JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 10 »

Huutaminen ei edistä keskustelua

Pääkirjoitukset7.9.2022 7.05

Erääs­sä hil­jat­tain käy­dys­sä verk­ko­kes­kus­te­lus­sa toi­nen kes­kus­te­li­ja pyy­si isoil­la kir­jai­mil­la kom­men­toi­neel­ta kes­kus­te­lu­kump­pa­nil­taan, et­tä tämä ei huu­tai­si in­ter­ne­tis­sä. Verk­ko­kes­kus­te­lus­sa on ta­val­lis­ta, et­tä tun­teet kuu­me­ne­vat ja isot kir­jai­met ote­taan käyt­töön oman mie­li­pi­teen te­hos­ta­mi­sek­si.

Surun matka on yksilöllinen

Pääkirjoitukset31.8.2022 6.00

Olem­me saa­neet vii­me viik­koi­na mo­nia py­säyt­tä­viä suru-uu­ti­sia. Use­am­pi lap­si, nuo­ri ja työ­i­käi­nen on saa­nut yl­lät­tä­en tai­vas­kut­sun. Ny­ky­ai­ka­na tie­to ta­pah­tu­mis­ta le­vi­ää sekä me­di­an et­tä yk­sit­täis­ten ih­mis­ten kaut­ta laa­jal­le. Uu­ti­soin­ti ja sii­hen liit­ty­vä kes­kus­te­lu saat­ta­vat si­säl­tää sä­vy­jä ja ruo­din­taa, joka sa­tut­taa sy­väs­ti me­ne­tyk­sen kes­kel­lä elä­viä ih­mi­siä.

Leirikynnys mahdollisimman alas

Pääkirjoitukset24.8.2022 7.15

Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­sen uu­sis­sa ti­lois­sa on jo pi­det­ty en­sim­mäi­set lei­rit. Lei­ri­syk­sy käyn­nis­tyy näi­nä ai­koi­na myös muis­sa SRK:n lei­ri­kes­kuk­sis­sa, ja opis­to­jen kurs­si­tar­jon­ta li­sään­tyy ke­sän jäl­keen. Niin ky­syn­tää kuin tar­jon­taa­kin on sekä lei­ri- et­tä kurs­si­puo­lel­la run­saas­ti.

Kestävä turva on Jumalassa

Pääkirjoitukset17.8.2022 7.00

Kesä on suur­ten seu­ro­jen ai­kaa. Tuol­loin sekä me­dia et­tä yk­sit­täi­set ih­mi­set ky­sy­vät us­ko­vai­sel­ta, mitä us­ko si­nul­le an­taa. Usein vas­tauk­set si­säl­tä­vät sa­nan ”tur­va” ja ”rau­ha”. Su­vi­seu­ro­jen ava­jai­sis­sa lai­nat­tiin psal­min sa­no­ja: ”Mut­ta Her­ra on mi­nun lin­na­ni, Ju­ma­la on tur­va­kal­li­o­ni” (Ps. 94:22).

Korven matka jatkuu

Pääkirjoitukset10.8.2022 10.45

Ke­sän suu­ret seu­rat ovat ta­ka­na, sa­moin Ke­sä­seu­ra­ra­di­on tä­män­vuo­ti­nen lä­he­tys. Elo­kuun he­rät­tä­miä tun­nel­mia ku­van­neet Päi­vä­mie­hen lu­ki­jat ker­toi­vat vii­me leh­des­sä toi­saal­ta hai­keu­des­ta, mut­ta toi­saal­ta tyy­ty­väi­syy­des­tä sii­hen, et­tä ar­jen ru­tii­nit pa­laa­vat ja ko­ti­rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­ta käyn­nis­tyy ke­sä­tau­on jäl­keen.

Katse lähimmäistä kohti

Pääkirjoitukset3.8.2022 6.00

Vas­ti­kään me­di­an täyt­ti mur­su-uu­ti­soin­ti, kun ark­ti­nen ni­sä­käs ran­tau­tui Suo­meen. Yk­sit­täi­sen mur­sun ede­sot­ta­muk­sia seu­rat­tiin jopa suo­ras­sa uu­tis­lä­he­tyk­ses­sä. Kun mur­su me­neh­tyi näl­kään, so­men täyt­ti laa­ja­mit­tai­nen suru ja rai­vo. Ke­vääl­lä oli ot­si­kois­sa Hel­sin­kiin ek­sy­nyt poro, joka pal­jas­tui met­sä­peu­rak­si.

Opistoseurat toteutuvat kahden välivuoden jälkeen

Pääkirjoitukset27.7.2022 8.00

Tänä ke­sä­nä saam­me jäl­leen ko­koon­tua opis­to­seu­roi­hin kah­den vä­li­vuo­den jäl­keen. Opis­to­seu­rat ovat tär­kei­tä eri­tyi­ses­ti opis­ton käy­neil­le ja niil­le, jot­ka ei­vät pääs­seet Su­vi­seu­roi­hin. Us­kon-
ys­tä­vien ta­paa­mi­nen on mo­nil­le yk­si kes­kei­nen osa opis­to­seu­ro­ja. Sii­hen on hy­vät mah­dol­li­suu­det, kun vä­keä on vä­hem­män kuin Su­vi­seu­rois­sa.

Rippikoulu kirkastaa elävän uskon merkitystä

Pääkirjoitukset20.7.2022 7.00

SRK jär­jes­tää tänä ke­sä­nä 53 rip­pi­kou­lu­lei­riä vii­des­sä lei­ri­kes­kuk­ses­sa ja kol­mes­sa opis­tos­sa. Niil­le osal­lis­tuu yli 2 700 nuor­ta. SRK:n jär­jes­tä­mät rip­pi­kou­lu­lei­rit ovat osa Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon rip­pi­kou­lu­työ­tä, ja niil­lä nou­da­te­taan kir­kon rip­pi­kou­lu­suun­ni­tel­maa.

Evankeliumia kaikille – taustasta riippumatta

Pääkirjoitukset6.7.2022 9.00

Kah­den vuo­den tau­on jäl­keen jär­jes­tet­ty su­vi­seu­ra­ta­pah­tu­ma Lo­pen Räys­kä­läs­sä hou­kut­te­li pai­kal­le noin 80 000 seu­ra­vie­ras­ta. Seu­rat su­jui­vat suun­ni­tel­mien mu­kaan, ja nii­den hen­gel­li­nen pää­tar­koi­tus sai to­teu­tua.

Osallisena Jumalan seurakunnassa

Pääkirjoitukset29.6.2022 6.00

Yh­teen­kuu­lu­vuu­den ko­ke­mus­ten vah­vis­tu­mi­nen on yk­si Ai­vo­lii­ton koor­di­noi­man ai­vo­ter­vey­soh­jel­man tär­keis­tä ta­voit­teis­ta. Tut­ki­mus­ten mu­kaan yh­teen­kuu­lu­vuu­del­la on mo­nia hy­viä ai­vo­vai­ku­tuk­sia. Yh­teen­kuu­lu­vuu­den ko­ke­mus luo psy­ko­lo­gis­ta tur­vaa, mikä vä­hen­tää hai­tal­lis­ta stres­siä ja sen ai­vo­vai­ku­tuk­sia.

1 2 3 4 ... 10 »
4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys

Viikon kysymys