JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 33 »

Hen­ki te­kee elä­väk­si

Matkaevääksi26.8.2020 6.40

Apos­to­lin sa­no­ma hen­gen elä­väk­si te­ke­väs­tä vai­ku­tuk­ses­ta avau­tuu, kun ym­mär­tää, mil­lai­sen elä­män­ko­ke­muk­sen poh­jal­ta hän on sen kir­joit­ta­nut.

Pyhä pel­ko

Matkaevääksi19.8.2020 6.00

Eläm­me ai­kaa, jol­loin tun­tuu, et­tä ih­mi­set ei­vät pel­kää mi­tään ja sa­mal­la pel­ko ah­dis­taa mo­nia ih­mi­siä.

Vesa Tahkola

Vesa Tahkola

Roh­kai­sun sa­noil­la on suu­ri vai­ku­tus

Matkaevääksi12.8.2020 6.05

Mil­loin sinä vii­mek­si muis­tat saa­nee­si roh­kai­sua jo­hon­kin ti­lan­tee­seen tai teh­tä­vään? Tai mil­loin it­se roh­kai­sit jo­ta­ku­ta lä­heis­tä­si? Vaik­ka tie­täi­si osaa­van­sa teh­dä jo­tain, voi epä­var­muus ol­la on­nis­tu­mi­sen es­tee­nä.

Meri Nissilä

Meri Nissilä

So­vi­tus ja lu­nas­tus

Matkaevääksi5.8.2020 6.25

Rip­pi­kou­lun lop­pu­puo­lel­la oh­jel­maan oli mer­kit­ty tun­nin ai­heek­si ”So­vi­tus ja lu­nas­tus”. Eräs ty­töis­tä tuli tun­nil­le in­nois­saan; hän ajat­te­li, et­tä nyt so­vi­te­taan ja lu­nas­te­taan kon­fir­maa­ti­os­sa käy­tet­tä­vät rip­pi­al­bat.

Pauli Junttila

Pauli Junttila

Ei kan­na­ta us­koa kaik­kia hen­kiä

Matkaevääksi29.7.2020 6.35

Eräs opet­ta­ja­ni oli ka­dot­ta­nut us­kon ja hy­vän oman­tun­non. Hän sa­noi ker­ran mi­nul­le: "Älä läh­de Ju­ma­lan las­ten yh­tey­des­tä mi­hin­kään, sil­lä muu­al­ta sinä et löy­dä rau­haa ja oi­ke­aa Hen­keä sy­dä­mel­le­si.” Hän sa­noi sen omas­ta ko­ke­muk­ses­taan, kos­ka hän har­hai­li mo­nen eri hen­gel­li­sen op­pi­kun­nan ti­lai­suuk­sis­sa ei­kä löy­tä­nyt rau­haa sy­dä­mel­leen.

Lilja-Marja Heilimo

Lilja-Marja Heilimo

Ar­mo­nau­rin­ko pois­taa pi­mey­den

Matkaevääksi22.7.2020 5.55

Päi­vä oli mel­ko sa­tei­nen. Vä­lil­lä tuli ran­kas­ti vet­tä voi­mak­kai­den tuu­len­puus­kien kans­sa, vä­lil­lä tuu­li rau­hoit­tui ja pyyh­ki tum­mat pil­vet pois läm­pi­mäs­ti pais­ta­van au­rin­gon edes­tä. Nyt au­rin­ko pais­taa jo kirk­kaal­ta tai­vaal­ta, ja taus­tal­la soi­vat Sii­o­nin lau­lut Ke­sä­seu­ra­ra­di­on vä­lit­tä­mä­nä.

Anita Keränen

Anita Keränen

Us­kon­kuu­li­ai­suus kan­nat­taa yhä

Matkaevääksi15.7.2020 6.00

Eläm­me ai­kaa, joka ko­ros­taa va­lin­to­ja, yk­si­löl­li­syyt­tä ja it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta. Ai­kaam­me lei­maa kai­ken ky­see­na­lais­ta­mi­nen.

Heli Säteri

Heli Säteri

Kun­ni­oit­ta­kaa toi­si­an­ne

Matkaevääksi1.7.2020 6.55

Eräs van­ha ja va­pi­se­va mies on jää­nyt mo­nen mie­leen van­hois­ta kou­lu­kir­jois­ta. Per­heen isoi­sä oli tul­lut sii­hen elä­män vai­hee­seen, et­tä ruo­ka­pöy­däs­sä tip­pui ruo­kaa rin­nal­le ja pöy­tä­lii­nal­le. Sik­si hä­nel­le an­net­tiin oma ruo­kai­lu­paik­ka nurk­ka­pöy­däs­tä.

Lukijan kuva: Sisko

Lukijan kuva: Sisko

Ju­ma­la an­taa loh­du­tuk­sen

Matkaevääksi24.6.2020 6.15

Kun Juu­dan val­tio ja sen pää­kau­pun­ki Je­ru­sa­lem temp­pe­lei­neen oli tu­hot­tu, jäl­jel­le jää­nyt kan­sa oli epä­toi­von val­las­sa (Hes. 37:11). Tuho oli syn­nin seu­raus­ta ja Ju­ma­lan ran­gais­tus, jos­ta Her­ran pro­fee­tat oli­vat va­roit­ta­neet (Jes. 5:24–25). Täs­sä ti­lan­tees­sa pro­fee­tat sai­vat vä­li­tet­tä­väk­si uu­den vies­tin: ”Loh­dut­ta­kaa, loh­dut­ta­kaa mi­nun kan­saa­ni, sa­noo tei­dän Ju­ma­lan­ne (Jes. 40:1)”.

Evan­ke­liu­min työ on Her­ral­ta

Matkaevääksi17.6.2020 6.00

Ku­lu­neen ke­vään ai­ka­na olem­me ko­ke­neet poik­keus­ti­lan, jota em­me etu­kä­teen osan­neet aa­vis­taa. CO­VID-19-pan­de­mia le­vi­si no­pe­as­ti ym­pä­ri maa­il­man. Mil­joo­nia ih­mi­siä on sai­ras­tu­nut ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­ti­oon, ja sa­to­ja tu­han­sia on kuol­lut tau­din seu­rauk­se­na.

1 2 3 4 ... 33 »
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys