JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 185 »

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Nuor­ten lau­lu­ti­lai­suu­det siir­ty­vät syk­syyn

Uutiset25.2.2021 13.45

Rip­pi­kou­lun käy­nei­den ja vart­tu­neem­pien nuor­ten val­ta­kun­nal­li­set lau­lu­ti­lai­suu­det siir­ty­vät pi­det­tä­vik­si 11. syys­kuu­ta. Ti­lai­suu­det on tar­koi­tus pi­tää Ou­lun, Jy­väs­ky­län ja Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä.

Opistojen rehtorit, Harri Isopahkala Ranualta (vas.), Valtteri Laitila Reisjärveltä ja Jukka Palola Jämsästä, kertoivat infotilaisuudessa opistouudistustuksesta sekä opistoihin hakemisesta.

Opistojen rehtorit, Harri Isopahkala Ranualta (vas.), Valtteri Laitila Reisjärveltä ja Jukka Palola Jämsästä, kertoivat infotilaisuudessa opistouudistustuksesta sekä opistoihin hakemisesta.

Niko Sallinen

Opistojen rehtorit, Harri Isopahkala Ranualta (vas.), Valtteri Laitila Reisjärveltä ja Jukka Palola Jämsästä, kertoivat infotilaisuudessa opistouudistustuksesta sekä opistoihin hakemisesta.

Opistojen rehtorit, Harri Isopahkala Ranualta (vas.), Valtteri Laitila Reisjärveltä ja Jukka Palola Jämsästä, kertoivat infotilaisuudessa opistouudistustuksesta sekä opistoihin hakemisesta.

Niko Sallinen

Opis­tot suun­taa­vat yh­tei­sil­lä ha­kuk­ri­tee­reil­lä koh­ti uut­ta

Uutiset24.2.2021 13.25

Opis­ke­lu tu­lee ole­maan il­mais­ta op­pi­vel­vol­li­suu­suu­dis­tuk­sen pii­riin kuu­lu­val­le. Myös opis­toi­hin ha­ke­mi­nen yh­te­näis­tyy.

Tällä hetkellä Ecuadorissa päästään Zoom-seuroihin. Kuva on vuoden 2019 lähetysseuroista.

Tällä hetkellä Ecuadorissa päästään Zoom-seuroihin. Kuva on vuoden 2019 lähetysseuroista.

Russel Roiko

Tällä hetkellä Ecuadorissa päästään Zoom-seuroihin. Kuva on vuoden 2019 lähetysseuroista.

Tällä hetkellä Ecuadorissa päästään Zoom-seuroihin. Kuva on vuoden 2019 lähetysseuroista.

Russel Roiko

Pan­de­mia loi Ecu­a­do­riin net­ti­seu­ra­käy­tän­nön

Uutiset23.2.2021 15.15

Ecu­a­do­rin eri kau­pun­kien us­ko­vai­set pää­se­vät nyt use­am­min seu­roi­hin ja nä­ke­vät toi­si­aan sään­nöl­li­ses­ti.

Enni Saarnio käy ylä-asteen kahdeksatta luokkaa ja on myös rippikoulussa.

Enni Saarnio käy ylä-asteen kahdeksatta luokkaa ja on myös rippikoulussa.

Rauno Saarnio

Enni Saarnio käy ylä-asteen kahdeksatta luokkaa ja on myös rippikoulussa.

Enni Saarnio käy ylä-asteen kahdeksatta luokkaa ja on myös rippikoulussa.

Rauno Saarnio

Ar­vot nä­ky­vät sii­nä, mi­ten mui­ta koh­te­lee

Uutiset22.2.2021 9.45

Kris­til­li­set pe­ru­sar­vot pun­ta­ris­sa. Äi­jä eli isoi­sä, mänt­sä­lä­läi­nen Rau­no Saar­nio sekä nur­mi­jär­ve­läi­set Juk­ka-isä ja En­ni-ty­tär pää­ty­vät kol­men su­ku­pol­ven kes­kus­te­lus­saan sii­hen, et­tä us­koa ei voi ir­rot­taa vain yh­dek­si osak­si elä­mää.

Rauhanyhdistykset ovat tällä hetkellä hiljaisia rakennuksia. Nettilähetyksiä on runsaasti, mutta etenkin lasten ja nuorten toiminnalle olisi tarve.

Rauhanyhdistykset ovat tällä hetkellä hiljaisia rakennuksia. Nettilähetyksiä on runsaasti, mutta etenkin lasten ja nuorten toiminnalle olisi tarve.

Päivi Peltoniemi

Rauhanyhdistykset ovat tällä hetkellä hiljaisia rakennuksia. Nettilähetyksiä on runsaasti, mutta etenkin lasten ja nuorten toiminnalle olisi tarve.

Rauhanyhdistykset ovat tällä hetkellä hiljaisia rakennuksia. Nettilähetyksiä on runsaasti, mutta etenkin lasten ja nuorten toiminnalle olisi tarve.

Päivi Peltoniemi

SRK sel­vit­ti: mitä rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le kuu­luu?

Uutiset18.2.2021 13.25

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) teki rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le ky­se­lyn ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­kai­ses­ta toi­min­nas­ta.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

SFC ja LLC tie­dot­ti­vat ke­sän seu­ra­jär­jes­te­lyis­tään

Uutiset17.2.2021 9.00

Ruot­sin SFC on päät­tä­nyt ko­ro­na­pan­de­mi­an vuok­si siir­tää tu­le­van ke­sän su­vi­seu­ran­sa tou­ko­kuul­ta pi­det­tä­väk­si 13.–15 elo­kuu­ta.

Kirk­ko ava­si vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laus­pal­ve­lun

Uutiset16.2.2021 14.40

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko on avan­nut verk­koon Ti­laa vir­ka­to­dis­tus ver­kos­sa -asi­oin­ti­pal­ve­lun, jon­ka kaut­ta asi­a­kas voi tie­to­tur­val­li­ses­ti ti­la­ta it­ses­tään vir­ka­to­dis­tuk­sen tai su­ku­sel­vi­tys­muo­toi­sen vir­ka­to­dis­tuk­sen vai­na­jas­ta.

Pirta Mattila

Pirta Mattila

Reis­jär­vi jär­jes­tää tu­le­van ke­sän Su­vi­seu­rat – pel­lol­la tai etäyh­teyk­sil­lä

Uutiset15.2.2021 13.00

Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen hal­lin­non työ­ryh­mä ko­kous­ti per­jan­tai­na 12. hel­mi­kuu­ta. Ko­kouk­ses­sa hy­väk­syt­tiin SRK:n työ­va­li­o­kun­nan eh­do­tus, et­tä Reis­jär­ven seu­ra­or­ga­ni­saa­tio val­mis­tau­tuu jär­jes­tä­mään ke­sän 2021 Su­vi­seu­rat joko pe­rin­tei­si­nä pel­to­seu­roi­na tai ra­dio- ja net­ti­seu­roi­na.

Meeri Häyrynen ja Matias Sivula työskentelevät hätäkeskuslaitoksessa Oulussa. Heillä on kokemusta myös Suviseurojen turvapäivystyksessä. – Suviseuravieraat ovat hienosti oppineet myös itse soittamaan 112:een, jos tarvitaan kiireellistä apua. Näissä tilanteissa meidän tehtäväksi on jäänyt huolehtia hälytysajoneuvon esteetön pääsy kohteeseen.

Meeri Häyrynen ja Matias Sivula työskentelevät hätäkeskuslaitoksessa Oulussa. Heillä on kokemusta myös Suviseurojen turvapäivystyksessä. – Suviseuravieraat ovat hienosti oppineet myös itse soittamaan 112:een, jos tarvitaan kiireellistä apua. Näissä tilanteissa meidän tehtäväksi on jäänyt huolehtia hälytysajoneuvon esteetön pääsy kohteeseen.

Kuva haastateltavilta

Meeri Häyrynen ja Matias Sivula työskentelevät hätäkeskuslaitoksessa Oulussa. Heillä on kokemusta myös Suviseurojen turvapäivystyksessä. – Suviseuravieraat ovat hienosti oppineet myös itse soittamaan 112:een, jos tarvitaan kiireellistä apua. Näissä tilanteissa meidän tehtäväksi on jäänyt huolehtia hälytysajoneuvon esteetön pääsy kohteeseen.

Meeri Häyrynen ja Matias Sivula työskentelevät hätäkeskuslaitoksessa Oulussa. Heillä on kokemusta myös Suviseurojen turvapäivystyksessä. – Suviseuravieraat ovat hienosti oppineet myös itse soittamaan 112:een, jos tarvitaan kiireellistä apua. Näissä tilanteissa meidän tehtäväksi on jäänyt huolehtia hälytysajoneuvon esteetön pääsy kohteeseen.

Kuva haastateltavilta

Hä­tä­kes­kus­päi­vys­tä­jä – en­sim­mäi­nen vi­ra­no­maislenk­ki aut­ta­mi­sen ket­jus­sa

Uutiset14.2.2021 9.55

Syn­ty­mä, kuo­le­ma ja eri­lai­set on­net­to­muu­det ovat hä­tä­kes­kuk­ses­sa työs­ken­te­le­vien jo­ka­päi­väis­tä ar­kea. Jo­kai­seen pu­he­luun tu­lee skar­pa­ta.

Uu­sia toi­mit­ta­jia SRK:n leh­tiin

Uutiset13.2.2021 7.30

An­ni Käl­kä­jä Kem­pe­lees­tä ja Sal­la Son­ni­nen Jy­väs­ky­läs­tä aloittavat työt SRK:n leh­tien toi­mi­tuk­ses­sa maa­nan­tai­na 15. hel­mi­kuu­ta. Hei­dän työsopi­muk­sensa jat­ku­vat huh­ti­kuun lop­puun saak­ka. Käl­kä­jä työs­ken­te­lee ko­ko­ai­kai­ses­ti ja Son­ni­nen 50-pro­sent­ti­sel­la työ­a­jal­la.

1 2 3 4 ... 185 »
3.3.2021

Vel­je­ni, pi­tä­kää pelk­kä­nä ilo­na nii­tä mo­nen­lai­sia ko­et­te­le­muk­sia, joi­hin jou­dut­te. Te­hän tie­dät­te, et­tä kun us­kon­ne sel­viy­tyy ko­e­tuk­ses­ta, tämä kas­vat­taa teis­sä kes­tä­vyyt­tä. Jaak. 1:2–3

Viikon kysymys

Viikon kysymys