JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Uusia kasvoja seurasalin ovella

Pääkirjoitukset
30.8.2023 6.00

Juttua muokattu:

28.8. 11:32
2023082811325820230830060000

Seu­rail­moi­tus­ten suu­ri mää­rä tä­män leh­den si­vuil­la ker­too rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­ta­kau­den par­hail­laan käyn­nis­ty­vän. Siir­ry­tään si­sä­ruo­kin­ta­kau­teen, ku­ten jos­kus kuu­lee sa­not­ta­van. Ke­sän suu­ret seu­rat ret­ki­o­lo­suh­teis­sa ovat ohi, ja Ju­ma­lan sa­nan saar­na kai­kuu syk­syn ja tal­ven kuu­kau­si­na si­sä­ti­lois­sa: rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­mi­ta­loil­la, kir­kois­sa, seu­ra­kun­tien ti­lois­sa ja ko­deis­sa.

Isois­sa ja pie­nis­sä seu­rois­sa saar­nan ydin on sama, an­teek­si­an­ta­muk­sen vies­ti syn­ti­sel­le ih­mi­sel­le. Seu­ra­kut­su­kin on sa­mal­la ta­val­la kai­kil­le avoin: myös pie­niin seu­roi­hin ovat kaik­ki ter­ve­tul­lei­ta. Tätä vies­tiä on tär­keä pi­tää pai­kal­li­sil­la ta­soil­la esil­lä ym­pä­ri vuo­den. Kun seu­roi­hin tu­lee en­si­ker­ta­lai­sia, avoin suh­tau­tu­mi­nen ja ys­tä­väl­li­nen vas­taa­not­to saa­vat olon tun­tu­maan ter­ve­tul­leel­ta.

Syys­kau­den käyn­nis­ty­es­sä mo­nen seu­ra­sa­lin ovel­la nä­kyy uu­sia kas­vo­ja, ku­ten opis­ke­li­joi­ta, paik­ka­kun­taa vaih­ta­nei­ta ja pa­ran­nuk­sen ar­mon saa­nei­ta. He et­si­vät omaa paik­kaan­sa seu­ra­sa­lis­ta, ja mo­nen toi­vee­na on löy­tää ko­ti­paik­ka­kun­nal­taan uu­sia us­ko­nys­tä­viä. Uu­den tu­lok­kaan as­ke­leet ovat usein epä­var­mat ja tun­nus­te­le­vat: mi­ten mi­nut ote­taan vas­taan?

Epä­var­muus seu­ra­sa­lin ovel­la voi kos­ket­taa myös tu­tul­le seu­ra­pai­kal­le saa­pu­vaa. Syy­nä voi ol­la esi­mer­kik­si yk­si­näi­syy­den ko­ke­mus tai nuo­rel­la epä­var­muus sii­tä, hy­väk­sy­vät­kö toi­set nuo­ret hä­net jouk­koon­sa. Näil­tä osin jo­kai­nen seu­ra­vie­ras voi teh­dä par­haan­sa: huo­mi­oi­da, ter­veh­tiä, ky­säis­tä kuu­lu­mi­sia. Nuo­ren hen­ki­lö­koh­tai­nen huo­mi­oi­mi­nen ja pyy­tä­mi­nen mu­kaan yh­tei­seen toi­min­taan voi ma­dal­taa seu­ra­sa­lin kyn­nys­tä, vaik­ka ikä­to­ve­rei­ta tai ka­ve­rei­ta ei omal­la paik­ka­kun­nal­la oli­si­kaan.

Ky­läi­ly­kut­su on merk­ki ha­luk­kuu­des­ta tu­tus­tua, ja täl­lai­nen kut­su läm­mit­tää yleen­sä kut­sun saa­jan miel­tä. Uu­del­la paik­ka­kun­nal­la on sen jäl­keen yk­si ik­ku­na, jos­ta lois­ta­vat va­lot tun­tu­vat syk­syn pi­me­tes­sä eri­tyi­sil­tä: siel­lä asuu tut­tu­ja ih­mi­siä, us­ko­nys­tä­viä. Raa­mat­tu kan­nus­taa vie­raan­va­rai­suu­teen ja en­nak­ko­luu­lot­to­maan koh­taa­mi­seen: ”Äl­kää unoh­ta­ko osoit­taa vie­raan­va­rai­suut­ta, sil­lä jot­kut ovat yö­si­jan an­ta­es­saan tul­leet ma­joit­ta­neek­si en­ke­lei­tä” (Hepr. 13:2).

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys