JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Itsetuhoinen tarvitsee kaiken avun

Pääkirjoitukset
6.9.2023 8.00

Juttua muokattu:

4.9. 09:44
2023090409442220230906080000

Yh­teis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa on kan­net­tu huol­ta mie­len­ter­vey­den haas­tei­den li­sään­ty­mi­ses­tä, eri­tyi­ses­ti nuor­ten kes­kuu­des­sa. THL:n kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn (2023) mu­kaan 8.–9. -luok­ka­lais­ten ah­dis­tu­nei­suus ei osoi­ta laan­tu­mi­sen merk­ke­jä ko­ro­na-ajan jäl­keen­kään. Eri­puo­lil­ta Suo­mea on uu­ti­soi­tu nuor­ten psy­ki­at­ri­an kas­va­nees­ta tar­pees­ta suh­tees­sa hoi­to­paik­koi­hin ja hoi­ta­vaan hen­ki­lö­kun­taan. Kirk­ko on puo­les­taan ryh­ty­nyt tar­jo­a­maan ma­ta­lan kyn­nyk­sen Walk in -te­ra­pi­aa al­le 29-vuo­ti­ail­le.

Mie­len­ter­vey­den on­gel­mis­sa tai elä­män muis­sa vai­keuk­sis­sa kamp­pai­le­va it­se­tu­hoi­nen tar­vit­see apua ai­na. Sa­moin tu­kea tar­vit­se­vat hä­nen lä­hei­sen­sä. It­se­tu­hoi­suus muo­dos­tuu vä­hi­tel­len ka­saan­tu­vis­ta ris­ki­te­ki­jöis­tä, ku­ten mie­len­ter­veys­häi­ri­öis­tä. Tä­män li­säk­si usein myös suo­jaa­vat te­ki­jät, ku­ten so­si­aa­li­nen tu­ki­ver­kos­to, hei­ken­ty­vät vä­hi­tel­len ja lo­pul­ta puut­tu­vat (THL). Va­ka­vaa asi­aa ha­lu­taan nos­taa myös ih­mis­ten tie­toi­suu­teen. Kan­sain­vä­lis­tä it­se­mur­hien es­tä­mi­sen päi­vää vie­te­tään 10.9.

Lä­hi­pii­ris­sä il­me­ne­vä it­se­tu­hoi­suus, it­se­mur­han yri­tyk­set tai ta­pah­tu­neet it­se­mur­hat ai­heut­ta­vat sy­vää ah­dis­tus­ta ja ky­sy­myk­siä, joi­hin ih­mi­sel­lä ei ole vas­taus­ta. Ah­dis­ta­viin ky­sy­myk­siin liit­tyy myös us­kon ulot­tu­vuus. Opet­taa­han Ju­ma­lan sana, et­tä jo­kai­nen elä­mä on Ju­ma­lan luo­maa, py­hää, ei­kä elä­män riis­tä­mi­nen toi­sel­ta tai it­sel­tä ole oi­kein. Elä­män lah­jan kun­ni­oit­ta­mi­nen oh­jaa­kin ha­ke­maan ja vas­taa­not­ta­maan apua. It­se­mur­han ei tu­li­si kos­kaan näyt­täy­tyä rat­kai­su­na on­gel­miin.

Ai­na apu ei saa­vu­ta it­se­tu­hois­ta, vaan elä­mä päät­tyy toi­sin kuin on tar­koi­tus. Tuol­loin­kaan ih­mi­sen ei tar­vit­se ryh­tyä ar­vi­oi­maan ta­pah­tu­nut­ta, vaan sen saa jät­tää Kaik­ki­val­ti­aan Ju­ma­lan kä­siin. Voi loh­dut­tau­tua sil­lä, et­tä Ju­ma­la tun­tee jo­kai­sen ih­mi­sen elä­män. Hän tun­tee sel­lai­sen­kin, joka on sai­ras­tu­nut niin va­ka­vas­ti, et­tä ei it­se enää ym­mär­rä te­ko­jen­sa seu­raus­ta. Pro­feet­ta ku­vaa Ju­ma­lan huo­len­pi­toa näin: ”Mur­tu­nut­ta ruo­koa hän ei mu­ser­ra, lam­pun hii­pu­vaa liek­kiä hän ei sam­mu­ta. Tin­ki­mät­tä hän to­teut­taa oi­keu­den.” (Jes. 42:3.)

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys