JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Pihtimine – parandav ravim vaimu haavadesse

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
11.5.2015 16.18

Juttua muokattu:

1.1. 23:53
2020010123532820150511161800

Mar­tin Lut­her kir­ju­tab kol­me­su­gu­se pihi koh­ta. Piht, kus pat­tu­de tun­nis­ta­mi­ne on suu­na­tud Ju­ma­la­le, on usu piht ehk südame piht. Era­piht toi­mub usal­dus­väär­se pi­hii­sa või -ema ko­ha­lo­le­kul. Ar­mas­tu­se pi­his tun­nis­ta­tak­se ek­si­must sel­le­le, kel­le vas­tu on ek­si­tud.

Era­pi­his või­dak­se rää­ki­da pat­tu­dest, mil­les­se on sa­tu­tud ja mis va­e­va­vad süda­me­tun­nis­tust. Usk­li­ku pi­hii­sa kuu­lu­ta­tud an­dek­sand­mi­se jä­rel võib pih­ti­ja ol­la veen­du­nud sel­les, et ”Ju­mal ise pääs­tab tema pat­tu­dest ja kuu­lu­tab ta va­baks.” (Ka­te­kis­mus)

Mee­le­pa­ran­dus ja pih­ti­mi­ne on eri­ne­vad as­jad. Ini­me­ne saab Ju­ma­la lap­seks, kui usk­lik ini­me­ne kuu­lu­tab tal­le pat­tu­de an­dek­sand­mi­se evan­gee­liu­mi. Pih­ti­mi­ne taas lii­tub Ju­ma­la lap­se usuv­õit­lu­se juur­de. Pih­ti­mist ka­su­ta­tak­se, et püsida Ju­ma­la las­te­na.

Pih­ti­mi­ne põhi­neb Piib­lil

Piht on ku­na­gi kaht­lu­se al­la se­a­tud sel­le alu­sel, et sel­lest Piib­lis ei rää­gi­ta. Tõsi on, et Piib­lis ei esi­ne sõna pih­ti­mi­ne. Siis­ki esi­ne­vad Piib­lis pihi osad: pat­tu­de üles­tun­nis­ta­mi­ne ja an­dek­sand­mi­ne.

Kiri heeb­re­a­las­te­le in­nus­tab: ”See­pä­rast ka meie, kel­le ümber on nii suur pilv tun­nis­ta­jaid, pan­gem maha kõik koor­mav ja patt, mis hõlpsas­ti ta­ker­dab meid.” (Hb 12: 1) Jaa­ko­bu­se kir­jas an­tak­se nõu: ”Tun­nis­ta­ge siis ükstei­se­le pa­tud üles.” Sa­ma­su­gu­ne on Jo­han­ne­se meel­de­tu­le­tus: ”Kui me oma pa­tud tun­nis­ta­me, on tema us­tav ja õige, nõnda et ta an­nab an­deks meie pa­tud ja pu­has­tab meid kogu üle­koh­tust.” (Jh 1: 9)

Ka pat­tu­de an­dek­sand­mi­ne põhi­neb Piib­lil. Kris­tus on and­nud oma ko­gu­du­se­le ja sel­le liik­me­te­le nii­ni­me­ta­tud võtmete võimu ehk vo­li­tu­se pat­te an­deks an­da ja ka kin­ni­ta­da pat­tu­de an­dek­sand­mi­ne.

”Jee­sus ütles nei­le taas: “Rahu tei­le! Nõnda nagu Isa on lä­ki­ta­nud minu, nõnda saa­dan ka mina teid”. Kui ta seda oli öel­nud, pu­hus ta nen­de pe­a­le ja ütles nei­le: ”Võtke vas­tu Püha Vaim! Kel­le­le te iga­nes pa­tud an­deks an­na­te, nei­le on need an­deks an­tud, kel­le­le te pa­tud kin­ni­ta­te, nei­le on need kin­ni­ta­tud.” (Jh 20: 21–23.)

Jee­sus ühen­dab Püha Vai­mu võtmete või­mu­ga. See tä­hen­dab seda, et ai­nult pat­tu­de an­dek­sand­mi­sel, mil­le on kuu­lu­ta­nud Püha vai­mu oman­dav ini­me­ne, on Ju­ma­la ees pat­te an­dek­san­dev mõju. Üldise õpe­ta­jaks ole­mi­se ehk Püha Vai­mu pas­to­riks ole­mi­se alu­sel saab iga usk­lik te­gut­se­da pi­hii­sa­na või -ema­na.

Pihi juu­res on olu­li­ne pat­tu­de an­dek­sand­mi­ne. Mit­te kee­gi ei suu­da täi­e­li­kult pat­te üles tun­nis­ta­da, nii et suu­daks kõik pa­tud ära rää­ki­da. See-eest on Ju­ma­la an­dek­sand­mi­ne täi­e­lik. Seda saab us­ku­da il­ma tin­gi­mus­te ja nõud­mis­te­ta.

Ju­mal ei mä­le­ta an­dek­san­tud pat­te (Jr 31: 34). Seetõt­tu või­dak­se mõel­da, et pih­ti­mi­sel an­des­ta­tud as­jast as­jast ei tohi rää­ki­da pä­rast pih­ti­mist. An­dek­sand­mi­ne ei kõrval­da siis­ki aja­lik­ku vas­tu­tust. Ka Pau­lus tah­tis säi­li­ta­da puh­ta süda­me­tun­nis­tu­se nii Ju­ma­la kui ka ini­mes­te ees. (Ap 24: 16).

Mida pe­aks ar­va­ma ava­li­kust pih­ti­mi­sest?

Ava­lik pih­ti­mi­ne tä­hen­dab oma pat­tu­de ava­lik­ku üles­tun­nis­ta­mist ko­gu­du­se ees. Va­ra­ses ki­ri­kus tei­se sa­jan­di al­gu­ses ka­su­ta­ti ava­lik­ku pih­ti­mist suur­te ku­ri­te­gu­de, näi­teks mõrvade pu­hul.

Kui rää­gi­tak­se ava­li­kust pih­ti­mi­sest, tu­leb eral­da­da sa­la­jas­te pat­tu­de üles­tun­nis­ta­mi­ne ava­li­ke pat­tu­de ava­li­kust üles­tun­nis­ta­mi­sest. Piib­lis ei lei­du mär­get sel­le koh­ta, et krist­la­ne pe­aks rää­ki­ma oma sa­la­jas­test pat­tu­dest ava- li­kult ke­set ko­gu­dust. Nen­de ja­oks on sa­la­ja­ne pih­ti­mi­ne, ja pi­hii­sa on ko­hus­ta­tud säi­li­ta­ma pi­hi­sa­la­dust. Pii­bel ei vai­ki ava­li­kest pat­tu­dest, vaid sel­les rää­gi­tak­se näi­teks Taa­ve­ti abie­lu­rik­ku­mi­sest ja mõrvast (2Sm: 11). Ava­li­kult te­a­da­o­le­va patu saab ka sa­la­ja­ses pih­ti­mi­ses an­deks. Pa­tu­ka­het­se­ja en­da ot­sus­ta­da jääb, kas ta pa­ran­dab meelt ka ava­li­kult.

Pih­ti­mi­ne on and, mis toob õnnis­tust Ju­ma­la lap­se el­lu. Pih­ti­mi­ses ei saa me va­ga­maks, sest usu kau­du ole­me juba va­gad tänu Kris­tu­se täi­e­li­ku­le tee­ne­le. Sel­le tee­ne osa­du­ses pu­has­tab Jee­su­se le­pin­gu­ve­ri meid pi­de­valt kõi­gist pat­tu­dest.

Tekst: Ari Pel­ko­nen

Tõlge: He­le­na Sul­ka­la

Al­li­kas: Siu­naus, Ajan­koh­tais­ta 2013

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä kie­li­liit­tees­sä 6.5.2015.

25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys