JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 157 »
Kuopion ja ympäristön Rauhanyhdistyksen toimitalon piha oli 29. maaliskuuta seurojen aikaan tyhjä. Seurat järjestetään poikkeusolojen vuoksi nettiseuroina.

Kuopion ja ympäristön Rauhanyhdistyksen toimitalon piha oli 29. maaliskuuta seurojen aikaan tyhjä. Seurat järjestetään poikkeusolojen vuoksi nettiseuroina.

Sirpa Manninen

Kuopion ja ympäristön Rauhanyhdistyksen toimitalon piha oli 29. maaliskuuta seurojen aikaan tyhjä. Seurat järjestetään poikkeusolojen vuoksi nettiseuroina.

Kuopion ja ympäristön Rauhanyhdistyksen toimitalon piha oli 29. maaliskuuta seurojen aikaan tyhjä. Seurat järjestetään poikkeusolojen vuoksi nettiseuroina.

Sirpa Manninen

Tois­ten huo­mi­oi­mi­nen nou­si esiin Kuo­pi­on net­ti­seu­rois­sa – "Muis­te­taan eri­tyi­ses­ti nyt toi­si­am­me"

Uutiset2.4.2020 6.35

Li­vest­ree­maus? Mo­bi­le­Pay- tai verk­ko­pank­ki­ko­leh­ti vir­ren ai­ka­na? Ää­ni­a­se­tuk­set va­ki­ok­si? Kuo­pi­on seu­ra­jär­jes­tä­jät poh­ti­vat net­ti­seu­ro­jen jäl­keen ke­hi­ty­si­de­oi­ta seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­seen poik­keu­sai­ka­na.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Kir­kon per­he­neu­von­ta tar­jo­aa mak­su­ton­ta apua myös poik­keu­sai­ka­na

Uutiset1.4.2020 6.15

Kir­kon per­he­neu­von­ta tar­jo­aa apua myös tänä poik­keu­sai­ka­na – pää­sään­töi­ses­ti etäyh­teyk­sien vä­li­tyk­sel­lä. Näin työ voi jat­kua jo en­nes­tään asi­ak­kai­na ole­vien pa­rien ja per­hei­den kans­sa. Myös uu­det asi­ak­kaat voi­vat ha­kea apua pa­ri­suh­teen ja per­heen vai­keuk­siin.

Verk­ko­kau­pas­ta saa pie­net pa­ke­tit suo­raan omaan pos­ti­laa­tik­koon

Uutiset31.3.2020 6.20

Tie­sit­kö, et­tä kun ti­laat SRK:n verk­ko­kau­pas­ta, pie­ni­ko­koi­set pa­ke­tit lä­he­te­tään suo­raan vas­taa­not­ta­jan pos­ti­laa­tik­koon? Täl­löin ky­sees­sä on kir­je­lä­he­tys, jol­loin pa­ke­tin pak­suus voi ol­la kor­kein­taan kol­me sent­ti­met­riä ja pai­non tu­lee ol­la al­le 500 gram­maa.

Nettiseuravieraat huomasivat, että laulu ei ollut ihan yhtä voimakasta kuin rauhanyhdistyksellä.

Nettiseuravieraat huomasivat, että laulu ei ollut ihan yhtä voimakasta kuin rauhanyhdistyksellä.

Marja-Leena Kivilompolo

Nettiseuravieraat huomasivat, että laulu ei ollut ihan yhtä voimakasta kuin rauhanyhdistyksellä.

Nettiseuravieraat huomasivat, että laulu ei ollut ihan yhtä voimakasta kuin rauhanyhdistyksellä.

Marja-Leena Kivilompolo

Per­he ko­koon­tui etä­seu­roi­hin

Uutiset30.3.2020 6.30

Me, Ki­vi­lom­po­lon per­he Si­ne­täs­tä, ko­koon­nuim­me kuun­te­le­maan ko­ti­sii­o­nim­me Ro­va­nie­men rau­ha­nyh­dis­tyk­sen net­ti­seu­ro­ja. Seu­ra­paik­ka on mök­kim­me, joka si­jait­see pie­nen pie­nel­lä ky­läl­lä, jos­sa on al­le kym­me­nen va­ki­tuis­ta asuin­ta­lout­ta.

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Li­ve­lä­he­tyk­set jat­ku­vat koko ke­vään

Uutiset27.3.2020 6.10

SRK:lta lä­he­te­tyt net­ti­py­hä­kou­lut ja -raa­mat­tu­luo­kat ovat ke­rän­neet tu­han­sit­tain ih­mi­siä vir­tu­aa­li­ses­ti sa­nan­kuu­loon.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Ke­sä­seu­ra­ra­dio lä­het­tää oh­jel­maa pää­si­äi­se­nä net­ti­ra­di­os­sa

Uutiset26.3.2020 18.25

Ke­sä­seu­ra­ra­dio avaa eri­kois­lä­he­tyk­sen pää­si­äi­sen ajak­si. Lä­he­tys on kuul­ta­vis­sa vain net­ti­ra­di­os­sa osoit­tees­sa ke­sa­seu­ra­ra­dio.fi.

Matkalla-äänite sisältää Siionin lauluja klassisella kitaralla soitettuna, hinta 22e.

Matkalla-äänite sisältää Siionin lauluja klassisella kitaralla soitettuna, hinta 22e.

Matkalla-äänite sisältää Siionin lauluja klassisella kitaralla soitettuna, hinta 22e.

Matkalla-äänite sisältää Siionin lauluja klassisella kitaralla soitettuna, hinta 22e.

Jul­kai­su­viik­ko jär­jes­te­tään poik­keu­so­lois­sa­kin – os­tok­sia help­po teh­dä verk­ko­kau­pas­sa

Uutiset26.3.2020 11.05

SRK jär­jes­tää ke­vään jul­kai­su­vii­kon näin poik­keu­so­lois­sa­kin. Viik­ko al­kaa sun­nun­tai­na 29. maa­lis­kuu­ta, kun tuot­teet jul­kis­te­taan SRK:n toi­mis­tol­la jär­jes­tet­tä­väs­sä ti­lai­suu­des­sa.

Kirk­ko ot­ti di­gi­loi­kan vii­kos­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­mis­sa poik­keu­so­lois­sa

Uutiset26.3.2020 6.10

Vii­me sun­nun­tai­na ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia vie­tet­tiin ym­pä­ri Suo­mea en­sim­mäis­tä ker­taa di­gi­taa­li­ses­ti il­man läs­nä­o­le­vaa seu­ra­kun­taa.

Kirk­ko­hal­li­tus ko­koon­tui poik­keu­so­lois­sa – tou­ko­kuun kir­kol­lis­ko­kous siir­tyy

Uutiset25.3.2020 6.00

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­to ko­koon­tui poik­keu­so­lois­sa 24. maa­lis­kuu­ta. Se to­te­si, et­tä ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mi­an ja poik­keu­so­lo­jen vuok­si kir­kol­lis­ko­kouk­sen ko­koon­tu­mis­ta ei val­mis­tel­la tou­ko­kuul­le, ja näin ol­len ko­kouk­sen ajan­koh­ta siir­tyy.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Te­ki­jä­noi­keus suo­jaa luo­vaa työ­tä

Uutiset24.3.2020 6.05

Ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­ma poik­keus­ti­lan­ne on in­nos­ta­nut luo­maan uu­den­lai­sia säh­köi­siä si­säl­tö­jä esi­mer­kik­si raa­mat­tu­luok­kien ja py­hä­kou­lu­jen ti­lal­le. Nii­tä­kin ja­ka­es­sa on tär­ke­ää huo­mi­oi­da te­ki­jä­noi­keu­det.

1 2 3 4 ... 157 »
6.4.2020

Hän alen­si it­sen­sä ja oli kuu­li­ai­nen kuo­le­maan as­ti, ris­tin­kuo­le­maan as­ti. Fil. 2:8

Viikon kysymys