JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen (vas.) ihasteli paikallisen rauhayhdistyksen toiminnassa näkyvää yhteisöllisyyttä. Tilaisuudessa olivat mukana myös kirkkoherra Olli Kortelainen ja Kuopion ja ympäristön Rauhanyhdistyksen puheenjohtaja Matti Saukko.

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen (vas.) ihasteli paikallisen rauhayhdistyksen toiminnassa näkyvää yhteisöllisyyttä. Tilaisuudessa olivat mukana myös kirkkoherra Olli Kortelainen ja Kuopion ja ympäristön Rauhanyhdistyksen puheenjohtaja Matti Saukko.

Ilkka Hakulinen

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen (vas.) ihasteli paikallisen rauhayhdistyksen toiminnassa näkyvää yhteisöllisyyttä. Tilaisuudessa olivat mukana myös kirkkoherra Olli Kortelainen ja Kuopion ja ympäristön Rauhanyhdistyksen puheenjohtaja Matti Saukko.

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen (vas.) ihasteli paikallisen rauhayhdistyksen toiminnassa näkyvää yhteisöllisyyttä. Tilaisuudessa olivat mukana myös kirkkoherra Olli Kortelainen ja Kuopion ja ympäristön Rauhanyhdistyksen puheenjohtaja Matti Saukko.

Ilkka Hakulinen

Piispa vieraili Kuopion toimitalolla

Uutiset16.5.2022 12.00

Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan piis­pa Jari Jolk­ko­nen ihas­te­li Kuo­pi­on ja ym­pä­ris­tön Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­nas­sa nä­ky­vää vah­vaa ja kä­sin kos­ke­tel­ta­vaa yh­tei­söl­li­syyt­tä.

Anna ja Pasi Pärkkä ovat mukana Kesäseuraradion kansainvälistä ohjelmaa tuottavassa ryhmässä. – Saimme tästä kivan yhteisen harrastuksen.

Anna ja Pasi Pärkkä ovat mukana Kesäseuraradion kansainvälistä ohjelmaa tuottavassa ryhmässä. – Saimme tästä kivan yhteisen harrastuksen.

Kalle Karjula

Anna ja Pasi Pärkkä ovat mukana Kesäseuraradion kansainvälistä ohjelmaa tuottavassa ryhmässä. – Saimme tästä kivan yhteisen harrastuksen.

Anna ja Pasi Pärkkä ovat mukana Kesäseuraradion kansainvälistä ohjelmaa tuottavassa ryhmässä. – Saimme tästä kivan yhteisen harrastuksen.

Kalle Karjula

Oppia ja motivaatiota viestintään

Uutiset15.5.2022 6.00

An­na ja Pasi Pärk­kä Nor­jas­ta kuu­lu­vat työ­ryh­mään, joka tuot­taa Ke­sä­seu­ra­ra­di­oon kan­sain­vä­lis­tä si­säl­töä. He osal­lis­tui­vat maa­lis­kuus­sa Jäm­sän opis­ton vies­tin­tä­kurs­sil­le yh­des­sä mui­den SRK:n vies­tin­nän pa­ris­sa va­paa­eh­tois­työ­tä te­ke­vien kans­sa.

1 2 3 4 ... 15 »
Monipuolisesta jäätelövalikoimasta löytyy vain hyviä vaihtoehtoja. Kuvassa vasemmalta Jamiel 8 v., Linnea 9 v., Lilian 8 v., Alvar 10 v.

Monipuolisesta jäätelövalikoimasta löytyy vain hyviä vaihtoehtoja. Kuvassa vasemmalta Jamiel 8 v., Linnea 9 v., Lilian 8 v., Alvar 10 v.

Antti Nieminen

Monipuolisesta jäätelövalikoimasta löytyy vain hyviä vaihtoehtoja. Kuvassa vasemmalta Jamiel 8 v., Linnea 9 v., Lilian 8 v., Alvar 10 v.

Monipuolisesta jäätelövalikoimasta löytyy vain hyviä vaihtoehtoja. Kuvassa vasemmalta Jamiel 8 v., Linnea 9 v., Lilian 8 v., Alvar 10 v.

Antti Nieminen

Suviseurojen jäätelövalikoima testattiin Nurmijärvellä

Uutiset14.5.2022 6.00

Enää 49 yö­tä sii­hen, et­tä su­vi­seu­ra­ken­täl­lä pää­see os­ta­maan ja myy­mään jää­te­löä. Lu­vas­sa on vain hy­väk­si to­det­tu­ja jää­te­löi­tä.

Tarja ja Seppo Kankkonen vierailulla Amerikan serkkulassa Liisa ja Matthew Keräsen luona. – Olen niin kiitollinen tästä kaikesta lämmöstä, jota olen Sepon ison suvun myötä saanut, Tarja Kankkonen sanoo.

Tarja ja Seppo Kankkonen vierailulla Amerikan serkkulassa Liisa ja Matthew Keräsen luona. – Olen niin kiitollinen tästä kaikesta lämmöstä, jota olen Sepon ison suvun myötä saanut, Tarja Kankkonen sanoo.

Matthew Keränen

Tarja ja Seppo Kankkonen vierailulla Amerikan serkkulassa Liisa ja Matthew Keräsen luona. – Olen niin kiitollinen tästä kaikesta lämmöstä, jota olen Sepon ison suvun myötä saanut, Tarja Kankkonen sanoo.

Tarja ja Seppo Kankkonen vierailulla Amerikan serkkulassa Liisa ja Matthew Keräsen luona. – Olen niin kiitollinen tästä kaikesta lämmöstä, jota olen Sepon ison suvun myötä saanut, Tarja Kankkonen sanoo.

Matthew Keränen

Uskovaisten nuorten ilo ja vapaus puhutteli

Uutiset13.5.2022 11.00

Tar­ja Kank­ko­nen oli ylä­kou­lu­lai­se­na ke­sä­töis­sä Ky­tä­jän kar­ta­non he­vos­tal­lil­la. Rat­sas­tus­ret­kel­lä piti teh­dä yli­mää­räi­nen kouk­kaus, kun pie­ni, hil­jai­nen ky­lä­kirk­ko oli täyn­nä ih­mi­siä ja tiet täyn­nä au­to­ja. Po­ruk­ka näyt­ti iloi­sel­ta, kuu­lui nau­rua ja lau­lua ja lap­sia vi­lis­ti joka puo­lel­la. Siel­lä oli ke­sä­seu­rat me­nos­sa.

Pixabay

Pixabay

Piispa Häkkinen:

Kirkoilla ja uskonnollisilla yhteisöillä on tärkeä tehtävä kokonaisturvallisuuden ylläpitämisessä

Uutiset13.5.2022 6.10

Piis­pa Sep­po Häk­ki­nen to­te­aa tur­val­li­suu­sym­pä­ris­tön muu­tok­siin liit­ty­väs­sä asi­an­tun­ti­ja­lau­sun­nos­saan, et­tä eri hen­gel­lis­ten ta­ho­jen yh­tei­nen teh­tä­vä on vah­vis­taa hy­vyyt­tä ja lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta sekä rak­kau­den, aut­ta­mi­sen, huo­len­pi­don ja an­teek­si­an­ta­muk­sen ään­tä. Niis­tä kas­vaa toi­vo ja tur­va.

SRK:n kuvapankki

SRK:n kuvapankki

Kuvakirja Jämsän opistoseuroista juhlavuoden kunniaksi

Uutiset12.5.2022 8.00

Jäm­sän Kr. Kan­sa­no­pis­ton opis­to­yh­dis­tyk­sen joh­to­kun­ta on päät­tä­nyt jul­kais­ta opis­to­seu­rois­ta ker­to­van va­lo­ku­va­te­ok­sen. Sitä var­ten toi­vo­taan ku­via seu­rois­ta eri vuo­sil­ta.

Heikki Alanen (toinen oikealta) koulutti majoitusvalvojia Muhoksen Suviseuroissa vuonna 2019.

Heikki Alanen (toinen oikealta) koulutti majoitusvalvojia Muhoksen Suviseuroissa vuonna 2019.

Suviseurojen kuvapalvelu

Heikki Alanen (toinen oikealta) koulutti majoitusvalvojia Muhoksen Suviseuroissa vuonna 2019.

Heikki Alanen (toinen oikealta) koulutti majoitusvalvojia Muhoksen Suviseuroissa vuonna 2019.

Suviseurojen kuvapalvelu

Opistoseuroihin kaivataan lisää työvoimaa

Uutiset11.5.2022 10.50

Sekä Ra­nu­an et­tä Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­or­ga­ni­saa­ti­ois­ta ker­ro­taan, et­tä työ­vuo­ro­ja on va­rat­tu tou­ko­kuun al­kuun men­nes­sä sel­väs­ti ta­voi­tet­ta vä­hem­män.

SFC:n suviseurat Ruotsin Taalainmaalla

Uutiset8.5.2022 9.00

SFC:n su­vi­seu­rat pi­de­tään Gag­ne­fin kun­nas­sa, Mockf­jär­din kou­lul­la 27.–29. tou­ko­kuu­ta. Seu­rat ovat sa­mal­la SFC:n 50-vuo­tis­juh­la­seu­rat. Pari vuot­ta sit­ten jul­kais­tu kir­ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan kan­sa­lai­se­na Ruot­sis­sa ker­too ku­vaa­vas­ti näis­tä vuo­si­kym­me­nis­tä. Kir­jaa tul­laan esit­te­le­mään lä­hem­min su­vi­seu­ro­jen yh­tey­des­sä.

Ohjeita kriisin käsittelemiseen lapsen kanssa

Uutiset7.5.2022 9.15

Las­ten­kirk­ko-me­dia on jul­kais­sut verk­ko­si­vuil­laan oh­jeis­tuk­sen krii­sien kä­sit­te­le­mi­seen las­ten kans­sa. Oh­jeis­tuk­ses­sa neu­vo­taan ot­ta­maan esi­mer­kik­si sota pu­heek­si lap­sen kans­sa vas­ta sil­loin, jos lap­si it­se nos­taa sen esil­le. Al­le kou­lui­käi­sen ei tar­vit­se tie­tää so­das­ta. ”Esi­mer­kik­si kau­pas­sa on vai­kea käy­dä il­man, et­tä leh­tien kan­si­ku­vat he­rät­tä­vät lap­sen huo­mi­on. Jos lap­si huo­maa uu­ti­set, ei kan­na­ta hä­tään­tyä. Tär­ke­ää on, et­tä lap­si ei jää it­se­ään häm­men­tä­vien tai pe­lot­ta­vien asi­oi­den kans­sa yk­sin”, to­de­taan oh­jeis­tuk­ses­sa.

Kirkolliskokousedustajat Johanna Lumijärvi, Aslak Pekkala ja Hannu Kallunki ehtivät tiiviin kokousviikon aikana myös vaihtamaan kuulumisia.

Kirkolliskokousedustajat Johanna Lumijärvi, Aslak Pekkala ja Hannu Kallunki ehtivät tiiviin kokousviikon aikana myös vaihtamaan kuulumisia.

Heikki Sorvari

Kirkolliskokousedustajat Johanna Lumijärvi, Aslak Pekkala ja Hannu Kallunki ehtivät tiiviin kokousviikon aikana myös vaihtamaan kuulumisia.

Kirkolliskokousedustajat Johanna Lumijärvi, Aslak Pekkala ja Hannu Kallunki ehtivät tiiviin kokousviikon aikana myös vaihtamaan kuulumisia.

Heikki Sorvari

Kirkolliskokous päätti
lahjoituksesta ukrainalaisille

Uutiset6.5.2022 18.45

Val­ti­o­val­lan edus­ta­jat kiit­ti­vät kir­kon toi­min­taa eri­lai­sis­sa krii­si­ti­lan­teis­sa ja roh­kai­si­vat sitä edel­leen tuo­maan toi­voa.

SRK:n Suviseurat järjestetään Lopella 1.–4.7. Suviseurojen sunnuntain sanajumalanpalvelus välitetään live-lähetyksenä YLE:n TV-kanavalla. Suviseuroista radioidaan seuratilaisuus myös Yle Radio 1 -kanavalla 24.7. klo 11.

SRK:n Suviseurat järjestetään Lopella 1.–4.7. Suviseurojen sunnuntain sanajumalanpalvelus välitetään live-lähetyksenä YLE:n TV-kanavalla. Suviseuroista radioidaan seuratilaisuus myös Yle Radio 1 -kanavalla 24.7. klo 11.

SRK:n Suviseurat järjestetään Lopella 1.–4.7. Suviseurojen sunnuntain sanajumalanpalvelus välitetään live-lähetyksenä YLE:n TV-kanavalla. Suviseuroista radioidaan seuratilaisuus myös Yle Radio 1 -kanavalla 24.7. klo 11.

SRK:n Suviseurat järjestetään Lopella 1.–4.7. Suviseurojen sunnuntain sanajumalanpalvelus välitetään live-lähetyksenä YLE:n TV-kanavalla. Suviseuroista radioidaan seuratilaisuus myös Yle Radio 1 -kanavalla 24.7. klo 11.

Hengellisille kesäjuhlille on kysyntää

Uutiset4.5.2022 14.30

Hen­gel­li­sil­le ke­sä­juh­lil­le odo­te­taan run­saas­ti kä­vi­jöi­tä ko­ro­na­vuo­sien jäl­keen. Nyt ta­pah­tu­mat to­teu­tu­vat il­man kä­vi­jä­mää­rä­ra­joi­tuk­sia.

Laivalla retkeläiset ihailivat tyyntä merta ja viihtyivät tietovisan parissa.

Laivalla retkeläiset ihailivat tyyntä merta ja viihtyivät tietovisan parissa.

Pekka Välimäki

Laivalla retkeläiset ihailivat tyyntä merta ja viihtyivät tietovisan parissa.

Laivalla retkeläiset ihailivat tyyntä merta ja viihtyivät tietovisan parissa.

Pekka Välimäki

Risteilyllä Merenkurkussa

Uutiset2.5.2022 13.33

Kau­nii­na huh­ti­kui­se­na päi­vä­nä Vaa­san seu­dun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tiis­tai­ker­ho­lai­set pää­si­vät odot­ta­mal­leen Uu­ma­jan ris­tei­lyl­le.

1 2 3 4 ... 15 »
19.5.2022

Jeesus sanoo: ”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.” Joh. 13:34

Viikon kysymys