JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 10 »

Nimi ”sananpalvelija” kuvaa puhujan tehtävän luonnetta

Pääkirjoitukset11.1.2023 8.40

Men­nee­nä vii­kon­lop­pu­na van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen kris­til­li­syy­den pu­hu­jat ko­koon­tui­vat Ou­luun pu­hu­jien­ko­kouk­seen. SRK jär­jes­tää pe­rin­tei­ses­ti kak­si pu­hu­jien­ko­kous­ta vuo­den ai­ka­na, toi­sen ke­säl­lä Su­vi­seu­ro­jen yh­tey­des­sä ja toi­sen jou­lun ai­kaan. Pu­hu­jien­ko­kouk­ses­sa kuul­laan kris­til­li­syy­den ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta, käy­dään kes­kus­te­lua pi­de­tyn alus­tuk­sen poh­jal­ta sekä koh­da­taan toi­sia pu­hu­jan teh­tä­vään kut­sut­tu­ja.

Tapahtukoon sinun tahtosi

Pääkirjoitukset4.1.2023 6.00

Isä mei­dän -ru­kouk­sen en­sim­mäi­ses­sä ja toi­ses­sa pyyn­nös­sä ru­koi­lem­me, et­tä ”voi­sim­me pi­tää Ju­ma­lan ni­men kun­ni­as­sa ja et­tä hä­nen val­ta­kun­tan­sa tu­li­si mei­dän kes­kuu­teem­me” (Iso ka­te­kis­mus).

Seimiasetelma on sisältörikas joulukoriste

Pääkirjoitukset21.12.2022 7.00

Mo­nen ko­din jou­lu­ko­ris­teis­ta löy­tyy jos­sa­kin muo­dos­sa sei­mi­a­se­tel­ma, joka il­men­tää jou­lu­e­van­ke­liu­min ta­pah­tu­mia. Tä­hän leh­teen si­säl­ty­vä ar­tik­ke­li avaa ka­to­li­lais­ta pe­rua ole­van ase­tel­man pit­kää his­to­ri­aa, joka on kui­ten­kin Suo­mes­sa ver­rat­tain ly­hyt. Tääl­lä sei­mi­a­se­tel­mas­ta tuli ylei­nen näky vas­ta 2000-lu­vul­la.

Omatunto on kiitollisuuden aihe

Pääkirjoitukset14.12.2022 8.25

Yh­teis­kun­nal­li­sen pää­tök­sen­te­on yh­tey­des­sä nou­se­vat jos­kus esil­le niin kut­su­tut oman­tun­non ky­sy­myk­set. Täl­löin esi­mer­kik­si lain­sää­dän­tö­työs­sä kan­sa­ne­dus­ta­jat osal­lis­tu­vat pää­tök­sen­te­koon hen­ki­lö­koh­tai­sen va­kau­muk­sen­sa ja ar­vo­maa­il­man­sa poh­jal­ta. Oman­tun­non­ky­sy­myk­set ovat siis pe­rus­ta­vaa laa­tua ole­via ja pe­ri­aat­teel­li­sia ky­sy­myk­siä.

Joulun sanoma on valon sanomaa

Pääkirjoitukset7.12.2022 6.55

Jou­lun ai­ka osuu Suo­mes­sa vuo­den pi­meim­pään ai­kaan, ja tal­vi­päi­vän­sei­saus jou­lun kyn­nyk­sel­le. Tuol­loin päi­vä on ly­hyim­mil­lään. Ko­deis­sa päi­vän pi­meyt­tä saat­taa li­sä­tä an­ne­tut ke­ho­tuk­set sääs­tää säh­köä. Kai­kek­si on­nek­si jou­lu- ja kaa­mos­va­lot ei­vät ole suu­ria säh­kö­syöp­pö­jä.

Isänmaa on Jumalan varjeluksen varassa

Pääkirjoitukset30.11.2022 7.00

Sota Uk­rai­nas­sa on karu muis­tu­tus sii­tä, et­tei it­se­näi­syys ole it­ses­tään­sel­vä asia. So­dan puh­ke­a­mi­nen ava­si suo­ma­lais­ten muis­tot, jot­ka liit­ty­vät joko it­se ko­et­tuun so­taan tai sii­tä kuul­tui­hin ta­pah­tu­miin. Moni koki, et­tä vuo­si­kym­me­net ku­tis­tui­vat vä­lis­tä, ja so­ta­muis­tot nou­si­vat esiin elä­vi­nä, jopa ne su­vus­sa ker­ro­tut ti­lan­teet, joi­ta ei it­se ole edes ko­ke­nut.

Kristus on kristillisten juhlien keskus

Pääkirjoitukset23.11.2022 0.05

Ad­ven­tin ai­ka on edes­sä. Kirk­ko­vuo­si päät­tyy ja uu­si al­kaa ad­ven­tin ajal­la eli jou­lun odo­tuk­sel­la. Jou­lun lä­hes­ty­mi­nen kuu­luu jul­kis­ten ti­lo­jen taus­ta­mu­sii­kis­sa ja kaup­po­jen tar­jon­nas­sa. Ad­ven­tin to­del­li­nen mer­ki­tys on val­mis­tau­tu­mis­ta Kris­tuk­sen eli Mes­si­aan syn­ty­mä­juh­laan. Vaik­ka jou­lun viet­to on kau­pal­lis­tu­nut ja maal­lis­tu­nut, mi­kään ei muu­ta sitä to­si­seik­kaa, et­tä ky­sees­sä on poh­jim­mil­taan kris­til­li­nen ja us­kon­nol­li­nen juh­la.

Välitetään lapsille Jumalan huolenpitoa

Pääkirjoitukset16.11.2022 7.00

Tu­le­va­na sun­nun­tai­na vie­tet­tä­vä Las­ten oi­keuk­sien päi­vä kes­kit­tyy tänä vuon­na tur­val­li­seen lap­suu­teen, joka koos­tuu tur­val­li­ses­ta ym­pä­ris­tös­tä ja ih­mis­suh­teis­ta sekä omas­ta tur­val­li­suu­den ko­ke­muk­ses­ta. Näi­hin voi­daan vai­kut­taa mo­nin eri kei­noin, ku­ten lain­sää­dän­nöl­lä, lii­ken­ne­suun­nit­te­lul­la ja per­hei­tä tu­ke­mal­la. Myös van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­ses­sa kris­til­li­syy­des­sä teh­dään per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ­tä esi­mer­kik­si re­surs­si­pank­ki­toi­min­nan muo­dos­sa.

Isyys on tukea tarvitseva ihmissuhde

Pääkirjoitukset9.11.2022 6.10

Isyy­den mo­ni­vai­hei­nen tie al­kaa jo uu­den elä­män al­ku­vai­hees­sa. Puo­li­son ras­kaus ja en­sim­mäi­sen lap­sen syn­ty­mä aset­taa myös isän uu­den elä­män­vai­heen eteen.

Olenko hereillä?

Pääkirjoitukset2.11.2022 7.00

Suo­mes­sa­kin on nos­ta­nut vii­me vuo­si­na pää­tään niin kut­sut­tu woke-kult­tuu­ri, jon­ka juu­ret ovat 1930-lu­vun af­ro­a­me­rik­ka­lai­ses­sa, ra­sis­mia vas­tus­ta­vas­sa toi­min­nas­sa. Woke (eng­lan­nin sa­nas­ta awa­ke, he­reil­lä) tar­koit­taa yh­teis­kun­nal­lis­ta he­reil­lä ole­mis­ta tai asi­oi­den tie­dos­ta­mis­ta.

1 2 3 4 ... 10 »
6.2.2023

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen. Ps. 13:6

Viikon kysymys