JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Synti tuottaa syvimmän pettymyksen

Pääkirjoitukset
13.9.2023 7.00

Juttua muokattu:

11.9. 10:47
2023091110470220230913070000

Eläm­me his­to­ri­al­li­sia ai­ko­ja: van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­den pii­ris­sä toi­mi­van nel­jän­nen kan­sa­no­pis­ton kan­na­tu­syh­dis­tys on pe­rus­tet­tu. Ta­ka­na on vuo­sia kes­tä­nyt vai­he, jon­ka ai­ka­na jopa tu­han­net kris­til­li­syy­den opis­toi­hin pyr­ki­neet nuo­ret ovat jää­neet il­man opis­to­paik­kaa. Pet­ty­mys on ol­lut suu­ri, sil­lä nuo­ri on saat­ta­nut odot­taa opis­toon pää­syä vuo­sien ajan. Mo­nis­sa per­heis­sä isom­pien si­sa­rus­ten ko­ke­muk­set omas­ta opis­to­vuo­des­ta ovat eh­ti­neet nos­taa odo­tuk­set kor­ke­al­le.

Pet­ty­mys seu­raa ti­lan­net­ta, jos­sa asi­at ei­vät mene toi­vo­tul­la ta­val­la. Pie­niä pet­ty­myk­siä tu­lee päi­vit­täin, isom­pia har­vem­min. Moni pys­tyy lu­et­te­le­maan elä­män­sä suu­rim­mat pet­ty­myk­set. Täs­sä leh­des­sä ja sen vä­lis­sä il­mes­ty­väs­sä Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä kä­si­tel­lään unel­mien ohel­la pet­ty­myk­siä, joi­ta jo­kai­nen ih­mi­nen koh­taa elä­mäs­sään. Niin pet­ty­myk­sis­tä kuin unel­mis­ta­kin on run­saas­ti lu­ki­joi­den ko­ke­muk­sia.

Ikäih­mi­set ker­to­vat gal­lup­vas­tauk­sis­saan, et­tä pet­ty­mys­tä su­la­tel­les­sa on aut­ta­nut aja­tus sii­tä, et­tä kaik­ki on lo­pul­ta Ju­ma­lan kä­sis­sä. Kaik­ki­val­ti­as Ju­ma­la tie­tää, mikä on ih­mi­sen par­haak­si, vaik­ka pet­ty­myk­sen het­kel­lä ei sil­tä tun­tui­si­kaan ja mie­li ka­pi­noi­si ta­pah­tu­nut­ta vas­taan. Joi­den­kin pet­ty­mys­ten mer­ki­tys saat­taa avau­tua myö­hem­min elä­mäs­sä; kaik­kien ei avau­du kos­kaan.

Eri­tyi­sen tut­tu pet­ty­myk­sen ai­he Ju­ma­lan lap­sel­le on jou­tu­mi­nen syn­tiin. Pe­ri­syn­nin vai­kut­ta­ma ih­mi­nen lan­ke­aa syn­tiin sa­noin, te­oin ja aja­tuk­sin. Se saa ai­kaan pet­ty­myk­sen: en pys­ty­nyt­kään elä­mään niin kuin oli­sin ha­lun­nut. Paa­va­li pur­kaa tätä ko­ke­mus­ta roo­ma­lais­kir­jees­sä (7:18–20): ”Tah­toi­sin kyl­lä teh­dä oi­kein, mut­ta en pys­ty sii­hen. En tee sitä hy­vää, mitä tah­don, vaan sitä pa­haa, mitä en tah­do. Mut­ta jos teen sitä, mitä en tah­do, en tee sitä enää it­se, vaan sen te­kee mi­nus­sa asu­va syn­ti.”

Syn­tiin jou­tu­neen ei tar­vit­se jää­dä pet­ty­nee­seen ti­laan, luo­vut­taa tai sät­tiä it­se­ään. Ju­ma­la kat­soo lan­gen­nut­ta syn­tis­tä ar­mah­ta­en, ei pet­ty­nees­ti. Kan­nat­taa us­koa ja hoi­taa evan­ke­liu­mil­la kom­pu­roi­vaan kil­voi­tuk­seen pet­ty­nyt­tä miel­tä. Kil­voi­tuk­sen pää­te­pis­tees­sä tai­vaas­sa ei enää ole syn­nin vai­ku­tuk­sia, ei pet­ty­myk­si­ä­kään.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys