JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 35 »

Us­kon­nol­la on sekä yk­si­tyi­nen et­tä jul­ki­nen ulot­tu­vuus

Pääkirjoitukset21.10.2020 8.00

Lä­hi­his­to­ri­as­sam­me on ai­ka, jol­loin kou­lu­päi­vät al­koi­vat päi­vit­täi­sel­lä aa­mu­na­vauk­sel­la. Tätä aa­mun yh­teis­tä het­keä kut­sut­tiin si­säl­tön­sä mu­kaan myös aa­mu­har­tau­dek­si. Kou­lu­päi­vän kat­kai­se­vaan ruo­kai­luun siir­ryt­tiin ruo­ka­ru­kouk­sen jäl­keen. Jou­lu- ja ke­sä­lo­mien al­kuun liit­tyi­vät ju­ma­lan­pal­ve­luk­set omas­sa ko­ti­kir­kos­sa.

Myön­tei­nen pa­lau­te mo­ti­voi va­paa­eh­tois­työ­tä te­ke­vää

Pääkirjoitukset14.10.2020 6.55

Ko­ro­na­pan­de­mi­an tuo­mien haas­tei­den myö­tä myös va­paa­eh­tois­työ­tä te­ke­vät ovat jou­tu­neet rat­ko­maan uu­den­lai­sia yh­dis­tyk­sen toi­min­taan liit­ty­viä ky­sy­myk­siä. Rau­ha­nyh­dis­tys­ten jär­jes­tä­miä seu­ro­ja, py­hä­kou­lu­ja, ker­ho­ja ja raa­mat­tu­luok­kia on pi­det­ty mo­nen­lai­sin, ai­kai­sem­mis­ta poik­ke­a­vin jär­jes­te­lyin.

Ai­kam­me haas­taa kris­til­lis­tä kas­va­tus­ta

Pääkirjoitukset7.10.2020 9.10

Van­hem­muus on sekä lah­ja et­tä teh­tä­vä. Uu­si elä­mä tuo iloa, mut­ta myös vas­tuun. Pie­ni vau­va on täy­sin ul­ko­puo­li­sen huo­len­pi­don va­ras­sa. Pe­rus­tar­pei­den li­säk­si lap­si tar­vit­see lä­hei­syy­den, rak­kau­den ja huo­len­pi­don ko­ke­muk­sia. Lap­sen luot­ta­mus van­hem­pien huo­len­pi­toon on ai­nut­laa­tuis­ta.

Lain­kuu­li­ai­suus on kris­ti­tyl­le oman­tun­non ky­sy­mys

Pääkirjoitukset30.9.2020 6.00

Liuk­kaat tien­pin­nat ja pi­me­äs­sä tiel­le juok­se­vat hir­vie­läi­met tuo­vat omat ris­kin­sä syk­syn lii­ken­tee­seen. Sik­si lii­ken­ne­tur­val­li­suus ja esi­mer­kik­si so­pi­vat ajo­no­peu­det nou­se­vat ot­si­koi­hin tä­hän ai­kaan vuo­des­ta.

Us­ko, ilo ja huu­mo­ri

Pääkirjoitukset23.9.2020 6.00

Us­ko ja ilo kuu­lu­vat kiin­te­äs­ti yh­teen. Psal­min­kir­joit­ta­ja to­te­aa, kuin­ka Her­ra on hä­nen hen­ki­lö­koh­tai­sen, mut­ta myös koko kan­san ilon läh­de (Ps. 89:15–16). Us­ko tuo kan­ta­jan­sa sy­dä­meen ilon, jol­la on syvä hen­gel­li­nen ulot­tu­vuus.

Evan­ke­liu­mi loh­dut­taa muis­ti­sai­ras­ta­kin

Pääkirjoitukset16.9.2020 6.00

Kan­sain­vä­lis­tä ja val­ta­kun­nal­lis­ta muis­ti­viik­koa vie­te­tään en­si vii­kol­la. Ih­mis­ten elä­es­sä yhä pi­dem­pään muis­ti­sai­rauk­sia sai­ras­ta­vien lu­ku­mää­rä kas­vaa joka puo­lel­la maa­il­maa. Muis­ti­sai­raus liit­tyy myös yhä use­am­man suo­ma­lai­sen elä­mään joko lä­hei­sen tai oman sai­ras­tu­mi­sen muo­dos­sa.

Hy­vää sa­no­maa lä­hel­le ja kau­as

Pääkirjoitukset9.9.2020 6.00

Kris­ti­nus­kon pai­no­pis­te on maa­il­man­laa­jui­ses­ti siir­ty­nyt Suo­mes­ta kat­so­en ete­lään ja itään. Sii­nä mis­sä poh­joi­set ja län­ti­set maat maal­lis­tu­vat, kris­til­li­set kir­kot kas­va­vat eri­tyi­ses­ti ete­läs­sä ja idäs­sä. Vuo­si­sa­ta sit­ten noin kak­si kol­ma­so­saa kris­ti­tyis­tä asui poh­joi­sel­la pal­lon­puo­lis­kol­la ja kol­ma­so­sa ete­läi­sel­lä. Tä­nään ase­tel­ma on täs­mäl­leen päin­vas­toin.

Epä­var­muu­den sie­tä­mi­ses­tä
tuli kes­tä­vyys­la­ji

Pääkirjoitukset2.9.2020 6.00

Ko­ro­nan en­sim­mäi­nen aal­to on ta­ka­na, toi­nen kä­sil­lä. Vi­ruk­sen var­jos­ta­ma ke­vät jät­ti omat jäl­ken­sä niin yk­sit­täi­siin ih­mi­siin kuin koko yh­teis­kun­taan. Elä­mä ko­ro­nan kans­sa jat­kuu. Työs­sä jak­sa­mis­ta kom­men­toi­neen asi­an­tun­ti­jan mie­les­tä kä­sil­lä on ma­ra­ton, jos­ta ei sel­vi­tä pi­ka­mat­kan tak­tii­kal­la.

Us­ko ei ole elä­män ke­hys, vaan pe­rus­ta

Pääkirjoitukset26.8.2020 6.00

Ajas­sam­me yhä use­am­pi ker­too ar­vos­ta­van­sa hen­ki­siä, mut­ta ei hen­gel­li­siä asi­oi­ta. Moni ker­too us­ko­van­sa jo­hon­kin kor­ke­am­paan voi­maan, mut­ta ei vält­tä­mät­tä per­soo­nal­li­seen Ju­ma­laan. Hen­ki­syys saa­te­taan ko­kea tren­dik­kääk­si, mut­ta us­ko­vai­suus van­ha­nai­kai­sek­si ja lei­maa­vak­si. Jul­ki­suu­des­ta tun­ne­tun hen­ki­lön kir­kos­ta ero­a­mi­nen ei ole enää uu­ti­nen, mut­ta kirk­koon liit­ty­mi­nen saa­te­taan uu­ti­soi­da.

Poik­keus­ke­vät näyt­ti kou­lun ar­von

Pääkirjoitukset19.8.2020 6.00

Pe­rus­kou­lu­jen, lu­ki­oi­den ja am­mat­ti­kou­lu­jen syys­lu­ku­kau­si käyn­nis­tyi vii­me ja tois­sa vii­kol­la. Muut op­pi­lai­tok­set aloit­ta­vat lu­ku­vuo­ten­sa lä­hi­viik­ko­jen ai­ka­na. Tänä syk­sy­nä kou­lu­vuo­si al­kaa poik­keus­tun­nel­mis­sa, joi­hin vii­me lu­ku­vuo­si päät­tyi.

« 1 2 3 4 5 6 ... 35 »
17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys