JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 39 »

Her­ran kirk­kaus hoh­taa riip­pu­mat­ta ajan vai­heis­ta

Matkaevääksi5.1.2022 10.50

Olet­ko jos­kus val­vo­nut koko yön ja odot­ta­nut aa­mun koit­ta­mis­ta? Omal­la koh­dal­la­ni mie­leen tu­lee mo­nen­lai­sia val­vot­tu­ja öi­tä, ku­ten nii­tä, jol­loin lap­si on val­vot­ta­nut. Sil­loin olen seu­ran­nut lä­hes epä­toi­voi­se­na kel­lon kul­kua ja miet­ti­nyt, mi­ten jak­san seu­raa­va­na päi­vä­nä mel­kein unet­to­man yön jäl­keen.

Jou­lu­na odo­tus täyt­tyy

Matkaevääksi22.12.2021 6.00

Jou­luun la­tau­tuu pal­jon odo­tuk­sia. Joku odot­taa yh­teis­tä ai­kaa lä­heis­ten kans­sa, toi­nen rau­hoit­tu­mis­ta it­sek­seen jou­lun sa­no­man ää­rel­le. Moni kai­paa jou­lu­kuus­ta ja mui­ta ko­ris­tei­ta, mu­siik­kia, ruo­kia, eh­kä tal­vis­ta mai­se­maa. Lap­set odot­ta­vat ja jän­nit­tä­vät usein jou­lu­lah­jo­ja.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Luot­ta­muk­sen ar­voi­nen pal­ve­li­ja

Matkaevääksi8.12.2021 10.00

Kun työn­te­ki­jä tai yrit­tä­jä suo­rit­taa teh­tä­vän­sä so­pi­muk­sen mu­kai­ses­ti, huo­lel­li­ses­ti ja ajal­laan, hän on esi­mie­hen­sä ja asi­ak­kaan­sa luot­ta­muk­sen ar­voi­nen.

Jee­sus luo rau­han

Matkaevääksi1.12.2021 9.50

Suo­mes­sa on elet­ty poik­keuk­sel­li­sen pit­kää rau­han ai­kaa. Suu­rin osa täl­lä het­kel­lä elos­sa ole­vis­ta suo­ma­lai­sis­ta ei ole ko­ke­nut elä­mäs­sään so­taa. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta ovat kui­ten­kin muis­tis­sa kan­sa­kun­nan lä­hi­his­to­ri­a­na ja lä­heis­ten ko­ke­muk­si­na. Myös use­at maa­ham­me muut­ta­neet ovat elä­neet so­dan kes­kel­lä.

Kun­ni­an ku­nin­gas tu­lee ker­ran lois­tos­saan

Matkaevääksi24.11.2021 6.00

Kun vi­ras­sa ole­vat ku­nin­kaat vie­rai­le­vat kan­san­sa kes­kel­lä, pal­jon vä­keä ko­koon­tuu seu­raa­maan ta­pah­tu­maa. Usein maas­sa on pu­nai­nen mat­to, jota pit­kin ku­nin­gas seu­ru­ei­neen kä­ve­lee.

”Si­nun kan­sa­si pe­las­tuu”

Matkaevääksi17.11.2021 7.00

Aja­tus vii­mei­ses­tä tuo­mi­os­ta on ih­mis­kun­nal­le van­ha tut­tu. Har­va meis­tä on vält­ty­nyt poh­ti­mas­ta sitä sy­dä­mes­sään, mie­les­sään ja omas­sa­tun­nos­saan. Eri­lai­sis­sa koh­taa­mi­sis­sa ja kes­kus­te­luis­sa tör­määm­me mo­niin kä­si­tyk­siin vii­mei­sen tuo­mi­on to­teu­tu­mi­ses­ta. Jot­kut kiel­tä­vät koko aja­tuk­sen, toi­set ar­vaa­vat lop­pu­tu­lok­sen jo en­nal­ta ja kol­man­net miet­ti­vät omaa tai lä­hei­sen­sä koh­ta­loa.

Va­lon lap­sel­le Her­ran päi­vä tuo pe­las­tuk­sen

Matkaevääksi10.11.2021 6.00

Luon­nol­li­seen vuo­den kier­toon kuu­lu­vat eri­lai­set vuo­de­na­jat, jot­ka meil­lä Suo­mes­sa poik­ke­a­vat pal­jon toi­sis­taan. Läm­pö­ti­la­e­ro­kin kyl­mim­pien ja läm­pi­mim­pien päi­vien vä­lil­lä voi ol­la yli 60 as­tet­ta.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Yö­tä ei enää ole

Matkaevääksi3.11.2021 10.00

Sain omas­sa työs­sä­ni seu­ra­kun­nan kant­to­ri­na teh­tä­väk­si pi­tää op­pi­tun­nin ai­hees­ta maa­il­man syn­ty. Luim­me Raa­ma­tun alus­ta Her­ran sa­naa, kuin­ka oli pi­me­ää ja Ju­ma­la loi sa­nal­laan val­keu­den.

Sa­vi­as­ti­ois­sa nä­kyy Ju­ma­lan voi­ma

Matkaevääksi27.10.2021 6.00

Mi­kä­hän sii­nä on, kun ar­jen kes­kel­lä löy­dän it­se­ni tois­tu­vas­ti tur­me­luk­ses­sa? Jos­kus tur­me­lus liit­tyy sii­hen, et­tä kans­saih­mi­set ei­vät ole toi­mi­neet toi­vo­mal­la­ni ta­val­la. Toi­si­naan taas miel­tä apeut­taa se, et­tä Ju­ma­la ei ole joh­dat­ta­nut asi­oi­ta ja elä­mää­ni toi­vo­mal­la­ni ta­val­la.

Kuu­li­ai­suu­teen kät­key­tyy siu­naus

Matkaevääksi20.10.2021 9.15

Is­tum­me keit­ti­ön pöy­dän ää­res­sä ja kuun­te­lem­me van­hus­ten muis­to­jen sä­vyt­tä­mää ta­ri­noin­tia. Vä­lil­lä hy­vin in­nos­tu­nee­na ja vä­lil­lä muis­toi­hin vai­pu­nei­na he muis­te­le­vat elä­mään­sä ja eri­tyi­ses­ti ar­jen pie­niä ih­mei­tä. Elä­män­vai­hei­siin mah­tuu niin suu­ria ilo­ja kuin myös huol­ten ja su­run täyt­tä­miä vai­hei­ta. Kai­kes­sa ku­vas­tuu Ju­ma­lan ih­meel­li­nen joh­da­tus.

1 2 3 4 ... 39 »
29.1.2022

Kun huu­dat hä­nel­tä apua, hän ar­mah­taa, hän kuu­lee ja vas­taa si­nul­le. Jes. 30:19

Viikon kysymys