JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 10 »

Otetaan riita puheeksi ja sovitaan

Pääkirjoitukset9.2.2022 6.00

Mo­net asi­an­tun­ti­jat ovat an­ta­neet myön­tei­siä ar­vi­oi­ta sii­tä, et­tä pa­ri­sen vuot­ta kes­tä­nyt ko­ro­na­pan­de­mia oli­si väis­ty­mäs­sä. Tai ai­na­kin tau­din ny­kyi­nen muun­nos mah­dol­lis­tai­si yh­teis­kun­nan avaa­mi­sen muun mu­as­sa eri­lais­ten ko­koon­tu­mis­ten ja ta­pah­tu­mien osal­ta.

Saako Jumalan sanan opetuksia pitää esillä?

Pääkirjoitukset2.2.2022 7.00

Vii­me päi­vi­nä me­di­as­sa on ol­lut esil­lä oi­keu­den­käyn­ti, jol­la on vah­va yh­teys sekä sa­nan- et­tä us­kon­non­va­pau­teen. Ky­sees­sä on his­to­ri­al­li­nen oi­keusp­ro­ses­si, joka on he­rät­tä­nyt kiin­nos­tus­ta ko­ti­maam­me li­säk­si myös kan­sain­vä­li­ses­ti. Pää­ky­sy­mys on, kuin­ka Raa­mat­tua ja sen teks­te­jä voi si­tee­ra­ta ja käyt­tää mie­li­pi­teis­sä ja jul­kai­suis­sa. It­se Raa­ma­tun si­säl­lös­tä tai sen sa­no­mas­ta ei ole kiis­taa, vaan sen käy­tös­tä.

Kun kukaan ei huomaa

Pääkirjoitukset26.1.2022 6.00

Las­ten ja nuor­ten pa­hoin­voin­ti on ot­si­kois­sa usein. Ai­hees­ta pu­hut­tiin hil­jat­tain pi­de­tyil­lä Kir­kon kas­va­tuk­sen päi­vil­lä. Yh­te­nä sen il­me­ne­mis­muo­to­na kä­si­tel­tiin nuor­ten ko­ke­maa yk­si­näi­syyt­tä, jota ko­ro­na-ajan ar­vel­laan en­ti­ses­tään li­sän­neen.

Ihmisessä on kaipuu Jumalan yhteyteen

Pääkirjoitukset19.1.2022 7.00

Maa­il­man tu­han­sien eri us­kon­to­jen mää­rä ker­too sel­ke­ää sa­no­maa. Ih­mi­sel­lä on py­sy­vä tar­ve tur­vau­tua yli-in­hi­mil­li­seen, nä­ky­mät­tö­mään ja kor­ke­am­paan voi­maan. Ju­ma­la loi ih­mi­sen elä­mään omas­sa yh­tey­des­sään. Kai­puu tä­hän yh­tey­teen säi­lyy ih­mi­ses­sä. Kirk­koi­sä Au­gus­ti­nus to­te­aa: ”Ih­mi­sen sy­dän on niin kau­an le­vo­ton, kun­nes se löy­tää le­von Ju­ma­las­sa.”

Välitavoitteet auttavat päämäärän saavuttamisessa

Pääkirjoitukset12.1.2022 6.00

Is­ra­e­lin kan­san va­el­ta­es­sa koh­ti ta­voit­tee­na ole­vaa lu­vat­tua maa­ta Ju­ma­la an­toi sil­le ruo­kaa yh­den päi­vän an­nok­sen ker­ral­laan (2. Moos. 16:4). Us­ko­vais­ta sa­no­taan edel­leen päi­vän lap­sek­si. Toi­vet­ta tai­vaan ko­tiin pää­se­mi­ses­tä saat­taa him­men­tää epäi­lys sii­tä, et­ten eh­kä jak­sa­kaan kil­voi­tel­la us­kos­sa koko elä­mää­ni ja jään vä­lil­le. Raa­mat­tu neu­voo us­ko­vais­ta kui­ten­kin ot­ta­maan vä­li­ta­voit­teek­si tä­män päi­vän – enem­pää ei ker­ral­laan tar­vit­se­kaan jak­saa.

Vapaus on Jumalan lahjaa

Pääkirjoitukset5.1.2022 7.00

Jo­kin ai­ka sit­ten vie­tim­me it­se­näi­syys­päi­vää. Edel­li­set su­ku­pol­vet uh­ra­si­vat maam­me va­pau­den puo­les­ta jopa koko elä­män­sä. It­se­näi­nen isän­maa on suu­ri Ju­ma­lan lah­ja.

Seimen lapsen merkitys avautuu uskon kautta

Pääkirjoitukset22.12.2021 7.00

Jou­lun ydin­ta­pah­tu­ma on ku­vat­tu Luuk­kaan evan­ke­liu­miin kir­joi­te­tus­sa ku­vauk­ses­sa Jee­suk­sen syn­ty­mäs­tä. Nuo pa­ri­kym­men­tä Raa­ma­tun ja­et­ta ovat mo­nil­le tut­tu­a­kin tu­tum­pia. Kui­ten­kin ne vuo­si vuo­den jäl­keen tu­le­vat elä­vik­si, niin lu­et­tui­na kuin kuul­tui­na­kin.

Jouluun valmistautuvan rukous

Pääkirjoitukset15.12.2021 6.00

Nel­jäs­tä ad­vent­ti­sun­nun­tais­ta vii­mei­nen lä­hes­tyy. Sen kir­kol­li­se­na ai­hee­na on Her­ran tu­le­mi­nen on lä­hel­lä. Tänä sun­nun­tai­na muis­te­taan las­ta odot­ta­vaa Ma­ri­aa, Her­ran äi­tiä. Va­pah­ta­jan äi­din odo­tus ja Ju­ma­lan kan­san jou­lun odo­tus kuu­lu­vat yh­teen.

Nöyrä ihminen arvostaa ja tarvitsee toisia

Pääkirjoitukset8.12.2021 7.00

Vii­me vuo­si­na nöy­ryy­den kä­si­te on nous­sut esil­le yl­lät­tä­väs­sä yh­tey­des­sä. Ta­lou­se­lä­män ja yri­tys­joh­don teh­tä­vis­sä on huo­mat­tu, et­tä nöy­ryys on joh­ta­jal­le ar­vo­kas omi­nai­suus. Työ­e­lä­mäs­sä ja eri­tyi­ses­ti sen esi­mies­teh­tä­vis­sä nöy­ryy­del­le on ky­syn­tää. On ha­vait­tu, et­tä hyvä joh­ta­ja an­taa muil­le ti­laa me­nes­tyä. Hän ei ko­ros­ta it­se­ään, vaan ar­vos­taa tois­ten työ­pa­nos­ta, aset­tuu toi­sen ase­maan ja ja­kaa kii­tos­ta.

Toimiva yhteiskunta on rakennettu luottamuksen varaan

Pääkirjoitukset1.12.2021 11.50

Kan­sain­vä­li­ses­ti ver­tail­tu­na va­kaas­sa ja tur­val­li­ses­sa isän­maas­sam­me on il­men­nyt ajat­te­lua, jon­ka mu­kaan esi­val­taa vas­taan tu­lee tais­tel­la. Täl­lai­sen ajat­te­lun pe­rus­ta­na on kä­si­tys sii­tä, et­tä suo­ma­lai­nen yh­teis­kun­ta ei toi­mi jä­sen­ten­sä par­haak­si. Muu­al­la län­ti­ses­sä maa­il­mas­sa on näh­ty jopa konk­reet­ti­sia hyök­käyk­siä yh­teis­kun­ta­rau­haa vas­taan.

« 1 2 3 4 5 ... 10 »
19.5.2022

Jeesus sanoo: ”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.” Joh. 13:34

Viikon kysymys