JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 202 »
Diakoniatoimikunnan jäsenet Elsa Pyörälä ja Terttu Angeria ideoivat tempauksen yhdessä toimikunnan naisten kanssa.

Diakoniatoimikunnan jäsenet Elsa Pyörälä ja Terttu Angeria ideoivat tempauksen yhdessä toimikunnan naisten kanssa.

Anni Kälkäjä

Diakoniatoimikunnan jäsenet Elsa Pyörälä ja Terttu Angeria ideoivat tempauksen yhdessä toimikunnan naisten kanssa.

Diakoniatoimikunnan jäsenet Elsa Pyörälä ja Terttu Angeria ideoivat tempauksen yhdessä toimikunnan naisten kanssa.

Anni Kälkäjä

Ruo­ka­tem­paus veti vä­keä

Uutiset14.10.2021 8.00

Kem­pe­leen Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­ta ja­koi ruo­kaa ko­tiin vie­tä­väk­si.

Lasse Ojamo kaivinkoneineen purki vanhan toimitalon muutamassa päivässä.

Lasse Ojamo kaivinkoneineen purki vanhan toimitalon muutamassa päivässä.

Raija Fager

Lasse Ojamo kaivinkoneineen purki vanhan toimitalon muutamassa päivässä.

Lasse Ojamo kaivinkoneineen purki vanhan toimitalon muutamassa päivässä.

Raija Fager

Me­ri­kar­vi­an van­ha toi­mi­ta­lo väis­tyi uu­den tiel­tä

Uutiset12.10.2021 8.00

Uu­den toi­mi­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen kes­ti noin vii­si vuot­ta. Van­ha ka­to­si ton­til­ta muu­ta­mas­sa päi­väs­sä.

– Tänäänkin voimme luottaa siihen, että Jumala on armollinen, Pattijoen pyhäkoulun osallistujat kuulivat.

– Tänäänkin voimme luottaa siihen, että Jumala on armollinen, Pattijoen pyhäkoulun osallistujat kuulivat.

Saara Holappa

– Tänäänkin voimme luottaa siihen, että Jumala on armollinen, Pattijoen pyhäkoulun osallistujat kuulivat.

– Tänäänkin voimme luottaa siihen, että Jumala on armollinen, Pattijoen pyhäkoulun osallistujat kuulivat.

Saara Holappa

“Ju­ma­la on lu­van­nut pi­tää meis­tä huol­ta” – lap­set ja van­hem­mat py­hä­kou­lus­sa

Uutiset10.10.2021 12.00

Pat­ti­jo­en py­hä­kou­lun osal­lis­tu­jat muis­te­li­vat Is­ra­e­lin kan­san erä­maa­va­el­lus­ta. Ju­ma­la piti kan­sas­taan huol­ta, ja hän on lu­van­nut pi­tää huo­len myös tä­män ajan ih­mi­sis­tä.

Kuvakaappaus: www.elinluovutuskortti.fi

Kuvakaappaus: www.elinluovutuskortti.fi

Läh­tö­koh­tai­ses­ti jo­kai­nen on elin­luo­vut­ta­ja – kan­nat­taa kui­ten­kin il­mais­ta tah­ton­sa

Uutiset8.10.2021 12.15

Sai­raus, jon­ka ai­noa hoi­to­muo­to on elin­siir­to, voi kos­ket­taa ketä ta­han­sa. On to­den­nä­köi­sem­pää, et­tä it­se tar­vit­si­si jos­kus elin­siir­ron kuin et­tä toi­mi­si elin­luo­vut­ta­ja­na.

Kuva: SRK:n arkisto

Kuva: SRK:n arkisto

Uu­si nuot­ti­vih­ko kut­suu las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen ää­rel­le

Uutiset7.10.2021 11.35

SRK:n vas­ti­kään jul­kai­se­man las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen nuot­ti­vih­kon tar­koi­tus on tu­tus­tut­taa lap­sia Sii­o­nin lau­lu­jen las­te­no­sas­toon ja tu­kea ko­tien mu­si­soin­tia.

Isoskoulutukseen haki tänä vuonna 628 nuorta. Valinnan ulkopuolelle jääneitä rohkaistaan hakeutumaan leireille ja mukaan oman rauhanyhdistyksen toimintaan.

Isoskoulutukseen haki tänä vuonna 628 nuorta. Valinnan ulkopuolelle jääneitä rohkaistaan hakeutumaan leireille ja mukaan oman rauhanyhdistyksen toimintaan.

Matias Haaraniemi

Isoskoulutukseen haki tänä vuonna 628 nuorta. Valinnan ulkopuolelle jääneitä rohkaistaan hakeutumaan leireille ja mukaan oman rauhanyhdistyksen toimintaan.

Isoskoulutukseen haki tänä vuonna 628 nuorta. Valinnan ulkopuolelle jääneitä rohkaistaan hakeutumaan leireille ja mukaan oman rauhanyhdistyksen toimintaan.

Matias Haaraniemi

Isos­kou­lu­tuk­seen run­saas­ti ha­ki­joi­ta

Uutiset5.10.2021 15.25

Iso­sik­si ha­lu­taan niin ulos­päin suun­tau­tu­nei­ta per­soo­nia kuin kah­den kes­ken kes­kus­te­li­joi­ta­kin. Kou­lu­tuk­ses­sa roh­kais­taan ja tu­e­taan löy­tä­mään omat vah­vuu­det.

Ylivieskan uuteen kirkkomiljööseen kuuluva kellotapuli siunataan käyttöön tiistaina 5. lokakuuta.

Ylivieskan uuteen kirkkomiljööseen kuuluva kellotapuli siunataan käyttöön tiistaina 5. lokakuuta.

Mikko Niskanen / Niskane Oy

Ylivieskan uuteen kirkkomiljööseen kuuluva kellotapuli siunataan käyttöön tiistaina 5. lokakuuta.

Ylivieskan uuteen kirkkomiljööseen kuuluva kellotapuli siunataan käyttöön tiistaina 5. lokakuuta.

Mikko Niskanen / Niskane Oy

Yli­vies­kan uu­den kir­kon kel­lot soi­vat huo­men­na

Uutiset4.10.2021 11.10

Yli­vies­kan kirk­ko­mil­jöö on val­mis, jo­ten sii­hen kuu­lu­van kel­lo­ta­pu­lin siu­naa­mi­nen käyt­töön on kä­sil­lä.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Luon­nol­la on suu­ri mer­ki­tys iäk­käi­den hy­vin­voin­tiin – Van­hus­ten­viik­ko käyn­nis­tyy

Uutiset3.10.2021 6.00

Van­hus­työn kes­kus­lii­ton käyn­nis­tä­mää Van­hus­ten­päi­vää vie­te­tään tä­nään 3. lo­ka­kuu­ta jo 68. ker­ran. Se käyn­nis­tää Van­hus­ten­vii­kon, jota on vie­tet­ty vuo­des­ta 1971 läh­tien.

Tur­val­li­nen, yh­tei­söl­li­nen ja haus­ka – rip­pi­kou­lu sai taas kii­tet­tä­vän ar­vo­sa­nan kir­kon val­ta­kun­nal­li­ses­sa ky­se­lys­sä

Uutiset2.10.2021 9.15

Kir­kon vies­tin­tä tie­dot­taa val­ta­kun­nal­li­ses­ta rip­pi­kou­lu­ky­se­lys­tä, jos­ta sel­vi­ää, et­tä vuon­na 2021 rip­pi­kou­luun osal­lis­tu­nei­den nuor­ten ko­ke­muk­set oli­vat erit­täin po­si­tii­vi­sia. Ky­se­ly an­taa viit­tei­tä sii­tä, et­tä rip­pi­kou­lu tu­kee nuor­ten hy­vin­voin­tia mut­ta tuo myös il­mi sen, et­tä tyt­tö­jen elä­mä­ni­lo on hei­ken­ty­nyt vii­me vuo­si­na.

Madekosken ja Pikkaralan yhteisessä rippikoulun Kodinillassa laulettiin useita nuorten lauluja.

Madekosken ja Pikkaralan yhteisessä rippikoulun Kodinillassa laulettiin useita nuorten lauluja.

Mirja Heikkilä

Madekosken ja Pikkaralan yhteisessä rippikoulun Kodinillassa laulettiin useita nuorten lauluja.

Madekosken ja Pikkaralan yhteisessä rippikoulun Kodinillassa laulettiin useita nuorten lauluja.

Mirja Heikkilä

Ko­di­nil­ta Ma­de­kos­kel­la – Rip­pi­kou­lu­mat­ka al­kaa Ko­di­nil­las­ta

Uutiset2.10.2021 8.00

Rip­pi­lei­ri ja kon­fir­maa­tio kruu­naa­vat rip­pi­kou­lu­vuo­den, joka al­kaa syk­syl­lä jär­jes­tet­tä­väs­tä Ko­di­nil­las­ta.

1 2 3 4 ... 202 »
20.10.2021

Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa: "Vaik­ka ruu­miil­li­nen ti­la­ni pani tei­dät ko­e­tuk­sel­le, et­te hal­vek­si­neet et­te­kä in­hon­neet mi­nua vaan otit­te mi­nut vas­taan kuin Ju­ma­lan en­ke­lin, kuin Kris­tuk­sen Jee­suk­sen." Gal. 4:14

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Lap­si olen pie­ni - myös nuot­ti­vih­ko­na

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Lap­si olen pie­ni - myös nuot­ti­vih­ko­na

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?