JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Mitä Raamattu kertoo tanssimisesta?

Uutiset17.3.2023 12.15

Kes­kus­tel­les­sam­me Ju­ma­lan sa­nan ope­tuk­ses­ta liit­ty­en ih­mi­sen va­lin­toi­hin sekä oi­ke­aan ja vää­rään, poh­dim­me jos­kus asi­oi­den pe­rus­te­lu­ja sy­väl­li­sem­min, jos­kus taas pin­nal­li­sem­min. Lap­sel­le tai nuo­rel­le van­hem­pi saat­taa to­de­ta, et­tä ”ei us­ko­vai­sil­la ole ol­lut ta­pa­na teh­dä niin”. Vas­taus kel­paa eh­kä lap­sel­le, mut­ta nuo­ri saat­taa ha­lu­ta kuul­la sy­väl­li­sem­piä pe­rus­te­lu­ja. Mik­si us­ko­vai­sil­la ei ole ol­lut ta­pa­na teh­dä niin? On­ko sii­nä taus­tal­la jo­kin pe­rus­te­lu vai mis­tä tuo tapa toi­mia on syn­ty­nyt? Vaik­ka kes­kus­te­lu ei ole ai­na help­poa, niin sitä kan­nat­taa käy­dä. Lap­sen, nuo­ren ja ai­kui­sen­kin on hyvä py­säh­tyä eri­lais­ten asi­oi­den ää­rel­lä poh­ti­maan, on­ko va­li­tun toi­min­ta­ta­van taus­tal­la sel­keä Ju­ma­lan sa­naan pe­rus­tu­va va­roi­tus tai neu­vo, vai on­ko ky­sy­mys jos­tain muus­ta.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Rippikoulun suosio pysyy – turvallinen ilmapiiri entistä tärkeämpää

Uutiset16.3.2023 8.00

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon rip­pi­kou­lun suo­sio on py­sy­nyt kor­ke­al­la: vuon­na 2022 rip­pi­kou­lun kä­vi­jä­mää­rä oli noin 48 500. Luku on hie­man pie­nem­pi kuin vuo­den 2021 mää­rä 49 600, mut­ta sel­ke­äs­ti suu­rem­pi kuin vuo­den 2020 vas­taa­va luku 46 800. Lu­kui­hin on las­ket­tu kai­ke­ni­käi­set rip­pi­kou­lu­lai­set.

1 2 3 4 ... 15 »
Etelä-Pohjanmaan puhujat ja puolisot kokoontuivat alustuksen ja keskustelun äärelle 11. maaliskuuta Lapuan seurakuntatalolla.

Etelä-Pohjanmaan puhujat ja puolisot kokoontuivat alustuksen ja keskustelun äärelle 11. maaliskuuta Lapuan seurakuntatalolla.

Jukka Tauriainen

Etelä-Pohjanmaan puhujat ja puolisot kokoontuivat alustuksen ja keskustelun äärelle 11. maaliskuuta Lapuan seurakuntatalolla.

Etelä-Pohjanmaan puhujat ja puolisot kokoontuivat alustuksen ja keskustelun äärelle 11. maaliskuuta Lapuan seurakuntatalolla.

Jukka Tauriainen

Saarna on vuoropuhelua seurakunnan kanssa

Uutiset15.3.2023 10.15

Sa­naa kan­nat­taa ju­lis­taa roh­ke­as­ti. On tär­ke­ää, et­tä seu­ra­kun­ta tun­nis­taa saar­nas­ta Hy­vän Pai­me­nen ää­nen.

SFC:n suviseurat 2023 Tukholmassa

Uutiset13.3.2023 10.15

Toi­vo­tam­me kaik­ki sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tul­leik­si SFC:n su­vi­seu­roi­hin Tuk­hol­maan Gub­bän­ge­nin kou­lul­le 19.–21. tou­ko­kuu­ta 2023.

Helsingin, Espoon ja Vantaan Rauhanyhdistykset ovat jo vuosien ajan järjestäneet suurmyyjäisiä Maitoisten leirikeskuksen hyväksi. Kuva on vuoden 2016 myyjäisistä.

Helsingin, Espoon ja Vantaan Rauhanyhdistykset ovat jo vuosien ajan järjestäneet suurmyyjäisiä Maitoisten leirikeskuksen hyväksi. Kuva on vuoden 2016 myyjäisistä.

Paula Niemelä

Helsingin, Espoon ja Vantaan Rauhanyhdistykset ovat jo vuosien ajan järjestäneet suurmyyjäisiä Maitoisten leirikeskuksen hyväksi. Kuva on vuoden 2016 myyjäisistä.

Helsingin, Espoon ja Vantaan Rauhanyhdistykset ovat jo vuosien ajan järjestäneet suurmyyjäisiä Maitoisten leirikeskuksen hyväksi. Kuva on vuoden 2016 myyjäisistä.

Paula Niemelä

Yhteistyössä on voimaa – yhteismyyjäiset lähestyvät

Uutiset10.3.2023 9.25

”Työ tun­tuu eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­li­sel­tä, kun tie­tää mi­ten tär­ke­än asi­an puo­les­ta va­ro­ja ke­rä­tään.” Ta­voit­tee­na on jär­jes­tää 11. maa­lis­kuu­ta Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä myy­jäi­set sekä ar­von­ta, jol­la ke­rä­tään va­ro­ja lei­ri­kes­kuk­sen toi­min­nan tu­ke­mi­sek­si.

Conakryn seuravieraat pääsivät 5. helmikuuta telttakatoksen suojaan sanankuuloon. Guineassa kokoonnutaan kymmenellä paikkakunnalla.

Conakryn seuravieraat pääsivät 5. helmikuuta telttakatoksen suojaan sanankuuloon. Guineassa kokoonnutaan kymmenellä paikkakunnalla.

Miika Kopperoinen

Conakryn seuravieraat pääsivät 5. helmikuuta telttakatoksen suojaan sanankuuloon. Guineassa kokoonnutaan kymmenellä paikkakunnalla.

Conakryn seuravieraat pääsivät 5. helmikuuta telttakatoksen suojaan sanankuuloon. Guineassa kokoonnutaan kymmenellä paikkakunnalla.

Miika Kopperoinen

Conakryn seurakunta kaipaa kirkkorakennusta

Uutiset9.3.2023 15.05

Kiin­te­än ko­koon­tu­mis­pai­kan puu­te han­ka­loit­taa sa­nan­kuu­loa ja ve­rot­taa seu­roi­hin tu­li­joi­ta Gui­ne­as­sa.

Resurssipankki toimii lahjoitusten varassa

Uutiset7.3.2023 10.45

Re­surs­si­pank­ki tu­kee lap­si­per­hei­den jak­sa­mis­ta. Se kai­paa toi­mi­ak­seen va­ro­ja. Toi­min­ta kai­paa myös te­ki­jöi­tä.

Matti Taskila toimi elämänsä aikana lukuisissa yhteiskunnallisissa sekä kristillisyyden luottamustehtävissä.

Matti Taskila toimi elämänsä aikana lukuisissa yhteiskunnallisissa sekä kristillisyyden luottamustehtävissä.

Juhani Ojalehto

Matti Taskila toimi elämänsä aikana lukuisissa yhteiskunnallisissa sekä kristillisyyden luottamustehtävissä.

Matti Taskila toimi elämänsä aikana lukuisissa yhteiskunnallisissa sekä kristillisyyden luottamustehtävissä.

Juhani Ojalehto

Matti Taskila 2.9.1955–2.3.2023

Uutiset6.3.2023 14.45

SRK:n pit­kä­ai­kai­nen joh­to­kun­nan jä­sen ja pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la kuo­li ko­to­naan Kan­nuk­ses­sa var­hain tors­tai­aa­mu­na 2. maa­lis­kuu­ta vai­ke­an sai­rau­den mur­ta­ma­na. Tas­ki­la siu­na­taan hau­dan le­poon Kan­nuk­ses­sa lau­an­tai­na 1. huh­ti­kuu­ta. Päi­vä­mies jul­kai­see Tas­ki­lan omais­ten laa­ti­man muis­to­kir­joi­tuk­sen.

Keskisen alueen rauhanyhdistyksiä on 59, joilla työvoiman kerääminen on meneillään.

Keskisen alueen rauhanyhdistyksiä on 59, joilla työvoiman kerääminen on meneillään.

Keskisen alueen rauhanyhdistyksiä on 59, joilla työvoiman kerääminen on meneillään.

Keskisen alueen rauhanyhdistyksiä on 59, joilla työvoiman kerääminen on meneillään.

Suviseurojen työvoimaa kerätään keskisellä alueella

Uutiset6.3.2023 12.45

Työ­vuo­ro­jen täyt­tö­as­te tu­lee ol­la vä­hin­tään 80 pro­sent­tia, jot­ta Su­vi­seu­rat voi­daan jär­jes­tää.

Hiacessa on tunnelmaa. Tällä kertaa mukaan lähtivät Aaretti Kamula (vas.), Tinja Hiltunen, Jami Hiltunen, Helmi Kamula, Adelia Huttu, Juho Hiltunen ja Topi Hiltunen. Kuvan otti Julia Hiltunen.

Hiacessa on tunnelmaa. Tällä kertaa mukaan lähtivät Aaretti Kamula (vas.), Tinja Hiltunen, Jami Hiltunen, Helmi Kamula, Adelia Huttu, Juho Hiltunen ja Topi Hiltunen. Kuvan otti Julia Hiltunen.

Kuvat: Susanna Hiltunen ja Julia Hiltunen

Hiacessa on tunnelmaa. Tällä kertaa mukaan lähtivät Aaretti Kamula (vas.), Tinja Hiltunen, Jami Hiltunen, Helmi Kamula, Adelia Huttu, Juho Hiltunen ja Topi Hiltunen. Kuvan otti Julia Hiltunen.

Hiacessa on tunnelmaa. Tällä kertaa mukaan lähtivät Aaretti Kamula (vas.), Tinja Hiltunen, Jami Hiltunen, Helmi Kamula, Adelia Huttu, Juho Hiltunen ja Topi Hiltunen. Kuvan otti Julia Hiltunen.

Kuvat: Susanna Hiltunen ja Julia Hiltunen

Raamattuluokka tunturien takana

Uutiset3.3.2023 11.25

La­pis­sa raa­mat­tu­luok­kiin aje­taan jopa lä­hes 200 ki­lo­met­rin pääs­tä. Nuor­ten yh­teen­kuu­lu­vai­suut­ta vah­vis­taa kes­kus­te­lu us­kon asi­ois­ta.

Päivämiehen digilehden tilaajat voivat nyt lukemisen lisäksi kuunnella tekstit.

Päivämiehen digilehden tilaajat voivat nyt lukemisen lisäksi kuunnella tekstit.

Kuvakaappaus Päivämiehen digilehdestä

Päivämiehen digilehden tilaajat voivat nyt lukemisen lisäksi kuunnella tekstit.

Päivämiehen digilehden tilaajat voivat nyt lukemisen lisäksi kuunnella tekstit.

Kuvakaappaus Päivämiehen digilehdestä

Palvelutarjonta laajenee – Päivämiehen äänilehti siirtyy konelukukokeiluun

Uutiset1.3.2023 11.30

Muu­tos li­sää Päi­vä­mie­hen tar­jon­taa: kuun­te­lu­mah­dol­li­suus tu­lee myös di­gi­leh­teen, jos­ta ti­laa­jat voi­vat kai­ut­ti­men ku­vak­keen koh­dal­ta kuun­nel­la kaik­ki teks­tit.

Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Puoluejohtajat arvojen äärellä

Uutiset25.2.2023 8.00

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko on kut­su­nut edus­kun­ta­puo­lu­ei­den pu­heen­joh­ta­jat kes­kus­te­le­maan ar­vois­ta.

1 2 3 4 ... 15 »
20.3.2023

Iloitkaa Jerusalemin kanssa, te kaikki, jotka sitä rakastatte! Jes. 66:10

Viikon kysymys