JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 31 »

Kuo­le­man­pel­ko on luon­nol­li­nen asia

Pääkirjoitukset30.10.2019 6.05

Lä­hes­ty­vä py­häin­päi­vä ja kuol­lei­den lä­heis­ten muis­te­le­mi­nen tuo mie­leen myös oman kuo­le­vai­suu­den. Kuo­le­ma he­rät­tää mo­nia vas­taus­ta vail­le jää­viä ky­sy­myk­siä, ja sen vuok­si on luon­nol­lis­ta, et­tä se he­rät­tää myös pel­koa.

Vuo­ro­tel­len tais­te­lun ja rau­han ai­ko­ja

Pääkirjoitukset23.10.2019 6.00

En­si sun­nun­tai­na jul­kis­te­taan SRK:n his­to­ri­an kol­mas osa Myrs­ky­jen kes­kel­lä, Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen his­to­ria 3 (1962–1980). Kir­jan si­säl­tö on he­rät­tä­nyt mie­len­kiin­toa, on­han ky­sy­myk­ses­sä ai­ka, jon­ka moni lu­ki­ja on it­se hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti elä­nyt.

Ta­val­li­nen elä­mä on ri­kas­ta

Pääkirjoitukset16.10.2019 6.45

Vii­me päi­vi­nä on laa­jas­ti vies­tit­ty maa­il­man taan­tu­vas­ta ta­lou­des­ta. Vas­ti­kään uu­ti­set ker­toi­vat sii­tä, et­tä suo­ma­lais­ten ko­ti­ta­louk­sien vel­ka on voi­mak­kaas­sa kas­vus­sa. Sen seu­rauk­se­na val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön työ­ryh­mä esit­ti ra­joi­tuk­sia, jot­ka voi­si­vat eh­käis­tä ko­ti­ta­louk­sien lii­al­lis­ta vel­kaan­tu­mis­ta.

Mie­len­ter­veys – myön­tei­nen voi­ma­va­ra

Pääkirjoitukset9.10.2019 6.49

Vii­me viik­koi­set vä­ki­val­lan­te­ot Suo­mes­sa ja Rans­kas­sa ovat ol­leet uu­ti­sot­si­kois­sa lä­hi­päi­vät. Me­di­at poh­ti­vat te­ko­jen mo­tii­ve­ja ja taus­tal­la vai­kut­ta­nei­ta asi­oi­ta. Oli­si­ko jo­ta­kin voi­tu teh­dä toi­sin, jot­ta täl­lai­sil­ta te­oil­ta oli­si väl­tyt­ty?

Luo­ma­kun­ta ka­to­aa, ih­mi­sen osa­na on ian­kaik­ki­suus

Pääkirjoitukset2.10.2019 8.39

Tu­le­vaa sun­nun­tai­ta on kut­sut­tu kirk­ko­vuo­des­sa pik­ku pää­si­äi­sek­si. Sen kir­kol­li­se­na ai­hee­na on ”Jee­sus an­taa elä­män”. Ydin­vies­ti on, et­tä Jee­sus on voit­ta­nut ih­mis­tä uh­kaa­van kuo­le­man val­lan. Näin hä­neen us­ko­vil­la on toi­vo, joka kan­taa yli kuo­le­man ra­jan.

Raa­ma­tul­li­nen saar­na kut­suu us­ko­maan

Pääkirjoitukset25.9.2019 6.10

Ke­sä­seu­ra­ra­di­oon tul­leis­sa pa­laut­teis­sa kii­te­tään toi­si­naan raa­ma­tul­li­ses­ta saar­nas­ta, jota ka­na­va vä­lit­tää. Pa­laut­tei­den kär­ki on ni­me­no­maan täs­sä, ei esi­mer­kik­si pu­heen re­to­ri­ses­sa vai­kut­ta­vuu­des­sa, kos­ket­ta­vuu­des­sa tai mu­kaan­sa tem­paa­vis­sa ta­ri­nois­sa.

Ar­mo­val­ta­kun­ta on ih­mis­ten kes­kel­lä

Pääkirjoitukset18.9.2019 6.29

Kris­ti­nus­kon kes­kei­sin sa­no­ma on Ju­ma­lan rak­kaus. Vaik­ka Ju­ma­la vi­haa syn­tiä, hän ra­kas­taa syn­tis­tä ih­mis­tä. Syn­ti on Ju­ma­lan vas­tus­ta­jan ai­kaan­saan­nos­ta, se erot­taa Ju­ma­las­ta ja vie sie­lun­vi­hol­li­sen yh­tey­teen.

Päi­vä­mies kut­suu us­ko­vien yh­tey­teen

Pääkirjoitukset11.9.2019 6.51

Päi­vä­mie­hen saa­mas­sa pa­laut­tees­sa huo­mau­tet­tiin, et­tä jo­kai­ses­sa leh­den nu­me­ros­sa tu­li­si ker­toa, mi­ten leh­den edus­ta­maan jouk­koon pää­see si­säl­le. Pa­lau­te on tär­keä ja leh­den ole­mas­sa­o­lon kan­nal­ta olen­nai­nen.

Yrit­te­li­äs­tä asen­net­ta tar­vi­taan

Pääkirjoitukset4.9.2019 6.59

Uu­den et­si­mi­nen on oh­jan­nut mo­nia ih­mi­siä va­lit­se­maan työ­u­rak­seen yrit­tä­jyy­den. Suo­ma­lai­nen hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­ta on ra­ken­tu­nut yrit­tä­mi­sel­le. Tar­vit­sem­me yrit­te­li­äs­tä asen­net­ta, luo­vuut­ta, osaa­mis­ta, yh­teis­työ­tai­to­ja ja val­miut­ta tart­tua uu­siin haas­tei­siin.

An­ne­taan lap­sil­le mah­dol­li­suus

Pääkirjoitukset28.8.2019 6.00

Il­mas­to­kes­kus­te­luun on vä­hi­tel­len nous­sut aja­tus sii­tä, et­tä pa­ras­ta il­mas­ton­suo­je­lua on vä­hen­tää lap­si­lu­kua tai jät­tää lap­set vas­taa­not­ta­mat­ta. Tätä vies­tiä toi­vat en­sin yk­sit­täi­set jul­ki­seen kes­kus­te­luun osal­lis­tu­vat hen­ki­löt ja hil­jat­tain myös maan suu­rin sa­no­ma­leh­ti.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 31 »
10.7.2020

Minä lau­lan kii­tos­ta Her­ral­le, hän pi­tää mi­nus­ta huo­len. Ps. 13:6

Viikon kysymys