JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Minulta ei puutu mitään

Matkaevääksi10.4.2024 9.00

Kir­kol­lis­ta toi­mi­tus­ta en­nen käy­dään toi­mi­tus­kes­kus­te­lu. Toi­mi­tus­kes­kus­te­lus­sa pu­hu­taan toi­mi­tuk­sen tee­mas­ta: kas­tees­ta, avi­o­liit­toon vih­ki­mi­ses­tä tai hau­taan siu­naa­mi­ses­ta. Myös toi­mi­tuk­seen liit­ty­vis­tä jär­jes­te­lyis­tä pu­hu­taan. Mi­nul­la on ta­pa­na ky­syä, on­ko kirk­ko­kä­si­kir­jan kaa­vas­sa ole­vis­sa psal­mi­vaih­to­eh­dois­sa joku, joka eri­tyi­ses­ti pu­hut­te­lee. Kas­te­kaa­vas­ta ja avi­o­liit­toon vih­ki­mi­sen kaa­vas­ta toi­mi­tuk­seen va­li­tut psal­mit vaih­te­le­vat. Hau­taan siu­naa­mi­sen kaa­vas­ta psal­mik­si va­li­koi­tuu mil­tei ai­na psal­mi 23, joka al­kaa: ”Her­ra on mi­nun pai­me­ne­ni, ei mi­nul­ta mi­tään puu­tu.” Kos­ka seu­ra­kun­nas­sam­me hau­taan siu­naa­mi­sia on toi­mi­tuk­sis­ta eni­ten, on pai­menp­sal­mis­ta tul­lut mi­nul­le var­sin tut­tu.

Pixabay

Pixabay

Pääsiäinen – ilon ja voiton juhla

Matkaevääksi27.3.2024 6.00

Pää­si­äi­nen on ilon ja voi­ton juh­la. Sil­loin Ju­ma­lan an­ta­ma lu­paus syn­tien so­vit­ta­mi­ses­ta syn­tiin lan­gen­neel­le ih­mis­kun­nal­le saa täyt­ty­myk­sen. Jee­sus nou­see ylös kuol­leis­ta kol­man­te­na päi­vä­nä kir­joi­tus­ten mu­kaan. Syn­nin, kuo­le­man, ka­do­tuk­sen ja sie­lun­vi­hol­li­sen val­ta on voi­tet­tu ja ku­kis­tet­tu.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Rukouksen kohteena puhdas sydän

Matkaevääksi16.8.2023 10.35

Kau­niis­sa Sii­o­nin lau­lus­sa 202 on sa­maa tee­maa kuin tä­män teks­tin poh­ja­na ole­vas­sa psal­mi­kir­joi­tuk­ses­sa (Ps. 51:6–14).

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Kuunnelkaa torven ääntä

Matkaevääksi9.8.2023 8.30

Maan pääl­lä ol­les­saan Jee­sus ju­lis­ti hy­vää sa­no­maa ja kut­sui ih­mi­siä val­ta­kun­taan­sa. Sa­man teh­tä­vän hän jät­ti omil­le seu­raa­jil­leen ja ope­tus­lap­sil­leen. Ilo­sa­no­man ju­lis­ta­mi­nen ja Ju­ma­lan val­ta­kun­taan kut­su­mi­nen kuu­lu­vat jo­kai­sel­le us­ko­val­le. Raa­mat­tu ke­hot­taa kuun­te­le­maan tuo­ta kut­sua. ”Jos te tänä päi­vä­nä kuu­let­te hä­nen ää­nen­sä, äl­kää paa­dut­ta­ko sy­dän­tän­ne niin kuin sil­loin, kun nou­sit­te ka­pi­naan” (Hepr. 3:15). Sie­lun­vi­hol­li­nen tah­too tuo­da us­ko­mi­sen es­teek­si mo­nen­lai­sia asi­oi­ta. Je­re­mi­an kir­jas­sa Her­ra ke­hot­taa ot­ta­maan op­pia men­neis­tä ajois­ta. “Py­säh­ty­kää ja kat­so­kaa, min­ne olet­te me­nos­sa, ot­ta­kaa op­pia men­neis­tä ajois­ta! Va­lit­kaa oi­kea tie ja kul­ke­kaa sitä, niin löy­dät­te rau­han.” (Jer. 6:16.)

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Toisille eduksi ja kunniaksi

Matkaevääksi2.8.2023 6.00

Olet­te­ko kuul­leet...? Ar­vaa­pa, mitä näin. Olet­ko sinä tör­män­nyt kes­kus­te­lu­na­vauk­seen, jos­ta tih­kuu me­he­vä juo­ru? Asia on eh­kä ol­lut ker­to­jan kuu­le­ma tai nä­ke­mä, jos­sa joku muu on teh­nyt jo­ta­kin ky­see­na­lais­ta tai vää­rää. Eh­kä sel­lais­ta, jota hel­pos­ti kau­his­te­lee tai joka tun­tui­si epä­mu­ka­val­ta, jos it­se oli­si jou­tu­nut sa­man­lai­seen ti­lan­tee­seen kuin ta­ri­nan koh­de.

Valtteri Saukko

Valtteri Saukko

Jumalan sanan miekka paljastaa ja hoitaa

Matkaevääksi26.7.2023 10.00

Jo­kin ai­ka sit­ten kes­kus­te­lin nuor­ten kans­sa sek­su­aa­li­suu­teen liit­ty­vis­tä ky­sy­myk­sis­tä. Asi­at ovat ar­ka­luon­tei­sia ja kuu­lu­vat yk­si- tyi­se­lä­män pii­riin, mut­ta nii­tä kä­si­tel­lään roh­ke­as­ti ja rons­kis­ti me­di­as­sa ja so­mes­sa. Va­paa ja ra­joit­ta­ma­ton sek­su­aa­li­suus on saa­nut ja­lan­si­jaa myös kou­luo­pe­tuk­ses­sa, jo­ten ei ole ih­me, jos ai­he­pii­ri häm­men­tää us­ko­vai­sia nuo­ria.

kuva: haastateltavalta

kuva: haastateltavalta

Alku ja loppu

Matkaevääksi19.7.2023 8.30

A ja O, al­fa ja ome­ga – en­sim­mäi­nen ja vii­mei­nen, al­ku ja lop­pu. Nuo krei­kan kie­len sa­nat, jot­ka tar­koit­ta­vat aak­kos­ten en­sim­mäis­tä ja vii­meis­tä kir­jain­ta, ovat var­sin tun­ne­tut. Nii­tä on käy­tet­ty hy­vin mo­nis­sa asi­ayh­teyk­sis­sä fy­sii­kan mit­ta­yk­si­köis­tä tuo­te­merk­kei­hin. Raa­ma­tus­sa sa­nat viit­taa­vat Ju­ma­laan (Ilm 1:8).

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Tahdon puhua sinulle

Matkaevääksi5.7.2023 6.00

Tah­toi­sin pu­hua, mut­ta pel­kään epä­on­nis­tu­va­ni. Jos­kus sa­na­va­lin­ta­ni voi­vat es­tää tois­ta kuu­le­mas­ta ja myös pu­hu­mas­ta. Vie­raas­sa seu­ras­sa tai her­käs­tä asi­as­ta kes­kus­tel­ta­es­sa on hyvä yrit­tää aja­tel­la, et­tä kaik­ki osal­lis­tu­jat ovat ys­tä­viä ja asi­as­saan vil­pit­tö­miä. Tämä roh­kai­see avoi­muu­teen ja luo il­ma­pii­rin, jos­sa et­si­tään yh­teis­tä hy­vää, kuun­nel­laan, an­ne­taan ti­laa, pu­hu­taan tun­teis­ta, kes­ki­ty­tään asi­aan ja ol­laan ym­mär­tä­väi­siä. Kes­kus­te­lu­ti­lan­tei­den puo­les­ta on hyvä myös ru­koil­la, ”huo­kais­ta Ju­ma­lan puo­leen”.

Lukijan kuva/Raija

Lukijan kuva/Raija

Minä luotan sinun armoosi

Matkaevääksi28.6.2023 10.00

Daa­vid huo­kai­li psal­mis­saan: ”Kuin­ka kau­an huo­let pai­na­vat miel­tä­ni ja sy­dän­tä­ni jäy­tää tus­ka? Kuin­ka kau­an vi­hol­li­se­ni ovat voi­tol­la?” (Ps.13:3.) Voi­si­ko tämä ol­la si­nun psal­mi­si? Minä tun­nen sen jos­kus hy­vin­kin omak­se­ni.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Jumala on jättänyt todistuksen itsestään

Matkaevääksi21.6.2023 6.00

Ju­ma­lan luo­mis­työn ih­meet ovat taas mei­dän ihas­tel­ta­vi­nam­me. Pit­kän ja pi­me­än tal­ven jäl­keen luon­to on he­rän­nyt ku­kois­tuk­seen­sa, ja valo on voit­ta­nut pi­mey­den. Oli­si­ko tämä kaik­ki kau­neus mah­dol­lis­ta il­man Ju­ma­lan an­ta­maa uut­ta kas­vua ja ku­kois­tus­ta?

Usko palvelee rakkauden teoissa

Matkaevääksi7.6.2023 7.00

Mo­nil­le meis­tä lie­nee tut­tu ke­ho­tus men­nä mum­mon mök­kiin opet­te­le­maan tyy­ty­väi­syyt­tä elä­mään. Aja­tus juon­tu­nee sii­tä, et­tä nämä elä­mää näh­neet ja ko­ke­neet van­hem­mat ih­mi­set ovat op­pi­neet, mikä elä­mäs­sä on tär­ke­ää ja ar­vo­kas­ta. Vaik­ka ul­koi­nen asui­nym­pä­ris­tö ei eh­kä oli­si ny­ky­ai­kai­sin, heil­lä on usein sel­lais­ta tyy­ty­väi­syyt­tä, jos­ta voim­me op­pia. Riit­tä­vä ra­vin­to, vaa­te­tus, tur­va ja läm­pö, ja ter­veys­kin vie­lä koh­tuu­del­la toi­mi­va, niin kaik­ki on hy­vin.

Jumala ei tuomitse väärin

Matkaevääksi31.5.2023 9.25

Kak­si ih­mis­tä kes­kus­te­li kes­ke­nään. En­sim­mäi­nen ky­syi kuu­lu­mi­sia ja sai vas­tauk­sen: ”Mi­nul­la ei ole mi­tään hä­tää, kaik­ki on ajal­li­ses­ti hy­vin, yk­si­tyi­ses­ti ja yh­teis­kun­nas­sa.” Ky­sy­jä jat­koi: ”Mi­ten on us­ko­mi­sen ja ian­kaik­ki­suu­sa­si­oi­den kans­sa?” Toi­nen vas­ta­si jäl­leen: ”Ei ole mi­tään hä­tää.”

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »
18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys