JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 34 »

Ra­kas­ta­va koh­taa­mi­nen roh­kai­see

Matkaevääksi11.11.2020 6.15

Pu­he­lin vä­räh­tää tas­kus­sa saa­pu­neen vies­tin mer­kik­si. Sana “tsemp­piä” ja peu­ka­lon kuva roh­kai­se­vat. Tie­dän, et­tä mi­nua muis­te­taan ja roh­kais­taan. En ole yk­sin.

Marielle Raappana

Marielle Raappana

Jee­sus it­se on to­tuus

Matkaevääksi4.11.2020 8.00

En muis­ta, min­kä sa­nan it­se opin en­sim­mäi­se­nä. Olen kui­ten­kin saa­nut seu­ra­ta pu­hu­maan op­pi­mis­ta omien las­te­ni ja vie­lä las­tem­me lap­sien koh­dal­la. En tar­kas­ti muis­ta, mikä oli en­sim­mäi­nen sana kel­lä­kin, mut­ta sen olen ha­vain­nut, et­tä en­sim­mäi­se­nä opi­taan tär­keim­mät sa­nat.

Us­ko on sekä oma­koh­tai­nen et­tä yh­tei­nen

Matkaevääksi28.10.2020 9.15

Je­sa­jan kir­jas­sa ke­ho­te­taan kat­so­maan ”Sii­o­nia, juh­liem­me kau­pun­kia”, joka on ”tur­val­li­nen le­po­si­ja”. Sitä ver­ra­taan myös ikui­seen telt­taan, jon­ka ”vaar­nat ei­vät kos­kaan ir­toa, ei­kä yk­si­kään sen köy­sis­tä kat­kea”. (Jes. 33:20.) Teks­ti ku­vaa va­pau­tet­tua Je­ru­sa­le­mia.

Va­lit­sem­me­han me oi­kein?

Matkaevääksi21.10.2020 6.25

Ih­mi­nen jou­tuu te­ke­mään elä­mäs­sään va­lin­to­ja. Va­lin­nois­sa ei ai­na on­nis­tu, jois­ta­kin va­lin­nois­ta mie­li tu­lee mur­heel­li­sek­si. Vää­rien va­lin­to­jen te­ke­mi­sen jäl­keen jou­tuu vä­lil­lä käy­dä kor­jaa­mas­sa ai­heut­ta­maan­sa pa­hen­nus­ta.

Rak­kaus Ju­ma­laan tuo tur­vaa

Matkaevääksi7.10.2020 9.10

Raa­mat­tu pu­huu kah­des­ta maa­il­mas­ta. En­sim­mäi­nen Raa­ma­tun ku­vaa­ma maa­il­ma on Ju­ma­lan luo­ma maa­il­man­kaik­keus, nä­ky­vä ja nä­ky­mä­tön. Toi­nen maa­il­ma on Ju­ma­lan vas­tus­ta­jan sie­lun­vi­hol­li­sen sekä tä­män omien maa­il­ma. Tä­män maa­il­man ja Ju­ma­lan kirk­kau­den vä­lil­lä on sel­keä ero: Raa­mat­tu ku­vaa tätä eroa va­lon ja pi­mey­den sekä päi­vän ja yön ver­taus­ku­vil­la.

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

En­ke­li kul­kee edel­lä

Matkaevääksi30.9.2020 6.00

Mo­nen ko­din las­ten­huo­neen sei­näl­lä on tau­lu, jos­sa kak­si las­ta kul­kee käsi kä­des­sä sil­lan yli. Sil­ta on ku­lu­neen ja keh­non nä­köi­nen, ja sen al­la sy­väl­lä nä­kyy vuo­laa­na vir­taa­va joki. Las­ten ylä­puo­lel­la on val­koi­nen en­ke­li, joka kä­sil­lään suo­je­lee lap­sia. Tau­lu tuo ai­na mie­leen lap­suu­den lau­lun ”Maan kor­ves­sa kul­ke­vi lap­so­sen tie, hänt’ iha­na en­ke­li ko­ti­hin vie”. Uu­dis­te­tuis­sa sa­nois­sa lau­le­taan en­ke­leis­tä: ”Te kä­sil­lä kan­ta­kaa lap­sos­ta maan, niin et­tei hän louk­kai­si jal­kaan­sa­kaan.”

Toi­vo, jota ei voi riis­tää

Matkaevääksi23.9.2020 6.30

Mitä tu­le­vai­suus tuo tul­les­saan? Tämä ky­sy­mys on ih­mi­sen mie­les­sä eri muo­dois­saan joka päi­vä. Mie­les­sä on suun­ni­tel­mia ja ta­voit­tei­ta mut­ta myös epäi­lyk­siä ja uh­ka­ku­via. On pal­jon asi­oi­ta, joi­ta ih­mi­nen ei voi it­se rat­kais­ta.

Au­tu­aam­pi on an­taa kuin ot­taa

Matkaevääksi16.9.2020 6.00

Yk­si hy­vin tun­net­tu sa­non­ta on ”ah­neus on kai­ken pa­huu­den juu­ri”. Vält­tä­mät­tä ei tule usein­kaan aja­tel­leek­si, et­tä tuo lau­se löy­tyy Raa­ma­tus­ta. Se on kir­joi­tet­tu Paa­va­lin 1. kir­jee­seen Ti­mo­teuk­sel­le. Vuo­den 1992 kään­nök­ses­sä ah­neu­den si­jas­ta pu­hu­taan ra­han­hi­mos­ta, mut­ta sa­maa asi­aa sil­lä tar­koi­te­taan.

Kii­tol­li­suut­ta voi ope­tel­la

Matkaevääksi9.9.2020 6.00

Kii­tol­li­suus, mitä se on? Iloa elä­mäs­tä, täs­sä het­kes­sä elä­mis­tä ja hy­vien asi­oi­den huo­maa­mis­ta. Kii­tol­li­suut­ta ja tyy­ty­väi­syyt­tä voi op­pia kiin­nit­tä­mäl­lä use­am­min huo­mi­on asi­oi­hin, jot­ka ovat hy­vin.

Mat­ka­ys­tä­vät tu­ke­vat tiel­lä

Matkaevääksi2.9.2020 6.00

Van­ha sa­nan­las­ku sa­noo: ”Hä­däs­sä ys­tä­vä tun­ne­taan”. Olin noin 5-vuo­ti­as, kun olim­me naa­pu­rien las­ten kans­sa ui­mas­sa. Toi­set me­ni­vät jo ran­taan.

1 2 3 4 ... 34 »
4.12.2020

Si­nun puo­lee­si, Her­ra, minä kään­nyn. Ju­ma­la­ni, si­nun apuu­si minä luo­tan.

En­hän luo­ta tur­haan, et­hän an­na vi­hol­li­sil­le­ni sitä rie­mua, et­tä he voit­ta­vat mi­nut! Ps. 25:1–2

Viikon kysymys

Viikon kysymys