JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Välittämisen osoittaminen vahvistaa nuoren itsetuntoa

Pääkirjoitukset
23.8.2023 6.15

Juttua muokattu:

23.8. 17:00
2023082317002320230823061500

Lap­sen kas­vu mur­ro­si­än kaut­ta nuo­ruu­teen si­säl­tää mo­nia epä­var­muu­den tun­tei­ta. Sii­nä mis­sä lap­si on in­no­kas osal­lis­tu­maan las­ten­lei­rien leik­kei­hin ja pe­lei­hin, on rip­pi­kou­lui­käi­sen vai­ke­am­pi heit­täy­tyä mu­kaan yh­tei­seen te­ke­mi­seen. Taus­tal­la voi ol­la pel­koa esil­lä ole­mi­ses­ta tai epä­on­nis­tu­mi­ses­ta tois­ten kes­kel­lä. Mur­ro­si­än muu­tok­set haas­ta­vat niin nuor­ta it­se­ään kuin hä­nen lä­hi­pii­ri­ään. Näis­tä ko­ke­muk­sis­ta voi lu­kea li­sää tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hen Kap­säk­ki-osi­os­ta.

Ter­veen ja vah­van it­se­tun­non poh­ja ra­ken­tuu jo lap­suu­des­sa. Hy­vän it­se­tun­non ra­ken­nus­pa­li­kat tu­le­vat lä­hel­le sitä Raa­ma­tun ope­tus­ta, et­tä jo­kai­nen ih­mi­nen on ar­vo­kas Ju­ma­lan ku­va­na. Vah­va it­se­tun­to ra­ken­tuu asi­ois­ta, joi­ta kuu­lem­me Jee­suk­sen ope­tuk­ses­sa lä­him­mäi­sen ra­kas­ta­mi­ses­ta. Epä­var­muut­ta it­ses­sään ko­ke­va nuo­ri kai­paa kuul­la ole­van­sa ai­nut­laa­tui­nen, omis­ta­van­sa Ju­ma­lan an­ta­mia lah­jo­ja sekä luon­teen­piir­tei­tä ja ole­van­sa ra­kas oma­na it­se­nään.

Ku­ten puun tai­mi, lap­ses­ta nuo­rek­si vart­tu­va tar­vit­see hoi­toa ja suo­je­lua. He­del­mä­puun tai­mi tar­vit­see oi­ke­an­lais­ta maa­pe­rää, ra­vin­tei­ta, vet­tä sekä oi­ke­aan kas­vu­suun­taan oh­jaa­vaa ver­so­jen leik­kaus­ta. Myös kor­jaa­vat toi­men­pi­teet ovat tar­peen, jos tau­dit tai tu­ho­lai­set va­hin­goit­ta­vat kas­vua. Näi­tä kas­vua tu­ke­via toi­mia tar­vi­taan myös ih­mi­se­lä­män kas­vus­sa.

Jot­ta ter­ve suh­de nuo­ren ja van­hem­man vä­lil­lä voi toi­mia, suh­teen syn­ty­mi­nen vaa­tii yh­teis­tä ai­kaa ja kiin­nos­tus­ta toi­sen per­soo­naan ja ar­keen. Oi­ke­an ja vää­rän opet­ta­mi­nen, vas­tuun ot­ta­mi­nen va­lin­to­jen seu­rauk­sis­ta ja lem­peä oh­jaa­mi­nen oi­ke­aan suun­taan osoit­ta­vat nuo­rel­le, et­tä hä­nes­tä vä­li­te­tään. Po­si­tii­vi­nen ja kan­nus­ta­va pa­lau­te vah­vis­ta­vat nuo­ren kas­vua ja ko­ke­mus­ta sii­tä, et­tä hä­net koh­da­taan ta­sa­ver­tai­ses­ti.

Ju­ma­lan sa­nan oh­jei­siin tu­keu­tu­mi­nen ja an­teek­si­an­ta­muk­seen tur­vau­tu­mi­nen epä­on­nis­tu­mis­ten koh­da­tes­sa vah­vis­ta­vat nuo­ren oma­koh­tais­ta us­koa. Epä­var­ma­na­kin saa ko­kea Ju­ma­lan puo­lel­ta täy­del­li­sen rak­kau­den ja ar­mol­li­suu­den. Us­ko­vai­nen voi luot­taa ereh­ty­mät­tö­män Isän joh­da­tuk­seen.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys