JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 10 »

Kesän suuriin seuroihin tarvitaan lisää työvoimaa

Pääkirjoitukset27.4.2022 6.00

Su­vi­seu­rat ovat lä­hel­lä. Toi­vo juh­la­kau­pun­gin nou­se­mi­ses­ta Lo­pen Räys­kä­lään voi­mis­tuu päi­vä päi­väl­tä. Kah­den vuo­den tau­ko seu­ra­kan­san ko­koon­tu­mi­ses­sa on pit­kä ai­ka, jo­ten kent­tä­seu­ro­ja odo­te­taan nyt eri­tyi­sen har­taas­ti.

Oikeaa ja väärää tietoa

Pääkirjoitukset13.4.2022 7.10

Tie­don­vä­li­tys ja eri­tyi­ses­ti oi­ke­an tie­don erot­ta­mi­nen vää­räs­tä kes­kus­te­lut­taa ajas­sam­me. Men­nei­nä vuo­si­kym­me­ni­nä jon­kin tie­don to­den­pe­räi­syyt­tä saa­tet­tiin pe­rus­tel­la sil­lä, et­tä tie­to oli pai­net­tu leh­teen tai to­dis­teek­si löy­tyi va­lo­ku­va.

Keskiössä seurat – voimien mukaan muuta toimintaa

Pääkirjoitukset6.4.2022 7.00

Ke­vään yh­teis­työ­se­mi­naa­rit ovat koon­neet rau­ha­nyh­dis­tys­ten vä­keä kes­kus­te­le­maan kuu­lu­mi­sis­ta ja yh­tei­ses­tä työs­tä. Kes­ki­sen ja ete­läi­sen alu­een se­mi­naa­rit on jo pi­det­ty, poh­joi­sen alu­een väki ko­koon­tuu Ra­nu­al­le tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na.

Jumalan luoma ihminen vai ihmisen luoma Jumala?

Pääkirjoitukset30.3.2022 9.00

”Mi­nun Ju­ma­la­ni on sel­lai­nen, joka hy­väk­syy kaik­ki ta­vat elää.” ”Us­kon kyl­lä Ju­ma­laan, mut­ta en niin kuin kirk­ko opet­taa.” ”En voi us­koa sel­lai­seen Ju­ma­laan, joka mää­räi­si jon­kun ih­mi­sen ka­do­tuk­seen.”

Jumalan rauhasta versoo levollinen luottamus

Pääkirjoitukset23.3.2022 6.15

Täl­lä het­kel­lä moni ko­kee maa­il­man rau­hat­to­mak­si. Rau­ha puut­tuu konk­reet­ti­ses­ti siel­tä, mis­sä aseet pu­hu­vat. Ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na myös yh­teis­kun­ta­rau­haa on ko­e­tel­tu, maa­il­mal­la suur­ten­kin pro­tes­tien kei­noin. Sa­moin rau­ha puut­tuu siel­tä, mis­sä ih­mi­nen on le­vo­ton ja ha­kee elä­mäl­leen tar­koi­tus­ta – jos­kus jopa it­sel­leen va­hin­gol­li­sin kei­noin.

Pahuus ei ole lähtöisin Jumalasta

Pääkirjoitukset16.3.2022 7.00

Ih­mis­tä on mie­ti­tyt­tä­nyt läpi ai­ko­jen seu­raa­va Ju­ma­lan kaik­ki­val­tiu­teen liit­ty­vä ky­sy­mys: Jos Ju­ma­la on kaik­ki­val­ti­as ja hyvä, mik­si hän sal­lii pa­han? Tai toi­saal­ta, mik­si Ju­ma­la kaik­ki­val­tiu­des­saan ei pois­ta pa­haa maa­il­mas­ta? Tämä ky­sy­mys on mo­nen mie­les­sä myös tänä ai­ka­na, kun ih­mi­sen pa­huus ja jul­muus näyt­täy­ty­vät so­dan ku­vis­sa ja vies­teis­sä. Tätä ky­sy­mys­tä on poh­dit­tu myös te­o­lo­gi­as­sa, jos­sa sii­tä käy­te­tään ter­miä te­o­di­kea (kr. theos: ”Ju­ma­la”, dike: ”oi­keus”).

Uutistaukoja ja mieltä rauhoittavia sisältöjä

Pääkirjoitukset9.3.2022 7.00

So­tau­u­tis­ten seu­raa­mi­nen on saa­nut mo­net poh­ti­maan, oli­si­ko omaa miel­tä hyvä suo­ja­ta lii­al­ta ne­ga­tii­vi­sel­ta vies­tin­näl­tä. Halu tie­tää, mitä maa­il­mas­sa ta­pah­tuu ja ym­mär­tää sitä, on luon­nol­li­nen. Sii­hen liit­tyy pyr­ki­mys hal­li­ta omaa elä­mää tie­don avul­la, vaik­ka tie­to saat­taa kiih­dyt­tää ja ah­dis­taa miel­tä.

Mikä tuo turvaa?

Pääkirjoitukset2.3.2022 7.30

Itäi­ses­sä Eu­roo­pas­sa ovat par­hail­laan käyn­nis­sä laa­ja­mit­tai­set so­ta­toi­met – joi­den­kin ar­vi­oi­den mu­kaan laa­jim­mat sit­ten toi­sen maa­il­man­so­dan.

Opistot kristillisyyden työssä

Pääkirjoitukset23.2.2022 6.00

Opis­to­työ on kris­til­li­syy­tem­me van­him­pia toi­min­ta­muo­to­ja. Pit­kään jat­ku­neet kes­kus­te­lut joh­ti­vat lä­hes sata vuot­ta sit­ten, vuon­na 1923, Yli­tor­ni­on kris­til­li­nen kan­sa­no­pis­ton pe­rus­ta­mi­seen. Sit­tem­min ny­kyi­set opis­tom­me nä­ki­vät päi­vän­va­lon.

Avioero satuttaa laajasti

Pääkirjoitukset16.2.2022 7.00

Ti­las­to­kes­kuk­sen jul­kai­se­mien tie­to­jen mu­kaan vuon­na 2020 Suo­mes­sa sol­mit­tiin rei­lut 22 000 avi­o­liit­toa. Sa­ma­na ajan­jak­so­na noin 13 500 avi­o­liit­toa pää­tyi avi­oe­roon. Avi­oe­ron tuo­man su­run ja rik­ki­näi­syy­den mää­rää ei voi ti­las­toi­da. Ero­lu­vut kät­ke­vät si­säl­leen mo­nia ih­mis­koh­ta­loi­ta. Avi­oe­ro kos­ket­taa puo­li­soi­den li­säk­si myös laa­jem­min per­heyh­tei­söä, lap­sia, las­ten­lap­sia iso­van­hem­pia sekä näi­den li­säk­si ys­tä­viä.

1 2 3 4 ... 10 »
19.5.2022

Jeesus sanoo: ”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.” Joh. 13:34

Viikon kysymys