JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lähteäkö seurapaikalle?

Pääkirjoitukset22.6.2022 7.00

Ju­han­nus lä­hes­tyy. Moni poh­tii, läh­te­ä­kö nyt ju­han­nus­seu­roi­hin, kun ko­ro­nan tuo­mat ra­joi­tuk­set ovat pois­sa. Vai viet­täi­si­kö kes­ki­ke­sän juh­laa omas­sa rau­has­sa esi­mer­kik­si mök­keil­len ja ke­sä­luon­nos­ta naut­tien. Sii­nä sa­mal­la oli­si mah­dol­lis­ta kuun­nel­la etä­lä­he­tys­tä ju­han­nus­seu­rois­ta.

Luottamus Jumalaan saa säilyä aina

Pääkirjoitukset15.6.2022 6.00

Ruo­an, ener­gi­an, polt­to­ai­nei­den ja mo­nien mui­den hyö­dyk­kei­den hin­nat ovat nous­seet ja nou­se­vat edel­leen. Kus­tan­nus­ten nou­su joh­tuu pal­jol­ti kan­sain­vä­li­sen po­li­tii­kan ti­lan­tees­ta ja rau­han rik­koon­tu­mi­ses­ta Eu­roo­pas­sa. Ra­ken­ta­mis­ta tai asun­non os­toa suun­nit­te­le­val­ta ky­sy­tään luot­ta­mus­ta to­teut­taa täl­lai­sia suun­ni­tel­mia. Joku pää­tyy pe­rus­tel­lus­ti ot­ta­maan ai­ka­li­sän suun­ni­tel­mien suh­teen tai to­teut­taa ne vain osin. Ta­lou­del­li­ses­ti tiu­ken­tu­vat ajat ei­vät kos­ke­ta ai­no­as­taan suo­ma­lai­sia, vaan laa­jem­min­kin Eu­roop­paa ja koko maa­il­maa. Luot­ta­mus tu­le­vai­suu­den suh­teen saat­taa hor­jua täl­lai­sen ajan kes­kel­lä. Hor­jut­ta­vat­ko ko­et­te­le­muk­set luot­ta­mus­ta myös Ju­ma­laan vai vah­vis­ta­vat­ko ne sitä?

« 1 ... 7 8 9 10

Vähempikin liikunta on hyväksi

Pääkirjoitukset12.8.2020 6.00

Vie­lä pari vuot­ta sit­ten moni saat­toi ko­kea ah­dis­tus­ta sii­tä, et­tei jou­da liik­ku­maan ter­vey­ten­sä kan­nal­ta suo­si­tus­ten mu­kai­sia mää­riä. Vii­me ai­ko­jen lii­kun­ta­suo­si­tuk­sis­sa on tul­tu toi­voa an­ta­vaan suun­taan: kaik­ki fyy­si­nen ak­tii­vi­suus on hy­väs­tä, mi­nuut­ti- tai tun­ti­mää­rät ei­vät ole olen­nai­sin­ta.

Etäseurojen kesä synnytti uusia kohtaamisen muotoja

Pääkirjoitukset5.8.2020 6.05

HiI­jat­tain päät­ty­neet Reis­jär­ven opis­to­seu­rat oli­vat ke­sän vii­mei­set suu­ret seu­rat. Kris­til­li­syy­den his­to­ri­aan jää eri­koi­nen kesä. Kaik­ki ke­sän suu­ret seu­ra­ta­pah­tu­mat jär­jes­tet­tiin ra­di­on ja ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Ko­koon­tu­mi­nen yh­teen suu­rel­la jou­kol­la ei ol­lut mah­dol­lis­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen vuok­si.

Radio- ja videotyössä on tuumaustauon paikka

Pääkirjoitukset29.7.2020 6.05

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­tys al­koi 17. ke­sä­kuu­ta, viik­koa ai­em­min kuin edel­lis­vuo­si­na. Jo en­nen tätä kuul­tiin seu­ra­pai­not­tei­nen ke­vät­lä­he­tys, joka oli kuul­ta­vis­sa pel­käs­tään net­ti­ra­di­on kaut­ta. Kun Ke­sä­seu­ra­ra­dio päät­tää tu­le­va­na maa­nan­tai­na lä­he­tyk­sen­sä, sen vas­tuun­kan­ta­jil­la on ta­ka­naan mel­koi­nen mää­rä työ­tä.

Loma on lepoa ja virkistymistä varten

Pääkirjoitukset22.7.2020 6.00

Luo­mis­työn­sä yh­tey­des­sä Ju­ma­la aset­ti seit­se­män­nen päi­vän le­po­päi­väk­si. Yk­si hä­nen kym­me­nes­tä käs­kys­tään muis­tut­taa mei­tä le­po­päi­vän viet­tä­mi­ses­tä. Tä­hän si­säl­tyy suu­ri vii­saus sekä hen­gel­li­ses­tä et­tä ajal­li­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta. Ih­mi­nen tar­vit­see työn vas­ta­pai­nok­si sään­nöl­lis­tä le­poa. Ny­ky­a­jan kii­rei­ses­sä elä­män­ryt­mis­sä le­von tar­ve ko­ros­tuu en­ti­ses­tään.

Jos Jumala suo

Pääkirjoitukset15.7.2020 6.35

Van­hat kris­ti­tyt muis­ti­vat li­sä­tä tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­miin­sa lop­pu­sa­nat: ”Jos Ju­ma­la suo”. He oli­vat elä­män­kou­lus­sa op­pi­neet, et­tä par­haat­kaan suun­ni­tel­mat ei­vät ai­na to­teu­du.

Erilaiset Suviseurat toivat positiivisia ilmiöitä

Pääkirjoitukset1.7.2020 6.05

Poik­keu­so­lo­jen vuok­si ra­di­on ja ne­tin vä­li­tyk­sel­lä lä­he­te­tyt Su­vi­seu­rat sai­vat kuu­li­joi­den pa­laut­teen pe­rus­teel­la po­si­tii­vi­sen vas­taa­no­ton. His­to­ri­al­lis­ten Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­lyt su­jui­vat suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti, ei­kä suu­rem­pia häi­ri­öi­tä il­men­nyt. Seu­ro­jen kes­kei­nen sa­no­ma vä­lit­tyi kaik­ki­al­le maa­il­maan ja seu­ra­pu­heet kään­net­tiin yh­dek­säl­le kie­lel­le.

Radio- ja nettiseuratkin ovat suuri ponnistus

Pääkirjoitukset24.6.2020 6.45

Su­vi­seu­rat al­ka­vat tors­tai­na. Nämä Su­vi­seu­rat jää­vät yli sata vuot­ta jär­jes­tet­ty­jen SRK:n iso­jen seu­ro­jen his­to­ri­aan ra­dio- ja net­ti­seu­roi­na. Seu­ra­vie­raat ja me­di­at ovat osoit­ta­neet ilah­dut­ta­vaa kiin­nos­tus­ta myös näi­tä poik­keuk­sel­li­sia seu­ro­ja koh­taan.

« 1 ... 7 8 9 10
4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys