JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 37 »

Su­vi­seu­ra­sa­no­ma saa­vut­taa koko maa­il­man

Pääkirjoitukset23.6.2021 7.00

Reis­jär­ven Su­vi­seu­rat ei­vät to­teu­tu­neet vii­me ke­sä­nä ko­ro­na­pan­de­mi­an ta­kia. Tänä ke­sä­nä Reis­jär­ven su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­tio kyl­lä jär­jes­tää Su­vi­seu­rat, mut­ta ei pe­rin­tei­se­nä kent­tä­ta­pah­tu­ma­na vaan vii­me­vuo­ti­seen ta­paan ra­dio- ja net­ti­seu­roi­na.

Tyy­ty­väi­syy­des­tä ver­soo on­nel­li­suus

Pääkirjoitukset16.6.2021 9.00

Paa­va­li to­te­aa kir­jees­sään Ti­mo­teuk­sel­le: ”Kun meil­lä on ruo­ka ja vaat­teet, saam­me ol­la tyy­ty­väi­siä” (1. Tim. 6:8). Riit­tää­kö tämä ai­kam­me ih­mi­sel­le? Eläm­me hy­vää ai­kaa, jos­sa myös asun­toa, ter­veys­pal­ve­lu­ja ja mah­dol­li­suut­ta liik­kua pai­kas­ta toi­seen pi­de­tään lä­hes it­ses­tään­sel­vyyk­si­nä. Jo­ka­päi­väi­sen lei­vän kä­si­te on laa­ja, mut­ta kaik­ki sen osa-alu­eet ovat lo­pul­ta Ju­ma­lan lah­jaa ih­mi­sil­le.

Pu­hu­mi­sen ta­val­la on mer­ki­tys­tä

Pääkirjoitukset9.6.2021 9.00

Ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria et­si­tään nyt Suo­mes­sa muun mu­as­sa eri­lais­ten kam­pan­joi­den ja ti­lai­suuk­sien kaut­ta. Yk­si toi­mi­jois­ta on Sit­ran tu­ke­ma Erä­tau­ko-sää­tiö, jon­ka asi­a­na on edis­tää ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lua ni­me­no­maan sel­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa kes­kus­te­li­jat ovat asi­ois­ta eri miel­tä.

Avoin vies­tin­tä aut­taa ym­mär­tä­mään

Pääkirjoitukset2.6.2021 6.15

Evan­ke­liu­min työ on pit­käl­ti vies­tin­tää. Evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maan liit­ty­vät vies­tin lä­het­tä­jä, vies­ti ja vas­taa­not­ta­jat. Vies­ti Ju­ma­lan pe­las­tus­työs­tä Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa on tar­koi­tet­tu ”kai­kel­le kan­sal­le” ja ”kai­kil­le kan­soil­le” (Luuk. 2:10, Mark. 13:10). Jee­suk­sen käs­kyn mu­kai­ses­ti mei­dän teh­tä­väm­me on kul­jet­taa al­ku­pe­räis­tä vies­tiä muut­tu­mat­to­ma­na. Vies­ti ei ole omam­me, vaan Ju­ma­lan, joka lä­het­tää vies­tin­vie­jiä kaik­ki­al­le.

Kris­ti­tyn luon­to­suh­de poh­jau­tuu kä­si­tyk­seen Luo­jas­ta

Pääkirjoitukset26.5.2021 7.00

Luon­non­va­ra­kes­kus aloit­taa koko Suo­men kat­ta­van met­sä- ja suo­kas­vil­li­suu­den in­ven­toin­nin täs­sä kuus­sa. In­ven­toin­ti käyn­nis­tyy Ete­lä-Suo­mes­ta, ja vuo­sien 2021–2022 ai­ka­na in­ven­toi­daan 25 vuot­ta sit­ten tut­ki­tut ko­ea­lat eri puo­lil­ta Suo­mea. Kas­vil­li­suu­des­sa tuo­na ai­ka­na ta­pah­tu­neet muu­tok­set il­men­tä­vät, mikä on suo­ma­lai­sen luon­non tila täl­lä het­kel­lä.

Pysy luot­ta­vai­se­na nuo­ri ja ai­kui­nen!

Pääkirjoitukset19.5.2021 7.00

Mo­nes­sa ko­dis­sa jän­ni­te­tään näi­nä päi­vi­nä yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten tu­lok­sia. Vii­mei­siä tent­te­jä suo­ri­te­taan myös am­ma­til­li­sis­sa op­pi­lai­tok­sis­sa, am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luis­sa ja yli­o­pis­tois­sa.

Vies­ti­tään sä­vyi­säs­ti Raa­ma­tun poh­jal­ta

Pääkirjoitukset12.5.2021 6.05

Oi­keu­des­sa pui­daan pian sitä, mitä saa Suo­mes­sa us­kon­non­va­pau­den ni­mis­sä jul­ki­ses­ti sa­noa. Sa­mal­la pun­ni­taan kah­den pe­ru­soi­keu­den, us­kon­non­va­pau­den ja sa­nan­va­pau­den suh­det­ta. Mo­lem­mat ovat Suo­men pe­rus­tus­lain mu­kaan luo­vut­ta­mat­to­mia ja suo­jat­tu­ja oi­keuk­sia.

Äi­tiy­den mo­net ihan­teet

Pääkirjoitukset5.5.2021 8.00

Mis­tä syn­ty­vät tä­män päi­vän äi­tien esi­ku­vat ja roo­li­mal­lit? Tu­le­vat­ko ne edel­tä­väl­tä su­ku­pol­vel­ta, ku­ten omal­ta äi­dil­tä? Vai­kut­ta­vat­ko äi­tiy­den ihan­tee­seen yhä enem­män eri­lai­set tut­ki­mus­tu­lok­set, yh­teis­kun­nas­sa vai­kut­ta­vat aat­teet tai so­si­aa­li­sen me­di­an äi­tiyt­tä kä­sit­te­le­vät ryh­mät?

Min­kä­lais­ta ke­hi­tys­tä tuen toi­min­nal­la­ni?

Pääkirjoitukset28.4.2021 7.00

Eläm­me vaih­to­eh­tois­ten to­tuuk­sien maa­il­mas­sa. Asi­aan kuin asi­aan voi­daan esit­tää eri­lai­sia nä­kö­kul­mia ja suh­teel­lis­taa nii­tä. Suh­teel­lis­ta­mi­sen, yk­si­lön­va­pauk­sien ja maal­lis­tu­mi­sen yh­dis­ty­mi­nen ja ko­ros­tu­mi­nen tuo mu­ka­naan kiel­tei­siä il­mi­öi­tä niin yk­si­löi­den vä­li­seen kuin yh­teis­kun­nal­li­seen elä­mään.

Fyy­si­nen, hen­ki­nen ja hen­gel­li­nen ih­mi­nen

Pääkirjoitukset21.4.2021 6.15

Ih­mi­nen on ko­ko­nai­suus, jos­sa koh­taa­vat niin fyy­si­nen, hen­ki­nen kuin hen­gel­li­nen ulot­tu­vuus. Näi­tä omi­nai­suuk­sia ei voi pi­tää toi­sis­taan täy­sin eril­li­si­nä, vaik­ka nii­tä voi­daan tar­kas­tel­la myös erik­seen. Esi­mer­kik­si hen­ki­nen hy­vin­voin­ti vai­kut­taa ih­mi­sen fyy­si­seen ole­muk­seen ja päin­vas­toin.

1 2 3 4 ... 37 »
26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.