JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 15 »

Johannes todisti Jeesuksesta

Sana sunnuntaiksi8.1.2023 7.05

Jo­han­nes Kas­ta­ja oli ajal­laan mer­kit­tä­vä hen­ki­lö. Jopa ei-kris­til­li­set his­to­ri­oit­si­jat ker­to­vat hä­nes­tä ja hä­nen työn­sä vai­ku­tuk­ses­ta. Myös kaik­ki evan­ke­lis­tat ker­to­vat hä­nes­tä kir­jo­jen­sa alus­sa. Näin te­kee myös evan­ke­lis­ta Jo­han­nes heti esi­pu­heen­sa jäl­keen. Jo­han­nes Kas­ta­ja, karu asul­taan ja pu­heil­taan, sai kan­san­jou­kot lii­keh­ti­mään. Ih­mi­set rien­si­vät kuu­le­maan hän­tä, ja mo­net ot­ti­vat hä­nel­tä kas­teen.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Jumalan sana on annettu valoksi

Sana sunnuntaiksi6.1.2023 7.00

Lop­pi­ai­sen pää­ai­hee­na on idän tie­tä­jien vie­rai­lu Jee­suk­sen luo­na. Täh­ti, Ju­ma­lan sa­nan valo, näyt­ti heil­le oi­ke­aa tie­tä.

Jaakko Koskelo

Jaakko Koskelo

Jeesuksen nimeen on turvallista luottaa

Sana sunnuntaiksi1.1.2023 6.00

Uu­den­vuo­den­päi­vän pe­rin­tei­se­nä kris­til­li­se­nä si­säl­tö­nä on jo vuo­si­sa­to­ja ol­lut Jee­suk­sen nimi. Nimi Jee­sus tar­koit­taa ”Her­ra on apu, Her­ra pe­las­taa.” Kun ta­val­li­sel­le lap­sel­le an­net­tiin Is­ra­e­lis­sa ni­mek­si Jee­sus, se osoit­ti van­hem­pien us­koa Ju­ma­laan omai­suus­kan­san­sa pe­las­ta­ja­na tai us­koa Is­ra­e­lin tu­le­vaan pe­las­ta­jaan. Kun nimi Jee­sus an­net­tiin juu­ri Ma­ri­an lap­sel­le, se il­mai­si sitä eri­tyis­tä teh­tä­vää, jon­ka Jou­lun lap­si tu­li­si suo­rit­ta­maan.

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Pyhä Henki auttaa kertomaan uskosta

Sana sunnuntaiksi27.12.2022 10.45

Pyhä Hen­ki neu­voo us­ko­vai­sia vai­keis­sa ti­lan­teis­sa, ku­ten an­toi Ste­fa­nuk­sel­le­kin oi­kei­ta sa­no­ja hä­nen ol­les­saan van­git­si­joi­den­sa edes­sä.

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Sana kutsuu ihmistä Jumalan valtakuntaan

Sana sunnuntaiksi25.12.2022 7.00

Ju­ma­lan poi­ka, Jee­sus, syn­tyi ih­mi­sek­si, jot­ta ih­mi­set voi­vat pääs­tä maa­il­man pi­mey­des­tä Ju­ma­lan lap­sek­si ja pe­las­tua.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Tule evankeliumin ilosanoman äärelle!

Sana sunnuntaiksi19.12.2022 9.50

Nel­jäs ad­vent­ti­sun­nun­tai kut­suu ih­mis­tä jou­lun ih­meen ja evan­ke­liu­min ilo­sa­no­man ää­rel­le. Myös epä­var­muu­den, hä­dän ja huol­ten kes­kel­lä saa us­koa omat syn­nit an­teek­si.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Johannes valmisti tietä Jeesukselle

Sana sunnuntaiksi11.12.2022 5.15

Vii­mei­sen pro­fee­tan, Jo­han­nek­sen, teh­tä­vä oli val­mis­taa tie­tä Jee­suk­sel­le, jon­ka seu­raa­jien elä­mäs­sä nä­ky­vät us­kon he­del­mät.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Jeesus tulee kunniassaan

Sana sunnuntaiksi4.12.2022 5.05

Päi­vän evan­ke­liu­mi si­säl­tää kak­si ly­hyt­tä ver­taus­ta, joi­ta nii­den eri luon­teis­ta huo­li­mat­ta yh­dis­tää Kris­tuk­sen toi­sen tu­le­mi­sen odo­tus us­kos­sa ja ope­tus hä­nen tu­lon­sa ajan ar­vaa­mat­to­muu­des­ta.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Adventtina odotetaan Herran tulemista

Sana sunnuntaiksi27.11.2022 5.00

Ju­ma­lan omai­suus­kan­sa oli odot­ta­nut Mes­si­as­ta. Jee­sus tuli Je­ru­sa­le­miin nöy­rä­nä, aa­sil­la rat­sas­ta­en.

Pixabay

Pixabay

Jeesus kehottaa valvomaan omakohtaisessa uskossa

Sana sunnuntaiksi13.11.2022 6.10

Kym­me­nen neit­seen ver­taus opet­taa, mil­lai­nen on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta en­nen Kris­tuk­sen tois­ta tu­le­mis­ta. Toi­sen Pie­ta­rin kir­jeen mu­kaan het­ki tu­lee äk­ki­ar­vaa­mat­ta kuin va­ras yöl­lä (3:10).

« 1 2 3 4 5 6 ... 15 »
6.6.2023

Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Jes. 6:3

Viikon kysymys