JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 38 »

Tyy­ty­väi­syy­des­tä ver­soo on­nel­li­suus

Pääkirjoitukset16.6.2021 9.00

Paa­va­li to­te­aa kir­jees­sään Ti­mo­teuk­sel­le: ”Kun meil­lä on ruo­ka ja vaat­teet, saam­me ol­la tyy­ty­väi­siä” (1. Tim. 6:8). Riit­tää­kö tämä ai­kam­me ih­mi­sel­le? Eläm­me hy­vää ai­kaa, jos­sa myös asun­toa, ter­veys­pal­ve­lu­ja ja mah­dol­li­suut­ta liik­kua pai­kas­ta toi­seen pi­de­tään lä­hes it­ses­tään­sel­vyyk­si­nä. Jo­ka­päi­väi­sen lei­vän kä­si­te on laa­ja, mut­ta kaik­ki sen osa-alu­eet ovat lo­pul­ta Ju­ma­lan lah­jaa ih­mi­sil­le.

Pu­hu­mi­sen ta­val­la on mer­ki­tys­tä

Pääkirjoitukset9.6.2021 9.00

Ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria et­si­tään nyt Suo­mes­sa muun mu­as­sa eri­lais­ten kam­pan­joi­den ja ti­lai­suuk­sien kaut­ta. Yk­si toi­mi­jois­ta on Sit­ran tu­ke­ma Erä­tau­ko-sää­tiö, jon­ka asi­a­na on edis­tää ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lua ni­me­no­maan sel­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa kes­kus­te­li­jat ovat asi­ois­ta eri miel­tä.

Avoin vies­tin­tä aut­taa ym­mär­tä­mään

Pääkirjoitukset2.6.2021 6.15

Evan­ke­liu­min työ on pit­käl­ti vies­tin­tää. Evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maan liit­ty­vät vies­tin lä­het­tä­jä, vies­ti ja vas­taa­not­ta­jat. Vies­ti Ju­ma­lan pe­las­tus­työs­tä Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa on tar­koi­tet­tu ”kai­kel­le kan­sal­le” ja ”kai­kil­le kan­soil­le” (Luuk. 2:10, Mark. 13:10). Jee­suk­sen käs­kyn mu­kai­ses­ti mei­dän teh­tä­väm­me on kul­jet­taa al­ku­pe­räis­tä vies­tiä muut­tu­mat­to­ma­na. Vies­ti ei ole omam­me, vaan Ju­ma­lan, joka lä­het­tää vies­tin­vie­jiä kaik­ki­al­le.

Kris­ti­tyn luon­to­suh­de poh­jau­tuu kä­si­tyk­seen Luo­jas­ta

Pääkirjoitukset26.5.2021 7.00

Luon­non­va­ra­kes­kus aloit­taa koko Suo­men kat­ta­van met­sä- ja suo­kas­vil­li­suu­den in­ven­toin­nin täs­sä kuus­sa. In­ven­toin­ti käyn­nis­tyy Ete­lä-Suo­mes­ta, ja vuo­sien 2021–2022 ai­ka­na in­ven­toi­daan 25 vuot­ta sit­ten tut­ki­tut ko­ea­lat eri puo­lil­ta Suo­mea. Kas­vil­li­suu­des­sa tuo­na ai­ka­na ta­pah­tu­neet muu­tok­set il­men­tä­vät, mikä on suo­ma­lai­sen luon­non tila täl­lä het­kel­lä.

Pysy luot­ta­vai­se­na nuo­ri ja ai­kui­nen!

Pääkirjoitukset19.5.2021 7.00

Mo­nes­sa ko­dis­sa jän­ni­te­tään näi­nä päi­vi­nä yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten tu­lok­sia. Vii­mei­siä tent­te­jä suo­ri­te­taan myös am­ma­til­li­sis­sa op­pi­lai­tok­sis­sa, am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luis­sa ja yli­o­pis­tois­sa.

Vies­ti­tään sä­vyi­säs­ti Raa­ma­tun poh­jal­ta

Pääkirjoitukset12.5.2021 6.05

Oi­keu­des­sa pui­daan pian sitä, mitä saa Suo­mes­sa us­kon­non­va­pau­den ni­mis­sä jul­ki­ses­ti sa­noa. Sa­mal­la pun­ni­taan kah­den pe­ru­soi­keu­den, us­kon­non­va­pau­den ja sa­nan­va­pau­den suh­det­ta. Mo­lem­mat ovat Suo­men pe­rus­tus­lain mu­kaan luo­vut­ta­mat­to­mia ja suo­jat­tu­ja oi­keuk­sia.

Äi­tiy­den mo­net ihan­teet

Pääkirjoitukset5.5.2021 8.00

Mis­tä syn­ty­vät tä­män päi­vän äi­tien esi­ku­vat ja roo­li­mal­lit? Tu­le­vat­ko ne edel­tä­väl­tä su­ku­pol­vel­ta, ku­ten omal­ta äi­dil­tä? Vai­kut­ta­vat­ko äi­tiy­den ihan­tee­seen yhä enem­män eri­lai­set tut­ki­mus­tu­lok­set, yh­teis­kun­nas­sa vai­kut­ta­vat aat­teet tai so­si­aa­li­sen me­di­an äi­tiyt­tä kä­sit­te­le­vät ryh­mät?

Min­kä­lais­ta ke­hi­tys­tä tuen toi­min­nal­la­ni?

Pääkirjoitukset28.4.2021 7.00

Eläm­me vaih­to­eh­tois­ten to­tuuk­sien maa­il­mas­sa. Asi­aan kuin asi­aan voi­daan esit­tää eri­lai­sia nä­kö­kul­mia ja suh­teel­lis­taa nii­tä. Suh­teel­lis­ta­mi­sen, yk­si­lön­va­pauk­sien ja maal­lis­tu­mi­sen yh­dis­ty­mi­nen ja ko­ros­tu­mi­nen tuo mu­ka­naan kiel­tei­siä il­mi­öi­tä niin yk­si­löi­den vä­li­seen kuin yh­teis­kun­nal­li­seen elä­mään.

Fyy­si­nen, hen­ki­nen ja hen­gel­li­nen ih­mi­nen

Pääkirjoitukset21.4.2021 6.15

Ih­mi­nen on ko­ko­nai­suus, jos­sa koh­taa­vat niin fyy­si­nen, hen­ki­nen kuin hen­gel­li­nen ulot­tu­vuus. Näi­tä omi­nai­suuk­sia ei voi pi­tää toi­sis­taan täy­sin eril­li­si­nä, vaik­ka nii­tä voi­daan tar­kas­tel­la myös erik­seen. Esi­mer­kik­si hen­ki­nen hy­vin­voin­ti vai­kut­taa ih­mi­sen fyy­si­seen ole­muk­seen ja päin­vas­toin.

Oheis­kas­vat­ta­jat ja van­hem­pien vas­tuu

Pääkirjoitukset9.4.2021 10.25

Hel­mi­kuus­sa tuli ku­lu­neek­si 90 vuot­ta sii­tä, kun SRK jul­kai­si en­sim­mäi­sen var­si­nai­sen Las­ten Sii­o­ni -leh­den nu­me­ron. Sen näy­te­leh­ti oli il­mes­ty­nyt edel­li­sen vuo­den lop­pu­puo­lel­la. Tar­vi­taan­ko kris­til­lis­tä las­ten­leh­teä edel­leen, ja mikä sen mer­ki­tys on?

« 1 2 3 4 5 6 ... 38 »
6.12.2021

Her­ra sa­noi is­ra­e­li­lai­sil­le: ”Älä sor­ra muu­ka­lais­ta; olet­te­han it­se­kin ol­leet muu­ka­lai­si­na Egyp­tis­sä ja tie­dät­te, mitä on elää vie­raas­sa maas­sa muu­ka­lai­se­na.” 2. Moos. 23:9

Viikon kysymys