JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 3 4 5 6 7 8 »

Püha Vai­mu an­nid

Vieraskieliset / eesti11.5.2015 16.23

Ju­ma­lu­se kol­mas kuju on Püha Vaim, mis on Isa Ju­ma­la Vaim ja Jee­su­se Kris­tu­se Vaim. Kui Jee­sus oli vii­mast kor­da jüngri­te­ga koos, tõo­tas Ta saa­da oma­de­le Püha Vai­mu või­muks ja lo­hu­ta­jaks (Jh 14: 26).

An­dek­sand­mi­ne toob rahu

Vieraskieliset / eesti11.5.2015 16.21

Nä­da­la esi­me­sel pä­e­val oli Maar­ja Mag­da­lee­na juba va­ra­hom­mi­kul läi­nud Jee­su­se hau­a­le. Ta oli leid­nud haua tühja ole­vat. Kivi oli hau­alt ära tõste­tud. Maar­ja viis sel­lest te­a­te jüngri­te­le. Peet­rus kii­rus­tas koos teis­te jüngri­te­ga joos­tes Jee­su­se hau­a­le. Nad nä­gid seda, mida Maar­ja oli nen­de­le rää­ki­nud. (Jh 20: 1–9)

Pih­ti­mi­ne – pa­ran­dav ra­vim vai­mu haa­va­des­se

Vieraskieliset / eesti11.5.2015 16.18

Mar­tin Lut­her kir­ju­tab kol­me­su­gu­se pihi koh­ta. Piht, kus pat­tu­de tun­nis­ta­mi­ne on suu­na­tud Ju­ma­la­le, on usu piht ehk südame piht. Era­piht toi­mub usal­dus­väär­se pi­hii­sa või -ema ko­ha­lo­le­kul. Ar­mas­tu­se pi­his tun­nis­ta­tak­se ek­si­must sel­le­le, kel­le vas­tu on ek­si­tud.

Ju­ma­la se­a­dus ja sel­le tä­hen­dus

Vieraskieliset / eesti11.5.2015 16.16

Se­a­dus on põhja­lik ja ran­ge. Jee­sus õpe­tas, et juba süda­mes sündi­nud vale ka­vat­sus ri­kub Ju­ma­la tah­te. Mit­te kee­gi ei suu­da ela­da nii, et Ju­ma­la tah­te vas­tu ei ek­siks. Se­a­dus on siis­ki pii­ra­ma­tu ja nõuab sel­le täi­us­lik­ku jär­gi­mist.

Ju­ma­la rahu!

Vieraskieliset / eesti11.5.2015 16.14

Pau­lus kir­ju­tas room­las­te­le: „Ju­ma­la riik ei ole ju söö­mi­ne ega joo­mi­ne, vaid õi­gus ja rahu ja rõõm Pühas Vai­mus.” (Rm 14:17) Kas sind on kut­su­tud Ju­ma­la rii­gi sis­se? Kas sina tead, mis­su­gu­ne on tun­ne siis, kui saab ko­ge­da õi­gust, rahu ja rõõmu?

Proh­vet Je­sa­ja sai näha ta­e­vast pi­du­söö­ki

Vieraskieliset / eesti29.12.2014 13.44

Evan­gee­liu­mi sõna rää­gib Ju­ma­la­le kõlbli­kust ohv­rist ja le­pi­tus­tööst. Proh­vet Je­sa­ja en­nus­tas täi­us­lik­ku le­pi­tu­sohv­rit, Jee­sust Kris­tust. Je­sa­ja sai näha ka Sii­o­ni mä­e­le ka­e­tud pe­o­söö­ki ning Tal­le pul­ma­söö­ki. Seda loo­tu­se või­ma­lust pa­ku­tak­se usk­li­ke­le juur­de Ju­ma­la sõnas. Ta­e­va­sest pi­du­söö­gist saa­me me ee­laim­dust ka Is­san­da püha õhtu­söö­maa­ja pu­hul.

Pöör­du­ge ja ela­ge!

Vieraskieliset / eesti29.12.2014 13.41

Ju­mal hoo­lit­seb oma las­te eest kui kar­ja­ne oma lam­mas­te eest. Ta ot­sib üles oma lam­bad, hoo­lit­seb ja toi­dab neid. Hea kar­ja­ne ei väl­di pa­tu­seid ega aja neid mi­ne­ma, vaid ar­mas­tab ja kut­sub neid en­da juur­de. Ju­mal ha­las­tab nõrka­de­le ja ka­het­se­va­te­le oma rii­gis.

Õi­gus, rahu ja rõõm – Ju­ma­la rii­gi aar­ded me süda­mes

Vieraskieliset / eesti29.12.2014 13.33

Oma kir­jas room­las­te­le õpe­tas Pau­lus Ju­ma­la rii­gi koh­ta nõnda: see on mi­da­gi, mida ko­ge­me sees­mi­selt, te­ge­mist pole mit­te vä­lis­te as­ja­de­ga, Ju­ma­la riik on õi­gus, rahu ja rõõm.

Ju­ma­la ar­mas­tus te­ki­tab rõõmu

Vieraskieliset / eesti29.12.2014 13.31

Ju­ma­la rii­gi tun­nis­märk on ar­mas­tus. Hea Kar­ja­se ar­mas­tus te­ki­tab rõõmu. Jee­su­se Kris­tu­se jär­gi­jail on rõõm usu an­ni ja iga­ve­se elu loo­tu­se üle. Evan­gee­lium an­nab mei­le jõudu us­ku­da ja Ju­ma­la las­te kom­bel ar­mas­ta­da.

Ju­ma­la sõna kuu­la­ma

Vieraskieliset / eesti29.12.2014 13.28

Pii­bel rõhu­tab Ju­ma­la sõna kuu­la­mi­se täht­sust. Apos­tel Pau­lus kir­ju­tas: „Usk tu­leb kuu­lu­tu­sest, kuu­lu­tus aga Kris­tu­se sõna kau­du.” On täh­tis tul­la kok­ku kuu­la­ma, mis Ju­mal ta­hab oma Vai­mu läbi aval­da­da. Usk aga ei teki, kui Püha Vaim ei tee tööd sõna kuu­lu­ta­jas ja kuu­la­jas.

« 1 ... 3 4 5 6 7 8 »
20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies