JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 15 »

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Rakkauden liekki loisti synnin pimeydessä

Matkaevääksi13.4.2022 9.40

Kirk­ko­kan­sa lau­laa il­man sä­es­tys­tä ”Käy yrt­ti­tar­has­ta pol­ku, vie Gol­ga­tal­le se.” Hil­jai­sen vii­kon ai­ka­na seu­ra­taan Jee­suk­sen alen­nus­tie­tä, ja pit­kä­per­jan­tai­na aja­tuk­set py­säh­ty­vät Gol­ga­tal­le.

Jeesus sovitti syntivelan

Matkaevääksi6.4.2022 6.00

Vii­mei­set vuo­det ovat ol­leet omi­tuis­ten myl­ler­rys­ten ai­kaa. Juu­ri kun mie­liim­me hii­pi toi­vo pan­de­mia-ajan päät­ty­mi­ses­tä, Eu­roop­paan puh­ke­si hir­vit­tä­vä sota. Olem­me täs­tä kai­kes­ta mur­heis­sam­me ja pel­kääm­me lä­heis­tem­me ja isän­maam­me puo­les­ta. Edes­säm­me näyt­tää ole­van vain huo­no­ja vaih­to­eh­to­ja.

Koettelemukset kirkastavat uskoa

Matkaevääksi30.3.2022 9.05

”Is­tun pi­hal­la kei­nus­sa ja jak­san jo ihail­la kes­ki­ke­sän kau­neut­ta. Tun­nen, kuin­ka vau­va lii­kah­taa ma­has­sa­ni ja sit­ten rau­hoit­tuu kei­nun rau­hal­li­seen kyy­tiin. Kei­nu vie aja­tuk­set edel­li­sen ke­sän tun­nel­miin. Sama paik­ka, sama kiik­ku, sa­man puun hu­mi­na. Sil­loin it­kim­me yh­des­sä lap­sem­me me­ne­tys­tä, nyt is­tun yk­sin ja odo­tan si­nua saa­pu­vak­si sai­raa­las­ta ko­tiin. Näen si­nut, kä­ve­let ha­pa­roi­vin as­ke­lin kyy­när­sau­voi­hin tu­kien koh­ti ko­tia. Mie­li her­kis­ty­nee­nä… ’sain vie­lä pa­la­ta ko­tiin’.

Jumala on kärsivällinen

Matkaevääksi23.3.2022 9.45

On­ko si­nun kär­si­väl­li­syyt­tä­si kos­kaan ko­e­tel­tu? Olet eh­kä saat­ta­nut jou­tua pu­re­maan ala­huul­ta tai nie­le­mään kiuk­ku­si.

Armollinen Isä kulkee rinnalla

Matkaevääksi16.3.2022 6.00

Paa­va­li roh­kai­see Efe­son Ju­ma­lan lap­sia kir­joit­ta­mal­la: ”Te et­te siis enää ole vie­rai­ta ja muu­ka­lai­sia, vaan kuu­lut­te Ju­ma­lan per­hee­seen, sa­maan kan­saan kuin py­hät. Te olet­te ki­viä sii­nä ra­ken­nuk­ses­sa, jon­ka pe­rus­tuk­se­na ovat apos­to­lit ja pro­fee­tat ja jon­ka kul­ma­ki­ve­nä on it­se Kris­tus Jee­sus.” (Ef. 2:19–20.) Sa­mas­sa kir­jees­sä Paa­va­li aset­taa esi­ku­vak­si Ju­ma­lan.

Jumala vastaa rukouksiin

Matkaevääksi9.3.2022 6.00

Mil­loin olet vii­mek­si ru­koil­lut? Olet­ko muis­ta­nut kiit­tää Tai­vaan Isää kai­kes­ta hy­väs­tä, pyy­tä­nyt apua vai­ke­aan ti­lan­tee­seen tai ru­koil­lut voi­maa py­sy­äk­se­si lap­se­naan? It­se huo­maan ru­koi­le­va­ni tai huo­kaa­va­ni Moo­sek­sen ta­voin (2. Moos. 14:15) Ju­ma­lan puo­leen sil­loin, kun on vai­ke­aa, en it­se näe sel­ke­äs­ti tu­le­vaa tai syn­nin sumu peit­tää ar­mo­au­rin­gon.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Sanoiko Jumala todella niin?

Matkaevääksi2.3.2022 10.00

On­ko si­nul­la jos­kus ol­lut su­per­voi­mia? Tie­dän, et­tä mo­nel­la pik­ku­po­jal­la on. Mo­nes­sa ko­dis­sa ja pi­has­sa on lei­kit­ty lu­ke­mat­to­mia ker­to­ja eri­lai­sia su­per­san­ka­ri­leik­ke­jä. Muis­tan, et­tä pik­ku­poi­ka­na ar­mei­jan käy­neen iso­vel­jen voi­mat ja tai­dot tun­tui­vat ole­van kuin su­per­san­ka­ril­la.

Rakkaus on suurin

Matkaevääksi23.2.2022 6.00

Kie­len­tut­ki­jat ovat poh­ti­neet suo­men rak­kaus-sa­nan al­ku­pe­rää. Yk­si nä­ke­mys on se, et­tä ra­kas­ta­mi­nen oli alun pe­rin yh­tei­sen ver­kon ve­tä­mis­tä kah­del­la ve­neel­lä. Toi­sen aja­tus­ku­lun mu­kaan taas jon­kun koh­teen tai asi­an voi­ma­kas ha­lu­a­mi­nen oli ra­kas­ta­mis­ta. Niin kuin tut­ki­muk­sen sa­ral­la ta­paa käy­dä, nä­ke­myk­set ero­a­vat toi­sis­taan. Kris­til­li­nen maa­il­man­ku­va kat­soo sa­naa Ju­ma­lan sa­nan nä­kö­kul­mas­ta.

Isien Jumala kantaa lastaan tänäänkin

Matkaevääksi16.2.2022 6.00

Koo­ra­lai­set oli­vat jää­neet tais­te­lus­sa tap­pi­ol­le, ja kan­san enem­mis­tö pilk­ka­si hei­tä ja nau­roi heil­le. Psal­mis­sa 44 he pur­ka­vat tun­to­jaan ja et­si­vät tur­vaa ve­to­a­mal­la Ju­ma­laan – oli­han hän ai­kai­sem­min­kin aut­ta­nut lap­si­aan. Ju­ma­la oli var­jel­lut men­nei­tä su­ku­pol­via us­kon tais­te­luis­sa.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Maailman pimeydestä Herran kirkkauteen

Matkaevääksi2.2.2022 10.00

Erääl­lä lei­ril­lä pe­rus­tet­tiin il­lan pi­me­tes­sä kynt­ti­lä­kul­kue. Jo­kai­sen teh­tä­vä­nä oli pie­nes­sä ryh­mäs­sä huo­leh­tia sii­tä, et­tä kun­kin ryh­mä­läi­sen liek­ki py­syy pa­la­va­na. Kun yli­tet­tiin pel­toa, piti py­säh­tyä ja suo­ja­ta toi­sen lei­ri­läi­sen liek­kiä tai an­taa omas­ta lie­kis­tä tuli sam­mu­neel­le kynt­ti­läl­le. Kun saa­vut­tiin pe­ril­le, yk­si lei­ri­läi­nen to­te­si, et­tä tä­mä­hän on kuin us­ko­vais­ten elä­mää.

1 2 3 4 ... 15 »
18.5.2022

Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. 1. Joh. 3:18

Viikon kysymys

Viikon kysymys