JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 149 »

Kir­kol­lis­ko­kous- ja hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to­vaa­lien Eh­do­kas­gal­le­ria on avat­tu

Uutiset13.1.2020 16.35

Kir­kol­lis­ko­kous- ja hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to­vaa­lien Eh­do­kas­gal­le­ria on avat­tu eh­do­kas­gal­le­ria.evl.fi-osoit­tees­sa. Pal­ve­lus­sa voi tu­tus­tua muun mu­as­sa eh­dok­kai­den pe­rus­tie­toi­hin, eh­do­ka­se­sit­te­lyi­hin ja va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­siin.

Loppiaispäivillä vieraili sunnuntai-iltana noin 1200 vierasta.

Loppiaispäivillä vieraili sunnuntai-iltana noin 1200 vierasta.

Lauri Katainen

Loppiaispäivillä vieraili sunnuntai-iltana noin 1200 vierasta.

Loppiaispäivillä vieraili sunnuntai-iltana noin 1200 vierasta.

Lauri Katainen

Ju­ma­lan rak­kaut­ta ja lau­la­mi­sen iloa

Uutiset10.1.2020 15.00

Reis­jär­ven opis­to täyt­tyi pu­heen­so­ri­nas­ta ja iloi­sis­ta jäl­leen­nä­ke­mi­sis­tä sun­nun­tai­na 5. tam­mi­kuu­ta, kun 15 lin­ja-au­tol­lis­ta nuo­ria saa­pui viet­tä­mään sin­ne lop­pi­ais­päi­viä. Lop­pi­ais­päi­vät ovat ol­leet jo vuo­sien ajan pe­rin­ne opis­tol­la, ja sil­loin opis­tol­le saa­puu mo­nen ikäis­tä vä­keä eri puo­lil­ta Suo­mea.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Enem­mis­tö al­le kou­lui­käi­sis­tä lap­sis­ta liik­kuu ja nuk­kuu so­pi­vas­ti – ruu­tu­a­jas­sa vä­hen­tä­mi­sen paik­ka

Uutiset10.1.2020 6.55

Nel­jä­so­sa al­le kou­lui­käi­sis­tä suo­ma­lais­lap­sis­ta täyt­tää sa­ma­nai­kai­ses­ti lii­kun­ta-, ruu­tu­ai­ka- ja uni­suo­si­tuk­set. Hel­poi­ten täyt­ty­vät lii­kun­ta- ja uni­suo­si­tuk­set, ruu­tu­ai­ka tuot­taa enem­män haas­tei­ta. Lii­kun­ta- ja uni­suo­si­tus­ten täyt­ty­mi­nen on yh­tey­des­sä pie­nem­pään pai­noin­dek­siin ja vyö­tä­rö­nym­pä­ryk­seen.

Päi­vä­mie­hen di­gi­leh­ti uu­dis­tui

Uutiset9.1.2020 14.00

Päi­vä­mie­hen uu­si toi­mi­tus­jär­jes­tel­mä uu­dis­ti myös di­gi­leh­teä. Ai­em­min käy­tös­sä ol­lut di­gi­leh­ti­si­vus­to digi.pai­va­mies.fi ei enää päi­vi­ty, vaan uu­det leh­det tu­le­vat lu­et­ta­vak­si Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den kaut­ta verk­ko­si­vun poh­jal­le.

Hiip­pa­kun­ta­ra­jat päi­vit­tyi­vät maa­kun­ta­ra­jo­jen mu­kai­sik­si

Uutiset7.1.2020 6.55

Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon kir­kol­lis­ko­kous päät­ti ke­vään 2019 is­tun­nos­saan muut­taa hiip­pa­kun­ta­ra­jo­ja maa­kun­ta­ra­jo­jen mu­kai­sik­si. Uu­dis­tus on tul­lut voi­maan al­ka­neen vuo­den alus­sa.

Jyväskylän rauhanyhdistyksellä oli tiivis tunnelma, kun noin 700 miestä pakkautui seurasaliin kuuntelemaan alustusta ja käymään keskustelua.

Jyväskylän rauhanyhdistyksellä oli tiivis tunnelma, kun noin 700 miestä pakkautui seurasaliin kuuntelemaan alustusta ja käymään keskustelua.

SRK:n kuva-arkisto

Jyväskylän rauhanyhdistyksellä oli tiivis tunnelma, kun noin 700 miestä pakkautui seurasaliin kuuntelemaan alustusta ja käymään keskustelua.

Jyväskylän rauhanyhdistyksellä oli tiivis tunnelma, kun noin 700 miestä pakkautui seurasaliin kuuntelemaan alustusta ja käymään keskustelua.

SRK:n kuva-arkisto

Sa­dat pu­hu­jat vi­rit­tyi­vät kes­kus­te­luun Jy­väs­ky­läs­sä – kat­so vi­deo

Uutiset4.1.2020 22.25

Noin 700 saar­naa­jaa saa­pui yh­teen lop­pi­ai­sen aa­ton aat­to­na Jy­väs­ky­län Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lol­la.

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Pu­hu­jien­ko­kous pi­de­tään tä­nään

Uutiset4.1.2020 4.30

Pu­hu­jien­ko­kous on pi­det­ty pe­rin­tei­ses­ti jou­lun ja uu­den­vuo­den vä­lil­lä. Ko­kouk­sen ajan­koh­dan muut­ta­mi­ses­ta on tul­lut toi­vei­ta, ja täl­lä ker­taa ko­kous jär­jes­te­tään­kin vas­ta tä­nään Jy­väs­ky­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

Kan­sa toi­voo SRK-so­vel­lus­ta kir­joil­le ja ää­nit­teil­le

Uutiset3.1.2020 7.00

SRK:lla on miet­ti­mi­sen paik­ka, kuin­ka se pal­ve­lee asi­ak­kai­taan di­gi­a­jas­sa, jos­sa suu­ret kan­sain­vä­li­set jä­tit haas­ta­vat kris­til­li­syy­den kus­tan­ta­moa.

Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­ti uu­dis­tuu

Uutiset31.12.2019 10.00

Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­ti uu­dis­tuu ja siir­tyy tors­tai­na 2. tam­mi­kuu­ta uu­teen pal­ve­luun. Siir­to ai­heut­taa tuol­loin puo­len päi­vän ai­kaan ly­hy­en käyt­tö­kat­kok­sen. Uu­si verk­ko­leh­ti pi­täi­si ol­la lu­ki­joi­den lu­et­ta­vis­sa tors­tai-il­ta­päi­vän ku­lu­es­sa.

Verk­ko­leh­ti hil­je­nee jou­luk­si

Uutiset23.12.2019 6.27

Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den uu­tis­toi­min­ta hil­je­nee jou­lun ajak­si. Vuo­den vaih­tee­seen as­ti lu­et­ta­vak­si tu­lee py­hä­päi­vien har­taus­teks­tit, ja huo­men­na jul­kais­taan tä­män vuo­den vii­mei­nen blo­gi­teks­ti.

1 2 3 4 ... 149 »
18.1.2020

Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut ju­lis­ta­maan Her­ran rie­mu­vuot­ta, päi­vää, jona Ju­ma­lam­me an­taa pal­kan. Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut loh­dut­ta­maan kaik­kia mur­heel­li­sia. Jes. 61:2

Viikon kysymys