JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Va­lin­to­ja tie­don pal­jou­den kes­kel­lä

Pääkirjoitukset13.10.2021 7.00

Ke­hit­ty­neen in­for­maa­ti­o­tek­no­lo­gi­an myö­tä saa­ta­vil­la ole­van tie­don mää­rä on ra­ja­ton. Edes maa­il­man joh­ta­vien uu­tis­toi­mis­to­jen tuot­ta­mat uu­ti­set ei­vät tu­li­si lop­puun lu­e­tuik­si, vaik­ka nii­den lu­ke­mi­seen käyt­täi­si kai­ken va­paa-ai­kan­sa. Pu­hu­mat­ta­kaan vaik­ka­pa tie­de­maa­il­man tuot­ta­mis­ta jul­kai­suis­ta, val­ti­oi­den tal­len­ta­mis­ta ar­kis­to­ma­te­ri­aa­leis­ta tai yk­sit­täis­ten so­si­aa­li­sen me­di­an käyt­tä­jien ai­kaan saa­mas­ta in­for­maa­ti­os­ta. On osat­ta­va ra­ja­ta, mitä tie­toa tar­vit­see, min­kä­lais­ta si­säl­töä ha­lu­aa seu­ra­ta ja mi­hin ai­ka riit­tää.

Ju­ma­lan sana on kes­tä­vä auk­to­ri­teet­ti

Pääkirjoitukset6.10.2021 7.00

Yh­teis­kun­nan toi­mi­vuu­den, tur­val­li­suu­den ja hy­vän jär­jes­tyk­sen poh­ja­na ovat yh­des­sä so­vit­tu val­lan­ja­ko ja sii­hen liit­ty­vät auk­to­ri­tee­tit. Auk­to­ri­tee­til­la tar­koi­te­taan vai­ku­tus­val­taa tai ar­vo­val­taa, usein hen­ki­löön, jär­jes­tel­mään tai asi­aan liit­ty­en. Tar­jol­la on mo­nen­lai­sia auk­to­ri­teet­te­ja, hy­viä ja huo­no­ja. Raa­mat­tu on kris­ti­tyn elä­mäs­sä py­sy­vä auk­to­ri­teet­ti niin us­kon kuin elä­män­kin ky­sy­myk­sis­sä.

1 2 3 4 ... 38 »

Eh­dim­me­kö ruok­kia ka­rit­sat?

Pääkirjoitukset29.9.2021 6.05

Huo­li­pu­he eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten us­kon säi­ly­mi­ses­tä on li­sään­ty­nyt ko­ro­na-ajan myö­tä. Tä­hän liit­tyy muun mu­as­sa se, et­tä seu­ra­ti­lai­suuk­sien ol­les­sa kes­key­tet­ty­nä las­ten ja nuor­ten ha­luk­kuus py­säh­tyä etä­seu­ro­jen kuu­loon on ko­et­tu mo­nis­sa per­heis­sä lai­me­ak­si. Sa­mal­la yh­teys toi­siin us­ko­vai­siin on saat­ta­nut jää­dä vä­häi­sek­si, ei­kä ko­ke­mus seu­ra­kun­ta­yh­tey­des­tä ole voi­nut to­teu­tua en­ti­sel­lä ta­val­la.

Hy­väk­syn­tä ra­ken­taa ter­vet­tä mi­nä­ku­vaa

Pääkirjoitukset22.9.2021 7.00

Tä­män leh­den Kap­säk­ki-liit­tees­sä poh­di­taan iden­ti­teet­tiä. Ter­mi liit­tyy mi­nä­ku­vaan eli ih­mi­sen kä­si­tyk­seen sii­tä, mil­lai­nen hän on. Iden­ti­tee­tin muo­dos­tu­mi­nen al­kaa jo var­hais­lap­suu­des­sa ja ke­hit­tyy vuo­sien myö­tä. Ih­mi­nen elää suh­tees­sa toi­seen ih­mi­seen, ja tämä vuo­ro­vai­ku­tus vai­kut­taa väis­tä­mät­tä ih­mi­sen kä­si­tyk­seen it­ses­tä.

Mikä saa vä­hen­tä­mään?

Pääkirjoitukset15.9.2021 7.00

Päi­vä­mie­hen tä­män vii­kon nu­me­ros­sa ja sen vä­lis­sä il­mes­ty­väs­sä Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä poh­di­taan sa­non­taa "Vä­hem­män on enem­män". Sii­hen on kyt­kök­sis­sä mo­nia aa­te- ja kult­tuu­ri­vir­tauk­sia, jot­ka täh­tää­vät elä­män yk­sin­ker­tais­ta­mi­seen ja sen myö­tä saa­vu­tet­ta­vaan hen­ki­seen hy­vin­voin­tiin. Näin ker­to­vat tä­män leh­den haas­ta­tel­ta­vat­kin: mie­len kuor­mi­tus vä­he­nee, kun ym­pä­ris­tö ei ole täyn­nä ta­va­roi­ta ei­kä ka­len­te­rin kaik­kia päi­viä ole täy­tet­ty oh­jel­mal­la.

Toi­voa ah­dis­ta­vien uu­tis­ten kes­kel­lä

Pääkirjoitukset8.9.2021 8.00

Vii­me ai­koi­na uu­tis­vir­taa ovat vä­rit­tä­neet ku­vat ko­ti­maas­taan pa­ke­ne­vis­ta ih­mi­sis­tä. Yk­sit­täis­ten ih­mis­ten kas­vo­ja ja hei­dän ker­to­muk­si­aan vä­rit­tä­vät pel­ko, vä­ki­val­lan uh­ka ja muu kär­si­mys. Kuva len­to­ken­tän muu­rin yli nos­tet­ta­vas­ta lap­ses­ta saat­taa jää­dä tie­tyn his­to­ri­al­li­sen het­ken kas­voik­si.

Kii­tol­li­suus pe­rus­tuu hy­vien asi­oi­den huo­maa­mi­seen

Pääkirjoitukset1.9.2021 8.00

Tu­le­van sun­nun­tain kir­kol­li­se­na ai­hee­na on kii­tol­li­suus. Yh­den mää­ri­tel­män mu­kaan kii­tol­li­suus on myön­tei­nen tun­ne­ti­la, joka syn­tyy, kun ih­mi­nen vas­taa­not­taa va­paa­eh­toi­ses­ti hä­nel­le an­ne­tun lah­joi­tuk­sen tai teon. Täs­tä nä­kö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na kii­tol­li­suus on jat­ku­vas­ti osa us­ko­vai­sen ih­mi­sen elä­mää hä­nen omis­ta­es­saan joka päi­vä Kris­tuk­sen so­vi­tus­työ­tä omak­si pe­las­tuk­sek­seen.

Ju­ma­la an­taa hy­vyy­des­sään sa­don

Pääkirjoitukset25.8.2021 7.00

Eräs ke­sän päät­ty­mi­sen merk­ki on sa­don­kor­juu. Sa­toa kor­ja­taan niin pel­loil­ta kuin met­sis­tä. Ai­na­kin kau­pun­kien ul­ko­puo­lel­la voi näh­dä leik­kuu­pui­mu­rei­ta ja trak­to­rei­ta sa­don­kor­juus­sa. Moni suun­taa myös met­sään ja muu­al­le luon­toon toi­vee­na mar­ja- tai sie­ni­saa­lis. Suo­ma­lai­ses­sa elä­män­pii­ris­sä olem­me tot­tu­neet yh­teen sa­to­kau­teen.

Nuo­ri­kin tar­vit­see us­ko­vien yh­teyt­tä

Pääkirjoitukset18.8.2021 7.00

Pe­rus­kou­lu­lai­set ja toi­sen as­teen opis­ke­li­jat ovat pa­lan­neet kou­lui­hin. Myös kris­til­li­syy­den opis­toil­la on al­ka­nut tai al­kaa täl­lä vii­kol­la uu­si pe­ru­sop­pi­jak­so, ja kor­ke­a­kou­lu­jen lu­ku­vuo­si käyn­nis­tyy lä­hi­viik­koi­na.

Kan­sa­lai­syh­teis­kun­nas­sa voi edis­tää kris­til­li­siä ar­vo­ja

Pääkirjoitukset11.8.2021 6.15

Kan­sa­lai­syh­teis­kun­ta koos­tuu kan­sa­lais­ten oma­eh­toi­ses­ta toi­min­nas­ta, jol­la he ra­ken­ta­vat yh­teis­tä hy­vää. Toi­mi­jat ha­lu­a­vat vai­kut­taa yh­tei­siin asi­oi­hin, osal­lis­tua, op­pia ja aut­taa. Ky­sy­myk­ses­sä on niin kut­su­tun kol­man­nen sek­to­rin toi­min­ta, ero­tuk­se­na jul­ki­ses­ta ja yk­si­tyi­ses­tä sek­to­ris­ta.

Ju­ma­lan las­ten vä­li­nen rak­kaus suo­jaa kil­voit­te­li­jaa

Pääkirjoitukset4.8.2021 7.35

Jee­sus mai­nit­see omien ope­tus­las­ten­sa tun­to­mer­kik­si sen, et­tä he pi­tä­vät kes­ki­näi­sen rak­kau­den (Joh. 13:35). Kes­ki­näi­nen yh­teys ja rak­kaus muo­dos­ta­vat hy­vän suo­jan, kun Ju­ma­lan lap­si kil­voit­te­lee koh­ti ian­kaik­kis­ta pää­mää­rää, tai­vaan ko­tia.

Ys­tä­vyys säi­lyy hoi­ta­mal­la

Pääkirjoitukset28.7.2021 7.00

”Ys­tä­vän sa­nat ovat nuor­ta hu­na­jaa: ma­ke­at mie­lel­le, vir­voit­ta­vat ruu­miil­le” (Sa­nanl. 16:24). Ke­sä­seu­ra­ra­di­on erää­nä tee­ma­na ovat ku­lu­neen ke­sän ai­ka­na ol­leet Raa­ma­tun sa­nan­las­kut. Näis­sä Raa­ma­tun ru­nol­li­sis­sa teks­teis­sä on pal­jon elä­män­vii­saut­ta myös ny­kyih­mi­sel­le.

1 2 3 4 ... 38 »
20.10.2021

Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa: "Vaik­ka ruu­miil­li­nen ti­la­ni pani tei­dät ko­e­tuk­sel­le, et­te hal­vek­si­neet et­te­kä in­hon­neet mi­nua vaan otit­te mi­nut vas­taan kuin Ju­ma­lan en­ke­lin, kuin Kris­tuk­sen Jee­suk­sen." Gal. 4:14

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Lap­si olen pie­ni - myös nuot­ti­vih­ko­na

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Lap­si olen pie­ni - myös nuot­ti­vih­ko­na

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?