JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 15 »

Heikkona voimakas

Matkaevääksi22.2.2023 6.00

Usein kuu­lee sa­not­ta­van, et­tä ih­mi­sel­le ei an­ne­ta taak­kaa enem­pää kuin hän jak­saa kan­taa. Tie­dän ko­ke­muk­ses­ta, et­tä mur­heen ja su­run pai­na­es­sa koh­tuut­to­mas­ti sa­non­ta voi tun­tua ko­val­ta ja loh­dut­to­mal­ta. En­hän minä jak­sa­nut­kaan kan­taa taak­ko­ja­ni, vaan va­jo­sin ai­van poh­jal­le saak­ka! Olen­ko minä Ju­ma­lan hyl­kää­mä ih­mi­nen? Mik­si Ju­ma­la on vie­nyt mi­nul­ta kaik­ki voi­ma­ni ja tur­va­ni pois? Uu­pui­han Jee­sus­kin ajal­li­sen ris­tin­sä al­la, niin et­tä sitä kan­ta­maan lai­tet­tiin Si­mon-ni­mi­nen mies. Jos Jee­sus ei jak­sa­nut kan­taa in­hi­mil­lis­tä kuor­maan­sa, mik­si mi­nun pi­täi­si jak­saa?

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Rakkaus on kärsivällinen

Matkaevääksi15.2.2023 5.40

”Mil­loin­ka­han se tuo las­ten ka­hi­noin­ti lop­puu?” Tä­hän ta­paan ky­syin erääl­tä ko­ke­neel­ta isäl­tä noin nel­jä­kym­men­tä vuot­ta sit­ten en­sim­mäis­ten las­tem­me ol­les­sa pie­niä. Mie­les­tä­ni las­ten oli­si tul­lut jo ym­mär­tää käyt­täy­tyä nä­tis­ti. ”No, ei nuo mei­dän po­jat nyt enää ih­meem­min nu­jua”. Suun­nil­leen näin ys­tä­vä kak­si­kymp­pi­sis­tä po­jis­taan tuol­loin to­te­si. Niin vain meil­lä­kin on käy­nyt. Hy­vin su­ju­vas­ti lap­sem­me vii­me jou­lu­na jou­lu­vie­rai­nam­me toi­mi­vat. Oli­vat­pa vie­lä odot­ta­neet tois­ten­sa ta­paa­mis­ta.

Marielle Raappana

Marielle Raappana

”Kylväkää oikeudenmukaisuutta”

Matkaevääksi8.2.2023 6.00

”Nau­ru tart­tuu”, sa­no­taan. Yh­des­sä iloit­se­mi­nen pal­kit­see kaik­kia osa­puo­lia. Ai­van kuin am­men­net­tai­siin yh­tei­ses­tä hy­vää sa­man kul­hon ym­pä­ril­lä ja ol­tai­siin yh­tä per­het­tä. Kul­hon ym­pä­ril­tä on hyvä löy­tyä myös kuun­te­li­ja, haas­ta­ja, joh­ta­ja, roh­kai­si­ja, kor­jaa­jaa ja eh­kä jar­rut­ta­ja.

Minna Impola

Minna Impola

Jumalan salatut kasvot

Matkaevääksi1.2.2023 10.00

Sil­mie­si eteen ovat var­maan jos­kus il­maan­tu­neet iloi­sen lap­sen kas­vot. Her­kät sil­mät ovat vies­tit­tä­neet lap­sen rie­mua, mut­ta nuo sa­mat sil­mät ovat voi­neet toi­se­na het­ke­nä ol­la täyn­nä huol­ta ja mur­het­ta.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Uskon vuoksi voi joutua kokemaan vaivaa

Matkaevääksi25.1.2023 9.35

Olet­ko miet­ti­nyt kos­kaan, mik­si on hyvä käy­dä seu­rois­sa tai osal­lis­tua Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­hön? Jos­kus tun­tuu sil­tä, et­tei jak­sa osal­lis­tua. Oli­si hel­pom­pi jää­dä ko­tiin. Oma ko­ke­muk­se­ni on, et­tä osal­lis­tu­mi­sen vai­va unoh­tuu, kun pää­see yh­tei­seen ko­koon­tu­mi­seen. Jos­kus en­nen rip­pi­kou­lu­lei­riä on tun­tu­nut, et­tä mik­si tuli lu­vat­tua läh­teä lei­rin pi­toon. Joka ker­ta on kui­ten­kin jää­nyt kii­tol­li­nen mie­li sii­tä, et­tä tuli läh­det­tyä.

Pixabay

Pixabay

Herra ohjaa oikealle tielle

Matkaevääksi18.1.2023 5.05

Kun ai­ka­naan te­o­lo­gi­an opis­ke­li­ja­na aloi­tin pu­hu­jan teh­tä­väs­sä, oli­vat ko­ti­seu­rat usein eri alu­eil­la. Sa­nan­pal­ve­li­jan teh­tä­väs­sä ko­ti­seu­rat ovat mi­nus­ta ai­na ol­leet mu­ka­vim­pia. Sii­nä ko­ti­sii­o­ni saa mer­ki­tyk­sen, kun seu­ra­vie­raat ovat ter­ve­tul­lei­ta toi­sen ko­tiin.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Daavidin suku on yhä maan päällä

Matkaevääksi4.1.2023 9.40

Muis­tat­ko esi­van­hem­pie­si ni­miä? On­ko su­vus­sa­si ol­lut joku ni­mel­tään laa­jal­ti tun­net­tu tai sel­lai­ses­sa ajal­li­ses­sa teh­tä­väs­sä toi­mi­nut hen­ki­lö, jon­ka nimi on py­sy­nyt usei­den muis­tois­sa? It­se muis­tan ni­mel­tä iso­van­hem­pa­ni ja joi­tain hei­dän van­hem­pi­aan. Li­säk­si olen kuul­lut, et­tä su­vus­sa­ni on jos­kus ai­koi­naan ol­lut so­ti­lai­ta ja jopa aa­te­li­sia.

A.-L.S.

A.-L.S.

Jumalan lapsi loistaa Kristuksen kirkkautta

Matkaevääksi21.12.2022 10.00

Syk­syn pi­meim­pä­nä ai­ka­na juu­ri en­nen lu­men tu­loa mie­lee­ni nou­see usein muis­tot omal­ta va­rus­mie­sa­jal­ta: läm­pi­mät muis­tot us­ko­vai­sis­ta va­rus­mies­to­ve­reis­ta, joi­den kans­sa saim­me pal­ve­lus­tam­me suo­rit­taa. Oli tur­val­lis­ta, kun oli saat­to­mie­hiä lä­hel­lä.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Toivo on elämämme ankkuri

Matkaevääksi14.12.2022 10.00

Näin jou­lun ai­kaan lap­set esit­tä­vät lah­ja­toi­vei­ta. Saam­me ja lä­he­täm­me jou­lu­kort­te­ja ja toi­vo­tam­me hy­vää jou­lua.

Jumala lupaa omilleen rauhan

Matkaevääksi7.12.2022 6.55

”Kyl­lä ky­syin, jo kol­man­nen ker­ran, et­kä kuul­lut”, vai­mo­ni vas­ta­si hiu­kan jo tur­hau­tu­neen oloi­ses­ti.

1 2 3 4 ... 15 »
20.3.2023

Iloitkaa Jerusalemin kanssa, te kaikki, jotka sitä rakastatte! Jes. 66:10

Viikon kysymys