JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 10 »

Mikä saa vähentämään?

Pääkirjoitukset15.9.2021 7.00

Päi­vä­mie­hen tä­män vii­kon nu­me­ros­sa ja sen vä­lis­sä il­mes­ty­väs­sä Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä poh­di­taan sa­non­taa "Vä­hem­män on enem­män". Sii­hen on kyt­kök­sis­sä mo­nia aa­te- ja kult­tuu­ri­vir­tauk­sia, jot­ka täh­tää­vät elä­män yk­sin­ker­tais­ta­mi­seen ja sen myö­tä saa­vu­tet­ta­vaan hen­ki­seen hy­vin­voin­tiin. Näin ker­to­vat tä­män leh­den haas­ta­tel­ta­vat­kin: mie­len kuor­mi­tus vä­he­nee, kun ym­pä­ris­tö ei ole täyn­nä ta­va­roi­ta ei­kä ka­len­te­rin kaik­kia päi­viä ole täy­tet­ty oh­jel­mal­la.

Toivoa ahdistavien uutisten keskellä

Pääkirjoitukset8.9.2021 8.00

Vii­me ai­koi­na uu­tis­vir­taa ovat vä­rit­tä­neet ku­vat ko­ti­maas­taan pa­ke­ne­vis­ta ih­mi­sis­tä. Yk­sit­täis­ten ih­mis­ten kas­vo­ja ja hei­dän ker­to­muk­si­aan vä­rit­tä­vät pel­ko, vä­ki­val­lan uh­ka ja muu kär­si­mys. Kuva len­to­ken­tän muu­rin yli nos­tet­ta­vas­ta lap­ses­ta saat­taa jää­dä tie­tyn his­to­ri­al­li­sen het­ken kas­voik­si.

Kiitollisuus perustuu hyvien asioiden huomaamiseen

Pääkirjoitukset1.9.2021 8.00

Tu­le­van sun­nun­tain kir­kol­li­se­na ai­hee­na on kii­tol­li­suus. Yh­den mää­ri­tel­män mu­kaan kii­tol­li­suus on myön­tei­nen tun­ne­ti­la, joka syn­tyy, kun ih­mi­nen vas­taa­not­taa va­paa­eh­toi­ses­ti hä­nel­le an­ne­tun lah­joi­tuk­sen tai teon. Täs­tä nä­kö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na kii­tol­li­suus on jat­ku­vas­ti osa us­ko­vai­sen ih­mi­sen elä­mää hä­nen omis­ta­es­saan joka päi­vä Kris­tuk­sen so­vi­tus­työ­tä omak­si pe­las­tuk­sek­seen.

Jumala antaa hyvyydessään sadon

Pääkirjoitukset25.8.2021 7.00

Eräs ke­sän päät­ty­mi­sen merk­ki on sa­don­kor­juu. Sa­toa kor­ja­taan niin pel­loil­ta kuin met­sis­tä. Ai­na­kin kau­pun­kien ul­ko­puo­lel­la voi näh­dä leik­kuu­pui­mu­rei­ta ja trak­to­rei­ta sa­don­kor­juus­sa. Moni suun­taa myös met­sään ja muu­al­le luon­toon toi­vee­na mar­ja- tai sie­ni­saa­lis. Suo­ma­lai­ses­sa elä­män­pii­ris­sä olem­me tot­tu­neet yh­teen sa­to­kau­teen.

Nuorikin tarvitsee uskovien yhteyttä

Pääkirjoitukset18.8.2021 7.00

Pe­rus­kou­lu­lai­set ja toi­sen as­teen opis­ke­li­jat ovat pa­lan­neet kou­lui­hin. Myös kris­til­li­syy­den opis­toil­la on al­ka­nut tai al­kaa täl­lä vii­kol­la uu­si pe­ru­sop­pi­jak­so, ja kor­ke­a­kou­lu­jen lu­ku­vuo­si käyn­nis­tyy lä­hi­viik­koi­na.

Kansalaisyhteiskunnassa voi edistää kristillisiä arvoja

Pääkirjoitukset11.8.2021 6.15

Kan­sa­lai­syh­teis­kun­ta koos­tuu kan­sa­lais­ten oma­eh­toi­ses­ta toi­min­nas­ta, jol­la he ra­ken­ta­vat yh­teis­tä hy­vää. Toi­mi­jat ha­lu­a­vat vai­kut­taa yh­tei­siin asi­oi­hin, osal­lis­tua, op­pia ja aut­taa. Ky­sy­myk­ses­sä on niin kut­su­tun kol­man­nen sek­to­rin toi­min­ta, ero­tuk­se­na jul­ki­ses­ta ja yk­si­tyi­ses­tä sek­to­ris­ta.

Jumalan lasten välinen rakkaus suojaa kilvoittelijaa

Pääkirjoitukset4.8.2021 7.35

Jee­sus mai­nit­see omien ope­tus­las­ten­sa tun­to­mer­kik­si sen, et­tä he pi­tä­vät kes­ki­näi­sen rak­kau­den (Joh. 13:35). Kes­ki­näi­nen yh­teys ja rak­kaus muo­dos­ta­vat hy­vän suo­jan, kun Ju­ma­lan lap­si kil­voit­te­lee koh­ti ian­kaik­kis­ta pää­mää­rää, tai­vaan ko­tia.

Ystävyys säilyy hoitamalla

Pääkirjoitukset28.7.2021 7.00

”Ys­tä­vän sa­nat ovat nuor­ta hu­na­jaa: ma­ke­at mie­lel­le, vir­voit­ta­vat ruu­miil­le” (Sa­nanl. 16:24). Ke­sä­seu­ra­ra­di­on erää­nä tee­ma­na ovat ku­lu­neen ke­sän ai­ka­na ol­leet Raa­ma­tun sa­nan­las­kut. Näis­sä Raa­ma­tun ru­nol­li­sis­sa teks­teis­sä on pal­jon elä­män­vii­saut­ta myös ny­kyih­mi­sel­le.

Vaatimusten paineessa

Pääkirjoitukset21.7.2021 7.00

Tuo­reen ky­se­ly­tut­ki­muk­sen mu­kaan suo­ma­lais­van­hem­mat ko­ke­vat ris­ti­rii­taa ihan­ne­van­hem­muu­den ja yh­teis­kun­nan aset­ta­mien pai­nei­den vä­lil­lä. Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton tut­ki­mus­hank­kees­sa sel­vi­si, et­tä niin äi­dit kuin isät pi­tä­vät ihan­ne­van­hem­paa ra­kas­ta­va­na, kär­si­väl­li­se­nä ja ku­ria pi­tä­vä­nä ai­kui­se­na. Yh­teis­kun­nan kä­si­tyk­sen ihan­ne­van­hem­muu­des­ta he ko­ke­vat ris­ti­rii­tai­sek­si. Se voi si­säl­tää sa­ma­nai­kai­ses­ti esi­mer­kik­si ura­suun­tau­tu­nei­suut­ta, va­rak­kuut­ta, läs­nä ole­mis­ta ja epäit­sek­kyyt­tä.

Raamattu on kristitylle Jumalan sana

Pääkirjoitukset7.7.2021 8.00

SRK jul­kai­si Su­vi­seu­ro­jen aat­to­na avi­o­liit­toa kos­ke­van kan­na­nil­mai­sun, jol­la se osal­lis­tui yh­teis­kun­nal­li­seen ja kir­kol­li­seen kes­kus­te­luun tär­ke­äk­si ko­ke­man­sa ai­heen osal­ta. Ai­kai­sem­min SRK on an­ta­nut vas­taa­van kan­na­no­ton us­kon­non­va­pau­teen liit­ty­en.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 10 »
19.5.2022

Jeesus sanoo: ”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.” Joh. 13:34

Viikon kysymys