JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Verkkovakiot

Käyttöehdot

Verkkovakiot

Juttua muokattu:

11.3. 14:25
20240311142509

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys ry (SRK) / Päi­vä­mies (myö­hem­min pal­ve­lun­tar­jo­a­ja) jul­kai­see Pai­va­mies.fi-verk­ko­leh­teä osoit­tees­sa www.pai­va­mies.fi seu­raa­vien eh­to­jen ja nii­hin mah­dol­li­ses­ti myö­hem­min teh­tä­vien muu­tos­ten mu­kai­ses­ti.

Al­la ole­vat eh­dot kos­ke­vat myös mui­ta pal­ve­lun­tar­jo­a­jan si­vus­to­ja.

Verk­ko­leh­den käyt­tä­jä hy­väk­syy pal­ve­lua käyt­tä­es­sään nämä käyt­tö­eh­dot ja si­tou­tuu toi­mi­maan nii­den mu­kai­ses­ti.

1. Käyt­tä­jä

Pai­va­mies.fi-verk­ko­leh­teä käyt­tä­es­sään käyt­tä­jä si­tou­tuu nou­dat­ta­maan Suo­men la­kia ja sään­nök­siä sekä mui­ta verk­ko­pal­ve­luis­sa nou­da­tet­ta­via hy­vien käy­tän­tö­jen mu­kai­sia toi­min­ta­ta­po­ja.

Lä­het­tä­es­sään ai­neis­to­ja verk­ko­leh­teen käyt­tä­jäl­lä tu­lee ol­la omis­tu­soi­keus tä­hän ai­neis­toon sekä oi­keus luo­vut­taa se pal­ve­lun­tar­jo­a­jal­le jul­kais­ta­vak­si. Käyt­tä­jä vas­taa lä­het­tä­män­sä tai vä­lit­tä­män­sä ai­neis­ton osal­ta sii­tä, et­tä ai­neis­ton jul­kai­se­mi­nen ei louk­kaa ke­tään kol­mat­ta tai ke­nen­kään kol­man­nen omis­tus- tai te­ki­jä­noi­keuk­sia ei­kä mui­ta­kaan oi­keuk­sia ei­kä ole lain tai hy­vän ta­van vas­tai­nen. Pal­ve­lui­den käyt­tä­jät omis­ta­vat it­se lä­het­tä­män­sä ai­neis­ton (esim. ku­va­gal­le­ri­an ku­vat). Lä­het­tä­es­sään uu­tis­ku­via verk­ko­leh­teen käyt­tä­jä myön­tää pal­ve­lun­tar­jo­a­jal­le nii­den ra­joit­ta­mat­to­man käyt­tö- ja uu­del­leen­jul­kai­suo­i­keu­den sekä verk­ko­leh­des­sä et­tä pal­ve­lun­tar­jo­a­jan muis­sa jul­kai­suis­sa. Käyt­tä­jä si­tou­tuu ole­maan esit­tä­mät­tä vaa­ti­muk­sia pal­ve­lun­tar­jo­a­jaa koh­taan lä­het­tä­mään­sä ai­neis­toon liit­ty­en.

Mi­kä­li käyt­tä­jä toi­mii lain tai käyt­tö­eh­to­jen vas­tai­ses­ti, hän on vel­vol­li­nen kor­vaa­maan pal­ve­lun­tar­jo­a­jal­le tai kol­man­nel­le ta­hol­le ai­heut­ta­man­sa va­hin­gon.

Käyt­tä­jäl­lä on oi­keus hyö­dyn­tää pal­ve­lun ai­neis­toa ai­no­as­taan yk­si­tyis­käy­tös­sä. Käyt­tä­jäl­lä ei ole oi­keut­ta il­man te­ki­jän, oi­keu­den­hal­ti­jan tai pal­ve­lun­tar­jo­a­jan ni­me­no­mais­ta kir­jal­lis­ta lu­paa le­vit­tää, jul­kais­ta, ko­pi­oi­da, saat­taa ylei­sön saa­ta­vil­le tai muu­ten kau­pal­li­ses­ti hyö­dyn­tää oi­keuk­sin suo­jat­tua ai­neis­toa.

2. Pal­ve­lun­tar­jo­a­ja

Pal­ve­lun­tar­jo­a­jal­la on oi­keus toi­mi­tuk­sel­li­ses­ti kä­si­tel­lä tai ol­la jul­kai­se­mat­ta osit­tain tai ko­ko­naan pal­ve­luun­sa lä­he­tet­tyä ai­neis­toa. Pal­ve­lun­tar­jo­a­ja pi­dät­tää it­sel­lään oi­keu­den ai­neis­ton uu­del­leen jul­kai­se­mi­seen ja ar­kis­toi­mi­seen. Pal­ve­lun­tar­jo­a­jal­la on myös oi­keus nor­maa­lin si­taat­ti­oi­keu­den ra­jois­sa käyt­tää käyt­tä­jien luo­maa si­säl­töä muis­sa jul­kai­suis­saan, ku­ten print­ti­leh­dis­sä.

Pal­ve­lun­tar­jo­a­ja ei vas­taa blo­geis­sa, vi­de­ois­sa, valo- tai piir­ros­ku­vis­sa tai muus­sa ai­neis­tos­sa esi­te­tyis­tä mie­li­pi­teis­tä tai niis­sä esi­tet­ty­jen tie­to­jen oi­keel­li­suu­des­ta. Verk­ko­leh­teen lä­he­te­tyt ai­neis­tot ei­vät vält­tä­mät­tä edus­ta pal­ve­lun­tar­jo­a­jan lin­jaa. Tar­vit­ta­es­sa pal­ve­lun­tar­jo­a­ja voi pois­taa si­säl­lön, joka on si­säl­tö­oh­jei­den tai pal­ve­lun­tar­jo­a­jan lin­jan vas­tai­nen. Pal­ve­lun­tar­jo­a­ja voi myös es­tää oh­jei­den vas­tais­ta ma­te­ri­aa­lia tuot­ta­van hen­ki­lön pää­syn pal­ve­luun.

Pal­ve­lun­tar­jo­a­ja ei ole vas­tuus­sa käyt­tä­jän pal­ve­luun tuot­ta­man si­säl­lön mah­dol­li­ses­ta tu­hou­tu­mi­ses­ta, va­hin­goit­tu­mi­ses­ta tai tal­len­ta­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä. Pal­ve­lun­tar­jo­a­ja ei myös­kään vas­taa va­hin­gos­ta, joka ai­heu­tuu sii­tä, et­tä käyt­tä­jän pal­ve­luun tuot­ta­maa si­säl­töä käy­te­tään asi­at­to­miin tar­koi­tuk­siin. Mi­kä­li käyt­tä­jä ei nou­da­ta näi­tä käyt­tö­eh­to­ja, verk­ko­leh­den yl­lä­pi­tä­jä voi pois­taa hä­net pal­ve­lus­ta.

Pal­ve­lun­tar­jo­a­ja voi lo­pet­taa pal­ve­lun tar­jo­a­mi­sen tai sen osan tar­jo­a­mi­sen tai ir­ti­sa­noa so­pi­muk­sen il­man etu­kä­teis­va­roi­tus­ta ja pal­ve­lun­tar­jo­a­ja voi näis­sä ta­pauk­sis­sa pois­taa kaik­ki käyt­tä­jän tie­dot.

Pal­ve­lun­tar­jo­a­ja nou­dat­taa Suo­men tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön sään­nök­siä hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­les­sään. Käyt­tä­jän an­ta­mia tie­to­ja ei luo­vu­te­ta kol­man­sil­le osa­puo­lil­le il­man käyt­tä­jän lu­paa muu­ten kuin lain mää­räyk­ses­tä.

3. Vas­tuun­ra­joi­tuk­set

Pal­ve­lun­tar­jo­a­ja te­kee par­haan­sa, et­tä sen tar­jo­a­mat pal­ve­lut oli­si­vat käy­tös­sä jat­ku­vas­ti ja häi­ri­öt­tä. Pal­ve­lun­tar­jo­a­ja ei kui­ten­kaan mil­tään osin ta­kaa verk­ko­pal­ve­lui­den­sa toi­min­ta­var­muut­ta. Pal­ve­lun­tar­jo­a­ja ei vas­taa tek­nis­ten vi­ko­jen, huol­to­jen tai asen­nus­töi­den ai­heut­ta­mis­ta kat­kok­sis­ta, tie­to­lii­ken­ne­häi­ri­öis­tä ei­kä niis­tä mah­dol­li­ses­ti ai­heu­tu­vas­ta tie­don tms. muut­tu­mi­ses­ta tai ka­to­a­mi­ses­ta.

Pal­ve­lun­tar­jo­a­ja vas­taa pal­ve­lui­hin­sa it­se tuot­ta­man­sa toi­mi­tuk­sel­li­sen si­säl­lön lain­mu­kai­suu­des­ta ja pyr­kii tuot­ta­maan mah­dol­li­sim­man kor­ke­a­laa­tuis­ta si­säl­töä, mut­ta ei kui­ten­kaan ta­kaa si­säl­lön oi­keel­li­suut­ta tai vir­heet­tö­myyt­tä. Kai­ken in­for­maa­ti­on käyt­tö ja sii­hen luot­ta­mi­nen ta­pah­tuu käyt­tä­jän omal­la vas­tuul­la. Pal­ve­lun­tar­jo­a­ja ei vas­taa käyt­tä­jäl­le ai­heu­tu­neis­ta va­hin­gois­ta ei­kä kol­man­nel­le osa­puo­lel­le mah­dol­li­ses­ta käyt­tö­eh­to­jen vas­tai­ses­ta toi­min­nas­ta ai­heu­tu­neis­ta va­hin­gois­ta.

4. So­vel­let­ta­va lain­sää­dän­tö

Verk­ko­leh­den käyt­töä kos­ke­vat mah­dol­li­suu­det rii­tai­suu­det rat­kais­taan Ou­lun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa Suo­men lain mu­kaan.

18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys