JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 8 »

Püha Vaim

Vieraskieliset / eesti22.11.2019 13.25

“Kus kaks või kolm on minu ni­mel koos, seal olen mina nen­de kes­kel.” Seda lu­ba­dust usal­da­des ole­me tih­ti saa­nud kok­ku kuu­la­ma Ju­ma­la sõna ja sel­le lah­ti se­le­ta­mist. Lu­ba­dus on suur, aga kui­das sel­le tõeks saa­mi­ne on või­ma­lik?

Kris­tus kui lu­nas­ta­ja

Vieraskieliset / eesti22.11.2019 13.23

Ju­ma­la loo­dud maa­il­mas oli kõik häs­ti. Olu­kord muu­tus, kui hin­ge­va­en­la­ne ah­vat­les Ee­vat võtma kee­la­tud puu vil­ja. Nai­ne ei suut­nud kiu­sa­tu­se­le vas­tu seis­ta, vaid võttis ja sõi. Siis ta an­dis ka oma me­he­le ja ka tema sõi.

Isa – Loo­ja

Vieraskieliset / eesti22.11.2019 13.21

Ju­mal on kõi­ge­vä­e­li­ne. Kõi­ge­vä­e­li­se­na on Ju­mal kõige alu­seks, ta on ko­hal kõi­ges, ta näeb kõike, ta teab kõike, ta on õig­la­ne ja täi­e­li­kult hea.

Lugu tä­dist, kel­lel oli pont­ši­kuid sel­ja­ko­tis

Vieraskieliset / eesti5.4.2019 8.52

Mart­ta Kois­ti­na­ho (1918-2008) oli väi­kest kas­vu nai­ne, kes oli pä­rit väik­sest külast Põhja-Soo­mest. Aas­taküm­neid ka­su­tas Mart­ta oma an­net oma ko­du­ko­ha ela­nik­ke he­aks. Mart­ta Kois­ti­na­ho elas oma pe­re­ga küla alg­koo­lis ning ka töö­tas seal. Ta tee­nis küla­e­la­nik­ke ko­ka­na ja koo­li­tee­ni­ja­na 30 aas­tat. 1950ndate aas­ta­te alg­koo­liõ­pi­las­te­le tu­leb veel­gi vesi suhu kui nei­le tu­leb meel­de Mart­ta teh­tud man­na­vaht.

Ehi­tus­mees lih­vib nur­ki Aaf­ri­ka krist­lu­se tööp­lat­sil

Vieraskieliset / eesti5.4.2019 8.43

Mis tun­ne on töö­ta­da Aaf­ri­ka ra­huü­hen­du­ses? Togo rah­vu­sest jut­lus­ta­ja Ni­co­las Deh rää­gib oma tööst jut­lus­ta­ja­na ja krist­lu­se töö juu­ru­ta­mi­sest Lää­ne-Aaf­ri­kas­se.

Krist­las­te va­he­li­ne ühen­dus tu­gev­neb tei­ne­teist tee­ni­des

Vieraskieliset / eesti5.4.2019 8.39

Apos­tel Peet­ru­se nõu on pä­e­va­ko­ha­ne sel­les ise­ku­se­le ja lõbus­tus­te­le kip­pu­vas ajas.

Tõlgina Vene mis­jo­ni­töös

Vieraskieliset / eesti5.4.2019 8.36

Pii­bel­li­ke teks­te lu­ge­des pa­neb tä­he­le kee­le rik­ka­lik­kust ning sõna­va­ra mit­me­tä­hen­dus­lik­kust. Ve­ne­keel­set Piib­lit lu­ge­des saa­vad mõned piib­li­ko­had soo­me­keel­sest sel­ge­mi­ni ava­tud.

Pääs­te­tud li­gi­mest tee­ni­ma

Vieraskieliset / eesti1.2.2019 10.12

Pii­bel­lik usk on ini­me­se ja­oks elu­täh­tis. Il­ma usu­ta on või­ma­tu ol­la Ju­ma­la­le mee­le­pä­ra­ne (Hb 11:6).

Mees, kes ei osa­nud keelt, näi­tas tee Ju­ma­la rii­ki

Vieraskieliset / eesti26.9.2018 16.58

Koh­tu­sin esi­mest kor­da usk­li­ke­ga, kui olin 2000. aas­tal Soo­mes õen­du­se va­he­tusü­liõ­pi­la­se­na. Mu ma­ju­tus­koht asus Ou­lu ra­huü­hen­du­se lä­he­dal.

Kok­ku­tu­lek on ala­ti pidu

Vieraskieliset / eesti26.9.2018 16.53

Šveit­sis, Züric­his asu­va evan­geel­se lu­ter­li­ku ki­ri­ku ees­ruum on täis kok­ku­tu­le­kukü­la­li­si ja kok­ku­saa­mi­se rõõmu.

1 2 3 4 ... 8 »
22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.