JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 38 »

Kii­tol­li­suus pe­rus­tuu hy­vien asi­oi­den huo­maa­mi­seen

Pääkirjoitukset1.9.2021 8.00

Tu­le­van sun­nun­tain kir­kol­li­se­na ai­hee­na on kii­tol­li­suus. Yh­den mää­ri­tel­män mu­kaan kii­tol­li­suus on myön­tei­nen tun­ne­ti­la, joka syn­tyy, kun ih­mi­nen vas­taa­not­taa va­paa­eh­toi­ses­ti hä­nel­le an­ne­tun lah­joi­tuk­sen tai teon. Täs­tä nä­kö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na kii­tol­li­suus on jat­ku­vas­ti osa us­ko­vai­sen ih­mi­sen elä­mää hä­nen omis­ta­es­saan joka päi­vä Kris­tuk­sen so­vi­tus­työ­tä omak­si pe­las­tuk­sek­seen.

Ju­ma­la an­taa hy­vyy­des­sään sa­don

Pääkirjoitukset25.8.2021 7.00

Eräs ke­sän päät­ty­mi­sen merk­ki on sa­don­kor­juu. Sa­toa kor­ja­taan niin pel­loil­ta kuin met­sis­tä. Ai­na­kin kau­pun­kien ul­ko­puo­lel­la voi näh­dä leik­kuu­pui­mu­rei­ta ja trak­to­rei­ta sa­don­kor­juus­sa. Moni suun­taa myös met­sään ja muu­al­le luon­toon toi­vee­na mar­ja- tai sie­ni­saa­lis. Suo­ma­lai­ses­sa elä­män­pii­ris­sä olem­me tot­tu­neet yh­teen sa­to­kau­teen.

Nuo­ri­kin tar­vit­see us­ko­vien yh­teyt­tä

Pääkirjoitukset18.8.2021 7.00

Pe­rus­kou­lu­lai­set ja toi­sen as­teen opis­ke­li­jat ovat pa­lan­neet kou­lui­hin. Myös kris­til­li­syy­den opis­toil­la on al­ka­nut tai al­kaa täl­lä vii­kol­la uu­si pe­ru­sop­pi­jak­so, ja kor­ke­a­kou­lu­jen lu­ku­vuo­si käyn­nis­tyy lä­hi­viik­koi­na.

Kan­sa­lai­syh­teis­kun­nas­sa voi edis­tää kris­til­li­siä ar­vo­ja

Pääkirjoitukset11.8.2021 6.15

Kan­sa­lai­syh­teis­kun­ta koos­tuu kan­sa­lais­ten oma­eh­toi­ses­ta toi­min­nas­ta, jol­la he ra­ken­ta­vat yh­teis­tä hy­vää. Toi­mi­jat ha­lu­a­vat vai­kut­taa yh­tei­siin asi­oi­hin, osal­lis­tua, op­pia ja aut­taa. Ky­sy­myk­ses­sä on niin kut­su­tun kol­man­nen sek­to­rin toi­min­ta, ero­tuk­se­na jul­ki­ses­ta ja yk­si­tyi­ses­tä sek­to­ris­ta.

Ju­ma­lan las­ten vä­li­nen rak­kaus suo­jaa kil­voit­te­li­jaa

Pääkirjoitukset4.8.2021 7.35

Jee­sus mai­nit­see omien ope­tus­las­ten­sa tun­to­mer­kik­si sen, et­tä he pi­tä­vät kes­ki­näi­sen rak­kau­den (Joh. 13:35). Kes­ki­näi­nen yh­teys ja rak­kaus muo­dos­ta­vat hy­vän suo­jan, kun Ju­ma­lan lap­si kil­voit­te­lee koh­ti ian­kaik­kis­ta pää­mää­rää, tai­vaan ko­tia.

Ys­tä­vyys säi­lyy hoi­ta­mal­la

Pääkirjoitukset28.7.2021 7.00

”Ys­tä­vän sa­nat ovat nuor­ta hu­na­jaa: ma­ke­at mie­lel­le, vir­voit­ta­vat ruu­miil­le” (Sa­nanl. 16:24). Ke­sä­seu­ra­ra­di­on erää­nä tee­ma­na ovat ku­lu­neen ke­sän ai­ka­na ol­leet Raa­ma­tun sa­nan­las­kut. Näis­sä Raa­ma­tun ru­nol­li­sis­sa teks­teis­sä on pal­jon elä­män­vii­saut­ta myös ny­kyih­mi­sel­le.

Vaa­ti­mus­ten pai­nees­sa

Pääkirjoitukset21.7.2021 7.00

Tuo­reen ky­se­ly­tut­ki­muk­sen mu­kaan suo­ma­lais­van­hem­mat ko­ke­vat ris­ti­rii­taa ihan­ne­van­hem­muu­den ja yh­teis­kun­nan aset­ta­mien pai­nei­den vä­lil­lä. Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton tut­ki­mus­hank­kees­sa sel­vi­si, et­tä niin äi­dit kuin isät pi­tä­vät ihan­ne­van­hem­paa ra­kas­ta­va­na, kär­si­väl­li­se­nä ja ku­ria pi­tä­vä­nä ai­kui­se­na. Yh­teis­kun­nan kä­si­tyk­sen ihan­ne­van­hem­muu­des­ta he ko­ke­vat ris­ti­rii­tai­sek­si. Se voi si­säl­tää sa­ma­nai­kai­ses­ti esi­mer­kik­si ura­suun­tau­tu­nei­suut­ta, va­rak­kuut­ta, läs­nä ole­mis­ta ja epäit­sek­kyyt­tä.

Raa­mat­tu on kris­ti­tyl­le Ju­ma­lan sana

Pääkirjoitukset7.7.2021 8.00

SRK jul­kai­si Su­vi­seu­ro­jen aat­to­na avi­o­liit­toa kos­ke­van kan­na­nil­mai­sun, jol­la se osal­lis­tui yh­teis­kun­nal­li­seen ja kir­kol­li­seen kes­kus­te­luun tär­ke­äk­si ko­ke­man­sa ai­heen osal­ta. Ai­kai­sem­min SRK on an­ta­nut vas­taa­van kan­na­no­ton us­kon­non­va­pau­teen liit­ty­en.

Us­kos­ta syn­tyy rak­kaus

Pääkirjoitukset30.6.2021 7.00

Raa­mat­tu pu­huu pal­jon sa­na­pa­ris­ta us­ko ja rak­kaus. Ne kuu­lu­vat Ju­ma­lan pe­las­tus­suun­ni­tel­mas­sa lä­hei­ses­ti toi­siin­sa. Evan­ke­lis­ta Jo­han­nes ki­teyt­tää Ju­ma­lan pe­las­ta­van rak­kau­den mer­ki­tyk­sen seu­raa­vas­ti: ”Ju­ma­la on ra­kas­ta­nut maa­il­maa niin pal­jon, et­tä an­toi ai­no­an Poi­kan­sa, jot­tei yk­si­kään, joka hä­neen us­koo, jou­tui­si ka­do­tuk­seen, vaan sai­si ian­kaik­ki­sen elä­män” (Joh. 3:16).

Su­vi­seu­ra­sa­no­ma saa­vut­taa koko maa­il­man

Pääkirjoitukset23.6.2021 7.00

Reis­jär­ven Su­vi­seu­rat ei­vät to­teu­tu­neet vii­me ke­sä­nä ko­ro­na­pan­de­mi­an ta­kia. Tänä ke­sä­nä Reis­jär­ven su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­tio kyl­lä jär­jes­tää Su­vi­seu­rat, mut­ta ei pe­rin­tei­se­nä kent­tä­ta­pah­tu­ma­na vaan vii­me­vuo­ti­seen ta­paan ra­dio- ja net­ti­seu­roi­na.

« 1 2 3 4 5 ... 38 »
6.12.2021

Her­ra sa­noi is­ra­e­li­lai­sil­le: ”Älä sor­ra muu­ka­lais­ta; olet­te­han it­se­kin ol­leet muu­ka­lai­si­na Egyp­tis­sä ja tie­dät­te, mitä on elää vie­raas­sa maas­sa muu­ka­lai­se­na.” 2. Moos. 23:9

Viikon kysymys