JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 34 »

Ra­dio- ja vi­de­o­työs­sä on tuu­maus­tau­on paik­ka

Pääkirjoitukset29.7.2020 6.05

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­tys al­koi 17. ke­sä­kuu­ta, viik­koa ai­em­min kuin edel­lis­vuo­si­na. Jo en­nen tätä kuul­tiin seu­ra­pai­not­tei­nen ke­vät­lä­he­tys, joka oli kuul­ta­vis­sa pel­käs­tään net­ti­ra­di­on kaut­ta. Kun Ke­sä­seu­ra­ra­dio päät­tää tu­le­va­na maa­nan­tai­na lä­he­tyk­sen­sä, sen vas­tuun­kan­ta­jil­la on ta­ka­naan mel­koi­nen mää­rä työ­tä.

Loma on le­poa ja vir­kis­ty­mis­tä var­ten

Pääkirjoitukset22.7.2020 6.00

Luo­mis­työn­sä yh­tey­des­sä Ju­ma­la aset­ti seit­se­män­nen päi­vän le­po­päi­väk­si. Yk­si hä­nen kym­me­nes­tä käs­kys­tään muis­tut­taa mei­tä le­po­päi­vän viet­tä­mi­ses­tä. Tä­hän si­säl­tyy suu­ri vii­saus sekä hen­gel­li­ses­tä et­tä ajal­li­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta. Ih­mi­nen tar­vit­see työn vas­ta­pai­nok­si sään­nöl­lis­tä le­poa. Ny­ky­a­jan kii­rei­ses­sä elä­män­ryt­mis­sä le­von tar­ve ko­ros­tuu en­ti­ses­tään.

Jos Ju­ma­la suo

Pääkirjoitukset15.7.2020 6.35

Van­hat kris­ti­tyt muis­ti­vat li­sä­tä tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­miin­sa lop­pu­sa­nat: ”Jos Ju­ma­la suo”. He oli­vat elä­män­kou­lus­sa op­pi­neet, et­tä par­haat­kaan suun­ni­tel­mat ei­vät ai­na to­teu­du.

Eri­lai­set Su­vi­seu­rat toi­vat po­si­tii­vi­sia il­mi­öi­tä

Pääkirjoitukset1.7.2020 6.05

Poik­keu­so­lo­jen vuok­si ra­di­on ja ne­tin vä­li­tyk­sel­lä lä­he­te­tyt Su­vi­seu­rat sai­vat kuu­li­joi­den pa­laut­teen pe­rus­teel­la po­si­tii­vi­sen vas­taa­no­ton. His­to­ri­al­lis­ten Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­lyt su­jui­vat suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti, ei­kä suu­rem­pia häi­ri­öi­tä il­men­nyt. Seu­ro­jen kes­kei­nen sa­no­ma vä­lit­tyi kaik­ki­al­le maa­il­maan ja seu­ra­pu­heet kään­net­tiin yh­dek­säl­le kie­lel­le.

Ra­dio- ja net­ti­seu­rat­kin ovat suu­ri pon­nis­tus

Pääkirjoitukset24.6.2020 6.45

Su­vi­seu­rat al­ka­vat tors­tai­na. Nämä Su­vi­seu­rat jää­vät yli sata vuot­ta jär­jes­tet­ty­jen SRK:n iso­jen seu­ro­jen his­to­ri­aan ra­dio- ja net­ti­seu­roi­na. Seu­ra­vie­raat ja me­di­at ovat osoit­ta­neet ilah­dut­ta­vaa kiin­nos­tus­ta myös näi­tä poik­keuk­sel­li­sia seu­ro­ja koh­taan.

Kut­sua pi­mey­des­tä va­loon

Pääkirjoitukset12.6.2020 6.00

Eläm­me kes­ki­ke­sän ai­kaa. Luon­to ku­kois­taa ja muis­tut­taa mei­tä Luo­jan töis­tä. Ju­han­nuk­se­na päi­vä on pi­sim­mil­lään ja luon­to kau­neim­mil­laan. Valo ja läm­pö saa­vat ai­kaan kas­vun. Näin Ju­ma­la yl­lä­pi­tää luo­ma­kun­taa ja an­taa sen kaut­ta ra­vin­non. Luo­ma­kun­ta on suu­ri kii­tok­sen ja ih­met­te­lyn ai­he.

Mal­til­la koh­ti ko­koon­tu­mi­sia

Pääkirjoitukset10.6.2020 6.00

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten höl­len­nyt­tyä rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä on poh­dit­tu, voi­si­ko toi­min­taa käyn­nis­tel­lä vä­hi­tel­len jo ke­sän ai­ka­na. Mo­nen yh­dis­tyk­sen ke­sä­kau­teen ovat pe­rin­tei­ses­ti kuu­lu­neet niin piha- kuin mök­ki­seu­rat. Myös ke­sä­seu­ro­ja on saa­tet­tu pi­tää vuo­si­kym­men­ten ajan.

Su­vi­seu­roi­hin ra­di­on ja ne­tin vä­li­tyk­sel­lä

Pääkirjoitukset3.6.2020 6.05

Ke­sän 2020 Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään 26.–29. ke­sä­kuu­ta ra­di­os­sa ja ne­tis­sä. Seu­ra­vie­raat ei­vät koh­taa toi­si­aan nyt kent­tä­o­lo­suh­teis­sa, mut­ta kaik­ki voi­vat kuun­nel­la Ju­ma­lan sa­naa ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­maa yk­sin tai lä­heis­ten­sä kans­sa. Oh­jel­ma lä­he­te­tään pää­o­sin SRK:n toi­mis­tol­ta Ou­lus­ta.

Avi­o­lu­paus an­ne­taan Ju­ma­lan kas­vo­jen edes­sä

Pääkirjoitukset27.5.2020 6.40

Mo­net suun­ni­tel­mat ovat tänä poik­keuk­sel­li­se­na ke­vää­nä muut­tu­neet. Muun mu­as­sa per­he­juh­lien jär­jes­te­ly­jä on pi­tä­nyt miet­tiä uu­del­leen. Tämä on kos­ke­nut myös avi­o­liit­toon vih­ki­mi­siä. Nyt vih­ki­mi­siä on toi­mi­tet­tu niin, et­tä kool­la on ol­lut vain joi­ta­kin lä­hei­siä, ja muu juh­la­vä­ki on seu­ran­nut ti­lai­suut­ta eh­kä vir­tu­aa­li­ses­ti.

Hen­gäh­dys­tau­ko on teh­nyt hy­vää

Pääkirjoitukset20.5.2020 6.00

Mo­nen suo­ma­lai­sen elä­mä oli maa­lis­kuul­le saak­ka hek­tis­tä: ka­len­te­ri täyn­nä töi­tä, har­ras­tuk­sia, ko­kouk­sia ja mui­ta me­no­ja. Ko­ro­na­ke­vät on pyyh­ki­nyt ker­ral­la lä­hes kaik­ki me­ne­mi­set ka­len­te­ris­ta.

« 1 2 3 4 5 6 ... 34 »
18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys

Viikon kysymys