JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 38 »

Ju­ma­lan pe­las­tus­suun­ni­tel­ma to­teu­tuu pää­si­äi­sen ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitukset31.3.2021 7.00

Mus­ta on su­run ja kuo­le­man väri. Se on pit­kä­per­jan­tain väri. Tuol­loin Ju­ma­lan Poi­ka kuo­li ris­til­lä. Raa­ma­tun vah­vat ku­vauk­set ker­to­vat Ju­ma­lan pe­las­tus­suun­ni­tel­man täyt­ty­mi­ses­tä. Su­run, epä­tie­toi­suu­den ja pe­lon tun­nel­mat ovat näis­sä teks­teis­sä läs­nä. Vie­lä vah­vem­pa­na nou­see kui­ten­kin esil­le ilo, uu­si toi­vo ja rie­mu, joka koit­taa pää­si­äi­se­nä.

Li­sää­kö elä­män­ko­ke­mus vii­saut­ta?

Pääkirjoitukset24.3.2021 6.00

Vii­sau­den ja van­he­ne­mi­sen yh­teyt­tä on tut­kit­tu tie­teen pii­ris­sä kol­mi­sen­kym­men­tä vuot­ta. Elä­män­ko­ke­mus ei mer­kit­se tut­ki­joi­den mu­kaan sa­maa asi­aa kuin vii­saus, mut­ta oman elä­män­ku­lun poh­ti­mi­sen voi­daan kat­soa kas­vat­ta­van vii­saut­ta.

Sek­su­aa­li­suus – Ju­ma­lan luo­ma omi­nai­suus

Pääkirjoitukset17.3.2021 7.35

Luo­des­saan en­sim­mäi­sen ih­mi­sen maa­il­maan Ju­ma­la teki hä­nes­tä mie­hen. Adam, en­sim­mäi­nen ih­mi­nen eli pa­ra­tii­sis­sa osa­na muu­ta luo­ma­kun­taa. Ju­ma­la näki Ada­min ole­van yk­si­näi­nen ja kai­paa­van kump­pa­nia, joka so­pi­si hä­nel­le. Ju­ma­la loi Ee­van, nai­sen, jos­ta tuli puo­li­so Ada­mil­le.

Us­ko suo­jaa elä­mää – nä­kyy­kö se ot­si­kois­sa?

Pääkirjoitukset10.3.2021 7.00

Paa­va­li an­taa ko­los­sa­lais­kir­jees­sä neu­vo­ja ih­mis­ten vä­lis­ten suh­tei­den hoi­ta­mi­seen ja oman pai­kan täyt­tä­mi­seen yh­teis­kun­nan jä­se­ne­nä. Oh­je on py­säyt­tä­vä: ”Mitä teet­te­kin, teh­kää se täy­des­tä sy­dä­mes­tä, niin kuin te­ki­sit­te sen Her­ral­le et­te­kä ih­mi­sil­le.”

Avoi­muus ra­ken­taa sil­to­ja ih­mis­ten vä­lil­le

Pääkirjoitukset3.3.2021 6.00

Ih­mis­ten koh­da­tes­sa en­sim­mäis­tä ker­taa teh­dään ha­vain­to­ja. Huo­mio saat­taa kiin­nit­tyä ul­koi­siin seik­koi­hin tai vaik­ka­pa pu­he­ta­paan. Tämä ei ker­ro pal­joa vie­raan ih­mi­sen per­soo­nas­ta tai elä­mäs­tä. Vas­ta kes­kus­te­lut aut­ta­vat tu­tus­tu­maan sy­vem­min.

Opis­to­nuo­ret ar­vos­ta­vat kris­til­lis­tä ope­tus­ta

Pääkirjoitukset24.2.2021 7.30

Op­pi­vel­vol­li­suus pi­den­tyy tu­le­va­na syk­sy­nä. Vel­vol­li­suu­det tun­tu­vat ih­mi­sis­tä usein vas­ten­mie­li­sem­mil­tä kuin oi­keu­det. Vaik­ka op­pi­vel­vol­li­suus pi­den­tyy, niin opis­ke­lu on en­nen kaik­kea oi­keus, joka on ra­ken­net­tu Suo­mes­sa ko­val­la työl­lä.

Mää­rän­pään muis­ta­mi­nen aut­taa kil­voit­te­le­maan

Pääkirjoitukset17.2.2021 8.00

Us­ko­vai­sen ih­mi­sen elä­mä on kil­voit­te­lua koh­ti Ju­ma­lan lu­paa­maa ian­kaik­kis­ta elä­mää tai­vaas­sa. Raa­mat­tu ei ra­o­ta pal­joa sitä nä­ky­mää, joka ajal­li­sen elä­män jäl­keen au­ke­aa. Em­me voi tar­kas­ti tie­tää, mikä Ju­ma­lan omia odot­taa, ja min­kä­lai­nen on se ylös­nou­se­mus­ruu­mis, jota en­sim­mäi­sen Ko­rint­to­lais­kir­jeen 15. lu­vus­sa poh­di­taan.

Esi­val­taa tu­lee kun­ni­oit­taa

Pääkirjoitukset10.2.2021 7.10

Ju­ma­lan sana an­taa esi­val­lal­le eri­tyi­sen ar­von. Apos­to­li Paa­va­li kut­suu esi­val­taa Ju­ma­lan pal­ve­li­jak­si (Room. 13:4). Paa­va­li ei tee eroa sil­lä, on­ko tuo esi­val­ta hä­nen mie­len­sä mu­kai­nen vai ei. Mer­kil­le pan­ta­vaa on, et­tä Paa­va­li kun­ni­oit­taa sa­maa esi­val­taa, joka ai­heut­ti hä­nen elä­mäl­leen vai­keuk­sia, van­git­si hä­net ja lo­pul­ta myös te­loit­ti hä­net.

Yh­tei­nen lap­suus­ko­ti, eri­lai­set ko­ke­muk­set

Pääkirjoitukset3.2.2021 8.00

Lap­si ei it­se voi va­li­ta tai vai­kut­taa lap­suu­den­ko­tin­sa kas­vuo­lo­suh­tei­siin. Mo­nen ih­mi­sen men­nei­syys si­säl­tää joi­ta­kin ke­hi­tyk­sel­li­siä ris­ki­te­ki­jöi­tä. Men­nei­den ta­pah­tu­mien vai­ku­tus ei kui­ten­kaan ole vää­jää­mä­tön ja sel­keä. Lap­suu­den ko­dis­sa ko­e­tut vai­keu­det voi­vat kään­tyä myös voi­tok­si, hen­ki­lö­koh­tai­sik­si voi­ma­va­roik­si ja sel­viy­ty­mis­ta­ri­noik­si.

Päi­vä­mies on kris­til­li­nen uu­tis­leh­ti

Pääkirjoitukset27.1.2021 7.00

En­si vii­kol­la vie­te­tään Uu­tis­ten viik­koa (ai­em­min Sa­no­ma­leh­ti­viik­ko). Päi­vä­mies­kin on uu­tis­leh­ti, mikä on sa­noi­tet­tu myös leh­den toi­min­ta-aja­tuk­ses­sa. Toi­min­ta-aja­tus il­men­tää, mik­si leh­ti on ole­mas­sa. Se mää­rit­te­lee leh­den si­säl­lön, ar­vo­poh­jan ja toi­min­taa oh­jaa­vat pe­ri­aat­teet eli leh­den tar­koi­tuk­sen.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 38 »
6.12.2021

Her­ra sa­noi is­ra­e­li­lai­sil­le: ”Älä sor­ra muu­ka­lais­ta; olet­te­han it­se­kin ol­leet muu­ka­lai­si­na Egyp­tis­sä ja tie­dät­te, mitä on elää vie­raas­sa maas­sa muu­ka­lai­se­na.” 2. Moos. 23:9

Viikon kysymys