JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 188 »
Hadijankielisen Raamatun kääntäjiä työssään Etiopiassa.

Hadijankielisen Raamatun kääntäjiä työssään Etiopiassa.

Kirkon kuvapankki / Mirja Saksa

Hadijankielisen Raamatun kääntäjiä työssään Etiopiassa.

Hadijankielisen Raamatun kääntäjiä työssään Etiopiassa.

Kirkon kuvapankki / Mirja Saksa

Raa­mat­tu on lu­et­ta­vis­sa yhä use­am­man äi­din­kie­lel­lä

Uutiset29.3.2021 14.00

Raa­ma­tun­kään­nös­työ on ak­tii­vis­ta. Vuo­den 2020 lo­pus­sa koko Raa­mat­tu oli lu­et­ta­vis­sa jo 704 eri kie­lel­lä.

Kuvankaappaus Suviseurojen Instagram-tililtä

Kuvankaappaus Suviseurojen Instagram-tililtä

SRK:n some uu­dis­tuu

Uutiset29.3.2021 8.00

SRK ke­hit­tää par­hail­laan so­me­ka­na­vi­aan. Täl­lä het­kel­lä SRK:lla on käy­tös­sään usei­ta eri so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­via ja ti­le­jä Yo­u­Tu­bes­sa, Ins­tag­ra­mis­sa, Fa­ce­boo­kis­sa ja Twit­te­ris­sä.

Seurasäestäjä Anna-Leena Syri (vas.), juontaja Ulla Jokitalo ja äänitarkkailija Antti Jokitalo kävivät lävitse lähetyksen juoksutusta ja sopivat merkinannosta säestäjälle.

Seurasäestäjä Anna-Leena Syri (vas.), juontaja Ulla Jokitalo ja äänitarkkailija Antti Jokitalo kävivät lävitse lähetyksen juoksutusta ja sopivat merkinannosta säestäjälle.

Elisa Savolainen

Seurasäestäjä Anna-Leena Syri (vas.), juontaja Ulla Jokitalo ja äänitarkkailija Antti Jokitalo kävivät lävitse lähetyksen juoksutusta ja sopivat merkinannosta säestäjälle.

Seurasäestäjä Anna-Leena Syri (vas.), juontaja Ulla Jokitalo ja äänitarkkailija Antti Jokitalo kävivät lävitse lähetyksen juoksutusta ja sopivat merkinannosta säestäjälle.

Elisa Savolainen

Elä­män lei­pää tar­jol­la ra­di­o­seu­rois­sa

Uutiset28.3.2021 9.00

Ra­dio Poo­kis­ta lä­he­te­tään sun­nun­tai­sin seu­ro­ja eri rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­tä. Paas­to­na­jan nel­jän­te­nä sun­nun­tai­na eli lei­pä­sun­nun­tai­na seu­rat kuu­lui Mu­hok­sen rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä.

Mu­siik­ki­lä­he­tyk­set joh­dat­ta­vat pää­si­äi­sen tun­nel­maan

Uutiset26.3.2021 9.00

Strii­mat­tu­ja pää­si­äi­sai­hei­sia ti­lai­suuk­sia on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta eri puo­lil­ta Suo­mea. Pää­si­äi­sa­jan mu­siik­ki vie Jee­suk­sen kär­si­mys­tiel­le, kuo­le­maan ja ylös­nou­se­muk­seen.

Seu­ra­kun­tien strii­ma­tut mes­sut ja ti­lai­suu­det yh­des­tä pai­kas­ta

Uutiset25.3.2021 14.30

Ko­ti­maa tar­jo­aa uu­den pal­ve­lun, joka ko­ko­aa eri puo­lil­ta Suo­mea ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten, har­tauk­sien tai kon­sert­tien suo­ra­tois­tot eli strii­mauk­set. Ju­ma­lan­pal­ve­lus­ver­kos­sa.fi-osoit­tees­ta on jo nyt pää­sy kym­me­niin ti­lai­suuk­siin.

Asko Syrjälä

Asko Syrjälä

Han­ka­sal­men pur­ka­mis­pää­tös oli oi­kea

Uutiset25.3.2021 9.30

Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­sen ra­ken­nus­han­ke on saa­tu käyn­tiin. Pur­ku­työt al­koi­vat 2. maa­lis­kuu­ta, ja ta­voit­tee­na on saa­da uu­det ti­lat käyt­töön vuo­den 2022 syk­syn lei­ri­kau­den al­kuun.

Ko­ro­na­e­pi­de­mia on hei­ken­tä­nyt vau­va­per­hei­den jak­sa­mis­ta – tyy­ty­väi­syys per­he-elä­mään sil­ti suur­ta

Uutiset24.3.2021 13.00

Juu­ri jul­kais­tun Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen Fin­Lap­set-ky­se­ly­tut­ki­muk­sen mu­kaan suu­rin osa vau­va­per­hei­den van­hem­mis­ta oli tyy­ty­väi­siä elämäänsä, van­hem­muu­teen­sa ja per­heen­sä ar­kie­lämään. Ti­las­to­ra­por­tin tu­lok­set pe­rus­tu­vat vuon­na 2020 to­teu­tet­tuun tie­don­ke­ruu­seen. *

– Onko niin, että ihminen ei tyydy siihen, mitä on Luojan luomana, vaan haluaa olla oman elämänsä valtias ja muuttaa itsensä oman tahtonsa mukaan? pohdiskelee taivalkoskelainen Niilo Keränen.

– Onko niin, että ihminen ei tyydy siihen, mitä on Luojan luomana, vaan haluaa olla oman elämänsä valtias ja muuttaa itsensä oman tahtonsa mukaan? pohdiskelee taivalkoskelainen Niilo Keränen.

Tiina-Liisa Lohi

– Onko niin, että ihminen ei tyydy siihen, mitä on Luojan luomana, vaan haluaa olla oman elämänsä valtias ja muuttaa itsensä oman tahtonsa mukaan? pohdiskelee taivalkoskelainen Niilo Keränen.

– Onko niin, että ihminen ei tyydy siihen, mitä on Luojan luomana, vaan haluaa olla oman elämänsä valtias ja muuttaa itsensä oman tahtonsa mukaan? pohdiskelee taivalkoskelainen Niilo Keränen.

Tiina-Liisa Lohi

Ju­ma­la loi ih­mi­sen mie­hek­si ja nai­sek­si

Uutiset21.3.2021 14.20

Nii­lo Ke­rä­nen on tai­val­kos­ke­lai­nen lää­kä­ri, joka on vai­kut­ta­nut kak­si kaut­ta edus­kun­nas­sa. Suu­ren per­heen isä­nä, isoi­sä­nä ja isoi­soi­sä­nä hän kat­soo asi­oi­ta per­hei­den hy­vin­voin­nin nä­kö­kul­mas­ta.

Pixabay

Pixabay

Eri­tyis­lin­jat jat­ku­vat Ra­nu­an ja Reis­jär­ven kris­til­li­sis­sä opis­tois­sa

Uutiset20.3.2021 7.45

Jäm­sän Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton joh­to­kun­ta on päät­tä­nyt lak­kaut­taa Eri­tyi­sop­pi­jan opis­to­vuo­si -lin­jan Jäm­sän Kris­til­li­ses­tä Kan­sa­no­pis­tos­ta 1.8.2021 al­ka­en.

Pixabay

Pixabay

La­ki­muu­tos mah­dol­lis­taa säh­köi­set ko­kouk­set kir­kon toi­mie­li­mis­sä

Uutiset19.3.2021 12.20

Poik­keu­sai­ka han­ka­loit­ti kir­kon luot­ta­mu­se­lin­ten ko­kous­ta­mis­ta. Odo­tet­tu etäyh­teys­mah­dol­li­suus saa­tiin la­kia muut­ta­mal­la.

« 1 2 3 4 5 ... 188 »
17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys