JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Päivämiehen laskutuksessa ongelmia

Uutiset17.6.2024 13.25

Päi­vä­mie­hen las­ku­tuk­ses­sa on il­men­nyt on­gel­mia, joi­ta sel­vi­te­tään par­hail­laan. Osal­le ti­laa­jis­ta on tul­lut ta­val­li­sen las­kun si­jas­ta mak­su­muis­tu­tus. Mi­kä­li olet saa­nut ai­heet­to­man mak­su­muis­tu­tuk­sen, älä mak­sa sitä. Ole sen si­jaan säh­kö­pos­til­la yh­tey­des­sä ti­laa­ja­pal­ve­luun: ti­laa­ja­pal­ve­lu@srk.fi ja ker­ro ti­lauk­se­si tie­dot, niin ti­lan­ne voi­daan kor­ja­ta. Mak­su­muis­tu­tuk­sis­sa on ol­lut myös vir­heel­li­siä yh­teys­tie­to­ja – otat­han yh­teyt­tä ni­me­no­maan ti­laa­ja­pal­ve­luun, sil­lä muut ta­hot SRK:n toi­mis­tol­la ei­vät pys­ty hoi­ta­maan asi­aa.

Kuva: Suviseurojen kuvapalvelu

Kuva: Suviseurojen kuvapalvelu

Mitä on vastuullinen seurakäyttäytyminen?

Uutiset17.6.2024 10.00

Tu­le­van ke­sän Su­vi­seu­ro­jen tur­val­li­suus­pääl­lik­kö ja pe­las­tus­pääl­lik­kö ker­to­vat, et­tä tur­val­li­suut­ta vaa­ran­ta­vaan käy­tök­seen puu­tu­taan vä­lit­tö­mäs­ti, ja häi­rit­se­väl­lä käy­tök­sel­lä Su­vi­seu­rois­sa tai muis­sa ke­sä­seu­rois­sa on seu­rauk­sen­sa. Ilo­tu­lit­tei­den, nä­pis­tys­ten tai jär­jes­tyk­sen­val­vo­jan vas­tus­ta­mi­sen osal­ta yli 15-vuo­ti­as te­ki­jä kan­taa te­os­taan ri­ko­soi­keu­del­li­sen vas­tuun. Alai­käi­sen ri­kos tai va­hin­gon­te­ko joh­taa ai­na las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­seen.

1 2 3 4 ... 15 »

Kansanopistoilla mahdollisuus hakea lisäpaikkoja Opistovuosi-koulutukseen

Uutiset14.6.2024 14.30

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö avaa elo­kuus­sa 2024 haun, jol­la kaik­ki täl­lä het­kel­lä toi­mi­vat kan­sa­no­pis­tot pys­ty­vät ha­ke­maan li­sä­o­pis­ke­li­ja­paik­ko­ja op­pi­vel­vol­lis­ten Opis­to­vuo­si-kou­lu­tuk­seen lu­ku­vuo­dek­si 2025-2026.

Sierra Leone on saanut kolme sananpalvelijaa. Isoissa seuroissa Bossa asetettiin kaksi puhujaa: Easmond Missalie (vas.) ja Martin Mbassay. Isoissa seuroissa Freetownissa puhujaksi asetettiin Desmond Stevens (toisessa kuvassa vas.).

Sierra Leone on saanut kolme sananpalvelijaa. Isoissa seuroissa Bossa asetettiin kaksi puhujaa: Easmond Missalie (vas.) ja Martin Mbassay. Isoissa seuroissa Freetownissa puhujaksi asetettiin Desmond Stevens (toisessa kuvassa vas.).

Kuvat: Tapio Ypyä

Sierra Leone on saanut kolme sananpalvelijaa. Isoissa seuroissa Bossa asetettiin kaksi puhujaa: Easmond Missalie (vas.) ja Martin Mbassay. Isoissa seuroissa Freetownissa puhujaksi asetettiin Desmond Stevens (toisessa kuvassa vas.).

Sierra Leone on saanut kolme sananpalvelijaa. Isoissa seuroissa Bossa asetettiin kaksi puhujaa: Easmond Missalie (vas.) ja Martin Mbassay. Isoissa seuroissa Freetownissa puhujaksi asetettiin Desmond Stevens (toisessa kuvassa vas.).

Kuvat: Tapio Ypyä

Sierra Leone sai omia sananpalvelijoita

Uutiset13.6.2024 22.30

Vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na Sier­ra Le­o­nen us­ko­vais­ten kes­kus­te­luis­sa on nous­sut esil­le tar­ve ja toi­ve omis­ta pu­hu­jis­ta, jot­ka voi­si­vat pal­vel­la seu­rois­sa myös sil­loin, kun lä­he­tys­pu­hu­jia ei ole käy­mäs­sä maas­sa. Asi­as­ta on kes­kus­tel­tu myös lä­he­tys­mat­koil­la ol­lei­den pu­hu­jien kans­sa.

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseuraliikenne ohjataan uusia reittejä pitkin

Uutiset11.6.2024 7.05

Opas­tei­ta ja lii­ken­tee­noh­jaa­jien oh­jei­ta nou­dat­ta­mal­la jo­kai­nen voi vai­kut­taa lii­ken­teen su­ju­vuu­teen ja ede­saut­taa alu­een te­ho­kas­ta täyt­tä­mis­tä. Su­vi­seu­ro­jen me­no­lii­ken­ne vaa­tii suun­nit­te­lun­sa niin ko­deis­sa kuin seu­ra­jär­jes­tä­jil­tä. Lii­ken­ne­toi­mi­kun­nas­sa on teh­ty las­kel­mia ja suun­ni­tel­mia su­ju­vis­ta ja tur­val­li­sis­ta rei­teis­tä. Eri­tyi­nen pul­lon­kau­la on Kuu­sa­mon­tie­nä tun­ne­tul­la val­ta­tiel­lä 20 Ou­lun Rus­kon koh­dal­la. Tie muut­tuu heti Rus­kon jäl­keen Hönt­tä­mä­en koh­dal­la ne­li­kais­tai­ses­ta kak­si­kais­tai­sek­si niin, et­tä sii­tä eteen­päin on vain yk­si ajo­kais­ta mo­lem­piin suun­tiin.

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Joni Humalajoki

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Joni Humalajoki

Retki vahvisti yhteishenkeä

Uutiset7.6.2024 6.00

Per­hon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen nuo­ri­so­työn jaos jär­jes­ti nuo­ril­le ret­ken luon­toon, Sa­la­ma­jär­ven kan­sal­lis­puis­toon, tou­ko­kuun lo­pul­la. Ret­ke­läi­set yö­pyi­vät Sam­mak­ko­lam­men kämp­pä­kar­ta­nos­sa, ja roh­keim­mat omas­sa tel­tas­sa kämp­pä­kar­ta­non pi­has­sa. Ret­ki oli en­sim­mäi­nen laa­tu­aan.

Kuva: Lasse Kokko

Kuva: Lasse Kokko

SRK:n kirjoituskilpailut on ratkaistu

Uutiset6.6.2024 13.45

SRK:n jär­jes­tä­mät las­ten- ja nuor­ten­kir­jo­jen kir­joi­tus­kil­pai­lu sekä ro­maa­nien kir­joi­tus­kil­pai­lu on rat­kais­tu.

Kuva: Suviseurojen kuvapalvelu

Kuva: Suviseurojen kuvapalvelu

Yhteisenä tavoitteena turvalliset Suviseurat

Uutiset6.6.2024 9.45

Kun olet läh­dös­sä Su­vi­seu­roi­hin, kan­nat­taa lu­kea nämä tur­val­li­suu­soh­jeet. Pe­ril­lä voit pe­reh­tyä oh­jei­siin li­sää lu­ke­mal­la niis­tä Su­vi­seu­ro­jen oh­jel­ma­leh­ti­ses­tä. Tur­val­li­suu­soh­jeet ovat kaik­kien su­vi­seu­ra­vie­rai­den yh­tei­sek­si par­haak­si.

Osa pohjoissuomalaisista Päivämiehen tilaajista saa lehtensä tuplana viikolla 23

Uutiset4.6.2024 14.50

Kes­ki­viik­ko­na 5.6. il­mes­ty­vä Päi­vä­mies-leh­ti pi­tää si­säl­lään tie­toa kesä-hei­nä­kuun vaih­tees­sa Pu­das­jär­vel­lä jär­jes­tet­tä­vis­tä Su­vi­seu­rois­ta. Su­vi­seu­ra­nu­me­ro ja­e­taan kaik­kiin ta­louk­siin su­vi­seu­ra­paik­ka­kun­nal­la ja sen ym­pä­ris­tös­sä. Ti­laus­tek­ni­sis­tä syis­tä joh­tu­en Pu­das­jär­vel­lä, Kuu­sa­mos­sa, Po­si­ol­la, Tai­val­kos­kel­la, Ra­nu­al­la, Yli­kii­min­gis­sä, Kii­min­gis­sä ja Yli-Iis­sä asu­vat Päi­vä­mie­hen ti­laa­jat saa­vat su­vi­seu­ra­leh­ten­sä tup­la­na.

