JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 32 »

Mal­til­la koh­ti ko­koon­tu­mi­sia

Pääkirjoitukset10.6.2020 6.00

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten höl­len­nyt­tyä rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä on poh­dit­tu, voi­si­ko toi­min­taa käyn­nis­tel­lä vä­hi­tel­len jo ke­sän ai­ka­na. Mo­nen yh­dis­tyk­sen ke­sä­kau­teen ovat pe­rin­tei­ses­ti kuu­lu­neet niin piha- kuin mök­ki­seu­rat. Myös ke­sä­seu­ro­ja on saa­tet­tu pi­tää vuo­si­kym­men­ten ajan.

Su­vi­seu­roi­hin ra­di­on ja ne­tin vä­li­tyk­sel­lä

Pääkirjoitukset3.6.2020 6.05

Ke­sän 2020 Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään 26.–29. ke­sä­kuu­ta ra­di­os­sa ja ne­tis­sä. Seu­ra­vie­raat ei­vät koh­taa toi­si­aan nyt kent­tä­o­lo­suh­teis­sa, mut­ta kaik­ki voi­vat kuun­nel­la Ju­ma­lan sa­naa ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­maa yk­sin tai lä­heis­ten­sä kans­sa. Oh­jel­ma lä­he­te­tään pää­o­sin SRK:n toi­mis­tol­ta Ou­lus­ta.

Avi­o­lu­paus an­ne­taan Ju­ma­lan kas­vo­jen edes­sä

Pääkirjoitukset27.5.2020 6.40

Mo­net suun­ni­tel­mat ovat tänä poik­keuk­sel­li­se­na ke­vää­nä muut­tu­neet. Muun mu­as­sa per­he­juh­lien jär­jes­te­ly­jä on pi­tä­nyt miet­tiä uu­del­leen. Tämä on kos­ke­nut myös avi­o­liit­toon vih­ki­mi­siä. Nyt vih­ki­mi­siä on toi­mi­tet­tu niin, et­tä kool­la on ol­lut vain joi­ta­kin lä­hei­siä, ja muu juh­la­vä­ki on seu­ran­nut ti­lai­suut­ta eh­kä vir­tu­aa­li­ses­ti.

Hen­gäh­dys­tau­ko on teh­nyt hy­vää

Pääkirjoitukset20.5.2020 6.00

Mo­nen suo­ma­lai­sen elä­mä oli maa­lis­kuul­le saak­ka hek­tis­tä: ka­len­te­ri täyn­nä töi­tä, har­ras­tuk­sia, ko­kouk­sia ja mui­ta me­no­ja. Ko­ro­na­ke­vät on pyyh­ki­nyt ker­ral­la lä­hes kaik­ki me­ne­mi­set ka­len­te­ris­ta.

Su­vi­seu­ra­tun­nuk­sen ru­kous osoit­taa luot­ta­mus­ta hy­vään Ju­ma­laan

Pääkirjoitukset13.5.2020 6.00

Tu­le­va sun­nun­tai on kirk­ko­vuo­des­sa ru­kous­sun­nun­tai. Raa­ma­tun teks­tit pu­hu­vat sii­tä, mitä ru­koi­le­mi­nen on ja mitä lu­pauk­sia sii­hen si­säl­tyy. Teks­teis­sä ker­ro­taan myös Kris­tuk­ses­ta suu­re­na esi­ru­koi­li­ja­na ja ru­koi­le­mi­sen opet­ta­ja­na.

Äi­ti-sa­naa tar­vi­taan tu­le­vai­suu­des­sa­kin

Pääkirjoitukset6.5.2020 6.00

Te­keil­lä ole­van per­he­va­paa­uu­dis­tuk­sen ohes­sa on kes­kus­tel­tu la­ki­teks­tis­sä ole­vis­ta, per­hee­seen liit­ty­vis­tä sa­na­muo­dois­ta. Muun mu­as­sa äi­ti-sa­naa esi­te­tään pois­tet­ta­vak­si mo­nin pai­koin la­ki­teks­tis­tä. Sana on aja­tel­tu kor­vat­ta­van esi­mer­kik­si syn­nyt­tä­jä-sa­nal­la. On syy­tä huo­mi­oi­da, et­tä tämä muu­tos häi­vyt­täi­si jo­tain pe­rus­ta­van­laa­tui­sen tär­ke­ää.

Di­gi­loik­ka jul­kai­su­myyn­nis­sä

Pääkirjoitukset29.4.2020 6.50

Ke­vään poik­keus­ti­lan­ne on muut­ta­nut mo­nia toi­min­ta­mal­le­ja ja siir­tä­nyt asi­oin­tia ja pal­ve­lu­ja säh­köi­sil­le alus­toil­le. Tämä suun­taus on nä­ky­nyt myös SRK:n toi­min­nas­sa. Mo­nes­sa yh­tey­des­sä on to­det­tu, et­tä uu­det pal­ve­lut, muun mu­as­sa raa­mat­tu­luok­ka- ja py­hä­kou­lu­lä­he­tyk­set, ovat toi­mi­neet eri­no­mai­ses­ti ja ne on ko­et­tu tär­keik­si.

Su­vi­seu­ro­jen pää­tar­koi­tus ko­ros­tuu en­ti­ses­tään

Pääkirjoitukset22.4.2020 6.25

Tu­le­van ke­sän Su­vi­seu­ro­jen kes­ki­ös­sä on ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­man ti­lan­teen vuok­si en­tis­tä­kin sel­vem­min kaik­kien seu­ro­jen pää­tar­koi­tus: Ju­ma­lan sana ja sen se­lit­tä­mi­nen. Tä­män pää­tar­koi­tuk­sen tur­vaa­mi­sek­si seu­rat ha­lu­taan jär­jes­tää myös tu­le­va­na ke­sä­nä, ti­lan­teen sal­li­mis­sa puit­teis­sa eli ra­di­o­seu­roi­na. Reis­jär­vi saa jo pit­kään val­mis­tel­lut Su­vi­seu­rat vuon­na 2021, jos näin on Ju­ma­lan tah­to.

Pää­si­äi­sen sa­no­ma vies­tii toi­voa

Pääkirjoitukset8.4.2020 6.00

Pää­si­äi­nen va­paa­päi­vi­neen tar­jo­aa mo­nel­le hen­gäh­dys­tau­on ar­jes­ta. Ke­vät on par­haim­mil­laan, ja moni suun­nit­te­li viet­tä­vän­sä pää­si­äis­tä mö­kil­lä hoh­ta­vis­ta han­gis­ta naut­tien. Nyt ti­lan­ne on toi­nen. Ko­ro­na­e­pi­de­mi­an eh­käi­se­mi­nen py­säyt­ti liik­ku­mi­sen ja oh­ja­si ih­mi­set ko­tei­hin.

Ju­ma­lan sa­nal­le on eri­tyis­tä ky­syn­tää

Pääkirjoitukset1.4.2020 6.10

Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia on hei­ken­tä­nyt mer­kit­tä­väs­ti maa­il­man ta­lous­nä­ky­miä. Ta­lou­den ala­mä­ki on no­pea ja jyrk­kä, mut­ta toi­veis­sa on, et­tei se jäi­si ko­vin pit­käk­si. Vaik­ka not­kah­dus jäi­si vain muu­ta­maan kuu­kau­teen, sen seu­rauk­set tun­tu­vat pit­kään ja vai­kut­ta­vat yri­tys­ten ah­din­gon kaut­ta yk­sit­täis­ten ih­mis­ten elä­mään eri puo­lil­la maa­il­maa.

« 1 2 3 4 5 ... 32 »
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys