JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 34 »

Ai­kam­me haas­taa kris­til­lis­tä kas­va­tus­ta

Pääkirjoitukset7.10.2020 9.10

Van­hem­muus on sekä lah­ja et­tä teh­tä­vä. Uu­si elä­mä tuo iloa, mut­ta myös vas­tuun. Pie­ni vau­va on täy­sin ul­ko­puo­li­sen huo­len­pi­don va­ras­sa. Pe­rus­tar­pei­den li­säk­si lap­si tar­vit­see lä­hei­syy­den, rak­kau­den ja huo­len­pi­don ko­ke­muk­sia. Lap­sen luot­ta­mus van­hem­pien huo­len­pi­toon on ai­nut­laa­tuis­ta.

Lain­kuu­li­ai­suus on kris­ti­tyl­le oman­tun­non ky­sy­mys

Pääkirjoitukset30.9.2020 6.00

Liuk­kaat tien­pin­nat ja pi­me­äs­sä tiel­le juok­se­vat hir­vie­läi­met tuo­vat omat ris­kin­sä syk­syn lii­ken­tee­seen. Sik­si lii­ken­ne­tur­val­li­suus ja esi­mer­kik­si so­pi­vat ajo­no­peu­det nou­se­vat ot­si­koi­hin tä­hän ai­kaan vuo­des­ta.

Us­ko, ilo ja huu­mo­ri

Pääkirjoitukset23.9.2020 6.00

Us­ko ja ilo kuu­lu­vat kiin­te­äs­ti yh­teen. Psal­min­kir­joit­ta­ja to­te­aa, kuin­ka Her­ra on hä­nen hen­ki­lö­koh­tai­sen, mut­ta myös koko kan­san ilon läh­de (Ps. 89:15–16). Us­ko tuo kan­ta­jan­sa sy­dä­meen ilon, jol­la on syvä hen­gel­li­nen ulot­tu­vuus.

Evan­ke­liu­mi loh­dut­taa muis­ti­sai­ras­ta­kin

Pääkirjoitukset16.9.2020 6.00

Kan­sain­vä­lis­tä ja val­ta­kun­nal­lis­ta muis­ti­viik­koa vie­te­tään en­si vii­kol­la. Ih­mis­ten elä­es­sä yhä pi­dem­pään muis­ti­sai­rauk­sia sai­ras­ta­vien lu­ku­mää­rä kas­vaa joka puo­lel­la maa­il­maa. Muis­ti­sai­raus liit­tyy myös yhä use­am­man suo­ma­lai­sen elä­mään joko lä­hei­sen tai oman sai­ras­tu­mi­sen muo­dos­sa.

Hy­vää sa­no­maa lä­hel­le ja kau­as

Pääkirjoitukset9.9.2020 6.00

Kris­ti­nus­kon pai­no­pis­te on maa­il­man­laa­jui­ses­ti siir­ty­nyt Suo­mes­ta kat­so­en ete­lään ja itään. Sii­nä mis­sä poh­joi­set ja län­ti­set maat maal­lis­tu­vat, kris­til­li­set kir­kot kas­va­vat eri­tyi­ses­ti ete­läs­sä ja idäs­sä. Vuo­si­sa­ta sit­ten noin kak­si kol­ma­so­saa kris­ti­tyis­tä asui poh­joi­sel­la pal­lon­puo­lis­kol­la ja kol­ma­so­sa ete­läi­sel­lä. Tä­nään ase­tel­ma on täs­mäl­leen päin­vas­toin.

Epä­var­muu­den sie­tä­mi­ses­tä
tuli kes­tä­vyys­la­ji

Pääkirjoitukset2.9.2020 6.00

Ko­ro­nan en­sim­mäi­nen aal­to on ta­ka­na, toi­nen kä­sil­lä. Vi­ruk­sen var­jos­ta­ma ke­vät jät­ti omat jäl­ken­sä niin yk­sit­täi­siin ih­mi­siin kuin koko yh­teis­kun­taan. Elä­mä ko­ro­nan kans­sa jat­kuu. Työs­sä jak­sa­mis­ta kom­men­toi­neen asi­an­tun­ti­jan mie­les­tä kä­sil­lä on ma­ra­ton, jos­ta ei sel­vi­tä pi­ka­mat­kan tak­tii­kal­la.

Us­ko ei ole elä­män ke­hys, vaan pe­rus­ta

Pääkirjoitukset26.8.2020 6.00

Ajas­sam­me yhä use­am­pi ker­too ar­vos­ta­van­sa hen­ki­siä, mut­ta ei hen­gel­li­siä asi­oi­ta. Moni ker­too us­ko­van­sa jo­hon­kin kor­ke­am­paan voi­maan, mut­ta ei vält­tä­mät­tä per­soo­nal­li­seen Ju­ma­laan. Hen­ki­syys saa­te­taan ko­kea tren­dik­kääk­si, mut­ta us­ko­vai­suus van­ha­nai­kai­sek­si ja lei­maa­vak­si. Jul­ki­suu­des­ta tun­ne­tun hen­ki­lön kir­kos­ta ero­a­mi­nen ei ole enää uu­ti­nen, mut­ta kirk­koon liit­ty­mi­nen saa­te­taan uu­ti­soi­da.

Poik­keus­ke­vät näyt­ti kou­lun ar­von

Pääkirjoitukset19.8.2020 6.00

Pe­rus­kou­lu­jen, lu­ki­oi­den ja am­mat­ti­kou­lu­jen syys­lu­ku­kau­si käyn­nis­tyi vii­me ja tois­sa vii­kol­la. Muut op­pi­lai­tok­set aloit­ta­vat lu­ku­vuo­ten­sa lä­hi­viik­ko­jen ai­ka­na. Tänä syk­sy­nä kou­lu­vuo­si al­kaa poik­keus­tun­nel­mis­sa, joi­hin vii­me lu­ku­vuo­si päät­tyi.

Vä­hem­pi­kin lii­kun­ta on hy­väk­si

Pääkirjoitukset12.8.2020 6.00

Vie­lä pari vuot­ta sit­ten moni saat­toi ko­kea ah­dis­tus­ta sii­tä, et­tei jou­da liik­ku­maan ter­vey­ten­sä kan­nal­ta suo­si­tus­ten mu­kai­sia mää­riä. Vii­me ai­ko­jen lii­kun­ta­suo­si­tuk­sis­sa on tul­tu toi­voa an­ta­vaan suun­taan: kaik­ki fyy­si­nen ak­tii­vi­suus on hy­väs­tä, mi­nuut­ti- tai tun­ti­mää­rät ei­vät ole olen­nai­sin­ta.

Etä­seu­ro­jen kesä syn­nyt­ti uu­sia koh­taa­mi­sen muo­to­ja

Pääkirjoitukset5.8.2020 6.05

HiI­jat­tain päät­ty­neet Reis­jär­ven opis­to­seu­rat oli­vat ke­sän vii­mei­set suu­ret seu­rat. Kris­til­li­syy­den his­to­ri­aan jää eri­koi­nen kesä. Kaik­ki ke­sän suu­ret seu­ra­ta­pah­tu­mat jär­jes­tet­tiin ra­di­on ja ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Ko­koon­tu­mi­nen yh­teen suu­rel­la jou­kol­la ei ol­lut mah­dol­lis­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen vuok­si.

« 1 2 3 4 5 ... 34 »
18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys

Viikon kysymys