JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 30 »

Ky­syy us­koa hy­lä­tä mik­si-ky­sy­myk­set

Matkaevääksi12.6.2019 7.00

Kau­an sit­ten näim­me sa­mas­sa hau­ta­ki­ves­sä kah­den nuo­re­na kuol­leen lap­sen ni­met ja sa­man kuo­lin­päi­vän. Ki­ven ylä­nurk­kaa ko­ris­ti­vat len­tä­vät pik­ku­lin­nut. Lap­set ute­li­vat: ”Isä, mik­si tuos­sa on lin­nun kuva?”

Pyhä Hen­ki on aar­re si­sim­mäs­sä

Matkaevääksi7.6.2019 6.08

Nuo­ret ylä­kou­lu­lai­set ih­met­te­li­vät us­ko­vai­sen luok­ka­ka­ve­rin iloi­suut­ta ja sa­mal­la le­vol­li­suut­ta. He ky­se­li­vät, mis­tä tämä saa tuol­lai­sen var­muu­den. ”En minä osaa sii­hen oi­kein vas­ta­ta, mut­ta sen minä tie­dän, et­tä kun saan us­koa syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä, niin tun­nen sy­dä­mes­sä­ni rau­han ja sel­lai­sen var­muu­den.”

Pii­lee­kö jo­kai­sen si­säl­lä or­ja?

Matkaevääksi29.5.2019 6.00

Or­juus on meil­le ny­ky­a­jan län­si­mai­sil­le ih­mi­sil­le mel­ko vie­ras­ta sii­nä muo­dos­sa, mis­sä Raa­mat­tu sii­tä pu­huu. Raa­ma­tun ta­pah­tu­mien ai­kaan se oli kui­ten­kin ta­val­lis­ta, ja Raa­ma­tus­sa pu­hu­taan mo­nes­sa koh­das­sa or­jis­ta ja or­juu­des­ta.

Ju­ma­lan suun­ni­tel­mat

Matkaevääksi22.5.2019 7.00

Ke­vääl­lä vie­te­tään pal­jon val­mis­tu­jai­sia ja yli­op­pi­las­juh­lia. Näis­sä juh­lis­sa iloi­set suun­ni­tel­mat ja haa­veet tu­le­vai­suu­des­ta ovat voi­mak­kaas­ti läs­nä. Toi­saal­ta ke­vää­seen liit­tyy myös jän­ni­tys ja pel­ko. On ai­ka ha­kea jat­ko-opin­toi­hin tai töi­hin val­mis­tu­mi­sen jäl­keen. Pää­sen­kö opis­ke­le­maan tai töi­hin oi­ke­al­le alal­le ja mikä lo­pul­ta on se oi­kea ala?

Viha ei joh­da hy­vään

Matkaevääksi15.5.2019 6.03

Tun­nen sa­non­nan ”pis­te­lee vi­hak­si”. Se on tut­tu esi­mer­kik­si ti­lan­tees­sa, jos­sa joku asia ei ole men­nyt mi­nun mie­le­ni mu­kaan.

Kyl­vö­työ kuu­luu kai­kil­le

Matkaevääksi8.5.2019 6.18

Ke­vät on koit­ta­nut: lin­nut lau­la­vat ja valo li­sään­tyy päi­vä päi­väl­tä. Maa pu­keu­tuu vih­re­ään, kun uu­si elä­mä ver­soo taas kaik­ki­al­la. Pöly nou­see pel­loil­ta, kun vil­je­li­jät muok­kaa­vat ja kyl­vä­vät maa­ta. Vil­jaa kyl­vä­es­sään he toi­vo­vat sen kas­va­van ja tuot­ta­van run­saan sa­don.

Luot­ta­vai­nen lau­ma

Matkaevääksi2.5.2019 6.33

Su­vi­seu­ro­jen päät­ty­es­sä on usein hai­kea olo. Odo­tet­tu ta­pah­tu­ma ja eh­kä­pä ke­sän ko­ho­koh­ta on päät­ty­mäs­sä. Jo­kai­nen läh­tee suun­taa­maan koh­ti ar­kea. Yh­teen ko­koon­tu­nut Ju­ma­lan kan­sa ha­jaan­tuu ku­kin omil­le ta­hoil­leen.

Ki­vut on kan­net­tu

Matkaevääksi17.4.2019 7.00

Erää­nä hel­mi­kuun lau­an­tai­na is­tuin sai­raa­las­sa hy­vän ys­tä­vän vuo­teen vie­res­sä. Sai­raal­la ei ol­lut enää pit­käs­ti mat­kaa tääl­lä ajas­sa. Hän oli lä­het­tä­nyt ly­hy­en teks­ti­vies­tin ja pyy­tä­nyt käy­mään. Vies­tin lo­pus­sa luki: ”Pi­ka­ri mu­kaan!”

Pa­ras pää­na­lu­nen

Matkaevääksi10.4.2019 6.01

”Tul­koon valo.” Näil­lä sa­noil­la kaik­ki sai al­kun­sa. Valo tuli, ja Ju­ma­la erot­ti sen pi­mey­des­tä. Va­lon hän ni­mit­ti päi­väk­si ja pi­mey­den yök­si. (1. Moos. 1:3–5.)

Kris­tus aut­taa ri­man yli

Matkaevääksi3.4.2019 6.17

On­pa ase­tet­tu rima kor­ke­al­le – en mi­ten­kään pää­se sen yli! Muis­tan lap­suu­des­ta­ni, kuin­ka sei­väs- tai kor­keus­hyp­py­pai­kal­la rima ase­tet­tiin jos­kus niin kor­ke­al­le, et­tä poi­ka­jou­kon pie­nim­pä­nä sen yli ei ol­lut mi­tään mah­dol­li­suut­ta hy­pä­tä.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 30 »
17.2.2020

He­rää, Her­ra! Mik­si nu­kut? Nou­se, älä iäk­si hyl­kää! Nou­se aut­ta­maan mei­tä, lu­nas­ta mei­dät ar­mo­si täh­den! Ps. 44:24,27

Viikon kysymys