JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 10 »

Väkivalta kertoo yksilön ja yhteiskunnan tilasta

Pääkirjoitukset20.9.2023 6.00

Vä­ki­val­lan käyt­tä­mi­nen tois­ta ih­mis­tä koh­taan on vää­rin. Sil­ti vä­ki­val­taa koh­da­taan niin ko­deis­sa, kou­luis­sa, ka­duil­la kuin jul­ki­sis­sa ti­lois­sa­kin. Vä­ki­val­taa ku­va­taan yhä use­am­min sen ta­pah­tu­ma­ym­pä­ris­tös­sä ja näy­te­tään esi­mer­kik­si so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Vii­me ai­koi­na esil­le on nous­sut nuor­ten pa­hoin­voin­tiin liit­ty­vä vä­ki­val­ta, sen syyt ja seu­rauk­set.

Synti tuottaa syvimmän pettymyksen

Pääkirjoitukset13.9.2023 7.00

Eläm­me his­to­ri­al­li­sia ai­ko­ja: van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­den pii­ris­sä toi­mi­van nel­jän­nen kan­sa­no­pis­ton kan­na­tu­syh­dis­tys on pe­rus­tet­tu. Ta­ka­na on vuo­sia kes­tä­nyt vai­he, jon­ka ai­ka­na jopa tu­han­net kris­til­li­syy­den opis­toi­hin pyr­ki­neet nuo­ret ovat jää­neet il­man opis­to­paik­kaa. Pet­ty­mys on ol­lut suu­ri, sil­lä nuo­ri on saat­ta­nut odot­taa opis­toon pää­syä vuo­sien ajan. Mo­nis­sa per­heis­sä isom­pien si­sa­rus­ten ko­ke­muk­set omas­ta opis­to­vuo­des­ta ovat eh­ti­neet nos­taa odo­tuk­set kor­ke­al­le.

Itsetuhoinen tarvitsee kaiken avun

Pääkirjoitukset6.9.2023 8.00

Yh­teis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa on kan­net­tu huol­ta mie­len­ter­vey­den haas­tei­den li­sään­ty­mi­ses­tä, eri­tyi­ses­ti nuor­ten kes­kuu­des­sa. THL:n kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn (2023) mu­kaan 8.–9. -luok­ka­lais­ten ah­dis­tu­nei­suus ei osoi­ta laan­tu­mi­sen merk­ke­jä ko­ro­na-ajan jäl­keen­kään. Eri­puo­lil­ta Suo­mea on uu­ti­soi­tu nuor­ten psy­ki­at­ri­an kas­va­nees­ta tar­pees­ta suh­tees­sa hoi­to­paik­koi­hin ja hoi­ta­vaan hen­ki­lö­kun­taan. Kirk­ko on puo­les­taan ryh­ty­nyt tar­jo­a­maan ma­ta­lan kyn­nyk­sen Walk in -te­ra­pi­aa al­le 29-vuo­ti­ail­le.

Uusia kasvoja seurasalin ovella

Pääkirjoitukset30.8.2023 6.00

Seu­rail­moi­tus­ten suu­ri mää­rä tä­män leh­den si­vuil­la ker­too rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­ta­kau­den par­hail­laan käyn­nis­ty­vän. Siir­ry­tään si­sä­ruo­kin­ta­kau­teen, ku­ten jos­kus kuu­lee sa­not­ta­van. Ke­sän suu­ret seu­rat ret­ki­o­lo­suh­teis­sa ovat ohi, ja Ju­ma­lan sa­nan saar­na kai­kuu syk­syn ja tal­ven kuu­kau­si­na si­sä­ti­lois­sa: rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­mi­ta­loil­la, kir­kois­sa, seu­ra­kun­tien ti­lois­sa ja ko­deis­sa.

Välittämisen osoittaminen vahvistaa nuoren itsetuntoa

Pääkirjoitukset23.8.2023 6.15

Lap­sen kas­vu mur­ro­si­än kaut­ta nuo­ruu­teen si­säl­tää mo­nia epä­var­muu­den tun­tei­ta. Sii­nä mis­sä lap­si on in­no­kas osal­lis­tu­maan las­ten­lei­rien leik­kei­hin ja pe­lei­hin, on rip­pi­kou­lui­käi­sen vai­ke­am­pi heit­täy­tyä mu­kaan yh­tei­seen te­ke­mi­seen. Taus­tal­la voi ol­la pel­koa esil­lä ole­mi­ses­ta tai epä­on­nis­tu­mi­ses­ta tois­ten kes­kel­lä. Mur­ro­si­än muu­tok­set haas­ta­vat niin nuor­ta it­se­ään kuin hä­nen lä­hi­pii­ri­ään. Näis­tä ko­ke­muk­sis­ta voi lu­kea li­sää tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hen Kap­säk­ki-osi­os­ta.

Usko yhdistää erilaisia ihmisiä

Pääkirjoitukset16.8.2023 7.00

Eläm­me vah­vo­jen mie­li­pi­tei­den ai­kaa. Vah­vaan mie­li­pi­tee­seen si­säl­tyy hel­pos­ti myös aja­tus oi­ke­as­sa ole­mi­ses­ta ja sii­tä, et­tä vas­tak­kais­ta mie­li­pi­det­tä tai muu­ta miel­tä ole­va on vää­räs­sä. Myös tä­män leh­den tee­ma­na ole­va kä­si­te­pa­ri hen­ki­syys ja hen­gel­li­syys si­säl­tää mie­li­pi­tei­tä ja­ka­via ja tun­tei­ta he­rät­tä­viä ai­hei­ta.

Positiivinen puhe koulutyöstä kannustaa

Pääkirjoitukset9.8.2023 8.25

Kou­lu­jen al­ka­mi­nen lä­hes­tyy. Mo­nis­sa kun­nis­sa pe­rus­kou­lun syys­lu­ku­kau­si al­kaa ku­lu­val­la vii­kol­la. Pian syk­syn työs­ken­te­ly käyn­nis­tyy muis­sa­kin op­pi­lai­tok­sis­sa.

Kutsuva sana avaa sydämen lukkoja

Pääkirjoitukset2.8.2023 8.00

Ke­sän suu­ret seu­rat, Ke­sä­seu­ra­ra­di­on toi­min­ta sekä rip­pi­kou­lut ovat sa­nan kyl­vä­mi­sen osal­ta kuin suu­ria maa­ti­lo­ja. Jee­suk­sen kyl­vö­ver­taus­ta mu­kail­len: kyl­vet­tä­vää alaa on pal­jon, mut­ta Ju­ma­lan sa­nan kyl­vö­sie­men ei lopu. Oi­ke­an­lai­sen sy­dä­men maa­pe­rän, suo­tui­sat kas­vuo­lo­suh­teet ja sie­me­nen kas­vun saa ai­kaan vain Ju­ma­la.

Kuolematonta sielua ravitsemassa

Pääkirjoitukset26.7.2023 6.30

Ruo­ka on ai­he, joka kos­ket­taa kaik­kia ih­mi­siä ja he­rät­tää tun­tei­ta. Päi­vä­mie­hen edel­lis­nu­me­ros­sa jul­kais­tu kas­vis­ruo­kai­li­jan ko­ke­mus Su­vi­seu­rois­ta on saa­nut mo­net lu­ki­jat an­ta­maan pa­lau­tet­ta. Pa­laut­tees­sa lu­ki­jat ovat tuo­neet esil­le omia seu­ra­ko­ke­muk­si­aan, jot­ka liit­ty­vät eri­lai­siin ruo­kai­lu­tot­tu­muk­siin tai ruo­ka-ai­ne­ra­joit­tei­siin.

Uskomaan kannustava rippileiri

Pääkirjoitukset19.7.2023 12.00

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mil­lä rip­pi­lei­reil­lä käy tänä ke­sä­nä noin 2750 nuor­ta. Lei­re­jä pi­de­tään van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen kris­til­li­syy­den pii­ris­sä toi­mi­vien opis­to­jen ja lei­ri­kes­kus­ten ti­lois­sa kaik­ki­aan 53. Ti­lo­jen suh­teen on teh­ty vii­me vuo­si­na eri­tyis­jär­jes­te­ly­jä, kun lei­ri­kes­kus­ten kun­to ja ra­ken­ta­mi­nen ovat sul­ke­neet ajoit­tain osan ti­lois­ta. Opis­to­jen tar­jo­a­mat kor­vaa­vat ti­lat ovat mah­dol­lis­ta­neet sen, et­tä ha­luk­kaat on kui­ten­kin voi­tu ot­taa SRK:n jär­jes­tä­mil­le lei­reil­le.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 10 »
25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys