JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 10 »

Päivämies elää ajassa

Pääkirjoitukset31.1.2024 7.00

Vie­täm­me Päi­vä­mies-leh­den juh­la­vuot­ta. Kris­til­lis­tä elä­män­kat­so­mus­ta edus­ta­van leh­den syn­ty­es­sä 70 vuot­ta sit­ten Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­seen kirk­koon kuu­lui noin 95 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta. Suo­mi lie­nee sil­loin ol­lut maa­il­man lu­te­ri­lai­sin maa. Leh­ti on koko his­to­ri­an­sa ajan yh­dis­tä­nyt lu­ki­joi­taan ja vie­nyt vies­tiä elä­väs­tä us­kos­ta.

Arvot ja osaaminen puntarissa vaaliuurnilla

Pääkirjoitukset24.1.2024 6.00

Pre­si­den­tin­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys päät­tyi tiis­tai­na, ja var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on edes­sä sun­nun­tai­na. Suo­ma­lai­set ovat va­lit­se­mas­sa it­sel­leen kol­mat­ta­tois­ta pre­si­dent­tiä.

Aarteilla on eroa

Pääkirjoitukset17.1.2024 6.00

Tä­nä­kin päi­vä­nä et­si­tään ja löy­de­tään aar­tei­ta, vaik­ka mie­li­ku­vis­sa aar­tee­net­sin­tä liit­tyy usein lap­suu­teen ja sen leik­kei­hin. His­to­ri­an­tut­ki­muk­seen liit­ty­väs­sä ar­ke­o­lo­gi­as­sa kai­ve­taan esiin mui­nai­sia aar­tei­ta ny­ky­päi­vän me­ne­tel­min. Myös jois­sa­kin har­ras­tuk­sis­sa voi näh­dä ”et­si ja löy­dä” -tyyp­pis­tä aar­tee­net­sin­tää, on­pa kyse ge­o­kät­köi­lys­tä tai lin­tu­jen bon­gaa­mi­ses­ta. Aar­tee­na pi­de­tään ylei­ses­ti jo­ta­kin, joka on ta­val­lis­ta ar­vok­kaam­paa, et­sin­nän ja löy­tä­mi­sen ar­vois­ta.

Huumoria hyvällä omallatunnolla

Pääkirjoitukset10.1.2024 8.00

Lap­set nau­ra­vat enem­män kuin ai­kui­set. Nau­ra­mi­sel­la on to­det­tu ole­van stres­siä vä­hen­tä­viä vai­ku­tuk­sia, jo­ten täs­sä leh­des­sä haas­ta­tel­tu las­ten huu­mo­rin tut­ki­ja poh­tii­kin, mi­ten nau­ra­mis­ta voi­si li­sä­tä myös ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa. Sa­mal­la hän kan­nus­taa ai­kui­sia me­ne­mään mu­kaan las­ten ilon­pi­toon, mi­kä­li se on mah­dol­lis­ta.

Saamme turvautua ikiaikojen Jumalaan

Pääkirjoitukset3.1.2024 6.00

Täs­sä ajas­sa eri ta­ho­jen pyr­ki­myk­se­nä on saa­da ai­kaan Ju­ma­lan sa­nas­ta riip­pu­ma­ton yh­teis­kun­ta. Raa­ma­tun ar­vo­val­ta ei ole sii­nä ase­mas­sa kuin se pe­rin­tei­ses­ti on ol­lut kan­sam­me kes­kuu­des­sa. Sen ope­tus ei enää kel­paa yh­tei­söl­lis­ten ar­vo­jen pe­rus­tak­si. Ti­lal­le ha­lu­taan Ju­ma­lan sa­nas­ta riip­pu­ma­ton ar­vo­pe­rus­ta.

Maailma kaipaa rauhan viestiä

Pääkirjoitukset20.12.2023 7.00

Kris­ti­tyt ym­pä­ri maa­il­man val­mis­tau­tu­vat juh­li­maan Jee­suk­sen syn­ty­mää. Jou­lun viet­to on le­vin­nyt myös sel­lais­ten mai­den ja kult­tuu­rien kes­kel­le, jois­sa kris­ti­nus­ko ei ole val­taus­kon­to. Mo­nil­le tie­to jou­lun al­ku­pe­räs­tä on ohut tai tun­te­ma­ton. Jou­lua vie­te­tään kes­ki­tal­ven juh­la­na, jol­loin lä­hei­siä ja mui­ta ih­mi­siä muis­te­taan lah­joil­la.

Omannäköinen joulu

Pääkirjoitukset13.12.2023 6.00

Oman­nä­köi­nen jou­lu on vii­me vuo­si­na yleis­ty­nyt sa­na­pa­ri. Mitä se pi­tää si­säl­lään? Kie­li­toi­mis­ton mu­kaan oman­nä­köi­nen tar­koit­taa omien miel­ty­mys­ten ja ar­vo­jen mu­kais­ta, it­sen­sä nä­köis­tä asi­aa. Näin ol­len oman­nä­köi­sen jou­lun voi aja­tel­la tar­koit­ta­van juh­laa, jon­ka viet­tä­mi­ses­sä nä­ky­vät sekä ar­vot et­tä jou­lua viet­tä­vän hen­ki­lön per­soo­na.

Katse kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuteen

Pääkirjoitukset7.12.2023 8.00

Eri­lai­se­na syn­ty­vä per­heen­jä­sen tuo uu­sia sä­vy­jä van­hem­muu­teen. Ke­hi­tys­vam­ma tai jo­kin muu vam­ma tuo usein mu­ka­naan eri­tyi­siä hoi­van tar­pei­ta. On luon­nol­lis­ta, et­tä täl­löin van­hem­pi poh­tii omia voi­ma­va­ro­jaan, osaa­mis­taan tai jak­sa­mis­taan van­hem­muu­den ää­rel­lä. Osa huo­lis­ta saat­taa to­teu­tua, osa taas ei. Ih­meel­li­ses­ti elä­män an­ta­ja, Ju­ma­la, an­taa eri­tyis­lap­sen van­hem­mil­le voi­ma­va­ro­ja ja eri­tyis­tä tai­toa ol­la juu­ri tä­män lap­sen van­hem­pi. Moni ko­kee­kin pian, et­tä eri­lai­suus on­kin eri­tyi­syyt­tä, sil­lä lap­si tuo uu­den­lais­ta mer­ki­tys­tä ja iloa per­heen elä­mään.

Osallistumismahdollisuus lisää luottamusta

Pääkirjoitukset29.11.2023 6.00

Suo­ma­lai­sia on pi­det­ty niin ko­ti­mas­sa kuin ul­ko­mail­la re­hel­li­si­nä ja luo­tet­ta­vi­na ih­mi­si­nä. On­ko näin edel­leen? Kau­pan liit­to teet­ti hil­jat­tain ul­ko­puo­li­sen sel­vi­tyk­sen var­kaus­hä­vi­kin suu­ruu­des­ta vä­hit­täis­kau­pas­sa. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä kar­toi­tet­tiin var­kaus­hä­vi­kin tor­jun­nan ai­heut­ta­mia kus­tan­nuk­sia. Las­kel­mat tuot­ti­vat mel­koi­sia lu­ke­mia: va­ras­te­tun ta­va­ran ar­vo on vuo­des­sa puo­li mil­jar­dia eu­roa. Toi­set puo­li mil­jar­dia eu­roa kau­pois­sa ku­luu toi­men­pi­tei­siin, joil­la nä­pis­te­lyä ja va­ras­ta­mis­ta yri­te­tään es­tää. Kau­pan alan toi­mi­joi­den mu­kaan var­kau­det ovat ol­leet pi­dem­män ai­kaa kas­vu­suun­nas­sa.

Odotettu viikkovieras

Pääkirjoitukset22.11.2023 6.30

Päi­vä­mies on kris­til­li­nen viik­ko­sa­no­ma­leh­ti, jon­ka le­vik­ki on noin 20 000 kap­pa­let­ta. Leh­den te­ke­mi­seen osal­lis­tuu suu­ri jouk­ko ih­mi­siä. Leh­den toi­mit­ta­jien, tait­ta­jien ja il­moi­tus­sih­tee­rin li­säk­si leh­den si­säl­lön eteen työs­ken­te­lee joka viik­ko jouk­ko leh­ti­a­vus­ta­jia, pai­kal­li­sia kir­joit­ta­jia, har­taus­kir­joit­ta­jia, lu­ki­joi­ta ja ku­vaa­jia. Päi­vä­mies on­kin pit­käl­ti lu­ki­joi­den­sa nä­köi­nen leh­ti.

1 2 3 4 ... 10 »
21.2.2024

Koska Jeesus on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Hepr. 2:18

Viikon kysymys