JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 29 »

Va­pah­ta­jan syn­ty­mä tuo jou­lui­lon

Pääkirjoitukset18.12.2019 7.00

Pian vie­te­tään kris­ti­kun­nan suur­ta juh­laa, jou­lua. Sen lä­hes­ty­mi­nen nä­kyy lä­hes kaik­ki­al­la, eri­tyi­ses­ti kau­pois­sa. Jou­lun sa­no­ma ei ole ris­ti­rii­das­sa lah­jo­jen an­ta­mi­sen kans­sa, jos al­ku­pe­räi­nen sa­no­ma ei jää juh­las­sa pait­si­oon. Lah­jo­jen an­ta­mi­nen ja lä­heis­ten muis­ta­mi­nen kor­til­la luo mo­lem­min­puo­lis­ta iloa. Eri­tyi­ses­ti vä­hä­va­rais­ten ja hei­kos­sa ase­mas­sa ole­vien aut­ta­mi­nen poh­jau­tuu lä­him­mäi­sen­rak­kau­teen.

Ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lua voi käy­dä to­tuu­des­sa py­sy­en

Pääkirjoitukset11.12.2019 7.01

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti kiin­nit­ti it­se­näi­syys­päi­vän yh­tey­des­sä huo­mi­o­ta luo­tet­ta­van tie­don le­vit­tä­mi­seen ja ra­ken­ta­van vuo­ro­pu­he­lun vah­vis­ta­mi­seen. Tä­män suun­tais­ten sig­naa­lien vah­vis­ta­mi­seen on­kin kor­kea ai­ka, sil­lä myös suo­ma­lais­ten kes­ki­näi­set ää­nen­pai­not ovat jyr­ken­ty­neet.

It­se­näi­syy­den mer­ki­tys tu­tuk­si jo lap­se­na

Pääkirjoitukset4.12.2019 7.01

Si­ni­ris­ti­lip­pu nos­te­taan per­jan­tai­na sal­koi­hin juh­lis­ta­maan it­se­näis­tä Suo­mea. Va­paa­na tuu­les­sa lie­hu­va lip­pu muis­tut­taa meil­le, et­tei it­se­näi­syys ole it­ses­tään­sel­vyys vaan sen saa­vut­ta­mi­sek­si teh­tiin val­ta­vat uh­rauk­set. On syy­tä yhä lau­sua kii­tok­set niil­le mie­hil­le ja nai­sil­le, jot­ka puo­lus­ti­vat kan­sam­me va­paut­ta.

Toi­voa tuo­va ad­vent­ti

Pääkirjoitukset27.11.2019 7.00

Tu­le­va­na sun­nun­tai­na aloi­te­taan uu­si kirk­ko­vuo­si. Kirk­ko­vuo­si käyn­nis­tyy toi­veik­kaas­ti Va­pah­ta­jan syn­ty­mä­juh­lan odo­tuk­sel­la. Sana ad­vent­ti tu­lee la­ti­nan­kie­li­ses­tä sa­non­nas­ta ad­ven­tus Do­mi­ni, Her­ran tu­le­mi­nen.

Lap­sen kes­kei­nen oi­keus on ol­la lap­si

Pääkirjoitukset20.11.2019 6.49

YK:n lap­sen oi­keuk­sien ju­lis­tus muis­tut­taa, et­tä lap­si tar­vit­see ke­hit­ty­äk­seen rak­kaut­ta ja ym­mär­tä­mys­tä. Mi­kä­li mah­dol­lis­ta, lap­sen on tär­keä kas­vaa van­hem­pien­sa huo­len­pi­don ja vas­tuun alai­se­na ja sel­lai­ses­sa il­ma­pii­ris­sä, jos­sa hän saa tun­tea hel­lyyt­tä ja tur­val­li­suut­ta.

Saa­ko Suo­mes­sa opet­taa ku­ten us­koo?

Pääkirjoitukset13.11.2019 7.01

Jul­ki­suu­des­sa on käy­ty vii­me päi­vi­nä vil­kas­ta kes­kus­te­lua sa­nan- ja us­kon­non­va­pau­den ra­ja­pin­nas­ta. Kes­kus­te­lun taus­tal­la on muun mu­as­sa kan­sa­ne­dus­ta­jan 15 vuot­ta van­ha kir­joi­tus, jos­sa hän vas­tus­taa va­kau­muk­seen­sa pe­rus­tu­en sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien avi­o­liit­toa. Kir­joi­tuk­seen liit­ty­en on aloi­tet­tu esi­tut­kin­ta.

Pa­ran­nus on mie­len­muu­tos

Pääkirjoitukset6.11.2019 7.00

Ke­ho­tus pa­ran­nuk­seen oli kes­kei­nen osa Jee­suk­sen ope­tus­ta. Pa­ran­nus on­kin pe­rin­tei­ses­ti kuu­lu­nut kris­ti­nus­kon ydin­ter­mei­hin. Vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä pa­ran­nuk­ses­ta pu­hu­mi­nen on kui­ten­kin vä­hen­ty­nyt sel­väs­ti. Ny­kyi­sin mo­nil­le on epä­sel­vää, mitä pa­ran­nus it­se asi­as­sa tar­koit­taa.

Kuo­le­man­pel­ko on luon­nol­li­nen asia

Pääkirjoitukset30.10.2019 6.05

Lä­hes­ty­vä py­häin­päi­vä ja kuol­lei­den lä­heis­ten muis­te­le­mi­nen tuo mie­leen myös oman kuo­le­vai­suu­den. Kuo­le­ma he­rät­tää mo­nia vas­taus­ta vail­le jää­viä ky­sy­myk­siä, ja sen vuok­si on luon­nol­lis­ta, et­tä se he­rät­tää myös pel­koa.

Vuo­ro­tel­len tais­te­lun ja rau­han ai­ko­ja

Pääkirjoitukset23.10.2019 6.00

En­si sun­nun­tai­na jul­kis­te­taan SRK:n his­to­ri­an kol­mas osa Myrs­ky­jen kes­kel­lä, Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen his­to­ria 3 (1962–1980). Kir­jan si­säl­tö on he­rät­tä­nyt mie­len­kiin­toa, on­han ky­sy­myk­ses­sä ai­ka, jon­ka moni lu­ki­ja on it­se hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti elä­nyt.

Ta­val­li­nen elä­mä on ri­kas­ta

Pääkirjoitukset16.10.2019 6.45

Vii­me päi­vi­nä on laa­jas­ti vies­tit­ty maa­il­man taan­tu­vas­ta ta­lou­des­ta. Vas­ti­kään uu­ti­set ker­toi­vat sii­tä, et­tä suo­ma­lais­ten ko­ti­ta­louk­sien vel­ka on voi­mak­kaas­sa kas­vus­sa. Sen seu­rauk­se­na val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön työ­ryh­mä esit­ti ra­joi­tuk­sia, jot­ka voi­si­vat eh­käis­tä ko­ti­ta­louk­sien lii­al­lis­ta vel­kaan­tu­mis­ta.

1 2 3 4 ... 29 »
18.1.2020

Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut ju­lis­ta­maan Her­ran rie­mu­vuot­ta, päi­vää, jona Ju­ma­lam­me an­taa pal­kan. Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut loh­dut­ta­maan kaik­kia mur­heel­li­sia. Jes. 61:2

Viikon kysymys