JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 44 »

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Kaik­ki on tai­vaas­ta an­net­tua

Sana sunnuntaiksi13.12.2020 7.05

Jo­han­nes Kas­ta­ja opet­taa seu­raa­ji­aan luo­pu­maan ih­mi­syl­pey­des­tä ja kiin­nit­tä­mään kat­seen Jee­suk­seen, jou­lun suu­reen ih­mee­seen.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Sana juh­la­py­häk­si: Ra­ken­ta­jil­ta edel­ly­te­tään pal­ve­le­vaa miel­tä

Sana sunnuntaiksi6.12.2020 6.10

Yh­tei­nen työ on­nis­tuu, kun kaik­ki hoi­ta­vat oman roo­lin­sa mah­dol­li­sim­man hy­vin. Jo­kai­sen pa­nok­sel­la on mer­ki­tys­tä.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta löy­tyy Pyhä Hen­ki

Sana sunnuntaiksi6.12.2020 6.10

Jee­suk­sen pu­heet ja ih­me­te­ot oli­vat he­rät­tä­neet fa­ri­seus­ten mie­len­kiin­non. Oli­ko täl­lä mie­hel­lä jo­ta­kin te­ke­mis­tä tu­le­van Is­ra­e­lin mah­ta­van val­ta­kun­nan kans­sa? Odot­ti­han pro­feet­to­jen il­moit­ta­ma, juu­ta­lais­ten ajal­li­sek­si miel­tä­mä val­ta­kun­ta vie­lä to­teu­tu­mis­taan. ”Mil­loin Ju­ma­lan val­ta­kun­ta tu­lee”, oli Jee­suk­sel­le esi­tet­ty ky­sy­mys. Mitä Jee­sus vas­ta­si?

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Rie­mu­kul­kue mat­ka­si Je­ru­sa­le­miin

Sana sunnuntaiksi29.11.2020 7.30

Jee­sus tu­lee kau­pun­kiin aa­sil­la, rau­ha­no­mai­sel­la työ­e­läi­mel­lä, hil­jai­se­na, lem­pe­ä­nä ja nöy­rä­nä ku­nin­kaa­na – ei mah­ti­pon­ti­ses­ti so­ta­rat­sul­la ka­raut­ta­en ku­ten val­loit­ta­ja­ku­nin­kaat.

Tuo­mi­ois­tui­men edes­sä

Sana sunnuntaiksi22.11.2020 6.15

Jee­sus ja ope­tus­lap­set oli­vat ol­leet Je­ru­sa­le­min temp­pe­lis­sä. Jee­sus en­nus­ti hei­dän siel­lä ol­les­saan temp­pe­lin hä­vi­tyk­sen. Kun he oli­vat Öl­jy­mä­el­lä, ope­tus­lap­set ky­syi­vät Jee­suk­sel­ta: ”Sano meil­le, mil­loin se kaik­ki ta­pah­tuu, mikä on merk­ki­nä si­nun tu­los­ta­si ja tä­män maa­il­ma lo­pus­ta?” (Matt 24:3.)

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Val­vo ja luo­ta lu­pauk­siin

Sana sunnuntaiksi15.11.2020 6.15

Kirk­ko­vuo­den kah­den vii­mei­sen py­hän teks­tit liit­ty­vät Jee­suk­sen toi­sen tu­le­mi­sen ajan ta­pah­tu­miin. Nämä tee­mat saat­ta­vat pe­lot­taa, ja niis­tä pu­hu­mi­nen tun­tuu mo­nes­ti vai­ke­al­ta. Us­kon­tun­nus­tuk­sen mu­kai­ses­ti Her­ram­me toi­nen tu­le­mi­nen kuu­luu kris­til­li­sen us­kon pe­rus­to­tuuk­siin. Ai­he on ai­na myös kiin­nos­ta­nut eri­lai­sia en­nus­ta­jia. Kui­ten­kin Jee­sus to­te­aa: ”Sitä päi­vää ja het­keä ei tie­dä ku­kaan, ei­vät en­ke­lit tai­vaas­sa ei­kä edes Poi­ka, ei ku­kaan muu kuin Isä” (Mark. 13:32).

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

An­teek­si­an­ta­muk­sen mää­rä on ää­re­tön

Sana sunnuntaiksi8.11.2020 7.20

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­ti on kris­til­li­ses­sä pe­rin­tees­sä tun­net­tu ni­mel­lä Kris­tuk­sen kirk­ko­la­ki. Ai­em­min Jee­sus oli ker­to­nut ver­tauk­sen Hy­väs­tä Pai­me­nes­ta, joka et­sii huk­kaan jou­tu­neen lam­paan. Jee­sus jat­kaa: ”Sa­moin ei tei­dän tai­vaal­li­nen Isän­ne tah­do, et­tä yk­si­kään näis­tä vä­häi­sis­tä jou­tui­si huk­kaan.”

Us­kon ydin ei ole ko­ke­muk­ses­sa

Sana sunnuntaiksi1.11.2020 6.15

Evan­ke­liu­mit ker­to­vat, et­tä fa­ri­seuk­set ja lai­no­pet­ta­jat usein haas­toi­vat Jee­sus­ta eri asi­ois­ta. Evan­ke­liu­min kir­joit­ta­jat huo­maut­ta­vat hei­dän teh­neen näin ko­e­tel­lak­seen Jee­sus­ta. Päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä ker­ro­taan fa­ri­seuk­set ja sad­du­keus­ten toi­mi­neen yh­des­sä, mikä oli epä­ta­val­lis­ta näi­den us­kon­nol­lis­ten ryh­mit­ty­mien kes­ki­näis­ten rii­to­jen vuok­si.

Luot­ta­mus Ju­ma­laan an­taa on­nel­li­suut­ta

Sana sunnuntaiksi31.10.2020 6.15

Py­häin­päi­vä­nä pois­nuk­ku­nei­den py­hien muis­to roh­kai­see ole­maan on­nel­li­nen ja iloit­se­maan us­kos­ta, jon­ka pää­mää­rä­nä on ikui­nen elä­mä tai­vaas­sa.

Kaisa/Lukijan kuva

Kaisa/Lukijan kuva

Työ­nan­ta­ja on teh­nyt tar­peel­li­set val­mis­te­lut

Sana sunnuntaiksi25.10.2020 6.15

Apos­to­li tar­koit­taa lä­he­tet­tyä. Hän ei ole läh­te­nyt teh­tä­vään omas­ta tah­dos­taan, vaan hä­net on kut­sut­tu ja lä­he­tet­ty.

« 1 2 3 4 5 6 ... 44 »
17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys