JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 15 »

Vanhurskaan rukous on voimallinen

Matkaevääksi1.5.2024 6.00

Mil­loin muis­tat ru­koil­lee­si? Tun­sit­ko kii­tol­li­suut­ta? Oli­ko si­nul­la hätä tai pel­ko? Olit­ko uu­den edes­sä epä­tie­toi­nen? Ha­lu­sit­ko ru­koil­la ys­tä­vä­si puo­les­ta?

Jumalan rakkaus on armoa ja totuutta

Matkaevääksi24.4.2024 6.00

Olem­me saa­neet elää pää­si­äi­sen suur­ta juh­la-ai­kaa. Pää­si­äi­se­nä muis­te­lem­me Ju­ma­lan ää­re­tön­tä rak­kaut­ta ja ar­moa mei­tä syn­ti­siä ih­mi­siä koh­taan. Rak­kau­des­saan Ju­ma­la an­toi ai­no­an poi­kan­sa syn­tyä maan pääl­le elä­mään ih­mi­se­nä ja täyt­tä­mään Ju­ma­lan suu­ren pe­las­tus­suun­ni­tel­man. En­sim­mäi­sen ih­mis­pa­rin lan­kee­mus oli suis­ta­nut ih­mi­sen kuo­le­man al­le, pois Ju­ma­lan yh­tey­des­tä. Tä­män yh­tey­den Jee­sus kor­ja­si pää­si­äi­se­nä, kun hän kuo­li mei­dän syn­tiem­me täh­den, vuo­dat­ti ve­ren­sä, jot­ta meil­lä oli­si pe­las­tus. Ylös­nou­se­muk­sel­laan Jee­sus voit­ti myös kuo­le­man val­lan.

Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten korjaavat

Matkaevääksi17.4.2024 9.15

Psal­mi 126 si­joit­tuu to­den­nä­köi­ses­ti Ba­by­lo­ni­an pak­ko­siir­to­lai­suu­den jäl­kei­seen ai­kaan. Muis­tel­tiin ai­kaa, kun kyy­ne­leet vir­ta­si­vat Baa­be­lin vir­tain ran­nal­la. Siel­lä ikä­vöi­tiin va­pau­den ai­kaa omas­sa maas­sa ja ju­ma­lan­pal­ve­lus­me­no­ja Je­ru­sa­le­min temp­pe­lis­sä. Pak­ko­siir­to­lai­suu­des­ta va­pau­tu­mi­nen oli to­teu­tu­nut, mut­ta tu­le­vai­suus ei ol­lut­kaan niin va­loi­sa kuin mitä oli odo­tet­tu.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Minulta ei puutu mitään

Matkaevääksi10.4.2024 9.00

Kir­kol­lis­ta toi­mi­tus­ta en­nen käy­dään toi­mi­tus­kes­kus­te­lu. Toi­mi­tus­kes­kus­te­lus­sa pu­hu­taan toi­mi­tuk­sen tee­mas­ta: kas­tees­ta, avi­o­liit­toon vih­ki­mi­ses­tä tai hau­taan siu­naa­mi­ses­ta. Myös toi­mi­tuk­seen liit­ty­vis­tä jär­jes­te­lyis­tä pu­hu­taan. Mi­nul­la on ta­pa­na ky­syä, on­ko kirk­ko­kä­si­kir­jan kaa­vas­sa ole­vis­sa psal­mi­vaih­to­eh­dois­sa joku, joka eri­tyi­ses­ti pu­hut­te­lee. Kas­te­kaa­vas­ta ja avi­o­liit­toon vih­ki­mi­sen kaa­vas­ta toi­mi­tuk­seen va­li­tut psal­mit vaih­te­le­vat. Hau­taan siu­naa­mi­sen kaa­vas­ta psal­mik­si va­li­koi­tuu mil­tei ai­na psal­mi 23, joka al­kaa: ”Her­ra on mi­nun pai­me­ne­ni, ei mi­nul­ta mi­tään puu­tu.” Kos­ka seu­ra­kun­nas­sam­me hau­taan siu­naa­mi­sia on toi­mi­tuk­sis­ta eni­ten, on pai­menp­sal­mis­ta tul­lut mi­nul­le var­sin tut­tu.

Pixabay

Pixabay

Pääsiäinen – ilon ja voiton juhla

Matkaevääksi27.3.2024 6.00

Pää­si­äi­nen on ilon ja voi­ton juh­la. Sil­loin Ju­ma­lan an­ta­ma lu­paus syn­tien so­vit­ta­mi­ses­ta syn­tiin lan­gen­neel­le ih­mis­kun­nal­le saa täyt­ty­myk­sen. Jee­sus nou­see ylös kuol­leis­ta kol­man­te­na päi­vä­nä kir­joi­tus­ten mu­kaan. Syn­nin, kuo­le­man, ka­do­tuk­sen ja sie­lun­vi­hol­li­sen val­ta on voi­tet­tu ja ku­kis­tet­tu.

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

”Nöyränä aasilla ratsastaen”

Matkaevääksi20.3.2024 7.00

Pal­mu­sun­nun­tain Sa­ka­ri­aan kir­jan teks­ti ker­too Jee­suk­sen rat­sas­ta­van Je­ru­sa­le­miin nöy­rä­nä ja voit­toi­sa­na Ku­nin­kaa­na, joka so­vi­tus­työn­sä an­si­os­ta tu­ho­aa so­ta­vau­nut ja -jou­set. Teks­ti ker­too: ”Hän ju­lis­taa kan­soil­le rau­haa, hä­nen val­tan­sa ulot­tuu me­res­tä me­reen, Euf­ra­tis­ta maan ää­riin as­ti” (Sak. 9:10).

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Tarvitsemme Jumalaa ja toisiamme

Matkaevääksi13.3.2024 10.00

Au­tol­la ajel­les­sa tu­lee kuun­nel­tua ra­di­on kes­kus­te­luoh­jel­mia. Kuun­te­lin äs­ken erään men­nei­nä vuo­si­kym­me­ni­nä kan­sa­lai­sil­le tu­tuk­si tul­leen ra­di­op­sy­ko­lo­gin haas­tat­te­lua. Hän poh­ti, mi­ten meil­lä jo­kai­sel­la on oma minä ja mi­ten elä­män rik­kaus syn­tyy sii­tä, kun oma mi­nuus koh­taa toi­sen ih­mi­sen ja syn­tyy ”me”.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Jeesus on uskon alkaja ja päättäjä

Matkaevääksi6.3.2024 7.00

Ih­mi­sen elä­mää ku­va­taan usein mat­ka­na, joka al­kaa syn­ty­mäs­tä ja päät­tyy kuo­le­maan. Ju­ma­la loi ih­mi­sen ku­vak­seen ian­kaik­ki­suut­ta var­ten. Ih­mi­sen ajal­li­nen ruu­mis kuo­lee, mut­ta hen­ki pa­laa Ju­ma­lan luok­se.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Raamattu opastaa oikean suunnan valitsemisessa

Matkaevääksi28.2.2024 9.00

Muis­tan opis­ke­lu­a­jal­ta­ni, mi­ten Hel­sin­gin kau­pun­gin alue tuli mi­nul­le pala pa­lal­ta tu­tuk­si. Mi­nul­la oli pal­jon om­pe­lu­seu­ra­vuo­ro­ja, raa­mat­tu­luok­kia tai mui­ta syi­tä men­nä en­nes­tään tun­te­mat­to­miin osoit­tei­siin. Lii­kuin pol­ku­pyö­räl­lä.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Koettelemukset kasvattavat kestävyyttä

Matkaevääksi21.2.2024 5.00

Jos omis­taa kir­sik­ka­puun ja ha­lu­aa saa­da run­saan sa­don, on vii­sas­ta jät­tää kir­si­kan­ku­kat ja kyp­sy­vät he­del­mät rau­haan. Ku­kis­ta ei kan­na­ta pyyh­kiä pö­ly­jä ei­kä kyp­sy­viin he­del­miin pis­tää suo­raan ra­vin­tei­ta. Jos näin toi­mi­sim­me, sato saat­tai­si jää­dä kyp­sy­mät­tä. Kir­sik­ka­puun hoi­to kä­vi­si myös ää­rim­mäi­sen ras­kaak­si.

1 2 3 4 ... 15 »
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys