JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 32 »

Tar­vit­sem­me Ju­ma­lan apua ja tois­tem­me tu­kea

Pääkirjoitukset25.3.2020 8.45

Eläm­me poik­keuk­sel­lis­ta ai­kaa. Maas­sam­me otet­tiin käyt­töön val­mius­la­ki, jol­la py­ri­tään es­tä­mään ko­ro­na­vi­ruk­sen le­vi­ä­mi­nen ja var­mis­ta­maan yh­teis­kun­nan toi­mi­vuus kai­kis­sa olo­suh­teis­sa.

Ju­ma­la pi­tää huol­ta haas­ta­vi­na­kin ai­koi­na

Pääkirjoitukset18.3.2020 6.15

Vi­ra­no­mai­set an­toi­vat vii­me tors­tai­na oh­jeis­tuk­sia maa­il­man­laa­jui­ses­ti le­vin­neen ko­ro­na­vi­ruk­sen eh­käi­se­mi­sek­si. Poik­keuk­sel­li­ses­ti myös SRK (Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys) jou­tui lin­jaa­maan ja ra­joit­ta­maan toi­min­taan­sa.

Yl­lät­tä­väs­ti ajas­sa kiin­ni

Pääkirjoitukset11.3.2020 6.05

Kä­si­tyk­set ja mie­li­ku­vat SRK:sta (Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys) vaih­te­le­vat myön­tei­ses­tä kiel­tei­seen. To­si­a­sia on, et­tä moni kä­si­tys pe­rus­tuu muu­al­ta kuul­tui­hin tai lu­et­tui­hin mie­li­pi­tei­siin. Har­vem­pi on käy­tän­nös­sä tu­tus­tu­nut SRK:n toi­min­taan tai vaik­ka oli­si­kin, ei ole vält­tä­mät­tä tie­dos­ta­nut sitä.

Kan­sa­no­pis­tot tar­jo­a­vat mo­niu­lot­teis­ta osaa­mis­ta

Pääkirjoitukset4.3.2020 6.30

Åbo Aka­de­min pro­fes­so­ri Pet­ri Sa­lon mu­kaan osaa­mi­nen voi­daan ja­kaa kol­meen ulot­tu­vuu­teen. Osaa­mi­nen suo­rit­ta­mi­se­na tar­koit­taa sel­ke­äs­ti ope­tet­ta­vis­sa ja opis­kel­ta­vis­sa ole­vien asi­oi­den osaa­mis­ta. Osaa­mi­nen toi­min­ta­na on toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­tä riip­pu­mat­to­mien yleis­ten val­miuk­sien hal­lit­se­mis­ta. Osaa­mi­nen ole­mi­se­na mer­kit­see sitä, et­tä osaa asen­noi­tua omaan it­seen­sä suh­tees­sa työ­hön ja työ­teh­tä­viin.

Paas­to on kul­ke­mis­ta Kris­tuk­sen rin­nal­la

Pääkirjoitukset26.2.2020 6.30

Vii­me sun­nun­tai­na vie­tet­tiin las­ki­ais­sun­nun­tai­ta. Kirk­ko­vuo­des­sa las­ki­ai­nen aloit­taa pää­si­äis­jak­son, ja nimi las­ki­ai­nen (Es­to mihi) viit­taa paas­toon las­keu­tu­mi­seen. Var­si­nai­nen pää­si­äis­tä edel­tä­vä, 40 ar­ki­päi­vää kes­tä­vä paas­to al­kaa tä­nään tuh­ka­kes­ki­viik­ko­na. Paas­ton ai­ka hui­pen­tuu pää­si­äis­tä edel­tä­vään hil­jai­seen viik­koon.

Mi­ten kir­kon päät­tä­jät pu­hu­vat toi­sil­leen?

Pääkirjoitukset19.2.2020 6.30

Kir­kol­lis­ko­kous­vaa­lit ovat ta­ka­na, ja va­li­tuik­si tul­leet edus­ta­jat val­mis­tau­tu­vat tou­ko­kuus­sa al­ka­vaan ne­li­vuo­ti­seen is­tun­to­kau­teen­sa. Sii­hen on­kin syy­tä val­mis­tau­tua huo­lel­la, sil­lä kir­kol­lis­ko­kous päät­tää isois­ta asi­ois­ta, ku­ten kir­kon op­pia ja työ­tä kos­ke­vis­ta kes­kei­sis­tä lin­jauk­sis­ta sekä kir­kon hal­lin­nos­ta ja ta­lou­des­ta. Kir­kol­lis­ko­kous vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti myös kirk­koa kos­ke­vaan lain­sää­dän­töön.

An­ne­taan nuo­ril­le vas­tuu­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sen työs­sä

Pääkirjoitukset12.2.2020 6.30

Kris­til­li­syy­tem­me toi­min­nan eräs pe­ru­sar­vo on va­paa­eh­toi­suu­den vaa­li­mi­nen. Toi­min­ta on va­paa­eh­tois­ta myös ta­lou­del­li­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta, sil­lä se poh­jau­tuu lah­joi­tus­va­roi­hin. Toi­min­nan or­ga­ni­soi­mi­nen aut­taa teh­tä­vien ja vas­tuun ja­ka­mi­ses­sa. Jot­ta rau­ha­nyh­dis­tys toi­mii, se edel­lyt­tää jä­sen­ten si­tou­tu­mis­ta, vas­tuun ot­ta­mis­ta ja luot­ta­mus­ta.

Rak­kaus kut­suu ta­kai­sin

Pääkirjoitukset5.2.2020 6.05

Vii­me sun­nun­tai­na käyn­nis­ty­neen yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen tuo­toil­la tu­e­taan van­hem­muut­ta. Ke­räyk­sen esi­mie­he­nä toi­mi­va ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma on ku­van­nut van­hem­muu­den ole­van maa­il­man tär­kein­tä työ­tä. On ar­vo­kas­ta, et­tä sitä ha­lu­taan ke­räyk­sen avul­la tu­kea.

Ai­ka puo­lus­taa ra­ken­ta­vas­ti kris­til­li­siä ar­vo­ja

Pääkirjoitukset29.1.2020 6.35

Tu­le­va­na sun­nun­tai­na vie­te­tään kynt­ti­län­päi­vää. Evan­ke­liu­mi ker­too Jee­sus-lap­ses­ta, va­los­ta, jon­ka Ju­ma­la on an­ta­nut lois­taa kai­kil­le kan­soil­le. Tä­män va­lon toi­voi­si yhä lois­ta­van myös Suo­men kan­san kes­kel­lä.

Us­kon esil­lä pi­tä­mi­nen luo mah­dol­li­suu­den ky­syä li­sää

Pääkirjoitukset22.1.2020 6.25

Raa­ma­tun mu­kaan jo­kai­nen Ju­ma­lan val­ta­kun­nan jä­sen on avoin lä­he­tys­kir­je omas­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sään (2. Kor. 3:2–3). Tämä asia voi ol­la ki­pu­pis­te us­ko­vai­sel­le ih­mi­sel­le, sil­lä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta us­kos­ta pu­hu­mi­sel­le on kor­kea kyn­nys nyky-yh­teis­kun­nas­sa.

« 1 2 3 4 5 6 ... 32 »
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys