JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 10 »

Riippuvuus voi olla uskovaisenkin ristinä

Pääkirjoitukset24.11.2021 7.00

Eri­lais­ten riip­pu­vuuk­sien eli ad­dik­ti­oi­den mää­rä ih­mi­sil­lä on län­si­mai­sis­sa yh­teis­kun­nis­sa li­sään­ty­nyt voi­mak­kaas­ti vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä. Ny­ky­maa­il­mas­sa on tar­jol­la ai­em­paa enem­män sel­lai­sia vi­rik­kei­tä, jot­ka voi­vat syn­nyt­tää riip­pu­vuu­den.

Vapahtaja kehotti kohtelemaan lasta hyvin

Pääkirjoitukset17.11.2021 6.00

Lap­sen oi­keuk­sien viik­ko muis­tut­taa tänä vuon­na sii­tä, et­tä jo­kai­sel­la lap­sel­la on oi­keus hy­vään koh­te­luun. Vir­si 139 avaa sy­väl­li­sen nä­ky­män tä­hän ai­hee­seen: ”Ken lap­sen ot­taa hoi­vaan­sa, saa hoi­taa it­se Jee­sus­ta, vaan Her­ran tuo­mi­on se saa, ken lap­sen mie­len haa­voit­taa.”

Isän antama kehu kantaa

Pääkirjoitukset10.11.2021 7.00

Isä, isi, is­kä, isuk­ki. Rak­kaal­la isäl­lä on mon­ta kut­su­ma­ni­meä. Ku­ten kut­su­ma­ni­met ovat mo­net, ovat kes­kel­läm­me elä­vät isät­kin mo­nen­lai­sia. Isien elä­män­ti­lan­teet ja ta­vat elää isyyt­tä to­dek­si vaih­te­le­vat. Ei ole­kaan yh­tä ai­no­aa oi­ke­aa ta­paa ol­la isä.

Pyhä Henki avaa Jumalan sanaa

Pääkirjoitukset3.11.2021 7.00

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pat jul­kai­si­vat piis­pain­kir­jeen, jon­ka ai­he on kes­kei­nen: Raa­mat­tu ja kirk­ko. Piis­pain­kir­jei­den sar­jan avaa­va, rei­lun 40 si­vun mit­tai­nen pu­heen­vuo­ro kan­nus­taa Raa­ma­tun lu­ke­mi­seen niin seu­ra­kun­tia kuin yk­sit­täi­siä kris­tit­ty­jä­kin.

Toivo läheisen paluusta Jumalan valtakuntaan elää

Pääkirjoitukset27.10.2021 7.00

Pa­ran­nuk­sen ar­mo ei kat­so ai­kaa ei­kä paik­kaa. Myös ko­ro­na-ai­ka­na on ol­lut pa­ran­nuk­sen­te­ki­jöi­tä, vaik­ka moni on ko­ke­nut myös sen, kun lä­hei­nen tai tut­tu luo­puu us­kos­taan.

Uskon perustus ei järky

Pääkirjoitukset20.10.2021 6.00

Mi­ten sinä us­kot? Mi­hin us­ko­si pe­rus­tuu? Täl­lai­sia ky­sy­myk­siä ky­sy­tään tä­nä­kin päi­vä­nä. Raa­mat­tu ke­hot­taa vas­taa­maan ky­sy­jäl­le, apos­to­li Pie­ta­rin neu­von mu­kai­ses­ti: ”Ol­kaa ai­na val­miit an­ta­maan vas­taus jo­kai­sel­le, joka ky­syy, mi­hin tei­dän toi­von­ne pe­rus­tuu” (1. Piet. 3:15). Täl­lai­seen ky­sy­myk­seen ly­hin mah­dol­li­nen vas­taus on Jee­sus.

Valintoja tiedon paljouden keskellä

Pääkirjoitukset13.10.2021 7.00

Ke­hit­ty­neen in­for­maa­ti­o­tek­no­lo­gi­an myö­tä saa­ta­vil­la ole­van tie­don mää­rä on ra­ja­ton. Edes maa­il­man joh­ta­vien uu­tis­toi­mis­to­jen tuot­ta­mat uu­ti­set ei­vät tu­li­si lop­puun lu­e­tuik­si, vaik­ka nii­den lu­ke­mi­seen käyt­täi­si kai­ken va­paa-ai­kan­sa. Pu­hu­mat­ta­kaan vaik­ka­pa tie­de­maa­il­man tuot­ta­mis­ta jul­kai­suis­ta, val­ti­oi­den tal­len­ta­mis­ta ar­kis­to­ma­te­ri­aa­leis­ta tai yk­sit­täis­ten so­si­aa­li­sen me­di­an käyt­tä­jien ai­kaan saa­mas­ta in­for­maa­ti­os­ta. On osat­ta­va ra­ja­ta, mitä tie­toa tar­vit­see, min­kä­lais­ta si­säl­töä ha­lu­aa seu­ra­ta ja mi­hin ai­ka riit­tää.

Jumalan sana on kestävä auktoriteetti

Pääkirjoitukset6.10.2021 7.00

Yh­teis­kun­nan toi­mi­vuu­den, tur­val­li­suu­den ja hy­vän jär­jes­tyk­sen poh­ja­na ovat yh­des­sä so­vit­tu val­lan­ja­ko ja sii­hen liit­ty­vät auk­to­ri­tee­tit. Auk­to­ri­tee­til­la tar­koi­te­taan vai­ku­tus­val­taa tai ar­vo­val­taa, usein hen­ki­löön, jär­jes­tel­mään tai asi­aan liit­ty­en. Tar­jol­la on mo­nen­lai­sia auk­to­ri­teet­te­ja, hy­viä ja huo­no­ja. Raa­mat­tu on kris­ti­tyn elä­mäs­sä py­sy­vä auk­to­ri­teet­ti niin us­kon kuin elä­män­kin ky­sy­myk­sis­sä.

Ehdimmekö ruokkia karitsat?

Pääkirjoitukset29.9.2021 6.05

Huo­li­pu­he eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten us­kon säi­ly­mi­ses­tä on li­sään­ty­nyt ko­ro­na-ajan myö­tä. Tä­hän liit­tyy muun mu­as­sa se, et­tä seu­ra­ti­lai­suuk­sien ol­les­sa kes­key­tet­ty­nä las­ten ja nuor­ten ha­luk­kuus py­säh­tyä etä­seu­ro­jen kuu­loon on ko­et­tu mo­nis­sa per­heis­sä lai­me­ak­si. Sa­mal­la yh­teys toi­siin us­ko­vai­siin on saat­ta­nut jää­dä vä­häi­sek­si, ei­kä ko­ke­mus seu­ra­kun­ta­yh­tey­des­tä ole voi­nut to­teu­tua en­ti­sel­lä ta­val­la.

Hyväksyntä rakentaa tervettä minäkuvaa

Pääkirjoitukset22.9.2021 7.00

Tä­män leh­den Kap­säk­ki-liit­tees­sä poh­di­taan iden­ti­teet­tiä. Ter­mi liit­tyy mi­nä­ku­vaan eli ih­mi­sen kä­si­tyk­seen sii­tä, mil­lai­nen hän on. Iden­ti­tee­tin muo­dos­tu­mi­nen al­kaa jo var­hais­lap­suu­des­sa ja ke­hit­tyy vuo­sien myö­tä. Ih­mi­nen elää suh­tees­sa toi­seen ih­mi­seen, ja tämä vuo­ro­vai­ku­tus vai­kut­taa väis­tä­mät­tä ih­mi­sen kä­si­tyk­seen it­ses­tä.

« 1 2 3 4 5 6 ... 10 »
19.5.2022

Jeesus sanoo: ”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.” Joh. 13:34

Viikon kysymys