JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 32 »

Ju­ma­lan suo­jas­sa

Pääkirjoitukset15.1.2020 6.10

Ju­ma­la ei ole jät­tä­nyt luo­ma­kun­taa oman on­nen­sa no­jaan. Näin to­det­tiin Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) vuo­den­vaih­teen pu­hu­jien­ko­kouk­ses­sa Jy­väs­ky­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä. Luot­ta­mus Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen nou­si esil­le mo­nes­sa pu­heen­vuo­ros­sa. Kes­kus­te­lun joh­dan­nok­si kuul­tiin Esa Kouk­ka­rin pi­tä­mä alus­tus ai­hees­ta Ju­ma­la on luo­ma­kun­nan Her­ra.

Ky­läi­le­mi­sen kyn­nys ma­ta­lak­si

Pääkirjoitukset8.1.2020 8.35

Raa­mat­tu suh­tau­tuu ky­läi­lyyn myön­tei­ses­ti ja kan­nus­taa vie­raan­va­rai­suu­teen. Kes­ti­tes­sään vie­rai­ta voi ko­kea saa­neen­sa en­ke­lei­tä luok­seen. (Hepr. 13:2.)

Mur­rok­ses­ta ver­soo toi­von sie­men

Pääkirjoitukset2.1.2020 6.04

Uu­teen vuo­teen siir­ty­es­säm­me saam­me kii­tol­li­se­na muis­tel­la men­nei­tä elä­mäm­me vai­hei­ta, ras­kai­ta­kin. Jo­kai­sel­la asi­al­la on oma tar­koi­tuk­sen­sa, jota ih­mi­si­nä em­me lä­hes­kään ai­na ym­mär­rä.

Va­pah­ta­jan syn­ty­mä tuo jou­lui­lon

Pääkirjoitukset18.12.2019 7.00

Pian vie­te­tään kris­ti­kun­nan suur­ta juh­laa, jou­lua. Sen lä­hes­ty­mi­nen nä­kyy lä­hes kaik­ki­al­la, eri­tyi­ses­ti kau­pois­sa. Jou­lun sa­no­ma ei ole ris­ti­rii­das­sa lah­jo­jen an­ta­mi­sen kans­sa, jos al­ku­pe­räi­nen sa­no­ma ei jää juh­las­sa pait­si­oon. Lah­jo­jen an­ta­mi­nen ja lä­heis­ten muis­ta­mi­nen kor­til­la luo mo­lem­min­puo­lis­ta iloa. Eri­tyi­ses­ti vä­hä­va­rais­ten ja hei­kos­sa ase­mas­sa ole­vien aut­ta­mi­nen poh­jau­tuu lä­him­mäi­sen­rak­kau­teen.

Ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lua voi käy­dä to­tuu­des­sa py­sy­en

Pääkirjoitukset11.12.2019 7.01

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti kiin­nit­ti it­se­näi­syys­päi­vän yh­tey­des­sä huo­mi­o­ta luo­tet­ta­van tie­don le­vit­tä­mi­seen ja ra­ken­ta­van vuo­ro­pu­he­lun vah­vis­ta­mi­seen. Tä­män suun­tais­ten sig­naa­lien vah­vis­ta­mi­seen on­kin kor­kea ai­ka, sil­lä myös suo­ma­lais­ten kes­ki­näi­set ää­nen­pai­not ovat jyr­ken­ty­neet.

It­se­näi­syy­den mer­ki­tys tu­tuk­si jo lap­se­na

Pääkirjoitukset4.12.2019 7.01

Si­ni­ris­ti­lip­pu nos­te­taan per­jan­tai­na sal­koi­hin juh­lis­ta­maan it­se­näis­tä Suo­mea. Va­paa­na tuu­les­sa lie­hu­va lip­pu muis­tut­taa meil­le, et­tei it­se­näi­syys ole it­ses­tään­sel­vyys vaan sen saa­vut­ta­mi­sek­si teh­tiin val­ta­vat uh­rauk­set. On syy­tä yhä lau­sua kii­tok­set niil­le mie­hil­le ja nai­sil­le, jot­ka puo­lus­ti­vat kan­sam­me va­paut­ta.

Toi­voa tuo­va ad­vent­ti

Pääkirjoitukset27.11.2019 7.00

Tu­le­va­na sun­nun­tai­na aloi­te­taan uu­si kirk­ko­vuo­si. Kirk­ko­vuo­si käyn­nis­tyy toi­veik­kaas­ti Va­pah­ta­jan syn­ty­mä­juh­lan odo­tuk­sel­la. Sana ad­vent­ti tu­lee la­ti­nan­kie­li­ses­tä sa­non­nas­ta ad­ven­tus Do­mi­ni, Her­ran tu­le­mi­nen.

Lap­sen kes­kei­nen oi­keus on ol­la lap­si

Pääkirjoitukset20.11.2019 6.49

YK:n lap­sen oi­keuk­sien ju­lis­tus muis­tut­taa, et­tä lap­si tar­vit­see ke­hit­ty­äk­seen rak­kaut­ta ja ym­mär­tä­mys­tä. Mi­kä­li mah­dol­lis­ta, lap­sen on tär­keä kas­vaa van­hem­pien­sa huo­len­pi­don ja vas­tuun alai­se­na ja sel­lai­ses­sa il­ma­pii­ris­sä, jos­sa hän saa tun­tea hel­lyyt­tä ja tur­val­li­suut­ta.

Saa­ko Suo­mes­sa opet­taa ku­ten us­koo?

Pääkirjoitukset13.11.2019 7.01

Jul­ki­suu­des­sa on käy­ty vii­me päi­vi­nä vil­kas­ta kes­kus­te­lua sa­nan- ja us­kon­non­va­pau­den ra­ja­pin­nas­ta. Kes­kus­te­lun taus­tal­la on muun mu­as­sa kan­sa­ne­dus­ta­jan 15 vuot­ta van­ha kir­joi­tus, jos­sa hän vas­tus­taa va­kau­muk­seen­sa pe­rus­tu­en sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien avi­o­liit­toa. Kir­joi­tuk­seen liit­ty­en on aloi­tet­tu esi­tut­kin­ta.

Pa­ran­nus on mie­len­muu­tos

Pääkirjoitukset6.11.2019 7.00

Ke­ho­tus pa­ran­nuk­seen oli kes­kei­nen osa Jee­suk­sen ope­tus­ta. Pa­ran­nus on­kin pe­rin­tei­ses­ti kuu­lu­nut kris­ti­nus­kon ydin­ter­mei­hin. Vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä pa­ran­nuk­ses­ta pu­hu­mi­nen on kui­ten­kin vä­hen­ty­nyt sel­väs­ti. Ny­kyi­sin mo­nil­le on epä­sel­vää, mitä pa­ran­nus it­se asi­as­sa tar­koit­taa.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 32 »
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys