JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 7 8 9 10

Raamattu on kristitylle Jumalan sana

Pääkirjoitukset7.7.2021 8.00

SRK jul­kai­si Su­vi­seu­ro­jen aat­to­na avi­o­liit­toa kos­ke­van kan­na­nil­mai­sun, jol­la se osal­lis­tui yh­teis­kun­nal­li­seen ja kir­kol­li­seen kes­kus­te­luun tär­ke­äk­si ko­ke­man­sa ai­heen osal­ta. Ai­kai­sem­min SRK on an­ta­nut vas­taa­van kan­na­no­ton us­kon­non­va­pau­teen liit­ty­en.

Uskosta syntyy rakkaus

Pääkirjoitukset30.6.2021 7.00

Raa­mat­tu pu­huu pal­jon sa­na­pa­ris­ta us­ko ja rak­kaus. Ne kuu­lu­vat Ju­ma­lan pe­las­tus­suun­ni­tel­mas­sa lä­hei­ses­ti toi­siin­sa. Evan­ke­lis­ta Jo­han­nes ki­teyt­tää Ju­ma­lan pe­las­ta­van rak­kau­den mer­ki­tyk­sen seu­raa­vas­ti: ”Ju­ma­la on ra­kas­ta­nut maa­il­maa niin pal­jon, et­tä an­toi ai­no­an Poi­kan­sa, jot­tei yk­si­kään, joka hä­neen us­koo, jou­tui­si ka­do­tuk­seen, vaan sai­si ian­kaik­ki­sen elä­män” (Joh. 3:16).

Suviseurasanoma saavuttaa koko maailman

Pääkirjoitukset23.6.2021 7.00

Reis­jär­ven Su­vi­seu­rat ei­vät to­teu­tu­neet vii­me ke­sä­nä ko­ro­na­pan­de­mi­an ta­kia. Tänä ke­sä­nä Reis­jär­ven su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­tio kyl­lä jär­jes­tää Su­vi­seu­rat, mut­ta ei pe­rin­tei­se­nä kent­tä­ta­pah­tu­ma­na vaan vii­me­vuo­ti­seen ta­paan ra­dio- ja net­ti­seu­roi­na.

Tyytyväisyydestä versoo onnellisuus

Pääkirjoitukset16.6.2021 9.00

Paa­va­li to­te­aa kir­jees­sään Ti­mo­teuk­sel­le: ”Kun meil­lä on ruo­ka ja vaat­teet, saam­me ol­la tyy­ty­väi­siä” (1. Tim. 6:8). Riit­tää­kö tämä ai­kam­me ih­mi­sel­le? Eläm­me hy­vää ai­kaa, jos­sa myös asun­toa, ter­veys­pal­ve­lu­ja ja mah­dol­li­suut­ta liik­kua pai­kas­ta toi­seen pi­de­tään lä­hes it­ses­tään­sel­vyyk­si­nä. Jo­ka­päi­väi­sen lei­vän kä­si­te on laa­ja, mut­ta kaik­ki sen osa-alu­eet ovat lo­pul­ta Ju­ma­lan lah­jaa ih­mi­sil­le.

Puhumisen tavalla on merkitystä

Pääkirjoitukset9.6.2021 9.00

Ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria et­si­tään nyt Suo­mes­sa muun mu­as­sa eri­lais­ten kam­pan­joi­den ja ti­lai­suuk­sien kaut­ta. Yk­si toi­mi­jois­ta on Sit­ran tu­ke­ma Erä­tau­ko-sää­tiö, jon­ka asi­a­na on edis­tää ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lua ni­me­no­maan sel­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa kes­kus­te­li­jat ovat asi­ois­ta eri miel­tä.

Avoin viestintä auttaa ymmärtämään

Pääkirjoitukset2.6.2021 6.15

Evan­ke­liu­min työ on pit­käl­ti vies­tin­tää. Evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maan liit­ty­vät vies­tin lä­het­tä­jä, vies­ti ja vas­taa­not­ta­jat. Vies­ti Ju­ma­lan pe­las­tus­työs­tä Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa on tar­koi­tet­tu ”kai­kel­le kan­sal­le” ja ”kai­kil­le kan­soil­le” (Luuk. 2:10, Mark. 13:10). Jee­suk­sen käs­kyn mu­kai­ses­ti mei­dän teh­tä­väm­me on kul­jet­taa al­ku­pe­räis­tä vies­tiä muut­tu­mat­to­ma­na. Vies­ti ei ole omam­me, vaan Ju­ma­lan, joka lä­het­tää vies­tin­vie­jiä kaik­ki­al­le.

Kristityn luontosuhde pohjautuu käsitykseen Luojasta

Pääkirjoitukset26.5.2021 7.00

Luon­non­va­ra­kes­kus aloit­taa koko Suo­men kat­ta­van met­sä- ja suo­kas­vil­li­suu­den in­ven­toin­nin täs­sä kuus­sa. In­ven­toin­ti käyn­nis­tyy Ete­lä-Suo­mes­ta, ja vuo­sien 2021–2022 ai­ka­na in­ven­toi­daan 25 vuot­ta sit­ten tut­ki­tut ko­ea­lat eri puo­lil­ta Suo­mea. Kas­vil­li­suu­des­sa tuo­na ai­ka­na ta­pah­tu­neet muu­tok­set il­men­tä­vät, mikä on suo­ma­lai­sen luon­non tila täl­lä het­kel­lä.

« 1 ... 7 8 9 10
6.6.2023

Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Jes. 6:3

Viikon kysymys