­ka ovat me­net­tä­neet toi­min­ta­ky­kyn­sä.

Kaarlo Asikainen

Kaarlo Asikainen

Kiu­sauk­sis­ta voit­toon

Sana sunnuntaiksi1.3.2020 6.50

Jee­sus ker­toi en­sim­mäis­tä ker­taa ope­tus­lap­sil­leen sii­tä, mikä hän­tä Je­ru­sa­le­mis­sa odot­ti. Hän oli Raa­ma­tun lu­paa­ma vai­mon sie­men, jon­ka piti tul­la murs­kaa­maan sie­lun­vi­hol­li­sen val­ta ja va­paut­taa ih­mis­kun­ta kuo­le­man val­las­ta. Kuo­le­ma oli tul­lut maa­il­maan syn­nin seu­rauk­se­na (Room. 5:12). Va­pah­ta­ja tie­si hy­vin sen­kin, kuin­ka yk­sin hän tuli kan­ta­maan Ju­ma­lan vi­han, kun hä­net koh­ta uh­rat­tai­siin syn­tien so­vi­tuk­sek­si. Yk­sin hän pol­ki Ju­ma­lan vi­han vii­ni­kuur­nan (Jes. 63:3). Sii­nä teh­tä­väs­sään hän ei voi­nut saa­da tu­kea edes lä­him­mil­tä ope­tus­lap­sil­taan, vaik­ka nämä oli­vat hie­man ai­kai­sem­min tun­nus­ta­neet us­ko­van­sa opet­ta­jan­sa ole­van Mes­si­as, elä­vän Ju­ma­lan Poi­ka (Matt. 16:16).

« 1 2 3 4 5 6 ... 40 »
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys