JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 35 »

Esi­val­taa tu­lee kun­ni­oit­taa

Pääkirjoitukset10.2.2021 7.10

Ju­ma­lan sana an­taa esi­val­lal­le eri­tyi­sen ar­von. Apos­to­li Paa­va­li kut­suu esi­val­taa Ju­ma­lan pal­ve­li­jak­si (Room. 13:4). Paa­va­li ei tee eroa sil­lä, on­ko tuo esi­val­ta hä­nen mie­len­sä mu­kai­nen vai ei. Mer­kil­le pan­ta­vaa on, et­tä Paa­va­li kun­ni­oit­taa sa­maa esi­val­taa, joka ai­heut­ti hä­nen elä­mäl­leen vai­keuk­sia, van­git­si hä­net ja lo­pul­ta myös te­loit­ti hä­net.

Yh­tei­nen lap­suus­ko­ti, eri­lai­set ko­ke­muk­set

Pääkirjoitukset3.2.2021 8.00

Lap­si ei it­se voi va­li­ta tai vai­kut­taa lap­suu­den­ko­tin­sa kas­vuo­lo­suh­tei­siin. Mo­nen ih­mi­sen men­nei­syys si­säl­tää joi­ta­kin ke­hi­tyk­sel­li­siä ris­ki­te­ki­jöi­tä. Men­nei­den ta­pah­tu­mien vai­ku­tus ei kui­ten­kaan ole vää­jää­mä­tön ja sel­keä. Lap­suu­den ko­dis­sa ko­e­tut vai­keu­det voi­vat kään­tyä myös voi­tok­si, hen­ki­lö­koh­tai­sik­si voi­ma­va­roik­si ja sel­viy­ty­mis­ta­ri­noik­si.

Päi­vä­mies on kris­til­li­nen uu­tis­leh­ti

Pääkirjoitukset27.1.2021 7.00

En­si vii­kol­la vie­te­tään Uu­tis­ten viik­koa (ai­em­min Sa­no­ma­leh­ti­viik­ko). Päi­vä­mies­kin on uu­tis­leh­ti, mikä on sa­noi­tet­tu myös leh­den toi­min­ta-aja­tuk­ses­sa. Toi­min­ta-aja­tus il­men­tää, mik­si leh­ti on ole­mas­sa. Se mää­rit­te­lee leh­den si­säl­lön, ar­vo­poh­jan ja toi­min­taa oh­jaa­vat pe­ri­aat­teet eli leh­den tar­koi­tuk­sen.

Tie­teen to­tuu­det muut­tu­vat – Ju­ma­lan to­tuus py­syy

Pääkirjoitukset20.1.2021 6.30

Vie­täm­me tut­ki­tun tie­don tee­ma­vuot­ta. Tut­ki­tul­la tie­dol­la on paik­kan­sa – tie­teen avul­la et­si­tään mie­li­pi­teis­tä ja ku­vi­tel­mis­ta riip­pu­ma­ton­ta to­del­li­suut­ta. Tar­vit­sem­me jär­ke­väs­ti tuo­tet­tua tie­toa yh­teis­kun­nan ja hen­ki­lö­koh­tai­sen elä­män mo­nien rat­kai­su­jen pe­rus­tak­si.

Pyhä Hen­ki luo yh­tey­den

Pääkirjoitukset13.1.2021 7.30

Ih­mi­nen on so­si­aa­li­nen olen­to, joka kai­paa yh­teyt­tä toi­seen ih­mi­seen. Per­he on hyvä Ju­ma­lan lah­ja, jos­sa sol­mi­taan en­sim­mäi­set ih­mis­suh­teet. Hy­vin var­hain ih­mi­nen tu­lee lii­te­tyk­si so­si­aa­li­sin si­tein laa­jem­paan lä­hi­pii­riin ku­ten su­kuun, naa­pu­rus­toon, ys­tä­vä­pii­rin ja omaan kan­saan. Ylei­ses­ti ot­ta­en pää­o­sa ih­mi­sis­tä ko­kee mer­ki­tyk­sel­li­sek­si kuu­lua jo­hon­kin yh­tei­söön, tul­la huo­ma­tuk­si oma­na it­se­nään ja saa­da ar­vos­tus­ta yh­tei­sön jä­se­ne­nä.

Mil­lai­sia uu­ti­sia ha­lu­ai­sit saa­da ja ja­kaa?

Pääkirjoitukset7.1.2021 7.00

Ai­kam­me yh­teis­kun­nas­sa ko­ros­tu­vat vies­tin­tä ja huo­mi­on­ha­kui­suus. Me­dia on kaik­ki­al­la ja oh­jaa ih­mis­ten käyt­täy­ty­mis­tä. Eläm­me hy­vien ja huo­no­jen uu­tis­ten ris­ti­aal­lo­kos­sa.

Jee­suk­sen ni­men tur­vis­sa uu­teen vuo­teen

Pääkirjoitukset30.12.2020 7.30

Vuo­den­vaih­de on erään­lai­nen ra­ja­pyyk­ki, joka he­rät­tää muis­to­ja men­nees­tä vuo­des­ta. Sa­mal­la se saa tä­hy­ä­mään tu­le­vaan, ar­vi­oi­maan ja toi­vo­maan, mitä al­ka­va vuo­si voi­si tuo­da tul­les­saan.

Jee­sus, lu­pauk­sen täyt­ty­mys

Pääkirjoitukset16.12.2020 6.15

”Mut­ta kun ai­ka oli täyt­ty­nyt, Ju­ma­la lä­het­ti tän­ne Poi­kan­sa. Nai­ses­ta hän syn­tyi ja tuli lain alai­sek­si.” (Gal. 4:4.) Raa­mat­tu ker­too tois­tu­vas­ti, kuin­ka Ju­ma­la on lu­pauk­sis­saan us­kol­li­nen. An­ta­es­saan lu­pauk­sen Ju­ma­lal­la on jo nä­kö­pii­ris­sään lu­pauk­sen täyt­ty­mi­nen. Pa­ra­tii­sis­sa an­net­tu lu­paus Mes­si­aas­ta saa täyt­ty­myk­sen­sä Jee­suk­ses­sa.

Kuu­le-so­vel­lus on iso as­kel tu­le­vai­suu­teen

Pääkirjoitukset9.12.2020 7.30

Pian avau­tu­va SRK:n Kuu­le-so­vel­lus yh­dis­tää ää­ni- ja e-kir­ja­pal­ve­lun, mu­sii­kin suo­ra­tois­ton sekä pod­cas­tit. Se on har­vi­nai­sen mo­ni­puo­li­nen suo­ra­tois­to­pal­ve­lu, jon­ka eteen on teh­ty vuo­sia töi­tä. Jo pelk­kä suun­nit­te­lu­vai­he on ol­lut pit­kä, sil­lä yh­del­lä­kään pal­ve­lun­tar­jo­a­jal­la ei ole ol­lut suo­raan tar­jo­ta SRK:n tar­pei­ta vas­taa­vaa so­vel­lus­ta.

Isän­maa on Ju­ma­lan lah­ja

Pääkirjoitukset2.12.2020 6.15

Suo­mes­sa on elet­ty pit­kään rau­han ai­kaa. Tämä ei ole it­ses­tään sel­vä asia. On ky­sy­mys Ju­ma­lan lah­jas­ta. Maam­me rau­haa ja it­se­näi­syyt­tä on ai­ka ajoin myös häi­rit­ty ja uhat­tu. His­to­ri­an eri vai­heis­sa kan­sam­me on jou­tu­nut puo­lus­ta­maan omaa ole­mas­sa­o­lo­aan myös ase kä­des­sä.

1 2 3 4 ... 35 »
5.3.2021

Älä muis­ta nuo­ruu­te­ni syn­te­jä, älä pa­ho­ja te­ko­ja­ni! Sinä, joka olet us­kol­li­nen ja hyvä, älä unoh­da mi­nua! Hyvä ja oi­ke­a­mie­li­nen on Her­ra, hän neu­voo syn­ti­sil­le tien. Ps. 25:7–8

Viikon kysymys

Viikon kysymys