JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 38 »

Va­lon lap­sel­le Her­ran päi­vä tuo pe­las­tuk­sen

Matkaevääksi10.11.2021 6.00

Luon­nol­li­seen vuo­den kier­toon kuu­lu­vat eri­lai­set vuo­de­na­jat, jot­ka meil­lä Suo­mes­sa poik­ke­a­vat pal­jon toi­sis­taan. Läm­pö­ti­la­e­ro­kin kyl­mim­pien ja läm­pi­mim­pien päi­vien vä­lil­lä voi ol­la yli 60 as­tet­ta.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Yö­tä ei enää ole

Matkaevääksi3.11.2021 10.00

Sain omas­sa työs­sä­ni seu­ra­kun­nan kant­to­ri­na teh­tä­väk­si pi­tää op­pi­tun­nin ai­hees­ta maa­il­man syn­ty. Luim­me Raa­ma­tun alus­ta Her­ran sa­naa, kuin­ka oli pi­me­ää ja Ju­ma­la loi sa­nal­laan val­keu­den.

Sa­vi­as­ti­ois­sa nä­kyy Ju­ma­lan voi­ma

Matkaevääksi27.10.2021 6.00

Mi­kä­hän sii­nä on, kun ar­jen kes­kel­lä löy­dän it­se­ni tois­tu­vas­ti tur­me­luk­ses­sa? Jos­kus tur­me­lus liit­tyy sii­hen, et­tä kans­saih­mi­set ei­vät ole toi­mi­neet toi­vo­mal­la­ni ta­val­la. Toi­si­naan taas miel­tä apeut­taa se, et­tä Ju­ma­la ei ole joh­dat­ta­nut asi­oi­ta ja elä­mää­ni toi­vo­mal­la­ni ta­val­la.

Kuu­li­ai­suu­teen kät­key­tyy siu­naus

Matkaevääksi20.10.2021 9.15

Is­tum­me keit­ti­ön pöy­dän ää­res­sä ja kuun­te­lem­me van­hus­ten muis­to­jen sä­vyt­tä­mää ta­ri­noin­tia. Vä­lil­lä hy­vin in­nos­tu­nee­na ja vä­lil­lä muis­toi­hin vai­pu­nei­na he muis­te­le­vat elä­mään­sä ja eri­tyi­ses­ti ar­jen pie­niä ih­mei­tä. Elä­män­vai­hei­siin mah­tuu niin suu­ria ilo­ja kuin myös huol­ten ja su­run täyt­tä­miä vai­hei­ta. Kai­kes­sa ku­vas­tuu Ju­ma­lan ih­meel­li­nen joh­da­tus.

Ju­ma­la on kär­si­väl­li­nen

Matkaevääksi13.10.2021 6.00

Jos­kus lu­kies­sa­ni Raa­ma­tus­ta Is­ra­e­lin kan­san vai­heis­ta esi­mer­kik­si kor­pi­va­el­luk­sen osal­ta mie­lee­ni on nous­sut ih­me­tys, kuin­ka vä­hän ai­kaa kan­sa py­syi us­kol­li­se­na Ju­ma­lan tah­dol­le. On nous­sut jopa myö­tä­hä­pe­än tun­ne: vaik­ka Ju­ma­la osoit­ti mo­nel­la lail­la ih­meel­li­sen voi­man­sa, pian kan­sa hor­jui ja al­koi va­lit­taa tai poik­ke­si jopa epä­ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen kul­tais­ta va­sik­kaa pal­vo­maan. Jos­kus olen ih­me­tel­lyt, mik­si Raa­ma­tus­sa ker­ro­taan niin laa­jas­ti sii­tä, kuin­ka kan­sa oli tot­te­le­ma­ton­ta Ju­ma­lal­le.

Minna Impola

Minna Impola

Sa­don­kor­juu on Ju­ma­lan työ

Matkaevääksi6.10.2021 10.00

Muis­tan lap­suu­des­ta­ni Sii­o­nin lau­lun, jon­ka sa­no­jen mer­ki­tys­tä en täy­sin ym­mär­tä­nyt. Lau­lus­sa teh­dään ti­liä Ju­ma­lal­le ja lau­le­taan, et­tä ”usein sirp­pi kä­dess´ sie­men­tä pel­toon vein”.

Her­ra lä­het­tää en­ke­lin­sä apuun

Matkaevääksi29.9.2021 9.15

Al­ku­seu­ra­kun­nan ai­ka­na Ju­ma­la ava­si mo­nien ih­mis­ten sy­dä­mel­le oma­koh­tai­sen us­kon lah­jan. Mo­net apos­to­leis­ta jou­tui­vat vai­no­tuik­si, kos­ka he us­koi­vat ”suu au­ki” eli tun­nus­ti­vat us­kon ja ke­hot­ti­vat myös toi­sia us­ko­maan. Ku­nin­gas He­ro­dek­sel­la oli pal­jon val­taa, ja hä­nen käs­kys­tään apos­to­lei­ta otet­tiin kiin­ni, ran­gais­tiin, van­git­tiin ja ta­pet­tiin. Mo­net ih­mi­set pi­ti­vät He­ro­dek­sen toi­min­nas­ta.

Hen­gen he­del­mät oh­jaa­vat te­ke­mään hy­vää

Matkaevääksi22.9.2021 6.00

Jee­sus va­roit­ti ope­tus­lap­si­aan vää­ris­tä pro­fee­tois­ta, jot­ka ovat kuin raa­te­le­via su­sia, vaik­ka tu­le­vat­kin lam­mas­ten vaat­teis­sa. Hän sa­noi, et­tä hei­dät tun­nis­taa he­del­mis­tä: “Ei­hän or­jan­tap­pu­rois­ta koo­ta ry­pä­lei­tä ei­kä oh­dak­keis­ta vii­ku­noi­ta. Hyvä puu te­kee hy­viä he­del­miä, huo­no puu kel­vot­to­mia he­del­miä.” (Matt. 7:15–20.)

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Kris­tus, kai­ken ydin

Matkaevääksi15.9.2021 10.00

Mikä elä­mäs­sä­si on kaik­kein tär­kein­tä? Elä­män kul­kies­sa suun­ni­tel­mien mu­kaan tär­keim­mät asi­at jää­vät eh­kä vä­hem­mäl­le huo­mi­ol­le.

Jä­tän tei­dät Ju­ma­lan hal­tuun

Matkaevääksi8.9.2021 9.00

Ys­tä­vis­tä tai tu­tuis­ta ero­tes­sa hei­dät hy­väs­tel­lään. Sii­hen on mo­nia ta­po­ja: Jos­kus hei­lau­te­taan kät­tä ja sa­no­taan ”hei”. Us­ko­vai­sil­la on ta­pa­na jät­tää toi­sen­sa ”Ju­ma­lan rau­haan”.

1 2 3 4 ... 38 »
6.12.2021

Her­ra sa­noi is­ra­e­li­lai­sil­le: ”Älä sor­ra muu­ka­lais­ta; olet­te­han it­se­kin ol­leet muu­ka­lai­si­na Egyp­tis­sä ja tie­dät­te, mitä on elää vie­raas­sa maas­sa muu­ka­lai­se­na.” 2. Moos. 23:9

Viikon kysymys