JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 36 »

Fyy­si­nen, hen­ki­nen ja hen­gel­li­nen ih­mi­nen

Pääkirjoitukset21.4.2021 6.15

Ih­mi­nen on ko­ko­nai­suus, jos­sa koh­taa­vat niin fyy­si­nen, hen­ki­nen kuin hen­gel­li­nen ulot­tu­vuus. Näi­tä omi­nai­suuk­sia ei voi pi­tää toi­sis­taan täy­sin eril­li­si­nä, vaik­ka nii­tä voi­daan tar­kas­tel­la myös erik­seen. Esi­mer­kik­si hen­ki­nen hy­vin­voin­ti vai­kut­taa ih­mi­sen fyy­si­seen ole­muk­seen ja päin­vas­toin.

Oheis­kas­vat­ta­jat ja van­hem­pien vas­tuu

Pääkirjoitukset9.4.2021 10.25

Hel­mi­kuus­sa tuli ku­lu­neek­si 90 vuot­ta sii­tä, kun SRK jul­kai­si en­sim­mäi­sen var­si­nai­sen Las­ten Sii­o­ni -leh­den nu­me­ron. Sen näy­te­leh­ti oli il­mes­ty­nyt edel­li­sen vuo­den lop­pu­puo­lel­la. Tar­vi­taan­ko kris­til­lis­tä las­ten­leh­teä edel­leen, ja mikä sen mer­ki­tys on?

Ju­ma­lan pe­las­tus­suun­ni­tel­ma to­teu­tuu pää­si­äi­sen ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitukset31.3.2021 7.00

Mus­ta on su­run ja kuo­le­man väri. Se on pit­kä­per­jan­tain väri. Tuol­loin Ju­ma­lan Poi­ka kuo­li ris­til­lä. Raa­ma­tun vah­vat ku­vauk­set ker­to­vat Ju­ma­lan pe­las­tus­suun­ni­tel­man täyt­ty­mi­ses­tä. Su­run, epä­tie­toi­suu­den ja pe­lon tun­nel­mat ovat näis­sä teks­teis­sä läs­nä. Vie­lä vah­vem­pa­na nou­see kui­ten­kin esil­le ilo, uu­si toi­vo ja rie­mu, joka koit­taa pää­si­äi­se­nä.

Li­sää­kö elä­män­ko­ke­mus vii­saut­ta?

Pääkirjoitukset24.3.2021 6.00

Vii­sau­den ja van­he­ne­mi­sen yh­teyt­tä on tut­kit­tu tie­teen pii­ris­sä kol­mi­sen­kym­men­tä vuot­ta. Elä­män­ko­ke­mus ei mer­kit­se tut­ki­joi­den mu­kaan sa­maa asi­aa kuin vii­saus, mut­ta oman elä­män­ku­lun poh­ti­mi­sen voi­daan kat­soa kas­vat­ta­van vii­saut­ta.

Sek­su­aa­li­suus – Ju­ma­lan luo­ma omi­nai­suus

Pääkirjoitukset17.3.2021 7.35

Luo­des­saan en­sim­mäi­sen ih­mi­sen maa­il­maan Ju­ma­la teki hä­nes­tä mie­hen. Adam, en­sim­mäi­nen ih­mi­nen eli pa­ra­tii­sis­sa osa­na muu­ta luo­ma­kun­taa. Ju­ma­la näki Ada­min ole­van yk­si­näi­nen ja kai­paa­van kump­pa­nia, joka so­pi­si hä­nel­le. Ju­ma­la loi Ee­van, nai­sen, jos­ta tuli puo­li­so Ada­mil­le.

Us­ko suo­jaa elä­mää – nä­kyy­kö se ot­si­kois­sa?

Pääkirjoitukset10.3.2021 7.00

Paa­va­li an­taa ko­los­sa­lais­kir­jees­sä neu­vo­ja ih­mis­ten vä­lis­ten suh­tei­den hoi­ta­mi­seen ja oman pai­kan täyt­tä­mi­seen yh­teis­kun­nan jä­se­ne­nä. Oh­je on py­säyt­tä­vä: ”Mitä teet­te­kin, teh­kää se täy­des­tä sy­dä­mes­tä, niin kuin te­ki­sit­te sen Her­ral­le et­te­kä ih­mi­sil­le.”

Avoi­muus ra­ken­taa sil­to­ja ih­mis­ten vä­lil­le

Pääkirjoitukset3.3.2021 6.00

Ih­mis­ten koh­da­tes­sa en­sim­mäis­tä ker­taa teh­dään ha­vain­to­ja. Huo­mio saat­taa kiin­nit­tyä ul­koi­siin seik­koi­hin tai vaik­ka­pa pu­he­ta­paan. Tämä ei ker­ro pal­joa vie­raan ih­mi­sen per­soo­nas­ta tai elä­mäs­tä. Vas­ta kes­kus­te­lut aut­ta­vat tu­tus­tu­maan sy­vem­min.

Opis­to­nuo­ret ar­vos­ta­vat kris­til­lis­tä ope­tus­ta

Pääkirjoitukset24.2.2021 7.30

Op­pi­vel­vol­li­suus pi­den­tyy tu­le­va­na syk­sy­nä. Vel­vol­li­suu­det tun­tu­vat ih­mi­sis­tä usein vas­ten­mie­li­sem­mil­tä kuin oi­keu­det. Vaik­ka op­pi­vel­vol­li­suus pi­den­tyy, niin opis­ke­lu on en­nen kaik­kea oi­keus, joka on ra­ken­net­tu Suo­mes­sa ko­val­la työl­lä.

Mää­rän­pään muis­ta­mi­nen aut­taa kil­voit­te­le­maan

Pääkirjoitukset17.2.2021 8.00

Us­ko­vai­sen ih­mi­sen elä­mä on kil­voit­te­lua koh­ti Ju­ma­lan lu­paa­maa ian­kaik­kis­ta elä­mää tai­vaas­sa. Raa­mat­tu ei ra­o­ta pal­joa sitä nä­ky­mää, joka ajal­li­sen elä­män jäl­keen au­ke­aa. Em­me voi tar­kas­ti tie­tää, mikä Ju­ma­lan omia odot­taa, ja min­kä­lai­nen on se ylös­nou­se­mus­ruu­mis, jota en­sim­mäi­sen Ko­rint­to­lais­kir­jeen 15. lu­vus­sa poh­di­taan.

Esi­val­taa tu­lee kun­ni­oit­taa

Pääkirjoitukset10.2.2021 7.10

Ju­ma­lan sana an­taa esi­val­lal­le eri­tyi­sen ar­von. Apos­to­li Paa­va­li kut­suu esi­val­taa Ju­ma­lan pal­ve­li­jak­si (Room. 13:4). Paa­va­li ei tee eroa sil­lä, on­ko tuo esi­val­ta hä­nen mie­len­sä mu­kai­nen vai ei. Mer­kil­le pan­ta­vaa on, et­tä Paa­va­li kun­ni­oit­taa sa­maa esi­val­taa, joka ai­heut­ti hä­nen elä­mäl­leen vai­keuk­sia, van­git­si hä­net ja lo­pul­ta myös te­loit­ti hä­net.

1 2 3 4 ... 36 »
18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies