JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 166 »

Kuva: Valtteri Saukko

Kuva: Valtteri Saukko

Päi­vä­mie­hen ja­ke­lu­a­jois­sa muu­tok­sia

Uutiset1.7.2020 10.35

Su­vi­seu­ro­jen ai­kaan tehty Päi­vä­mie­hen kak­sois­nu­me­ro 27–28 il­mes­tyy tä­nään 1. hei­nä­kuu­ta, mut­ta se ja­e­taan pos­ti­laa­ti­koi­hin vas­ta lop­pu­vii­kon ai­ka­na.

SRK:n toimiston alakertaan rakennettu videostudio on oma miljöönsä. Puhumassa Tuomas Torkki.

SRK:n toimiston alakertaan rakennettu videostudio on oma miljöönsä. Puhumassa Tuomas Torkki.

Elmeri Hekkala

SRK:n toimiston alakertaan rakennettu videostudio on oma miljöönsä. Puhumassa Tuomas Torkki.

SRK:n toimiston alakertaan rakennettu videostudio on oma miljöönsä. Puhumassa Tuomas Torkki.

Elmeri Hekkala

Su­vi­seu­ro­jen tar­koi­tus to­teu­tui

Uutiset1.7.2020 6.55

Vir­tu­aa­li­su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na eri puo­lil­le maa­ta il­mes­tyi lu­kui­sia mi­ni­su­vi­seu­ro­ja asun­to­vau­nui­neen, ki­os­kei­neen ja kai­ut­ti­mis­ta kai­ku­vi­ne saar­noi­neen.

Telttaleiri Suviseuroissa

Telttaleiri Suviseuroissa

Kuva: Marketta Lumijärvi

Telttaleiri Suviseuroissa

Telttaleiri Suviseuroissa

Kuva: Marketta Lumijärvi

Su­vi­seu­rat mum­mo­las­sa, ve­nees­sä, ko­to­na ja erä­maas­sa

Uutiset30.6.2020 7.00

Su­vi­seu­ra­kent­tä­nä ovat toi­mi­neet tänä vuon­na mo­nen­lai­set ym­pä­ris­töt, jois­ta toi­mi­tus on saa­nut ilah­dut­ta­van mää­rän ku­va­ter­vei­siä. Tä­hän jut­tuun on koot­tu pie­ni osa niis­tä.

Järvikylän suviseuravalmistelut ovat jo pitkällä kesää 2021 varten. Kuva rimotustalkoista.

Järvikylän suviseuravalmistelut ovat jo pitkällä kesää 2021 varten. Kuva rimotustalkoista.

Annika Myllylahti

Järvikylän suviseuravalmistelut ovat jo pitkällä kesää 2021 varten. Kuva rimotustalkoista.

Järvikylän suviseuravalmistelut ovat jo pitkällä kesää 2021 varten. Kuva rimotustalkoista.

Annika Myllylahti

Reis­jär­vel­lä 2021, jos Ju­ma­la suo

Uutiset29.6.2020 15.00

– Meil­lä on Reis­jär­ven Jär­vi­ky­läl­lä puit­teet hy­väl­lä mal­lil­la jär­jes­tää Su­vi­seu­rat vuo­den pääs­tä, 2.–5. hei­nä­kuu­ta 2021, pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Tais­to Pel­to­nie­mi to­te­aa.

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Su­vi­seu­ra­ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa ai­hee­na ko­tiin­pa­luun ilo

Uutiset28.6.2020 16.20

Tänä vuon­na su­vi­seu­ra­sun­nun­tain ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta vie­tet­tiin Yli­kii­min­gin kir­kos­sa. Heik­ki Nis­si­sen saar­nan ai­hee­na oli Jee­suk­sen ker­to­ma tuh­laa­ja­po­jan ver­taus, joka on Luuk­kaan evan­ke­liu­mis­sa.

Kuva: Hannu Kangas

Kuva: Hannu Kangas

"En jätä tei­tä yk­sin mil­loin­kaan"

Uutiset28.6.2020 13.10

Jo 100 vuo­den ajan eli vuon­na 1920 pi­de­tyis­tä Vaa­san suu­ris­ta seu­rois­ta al­ka­en on Su­vi­seu­ro­jen oh­jel­maan lau­an­tai-il­ta­na kuu­lu­nut eh­tool­li­sen­viet­to. Tänä vuon­na se ei ko­ro­na­pan­de­mi­an vuok­si ol­lut mah­dol­lis­ta. Sen ti­lal­la jär­jes­tet­tiin eh­tool­lis­lau­lu­jen il­ta Ou­lun tuo­mi­o­kir­kos­sa, jo­hon oli mah­dol­lis­ta osal­lis­tua Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ja vi­de­o­lä­he­tyk­sen vä­li­tyk­sel­lä.

Ehtoollislaulujen ilta Oulun tuomiokirkosta lähetetään myös verkkokirkon kautta.

Ehtoollislaulujen ilta Oulun tuomiokirkosta lähetetään myös verkkokirkon kautta.

Hanna Kallunki

Ehtoollislaulujen ilta Oulun tuomiokirkosta lähetetään myös verkkokirkon kautta.

Ehtoollislaulujen ilta Oulun tuomiokirkosta lähetetään myös verkkokirkon kautta.

Hanna Kallunki

Su­vi­seu­ra­lau­an­tain eh­tool­lis­mes­su vaih­tui
vir­tu­aa­li­sek­si eh­tool­lis­lau­lu­jen il­lak­si

Uutiset27.6.2020 16.45

Su­vi­seu­roi­hin kuu­lu­vat tär­ke­ä­nä osa­na ju­ma­lan­pal­ve­luk­set, mut­ta tänä vuon­na seu­rat poik­ke­a­vat myös nii­den osal­ta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Nel­jä uut­ta kir­jaa, mu­siik­ki­ää­ni­te, las­ten puu­ha­kir­ja ja ää­ni­kir­ja nuo­ril­le

Uutiset26.6.2020 21.00

Jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­den avaus­pu­heen­vuo­ro ker­toi esi­mer­kin sii­tä, mi­ten su­vi­seu­ra­jul­kai­su he­rät­ti lu­ki­jas­sa ha­lun saa­da omat syn­tin­sä an­teek­si. Net­ti­su­vi­seu­rois­sa jul­kis­te­tut uu­det kir­jat ja ää­nit­teet ovat sa­mal­la asi­al­la kuin ai­em­mat: kut­su­mas­sa, vah­vis­ta­mas­sa ja näyt­tä­mäs­sä tie­tä eteen­päin.

Suviseuraleiri pystytettynä.

Suviseuraleiri pystytettynä.

Kuva: P.J.

Suviseuraleiri pystytettynä.

Suviseuraleiri pystytettynä.

Kuva: P.J.

Ko­ti­su­vi­seu­rois­sa myös jal­ka­pal­lo­kent­tä, telt­ta­sau­na ja ui­ma­paik­ka

Uutiset26.6.2020 14.30

Jo­ki­ta­lon su­kua on ko­koon­tu­mas­sa su­vi­seu­ro­jen viet­toon Sie­vin Kiis­ki­lään Iso­kos­kel­le. Vie­rai­den ko­ke­mus on, et­tä ko­ti­su­vi­seu­rois­sa on pal­jon sa­maa kuin ta­val­li­sis­sa­kin Su­vi­seu­rois­sa.

Piispa Jukka Keskitalo toi avajaisiin Oulun hiippakunnan tervehdyksen.

Piispa Jukka Keskitalo toi avajaisiin Oulun hiippakunnan tervehdyksen.

Kuva: SRK

Piispa Jukka Keskitalo toi avajaisiin Oulun hiippakunnan tervehdyksen.

Piispa Jukka Keskitalo toi avajaisiin Oulun hiippakunnan tervehdyksen.

Kuva: SRK

Piis­pa Kes­ki­ta­lo Su­vi­seu­rois­sa: ”Myös yh­teis­kun­nal­li­nen päät­tä­jä vas­taa toi­min­nas­taan kaik­ki­val­ti­aal­le Ju­ma­lal­le”

Uutiset26.6.2020 11.50

Tä­män vuo­den vir­tu­aa­li­set Su­vi­seu­rat avat­tiin aa­mu­päi­väl­lä. Ter­veh­dys­pu­hees­saan Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo pu­hui Ju­ma­lan tah­don to­teu­tu­mi­ses­ta niin yk­si­lön kuin yh­teis­kun­nan­kin nä­kö­kul­mas­ta.

1 2 3 4 ... 166 »
4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys