JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 32 »

Koh­ti tai­vaan rie­mua

Matkaevääksi30.10.2019 6.14

”Kat­so, mi­nä­luon uu­den tai­vaan ja uu­den maan. Men­nei­tä ei enää muis­tel­la, ne ei­vät nou­se mie­leen. Ei, vaan te saat­te iloi­ta ja rie­mui­ta ai­na ja ikui­ses­ti sii­tä, mitä minä luon. Kat­so, ilon kau­pun­gik­si minä luon Je­ru­sa­le­min, teen rie­muit­se­vak­si sen kan­san. Ja minä rie­muit­sen Je­ru­sa­le­mis­ta, iloit­sen kan­sas­ta­ni. Ei siel­lä enää kuu­lu it­kun ään­tä, ei va­li­tus­ta.” (Jes. 65:17–19.)

Suo­ri­tuk­set ei­vät tuo us­koa

Matkaevääksi23.10.2019 12.00

Jee­suk­sen tuh­laa­ja­poi­ka­ver­taus päät­tyy ti­lan­tee­seen, jos­sa oma­van­hurs­kau­den pel­lol­ta työs­ken­te­le­mäs­tä ko­tiin saa­pu­va van­hem­pi veli pur­kaa isäl­leen suut­tu­mus­taan.

Ope­ta lap­se­si tur­vau­tu­maan Ju­ma­laan

Matkaevääksi16.10.2019 6.42

Mitä minä tein vää­rin? Olin­ko lii­an an­ka­ra vai lii­an sal­li­va? Oli­ko ko­tim­me hen­ki oi­kea? Osa­sin­ko an­taa hy­vän esi­mer­kin us­ko­vai­sen elä­mäs­tä? Näin miet­ti­vät äi­ti ja isä, kun lap­si on il­moit­ta­nut, et­tei jak­sa enää us­koa ja elää Ju­ma­lan val­ta­kun­nan mat­ka­saa­tos­sa.

Va­pai­na ar­mo­lap­si­na

Matkaevääksi9.10.2019 6.48

Olem­me usein saar­nois­ta kuul­leet, et­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on ”va­pai­den ar­mo­las­ten val­ta­kun­ta”. Tuo eh­kä hie­man van­hah­ta­va mut­ta edel­leen ajan­koh­tai­nen lau­su­ma on ly­hyt ja sy­väl­li­nen ku­vaus us­kon lah­jas­ta.

Luo­ma­kun­nal­la on toi­vo

Matkaevääksi2.10.2019 8.46

Raa­ma­tun al­ku­leh­dil­tä voi lu­kea, kuin­ka Ju­ma­la loi maa­il­man. Kaik­ki elä­vä ja elo­ton luon­to muis­tut­taa Ju­ma­lan vii­sau­des­ta ja läs­nä­o­los­ta.

Sie­lun­vi­hol­li­sen ka­ta­la suun­ni­tel­ma

Matkaevääksi25.9.2019 6.09

Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt, mil­tä en­ke­lit näyt­tä­vät ja mil­tä tun­tui­si koh­da­ta en­ke­li? Minä olen. Usein ei eh­kä tule aja­tel­leek­si, et­tä sie­lun­vi­hol­li­nen­kin on en­ke­li, paha en­ke­li. Sie­lun­vi­hol­li­sen ih­mi­nen koh­taa lii­an­kin usein, omas­sa it­sek­kääs­sä mie­les­sään.

Iloa il­man päih­tei­tä

Matkaevääksi18.9.2019 6.36

Suo­mes­sa käy­tet­tiin vuon­na 2018 sa­tap­ro­sent­tis­ta al­ko­ho­lia yli kym­me­nen lit­raa jo­kais­ta 15 vuot­ta täyt­tä­nyt­tä koh­ti. Lie­nee kui­ten­kin maas­sam­me sa­to­ja­tu­han­sia ih­mi­siä, jot­ka ovat ihan rait­tii­ta.

Mitä voin an­taa vas­ti­neek­si syn­neis­tä­ni?

Matkaevääksi11.9.2019 6.54

Pro­feet­ta Mii­ka ky­se­li ai­ka­naan, mitä ih­mi­nen voi an­taa Ju­ma­lal­le, kel­paa­vat­ko hä­nel­le run­saat hy­vi­ty­suh­rit (Mii­ka 6:6–8). Ky­sy­mys liit­tyi it­sen­sä oi­ke­aan tun­te­mi­seen suh­tees­sa Ju­ma­laan ja toi­siin ih­mi­siin.

Ju­ma­la an­taa oi­ke­at sa­nat

Matkaevääksi4.9.2019 6.51

”Mitä minä osaan sa­noa!” käy mie­les­sä hä­tään­ty­nyt aja­tus. Olem­me var­mas­ti jo­kai­nen jos­kus jou­tu­neet ti­lan­tee­seen, jos­sa ei tie­dä mitä sa­noa. Ha­lu­ai­sim­me sa­noa jo­tain, mut­ta so­pi­via sa­no­ja ei tah­do löy­tyä.

Mitä si­sim­mäs­tä­ni löy­tyy?

Matkaevääksi31.8.2019 6.49

Jos­kus Raa­mat­tua lu­kies­sa nou­see ih­me­tys sii­tä, mik­si tämä on kir­joi­tet­tu, mitä hyö­tyä täs­tä on, mitä mat­ka­e­väs­tä täs­tä voi elä­mään­sä saa­da. Toki en ajat­te­le hyö­dyl­li­syy­den mit­ta­ri­na sitä, mitä minä täs­tä ym­mär­rän, kos­ka Raa­mat­tu on tu­han­sia vuo­sia van­ha kir­ja, ja sii­tä on ai­ko­jen saa­tos­sa saa­nut ku­kin vuo­rol­laan eväi­tä kil­voi­tuk­seen­sa.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 32 »
4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys