JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 15 »

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Herra on kallio, joka antaa elämän

Matkaevääksi20.7.2022 7.00

Raa­mat­tu ku­vaa Ju­ma­laa kal­li­ok­si. Kal­lio on ol­lut luon­nos­ta tut­tu kä­si­te ih­mi­sil­le kaik­ki­al­la, maa­il­man alus­ta saak­ka. Kal­lio ku­vaa vah­vaa ja tur­val­lis­ta pe­rus­tus­ta, jol­le on hyvä ra­ken­taa. Se kes­tää myrs­ky­aal­lo­kot, vuor­ten rin­teil­tä tul­vi­vat ve­det, tuu­len, hiek­ka­myrs­kyn ja tamp­paa­mi­sen­kin.

Jeesus on esikuva armollisuudesta

Matkaevääksi6.7.2022 6.00

En­si sun­nun­tain Raa­ma­tun teks­tit opet­ta­vat ih­mi­siä toi­mi­maan ar­mol­li­ses­ti toi­si­aan koh­taan. Ih­mi­sen teh­tä­vä­nä ei ole tuo­mi­ta lä­him­mäis­tään, sil­lä tuo­mi­o­val­ta kuu­luu yk­sin Ju­ma­lal­le. Kris­tit­ty on kut­sut­tu saar­naa­maan syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta kai­kil­le luo­duil­le.

Oletko autuas?

Matkaevääksi29.6.2022 9.15

Ju­ma­lan rau­haa rin­nas­san­sa, ken kan­taa maas­sa kuo­le­man, on on­nel­li­nen kul­keis­san­sa maan vie­raan poik­ki tai­vaa­seen.” ”Kuun­nel­kaa, mi­ten hie­no lau­lu”, nuo­ri to­te­aa ys­tä­vil­leen ja kuun­te­lee lau­lun use­aan ker­taan. Sa­ma­na päi­vä­nä tuon nuo­ren ly­hyt, mut­ta on­nel­li­nen elä­mä kat­ke­aa lii­ken­ne­on­net­to­muu­teen. Ju­ma­lan rau­han sy­dä­mel­leen omis­ta­nut ote­taan us­ko­vien le­poon.

Evankeliumin leipä poistaa sielun hädän

Matkaevääksi22.6.2022 6.00

En­si sun­nun­tain ai­hee­na on kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Päi­vän Psal­mi ker­too ih­mi­ses­tä, joka on va­jon­nut toi­vot­to­muu­teen. Heik­kou­den het­kel­lä vi­ha­mie­het ovat käy­neet hä­nen kimp­puun­sa, hän on kuin huk­ku­va ih­mi­nen. Näin sie­lun­vi­hol­li­nen toi­mii vie­lä­kin on­net­to­muu­den het­kel­lä. Ju­ma­la al­kaa usein toi­mia sil­loin, kun ih­mi­sen voi­mat lop­pu­vat: ”Kor­keu­des­taan hän ojen­si kä­ten­sä ja tart­tui mi­nuun, hän veti mi­nut ylös sy­vis­tä ve­sis­tä” (Ps. 18:16).

Usko Jumalaan on aarre

Matkaevääksi15.6.2022 6.00

Ih­mi­set ovat kaut­ta ai­ko­jen ke­rän­neet ajal­lis­ta rik­kaut­ta it­sel­leen ja pyr­ki­neet sil­lä tur­vaa­maan elä­mään­sä. Näin oli Jee­suk­sen­kin ai­ka­na.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Jumalan viisaus on ääretön

Matkaevääksi8.6.2022 7.00

On­ko si­nul­la ol­lut ai­kaa py­säh­tyä ke­sän ih­meen edes­sä, kun Ju­ma­la pu­hut­te­lee luo­ma­kun­nas­saan? Py­säh­dyit­kö miet­ti­mään lin­tu­jen muut­toa? Kuka on an­ta­nut niil­le tah­don ja tai­don pa­la­ta yhä uu­del­leen ka­ruun Poh­jo­laan van­hoil­le pe­si­mä­pai­koil­le? ”Kuin­ka ää­re­tön on­kaan Ju­ma­lan rik­kaus, kuin­ka syvä hä­nen vii­sau­ten­sa ja tie­ton­sa” (Room. 11:33).

Usko antaa turvaa vastoinkäymisissä

Matkaevääksi1.6.2022 9.15

Jos­kus elä­mä run­te­lee. Tun­tuu, et­tä ko­et­te­le­mus­ten al­le ru­sen­tuu ja nä­kö­a­la ka­ven­tuu ja su­me­nee. Ai­noa asia, jo­hon pys­tyy, on huu­to Ju­ma­lal­le: ”Voi, hyvä Ju­ma­la, au­ta!”

Sydämen rauha antaa turvaa

Matkaevääksi25.5.2022 9.15

Kau­an sit­ten, pik­ku­poi­ka­na, pää­sin isän ja iso­vel­jien mu­ka­na seu­raa­maan puo­lus­tus­voi­mien näy­tös­tä. Näy­tök­ses­sä lau­kais­tiin har­joi­tus­pa­nok­sia kent­tä­ty­keil­lä. Mi­nua jän­nit­ti ja hie­man pe­lot­ti seu­ra­ta ta­pah­tu­maa. Va­rus­mie­het toi­mi­vat ri­pe­äs­ti. Ty­kit ase­tet­tiin pai­koil­leen, ko­men­to kuu­lui: ”Tul­ta!” Lau­kaus­ten ää­ni oli niin voi­ma­kas, et­tä säi­käh­din ja pai­nau­duin lu­jas­ti isää vas­ten. Ha­keu­duin tur­vaan.

Usko antaa tukevan perustan

Matkaevääksi18.5.2022 5.00

Moni meis­tä muis­taa, mi­ten lap­se­na oli mu­ka­vaa näin ke­vään kor­val­la teh­dä pu­ro­ja ja leik­kiä ku­ra­lä­tä­köis­sä. Pa­ras­ta tai­si ol­la, jos löy­tyi oi­kein hyvä sa­vi­lie­juk­ko, joka rou­dan su­la­mi­sen ai­kaan oli peh­meä ja upot­ta­va. Eh­kä jol­la­kin on ko­ke­mus myös sii­tä, mi­ten yl­lät­tä­en ja tiu­kas­ti ku­mi­saa­pas saat­taa tart­tua lie­juun ja mi­ten vai­ke­aa tuol­lai­ses­ta sa­vi­lie­jus­ta on pääs­tä ir­ti. Tun­tuu kuin lie­ju imi­si ken­kää si­sään­sä ei­kä ha­lu­ai­si pääs­tää ir­ti.

Evankeliumi pelastaa synnin vallasta

Matkaevääksi12.5.2022 16.00

Use­at meis­tä ovat näh­neet ran­nal­la te­li­nees­sä tai lai­van kai­tee­seen kiin­ni­te­tyn pu­na­val­ke­an ren­kaan. Se on pe­las­tus­ren­gas, joka voi pe­las­taa kuo­le­man­vaa­raan jou­tu­neen ih­mi­sen hen­gen.

1 2 3 4 ... 15 »
14.8.2022

Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!’ Matt. 25:23

Viikon kysymys