JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 35 »

Mil­lai­sia uu­ti­sia ha­lu­ai­sit saa­da ja ja­kaa?

Pääkirjoitukset7.1.2021 7.00

Ai­kam­me yh­teis­kun­nas­sa ko­ros­tu­vat vies­tin­tä ja huo­mi­on­ha­kui­suus. Me­dia on kaik­ki­al­la ja oh­jaa ih­mis­ten käyt­täy­ty­mis­tä. Eläm­me hy­vien ja huo­no­jen uu­tis­ten ris­ti­aal­lo­kos­sa.

Jee­suk­sen ni­men tur­vis­sa uu­teen vuo­teen

Pääkirjoitukset30.12.2020 7.30

Vuo­den­vaih­de on erään­lai­nen ra­ja­pyyk­ki, joka he­rät­tää muis­to­ja men­nees­tä vuo­des­ta. Sa­mal­la se saa tä­hy­ä­mään tu­le­vaan, ar­vi­oi­maan ja toi­vo­maan, mitä al­ka­va vuo­si voi­si tuo­da tul­les­saan.

Jee­sus, lu­pauk­sen täyt­ty­mys

Pääkirjoitukset16.12.2020 6.15

”Mut­ta kun ai­ka oli täyt­ty­nyt, Ju­ma­la lä­het­ti tän­ne Poi­kan­sa. Nai­ses­ta hän syn­tyi ja tuli lain alai­sek­si.” (Gal. 4:4.) Raa­mat­tu ker­too tois­tu­vas­ti, kuin­ka Ju­ma­la on lu­pauk­sis­saan us­kol­li­nen. An­ta­es­saan lu­pauk­sen Ju­ma­lal­la on jo nä­kö­pii­ris­sään lu­pauk­sen täyt­ty­mi­nen. Pa­ra­tii­sis­sa an­net­tu lu­paus Mes­si­aas­ta saa täyt­ty­myk­sen­sä Jee­suk­ses­sa.

Kuu­le-so­vel­lus on iso as­kel tu­le­vai­suu­teen

Pääkirjoitukset9.12.2020 7.30

Pian avau­tu­va SRK:n Kuu­le-so­vel­lus yh­dis­tää ää­ni- ja e-kir­ja­pal­ve­lun, mu­sii­kin suo­ra­tois­ton sekä pod­cas­tit. Se on har­vi­nai­sen mo­ni­puo­li­nen suo­ra­tois­to­pal­ve­lu, jon­ka eteen on teh­ty vuo­sia töi­tä. Jo pelk­kä suun­nit­te­lu­vai­he on ol­lut pit­kä, sil­lä yh­del­lä­kään pal­ve­lun­tar­jo­a­jal­la ei ole ol­lut suo­raan tar­jo­ta SRK:n tar­pei­ta vas­taa­vaa so­vel­lus­ta.

Isän­maa on Ju­ma­lan lah­ja

Pääkirjoitukset2.12.2020 6.15

Suo­mes­sa on elet­ty pit­kään rau­han ai­kaa. Tämä ei ole it­ses­tään sel­vä asia. On ky­sy­mys Ju­ma­lan lah­jas­ta. Maam­me rau­haa ja it­se­näi­syyt­tä on ai­ka ajoin myös häi­rit­ty ja uhat­tu. His­to­ri­an eri vai­heis­sa kan­sam­me on jou­tu­nut puo­lus­ta­maan omaa ole­mas­sa­o­lo­aan myös ase kä­des­sä.

Laki suo­jaa myös van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ta

Pääkirjoitukset25.11.2020 7.00

Moni van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen liik­keen jä­sen ko­kee naut­ti­van­sa ar­vos­tus­ta niin työ­yh­tei­sös­sään kuin ys­tä­vä­pii­ris­sään. Tie­dos­sa ole­va va­kau­mus tai us­ko­nyh­tei­sö ei ai­na lei­maa ei­kä tee eri­ar­voi­sek­si vaan ih­mi­nen koh­da­taan oma­na per­soo­na­naan.

Ko­din kas­va­tus kul­kee mu­ka­nam­me

Pääkirjoitukset18.11.2020 6.45

Van­hem­pien esi­merk­ki ja ko­din kas­va­tus­pe­ri­aat­teet siir­ty­vät seu­raa­val­le su­ku­pol­vel­le, ai­na­kin osin. Iso­van­hem­pi saat­taa kuul­la las­ten­las­taan oh­jeis­tet­ta­van sa­moil­la pe­ri­aat­teil­la, jopa sa­noil­la, joi­ta hän it­se on ai­ka­naan käyt­tä­nyt. Mil­lai­sia kas­vat­ta­jia us­ko­vai­set van­hem­mat ovat? Mil­lai­nen kas­vu­ym­pä­ris­tö us­ko­vai­nen koti on?

Ta­lou­del­li­ses­ti niuk­ka elä­mä voi ol­la hen­ki­ses­ti ri­kas­ta

Pääkirjoitukset11.11.2020 6.05

Päi­vä­mies jul­kai­si nu­me­ros­sa 45 uu­ti­sen lap­si­per­he­köy­hyy­teen liit­ty­en. Uu­ti­ses­sa ker­rot­tiin ky­se­ly­tu­lok­sis­ta, jot­ka liit­tyi­vät Suo­mes­sa asu­vien las­ten ja nuor­ten ko­ke­muk­siin sii­tä, mi­ten per­heen ta­lou­del­li­nen niuk­kuus on vai­kut­ta­nut hei­dän elä­mään­sä.

Isän teh­tä­vä on Ju­ma­lan lah­ja ja kut­su­mus

Pääkirjoitukset4.11.2020 7.00

Tu­le­va­na sun­nun­tai­na juh­li­taan mo­nen­lai­sia isiä. On­nit­te­lu­ja saa­vat niin nuo­ret, vas­ta isäk­si tul­leet kuin vart­tu­neem­mat­kin isät ja isoi­sät. Isäin­päi­vän viet­tä­mi­sen ta­vat ja tun­nel­mat vaih­te­le­vat elä­män­ti­lan­teen mu­kaan.

Py­häin­päi­vään liit­tyy elä­vä toi­vo

Pääkirjoitukset28.10.2020 6.15

Su­rua ku­va­taan usein suo­ri­tus­kes­kei­ses­ti: on su­ru­työn ai­ka. Su­ru­työ­tä puo­les­taan hah­mo­te­taan vai­heit­tai­se­na pro­ses­si­na, jon­ka eri osa­set saat­ta­vat vaih­taa paik­kaa ja joi­den mit­ta voi vaih­del­la. Tä­män ajat­te­lun luon­nol­li­se­na jat­kee­na on, et­tä su­ru­työn pää­tyt­tyä me­ne­tyk­sen ko­ke­nut ih­mi­nen pa­laa nor­maa­liin elä­mään.

« 1 2 3 4 5 ... 35 »
17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys