JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 12 13 14 15
Reisjärven loppiaispäivien alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa oli puheenjohtajana Ari Ervasti. Panelisteina toimivat Elle-Olivia Sivula (toinen vas.), Aunekaija Haho, Eelis Pitkänen ja Matias Aho.

Reisjärven loppiaispäivien alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa oli puheenjohtajana Ari Ervasti. Panelisteina toimivat Elle-Olivia Sivula (toinen vas.), Aunekaija Haho, Eelis Pitkänen ja Matias Aho.

Matti Erkkilä

Reisjärven loppiaispäivien alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa oli puheenjohtajana Ari Ervasti. Panelisteina toimivat Elle-Olivia Sivula (toinen vas.), Aunekaija Haho, Eelis Pitkänen ja Matias Aho.

Reisjärven loppiaispäivien alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa oli puheenjohtajana Ari Ervasti. Panelisteina toimivat Elle-Olivia Sivula (toinen vas.), Aunekaija Haho, Eelis Pitkänen ja Matias Aho.

Matti Erkkilä

Elävä usko ei muutu – loppiaispäivien alustus rohkaisi uskomaan muuttuvassa maailmassa

Uutiset7.1.2022 14.45

Reis­jär­ven opis­tol­la pi­det­tiin lop­pi­ais­päi­vät jo tois­ta ker­taa opis­ton Yo­u­tu­be-ka­na­val­le lä­he­tet­ty­nä suo­ra­tois­to­lä­he­tyk­se­nä 5.–6. tam­mi­kuu­ta. Ti­lai­suu­des­sa oli muun mu­as­sa raa­mat­tu­luok­ka, py­hä­kou­lu ja seu­rat.

Opistonuoret siirtyvät etäopetukseen Jämsässä

Uutiset6.1.2022 10.00

Jäm­sän Kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton pe­ru­sop­pi­jak­son opis­ke­li­jat jää­vät jou­lu­lo­man jäl­keen kah­den vii­kon etä­o­pe­tus­jak­sol­le. Lä­hi­o­pe­tuk­seen on tar­koi­tus pa­la­ta 25. tam­mi­kuu­ta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen työvoiman keräys käynnistyy

Uutiset5.1.2022 13.00

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten työ­a­si­a­hen­ki­löt käyn­nis­tä­vät työ­vuo­ro­jen ke­ruun vas­tuu­a­lu­eil­la. Vuo­ro­ja on tar­jol­la ai­kui­sil­le ja vä­hin­tään 12-vuo­ti­ail­le nuo­ril­le.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Monelle opistokurssille pääsee etänä – tarkastelun kohteina vaikkapa Kain ja Abel tai oma suku

Uutiset4.1.2022 13.30

Opis­tot ei­vät ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuok­si pys­ty pi­tä­mään kaik­kia kurs­se­ja pai­kan pääl­lä lä­hi­kurs­sei­na.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Koulutusta työelämää varten

Uutiset31.12.2021 9.00

Reis­jär­ven kris­til­li­sel­lä opis­tol­la jär­jes­te­tään ke­vääl­lä 2022 Kant­ti-kou­lu­tus­ta. Se on tar­koi­tet­tu työ­i­käi­sil­le, jot­ka kai­paa­vat tu­kea esi­mer­kik­si työ­e­lä­mään pa­laa­mi­seen, töi­den et­si­mi­seen tai alan­vaih­toon.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Kirkon jäsenmäärän muutokset palasivat koronaa edeltävään aikaan

Uutiset30.12.2021 7.15

Kir­kon tut­ki­mus­kes­kus en­na­koi, et­tä Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon jä­sen­mää­rä vuo­den 2021 lo­pus­sa tu­lee ole­maan noin 3 697 000. Kir­kon jä­sen­ten osuus vä­es­tös­tä oli­si tuol­loin noin 66,6 pro­sent­tia. Vuot­ta ai­em­min kir­kon jä­se­nyys oli 67,7 pro­sen­til­la suo­ma­lai­sis­ta. Tark­ka jä­sen­mää­rä vuo­den 2020 lo­pus­sa oli 3 743 783.

« 1 ... 12 13 14 15
4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys