JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Väkivalta kertoo yksilön ja yhteiskunnan tilasta

Pääkirjoitukset
20.9.2023 6.00

Juttua muokattu:

15.9. 11:26
2023091511262120230920060000

Vä­ki­val­lan käyt­tä­mi­nen tois­ta ih­mis­tä koh­taan on vää­rin. Sil­ti vä­ki­val­taa koh­da­taan niin ko­deis­sa, kou­luis­sa, ka­duil­la kuin jul­ki­sis­sa ti­lois­sa­kin. Vä­ki­val­taa ku­va­taan yhä use­am­min sen ta­pah­tu­ma­ym­pä­ris­tös­sä ja näy­te­tään esi­mer­kik­si so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Vii­me ai­koi­na esil­le on nous­sut nuor­ten pa­hoin­voin­tiin liit­ty­vä vä­ki­val­ta, sen syyt ja seu­rauk­set.

Verk­ko ja so­si­aa­li­nen me­dia ovat omal­ta osal­taan vai­kut­ta­neet sii­hen, et­tä vä­ki­val­las­ta on tul­lut py­sy­vä osa eri­lai­sil­le me­dia-alus­toil­le. Ne ovat osal­le ih­mi­sis­tä ajan­vie­tet­tä, jopa viih­det­tä. True crime -ter­mil­lä vii­ta­taan täs­sä yh­tey­des­sä si­säl­töi­hin, joi­den kes­ki­ös­sä ovat to­del­li­set ri­kok­set. Vä­ki­val­ta saa ai­kaan kär­si­mys­tä. Se ei ole kos­kaan nor­maa­lia, saa­ti viih­det­tä.

Vä­ki­val­ta on oi­re ih­mi­sen ti­lan­tees­ta. Vä­ki­val­taan tur­vau­tu­mi­nen ker­too usein hen­ki­lö­koh­tai­sen elä­män krii­seis­tä. Te­ki­jä saat­taa it­se­kin kär­siä vä­ki­val­las­ta, tur­val­lis­ten ih­mis­suh­tei­den ja kas­vu­ym­pä­ris­tön puut­tu­mi­ses­ta ja muis­ta on­gel­mis­ta. Ih­mi­nen on voi­nut ajau­tua so­si­aa­li­seen yh­tei­söön, jos­sa vä­ki­val­ta on hy­väk­syt­tä­vää ja sitä myös käy­te­tään. Täl­lai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä vä­ki­val­ta voi tuo­da te­ki­jäl­leen het­kel­lis­tä etua, mut­ta pit­käl­lä täh­täi­mel­lä se va­hin­goit­taa hän­tä­kin.

En­sim­mäi­sen maa­il­man lo­pul­la, hiu­kan en­nen ve­den­pai­su­mus­ta, Ju­ma­la to­te­si pa­huu­den li­sään­ty­neen ih­mis­ten kes­kuu­des­sa. Raa­mat­tu ker­too, et­tä eräs merk­ki täs­tä pa­huu­des­ta oli vä­ki­val­ta. Ju­ma­la to­te­si, et­tä ”maa oli ih­mis­ten ta­kia täyn­nä vä­ki­val­taa” (1. Moos. 6:13), ja hu­kut­ti tuol­loi­sen maa­il­man. Vä­ki­val­ta on jat­ku­nut tä­män jäl­keen­kin, sil­lä se on seu­raus­ta ih­mi­sen syn­ti­syy­des­tä.

Vaik­ka yk­si­löi­nä ja yh­teis­kun­ta­na em­me voi es­tää vä­ki­val­lan ta­pah­tu­mis­ta, voim­me omal­ta osal­tam­me pyr­kiä puut­tu­maan sii­hen. Voim­me opet­taa, et­tä vä­ki­val­taan tur­vau­tu­mi­nen tai ”sa­mal­la mi­tal­la ta­kai­sin mak­sa­mi­nen” ei­vät ole oi­kein, ei­vät­kä joh­da pa­rem­paan tu­lok­seen. Sen si­jaan kan­nat­taa py­säh­tyä ih­mi­sen vää­rän käyt­täy­ty­mi­sen syi­hin ja et­siä nii­hin apua.

Vä­ki­val­taa ko­ke­neen kan­nat­taa il­moit­taa asi­as­ta vi­ra­no­mai­sil­le, kou­lus­sa opet­ta­jil­le ja ko­to­na van­hem­mil­le. Yh­teis­kun­ta voi tar­jo­ta mo­nen­lais­ta apua niin vä­ki­val­taa ko­ke­neel­le kuin vä­ki­val­tai­ses­ti käyt­täy­ty­väl­le.

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys