JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Valtteri Saukko

Valtteri Saukko

Jumalan tahdon mukainen elämä

Matkaevääksi26.6.2024 9.45

Paa­va­lin nuo­ri työ­to­ve­ri Ti­mo­teus kas­voi kreik­ka­lai­sen isän ja juu­ta­laisk­ris­ti­tyn äi­din, Eu­ni­ken, ko­dis­sa. Hä­nen iso­äi­tin­sä Loo­is oli myös kris­tit­ty. Ti­mo­teus oli jo nuo­res­ta as­ti op­pi­nut py­hät kir­joi­tuk­set. Ne an­toi­vat hä­nel­le ym­mär­ryk­sen sii­tä, et­tä vain us­ko­mal­la Kris­tuk­seen Jee­suk­seen hän pe­las­tuu. Paa­va­li kiit­ti kyy­ne­lien kera us­ko­vai­sen äi­din ja iso­äi­din vil­pi­tön­tä us­koa ja kas­va­tus­työ­tä. Hän oli var­ma, et­tä sama us­ko oli myös Ti­mo­teuk­ses­sa.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Pyrkikäämme vahvistamaan toisiamme

Matkaevääksi19.6.2024 14.00

Ih­mis­ten kes­ken tu­lee sil­loin täl­löin eri­mie­li­syyk­siä. Nii­tä saat­taa tul­la esi­mer­kik­si ka­ve­rus­ten tai per­heen­jä­sen­ten kes­ken. Eri­mie­li­syy­det voi­vat ol­la pie­niä tai suu­ria. Pie­net eri­mie­li­syy­det saa usein hel­pos­ti so­vit­tua ja unoh­det­tua, suu­ret eri­mie­li­syy­det vaa­ti­vat pal­jon ar­mol­li­suut­ta ja an­teek­si­an­toa. Eri­tyi­sen ras­kaal­ta eri­mie­li­syy­det tun­tu­vat sil­loin, jos nii­tä on us­ko­na­si­ois­ta Ju­ma­lan las­ten vä­lil­lä. Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa on ni­mit­täin ole­muk­sel­li­ses­ti läs­nä van­hurs­kaus, rau­ha ja ilo.

1 2 3 4 ... 15 »

Ihminen pelastuu armosta

Matkaevääksi12.6.2024 6.00

Mi­tään ei saa il­mai­sek­si. Tä­män ar­kie­lä­män to­si­a­si­an voi ko­kea päi­vit­täin. Kaup­po­jen hyl­lyt ovat täyn­nä ta­va­raa, mut­ta il­man ra­haa ei pää­se naut­ti­maan ha­lu­a­mas­taan tuot­tees­ta. Myös ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen vaa­tii usein vai­van­nä­köä, aher­ta­mis­ta ja jopa puur­ta­mis­ta.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Pelkkä kuuntelu ei pelasta

Matkaevääksi5.6.2024 6.00

Ih­mi­sen ais­tit ovat Ju­ma­lan an­ta­ma lah­ja, joka kos­ket­taa ih­mis­tä ko­ko­nais­val­tai­ses­ti. Tä­män päi­vän työ­e­lä­mäs­sä ko­ros­te­taan hy­vän esi­hen­ki­lön yh­te­nä tär­ke­ä­nä omi­nai­suu­te­na kuun­te­le­mi­sen lah­jaa. Kuun­te­le­mi­nen ja kuu­le­mi­nen on tär­ke­ää tä­män ajan työ­e­lä­mäs­sä ja elä­mäs­sä yleen­sä­kin.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Yhteys Jeesukseen avaa taivaan

Matkaevääksi29.5.2024 6.00

Kä­vim­me juu­ri rip­pi­kou­lu­lais­ten kans­sa hau­taus­maal­la. Vie­rai­lu liit­tyi op­pi­tun­ti­ai­hee­seen ”kuo­le­ma ja ylös­nou­se­mus”. Hau­ta­ki­vis­tä näki, mi­ten joku oli syn­ty­nyt ja kuol­lut sa­ma­na päi­vä­nä, joku elä­nyt vii­si päi­vää tai muu­ta­man vuo­den ja joku taas liki sa­ta­vuo­ti­aak­si.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Herran siunaus kantaa

Matkaevääksi22.5.2024 6.00

Ru­koi­lem­me usein Ju­ma­lan siu­naus­ta ajal­li­sil­le hank­keil­le ja asi­oil­le. Näin on hyvä ja oi­kein ru­koil­la, sil­lä kaik­ki ajal­li­set tar­peet ovat Ju­ma­lan siu­nauk­sen va­ras­sa.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Helluntain kieli-ihme yhdisti sydämet

Matkaevääksi15.5.2024 10.00

Raa­ma­tun alus­sa ker­ro­taan kiel­ten syn­nys­tä. Vie­lä Noo­an jäl­keen kaik­ki pu­hui­vat sa­maa kiel­tä kes­ke­nään.

A.-L.S.

A.-L.S.

Viisaus rakentaa rauhaa ja rakkautta

Matkaevääksi8.5.2024 10.00

Mil­lai­nen on vii­sas ih­mi­nen? Mo­nien mei­dän mie­les­tä hä­nen ei tar­vit­se ol­la huip­pu­ä­ly­käs, vaan en­nem­min­kin sel­lai­nen, jol­la on sy­dän pai­kal­laan. Vii­sas ih­mi­nen ei vält­tä­mät­tä edes tie­dos­ta ole­van­sa vii­sas; vii­saus vain il­me­nee hä­nes­sä Ju­ma­lan lah­ja­na.

Vanhurskaan rukous on voimallinen

Matkaevääksi1.5.2024 6.00

Mil­loin muis­tat ru­koil­lee­si? Tun­sit­ko kii­tol­li­suut­ta? Oli­ko si­nul­la hätä tai pel­ko? Olit­ko uu­den edes­sä epä­tie­toi­nen? Ha­lu­sit­ko ru­koil­la ys­tä­vä­si puo­les­ta?

Jumalan rakkaus on armoa ja totuutta

Matkaevääksi24.4.2024 6.00

Olem­me saa­neet elää pää­si­äi­sen suur­ta juh­la-ai­kaa. Pää­si­äi­se­nä muis­te­lem­me Ju­ma­lan ää­re­tön­tä rak­kaut­ta ja ar­moa mei­tä syn­ti­siä ih­mi­siä koh­taan. Rak­kau­des­saan Ju­ma­la an­toi ai­no­an poi­kan­sa syn­tyä maan pääl­le elä­mään ih­mi­se­nä ja täyt­tä­mään Ju­ma­lan suu­ren pe­las­tus­suun­ni­tel­man. En­sim­mäi­sen ih­mis­pa­rin lan­kee­mus oli suis­ta­nut ih­mi­sen kuo­le­man al­le, pois Ju­ma­lan yh­tey­des­tä. Tä­män yh­tey­den Jee­sus kor­ja­si pää­si­äi­se­nä, kun hän kuo­li mei­dän syn­tiem­me täh­den, vuo­dat­ti ve­ren­sä, jot­ta meil­lä oli­si pe­las­tus. Ylös­nou­se­muk­sel­laan Jee­sus voit­ti myös kuo­le­man val­lan.

Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten korjaavat

Matkaevääksi17.4.2024 9.15

Psal­mi 126 si­joit­tuu to­den­nä­köi­ses­ti Ba­by­lo­ni­an pak­ko­siir­to­lai­suu­den jäl­kei­seen ai­kaan. Muis­tel­tiin ai­kaa, kun kyy­ne­leet vir­ta­si­vat Baa­be­lin vir­tain ran­nal­la. Siel­lä ikä­vöi­tiin va­pau­den ai­kaa omas­sa maas­sa ja ju­ma­lan­pal­ve­lus­me­no­ja Je­ru­sa­le­min temp­pe­lis­sä. Pak­ko­siir­to­lai­suu­des­ta va­pau­tu­mi­nen oli to­teu­tu­nut, mut­ta tu­le­vai­suus ei ol­lut­kaan niin va­loi­sa kuin mitä oli odo­tet­tu.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Minulta ei puutu mitään

Matkaevääksi10.4.2024 9.00

Kir­kol­lis­ta toi­mi­tus­ta en­nen käy­dään toi­mi­tus­kes­kus­te­lu. Toi­mi­tus­kes­kus­te­lus­sa pu­hu­taan toi­mi­tuk­sen tee­mas­ta: kas­tees­ta, avi­o­liit­toon vih­ki­mi­ses­tä tai hau­taan siu­naa­mi­ses­ta. Myös toi­mi­tuk­seen liit­ty­vis­tä jär­jes­te­lyis­tä pu­hu­taan. Mi­nul­la on ta­pa­na ky­syä, on­ko kirk­ko­kä­si­kir­jan kaa­vas­sa ole­vis­sa psal­mi­vaih­to­eh­dois­sa joku, joka eri­tyi­ses­ti pu­hut­te­lee. Kas­te­kaa­vas­ta ja avi­o­liit­toon vih­ki­mi­sen kaa­vas­ta toi­mi­tuk­seen va­li­tut psal­mit vaih­te­le­vat. Hau­taan siu­naa­mi­sen kaa­vas­ta psal­mik­si va­li­koi­tuu mil­tei ai­na psal­mi 23, joka al­kaa: ”Her­ra on mi­nun pai­me­ne­ni, ei mi­nul­ta mi­tään puu­tu.” Kos­ka seu­ra­kun­nas­sam­me hau­taan siu­naa­mi­sia on toi­mi­tuk­sis­ta eni­ten, on pai­menp­sal­mis­ta tul­lut mi­nul­le var­sin tut­tu.

1 2 3 4 ... 15 »
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys