JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 35 »

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Ole mi­nul­le kal­lio

Matkaevääksi10.2.2021 7.30

Mitä si­nul­le nou­see mie­leen, kun ajat­te­let kal­li­o­ta? Omis­sa mie­li­ku­vis­sa­ni kal­lio on jo­tain jär­käh­tä­mä­tön­tä ja py­sy­vää, luo­tet­ta­vaa.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Ju­ma­la pal­ve­lee seu­ra­kun­taa sa­nal­laan

Matkaevääksi3.2.2021 7.00

Mie­tin usein ko­ti­kir­kos­sa­ni Kor­pi­lah­del­la sen men­nei­syyt­tä. Ku­vit­te­len, kuin­ka va­jaa kak­si­sa­taa vuot­ta sit­ten Kor­pi­lah­den syr­jä­ky­län asu­kas on tul­lut kirk­koon. Ai­kan­sa met­sä­pol­ku­ja tai­val­let­tu­aan va­el­ta­ja on saa­nut nä­ky­viin­sä kir­kon­mä­en ja sen hui­pul­la si­jait­se­van mah­ta­van ra­ken­nuk­sen. Mil­tä­hän ma­ta­lan, mus­tu­neen sa­vu­pir­tin asuk­kaas­ta on tun­tu­nut as­tua suu­reen ja va­loi­saan kirk­koon, jon­ka ku­po­li nou­see kym­me­nien met­rien kor­keu­teen?

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Luo­tan si­nun ar­moo­si

Matkaevääksi27.1.2021 7.30

Ih­mi­set saat­ta­vat luo­kitel­la toi­si­aan saa­vu­tus­ten, an­si­oit­ten, ase­man tai kou­lu­tuk­sen pe­rus­teel­la. Nuo­ruu­des­ta­ni muis­tan erään van­han pu­hu­ja­vel­jen, joka oli vä­hem­pi­o­sais­ten ih­mis­ten hyvä ys­tä­vä. Hän vie­rai­li myös van­ki­las­sa pi­tä­mäs­sä seu­ro­ja. Mo­net van­geis­ta­kin sai­vat kuul­la loh­dul­li­sen sa­no­man ja syn­tien an­teek­si an­ta­mi­sen evan­ke­liu­min.

Kun­nia kuu­luu Ju­ma­lal­le

Matkaevääksi20.1.2021 8.00

Ur­hei­lus­sa par­haat kil­pai­li­jat pal­ki­taan yleen­sä mi­ta­leil­la ja po­kaa­leil­la. Kan­sain­vä­li­sis­sä ar­vo­kil­pai­luis­sa voit­ta­jan kun­ni­ak­si soi­te­taan kan­sal­lis­lau­lu, ja li­put ve­de­tään sal­koi­hin. Me­nes­ty­jät saa­vat suur­ta kun­ni­aa, ja tuot­ta­vat sitä myös omil­le ko­ti­mail­leen.

A.-L.S.

A.-L.S.

Us­ko an­taa ai­heen kii­tok­seen

Matkaevääksi13.1.2021 7.30

Vuo­den vaih­tu­es­sa muis­tel­laan usein edel­li­sen vuo­den ta­pah­tu­mia ja en­na­koi­daan tu­le­vaa vuot­ta. Mitä on ta­pah­tu­nut ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na? Mil­lai­sia kii­tok­sen ai­hei­ta päät­ty­nee­seen vuo­teen on si­säl­ty­nyt? Muis­tam­me­ko kiit­tää Ju­ma­laa saa­mas­tam­me hy­väs­tä?

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Valo voit­taa pi­mey­den

Matkaevääksi30.12.2020 6.10

Valo ja pi­meys ovat vas­ta­koh­ta­pa­ri, joka esi­tel­lään jo Raa­ma­tun al­ku­sa­nois­sa. Raa­mat­tua voi­daan lu­kea ku­vauk­se­na va­lon ja pi­mey­den tais­te­lus­ta, joka päät­tyy tai­vaal­li­ses­sa Je­ru­sa­le­mis­sa lois­ta­van kirk­kau­den voit­toon. Se on sa­mal­la ku­vaus­ta Ju­ma­lan kan­san elä­mäs­tä, jos­sa maal­li­nen ja hen­gel­li­nen to­del­li­suus li­mit­ty­vät toi­siin­sa.

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Jee­suk­sen syn­ty­mä vah­vis­taa toi­voa

Matkaevääksi16.12.2020 7.00

Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­ti, et­tä Jee­sus tuli vah­vis­ta­maan isil­le an­ne­tut lu­pauk­set osoit­taak­seen, et­tä Ju­ma­la py­syy sa­nas­saan (Room. 15:8–13). Jee­suk­ses­sa täyt­tyi­vät Van­han tes­ta­men­tin ajan us­ko­vai­sil­le an­ne­tut lu­pauk­set Mes­si­aas­ta, joka tu­lee va­paut­ta­maan kan­san­sa or­juu­des­ta eli syn­nin val­las­ta ja murs­kaa­maan käär­meen eli sie­lun­vi­hol­li­sen val­lan. Jee­sus it­se sa­noi, et­tei hän tul­lut ku­mo­a­maan kir­joi­tuk­sia vaan to­teut­ta­maan ne (Matt. 5:17).

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Evan­ke­liu­mi ker­too Ju­ma­lan sa­lai­suu­den

Matkaevääksi9.12.2020 7.30

Lap­se­na mi­nua kiin­nos­ti­vat seik­kai­lu­kir­jat. Eri­tyi­sen kiin­nos­ta­via oli­vat Enid Bly­to­nin Vii­sik­ko- ja Sa­lai­suus-kir­jat. Niis­sä tai­ta­vat lap­siet­si­vät rat­kai­si­vat mo­nen­lai­sia sa­lai­suuk­sia eli mys­tee­rei­tä. Eri­tyi­ses­ti mie­leen jäi, et­tä ret­kil­le pa­kat­tiin usein mu­kaan kak­ku­ja ja va­nuk­kai­ta. Oli­pa heil­lä eri­no­mai­sia mat­ka­e­väi­tä!

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Her­ran huo­nees­sa jo­kai­nen pal­ve­lee lah­joil­laan

Matkaevääksi7.12.2020 10.00

En­nen it­se­pal­ve­lu­myy­mä­löi­tä kau­pois­sa oli myy­jiä, jot­ka luo­vut­ti­vat asi­ak­kail­le näi­den pyy­tä­mät ta­va­rat. Myy­jät oli ope­tet­tu ky­sy­mään ”kuin­ka voin pal­vel­la?”. Työn­te­ki­jä il­mai­si näin ha­lun­sa pal­vel­la asi­a­kas­ta.

A.-L. S.

A.-L. S.

On hyvä py­säh­tyä ja le­vä­tä

Matkaevääksi2.12.2020 7.00

Lap­se­na saat­toi suo­ras­taan pe­lot­taa, kun ajat­te­li et­tä Tai­vaan Isä nä­kee kaik­ki­al­le, vaik­ka oli­sim­me pii­los­sa pi­me­äs­sä huo­nees­sa. Tuol­lai­seen pel­koon saat­taa vai­kut­taa se, jos ko­kee omas­sa­tun­nos­saan, et­tä on toi­mi­nut vää­rin ja oma­tun­to kol­kut­taa.

1 2 3 4 ... 35 »
3.3.2021

Vel­je­ni, pi­tä­kää pelk­kä­nä ilo­na nii­tä mo­nen­lai­sia ko­et­te­le­muk­sia, joi­hin jou­dut­te. Te­hän tie­dät­te, et­tä kun us­kon­ne sel­viy­tyy ko­e­tuk­ses­ta, tämä kas­vat­taa teis­sä kes­tä­vyyt­tä. Jaak. 1:2–3

Viikon kysymys

Viikon kysymys