JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 15 »

Ulla Ilona Uusi-Illikainen

Ulla Ilona Uusi-Illikainen

Luontokodista eskariin

Uutiset11.8.2022 7.00

Tum­man­vih­re­än re­pun tas­kut au­ke­a­vat yk­si ker­ral­laan, kun El­jas Uu­si-Il­li­kai­nen esit­te­lee aar­tei­taan.

Poliisi keskeytti tutkinnan Lopella – Vesistötutkimuksen näytteet hyvälaatuisia

Uutiset10.8.2022 15.31

Po­lii­si on kes­keyt­tä­nyt Su­vi­seu­roi­hin liit­ty­vän epäil­lyn ym­pä­ris­tö­rik­ko­muk­sen esi­tut­kin­nan. Epäi­ly­jen mu­kaan joi­ta­kin ke­mi­al­li­sia ves­so­ja oli­si tyh­jen­net­ty luon­toon Su­vi­seu­ro­jen yh­tey­des­sä Räys­kä­län Lo­pel­la. Asi­as­ta teki ri­ko­sil­moi­tuk­sen yk­si­tyis­hen­ki­lö.

Seurateltta oli lauantai-illan puheenvuoron aikaan täynnä ihmisiä. Iso osa seuravieraista kuunteli puheenvuoron kentällä.

Seurateltta oli lauantai-illan puheenvuoron aikaan täynnä ihmisiä. Iso osa seuravieraista kuunteli puheenvuoron kentällä.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Seurateltta oli lauantai-illan puheenvuoron aikaan täynnä ihmisiä. Iso osa seuravieraista kuunteli puheenvuoron kentällä.

Seurateltta oli lauantai-illan puheenvuoron aikaan täynnä ihmisiä. Iso osa seuravieraista kuunteli puheenvuoron kentällä.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Jumalan sana ja uskovien yhteys vahvistavat uskoa

Uutiset10.8.2022 7.00

Kris­ti­nop­pi neu­voo kris­tit­tyä käyt­tä­mään ah­ke­ras­ti Ju­ma­lan sa­naa ja Her­ran py­hää eh­tool­lis­ta ja ru­kous­ta sekä vaa­li­maan kris­tit­ty­jen kes­ki­näis­tä yh­teyt­tä.

Sammeli Kuuva pääsi juhannuksena käymään Ahvenjärven rannalla sijaitsevassa kodissaan.

Sammeli Kuuva pääsi juhannuksena käymään Ahvenjärven rannalla sijaitsevassa kodissaan.

Timo Kukkala

Sammeli Kuuva pääsi juhannuksena käymään Ahvenjärven rannalla sijaitsevassa kodissaan.

Sammeli Kuuva pääsi juhannuksena käymään Ahvenjärven rannalla sijaitsevassa kodissaan.

Timo Kukkala

Kansainvälinen alkuperäiskansojen päivä puuttuu syrjintään

Uutiset9.8.2022 6.00

Kan­sain­vä­li­se­nä al­ku­pe­räis­kan­so­jen päi­vä­nä, 9. elo­kuu­ta, muis­te­taan al­ku­pe­räis­kan­so­ja, hei­dän kult­tuu­rei­taan, an­si­oi­taan ja saa­vu­tuk­si­aan. Päi­vän tar­koi­tuk­se­na on myös muis­tut­taa, et­tä kaik­kien al­ku­pe­räis­kan­so­jen koh­te­lu ei ole tasa-ar­vois­ta ja ih­mi­soi­keuk­sia kun­ni­oit­ta­vaa.

Kesäseuraradion juontaja Anna-Maria Korhonen ja äänitarkkailija Aleksi Klasila työn touhussa Lopen Suviseuroissa.

Kesäseuraradion juontaja Anna-Maria Korhonen ja äänitarkkailija Aleksi Klasila työn touhussa Lopen Suviseuroissa.

Kesäseuraradion juontaja Anna-Maria Korhonen ja äänitarkkailija Aleksi Klasila työn touhussa Lopen Suviseuroissa.

Kesäseuraradion juontaja Anna-Maria Korhonen ja äänitarkkailija Aleksi Klasila työn touhussa Lopen Suviseuroissa.

Kesäseuraradio on yhteistyön tulos

Uutiset6.8.2022 6.05

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on to­teu­tu­mi­sen taus­tal­la on suu­ri jouk­ko va­paa­eh­toi­sia ja hy­vin teh­dyt suun­ni­tel­mat.

Opistoseurojen kuvaajapalvelu

Opistoseurojen kuvaajapalvelu

Opistoseuroihin kokoontuminen on kuin virvoituksen keidas

Uutiset5.8.2022 14.10

Reis­jär­ven opis­to­seu­rat al­koi­vat ei­len tors­tai­na 4. elo­kuu­ta aat­to­seu­roil­la. Per­jan­tai­na seu­rat ava­si opis­ton joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Sa­ka­ri Typ­pö. Typ­pö luki ter­veh­dyk­sen­sä joh­dan­to­teks­tik­si psal­mia 84: “On­nel­li­sia ne, jot­ka saa­vat voi­man­sa si­nus­ta, ne, jot­ka kai­paa­vat py­häl­le mat­kal­le” (Ps. 84:6)

Alustus jakoon rauhanyhdistyksiin

Uutiset4.8.2022 9.45

Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen yh­tey­des­sä Ta­pa­ni Kin­nu­nen piti mo­ni­puo­li­sen ja ajan­koh­tai­sen alus­tuk­sen ai­hees­ta Us­ko oh­jaa va­lin­to­jam­me. Sen poh­jal­ta käy­tiin kes­kus­te­lu pu­hu­jien ja seu­ra­kun­ta­van­hin­ten ko­kouk­ses­sa.

Helena Parkkila (vas.) ja Pirjo Lämsä saivat seuroista mukaan tilaamansa kirjat.

Helena Parkkila (vas.) ja Pirjo Lämsä saivat seuroista mukaan tilaamansa kirjat.

Eija Hanhineva

Helena Parkkila (vas.) ja Pirjo Lämsä saivat seuroista mukaan tilaamansa kirjat.

Helena Parkkila (vas.) ja Pirjo Lämsä saivat seuroista mukaan tilaamansa kirjat.

Eija Hanhineva

Jumalan valtakunnassa on armoa ja rakkautta

Uutiset2.8.2022 9.00

Ar­ki-il­lan seu­rois­sa Vi­han­nis­sa tuli esiin, et­tä Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le ko­koon­tu­mi­nen ja evan­ke­liu­min kuu­le­mi­nen on mah­dol­lis­ta vain Ju­ma­lan ar­mos­ta.

Jumalan lapsi saa luottaa Taivaan Isän johdatukseen, vaikkei aina ymmärrä Jumalan tekoja, muistutti Kari Ahola lauantai-illan puheenvuorossaan.

Jumalan lapsi saa luottaa Taivaan Isän johdatukseen, vaikkei aina ymmärrä Jumalan tekoja, muistutti Kari Ahola lauantai-illan puheenvuorossaan.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Jumalan lapsi saa luottaa Taivaan Isän johdatukseen, vaikkei aina ymmärrä Jumalan tekoja, muistutti Kari Ahola lauantai-illan puheenvuorossaan.

Jumalan lapsi saa luottaa Taivaan Isän johdatukseen, vaikkei aina ymmärrä Jumalan tekoja, muistutti Kari Ahola lauantai-illan puheenvuorossaan.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Jumalan suunnitelmaan on turvallista luottaa

Uutiset1.8.2022 11.00

Ra­nu­an opis­to­seu­ro­jen lau­an­tai-il­lan pu­heen­vuo­ro roh­kai­si kuu­li­joi­ta luot­ta­maan sii­hen, et­tä jos omat suun­ni­tel­mat elä­mäs­sä ei­vät to­teu­du, Tai­vaan Isäl­lä on pa­rem­pi suun­ni­tel­ma.

Kirkon kuvapankki / Anni Haikka

Kirkon kuvapankki / Anni Haikka

Ekaluokkalaiset siunataan koulutielle

Uutiset30.7.2022 8.00

Useis­sa seu­ra­kun­nis­sa to­teu­te­taan elo­kuus­sa en­nen kou­lu­jen al­ka­mis­ta eka­luok­ka­lais­ten kou­luun­siu­naa­mi­sia.

1 2 3 4 ... 15 »
13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys