JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 209 »

Päi­vä­mie­hen leh­ti­a­vus­ta­jat or­ga­ni­soi­vat leh­ti­työ­tä maa­kun­nis­sa

Uutiset8.1.2022 8.00

Päi­vä­mie­hel­lä on 24 leh­ti­a­vus­ta­jaa. He so­pi­vat uu­tis­ten te­ke­mi­ses­tä pai­kal­lis­ten kir­joit­ta­jien kans­sa ja vä­lit­tä­vät hei­dän kir­joi­tuk­sen­sa toi­mi­tuk­seen.

Reisjärven loppiaispäivien alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa oli puheenjohtajana Ari Ervasti. Panelisteina toimivat Elle-Olivia Sivula (toinen vas.), Aunekaija Haho, Eelis Pitkänen ja Matias Aho.

Reisjärven loppiaispäivien alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa oli puheenjohtajana Ari Ervasti. Panelisteina toimivat Elle-Olivia Sivula (toinen vas.), Aunekaija Haho, Eelis Pitkänen ja Matias Aho.

Matti Erkkilä

Reisjärven loppiaispäivien alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa oli puheenjohtajana Ari Ervasti. Panelisteina toimivat Elle-Olivia Sivula (toinen vas.), Aunekaija Haho, Eelis Pitkänen ja Matias Aho.

Reisjärven loppiaispäivien alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa oli puheenjohtajana Ari Ervasti. Panelisteina toimivat Elle-Olivia Sivula (toinen vas.), Aunekaija Haho, Eelis Pitkänen ja Matias Aho.

Matti Erkkilä

Elä­vä us­ko ei muu­tu – lop­pi­ais­päi­vien alus­tus roh­kai­si us­ko­maan muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa

Uutiset7.1.2022 14.45

Reis­jär­ven opis­tol­la pi­det­tiin lop­pi­ais­päi­vät jo tois­ta ker­taa opis­ton Yo­u­tu­be-ka­na­val­le lä­he­tet­ty­nä suo­ra­tois­to­lä­he­tyk­se­nä 5.–6. tam­mi­kuu­ta. Ti­lai­suu­des­sa oli muun mu­as­sa raa­mat­tu­luok­ka, py­hä­kou­lu ja seu­rat.

Opis­to­nuo­ret siir­ty­vät etä­o­pe­tuk­seen Jäm­säs­sä

Uutiset6.1.2022 10.00

Jäm­sän Kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton pe­ru­sop­pi­jak­son opis­ke­li­jat jää­vät jou­lu­lo­man jäl­keen kah­den vii­kon etä­o­pe­tus­jak­sol­le. Lä­hi­o­pe­tuk­seen on tar­koi­tus pa­la­ta 25. tam­mi­kuu­ta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Su­vi­seu­ro­jen työ­voi­man ke­räys käyn­nis­tyy

Uutiset5.1.2022 13.00

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten työ­a­si­a­hen­ki­löt käyn­nis­tä­vät työ­vuo­ro­jen ke­ruun vas­tuu­a­lu­eil­la. Vuo­ro­ja on tar­jol­la ai­kui­sil­le ja vä­hin­tään 12-vuo­ti­ail­le nuo­ril­le.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Mo­nel­le opis­to­kurs­sil­le pää­see etä­nä – tar­kas­te­lun koh­tei­na vaik­ka­pa Kain ja Abel tai oma suku

Uutiset4.1.2022 13.30

Opis­tot ei­vät ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuok­si pys­ty pi­tä­mään kaik­kia kurs­se­ja pai­kan pääl­lä lä­hi­kurs­sei­na.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Kou­lu­tus­ta työ­e­lä­mää var­ten

Uutiset31.12.2021 9.00

Reis­jär­ven kris­til­li­sel­lä opis­tol­la jär­jes­te­tään ke­vääl­lä 2022 Kant­ti-kou­lu­tus­ta. Se on tar­koi­tet­tu työ­i­käi­sil­le, jot­ka kai­paa­vat tu­kea esi­mer­kik­si työ­e­lä­mään pa­laa­mi­seen, töi­den et­si­mi­seen tai alan­vaih­toon.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Kir­kon jä­sen­mää­rän muu­tok­set pa­la­si­vat ko­ro­naa edel­tä­vään ai­kaan

Uutiset30.12.2021 7.15

Kir­kon tut­ki­mus­kes­kus en­na­koi, et­tä Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon jä­sen­mää­rä vuo­den 2021 lo­pus­sa tu­lee ole­maan noin 3 697 000. Kir­kon jä­sen­ten osuus vä­es­tös­tä oli­si tuol­loin noin 66,6 pro­sent­tia. Vuot­ta ai­em­min kir­kon jä­se­nyys oli 67,7 pro­sen­til­la suo­ma­lai­sis­ta. Tark­ka jä­sen­mää­rä vuo­den 2020 lo­pus­sa oli 3 743 783.

A-L S.

A-L S.

Tu­le­va vuo­si on di­a­ko­ni­an juh­la­vuo­si

Uutiset29.12.2021 7.15

Vuo­si 2022 on Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa di­a­ko­ni­an juh­la­vuo­si. Suo­men en­sim­mäi­nen di­a­ko­nis­sa, Ma­til­da Hof­f­man, vi­hit­tiin vir­kaan 150 vuot­ta sit­ten, 1. syys­kuu­ta.

Siionin Lähetyslehden ensimmäinen numero.

Siionin Lähetyslehden ensimmäinen numero.

SRK:n arkisto

Siionin Lähetyslehden ensimmäinen numero.

Siionin Lähetyslehden ensimmäinen numero.

SRK:n arkisto

”Kir­joi­tuk­sia vai­vas­ta ja val­ta­kun­nas­ta” – Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti viet­tää 110-juh­la­vuot­taan

Uutiset28.12.2021 17.33

Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­den ul­ko­a­su on muut­tu­nut use­aan ker­taan. Myös leh­den si­säl­töä on päi­vi­tet­ty Päi­vä­mie­hen pe­rus­ta­mi­sen myö­tä.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Seu­ra­toi­min­ta on siir­ty­nyt vä­li­ai­kai­ses­ti net­tiin

Uutiset27.12.2021 16.40

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­ra­toi­min­ta on siir­ty­nyt vä­li­ai­kai­ses­ti net­tiin ajal­la 28.12.2021–17.1.2022. Myös muut isot rau­ha­nyh­dis­tyk­set, muun mu­as­sa Jy­väs­ky­lä ja Ou­lu, ovat siir­ty­neet etä­muo­toi­siin seu­roi­hin. Ou­lus­sa ra­joi­tuk­set ovat voi­mas­sa alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton mu­kai­ses­ti 31. jou­lu­kuu­ta as­ti, Jy­väs­ky­läs­sä tois­tai­sek­si.

1 2 3 4 ... 209 »
16.1.2022

Jee­sus vas­ta­si nai­sel­le: ”Joka juo tätä vet­tä, sen tu­lee uu­del­leen jano, mut­ta joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan.” Joh. 4:13–14

Viikon kysymys