JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Minulta ei puutu mitään

Matkaevääksi10.4.2024 9.00

Kir­kol­lis­ta toi­mi­tus­ta en­nen käy­dään toi­mi­tus­kes­kus­te­lu. Toi­mi­tus­kes­kus­te­lus­sa pu­hu­taan toi­mi­tuk­sen tee­mas­ta: kas­tees­ta, avi­o­liit­toon vih­ki­mi­ses­tä tai hau­taan siu­naa­mi­ses­ta. Myös toi­mi­tuk­seen liit­ty­vis­tä jär­jes­te­lyis­tä pu­hu­taan. Mi­nul­la on ta­pa­na ky­syä, on­ko kirk­ko­kä­si­kir­jan kaa­vas­sa ole­vis­sa psal­mi­vaih­to­eh­dois­sa joku, joka eri­tyi­ses­ti pu­hut­te­lee. Kas­te­kaa­vas­ta ja avi­o­liit­toon vih­ki­mi­sen kaa­vas­ta toi­mi­tuk­seen va­li­tut psal­mit vaih­te­le­vat. Hau­taan siu­naa­mi­sen kaa­vas­ta psal­mik­si va­li­koi­tuu mil­tei ai­na psal­mi 23, joka al­kaa: ”Her­ra on mi­nun pai­me­ne­ni, ei mi­nul­ta mi­tään puu­tu.” Kos­ka seu­ra­kun­nas­sam­me hau­taan siu­naa­mi­sia on toi­mi­tuk­sis­ta eni­ten, on pai­menp­sal­mis­ta tul­lut mi­nul­le var­sin tut­tu.

Pixabay

Pixabay

Pääsiäinen – ilon ja voiton juhla

Matkaevääksi27.3.2024 6.00

Pää­si­äi­nen on ilon ja voi­ton juh­la. Sil­loin Ju­ma­lan an­ta­ma lu­paus syn­tien so­vit­ta­mi­ses­ta syn­tiin lan­gen­neel­le ih­mis­kun­nal­le saa täyt­ty­myk­sen. Jee­sus nou­see ylös kuol­leis­ta kol­man­te­na päi­vä­nä kir­joi­tus­ten mu­kaan. Syn­nin, kuo­le­man, ka­do­tuk­sen ja sie­lun­vi­hol­li­sen val­ta on voi­tet­tu ja ku­kis­tet­tu.

1 2 3 4 ... 15 »

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

”Nöyränä aasilla ratsastaen”

Matkaevääksi20.3.2024 7.00

Pal­mu­sun­nun­tain Sa­ka­ri­aan kir­jan teks­ti ker­too Jee­suk­sen rat­sas­ta­van Je­ru­sa­le­miin nöy­rä­nä ja voit­toi­sa­na Ku­nin­kaa­na, joka so­vi­tus­työn­sä an­si­os­ta tu­ho­aa so­ta­vau­nut ja -jou­set. Teks­ti ker­too: ”Hän ju­lis­taa kan­soil­le rau­haa, hä­nen val­tan­sa ulot­tuu me­res­tä me­reen, Euf­ra­tis­ta maan ää­riin as­ti” (Sak. 9:10).

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Tarvitsemme Jumalaa ja toisiamme

Matkaevääksi13.3.2024 10.00

Au­tol­la ajel­les­sa tu­lee kuun­nel­tua ra­di­on kes­kus­te­luoh­jel­mia. Kuun­te­lin äs­ken erään men­nei­nä vuo­si­kym­me­ni­nä kan­sa­lai­sil­le tu­tuk­si tul­leen ra­di­op­sy­ko­lo­gin haas­tat­te­lua. Hän poh­ti, mi­ten meil­lä jo­kai­sel­la on oma minä ja mi­ten elä­män rik­kaus syn­tyy sii­tä, kun oma mi­nuus koh­taa toi­sen ih­mi­sen ja syn­tyy ”me”.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Jeesus on uskon alkaja ja päättäjä

Matkaevääksi6.3.2024 7.00

Ih­mi­sen elä­mää ku­va­taan usein mat­ka­na, joka al­kaa syn­ty­mäs­tä ja päät­tyy kuo­le­maan. Ju­ma­la loi ih­mi­sen ku­vak­seen ian­kaik­ki­suut­ta var­ten. Ih­mi­sen ajal­li­nen ruu­mis kuo­lee, mut­ta hen­ki pa­laa Ju­ma­lan luok­se.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Raamattu opastaa oikean suunnan valitsemisessa

Matkaevääksi28.2.2024 9.00

Muis­tan opis­ke­lu­a­jal­ta­ni, mi­ten Hel­sin­gin kau­pun­gin alue tuli mi­nul­le pala pa­lal­ta tu­tuk­si. Mi­nul­la oli pal­jon om­pe­lu­seu­ra­vuo­ro­ja, raa­mat­tu­luok­kia tai mui­ta syi­tä men­nä en­nes­tään tun­te­mat­to­miin osoit­tei­siin. Lii­kuin pol­ku­pyö­räl­lä.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Koettelemukset kasvattavat kestävyyttä

Matkaevääksi21.2.2024 5.00

Jos omis­taa kir­sik­ka­puun ja ha­lu­aa saa­da run­saan sa­don, on vii­sas­ta jät­tää kir­si­kan­ku­kat ja kyp­sy­vät he­del­mät rau­haan. Ku­kis­ta ei kan­na­ta pyyh­kiä pö­ly­jä ei­kä kyp­sy­viin he­del­miin pis­tää suo­raan ra­vin­tei­ta. Jos näin toi­mi­sim­me, sato saat­tai­si jää­dä kyp­sy­mät­tä. Kir­sik­ka­puun hoi­to kä­vi­si myös ää­rim­mäi­sen ras­kaak­si.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Synti johtaa eroon Jumalasta

Matkaevääksi14.2.2024 7.00

Olin poi­ka­se­na mat­kan­nut yk­sin pol­ku­pyö­räl­lä Mik­ke­lis­tä Reis­jär­ven maa­kun­nal­lis­ten seu­ro­jen kaut­ta Iva­lon ke­sä­seu­roi­hin. Mat­ka oli haas­ta­va. Säät ko­et­te­li­vat. Tun­sin erä­maa­tai­pa­leil­la yk­si­näi­syyt­tä.

Minna Impola

Minna Impola

Kääntykää, niin saatte elää

Matkaevääksi7.2.2024 10.00

Hese­kie­lin kir­jas­sa pro­feet­ta saar­naa voi­ma­kas­ta pa­ran­nus­saar­naa Is­ra­e­lin kan­sal­le: ”Kään­ty­kää, luo­pu­kaa syn­neis­tän­ne, et­tei syyl­li­syys oli­si uh­ka­na yl­län­ne!” (Hes. 18:30.) He­se­kiel oli näh­nyt is­ra­e­li­lais­ten vää­rät teot, ja hän pyr­ki he­rät­tä­mään hei­dän tun­to­aan, jot­ta he te­ki­si­vät pa­ran­nuk­sen.

Esko Vanhala

Esko Vanhala

”Teillä on valo, uskokaa valoon”

Matkaevääksi31.1.2024 10.00

Syn­tiin­lan­kee­mus on nou­dat­ta­nut sa­maa kaa­vaa ai­ko­jen alus­ta läh­tien. Sie­lun­vi­hol­li­nen kiu­sa­si en­sim­mäis­tä ih­mis­pa­ria, joka epäi­li Ju­ma­lan sa­naa: ”On­ko Ju­ma­la to­del­la sa­no­nut niin?” (1. Moos. 3:1).

Vuorilinnassa on turvallista

Matkaevääksi24.1.2024 7.00

Mikä tuo si­nul­le tur­vaa täs­sä elä­mäs­sä? Mo­nia täs­sä maa­il­mas­sa ta­pah­tu­via asi­oi­ta pys­ty­tään en­na­koi­maan. Pys­tym­me ar­vi­oi­maan, mikä on eri ta­pah­tu­mien to­den­nä­köi­syys. Tie­däm­me usein, mitä eri va­lin­nois­tam­me to­den­nä­köi­ses­ti seu­raa pi­dem­mäl­lä tai ly­hy­em­mäl­lä ajan­jak­sol­la. Ih­mi­sel­le tuo tur­val­li­suu­den tun­net­ta muun mu­as­sa se, et­tä tie­tää mitä on ta­pah­tu­mas­sa ja voi va­rau­tua myön­tei­siin ja kiel­tei­siin ta­pah­tu­miin.

H.H.

H.H.

Kristus tuo lohdutuksen

Matkaevääksi17.1.2024 9.00

Jo­kai­nen meis­tä tar­vit­see loh­du­tus­ta – eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun ra­kas lä­hei­nen on kuol­lut. Em­me odo­ta su­run kes­kel­lä lä­him­mäi­sil­tä mo­nia sa­no­ja. Riit­tä­vä osa­not­to su­ruun on läm­min kä­den­pu­ris­tus ja sa­nat: ”Ha­lu­an muis­taa si­nua.” Su­re­va odot­taa, et­tä hän­tä kuun­nel­laan su­run kes­kel­lä.

1 2 3 4 ... 15 »
18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys