JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Hiljaisuus avaa mahdollisuuden kuulemiseen

Pääkirjoitukset
4.10.2023 8.00

Juttua muokattu:

2.10. 09:50
2023100209500320231004080000

Liik­ku­es­saan jul­ki­sis­sa ti­lois­sa ih­mi­nen ha­vait­see, et­tä ne ovat har­voin hil­jai­sia. Vä­hem­män on kaup­po­ja tai liik­kei­tä, jois­sa taus­tal­la ei soi­si mu­siik­ki. Jois­sain jul­ki­sis­sa ti­lois­sa kä­vi­jöil­tä odo­te­taan edel­leen hil­jais­ta ja hil­lit­tyä käyt­täy­ty­mis­tä. Täl­lai­sia paik­ko­ja ovat esi­mer­kik­si kir­jas­tot tai kir­kot. Työ­paik­ko­jen avo­kont­to­rei­den yleis­ty­es­sä huo­mat­tiin, et­tä ne ei­vät ol­leet täy­del­li­siä rat­kai­su­ja, sil­lä työn­te­ko vaa­tii usein kes­kit­ty­mis­rau­haa. Usein työ­hön si­säl­tyy myös luot­ta­muk­sel­li­sia kes­kus­te­lu­ja.

Ih­mis­tä ym­pä­röi­vä voi­ma­kas ää­ni­maa­il­ma ko­e­taan myös on­gel­ma­na, me­lu­saas­tee­na. Ih­mi­sen on hyvä ope­tel­la ole­maan hil­jaa. Mik­si näin? Hil­jai­suu­des­sa on mah­dol­lis­ta py­säh­tyä, poh­tia asi­oi­ta ja rau­hoit­tua. Hil­jai­suus ren­tout­taa ja pois­taa stres­siä. Täy­den hil­jai­suu­den rin­nal­la myös luon­non ää­net, ku­ten tuu­len su­hi­na puis­sa, ve­den so­li­na tai lin­tu­jen lau­lu rau­hoit­ta­vat. Voi ol­la, et­tä ny­kyih­mi­nen sie­tää huo­nos­ti hil­jai­suut­ta, eri­tyi­ses­ti sil­loin, jos on tot­tu­nut elä­mään ää­nien ym­pä­röi­mä­nä.

Hil­jai­suus on tar­peel­lis­ta myös hen­gel­li­sen elä­män kan­nal­ta. Jos­sain on to­det­tu, et­tä kun muut ää­net ovat pois­sa, on Ju­ma­lal­la ti­laa pu­hua ih­mi­sen si­sim­mäs­sä. To­te­aa­han kris­ti­nop­pi myös, et­tä omas­sa­tun­nos­sa pu­huu Ju­ma­lan ää­ni (KO 16). Tuon ää­nen voi kuul­la, kun hil­jen­tyy ja rau­hoit­tuu jat­ku­vas­ta me­nos­ta. Ju­ma­lan sana to­te­aa: ”Hyvä on hil­jai­suu­des­sa toi­voa apua Her­ral­ta” (Va­lit. 3:26). Ih­mi­nen saat­taa pyr­kiä vai­men­ta­maan Ju­ma­lan ää­nen si­sim­mäs­sään ym­pä­röi­mäl­lä it­sen­sä jat­ku­vaan, voi­mak­kaa­seen ää­ni­mai­se­maan.

Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le hil­jen­ty­mi­nen on tär­ke­ää. Lap­si tai nuo­ri ei ai­na osaa kes­kit­tyä tai ol­la hil­jaa ko­vin kau­an. Tie­tyt kei­not voi­vat aut­taa hil­jen­ty­mään. Seu­rois­sa lap­si saa oman het­ken isän tai äi­din sy­lis­sä. Nuo­ren on myös hyvä ope­tel­la kuun­te­le­maan Ju­ma­lan sa­nan vies­tiä il­man pu­he­lin­ta tai ys­tä­vän kans­sa kes­kus­te­lua. Hil­jen­ty­mis­tä voi ope­tel­la ja op­pia. Kun ih­mi­nen hil­jen­tyy, hä­nen kor­van­sa ja sy­dä­men­sä ovat val­mii­ta vas­taa­not­ta­maan sen, mitä ”Hen­ki sa­noo seu­ra­kun­nil­le” (Ilm. 2:7).

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys