JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Tarpeellinen ja haitallinen häpeä

Pääkirjoitukset
27.9.2023 6.00

Juttua muokattu:

22.9. 11:25
2023092211251220230927060000

Hä­peä on mo­nes­sa ti­lan­tees­sa tar­peel­li­nen tun­ne, jota me ih­mi­set her­käs­ti peit­te­lem­me. Sen taus­tal­la voi ol­la aja­tus sii­tä, et­tä muut ih­mi­set pi­tä­vät mei­tä huo­no­na tai vää­rin käyt­täy­ty­vä­nä. Hä­pe­än kyl­jes­sä esiin­ty­viä tun­te­muk­sia ovat esi­mer­kik­si kel­paa­mat­to­muus, huo­nom­muus ja jopa mi­tät­tö­myys.

Hä­peä on tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta sil­loin, kun hä­pe­äm­me vää­rää te­koa. Raa­ma­tun mu­kaan syn­ti on kan­so­jen hä­peä (Sa­nanl. 14:34). Syn­tiin­lan­kee­mus­ker­to­mus ku­vaa, mi­ten en­sim­mäi­nen ih­mis­pa­ri pa­ke­ni Ju­ma­laa ja peit­te­li it­se­ään lan­get­tu­aan syn­tiin. Hä­pe­än ohel­la syn­tiin lan­gen­nut ih­mi­nen tun­tee usein syyl­li­syyt­tä niin Ju­ma­lan kuin ih­mis­ten edes­sä. Syyl­li­syys ja hä­peä ovat kui­ten­kin eri asi­oi­ta. Syyl­li­syy­teen liit­tyy ka­tu­mus vää­rin toi­mi­mi­ses­ta, hä­pe­ään no­los­tu­mi­nen joko oman toi­min­nan tai it­sen­sä vuok­si.

Hä­peä kään­tyy mei­tä vas­taan ja muut­tuu hai­tal­li­sek­si esi­mer­kik­si sil­loin, jos alam­me hä­ve­tä Luo­jan an­ta­maa ul­ko­nä­kö­äm­me tai omi­nai­suuk­si­am­me. Hä­pe­ää voi tor­jua pu­hu­mal­la, koh­taa­mal­la asi­at, jot­ka sitä tuot­ta­vat. Li­säk­si kan­nat­taa ope­tel­la myö­tä­tun­toa it­seä koh­taan. Jos­kus on tar­peen tut­kia me­ka­nis­me­ja, joi­ta hä­pe­än syn­nyn taus­tal­la on.

Omaan ai­kaam­me liit­tyy myös hä­pe­ä­mät­tö­myyt­tä. Mo­nia syn­nin muo­to­ja nor­ma­li­soi­daan ja teh­dään hy­väk­syt­tä­vik­si. Hä­pe­ää työs­te­tään pois ja oman­tun­non ään­tä vai­men­ne­taan esit­tä­mäl­lä Raa­ma­tun syn­ti­nä pi­tä­miä asi­oi­ta luon­nol­li­si­na ja oi­kei­na. Raa­mat­tu to­te­aa täl­lai­ses­ta il­mi­ös­tä: “He ovat vaih­ta­neet Ju­ma­lan to­tuu­den val­hee­seen, he ovat kun­ni­oit­ta­neet ja pal­vel­leet luo­tua ei­vät­kä Luo­jaa” (Room. 1:25).

Kris­til­li­nen us­ko oh­jaa ih­mis­tä Jee­suk­sen so­vi­tus­työn pe­rus­teel­la va­pau­teen syn­nis­tä. Se oh­jaa so­pi­maan syn­nit ja us­ko­maan ne an­teek­si. Syn­nin tuo­maa hä­pe­ää ei tar­vit­se jää­dä kan­ta­maan, sil­lä Ju­ma­lan Poi­ka on so­vit­ta­nut ih­mis­ten sil­mis­sä hä­vet­tä­vim­mät­kin syn­nit.

On in­hi­mil­lis­tä, et­tä us­ko­vai­nen ih­mi­nen ko­kee jois­sa­kin ti­lan­teis­sa hä­pe­ää us­kos­taan, vaik­ka hän sa­mal­la tie­tää sen ole­van it­sel­leen elä­män tär­kein asia. Hä­peä us­kos­ta voi kum­mu­ta esi­mer­kik­si sii­tä, et­tä us­ko­vai­nen tie­tää mo­nen ih­mi­sen pi­tä­vän us­koa lap­sel­li­se­na asi­a­na. Paa­va­lin sa­nat roo­ma­lai­sil­le kan­nus­ta­vat kui­ten­kin sei­so­maan suo­ra­na ja ker­to­maan va­paas­ti sii­tä, mikä it­sel­le on tär­ke­ää (Room. 1:16). Jos­pa us­ko­vai­ses­ta sai­si nä­kyä hä­pe­än si­jaan us­ko­mi­sen ilo!

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys