JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 177 »
Matti Heikkinen kertoi historiakirjan valmistumisen vaiheista. Tero Lehtola toimi tulkkina. Matti Heikkinen berättade om historiebokens olika faser. Tero Lehtola tolkade.

Matti Heikkinen kertoi historiakirjan valmistumisen vaiheista. Tero Lehtola toimi tulkkina. Matti Heikkinen berättade om historiebokens olika faser. Tero Lehtola tolkade.

Kuvat: Heidi Löppönen

Matti Heikkinen kertoi historiakirjan valmistumisen vaiheista. Tero Lehtola toimi tulkkina. Matti Heikkinen berättade om historiebokens olika faser. Tero Lehtola tolkade.

Matti Heikkinen kertoi historiakirjan valmistumisen vaiheista. Tero Lehtola toimi tulkkina. Matti Heikkinen berättade om historiebokens olika faser. Tero Lehtola tolkade.

Kuvat: Heidi Löppönen

Ruot­sin kris­til­li­syy­den his­to­ria kan­sien vä­liin

Uutiset24.11.2020 9.10

SFC:n his­to­ri­a­te­os jul­kais­tiin vuo­si­ko­kouk­sen yh­tey­des­sä 15. mar­ras­kuu­ta Taa­lain­maan rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä. SFC täyt­tää tänä vuon­na 50 vuot­ta, ja his­to­ri­a­te­os ha­lut­tiin jul­kais­ta­vak­si SFC:n juh­la­su­vi­seu­rois­sa, mut­ta pan­de­mi­an vuok­si jul­kai­su siir­tyi syk­syyn.

Illan vakava aihe kiinnosti ihmisiä ja keskustelu oli vilkasta.

Illan vakava aihe kiinnosti ihmisiä ja keskustelu oli vilkasta.

Tero Pitkälä

Illan vakava aihe kiinnosti ihmisiä ja keskustelu oli vilkasta.

Illan vakava aihe kiinnosti ihmisiä ja keskustelu oli vilkasta.

Tero Pitkälä

Krii­si­työs­sä kuun­te­le­mi­nen on tär­ke­ää

Uutiset23.11.2020 17.35

On hyvä ol­la val­mii­na työ­ka­lu­ja, kun elä­mä tuo koh­dal­le krii­sin. Krii­si­työ kiin­nos­ti di­a­ko­ni­ail­las­sa.

Paula Niemelä

Paula Niemelä

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ti­lai­suu­det pe­rut­tu jou­lu­kuun puo­li­vä­liin saak­ka

Uutiset20.11.2020 16.00

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­ta tie­dot­taa 20. mar­ras­kuu­ta, et­tä sen järjes­tämät ti­lai­suu­det on pe­rut­tu 21.11.–13.12. 2020 Ete­lä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton päätökseen pe­rus­tu­en. Edel­lä mai­nit­tu päätös pe­rus­tuu tar­tun­ta­tau­ti­lain 58. pykälään.

Piispa Keskitalo keskusteli nuorten kanssa heidän opinnoistaan, taustoistaan ja tulevaisuudensuunnitelmastaan.

Piispa Keskitalo keskusteli nuorten kanssa heidän opinnoistaan, taustoistaan ja tulevaisuudensuunnitelmastaan.

Matti Erkkilä

Piispa Keskitalo keskusteli nuorten kanssa heidän opinnoistaan, taustoistaan ja tulevaisuudensuunnitelmastaan.

Piispa Keskitalo keskusteli nuorten kanssa heidän opinnoistaan, taustoistaan ja tulevaisuudensuunnitelmastaan.

Matti Erkkilä

Piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo vie­rai­li Reis­jär­ven opis­tol­la

Uutiset20.11.2020 10.25

Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo vie­rai­li Reis­jär­ven kris­til­li­sel­lä opis­tol­la Reis­jär­ven seu­ra­kun­nan piis­pan­tar­kas­tuk­sen yh­tey­des­sä mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä. Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ai­heut­ti­vat eri­tyis­jär­jes­te­ly­jä, mut­ta niis­tä huo­li­mat­ta koh­taa­mi­nen on läm­min ja an­toi­sa.

Juhani Ojalehto

Juhani Ojalehto

Uu­si ru­no­kir­ja pu­huu lem­pe­äl­lä huu­mo­ril­la ikään­ty­mi­ses­tä

Uutiset19.11.2020 14.40

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) jul­kai­si 15. mar­ras­kuu­ta vii­si uut­ta te­os­ta. Yk­si niis­tä oli Ee­va Kon­ti­o­ka­rin ru­no­kir­ja Mit­ta­kaa­va­muu­tok­sia. Se on suun­nat­tu lä­hin­nä ikään­ty­neil­le, mut­ta us­kon ja toi­von nä­ky­miä si­säl­tä­vä teos käy myös nuo­ril­le.

Jari Latvala (oik.) ja Mauno Kurunlahti toteavat, että suhtautuminen erityisjärjestelyihin rauhanyhdistysten tilaisuuksissa on ollut hyvin asiallista.

Jari Latvala (oik.) ja Mauno Kurunlahti toteavat, että suhtautuminen erityisjärjestelyihin rauhanyhdistysten tilaisuuksissa on ollut hyvin asiallista.

Sirkka Lehto

Jari Latvala (oik.) ja Mauno Kurunlahti toteavat, että suhtautuminen erityisjärjestelyihin rauhanyhdistysten tilaisuuksissa on ollut hyvin asiallista.

Jari Latvala (oik.) ja Mauno Kurunlahti toteavat, että suhtautuminen erityisjärjestelyihin rauhanyhdistysten tilaisuuksissa on ollut hyvin asiallista.

Sirkka Lehto

Eri­tyis­jär­jes­te­lyt mah­dol­lis­ta­vat ko­koon­tu­mi­set

Uutiset18.11.2020 10.15

Suu­rin osa rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä jär­jes­tää toi­mi­ta­loil­laan seu­ro­ja val­lit­se­van ko­ro­na­ti­lan­teen huo­mi­oi­den. Eri­lai­sia ta­pah­tu­mia voi jär­jes­tää niin kau­an kuin vi­ra­no­mais­mää­räyk­set an­ta­vat sii­hen mah­dol­li­suu­den. Jär­jes­tä­jän ja osal­lis­tu­jien edel­ly­te­tään toi­mi­van vas­tuul­li­ses­ti ja oh­jei­den mu­kai­ses­ti.

Seu­ra pe­reh­tyi les­ta­di­o­lais­ten koh­taa­miin asen­tei­siin

Uutiset17.11.2020 9.15

Ai­ka­kaus­leh­ti Seu­ra jul­kai­si 5. mar­ras­kuu­ta teks­tin Hil­jai­sik­si hau­ku­tut, jos­sa toi­mit­ta­ja Mii­na Lep­pä­nen on pe­reh­ty­nyt les­ta­di­o­lai­siin koh­dis­tu­vaan vi­ha­pu­hee­seen sekä haas­ta­tel­lut kah­ta van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen he­rä­tys­liik­keen jä­sen­tä. Haas­ta­tel­lut ker­to­vat ni­mi­mer­kin suo­jas­sa koh­taa­mis­taan asen­teis­ta ja suh­tau­tu­mi­ses­ta les­ta­di­o­lai­sia koh­taan.

Juhani Ojalehto

Juhani Ojalehto

Jul­kai­su­ja us­kos­ta, toi­vos­ta ja jän­nit­tä­väs­tä seik­kai­lus­ta

Uutiset16.11.2020 14.05

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) jul­kai­si sun­nun­tai­na 15. mar­ras­kuu­ta vii­si uut­ta tuo­tet­ta. Uu­det jul­kai­sut tu­ke­vat us­ko­ne­lä­mää, si­vis­tä­vät ja viih­dyt­tä­vät.

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

SRK:n kuva-arkisto

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

SRK:n kuva-arkisto

Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen tuot­to pää­tyy van­hem­pien tu­ek­si

Uutiset13.11.2020 15.30

Kirk­ko tie­dot­taa vuo­den 2020 Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen tuot­ta­neen kak­si mil­joo­naa eu­roa van­hem­muu­den tu­ke­mi­sel­le Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la. Ko­ro­na vai­kut­ti ke­räys­tuot­toi­hin ja kam­pan­join­tiin, min­kä seu­rauk­se­na ke­räys­tu­los oli yli mil­joo­nan edel­lis­vuo­tis­ta pie­nem­pi.

Tämän vuoden tammikuussa puhujat kautta maan kokoontuivat Jyväskylään.

Tämän vuoden tammikuussa puhujat kautta maan kokoontuivat Jyväskylään.

Tero Pitkälä

Tämän vuoden tammikuussa puhujat kautta maan kokoontuivat Jyväskylään.

Tämän vuoden tammikuussa puhujat kautta maan kokoontuivat Jyväskylään.

Tero Pitkälä

Pe­rin­tei­nen pu­hu­jien­ko­kous ja­kaan­tuu kol­meen osaan

Uutiset13.11.2020 9.00

Vuo­den­vaih­teen pu­hu­jien­ko­kous jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 9. tam­mi­kuu­ta 2021. Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mi­aan liit­ty­vien ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten vuok­si SRK val­mis­te­lee ko­kous­ta ha­jau­tet­tu­na eri paik­ka­kun­nil­le.

1 2 3 4 ... 177 »
27.11.2020

Älä vaa­di pal­ve­li­jaa­si tuo­mi­ol­le, sil­lä si­nun edes­sä­si ei yk­si­kään ole syy­tön. Ps. 143:2

Viikon kysymys

Viikon kysymys