JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 32 »

H. H.

H. H.

Luot­ta­mus pyyh­kii pe­lon pois

Matkaevääksi10.6.2020 6.00

Kes­kus­te­len las­ten kans­sa sii­tä, mikä hei­tä pe­lot­taa. Esil­le tu­lee asi­oi­ta, ku­ten pi­meys ja yk­sin jää­mi­nen. Las­ten mie­les­tä pe­lon voi voit­taa sil­lä, et­tä saa va­lot pääl­le, löy­tää ys­tä­vän tai van­hem­pi pi­tää kä­des­tä.

Marja Huotari-Sivonen

Marja Huotari-Sivonen

Oi­keu­den­mu­kai­nen ja var­ma pe­rus­tus

Matkaevääksi3.6.2020 6.10

Kun ih­mis­ten kes­ken on puhe oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta, mie­lee­ni nou­se­vat omat van­hem­pa­ni. Kun lap­se­na osal­lis­tuim­me ah­ke­ras­ti maa­ti­lan töi­hin esi­mer­kik­si hei­nän­te­on ai­kaan, niin isä os­ti py­hä­nä lit­ran ko­koi­sen jää­te­lö­pa­ke­tin ja äi­ti ja­koi sen ta­sa­puo­li­ses­ti mei­dän las­ten kes­ken. Kyl­lä se tun­tui ja mais­tui to­del­la hy­väl­le.

Leena Tervonen

Leena Tervonen

Ju­ma­la py­syy us­kol­li­se­na

Matkaevääksi27.5.2020 6.05

Yh­tei­sen edun ni­mis­sä val­ti­ot ovat sol­mi­neet liit­to­ja. Niis­sä on so­vit­tu esi­mer­kik­si yh­tei­ses­tä po­li­tii­kas­ta, ta­va­ran­vaih­dos­ta tai tul­leis­ta. Tie­tyin vel­vol­li­suuk­sin osa­puo­let saa­vat naut­tia yh­tei­sis­tä eduis­ta. So­pi­mu­sa­si­a­kir­ja muis­tut­taa sii­tä, mitä on so­vit­tu.

Virpi Vasalampi

Virpi Vasalampi

Tur­va­paik­ka maa­il­man kes­kel­lä

Matkaevääksi20.5.2020 6.20

Häm­men­ty­neet mie­het kat­se­li­vat tai­vaal­le ja oli­vat eh­kä hie­man pe­lois­saan­kin. Etään­ty­vä pil­vi vei Jee­sus­ta yhä ylem­mäs koh­ti tai­vas­ta. Voi ar­vail­la, et­tä ope­tus­las­ten mie­lis­sä oli aja­tus: Mi­ten sel­vi­äm­me täs­tä eteen­päin? Taak­se oli­vat jää­neet päi­vät ja het­ket, jol­loin he sai­vat kul­kea Jee­suk­sen tur­val­li­ses­sa seu­ras­sa ja yh­tey­des­sä.

Heli Majuri

Heli Majuri

Pe­las­tus­ta ei pe­ru­ta

Matkaevääksi13.5.2020 6.20

Tie­dät­hän sen tun­teen, kun asun­to­vau­nu ve­de­tään oven eteen ja ale­taan pa­ka­ta Su­vi­seu­roi­hin läh­töä var­ten? Sil­loin ovat toi­veet ja odo­tuk­set kor­keim­mil­laan. Mo­nen toi­vee­na on pääs­tä joka kesä Su­vi­seu­roi­hin. Toi­veet muut­tu­vat nä­ke­mi­sek­si, kun en­sim­mäi­nen su­vi­seu­ra­kylt­ti nä­kyy.

Anita Keränen

Anita Keränen

Us­ko­vai­set kut­su­vat rau­han omis­ta­jik­si

Matkaevääksi6.5.2020 6.20

On kiin­nos­ta­vaa kuul­la ih­mi­sil­tä ker­to­muk­sia sii­tä, kuin­ka he ovat löy­tä­neet elä­vän us­kon. Näis­sä ker­to­muk­sis­sa käy hy­vin il­mi us­kon lah­ja­luon­ne ja työ, jon­ka Ju­ma­la te­kee he­rät­tä­es­sään ih­mi­sen et­si­mään ja löy­tä­mään pe­las­tuk­sen.

Anton Kangas/Lukijan kuva

Anton Kangas/Lukijan kuva

Voi­mat­to­man voi­ma on evan­ke­liu­mi

Matkaevääksi29.4.2020 6.05

Lu­es­ke­lin edes­men­neen isä­ni muis­te­lu­ja. Muis­te­lu­jen koh­tee­na oli usein sota-ai­ka ja se, mi­ten Ju­ma­la var­je­li vaa­ral­li­sis­sa­kin ti­lan­teis­sa. Eri­tyi­ses­ti py­säyt­ti eräs muis­tiin­pa­no, jos­sa hän ker­toi seu­raa­vaa: ”Elet­tiin huh­ti­kuun lop­pua vuon­na 1942. Vi­hol­li­nen oli pii­rit­tä­mäs­sä etu­rin­ta­mal­la suo­ma­lai­sia, ja läh­dim­me apuun no­pe­al­la tah­dil­la. Tau­ko­pai­kal­la huo­ma­sin puun kyl­jes­sä ou­don ”möh­kä­leen” – py­säh­dyin. Jal­ka­ni edes­sä oli lan­ka, joka oli­si rä­jäyt­tä­nyt mii­nan, ja kuo­le­ma oli­si tul­lut.”

Saara-Maija Saarenpää

Saara-Maija Saarenpää

Pai­men kul­kee lau­man­sa edel­lä

Matkaevääksi22.4.2020 6.30

Näin ker­ran Ve­nä­jän Kar­ja­las­sa nii­tyl­lä vuo­hi­lau­man ja pai­me­nen, joka kul­ki lau­man­sa edel­lä sau­va kä­des­sään. Se on ny­ky­ään har­vi­nai­nen näky, sil­lä pai­me­nen vir­kaa hoi­ta­vat enim­mäk­seen lai­tu­men ym­pä­ril­le kier­re­tyt säh­kö­pai­me­net tai verk­ko­ai­dat.

Kotiarestilainen tähyilee haikeana vapauteen.

Kotiarestilainen tähyilee haikeana vapauteen.

Raimo Hoppa

Kotiarestilainen tähyilee haikeana vapauteen.

Kotiarestilainen tähyilee haikeana vapauteen.

Raimo Hoppa

Ar­mo va­paut­taa syn­nis­tä

Matkaevääksi8.4.2020 6.00

Jos­kus pu­heis­sa kuu­lee sa­not­ta­van, et­tä us­ko­vai­nen ei saa esi­mer­kik­si juo­da al­ko­ho­lia. On­ko us­ko sitä, mitä saa teh­dä ja mitä ei saa teh­dä? On­ko pe­las­tus riip­pu­vai­nen sii­tä, mitä ih­mi­nen te­kee tai jät­tää te­ke­mät­tä?

Sinivuokot

Sinivuokot

Anita Keränen

Sinivuokot

Sinivuokot

Anita Keränen

Ker­ta­kaik­ki­nen uh­ri

Matkaevääksi1.4.2020 6.10

Ker­ro­taan, et­tä äi­ti ja kuu­si­vuo­ti­as poi­ka pa­la­si­vat kir­kos­ta pit­kä­nä­per­jan­tai­na. Lap­si ky­se­li äi­dil­tään, on­ko sama Jee­sus, joka oli jou­lu­na sei­mes­sä hei­nien pääl­lä, nyt ris­tin pääl­lä. Las­ta oli jär­kyt­tä­nyt se, et­tä se Jee­sus otet­tiin kiin­ni ja et­tä hän it­ki puu­tar­has­sa, so­ti­laat löi­vät hä­net nau­loil­la ris­til­le ja hän tun­si ki­pua, huu­si isää ja it­ki. Äi­ti va­kuut­ti lap­sel­le, et­tä se on sama Jee­sus.

1 2 3 4 ... 32 »
4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys