JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 37 »

Kun­nia kuu­luu Ju­ma­lal­le

Matkaevääksi20.1.2021 8.00

Ur­hei­lus­sa par­haat kil­pai­li­jat pal­ki­taan yleen­sä mi­ta­leil­la ja po­kaa­leil­la. Kan­sain­vä­li­sis­sä ar­vo­kil­pai­luis­sa voit­ta­jan kun­ni­ak­si soi­te­taan kan­sal­lis­lau­lu, ja li­put ve­de­tään sal­koi­hin. Me­nes­ty­jät saa­vat suur­ta kun­ni­aa, ja tuot­ta­vat sitä myös omil­le ko­ti­mail­leen.

A.-L.S.

A.-L.S.

Us­ko an­taa ai­heen kii­tok­seen

Matkaevääksi13.1.2021 7.30

Vuo­den vaih­tu­es­sa muis­tel­laan usein edel­li­sen vuo­den ta­pah­tu­mia ja en­na­koi­daan tu­le­vaa vuot­ta. Mitä on ta­pah­tu­nut ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na? Mil­lai­sia kii­tok­sen ai­hei­ta päät­ty­nee­seen vuo­teen on si­säl­ty­nyt? Muis­tam­me­ko kiit­tää Ju­ma­laa saa­mas­tam­me hy­väs­tä?

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Valo voit­taa pi­mey­den

Matkaevääksi30.12.2020 6.10

Valo ja pi­meys ovat vas­ta­koh­ta­pa­ri, joka esi­tel­lään jo Raa­ma­tun al­ku­sa­nois­sa. Raa­mat­tua voi­daan lu­kea ku­vauk­se­na va­lon ja pi­mey­den tais­te­lus­ta, joka päät­tyy tai­vaal­li­ses­sa Je­ru­sa­le­mis­sa lois­ta­van kirk­kau­den voit­toon. Se on sa­mal­la ku­vaus­ta Ju­ma­lan kan­san elä­mäs­tä, jos­sa maal­li­nen ja hen­gel­li­nen to­del­li­suus li­mit­ty­vät toi­siin­sa.

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Jee­suk­sen syn­ty­mä vah­vis­taa toi­voa

Matkaevääksi16.12.2020 7.00

Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­ti, et­tä Jee­sus tuli vah­vis­ta­maan isil­le an­ne­tut lu­pauk­set osoit­taak­seen, et­tä Ju­ma­la py­syy sa­nas­saan (Room. 15:8–13). Jee­suk­ses­sa täyt­tyi­vät Van­han tes­ta­men­tin ajan us­ko­vai­sil­le an­ne­tut lu­pauk­set Mes­si­aas­ta, joka tu­lee va­paut­ta­maan kan­san­sa or­juu­des­ta eli syn­nin val­las­ta ja murs­kaa­maan käär­meen eli sie­lun­vi­hol­li­sen val­lan. Jee­sus it­se sa­noi, et­tei hän tul­lut ku­mo­a­maan kir­joi­tuk­sia vaan to­teut­ta­maan ne (Matt. 5:17).

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Evan­ke­liu­mi ker­too Ju­ma­lan sa­lai­suu­den

Matkaevääksi9.12.2020 7.30

Lap­se­na mi­nua kiin­nos­ti­vat seik­kai­lu­kir­jat. Eri­tyi­sen kiin­nos­ta­via oli­vat Enid Bly­to­nin Vii­sik­ko- ja Sa­lai­suus-kir­jat. Niis­sä tai­ta­vat lap­siet­si­vät rat­kai­si­vat mo­nen­lai­sia sa­lai­suuk­sia eli mys­tee­rei­tä. Eri­tyi­ses­ti mie­leen jäi, et­tä ret­kil­le pa­kat­tiin usein mu­kaan kak­ku­ja ja va­nuk­kai­ta. Oli­pa heil­lä eri­no­mai­sia mat­ka­e­väi­tä!

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Her­ran huo­nees­sa jo­kai­nen pal­ve­lee lah­joil­laan

Matkaevääksi7.12.2020 10.00

En­nen it­se­pal­ve­lu­myy­mä­löi­tä kau­pois­sa oli myy­jiä, jot­ka luo­vut­ti­vat asi­ak­kail­le näi­den pyy­tä­mät ta­va­rat. Myy­jät oli ope­tet­tu ky­sy­mään ”kuin­ka voin pal­vel­la?”. Työn­te­ki­jä il­mai­si näin ha­lun­sa pal­vel­la asi­a­kas­ta.

A.-L. S.

A.-L. S.

On hyvä py­säh­tyä ja le­vä­tä

Matkaevääksi2.12.2020 7.00

Lap­se­na saat­toi suo­ras­taan pe­lot­taa, kun ajat­te­li et­tä Tai­vaan Isä nä­kee kaik­ki­al­le, vaik­ka oli­sim­me pii­los­sa pi­me­äs­sä huo­nees­sa. Tuol­lai­seen pel­koon saat­taa vai­kut­taa se, jos ko­kee omas­sa­tun­nos­saan, et­tä on toi­mi­nut vää­rin ja oma­tun­to kol­kut­taa.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Rau­han ja ilon vies­te­jä

Matkaevääksi25.11.2020 7.30

Isä­ni yk­sik­köön tuli 30. maa­lis­kuu­ta 1940 kel­lo 9 pu­he­lin­sa­no­ma. Rau­ha oli sol­mit­tu Suo­men ja Neu­vos­to­lii­ton vä­lil­lä.

Ju­ma­lan kan­sa pe­las­tuu

Matkaevääksi18.11.2020 9.15

Kirk­ko­vuo­den pää­tös ja Kris­tuk­sen ku­nin­kuu­den sun­nun­tai on kä­sil­lä. Ju­ma­la on kaik­ki­val­ti­as, ku­nin­kait­ten ku­nin­gas ja her­ro­jen her­ra. Lo­pun ajal­la hä­nen kan­san­sa viet­tää hä­nen val­ta­kun­tan­sa lo­pul­lis­ta voi­ton­juh­laa. Mikä on tämä val­ta­kun­ta ja mis­tä voi­tos­ta on ky­sy­mys?

Ra­kas­ta­va koh­taa­mi­nen roh­kai­see

Matkaevääksi11.11.2020 6.15

Pu­he­lin vä­räh­tää tas­kus­sa saa­pu­neen vies­tin mer­kik­si. Sana “tsemp­piä” ja peu­ka­lon kuva roh­kai­se­vat. Tie­dän, et­tä mi­nua muis­te­taan ja roh­kais­taan. En ole yk­sin.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 37 »
22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.