JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lähteäkö seurapaikalle?

Pääkirjoitukset22.6.2022 7.00

Ju­han­nus lä­hes­tyy. Moni poh­tii, läh­te­ä­kö nyt ju­han­nus­seu­roi­hin, kun ko­ro­nan tuo­mat ra­joi­tuk­set ovat pois­sa. Vai viet­täi­si­kö kes­ki­ke­sän juh­laa omas­sa rau­has­sa esi­mer­kik­si mök­keil­len ja ke­sä­luon­nos­ta naut­tien. Sii­nä sa­mal­la oli­si mah­dol­lis­ta kuun­nel­la etä­lä­he­tys­tä ju­han­nus­seu­rois­ta.

Luottamus Jumalaan saa säilyä aina

Pääkirjoitukset15.6.2022 6.00

Ruo­an, ener­gi­an, polt­to­ai­nei­den ja mo­nien mui­den hyö­dyk­kei­den hin­nat ovat nous­seet ja nou­se­vat edel­leen. Kus­tan­nus­ten nou­su joh­tuu pal­jol­ti kan­sain­vä­li­sen po­li­tii­kan ti­lan­tees­ta ja rau­han rik­koon­tu­mi­ses­ta Eu­roo­pas­sa. Ra­ken­ta­mis­ta tai asun­non os­toa suun­nit­te­le­val­ta ky­sy­tään luot­ta­mus­ta to­teut­taa täl­lai­sia suun­ni­tel­mia. Joku pää­tyy pe­rus­tel­lus­ti ot­ta­maan ai­ka­li­sän suun­ni­tel­mien suh­teen tai to­teut­taa ne vain osin. Ta­lou­del­li­ses­ti tiu­ken­tu­vat ajat ei­vät kos­ke­ta ai­no­as­taan suo­ma­lai­sia, vaan laa­jem­min­kin Eu­roop­paa ja koko maa­il­maa. Luot­ta­mus tu­le­vai­suu­den suh­teen saat­taa hor­jua täl­lai­sen ajan kes­kel­lä. Hor­jut­ta­vat­ko ko­et­te­le­muk­set luot­ta­mus­ta myös Ju­ma­laan vai vah­vis­ta­vat­ko ne sitä?

1 2 3 4 ... 10 »

Tervetuloa Lopen Suviseuroihin

Pääkirjoitukset8.6.2022 7.00

Vii­me vuo­sien ai­ka­na maa­il­man­laa­jui­nen pan­de­mia on ra­joit­ta­nut mo­nel­la ta­paa elä­määm­me. Se on ra­joit­ta­nut jopa lä­hi­su­ku­lais­ten kes­ki­näis­tä kans­sa­käy­mis­tä. Myös seu­roi­hin ko­koon­tu­mi­nen on ol­lut ra­jal­lis­ta. Tämä ai­ka on opet­ta­nut, et­tä kaik­ki asi­at ovat Ju­ma­lan kä­des­sä. Hän an­taa ko­et­te­le­muk­sen ja myö­tä­käy­mi­sen ai­ko­ja. Hän tie­tää, mitä me kul­loin­kin tar­vit­sem­me.

Miltä elämämme näyttää?

Pääkirjoitukset1.6.2022 6.15

Ih­mis­ten vä­li­ses­sä koh­taa­mi­ses­sa en­si­vai­ku­tel­maa pi­de­tään tär­ke­ä­nä. Esi­mer­kik­si hy­myn vies­ti ylit­tää niin kie­li- kuin kan­sal­li­suus­ra­jat. Hy­myi­le­vä ih­mi­nen tun­tuu tur­val­li­sel­ta ja te­kee po­si­tii­vi­sen vai­ku­tel­man.

Vanhemman esikuvana on armollinen Jumala

Pääkirjoitukset25.5.2022 6.15

”Nuo­ri tar­vit­see van­hem­mat, jot­ka ovat huo­lis­saan, pet­ty­vät nuo­ren toi­lai­luis­ta, ilah­tu­vat on­nis­tu­mi­sis­ta, suut­tu­vat lai­min­lyön­neis­tä ja sa­no­vat tar­vit­ta­es­sa ei. Van­hem­pien teh­tä­vä­nä on us­kal­taa, jak­saa ja kes­tää sil­loin­kin, kun nuo­ri ei it­se us­kal­la, jak­sa tai kes­tä”, sa­no­taan Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton si­vuil­la.

Kahdenlaisen leivän nälkä

Pääkirjoitukset18.5.2022 6.00

Muut­tu­van maa­il­man­ti­lan­teen myö­tä jul­ki­suu­des­sa on kan­net­tu huol­ta ruo­an riit­tä­vyy­des­tä. Eu­roo­pas­sa käy­tä­vä sota ja eri­lai­set lo­gis­tiik­kaan liit­ty­vät epä­var­muu­det ra­joit­ta­vat nor­maa­lia kau­pan­käyn­tiä. Ener­gi­an ja kul­je­tus­kus­tan­nus­ten nou­su nos­taa puo­les­taan ruo­an hin­taa maa­il­man­laa­jui­ses­ti.

Sovittelua kiivailun sijaan

Pääkirjoitukset11.5.2022 6.00

Raa­mat­tu ke­hot­taa ih­mis­tä elä­mään so­pui­sas­ti ja kun­ni­oit­ta­maan toi­sia ih­mi­siä Luo­jan­sa ku­vi­na. Raa­ma­tun leh­dil­tä voi kui­ten­kin lu­kea myös sen, et­tä syn­tiin­lan­kee­muk­sen jäl­keen rii­dat ja eri­mie­li­syy­det ovat kuu­lu­neet ih­mis­ten vä­li­seen elä­mään. Pyhä kir­ja tun­tee rii­to­jen ja ri­kos­ten vie­mi­sen oi­keu­teen saak­ka.

Äitiyden ja vanhemmuuden kirjo löytyy jo Raamatusta

Pääkirjoitukset29.4.2022 8.10

Raa­mat­tua pi­de­tään kir­ja­na, joka ker­too enem­män mies­ten kuin nais­ten elä­mäs­tä. On tot­ta, et­tä Raa­ma­tun ajan kult­tuu­ri on ol­lut pat­ri­ar­kaa­lis­ta. Tämä ter­mi muo­dos­tuu sa­nois­ta ”patér” eli isä ja ”arché” eli val­ta. Raa­ma­tun maa­il­man ja sen syn­ty­mä­a­jan kult­tuu­ri ei kui­ten­kaan ole kir­jan pää­si­säl­tö. Tär­kein­tä on ih­mi­sen suh­de Luo­jaan­sa eli Ju­ma­laan ja pe­las­tuk­sen sa­no­ma.

Kesän suuriin seuroihin tarvitaan lisää työvoimaa

Pääkirjoitukset27.4.2022 6.00

Su­vi­seu­rat ovat lä­hel­lä. Toi­vo juh­la­kau­pun­gin nou­se­mi­ses­ta Lo­pen Räys­kä­lään voi­mis­tuu päi­vä päi­väl­tä. Kah­den vuo­den tau­ko seu­ra­kan­san ko­koon­tu­mi­ses­sa on pit­kä ai­ka, jo­ten kent­tä­seu­ro­ja odo­te­taan nyt eri­tyi­sen har­taas­ti.

Oikeaa ja väärää tietoa

Pääkirjoitukset13.4.2022 7.10

Tie­don­vä­li­tys ja eri­tyi­ses­ti oi­ke­an tie­don erot­ta­mi­nen vää­räs­tä kes­kus­te­lut­taa ajas­sam­me. Men­nei­nä vuo­si­kym­me­ni­nä jon­kin tie­don to­den­pe­räi­syyt­tä saa­tet­tiin pe­rus­tel­la sil­lä, et­tä tie­to oli pai­net­tu leh­teen tai to­dis­teek­si löy­tyi va­lo­ku­va.

Keskiössä seurat – voimien mukaan muuta toimintaa

Pääkirjoitukset6.4.2022 7.00

Ke­vään yh­teis­työ­se­mi­naa­rit ovat koon­neet rau­ha­nyh­dis­tys­ten vä­keä kes­kus­te­le­maan kuu­lu­mi­sis­ta ja yh­tei­ses­tä työs­tä. Kes­ki­sen ja ete­läi­sen alu­een se­mi­naa­rit on jo pi­det­ty, poh­joi­sen alu­een väki ko­koon­tuu Ra­nu­al­le tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na.

Jumalan luoma ihminen vai ihmisen luoma Jumala?

Pääkirjoitukset30.3.2022 9.00

”Mi­nun Ju­ma­la­ni on sel­lai­nen, joka hy­väk­syy kaik­ki ta­vat elää.” ”Us­kon kyl­lä Ju­ma­laan, mut­ta en niin kuin kirk­ko opet­taa.” ”En voi us­koa sel­lai­seen Ju­ma­laan, joka mää­räi­si jon­kun ih­mi­sen ka­do­tuk­seen.”

1 2 3 4 ... 10 »
1.7.2022

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys