JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 12 13 14 15

Anita Keränen/Lukijan kuva

Anita Keränen/Lukijan kuva

Hyvät teot sopivat sapattiin

Sana sunnuntaiksi13.9.2020 6.00

Vii­me ai­koi­na mo­net ovat li­sän­neet mi­nul­le tut­tui­hin ter­veh­dyk­siin mai­nin­nan ”py­sy­tään ter­vei­nä”. Sa­nat ovat saa­neet mer­ki­tyk­sen­sä ajan­koh­tai­sen ko­ro­na­pan­de­mi­an vuok­si. On tär­ke­ää, et­tä asi­as­ta näin muis­tu­tel­laan.

Jarmo Määttä

Jarmo Määttä

Täydellisyyteen pääsee vain Jeesuksen sovitustyön kautta

Sana sunnuntaiksi6.9.2020 6.00

Ih­mi­nen ei ky­ke­ne omin voi­min täyt­tä­mään Ju­ma­lan tah­toa – pe­las­tus löy­tyy Kris­tuk­sen lu­nas­tuk­ses­ta.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Sävyisiä sanoja uskosta

Sana sunnuntaiksi30.8.2020 6.00

”He­del­mäs­tään puu tun­ne­taan.” Tämä en­si sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­tiin si­säl­ty­vä Jee­suk­sen ope­tus on le­vin­nyt tu­tuk­si sa­non­nak­si ar­ki­seen kie­len­käyt­töön, ei­vät­kä kaik­ki tie­dä sen ole­van Raa­ma­tus­ta pe­räi­sin. Jee­sus opet­taa sel­ke­äs­ti hy­vän he­del­män ole­van pe­räi­sin hy­väs­tä puus­ta ja huo­non huo­nos­ta puus­ta.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Vertaus paljastaa oikean ja väärän vanhurskauden

Sana sunnuntaiksi23.8.2020 6.00

Vain täy­sin ar­mos­ta, il­man omia an­si­oi­ta, voi ot­taa vas­taan Ju­ma­lan kut­sun. Sitä vä­lit­tä­vät us­ko­vai­set ih­mi­set.

Meri Nissilä

Meri Nissilä

Jumala kutsuu ihmistä

Sana sunnuntaiksi16.8.2020 6.30

Sun­nun­tain kir­kol­li­se­na tee­ma­na ovat et­sik­ko­a­jat. Et­sik­ko­ai­ka on ter­mi­nä hy­vin raa­ma­tul­li­nen. Se voi­daan al­ku­kie­len mu­kaan kään­tää myös et­sin­näk­si tai eri­tyi­sek­si et­sin­nän ajak­si. Vuo­den 1948 ka­te­kis­muk­sen mu­kaan et­sik­ko­a­jal­la tar­koi­te­taan ih­mi­sen elä­mäs­sä ai­kaa, jol­loin Ju­ma­la eri­tyi­ses­ti ve­tää hän­tä puo­leen­sa.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Uskollisuus Jumalalle

Sana sunnuntaiksi9.8.2020 6.25

Jee­suk­sen ver­tauk­set pu­hut­te­le­vat edel­leen. Nii­den tee­mat ovat ikui­sia ja ta­pah­tu­mat sekä hah­mot tun­nis­tet­ta­via. Nii­den tar­koi­tus on aut­taa ih­mis­tä tun­te­maan tai­vaan val­ta­kun­nan sa­lai­suu­det.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Monet haluavat kulkea kaitaa tietä

Sana sunnuntaiksi2.8.2020 6.05

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­ti pu­huu kai­das­ta ja la­ve­as­ta ties­tä sekä ah­taas­ta por­tis­ta. Jee­sus ke­hot­ti et­si­mään ah­das­ta port­tia ja kul­ke­maan kai­taa tie­tä. La­ve­an tien kul­ki­jat saa­vat va­roi­tuk­sen tu­le­vas­ta ka­do­tuk­ses­ta (Matt. 7:13–14).

« 1 ... 12 13 14 15
20.3.2023

Iloitkaa Jerusalemin kanssa, te kaikki, jotka sitä rakastatte! Jes. 66:10

Viikon kysymys