JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Verkkovakiot

YH­TEYS­TIE­DOT

Verkkovakiot

Juttua muokattu:

21.10. 16:07
20201021160753

Päi­vä­mies

Ki­vi­har­jun­lenk­ki 7

90220 Ou­lu

Huom! Jos asi­a­si kos­kee Päi­vä­mies-leh­den ti­laus­ta tai osoit­teen­muu­tos­ta, ota yh­teyt­tä Päi­vä­mie­hen ti­laa­ja­pal­ve­luun: ti­laa­ja­pal­ve­lu@srk.fi tai 040 558 3972.

Toi­mi­tus

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tuk­sen hen­ki­lö­koh­tai­set säh­kö­pos­ti­o­soit­teet: etu­ni­mi.su­ku­ni­mi@srk.fi

Verk­ko­toi­mi­tus: verk­ko­toi­mi­tus@srk.fi

Print­ti­toi­mi­tus: pm.toi­mi­tus@srk.fi

Il­moi­tuk­set: pm.il­moi­tuk­set@srk.fi

Ja­ke­lu­häi­ri­öt: ti­laa­ja­pal­ve­lu@srk.fi, 040 558 3972


Pää­toi­mit­ta­ja Har­ri Vä­hä­jylk­kä, p. 044 717 3814

Toi­mi­tus­pääl­lik­kö Kat­ri Iso­pah­ka­la, p. 044 792 2116

Verk­ko­toi­mit­ta­ja Han­na Kal­lun­ki

Toi­mit­ta­ja Päi­vi Mar­ti­kai­nen, p. 040 660 4441

Toi­mit­ta­ja Sirk­ka Leh­to, p.044 706 7057

Toi­mit­ta­ja Ee­va Tii­ro­la, p. 044 534 4507

Toi­mit­ta­ja Mil­la Kan­gas, p. 040 676 6339

Toi­mit­ta­ja Hel­mi Yr­jä­nä

Il­moi­tus­sih­tee­ri Sis­ko-Lii­sa Kar­si­kas, p. 040 766 8257


Päi­vä­mie­hen leh­ti­a­vus­ta­jat

SRK:n työn­te­ki­jöi­den yh­teys­tie­dot

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.