JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 »
Kyrkan fylldes av mötesgäster.

Kyrkan fylldes av mötesgäster.

Johannes Löppönen

Kyrkan fylldes av mötesgäster.

Kyrkan fylldes av mötesgäster.

Johannes Löppönen

SFC firar sin 50 åriga vandring på sommarmötet

Vieraskieliset / på-svenska3.6.2022 7.00

Sis­ta hel­gen i maj 27–29/5 sam­la­des Sve­ri­ges tro­en­de för att fira SFC som­mar­mö­tet på Mockf­järds­s­ko­lan.

SFC sommarmöte i Dalarna, Sverige

Vieraskieliset / på-svenska8.5.2022 6.30

SFC som­mar­mö­tet anord­nas i Gag­nefs kom­mun på Mockf­järds­s­ko­lan 27–29 maj. Mö­tet är sam­ti­digt SFC 50-års ju­bi­leums­mö­te. För ett par år se­dan pub­li­ce­ra­des bo­ken Guds ri­kes med­bor­ga­re i Sve­ri­ge. Bo­ken be­rät­tar il­lust­ra­tivt om des­sa år­ti­on­den. Det kom­mer att ske en när­ma­re pre­sen­ta­ti­on av bo­ken i sam­band med som­mar­mö­tet.

Barnen samlades till söndagsskolan som hölls av Pasi Juujärvi.

Barnen samlades till söndagsskolan som hölls av Pasi Juujärvi.

Timo Löppönen

Barnen samlades till söndagsskolan som hölls av Pasi Juujärvi.

Barnen samlades till söndagsskolan som hölls av Pasi Juujärvi.

Timo Löppönen

SFC:s sommarmöte: Det är tryggt att lita till Guds vägledning

Vieraskieliset / på-svenska21.8.2021 7.00

Mö­tes­mot­tot ”De som li­tar till Her­ren får ny kraft” vill lära oss att lita till Guds led­ning i al­la lev­nads­da­gar.

Herren är den troendes trygghet

Vieraskieliset / på-svenska28.5.2020 16.00

Svens­ka som­mar­mö­tet in­led­de tra­di­ti­on­sen­ligt en se­rie av stör­re mö­ten un­der som­ma­ren.

Gud har omsorg om oss

Vieraskieliset / på-svenska9.11.2016 13.45

När Gud ska­pa­de män­nis­kan gav han hen­ne sin ska­pa­de jord att leva på (1 Mos.1:28-29). Som en följd av syn­da­fal­let fick män­nis­kan plåga och möda till sitt liv på jor­den, men Gud lo­va­de att ta hand om hen­ne (1 Mos 3:14-19).

JULIA VäHäJYLKKä

JULIA VäHäJYLKKä

”Låt Kristi ord bo hos er”

Vieraskieliset / på-svenska20.5.2016 6.45

Tra­di­ti­on­sen­ligt höl­ls SFC:s som­mar­mö­te un­der Kris­ti Him­mel­färds­hel­gen på Mockf­järds­s­ko­lan. Gäs­ter an­län­de än­da från Fin­land, Sve­ri­ge, Nor­ge, USA och Rys­s­land. Ett so­ligt vä­der för­här­li­ga­de för­som­ma­rens mö­ten.

Troende Uppsalastudent i valborgstid

Vieraskieliset / på-svenska3.5.2016 14.25

Jag är en ung tro­en­de stu­dent som stu­de­rat vid Up­p­sa­la Uni­ver­si­tet i snart fyra år. An­ta­let tro­en­de i Up­p­sa­la är få. Jag har of­ta ref­lek­te­rat över hur man som tro­en­de stu­dent bör för­hål­la sig till stu­dent­li­vet, det­ta är en ref­lek­ti­on som blir mer ak­tu­ell, nu i slu­tet av ap­ril.

Att formge märket – en passande utmaning för oss!

Vieraskieliset / på-svenska26.4.2016 8.50

Små­barns­mam­mor­na He­le­na Löp­pö­nen och Ida Lau­ri­la bör­jar som­ma­ren med Svens­ka som­mar­mö­tet. Käns­lan är den sam­ma som un­der Fin­lands som­mar­mö­ten, men den myc­ket mind­re ska­ran av mö­tes­gäs­ter gör att um­gän­ge med släkt och vän­ner hin­ns med på ett an­nat sätt. Där kän­ner de fles­ta va­rand­ra.

Förra året hölls sommarmötet i Stockholm. Många gäster från olika länder kom för att lyssna till Guds ord.

Förra året hölls sommarmötet i Stockholm. Många gäster från olika länder kom för att lyssna till Guds ord.

Förra året hölls sommarmötet i Stockholm. Många gäster från olika länder kom för att lyssna till Guds ord.

Förra året hölls sommarmötet i Stockholm. Många gäster från olika länder kom för att lyssna till Guds ord.

Svenska sommarmötet i Dalarna 6–8/5

Vieraskieliset / på-svenska22.4.2016 15.15

SFC:s som­mar­mö­te anord­nas på Mockf­järds­s­ko­lan i bör­jan av maj. Mö­tet bör­jar på fre­dag ef­ter­mid­dag och avs­lu­tas på sön­dag.

På lägret för predikanter och tolkar övades språkkunskaperna

Vieraskieliset / på-svenska18.2.2016 11.12

Un­der hel­gen sam­la­des 36 pre­di­kan­ter och tol­kar från Sve­ri­ge och Fin­land vid Stock­holms frids­fö­re­nings sam­lings­lo­ka­ler i Tun­gels­ta. Kur­sen var ett ge­men­samt pro­jekt ord­nat av SRK och SFC och dess syf­te var att stöt­ta det svensksp­rå­ki­ga mis­si­on­sar­be­tet. På läg­ret höl­ls an­dak­ter i mind­re grup­per. På bil­den hål­ler Mat­ti Han­hi­su­an­to från Vich­tis en an­dakt och den tol­kas av Ei­ja-Lii­sa Leh­to­la från Mockf­järd.

1 2 »
10.12.2023

Jeesus sanoo: ”Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen Poika oleva ilmestymisensä päivänä.” Luuk. 17:24

Viikon kysymys