JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 35 »

Vä­hem­pi­kin lii­kun­ta on hy­väk­si

Pääkirjoitukset12.8.2020 6.00

Vie­lä pari vuot­ta sit­ten moni saat­toi ko­kea ah­dis­tus­ta sii­tä, et­tei jou­da liik­ku­maan ter­vey­ten­sä kan­nal­ta suo­si­tus­ten mu­kai­sia mää­riä. Vii­me ai­ko­jen lii­kun­ta­suo­si­tuk­sis­sa on tul­tu toi­voa an­ta­vaan suun­taan: kaik­ki fyy­si­nen ak­tii­vi­suus on hy­väs­tä, mi­nuut­ti- tai tun­ti­mää­rät ei­vät ole olen­nai­sin­ta.

Etä­seu­ro­jen kesä syn­nyt­ti uu­sia koh­taa­mi­sen muo­to­ja

Pääkirjoitukset5.8.2020 6.05

HiI­jat­tain päät­ty­neet Reis­jär­ven opis­to­seu­rat oli­vat ke­sän vii­mei­set suu­ret seu­rat. Kris­til­li­syy­den his­to­ri­aan jää eri­koi­nen kesä. Kaik­ki ke­sän suu­ret seu­ra­ta­pah­tu­mat jär­jes­tet­tiin ra­di­on ja ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Ko­koon­tu­mi­nen yh­teen suu­rel­la jou­kol­la ei ol­lut mah­dol­lis­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen vuok­si.

Ra­dio- ja vi­de­o­työs­sä on tuu­maus­tau­on paik­ka

Pääkirjoitukset29.7.2020 6.05

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­tys al­koi 17. ke­sä­kuu­ta, viik­koa ai­em­min kuin edel­lis­vuo­si­na. Jo en­nen tätä kuul­tiin seu­ra­pai­not­tei­nen ke­vät­lä­he­tys, joka oli kuul­ta­vis­sa pel­käs­tään net­ti­ra­di­on kaut­ta. Kun Ke­sä­seu­ra­ra­dio päät­tää tu­le­va­na maa­nan­tai­na lä­he­tyk­sen­sä, sen vas­tuun­kan­ta­jil­la on ta­ka­naan mel­koi­nen mää­rä työ­tä.

Loma on le­poa ja vir­kis­ty­mis­tä var­ten

Pääkirjoitukset22.7.2020 6.00

Luo­mis­työn­sä yh­tey­des­sä Ju­ma­la aset­ti seit­se­män­nen päi­vän le­po­päi­väk­si. Yk­si hä­nen kym­me­nes­tä käs­kys­tään muis­tut­taa mei­tä le­po­päi­vän viet­tä­mi­ses­tä. Tä­hän si­säl­tyy suu­ri vii­saus sekä hen­gel­li­ses­tä et­tä ajal­li­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta. Ih­mi­nen tar­vit­see työn vas­ta­pai­nok­si sään­nöl­lis­tä le­poa. Ny­ky­a­jan kii­rei­ses­sä elä­män­ryt­mis­sä le­von tar­ve ko­ros­tuu en­ti­ses­tään.

Jos Ju­ma­la suo

Pääkirjoitukset15.7.2020 6.35

Van­hat kris­ti­tyt muis­ti­vat li­sä­tä tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­miin­sa lop­pu­sa­nat: ”Jos Ju­ma­la suo”. He oli­vat elä­män­kou­lus­sa op­pi­neet, et­tä par­haat­kaan suun­ni­tel­mat ei­vät ai­na to­teu­du.

Eri­lai­set Su­vi­seu­rat toi­vat po­si­tii­vi­sia il­mi­öi­tä

Pääkirjoitukset1.7.2020 6.05

Poik­keu­so­lo­jen vuok­si ra­di­on ja ne­tin vä­li­tyk­sel­lä lä­he­te­tyt Su­vi­seu­rat sai­vat kuu­li­joi­den pa­laut­teen pe­rus­teel­la po­si­tii­vi­sen vas­taa­no­ton. His­to­ri­al­lis­ten Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­lyt su­jui­vat suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti, ei­kä suu­rem­pia häi­ri­öi­tä il­men­nyt. Seu­ro­jen kes­kei­nen sa­no­ma vä­lit­tyi kaik­ki­al­le maa­il­maan ja seu­ra­pu­heet kään­net­tiin yh­dek­säl­le kie­lel­le.

Ra­dio- ja net­ti­seu­rat­kin ovat suu­ri pon­nis­tus

Pääkirjoitukset24.6.2020 6.45

Su­vi­seu­rat al­ka­vat tors­tai­na. Nämä Su­vi­seu­rat jää­vät yli sata vuot­ta jär­jes­tet­ty­jen SRK:n iso­jen seu­ro­jen his­to­ri­aan ra­dio- ja net­ti­seu­roi­na. Seu­ra­vie­raat ja me­di­at ovat osoit­ta­neet ilah­dut­ta­vaa kiin­nos­tus­ta myös näi­tä poik­keuk­sel­li­sia seu­ro­ja koh­taan.

Kut­sua pi­mey­des­tä va­loon

Pääkirjoitukset12.6.2020 6.00

Eläm­me kes­ki­ke­sän ai­kaa. Luon­to ku­kois­taa ja muis­tut­taa mei­tä Luo­jan töis­tä. Ju­han­nuk­se­na päi­vä on pi­sim­mil­lään ja luon­to kau­neim­mil­laan. Valo ja läm­pö saa­vat ai­kaan kas­vun. Näin Ju­ma­la yl­lä­pi­tää luo­ma­kun­taa ja an­taa sen kaut­ta ra­vin­non. Luo­ma­kun­ta on suu­ri kii­tok­sen ja ih­met­te­lyn ai­he.

Mal­til­la koh­ti ko­koon­tu­mi­sia

Pääkirjoitukset10.6.2020 6.00

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten höl­len­nyt­tyä rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä on poh­dit­tu, voi­si­ko toi­min­taa käyn­nis­tel­lä vä­hi­tel­len jo ke­sän ai­ka­na. Mo­nen yh­dis­tyk­sen ke­sä­kau­teen ovat pe­rin­tei­ses­ti kuu­lu­neet niin piha- kuin mök­ki­seu­rat. Myös ke­sä­seu­ro­ja on saa­tet­tu pi­tää vuo­si­kym­men­ten ajan.

Su­vi­seu­roi­hin ra­di­on ja ne­tin vä­li­tyk­sel­lä

Pääkirjoitukset3.6.2020 6.05

Ke­sän 2020 Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään 26.–29. ke­sä­kuu­ta ra­di­os­sa ja ne­tis­sä. Seu­ra­vie­raat ei­vät koh­taa toi­si­aan nyt kent­tä­o­lo­suh­teis­sa, mut­ta kaik­ki voi­vat kuun­nel­la Ju­ma­lan sa­naa ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­maa yk­sin tai lä­heis­ten­sä kans­sa. Oh­jel­ma lä­he­te­tään pää­o­sin SRK:n toi­mis­tol­ta Ou­lus­ta.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 35 »
17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys