JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / på-svenska

SFC firar sin 50 åriga vandring på sommarmötet

Vieraskieliset / på-svenska
3.6.2022 7.00

Juttua muokattu:

2.6. 14:55
2022060214550920220603070000

Rit­va Löp­pö­nen

Kään­nös Hei­di Löp­pö­nen

Dju­rås

Sis­ta hel­gen i maj 27–29/5 sam­la­des Sve­ri­ges tro­en­de för att fira SFC som­mar­mö­tet på Mockf­järds­s­ko­lan.

Som­mar­mö­tes­gäs­ter hade an­länt från mån­ga oli­ka län­der till Da­lar­na och pre­di­kan höl­ls på fins­ka, svens­ka och en­gels­ka.

– När­ma­re him­len kan man in­te kom­ma här på jor­den, besk­rev en mö­tes­gäst sina käns­lor ef­ter hög­mäs­san i Gag­nefs kyr­ka.

Timo Leh­to­la fram­för­de i mö­tets avs­lut­nings­tal sin gläd­je över att som­mar­mö­tet kun­de anord­nas.

– SFC som­mar­mö­te är en vik­tig hän­del­se för tro­en­de som bor på skil­da stäl­len i Sve­ri­ge. En or­sak till gläd­je var den stora mäng­den gäs­ter från Fin­land, sam­man­fat­ta­de han.

50 år av verk­sam­het

Det fan­ns en öns­kan att fira be­mär­kel­se­da­gen för Sve­ri­ges cent­ra­lor­ga­ni­sa­ti­on SFC. Små glim­tar av den­na vand­ring hör­des ge­nom ord­fö­ran­de och när Veli-Mat­ti Heik­ki­nen pre­sen­te­ra­de his­to­rie­bo­ken.

Den ju­bi­le­ran­de or­ga­ni­sa­ti­o­nen up­p­märk­sam­ma­des ge­nom mån­ga häls­nin­gar. Sys­te­ror­ga­ni­sa­ti­o­ner­na och folk­högs­s­ko­lor­na vil­le öns­ka Guds väl­sig­nel­se för kom­man­de da­gar. Det täta sa­mar­be­tet mel­lan SRK och LCC up­p­lev­des vik­tigt och up­p­byg­gan­de.

Nya pub­li­ka­ti­o­ner

Ett mån­gå­rigt över­sät­t­ning­sar­be­te av fins­ka Si­ons sån­ger och psal­mer har gjorts fär­digt. En di­gi­tal sång­bok går att in­förs­kaf­fa til­l­sam­mans med den en­gelsksp­rå­ki­ga och fins­ka ver­si­o­nen i ap­p­li­ka­ti­o­nen. Be­ho­vet av svensksp­rå­ki­ga sån­ger har ökat med ti­den, då svens­ka är ett star­ka­re språk hos den yng­re ge­ne­ra­ti­o­nen. Böc­ker har över­sat­ts med hjälp av en ar­betsg­rupp. Un­der re­le­a­se­fes­ten var det dags att pre­sen­te­ra böc­ker­na, tac­ka över­sät­tar­na och fira hän­del­sen med tår­ta och kaf­fe.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys