JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 34 »

Su­vi­seu­ra­tun­nuk­sen ru­kous osoit­taa luot­ta­mus­ta hy­vään Ju­ma­laan

Pääkirjoitukset13.5.2020 6.00

Tu­le­va sun­nun­tai on kirk­ko­vuo­des­sa ru­kous­sun­nun­tai. Raa­ma­tun teks­tit pu­hu­vat sii­tä, mitä ru­koi­le­mi­nen on ja mitä lu­pauk­sia sii­hen si­säl­tyy. Teks­teis­sä ker­ro­taan myös Kris­tuk­ses­ta suu­re­na esi­ru­koi­li­ja­na ja ru­koi­le­mi­sen opet­ta­ja­na.

Äi­ti-sa­naa tar­vi­taan tu­le­vai­suu­des­sa­kin

Pääkirjoitukset6.5.2020 6.00

Te­keil­lä ole­van per­he­va­paa­uu­dis­tuk­sen ohes­sa on kes­kus­tel­tu la­ki­teks­tis­sä ole­vis­ta, per­hee­seen liit­ty­vis­tä sa­na­muo­dois­ta. Muun mu­as­sa äi­ti-sa­naa esi­te­tään pois­tet­ta­vak­si mo­nin pai­koin la­ki­teks­tis­tä. Sana on aja­tel­tu kor­vat­ta­van esi­mer­kik­si syn­nyt­tä­jä-sa­nal­la. On syy­tä huo­mi­oi­da, et­tä tämä muu­tos häi­vyt­täi­si jo­tain pe­rus­ta­van­laa­tui­sen tär­ke­ää.

Di­gi­loik­ka jul­kai­su­myyn­nis­sä

Pääkirjoitukset29.4.2020 6.50

Ke­vään poik­keus­ti­lan­ne on muut­ta­nut mo­nia toi­min­ta­mal­le­ja ja siir­tä­nyt asi­oin­tia ja pal­ve­lu­ja säh­köi­sil­le alus­toil­le. Tämä suun­taus on nä­ky­nyt myös SRK:n toi­min­nas­sa. Mo­nes­sa yh­tey­des­sä on to­det­tu, et­tä uu­det pal­ve­lut, muun mu­as­sa raa­mat­tu­luok­ka- ja py­hä­kou­lu­lä­he­tyk­set, ovat toi­mi­neet eri­no­mai­ses­ti ja ne on ko­et­tu tär­keik­si.

Su­vi­seu­ro­jen pää­tar­koi­tus ko­ros­tuu en­ti­ses­tään

Pääkirjoitukset22.4.2020 6.25

Tu­le­van ke­sän Su­vi­seu­ro­jen kes­ki­ös­sä on ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­man ti­lan­teen vuok­si en­tis­tä­kin sel­vem­min kaik­kien seu­ro­jen pää­tar­koi­tus: Ju­ma­lan sana ja sen se­lit­tä­mi­nen. Tä­män pää­tar­koi­tuk­sen tur­vaa­mi­sek­si seu­rat ha­lu­taan jär­jes­tää myös tu­le­va­na ke­sä­nä, ti­lan­teen sal­li­mis­sa puit­teis­sa eli ra­di­o­seu­roi­na. Reis­jär­vi saa jo pit­kään val­mis­tel­lut Su­vi­seu­rat vuon­na 2021, jos näin on Ju­ma­lan tah­to.

Pää­si­äi­sen sa­no­ma vies­tii toi­voa

Pääkirjoitukset8.4.2020 6.00

Pää­si­äi­nen va­paa­päi­vi­neen tar­jo­aa mo­nel­le hen­gäh­dys­tau­on ar­jes­ta. Ke­vät on par­haim­mil­laan, ja moni suun­nit­te­li viet­tä­vän­sä pää­si­äis­tä mö­kil­lä hoh­ta­vis­ta han­gis­ta naut­tien. Nyt ti­lan­ne on toi­nen. Ko­ro­na­e­pi­de­mi­an eh­käi­se­mi­nen py­säyt­ti liik­ku­mi­sen ja oh­ja­si ih­mi­set ko­tei­hin.

Ju­ma­lan sa­nal­le on eri­tyis­tä ky­syn­tää

Pääkirjoitukset1.4.2020 6.10

Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia on hei­ken­tä­nyt mer­kit­tä­väs­ti maa­il­man ta­lous­nä­ky­miä. Ta­lou­den ala­mä­ki on no­pea ja jyrk­kä, mut­ta toi­veis­sa on, et­tei se jäi­si ko­vin pit­käk­si. Vaik­ka not­kah­dus jäi­si vain muu­ta­maan kuu­kau­teen, sen seu­rauk­set tun­tu­vat pit­kään ja vai­kut­ta­vat yri­tys­ten ah­din­gon kaut­ta yk­sit­täis­ten ih­mis­ten elä­mään eri puo­lil­la maa­il­maa.

Tar­vit­sem­me Ju­ma­lan apua ja tois­tem­me tu­kea

Pääkirjoitukset25.3.2020 8.45

Eläm­me poik­keuk­sel­lis­ta ai­kaa. Maas­sam­me otet­tiin käyt­töön val­mius­la­ki, jol­la py­ri­tään es­tä­mään ko­ro­na­vi­ruk­sen le­vi­ä­mi­nen ja var­mis­ta­maan yh­teis­kun­nan toi­mi­vuus kai­kis­sa olo­suh­teis­sa.

Ju­ma­la pi­tää huol­ta haas­ta­vi­na­kin ai­koi­na

Pääkirjoitukset18.3.2020 6.15

Vi­ra­no­mai­set an­toi­vat vii­me tors­tai­na oh­jeis­tuk­sia maa­il­man­laa­jui­ses­ti le­vin­neen ko­ro­na­vi­ruk­sen eh­käi­se­mi­sek­si. Poik­keuk­sel­li­ses­ti myös SRK (Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys) jou­tui lin­jaa­maan ja ra­joit­ta­maan toi­min­taan­sa.

Yl­lät­tä­väs­ti ajas­sa kiin­ni

Pääkirjoitukset11.3.2020 6.05

Kä­si­tyk­set ja mie­li­ku­vat SRK:sta (Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys) vaih­te­le­vat myön­tei­ses­tä kiel­tei­seen. To­si­a­sia on, et­tä moni kä­si­tys pe­rus­tuu muu­al­ta kuul­tui­hin tai lu­et­tui­hin mie­li­pi­tei­siin. Har­vem­pi on käy­tän­nös­sä tu­tus­tu­nut SRK:n toi­min­taan tai vaik­ka oli­si­kin, ei ole vält­tä­mät­tä tie­dos­ta­nut sitä.

Kan­sa­no­pis­tot tar­jo­a­vat mo­niu­lot­teis­ta osaa­mis­ta

Pääkirjoitukset4.3.2020 6.30

Åbo Aka­de­min pro­fes­so­ri Pet­ri Sa­lon mu­kaan osaa­mi­nen voi­daan ja­kaa kol­meen ulot­tu­vuu­teen. Osaa­mi­nen suo­rit­ta­mi­se­na tar­koit­taa sel­ke­äs­ti ope­tet­ta­vis­sa ja opis­kel­ta­vis­sa ole­vien asi­oi­den osaa­mis­ta. Osaa­mi­nen toi­min­ta­na on toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­tä riip­pu­mat­to­mien yleis­ten val­miuk­sien hal­lit­se­mis­ta. Osaa­mi­nen ole­mi­se­na mer­kit­see sitä, et­tä osaa asen­noi­tua omaan it­seen­sä suh­tees­sa työ­hön ja työ­teh­tä­viin.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 34 »
18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys

Viikon kysymys