JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 153 »

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Uu­det kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jat va­lit­tu – mal­til­li­sia kon­ser­va­tii­ve­ja 40%

Uutiset13.2.2020 11.08

Kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jat seu­raa­val­le ne­li­vuo­tis­kau­del­le on va­lit­tu ei­len käy­dyis­sä vaa­leis­sa. Va­li­tuis­ta maal­lik­ko­e­dus­ta­jia on 64 ja pap­pi­se­dus­ta­jia 32. Uu­sia edus­ta­jia on noin 46 %. Suu­rin vaih­tu­vuus edus­ta­jis­sa on Hel­sin­gin ja Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nis­sa.

Emilia Huttu

Emilia Huttu

Pyr­ki­mys ym­mär­tää tois­ta aut­taa tu­le­maan toi­meen

Uutiset13.2.2020 6.45

”Tääl­lä on help­po men­nä pyy­tä­mään an­teek­si, jos on lou­kan­nut jo­tain”, ker­toi Ra­nu­an opis­ton opis­ke­li­ja Ant­ti Mu­ta­nen tal­vi­päi­vien pa­nee­li­kes­kus­te­lus­sa.

Tär­kei­tä koh­taa­mi­sia us­kon­nol­li­sil­le ryh­mil­le suun­na­tus­sa ti­lai­suu­des­sa

Uutiset12.2.2020 8.55

Us­kon­to­jen uh­rien tuki ry ja La­pin yli­o­pis­ton yh­teis­kun­ta­tie­tei­den lai­tos jär­jes­ti­vät 7. hel­mi­kuu­ta Hel­sin­gis­sä se­mi­naa­rin, jos­sa poh­dit­tiin mi­ten yh­teis­kun­ta ja us­kon­nol­li­set yh­tei­söt voi­vat eh­käis­tä hen­gel­lis­tä vä­ki­val­taa. Se­mi­naa­riin osal­lis­tui­vat SRK:lta vies­tin­tä­pääl­lik­kö Ol­li Lohi ja toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­ja Pek­ka Kai­nua.

Olen­nai­nen ki­tey­tyi SRK:n uu­sil­le net­ti­si­vuil­le

Uutiset11.2.2020 6.35

SRK on päi­vit­tä­nyt ko­ti­si­vun­sa. Si­vu­jen käy­tet­tä­vyys on hel­pot­tu­nut ja kie­len ym­mär­ret­tä­vyys pa­ran­tu­nut, mut­ta ul­ko­a­su on pää­o­sin säi­ly­nyt en­nal­laan.

Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Kir­kol­lis­vaa­lit jär­jes­te­tään huo­men­na

Uutiset10.2.2020 12.50

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon kir­kol­lis­ko­kous­vaa­lit ja hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to­jen vaa­lit jär­jes­te­tään 11. hel­mi­kuu­ta 2020.

Raa­ma­tun kir­jo­jen esit­te­lyä vi­de­oi­den avul­la

Uutiset8.2.2020 6.55

Uu­si vi­de­o­sar­ja esit­te­lee Raa­mat­tua, Kir­jo­jen Kir­jaa, lap­sil­le. Vi­de­o­sar­ja löy­tyy Las­ten­pol­ku.fi-si­vus­tol­ta, ja sii­tä on jul­kais­tu kak­si en­sim­mäis­tä osaa. Esit­te­li­jä­nä on Pek­ka Kai­nua, joka työs­ken­te­lee SRK:lla toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­ja­na.

Simo Piilonen

Simo Piilonen

Ää­ne­kos­ken Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä ko­toi­nen 70-vuo­tis­juh­la

Uutiset7.2.2020 6.10

Ää­ne­kos­ken Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen väki ko­koon­tui hel­mi­kuun alus­sa ko­toi­siin syn­ty­mä­päi­vä­seu­roi­hin juh­lis­ta­maan yh­dis­tyk­sen­sä täy­siä kym­me­niä.

Kuva Jämsän opistolta

Kuva Jämsän opistolta

Piis­pa Peu­ra vie­rai­li Jäm­sän opis­tol­la

Uutiset6.2.2020 10.30

Jäm­sän seu­ra­kun­ta siir­tyi vuo­den vaih­tu­es­sa Tam­pe­reen hiip­pa­kun­nas­ta La­pu­an hiip­pa­kun­taan. Tä­män muu­tok­sen myö­tä La­pu­an hiip­pa­kun­nan piis­pa Simo Peu­ra vie­rai­li Jäm­sän opis­tol­la 24. tam­mi­kuu­ta.

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Tal­vi­päi­vät kut­su­vat Ra­nu­al­le

Uutiset6.2.2020 6.45

Ra­nu­an kris­til­li­nen kan­sa­no­pis­to jär­jes­tää pe­rin­tei­set tal­vi­päi­vät 8.–9. hel­mi­kuu­ta. Oh­jel­mas­sa on seu­ra­pu­hei­ta, alus­tuk­sia, ju­ma­lan­pal­ve­lus, mes­su, lau­lu­tuo­ki­oi­ta ja py­hä­kou­lu. Tal­vi­päi­vät pi­de­tään opis­tol­la ja nii­hin kuu­lu­va ju­ma­lan­pal­ve­lus Ra­nu­an kir­kos­sa.

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Rip­pi­kou­lu on hy­väs­sä myö­tä­tuu­les­sa

Uutiset6.2.2020 6.40

Vuon­na 2019 evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon rip­pi­kou­lu­lais­ten mää­rä kas­voi sel­väs­ti edel­lis­vuo­des­ta. Rip­pi­kou­luun osal­lis­tui yh­teen­sä 49 931 nuor­ta, vuot­ta ai­em­min vas­taa­va luku oli 48 133.

1 2 3 4 ... 153 »
17.2.2020

He­rää, Her­ra! Mik­si nu­kut? Nou­se, älä iäk­si hyl­kää! Nou­se aut­ta­maan mei­tä, lu­nas­ta mei­dät ar­mo­si täh­den! Ps. 44:24,27

Viikon kysymys