JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 196 »

Kuvat Edwin Missalielta

Kuvat Edwin Missalielta

Myrs­ky tu­ho­si ko­te­ja Gam­bi­as­sa

Uutiset20.7.2021 12.00

Pari viik­koa sit­ten Gam­bi­as­sa myrs­ky­si voi­mak­kaas­ti. Kuo­lo­nuh­reil­ta ei väl­tyt­ty, ja li­säk­si myrs­ky tu­ho­si mo­nien ko­te­ja. Ka­tot ro­mah­ti­vat tai len­si­vät ko­ko­naan pois pai­koil­taan, ja ai­to­ja kaa­tui. Pui­ta kaa­tui ra­ken­nus­ten pääl­le ja säh­kö­pyl­väi­tä teil­le.

Tänä vuonna opistoseuroja pääsee kuuntelemaan radion ja verkon välityksellä.

Tänä vuonna opistoseuroja pääsee kuuntelemaan radion ja verkon välityksellä.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Tänä vuonna opistoseuroja pääsee kuuntelemaan radion ja verkon välityksellä.

Tänä vuonna opistoseuroja pääsee kuuntelemaan radion ja verkon välityksellä.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Ar­mo­e­van­ke­liu­mia kai­kil­le kuul­ta­vak­si

Uutiset19.7.2021 14.00

Jäm­sän opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään ra­di­os­sa ja ver­kos­sa 23.–25.7. Pu­hei­ta tul­ka­taan eng­lan­nik­si, ruot­sik­si ja viit­to­ma­kie­lel­lä.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Lap­si­park­ki pyö­rii palk­ka­tu­el­la

Uutiset16.7.2021 13.30

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten on mah­dol­lis­ta pe­rus­taa eri­lais­ta palk­ka­tu­et­tua toi­min­taa yh­dis­tyk­sen si­säl­lä. Esi­merk­ki­nä täs­tä on per­heil­le mak­su­ton lap­si­park­ki.

Pixabay

Pixabay

Van­hem­muu­den epä­re­a­lis­ti­set odo­tuk­set – suo­ma­lais­van­hem­mat ko­ke­vat kä­si­tyk­sen ihan­ne­van­hem­muu­des­ta ole­van ris­ti­rii­tai­nen

Uutiset15.7.2021 13.20

Van­hem­pien omat kä­si­tyk­set ihan­ne­van­hem­mas­ta poik­ke­a­vat ko­e­tuis­ta yh­teis­kun­nan ihan­teis­ta, sel­vi­ää Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton Van­hem­muu­den voi­ma­va­ra- ja kuor­mi­tus­te­ki­jät (Voi­Ku) -tut­ki­mus­hank­keen tu­lok­sis­ta.

Raution kirkossa vietettiin hengellisen musiikin ja runon iltaa.

Raution kirkossa vietettiin hengellisen musiikin ja runon iltaa.

Virpi Vasalampi

Raution kirkossa vietettiin hengellisen musiikin ja runon iltaa.

Raution kirkossa vietettiin hengellisen musiikin ja runon iltaa.

Virpi Vasalampi

Hen­gel­li­sen mu­sii­kin ja ru­non il­ta Rau­ti­on kir­kos­sa

Uutiset14.7.2021 15.35

Rau­tio-vii­kon seu­rail­lan oh­jel­mas­sa oli hen­gel­lis­tä mu­siik­kia ja ru­no­ja. Seu­ra­vie­raat sai­vat naut­tia myös esi­tyk­sis­tä.

Elisa Raappana

Elisa Raappana

Hy­vin kuu­luu!

Uutiset13.7.2021 11.00

Käyt­tä­jät ovat ot­ta­neet Kuu­le!-so­vel­luk­sen in­nol­la vas­taan. SRK:n vs. tie­to­jär­jes­tel­mä­a­si­an­tun­ti­ja Las­se Ol­li ker­too voi­mas­sa ole­via ti­lauk­sia ole­van täl­lä het­kel­lä va­jaa 4800 kap­pa­let­ta. Tou­ko­kuus­sa saa­vu­tet­tiin 4500 ti­laa­jan raja.

Päivämiehen toimitus

Päivämiehen toimitus

Ke­sä­seu­ra­ra­dio lä­het­tää kah­det seu­rat Taa­lain­maal­ta

Uutiset12.7.2021 12.00

Ruot­sin su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään tänä ke­sä­nä 13.–15.8. elo­kuu­ta. Seu­ro­jen tun­nus­lau­se on Men de som hop­pas på Her­ren får ny kraft (Mut­ta jot­ka Her­raa odot­ta­vat, ne saa­vat uu­den voi­man) (Jes. 40:31). Ta­va­no­mai­ses­ti län­si­naa­pu­rin su­vi­seu­rat on pi­det­ty he­la­tors­tain tie­noil­la, ja ne on kuul­tu Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ka­na­val­la tal­len­tee­na.

Kuvaus- ja striimausryhmä työskenteli Reisjärven opiston auditorion viereisessä luokassa. Työvuorossa Olli-Pekka (vas.), Jukka Vänttilä, Kari Vengasaho, Heikki Sonninen ja Eelis Inkeroinen.

Kuvaus- ja striimausryhmä työskenteli Reisjärven opiston auditorion viereisessä luokassa. Työvuorossa Olli-Pekka (vas.), Jukka Vänttilä, Kari Vengasaho, Heikki Sonninen ja Eelis Inkeroinen.

Suviseurojen kuvapalvelu

Kuvaus- ja striimausryhmä työskenteli Reisjärven opiston auditorion viereisessä luokassa. Työvuorossa Olli-Pekka (vas.), Jukka Vänttilä, Kari Vengasaho, Heikki Sonninen ja Eelis Inkeroinen.

Kuvaus- ja striimausryhmä työskenteli Reisjärven opiston auditorion viereisessä luokassa. Työvuorossa Olli-Pekka (vas.), Jukka Vänttilä, Kari Vengasaho, Heikki Sonninen ja Eelis Inkeroinen.

Suviseurojen kuvapalvelu

Tär­keim­män ää­rel­lä – strii­maus­työs­sä Reis­jär­vel­lä

Uutiset7.7.2021 10.05

Kaik­ki Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­pu­heet strii­mat­tiin tänä vuon­na. Lä­he­tyk­siä pys­tyi seu­raa­maan SRK:n yo­u­tu­be-ka­na­van kaut­ta en­sim­mäis­tä ker­taa näin kat­ta­vas­ti.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Kir­joi­ta tai ku­vaa ke­sän kau­neus

Uutiset6.7.2021 14.51

Kau­niin ke­sän kun­ni­ak­si Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus pyy­tää lu­ki­joil­ta ku­via, ru­no­ja ja ly­hyi­tä kir­joi­tel­mia ke­säs­tä. Kir­joi­tel­man so­pi­va pi­tuus on noin 1500 merk­kiä vä­li­lyön­tei­neen. Lä­he­tä ku­va­si tai teks­ti­si vii­meis­tään maa­nan­tai­na 26.7. osoit­tee­seen pm.toi­mi­tus@srk.fi.

Ranualla sijaitsevan kehitysvammaisten hoitokoti Jukolan suviseuroissa kuunneltiin Reisjärven radiosuviseuroja asukkaiden ja heidän läheistensä joukolla.

Ranualla sijaitsevan kehitysvammaisten hoitokoti Jukolan suviseuroissa kuunneltiin Reisjärven radiosuviseuroja asukkaiden ja heidän läheistensä joukolla.

Jari Hintsala

Ranualla sijaitsevan kehitysvammaisten hoitokoti Jukolan suviseuroissa kuunneltiin Reisjärven radiosuviseuroja asukkaiden ja heidän läheistensä joukolla.

Ranualla sijaitsevan kehitysvammaisten hoitokoti Jukolan suviseuroissa kuunneltiin Reisjärven radiosuviseuroja asukkaiden ja heidän läheistensä joukolla.

Jari Hintsala

Reis­jär­ven Su­vi­seu­rat ra­di­os­sa ja ver­kos­sa ovat päät­ty­neet

Uutiset5.7.2021 15.30

Reis­jär­ven Su­vi­seu­rat ra­di­os­sa ja ver­kos­sa ovat nyt päät­ty­neet. Pää­tös­seu­ro­jen jäl­keen vas­tuu siir­tyi Reis­jär­vel­tä Lo­pen su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­ol­le.

1 2 3 4 ... 196 »
26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.