JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 8 »

Joo­sep koh­tas ar­mu­li­kult oma ven­di

Vieraskieliset / eesti10.5.2017 9.00

Piib­li­lu­gu Joo­se­pi ja tema ven­da­de koh­tu­mi­sest Egip­tu­ses on ilus kir­jel­dus ar­mu­lik­ku­sest ja an­dek­sand­mi­sest.

Är­ge mõist­ke huk­ka – ha­las­ta­ge

Vieraskieliset / eesti10.5.2017 8.55

Vä­he­sed mõtle­vad, et nad mõis­ta­vad tei­si ini­me­si huk­ka. Meil ini­mes­tel on siis­ki kal­du­vus an­da hin­nan­guid, se­al­hul­gas üksteist mõtle­ma­tult huk­ka mõis­ta.

Ju­ma­la lap­seks liht­sa usu­ga

Vieraskieliset / eesti10.5.2017 8.52

Nõnda rää­kis ini­me­ne, kes oli al­les saa­nud kuul­da ja us­ku­da an­dek­sand­mi­se evan­gee­liu­mi.

Amos tõlkis oma ko­dukü­la kok­ku­tu­le­kul

Vieraskieliset / eesti10.5.2017 8.50

– Usk toob süda­mes­se rahu ja pat­tu­de an­dek­sand­mi­se. Tun­nen ka ar­mas­tust, mis ühen­dab kõiki, kes usu­vad sa­ma­moo­di, rää­gib Amos Pag­nam.

Pöör­du­ge ja ela­ge

Vieraskieliset / eesti10.5.2017 8.49

Patt on halb asi. See ri­kub ära ar­mas­tu­se. See la­hu­tab ini­me­se Ju­ma­last ja li­gi­me­sest. He­se­kiel kir­ju­tab: ”Kui õige pöör­dub oma õi­gu­sest ja teeb üle­ko­hut ning nen­de pä­rast su­reb, siis ta su­reb oma üle­koh­tu pä­rast, mida ta on tei­nud.” (Hs 18:26.)

Ju­ma­la he­a­dus kut­sub mee­le­pa­ran­du­se­le

Vieraskieliset / eesti10.5.2017 8.46

Kut­seid on mit­me­su­gu­seid. Osa neist jär­gi­tak­se, aga mõni­kord tu­leb mi­da­gi va­he­le. Ta­va­li­selt val­mis­tu­tak­se pe­oks kut­se saat­jat aus­ta­des.

Mee­le­pa­ran­du­se ris­ti­mi­ne

Vieraskieliset / eesti10.5.2017 8.44

Ris­ti­ja Jo­han­nes oli tee­ra­ja­ja. Ta val­mis­tas Jee­su­se­le teed ini­mes­te süda­mes­se, jut­lus­ta­des: ”Pa­ran­da­ge meelt, sest ta­e­va­riik on lä­he­dal!” (Mt 3 :1–3)

Mee­le­pa­ran­dus on täh­tis asi

Vieraskieliset / eesti10.5.2017 8.42

Sel­le lehe ar­tik­lid rää­gi­vad mee­le­pa­ran­du­sest ja ar­must. Need mõle­mad on kris­tiu­sus väga olu­li­sed. Mul­le en­da­le said need eri­ti lä­he­das­teks um­bes kümme aas­tat ta­ga­si. Olin kas­va­nud usk­li­kus ko­dus, aga oma pat­tu­de tõttu olin lan­ge­nud ebaus­ku.

Vas­tas­ti­kus abi­kaa­sa­de va­hel

Vieraskieliset / eesti16.11.2016 13.38

Abie­lu kuu­lub Ju­ma­la loo­mis­kor­da. Ju­mal lõi mehe ja nai­se vas­tas­ti­kus­se, võrdväär­ses­se, elu hoid­vas­se suh­tes­se. Abie­lus pole küsi­mus ai­nult Ju­ma­la mää­ra­tud kor­ral­du­sest, vaid ta on lu­ba­nud ka õnnis­ta­da abie­lu. Ju­ma­la õnnis­tu­se abil iga sõlmi­tud abie­lu täi­dab sel­le­le se­a­tud üle­san­net: vas­tas­ti­kust ühen­dust hoi­da. Abie­lus on või­ma­lus ko­ge­da elu suurt rik­kust ja an­di, las­te­ga kaas­ne­vat rõõmu, kas­va­mi­se imet.

Elu­aeg­ne abie­lu

Vieraskieliset / eesti16.11.2016 13.35

Jee­sus ütles: ”Kas te ei ole lu­ge­nud, et loo­mi­se al­gul tegi Loo­ja ini­me­se me­heks ja nai­seks ja ütles: See­pä­rast jä­tab mees oma isa ja ema ning hoi­ab oma nai­se poo­le ja need kaks saa­vad üheks. Nõnda ei ole nad enam kaks, vaid üks liha. Mis nüüd Ju­mal on ühte pan­nud, seda är­gu ini­me­ne la­hu­ta­gu!” (Mt 19:46.)

« 1 2 3 4 5 6 ... 8 »
16.1.2022

Jee­sus vas­ta­si nai­sel­le: ”Joka juo tätä vet­tä, sen tu­lee uu­del­leen jano, mut­ta joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan.” Joh. 4:13–14

Viikon kysymys