JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 15 »

Esko Vanhala

Esko Vanhala

”Teillä on valo, uskokaa valoon”

Matkaevääksi31.1.2024 10.00

Syn­tiin­lan­kee­mus on nou­dat­ta­nut sa­maa kaa­vaa ai­ko­jen alus­ta läh­tien. Sie­lun­vi­hol­li­nen kiu­sa­si en­sim­mäis­tä ih­mis­pa­ria, joka epäi­li Ju­ma­lan sa­naa: ”On­ko Ju­ma­la to­del­la sa­no­nut niin?” (1. Moos. 3:1).

Vuorilinnassa on turvallista

Matkaevääksi24.1.2024 7.00

Mikä tuo si­nul­le tur­vaa täs­sä elä­mäs­sä? Mo­nia täs­sä maa­il­mas­sa ta­pah­tu­via asi­oi­ta pys­ty­tään en­na­koi­maan. Pys­tym­me ar­vi­oi­maan, mikä on eri ta­pah­tu­mien to­den­nä­köi­syys. Tie­däm­me usein, mitä eri va­lin­nois­tam­me to­den­nä­köi­ses­ti seu­raa pi­dem­mäl­lä tai ly­hy­em­mäl­lä ajan­jak­sol­la. Ih­mi­sel­le tuo tur­val­li­suu­den tun­net­ta muun mu­as­sa se, et­tä tie­tää mitä on ta­pah­tu­mas­sa ja voi va­rau­tua myön­tei­siin ja kiel­tei­siin ta­pah­tu­miin.

H.H.

H.H.

Kristus tuo lohdutuksen

Matkaevääksi17.1.2024 9.00

Jo­kai­nen meis­tä tar­vit­see loh­du­tus­ta – eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun ra­kas lä­hei­nen on kuol­lut. Em­me odo­ta su­run kes­kel­lä lä­him­mäi­sil­tä mo­nia sa­no­ja. Riit­tä­vä osa­not­to su­ruun on läm­min kä­den­pu­ris­tus ja sa­nat: ”Ha­lu­an muis­taa si­nua.” Su­re­va odot­taa, et­tä hän­tä kuun­nel­laan su­run kes­kel­lä.

ESKO VANHALA

ESKO VANHALA

Opettamista

lähetyskäskyn mukaisesti

Matkaevääksi10.1.2024 6.00

Moni ih­mi­nen osaa liit­tää apos­to­li-ter­min Raa­mat­tuun. Sil­lä tar­koi­te­taan 12 Jee­suk­sen va­lit­se­maa ope­tus­las­ta, Juu­dak­sen ti­lal­le va­lit­tua Mat­ti­as­ta (Ap. t. 1:26) sekä Paa­va­lia. Apos­to­li sana tu­lee krei­kan sa­nas­ta apos­to­los. Sana tar­koit­taa ”sitä, joka on lä­he­tet­ty”. Apos­to­lit ovat Jee­suk­sen lä­het­te­jä, lä­het­ti­läi­tä tai edus­ta­jia. Laa­jem­mas­sa mie­les­sä jo­kai­sen us­ko­vai­sen voi­daan aja­tel­la ole­van apos­to­li, Jee­suk­sen lä­het­ti­läs.

SRK:n kuva-arkistosta

SRK:n kuva-arkistosta

Uskova saa suojakseen Jumalan varjeluksen

Matkaevääksi3.1.2024 9.00

Äi­ti­ni jäi so­ta­or­vok­si ai­van pie­ne­nä tyt­tö­nä. Koti oli so­dan ja­lois­sa ra­ja­seu­dul­la. Pie­ni tyt­tö lä­he­tet­tiin tur­val­li­sem­paan kas­vu­ym­pä­ris­töön, so­ta­lap­sek­si Ruot­siin. Siel­tä löy­tyi hyvä ja tur­val­li­nen koti use­ak­si vuo­dek­si.

A.-L.S.

A.-L.S.

Rauhan Ruhtinas tuo sydämeen rauhan

Matkaevääksi20.12.2023 10.00

Olet­ko jos­kus kan­ta­nut pai­na­vaa taak­kaa pit­kän mat­kan? Eh­kä olet ol­lut va­el­luk­sel­la tai si­nul­la on ko­ke­mus­ta pit­käl­tä mars­sil­ta vaik­ka­pa ar­mei­ja-ajoil­ta.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

”Laps’ – tyhjät kätes ihanat”

Matkaevääksi13.12.2023 9.00

Kuu­lui­san pi­la­piir­tä­jän Kari Suo­ma­lai­sen par­haak­si va­lit­tu teos on ni­mel­tään Jou­lu­ka­tu. Piir­ros jul­kais­tiin vuon­na 1954, ja se ku­vaa kau­pun­gin ih­mis­tun­gos­ta jou­lun al­la.

KARI VENGASAHO

KARI VENGASAHO

Syvin onni ja kestävin turva

Matkaevääksi7.12.2023 6.00

Ab­ra­ham Mas­low oli yh­dys­val­ta­lai­nen psy­ko­lo­gi. Hä­nen ke­hit­tä­mäs­sään tun­ne­tus­sa vii­si­por­tai­ses­sa tar­ve­hie­rar­ki­as­sa poh­jim­mai­si­na ovat säi­ly­mi­sen ja tur­val­li­suu­den pe­rus­tar­peet. Il­man nii­tä ih­mi­sel­lä ei ole voi­ma­va­ro­ja yh­teen­kuu­lu­vuu­den li­sää­mi­seen, ar­vo­nan­non hank­ki­mi­seen, it­sen­sä to­teut­ta­mi­seen tai ky­ky­jen­sä ke­hit­tä­mi­seen.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Avatkaa minulle vanhurskauden portit

Matkaevääksi29.11.2023 6.00

Mai­jan ai­vo­kas­vai­men leik­kaus lä­hes­tyi. Edel­li­se­nä päi­vä­nä hän kul­ki et­sis­kel­len kes­kus­sai­raa­lan käy­tä­vil­lä. Hau­ta­jais­jär­jes­te­lyt­kin oli jo va­ral­ta so­vit­tu van­he­ne­van Lii­sa-äi­din kans­sa. Pöy­däl­lä oli­si­vat tu­tut lii­nat ja siu­naa­maan tu­li­si lap­suu­des­ta tut­tu us­ko­vai­nen pap­pi.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Viimeinen päivä kokoaa kaikki Tuomarin eteen

Matkaevääksi22.11.2023 9.20

Vii­mei­se­nä päi­vä­nä va­sa­ran lyön­ti jää kes­ken ja mar­ke­tin mu­siik­ki lop­puu kuin veit­sel­lä lei­ka­ten. Kaik­kien kat­seet kään­ty­vät idän tai­vaal­le, joka lois­taa kirk­kaam­pa­na kuin yk­si­kään au­rin­ko. Ku­kaan ei eh­di ky­sy­mään, mitä tämä on, ei­kä ku­kaan enää saar­naa syn­te­jä an­teek­si. Hau­dat au­ke­a­vat, tuu­leen ri­po­tel­lut tuh­kat ke­rä­tään ko­koon ja me­ri­kin an­taa oman­sa.

1 2 3 4 ... 15 »
21.2.2024

Koska Jeesus on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Hepr. 2:18

Viikon kysymys