Papiksi vihitty Samuli Tyni (kuvassa keskellä) jatkaa edelleen nykyistä työtään IT-alalla, mutta sen ohessa hän työskentelee sivutoimisesti pappina SRK:n rippikoulutyössä ja Hämeenkyrön seurakunnassa. Tynin vierellä myöskin papin virkaan vihityt Aino Vihonen (vas.) ja Miina Kurjenmiekka.

Papiksi vihitty Samuli Tyni (kuvassa keskellä) jatkaa edelleen nykyistä työtään IT-alalla, mutta sen ohessa hän työskentelee sivutoimisesti pappina SRK:n rippikoulutyössä ja Hämeenkyrön seurakunnassa. Tynin vierellä myöskin papin virkaan vihityt Aino Vihonen (vas.) ja Miina Kurjenmiekka.

Jussi Valkeajoki / Tampereen hiippakunta

Papiksi vihitty Samuli Tyni (kuvassa keskellä) jatkaa edelleen nykyistä työtään IT-alalla, mutta sen ohessa hän työskentelee sivutoimisesti pappina SRK:n rippikoulutyössä ja Hämeenkyrön seurakunnassa. Tynin vierellä myöskin papin virkaan vihityt Aino Vihonen (vas.) ja Miina Kurjenmiekka.

Papiksi vihitty Samuli Tyni (kuvassa keskellä) jatkaa edelleen nykyistä työtään IT-alalla, mutta sen ohessa hän työskentelee sivutoimisesti pappina SRK:n rippikoulutyössä ja Hämeenkyrön seurakunnassa. Tynin vierellä myöskin papin virkaan vihityt Aino Vihonen (vas.) ja Miina Kurjenmiekka.

Jussi Valkeajoki / Tampereen hiippakunta

Tuore pappi haluaa puhua kuten uskoo

Uutiset4.6.2024 12.00

Tou­ko­kuun lo­pus­sa pa­pik­si vi­hit­ty Sa­mu­li Tyni luot­taa, et­tä kos­ka ”Luo­ja on an­ta­nut vi­ran, niin an­taa hän tai­don­kin”.

Kevätretkeläiset alkuhartautta kuuntelemassa Jokijärven kylätalon pihamaalla.

Kevätretkeläiset alkuhartautta kuuntelemassa Jokijärven kylätalon pihamaalla.

Noora Korteniemi

Kevätretkeläiset alkuhartautta kuuntelemassa Jokijärven kylätalon pihamaalla.

Kevätretkeläiset alkuhartautta kuuntelemassa Jokijärven kylätalon pihamaalla.

Noora Korteniemi

Kevätretkellä kyläseuran talon pihapiirissä

Uutiset1.6.2024 12.00

Tai­val­kos­ken rau­ha­nyh­dis­tyk­sen nuo­ri­so­työn ke­vät­ret­ki 26. tou­ko­kuu­ta suun­tau­tui Jo­ki­jär­vel­le ky­lä­seu­ran ta­lon pi­ha­pii­riin. Paik­ka on his­to­ri­al­li­ses­ti mer­kit­tä­vä, sil­lä tun­net­tu kir­jai­li­ja Kal­le Pää­ta­lo on aloit­ta­nut kou­lu­vuo­ten­sa siel­lä.

Pudasjärvi on yksi Suomen soisimmista seuduista.

Pudasjärvi on yksi Suomen soisimmista seuduista.

Kari Vengasaho

Pudasjärvi on yksi Suomen soisimmista seuduista.

Pudasjärvi on yksi Suomen soisimmista seuduista.

Kari Vengasaho

Koskemattomien korpien kaupunki

Uutiset31.5.2024 9.05

Pu­das­jär­vi on va­kiin­tu­mas­sa poh­joi­sim­mak­si Su­vi­seu­ro­jen kol­mes­ta pi­to­pai­kas­ta. Mil­lai­ses­ta paik­ka­kun­nas­ta oi­kein on kyse?

1 2 3 4 ... 15 »
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys