JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 190 »

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Seu­ra­kun­tiin sa­to­ja uu­sia ke­sä­työ­paik­ko­ja

Uutiset10.5.2021 14.00

Kir­kon vies­tin­tä tie­dot­taa, et­tä Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt Kirk­ko­hal­li­tuk­sel­le 460 000 eu­ron eri­tyi­sa­vus­tuk­sen seu­ra­kun­tien ke­sä­työn­te­ki­jöi­den palk­kaa­mi­sen. Seu­ra­kun­nat palk­kaa­vat avus­tuk­sen tur­vin li­sää ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä muun mu­as­sa hau­taus­mail­le, lei­ri­kes­kuk­siin ja lei­ri- ja ret­ki­toi­min­taan.

Esko Alasaarela, Erkki Alasaarela ja Inkeri Heikkala toimittivat Tyrnävän Rauhanyhdistyksen historiakirjan. Jouni Tiirola ja Alpo Ojala (oik.) ojensivat yhdistyksen kiitokset julkistamistilaisuudessa.

Esko Alasaarela, Erkki Alasaarela ja Inkeri Heikkala toimittivat Tyrnävän Rauhanyhdistyksen historiakirjan. Jouni Tiirola ja Alpo Ojala (oik.) ojensivat yhdistyksen kiitokset julkistamistilaisuudessa.

Saara Kolehmainen

Esko Alasaarela, Erkki Alasaarela ja Inkeri Heikkala toimittivat Tyrnävän Rauhanyhdistyksen historiakirjan. Jouni Tiirola ja Alpo Ojala (oik.) ojensivat yhdistyksen kiitokset julkistamistilaisuudessa.

Esko Alasaarela, Erkki Alasaarela ja Inkeri Heikkala toimittivat Tyrnävän Rauhanyhdistyksen historiakirjan. Jouni Tiirola ja Alpo Ojala (oik.) ojensivat yhdistyksen kiitokset julkistamistilaisuudessa.

Saara Kolehmainen

”His­to­ri­an läpi kul­kee yh­des­sä­o­lon tar­ve”

Uutiset6.5.2021 14.20

Tyr­nä­vän rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä vie­tet­tiin 18. huh­ti­kuu­ta jul­kis­ta­mis­ti­lai­suut­ta, kun yh­dis­tyk­sen 100-vuo­ti­ses­ta his­to­ri­as­ta ker­to­va kir­ja jul­kis­tet­tiin. Ti­lai­suus vä­li­tet­tiin kuu­li­joil­le net­ti­ra­di­on kaut­ta.

Pixabay

Pixabay

Kirk­ko­hal­li­tus myön­si ra­ken­nu­sa­vus­tuk­sia

Uutiset4.5.2021 12.00

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­to päät­ti huh­ti­kui­ses­sa ko­kouk­ses­saan yh­teen­sä seit­se­män mil­joo­nan eu­ron ra­ken­nu­sa­vus­tuk­sis­ta vuo­del­le 2021. Avus­tuk­sia haki 42 seu­ra­kun­taa 58 hank­keel­le yh­teen­sä 18 mil­joo­nan eu­ron edes­tä.

Keskisen alueen yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja Hannu Kallunki osallistui aluetyön etäseminaariiin SRK:n toimistolla Oulussa.

Keskisen alueen yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja Hannu Kallunki osallistui aluetyön etäseminaariiin SRK:n toimistolla Oulussa.

Pekka Kainua

Keskisen alueen yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja Hannu Kallunki osallistui aluetyön etäseminaariiin SRK:n toimistolla Oulussa.

Keskisen alueen yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja Hannu Kallunki osallistui aluetyön etäseminaariiin SRK:n toimistolla Oulussa.

Pekka Kainua

Poik­keu­sai­ka kes­ki­ös­sä alu­e­työn se­mi­naa­reis­sa

Uutiset29.4.2021 13.45

Alu­eel­li­sen yh­teis­työn se­mi­naa­rit jär­jes­tet­tiin etä­nä 17. huh­ti­kuu­ta. Alu­e­työn ko­kouk­sis­sa ete­läi­sen, kes­ki­sen ja poh­joi­sen alu­een rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jat ko­koon­tui­vat kes­kus­te­le­maan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta, tänä vuon­na poik­keu­sa­jas­ta.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Rip­pi­lei­rien to­teu­tus­ta­pa sel­vi­ää tou­ko­kuun lo­pul­la

Uutiset28.4.2021 10.10

Ke­sän 2021 rip­pi­kou­lun to­teu­tus­suun­ni­tel­mien päät­tä­mi­nen lyk­kään­tyy, kos­ka ke­sän vi­ra­no­mais­mää­räyk­siä ei täs­sä ti­lan­tees­sa osa­ta en­na­koi­da.

Suviseuralauluillassa laulaneet Reisjärven opistolaiset ovat niin kutsutussa koronakuplassa ilman ulkopuolisia kontakteja, joten he pystyivät olemaan samassa tilassa ilman turvavälejä.

Suviseuralauluillassa laulaneet Reisjärven opistolaiset ovat niin kutsutussa koronakuplassa ilman ulkopuolisia kontakteja, joten he pystyivät olemaan samassa tilassa ilman turvavälejä.

Timo Kinnunen

Suviseuralauluillassa laulaneet Reisjärven opistolaiset ovat niin kutsutussa koronakuplassa ilman ulkopuolisia kontakteja, joten he pystyivät olemaan samassa tilassa ilman turvavälejä.

Suviseuralauluillassa laulaneet Reisjärven opistolaiset ovat niin kutsutussa koronakuplassa ilman ulkopuolisia kontakteja, joten he pystyivät olemaan samassa tilassa ilman turvavälejä.

Timo Kinnunen

Opis­to­lais­ten tal­koo­päi­vä vaih­tui lau­luil­lak­si

Uutiset26.4.2021 14.00

Per­jan­tai­na 23. huh­ti­kuu­ta lä­he­tet­tiin Sii­o­nin lau­lu­jen il­ta Reis­jär­ven kris­til­li­sel­tä opis­tol­ta. Il­ta oli osa Reis­jär­ven Su­vi­seu­roi­hin val­mis­tau­tu­mis­ta ja to­teu­tet­tiin yh­des­sä jär­jes­te­ly­a­lu­een seu­ra­kun­tien kans­sa. Vas­taa­va il­ta lä­he­tet­tiin myös vuo­si sit­ten Haa­pa­jär­ven kir­kos­ta.

Pixabay

Pixabay

Ra­nu­an opis­to lä­het­tää no­ja­tuo­li­mat­kal­le Aust­ra­li­aan

Uutiset24.4.2021 8.00

Ra­nu­an kr. kan­sa­no­pis­to jär­jes­tää no­ja­tuo­li­mat­kan Aust­ra­li­aan huo­men­na sun­nun­tai­na kel­lo 12–14.

Päivämiehen toimitus

Päivämiehen toimitus

Kir­kon vir­ka­to­dis­tus­pal­ve­lut uu­dis­tu­vat

Uutiset23.4.2021 8.00

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon vir­ka­to­dis­tus­pal­ve­lut uu­dis­tu­vat. Vir­ka­to­dis­tus­ten laa­ti­mi­nen kes­kit­tyy vas­tai­suu­des­sa vii­teen­tois­ta kes­kus­re­kis­te­riin. Muu­tok­sen ta­voit­tee­na on pa­ran­taa asi­a­kas­pal­ve­lua ja su­ju­vuut­ta.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Su­vi­seu­ra­lau­lu­jen il­ta lä­hes­tyy

Uutiset22.4.2021 6.15

Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lui­hin liit­tyy vah­vas­ti en­nak­koon to­teu­tet­ta­va Sii­o­nin lau­lu­jen il­ta. Reis­jär­ven or­ga­ni­saa­tio on päät­tä­nyt jär­jes­tää sen vii­me vuo­den ta­paan vir­tu­aa­li­ta­pah­tu­ma­na 23. huh­ti­kuu­ta kel­lo 19.

SRK:n ta­lous sel­vi­si poik­keuk­sel­li­ses­ta vuo­des­ta hy­vin

Uutiset21.4.2021 6.00

SRK:n ti­li­kau­si 2020 oli hie­man yli­jää­mäi­nen. Tu­lot las­ki­vat, mut­ta niin kävi myös ku­luil­le.

1 2 3 4 ... 190 »
16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies