JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 15 »

Kuva: Lasse Kokko

Kuva: Lasse Kokko

Kirkon uudistuneet maaseutulinjaukset – Miten kirkko on tulevaisuudessa läsnä maaseudun ihmisten elämässä?

Uutiset26.9.2023 6.00

Kir­kon uu­dis­tu­nei­den maa­seu­tu­lin­jaus­ten ta­voit­tee­na on vah­vis­taa maa­seu­dun seu­ra­kun­tien toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä ja ver­kos­toi­tu­mis­ta sekä vä­hen­tää alu­eel­lis­ta eriy­ty­mis­tä.

SRK:n musiikkityöryhmä on saanut avukseen alueellisia työryhmiä keskisestä ja eteläisestä Suomesta. Suunnitelmissa on aktivoida aluetoimintaa myös pohjoisessa.

SRK:n musiikkityöryhmä on saanut avukseen alueellisia työryhmiä keskisestä ja eteläisestä Suomesta. Suunnitelmissa on aktivoida aluetoimintaa myös pohjoisessa.

Kuva: Sasu Hartikainen

SRK:n musiikkityöryhmä on saanut avukseen alueellisia työryhmiä keskisestä ja eteläisestä Suomesta. Suunnitelmissa on aktivoida aluetoimintaa myös pohjoisessa.

SRK:n musiikkityöryhmä on saanut avukseen alueellisia työryhmiä keskisestä ja eteläisestä Suomesta. Suunnitelmissa on aktivoida aluetoimintaa myös pohjoisessa.

Kuva: Sasu Hartikainen

Musiikin aluetyö kasvaa – kurssilta tahtia työhön

Uutiset25.9.2023 8.55

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) mu­siik­ki­työ­tä te­ke­vät ko­koon­tui­vat kol­men työ­ryh­män voi­min Reis­jär­ven opis­tol­la 15.–17. syys­kuu­ta. Mu­siik­ki­työn kurs­si oli laa­tu­aan en­sim­mäi­nen, ja sen ta­voit­tee­na oli an­taa tu­kea mu­sii­kin alu­e­työn kas­vuun. Kurs­sil­la poh­dit­tiin SRK:n ää­ni­te­työn tu­le­vai­suut­ta, ja­et­tiin tie­tä­mys­tä ja ko­ke­muk­sia men­neis­tä ää­ni­tep­ro­jek­teis­ta sekä ide­oi­tiin uu­sia.

Pudasjärven suviseuratalkoissa näkyi tyytyväisiä ihmisiä. Mukana talkoopäivässä olivat myös Vesapekka Takarautio (vas.) ja Juha Jaakkola.

Pudasjärven suviseuratalkoissa näkyi tyytyväisiä ihmisiä. Mukana talkoopäivässä olivat myös Vesapekka Takarautio (vas.) ja Juha Jaakkola.

Anna-Maaria Jaakkola

Pudasjärven suviseuratalkoissa näkyi tyytyväisiä ihmisiä. Mukana talkoopäivässä olivat myös Vesapekka Takarautio (vas.) ja Juha Jaakkola.

Pudasjärven suviseuratalkoissa näkyi tyytyväisiä ihmisiä. Mukana talkoopäivässä olivat myös Vesapekka Takarautio (vas.) ja Juha Jaakkola.

Anna-Maaria Jaakkola

Männyntaimet ja kivet saivat kyytiä syksyn viimeisissä suviseuratalkoissa

Uutiset23.9.2023 9.00

Su­vi­seu­ra-alu­eel­le on teh­ty tyy­ty­väis­ten tal­koo­lais­ten kans­sa kiin­tei­tä asen­nuk­sia, jot­ta tu­le­vien Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen hel­pot­tuu.

Kuva: Aleksi Suni

Kuva: Aleksi Suni

Kuusankosken kirkko kutsuu – tulevana lauantaina nuoret saavat laulaa ja olla yhdessä

Uutiset22.9.2023 9.05

Kuu­leen ää­ni­tet­tä­vän lau­luil­lan tar­koi­tuk­se­na on mah­dol­lis­taa nuo­ril­le ko­ke­mus, joka tuo iloa ja voi­maa sekä vah­vis­taa us­koa ja tur­val­li­suu­den­tun­net­ta.

Annamari Kinnunen työskentelee unelmatyössään Kajaanin perheasiain neuvottelukeskuksessa. Viimeisen vuoden hän on toiminut vastaavana perheneuvojana.

Annamari Kinnunen työskentelee unelmatyössään Kajaanin perheasiain neuvottelukeskuksessa. Viimeisen vuoden hän on toiminut vastaavana perheneuvojana.

Hannamari Lukkari

Annamari Kinnunen työskentelee unelmatyössään Kajaanin perheasiain neuvottelukeskuksessa. Viimeisen vuoden hän on toiminut vastaavana perheneuvojana.

Annamari Kinnunen työskentelee unelmatyössään Kajaanin perheasiain neuvottelukeskuksessa. Viimeisen vuoden hän on toiminut vastaavana perheneuvojana.

Hannamari Lukkari

Kirkon perheneuvonta laskee avun hakemisen kynnyksen matalalle

Uutiset21.9.2023 12.00

Pal­ve­lu on mak­su­ton ja avun pii­riin pää­see suh­teel­li­sen no­pe­as­ti. Apua kan­nat­taa kui­ten­kin ha­kea ajois­sa.

Heikki Myllyniemen (vas.) virkaan asettamisen hetki alttarilla. Lääninrovasti Juha Karhulahden (3. oik.) avustajina seurakuntalehtori Anne Vihanta (2. vas.), kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sonja Karppi, kirkkoherra Sakari Typpö,  talouspäällikkö Jaana Hanhineva ja kirkkoneuvoston  varapuheenjohtaja Veli-Pekka Koskela.

Heikki Myllyniemen (vas.) virkaan asettamisen hetki alttarilla. Lääninrovasti Juha Karhulahden (3. oik.) avustajina seurakuntalehtori Anne Vihanta (2. vas.), kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sonja Karppi, kirkkoherra Sakari Typpö, talouspäällikkö Jaana Hanhineva ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Veli-Pekka Koskela.

Lassi Mäkelä

Heikki Myllyniemen (vas.) virkaan asettamisen hetki alttarilla. Lääninrovasti Juha Karhulahden (3. oik.) avustajina seurakuntalehtori Anne Vihanta (2. vas.), kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sonja Karppi, kirkkoherra Sakari Typpö,  talouspäällikkö Jaana Hanhineva ja kirkkoneuvoston  varapuheenjohtaja Veli-Pekka Koskela.

Heikki Myllyniemen (vas.) virkaan asettamisen hetki alttarilla. Lääninrovasti Juha Karhulahden (3. oik.) avustajina seurakuntalehtori Anne Vihanta (2. vas.), kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sonja Karppi, kirkkoherra Sakari Typpö, talouspäällikkö Jaana Hanhineva ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Veli-Pekka Koskela.

Lassi Mäkelä

Myllyniemi kappalaiseksi Kannukseen – pappi kulkee ihmisten rinnalla iloissa ja suruissa

Uutiset18.9.2023 9.15

Kan­nuk­sen kir­kos­sa vie­tet­tiin 10. syys­kuu­ta Heik­ki Myl­ly­nie­men kap­pa­lai­sen vir­kaan aset­ta­mi­sen juh­laa. Li­tur­gi­an ja vir­kaan aset­ta­mi­sen toi­mit­ti lää­nin­ro­vas­ti Juha Kar­hu­lah­ti.

Vanhuus on hyvää ja arvokasta aikaa, josta saa nauttia, todettiin varttuneiden leiripäivässä Pudasjärven rauhanyhdistyksellä.

Vanhuus on hyvää ja arvokasta aikaa, josta saa nauttia, todettiin varttuneiden leiripäivässä Pudasjärven rauhanyhdistyksellä.

Seppo Leppänen

Vanhuus on hyvää ja arvokasta aikaa, josta saa nauttia, todettiin varttuneiden leiripäivässä Pudasjärven rauhanyhdistyksellä.

Vanhuus on hyvää ja arvokasta aikaa, josta saa nauttia, todettiin varttuneiden leiripäivässä Pudasjärven rauhanyhdistyksellä.

Seppo Leppänen

Varttuneet Pudasjärvellä tyytyväisyyttä oppimassa

Uutiset16.9.2023 8.00

Kau­nii­na al­ku­syk­syn päi­vä­nä, 4. syys­kuu­ta, Pu­das­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le oli ko­koon­tu­nut run­sas­lu­kui­nen jouk­ko vart­tu­nei­ta viet­tä­mään Rau­ti­on­saa­ren lei­ri­kes­ku­sa­lu­een lei­ri­päi­vää. Lei­ri­läi­siä oli tul­lut laa­jal­ta alu­eel­ta Koil­lis­maa­ta ja Lap­pia.

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen seurakuntapäivän keskusteluissa 10. syyskuuta nousi esiin uskomisen asioista puhumisen tärkeys.

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen seurakuntapäivän keskusteluissa 10. syyskuuta nousi esiin uskomisen asioista puhumisen tärkeys.

Samuli Saraste

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen seurakuntapäivän keskusteluissa 10. syyskuuta nousi esiin uskomisen asioista puhumisen tärkeys.

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen seurakuntapäivän keskusteluissa 10. syyskuuta nousi esiin uskomisen asioista puhumisen tärkeys.

Samuli Saraste

Pyhän Hengen kompassi ohjaa oikeaan suuntaan

Uutiset14.9.2023 11.55

Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan neu­vo­ja kan­nat­taa kuun­nel­la, vaik­ka se ei oli­si muo­di­kas­ta­kaan, to­det­tiin seu­ra­kun­ta­päi­väs­sä.

Kuvakaappaus Virtuaalikirkon kotisivuilta

Kuvakaappaus Virtuaalikirkon kotisivuilta

Tänään vietetetään kehitysvammaisten kirkkopäivää

Uutiset13.9.2023 10.30

Val­ta­kun­nal­li­seen ta­pah­tu­maan voi osal­lis­tua pai­kan pääl­lä Kuo­pi­on tuo­mi­o­kir­kos­sa tai Vir­tu­aa­li­kir­kon kaut­ta.

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Lokakuussa luvassa piispainkirje rukouksesta

Uutiset11.9.2023 9.00

Ru­kou­se­lä­män vah­vis­ta­mis­ta kos­ke­va pu­heen­vuo­ro on jär­jes­tyk­ses­sä toi­nen piis­pain­kir­je. Edel­li­nen kos­ki Raa­mat­tua ja kirk­koa.

1 2 3 4 ... 15 »
29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys