JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »
Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

A-L. S.

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

A-L. S.

Evankeliumi kantaa myös vastoinkäymisten keskellä

Matkaevääksi8.11.2023 10.00

Uh­kaa­ko sai­raus tai on­net­to­muu­det? On­ko me­nes­tys epä­va­kai­den mark­ki­noi­den va­ras­sa? Ovat­ko lap­set ura­ke­hi­tyk­sen es­tee­nä? Näi­tä ai­kam­me ih­mi­nen saat­taa pe­lok­kaas­ti poh­tia.

Jumalalle ihmisen elämä on täysi

Matkaevääksi1.11.2023 6.00

Luin jos­kus edes­men­neen kult­tuu­ri­vai­kut­ta­jan ja po­lii­ti­kon Claes An­ders­so­nin aja­tuk­sia. Hän ker­toi nii­tä haas­tat­te­lu­sar­jas­sa, jos­sa seit­se­mää suo­ma­lais­ta oli haas­tet­tu poh­ti­maan elä­män tar­koi­tus­ta. Hän toi esiin mo­nia aja­tuk­sia, jois­ta ajat­te­len it­se kris­tit­ty­nä toi­sin. Yk­si aja­tus jäi kui­ten­kin mie­lee­ni ja oli mie­les­tä­ni osu­va: ”Jo­kai­nen elä­mä on yh­tä pit­kä – kes­tää syn­ty­mäs­tä kuo­le­maan.”

Jumalan rakkaus on täydellinen

Matkaevääksi25.10.2023 6.00

Ih­mi­sen syn­ty­mä ja ih­mi­nen it­ses­sään on ih­me. Ei voi­da mil­lään kei­nol­la ei­kä ih­mis­vii­sau­del­la ra­ken­taa sel­lais­ta ih­met­tä, jol­lai­nen ih­mi­nen on. Ih­mi­nen on usein pyr­ki­nyt yl­tä­mään Ju­ma­lan vii­sau­teen. Ih­mi­set al­koi­vat ra­ken­taa esi­mer­kik­si Baa­be­lin tor­nia ve­den­pai­su­muk­sen jäl­keen ta­voit­taak­seen tai­vaan ja tul­lak­seen Ju­ma­lan ver­tai­sek­si (1. Moos. 11). Ju­ma­la ha­lu­si kui­ten­kin näyt­tää Baa­be­lin ra­ken­ta­jil­le suu­ruu­ten­sa. Hän se­koit­ti ih­mis­ten kie­let, jon­ka jäl­keen he ei­vät enää ym­mär­tä­neet toi­si­aan ja pyr­ki­myk­set tai­vaan ta­voit­ta­mi­sek­si ty­reh­tyi­vät.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Hyvää sanomaa kaikkialle maailmaan

Matkaevääksi18.10.2023 10.00

Raa­mat­tu ker­too vii­den­nen Moo­sek­sen kir­jan lo­pus­sa ta­pah­tu­mis­ta, jois­sa Is­ra­e­lin kan­sa oli pit­kän au­ti­o­maa­va­el­luk­sen jäl­keen pääs­syt lä­hel­le lu­vat­tua maa­ta. Tie­dus­te­li­jat oli­vat tuo­neet epä­us­kon sa­no­maa lu­va­tus­ta maas­ta. Ai­no­as­taan Joo­sua ja Ka­leb toi­vat kan­sal­le us­kon ja toi­von nä­kö­a­laa: ”Maa, jota kä­vim­me tut­ki­mas­sa, on hyvä ja iha­na maa. Jos Her­ra on meil­le suo­si­ol­li­nen, hän vie mei­dät tuo­hon maa­han, joka tul­vii mai­toa ja hu­na­jaa, ja an­taa sen meil­le.” (4. Moos. 14:7–8.)

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Heikollakin uskolla pääsee taivaaseen

Matkaevääksi11.10.2023 10.00

Olet­ko kuul­lut jon­kun sa­no­van, et­tä hän tun­tee ole­van­sa ala­pau­lal­la? Kai­kil­le lu­ki­joil­le, ai­na­kaan nuo­rem­mil­le ei vält­tä­mät­tä ole ihan sel­vää, mitä tuol­la kie­li­ku­val­la tar­koi­te­taan.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Jumala ei hylkää lastaan

Matkaevääksi4.10.2023 6.00

En­si sun­nun­tain ai­hee­na on rak­kau­den kak­sois­käs­ky. Van­han tes­ta­men­tin lu­ku­kap­pa­le neu­voo mei­tä ra­kas­ta­maan, pal­ve­le­maan ja pel­kää­mään Ju­ma­laa koko sy­dä­mes­täm­me ja sie­lus­tam­me. Jee­sus liit­ti käs­kyyn toi­sen­kin osan, lä­him­mäi­sen ra­kas­ta­mi­sen, jo­hon myös Raa­ma­tun sana ke­hot­taa. Käs­kyn en­sim­mäi­sen osan koh­dal­la jou­dum­me ky­sy­mään: Mi­ten minä ky­ke­nen ra­kas­ta­maan Ju­ma­laa kai­kes­ta sy­dä­mes­tä­ni? Ha­lu­ai­sin kyl­lä ra­kas­taa, mut­ta tun­nen it­se­ni sii­hen lii­an hei­kok­si.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Enkelit opastavat matkalla taivaaseen

Matkaevääksi27.9.2023 6.00

Ky­sy­myk­seen, mitä tu­lee mie­leen sa­nas­ta “en­ke­li”, voi­si­vat vas­tauk­set eri-ikäi­sil­lä huo­mat­ta­vas­ti vaih­del­la. Py­hä­kou­lu­lai­set voi­si­vat ker­toa tau­lus­ta, jos­sa suo­je­lu­sen­ke­li on saat­ta­mas­sa lap­sia ka­pe­al­la sil­lal­la joen yli (vrt. Ps. 91:11). Kou­lu­lai­set voi­si­vat ker­toa jou­lu­e­van­ke­liu­min koh­das­ta, jos­sa pai­me­net sai­vat ilo­sa­no­man syn­ty­nees­tä Va­pah­ta­jas­ta (Luuk. 2:9). Rip­pi­kou­lu­lai­set voi­si­vat muis­tel­la Aa­da­min ja Ee­van kar­ko­tus­ta pa­ra­tii­sis­ta, jon­ka pa­luu­tie­tä var­ti­oi­vat ke­ru­bit välk­ky­vin mie­koin (1. Moos. 3:24). Van­hat pu­hu­ja­se­dät saat­tai­si­vat ker­toa en­ke­lin edes­sä sei­so­nees­ta yli­pap­pi Joo­su­as­ta, jol­le an­net­tiin syn­nit an­teek­si ja teh­tä­väk­si hoi­taa Ju­ma­lan seu­ra­kun­taa. Teh­tä­vään hä­nel­le lu­vat­tiin mat­ka­ys­tä­viä tu­ek­si kil­voi­tuk­ses­sa. (Sak. 3:6–7.)

Jaakko Koskelo

Jaakko Koskelo

Sydämemme kaipaavat lohdutusta

Matkaevääksi20.9.2023 9.15

– Har­mit­taa­ko vie­lä, et­ten läh­de täl­lä ker­taa mu­kaan, oli vai­mo­ni ky­sy­nyt mat­kal­la len­to­ken­täl­le. Hy­väs­te­lim­me toi­si­am­mePho­e­ni­xin ter­mi­naa­lin jal­ka­käy­tä­väl­lä. Kai­pa­sin hän­tä mu­kaan seu­ra­mat­kal­le Ka­li­for­ni­aan, mut­ta hän ha­lu­si äi­ti­lei­ril­le vii­kon­lop­pu­na. Pik­ku­po­jat­kin pää­si­si­vät ys­tä­vien mö­kil­le vuo­ris­toon.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Leipähuone ravitsee nälkäiset sielut

Matkaevääksi13.9.2023 10.00

On­ko si­nun jää­kaap­pi­si ol­lut sel­lai­nen, et­tä va­lo­kin on tun­tu­nut siel­lä tur­hal­ta, kos­ka siel­lä ei ole ol­lut, mitä va­lais­ta? Ela­tuk­sen mur­heet ja lei­pä­huo­let saat­ta­vat ko­e­tel­la sil­loin us­ko­am­me.

Psalmien sanomaa laulujen kautta

Matkaevääksi6.9.2023 6.00

Ju­ma­lan lap­set ovat lau­la­vais­ta kan­saa. Tä­nä­kin ke­sä­nä on suu­ris­sa seu­rois­sa kai­ku­nut voi­mak­kaa­na kii­tos Tai­vaal­li­sel­le Isäl­lem­me Sii­o­nin lau­lu­jen ja vir­sien vä­li­tyk­sel­lä. Tä­hän on var­mas­ti kiin­nit­tä­nyt huo­mi­on­sa myös us­kos­ta osa­ton kuu­li­ja.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys