JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 172 »
Espoon Rauhanyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Vesa Riihimäki ja Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka keskustelemassa Espoon rauhanyhdistyksellä tutustumishetkessä.

Espoon Rauhanyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Vesa Riihimäki ja Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka keskustelemassa Espoon rauhanyhdistyksellä tutustumishetkessä.

Johanna Lumijärvi

Espoon Rauhanyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Vesa Riihimäki ja Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka keskustelemassa Espoon rauhanyhdistyksellä tutustumishetkessä.

Espoon Rauhanyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Vesa Riihimäki ja Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka keskustelemassa Espoon rauhanyhdistyksellä tutustumishetkessä.

Johanna Lumijärvi

Piis­pa Hin­tik­ka vie­rai­li Es­poon rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä

Uutiset16.9.2020 13.50

Piis­pa kuu­li tu­tus­tu­mis­het­kes­sä yh­dis­tyk­sen toi­min­nas­ta ja ai­koo tu­le­vai­suu­des­sa osal­lis­tua myös seu­roi­hin.

Peilit ja puhelimet heijastivat Luojan luomuksia.

Peilit ja puhelimet heijastivat Luojan luomuksia.

Eeva Summala

Peilit ja puhelimet heijastivat Luojan luomuksia.

Peilit ja puhelimet heijastivat Luojan luomuksia.

Eeva Summala

Luo­jan töi­tä ih­me­tel­len uu­teen py­hä­kou­lu­kau­teen

Uutiset15.9.2020 6.00

Kuu­kau­sien tau­on jäl­keen py­hä­kou­lu­toi­min­ta käyn­nis­tyi Ää­ne­kos­kel­la elo­kuun lo­pul­la luon­non hel­mas­sa. En­sim­mäi­nen ko­koon­tu­mi­nen oli kai­kil­le yh­tei­nen toi­min­ta­py­hä­kou­lu Ka­peen­kos­ken vir­kis­ty­sa­lu­eel­la. Ret­ke­läi­siä oli yli kah­dek­san­kym­men­tä, ja jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa oli­vat Mäm­men ja Lii­mat­ta­lan alu­een py­hä­kou­luo­pet­ta­jat.

Eri-ikäistä väkeä oli saapunut runsaasti Meriläisen pihalle.

Eri-ikäistä väkeä oli saapunut runsaasti Meriläisen pihalle.

Ritva Heinonen

Eri-ikäistä väkeä oli saapunut runsaasti Meriläisen pihalle.

Eri-ikäistä väkeä oli saapunut runsaasti Meriläisen pihalle.

Ritva Heinonen

Kin­nu­la­lai­set kool­la vau­vas­ta vaa­riin

Uutiset12.9.2020 6.00

Min­na ja Tei­jo Me­ri­läi­sen pi­ha­pii­ris­tä löy­tyi ul­ko­ta­pah­tu­mal­le so­pi­va alue. Ta­pah­tu­maa ei ol­lut suun­ni­tel­tu eri­tyi­ses­ti jol­le­kin tie­tyl­le ikä­ryh­mäl­le, vaan kaik­ki vau­vas­ta vaa­riin oli­vat ter­ve­tul­lei­ta.

Tra­di­ti­o­nal boat trip set us on cour­se

Uutiset11.9.2020 16.20

Fin­land's se­cond lar­gest city has a be­au­ti­ful co­ast­li­ne and a mag­ni­fi­cent arc­hi­pe­la­go. The length of Es­poo's co­ast­li­ne is about 58 ki­lo­me­ters and there are 165 is­lands in front of it. The mul­ti-fa­ce­ted arc­hi­pe­la­go now drew the Es­poo brot­hers on a tra­di­ti­o­nal boat trip for the fifth time.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Kir­kon per­he­neu­von­nan ky­syn­tä on kas­va­nut ko­ro­nan myö­tä

Uutiset11.9.2020 8.45

Kaik­ki ha­luk­kaat ei­vät saa tar­vit­se­maan­sa apua, vaik­ka per­he­neu­von­ta on etäyh­tey­den kaut­ta ta­voit­ta­nut uu­sia asi­a­kas­ryh­miä.

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta Jäm­sän opis­tol­la

Uutiset9.9.2020 7.31

Yh­del­lä Jäm­sän Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton opis­ke­li­jal­la on ha­vait­tu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, tie­dot­taa opis­to.

Raimo Österberg innostui kuvittamaan myös sellaisia raamatunkertomuksia, jotka eivät tilan puutteen vuoksi mahtuneet hänen toimittamaansa Kodin kuvaraamattuun.

Raimo Österberg innostui kuvittamaan myös sellaisia raamatunkertomuksia, jotka eivät tilan puutteen vuoksi mahtuneet hänen toimittamaansa Kodin kuvaraamattuun.

Kuva Österbergiltä

Raimo Österberg innostui kuvittamaan myös sellaisia raamatunkertomuksia, jotka eivät tilan puutteen vuoksi mahtuneet hänen toimittamaansa Kodin kuvaraamattuun.

Raimo Österberg innostui kuvittamaan myös sellaisia raamatunkertomuksia, jotka eivät tilan puutteen vuoksi mahtuneet hänen toimittamaansa Kodin kuvaraamattuun.

Kuva Österbergiltä

Raa­ma­tun­ker­to­mus­ku­vas­to uu­dis­tuu ja laa­je­nee

Uutiset9.9.2020 6.00

SRK:lla on myyn­nis­sä jo 280 ku­vi­tus­ku­vaa eri raa­ma­tun­koh­tiin liit­ty­en. Ku­vat on tuot­ta­nut ni­va­la­lai­nen ku­vaa­ma­tai­don leh­to­ri Rai­mo Ös­ter­berg.

Seela Viljamaa (vas.), Minea, Elsie ja Martta Ylimäki, Emmi Parkkila sekä Viola ja Viena Ylimäki saivat tällä kertaa karkkipussinsa ulkokioskista.

Seela Viljamaa (vas.), Minea, Elsie ja Martta Ylimäki, Emmi Parkkila sekä Viola ja Viena Ylimäki saivat tällä kertaa karkkipussinsa ulkokioskista.

Ritva Nauha

Seela Viljamaa (vas.), Minea, Elsie ja Martta Ylimäki, Emmi Parkkila sekä Viola ja Viena Ylimäki saivat tällä kertaa karkkipussinsa ulkokioskista.

Seela Viljamaa (vas.), Minea, Elsie ja Martta Ylimäki, Emmi Parkkila sekä Viola ja Viena Ylimäki saivat tällä kertaa karkkipussinsa ulkokioskista.

Ritva Nauha

Syys­päi­vät Yli­vies­kas­sa: "Ar­mo ja evan­ke­liu­min voi­ma ovat vie­lä kes­kel­läm­me"

Uutiset8.9.2020 11.45

Lä­him­mäi­sen päi­vän ai­heen mu­kai­ses­ti syys­päi­vien ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa oli Raa­ma­tus­ta esi­merk­ke­jä, jois­sa oi­kea lä­him­mäi­syys to­teu­tuu ai­dos­ti. Esil­lä oli­vat Jee­suk­sen ver­taus lau­pi­aas­ta sa­ma­ri­a­lai­ses­ta ja ki­vi­te­tyn Ste­fa­nuk­sen ru­koi­le­mi­nen vii­mei­sil­lä voi­mil­laan vi­ha­mies­ten­sä puo­les­ta.

Kirkossa valmistellaan selkokielisiä päivän rukouksia, jotka tulevat saataville kirkon selkokielisille nettisivuille https://selko.evl.fi/.

Kirkossa valmistellaan selkokielisiä päivän rukouksia, jotka tulevat saataville kirkon selkokielisille nettisivuille https://selko.evl.fi/.

Jani Hilliaho

Kirkossa valmistellaan selkokielisiä päivän rukouksia, jotka tulevat saataville kirkon selkokielisille nettisivuille https://selko.evl.fi/.

Kirkossa valmistellaan selkokielisiä päivän rukouksia, jotka tulevat saataville kirkon selkokielisille nettisivuille https://selko.evl.fi/.

Jani Hilliaho

Piis­pain­ko­kouk­sen asi­a­lis­tal­la us­kon­to­jen koh­taa­mi­sen asi­a­kir­ja ja sel­ko­kie­li­set ru­kouk­set

Uutiset7.9.2020 11.10

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pain­ko­kous ko­koon­tuu is­tun­toon­sa tä­män vii­kon puo­li­mais­sa Hel­sin­gis­sä. Ko­kouk­sen asi­a­lis­tal­la ovat muun mu­as­sa us­kon­to­jen koh­taa­mi­seen liit­ty­vä asi­a­kir­ja sekä sel­ko­kie­li­set ru­kouk­set.

– Jumalan valtakunnan työ on meille oikeus. Saamme tehdä sitä ilolla, ei huokaillen, kuultiin vuosikokouksen alkuhartaudessa.

– Jumalan valtakunnan työ on meille oikeus. Saamme tehdä sitä ilolla, ei huokaillen, kuultiin vuosikokouksen alkuhartaudessa.

Johanna Lumijärvi

– Jumalan valtakunnan työ on meille oikeus. Saamme tehdä sitä ilolla, ei huokaillen, kuultiin vuosikokouksen alkuhartaudessa.

– Jumalan valtakunnan työ on meille oikeus. Saamme tehdä sitä ilolla, ei huokaillen, kuultiin vuosikokouksen alkuhartaudessa.

Johanna Lumijärvi

SRK:n vuo­si­ko­kous iloit­si Ju­ma­lan joh­da­tuk­ses­ta poik­keu­so­lois­sa

Uutiset5.9.2020 19.30

Vuo­si­ko­kous on pe­rin­tei­ses­ti jär­jes­tet­ty Su­vi­seu­ro­jen yh­tey­des­sä. Vuo­den 2020 vuo­si­ko­kous ko­koon­tui ta­val­li­ses­ta poik­ke­a­va­na ajan­koh­ta­na, kos­ka ko­ro­na­pan­de­mi­an vuok­si Su­vi­seu­ro­ja ei jär­jes­tet­ty ylei­sö­ta­pah­tu­ma­na.

1 2 3 4 ... 172 »
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys