JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Jumala sõna kuulama

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
29.12.2014 13.28

Juttua muokattu:

1.1. 23:50
2020010123500220141229132800

Pii­bel soo­vi­tab aus­ta­da ühen­dust ko­gu­du­se­ga

Pii­bel rõhu­tab Ju­ma­la sõna kuu­la­mi­se täht­sust. Apos­tel Pau­lus kir­ju­tas: „Usk tu­leb kuu­lu­tu­sest, kuu­lu­tus aga Kris­tu­se sõna kau­du.” On täh­tis tul­la kok­ku kuu­la­ma, mis Ju­mal ta­hab oma Vai­mu läbi aval­da­da. Usk aga ei teki, kui Püha Vaim ei tee tööd sõna kuu­lu­ta­jas ja kuu­la­jas.

Väi­ke bee­bi kas­vab oma elu esi­me­sed kuud nii, et ta sööb ai­nult oma ema rin­na­pii­ma. Rin­na­piim on tu­gev ja toi­tev. Apos­tel Peet­rus võrdleb ka Ju­ma­la sõna jõudu rin­na­pii­ma­ga: „Nagu äs­jasün­di­nud lap­sed igat­se­ge vai­mu­lik­ku sel­get pii­ma, et te sel­le va­ral kas­vak­si­te pääs­te poo­le, kui te ole­te tun­da saa­nud, et Is­sand on hel­de” (1Pe 2:2–3).

Mida tä­hen­dab Ju­ma­la sõna kuu­la­mi­ne?

Ju­mal aval­dab en­nast kõi­gi­le oma loo­dud ku­ning­rii­gis (Rm 1:19–20), kõi­gi­le rah­vas­te­le ning iga ini­me­se saa­tu­ses ja süda­me­tun­nis­tu­ses (Rm 2: 14–15). Pääs­teks on vaja ka veel mi­da­gi muud: Ju­ma­la eri­list aval­dust, mil­lest rää­gib püha Pii­bel, ning Pühas Vai­mus kuu­lu­ta­tud rõõmusõ­nu­mit Jee­su­sest Kris­tu­sest. Sõna on­gi Jee­sus ise (Jh 1). Ju­ma­la sõna kuu­la­mi­ne tä­hen­dab Jee­su­se juur­de tu­le­mist, tema kuu­la­mist. Jee­sus elab üles tõus­nu­na Is­san­da­na ko­gu­du­ses, mil­le Püha Vaim on kok­ku ko­gu­nud.

Pii­bel ma­nit­seb sõna kuu­la­ma

Piib­li kau­du er­gu­ta­tak­se meid kuu­la­ma sõna. Proh­ve­ti­te teks­ti­des kut­sub Ju­mal oma rah­vast kuu­la­ma tema sõna. Sel­les si­sal­dub lo­hu­tus ja lu­ba­dus Ju­ma­la hoo­lit­su­sest, tih­ti aga ka huk­kam­õist nen­de­le, kes on te­mast loo­bu­nud. Proh­vet Je­sa­ja raa­ma­tus Ju­mal tröös­tib oma rah­vast: „Kuul­ge mind, õig­lu­se nõud­jad, Is­san­da ot­si­jad! Vaa­da­ke kal­jut, mil­le küljest te ole­te rai­u­tud, ja ka­e­vu­au­ku, kust ole­te väl­ja ka­e­va­tud!!” (Js 51:1) Ju­ma­la sõna kuul­mi­ses si­sal­dub ka eluü­hen­du­se ot­si­mi­ne ain­sast õi­gest Ju­ma­last: „Kuu­le, Iis­ra­el! Is­sand, meie Ju­mal Is­sand, on ai­nus!” (5Ms 6:4). Evan­gee­liu­mi­des lõpe­tab Jee­sus tih­ti oma kõne hüüa­tu­se­ga „Kel kõrvad on, kuul­gu!” (Mt 13:9). Apos­tel Pau­lus kir­ju­tas kuu­la­mi­sest room­las­te­le: „Jä­re­li­kult, usk tu­leb kuu­lu­tu­sest, kuu­lu­tus aga Kris­tu­se sõna kau­du” (Rm 10:17). Ju­ma­la sõna kuu­la­mi­ne on nõnda se­o­tud kuu­lu­ta­tud sõnaga. Sel­le­pä­rast on täh­tis ko­gu­ne­da kuu­la­ma, mida Ju­mal ta­hab oma Vai­mu läbi aval­da­da.

Püha Vaim te­ki­tab usu

Mar­tin Lut­her kir­ju­tas Püha Vai­mu tööst: „Ei sina ega mina saaks ii­al­gi mi­da­gi te­a­da Kris­tu­sest, te­mas­se us­ku­da ega teda oma Is­san­daks hüüda, kui seda ei pa­kuks Püha Vaim evan­gee­liu­mi kuu­lu­tu­se va­ral ja seda meie süda­mes­se ei kin­giks” (Suur Ka­te­kis­mus, III õpe­tus). Nüüdi­sa­eg­ne teh­ni­ka, nagu in­ter­net, või­mal­dab Ju­ma­la sõna kuu­la­ta ka siis, kui see mui­du oleks või­ma­tu. Va­hel ole­me ahel­da­tud oma ko­du­des­se nii, et me ei saa as­tu­da us­ku­ja­te­ga ühen­dus­se. Alg­ko­gu­du­ses oli ühi­sel ko­gu­ne­mi­sel täh­tis roll. „Aga ne­mad püsi­sid apost­li­te õpe­tu­ses ja osa­du­ses, lei­va­murd­mi­ses ja pal­ve­tes. Nad vii­bi­sid pä­e­vast pä­e­va ühel mee­lel püha­ko­jas” (Ap 2: 42, 46). Kui alg­ko­gu­du­se elus oli ras­keid küsi­mu­si, tuli ko­gu­dus kok­ku vest­le­ma (näi­teks Ap 15). Ka meie, tä­na­pä­e­va Ju­ma­la lap­sed, va­ja­me va­hel ühi­seid vest­lu­si. Pii­bel ma­nit­seb ko­gu­du­se­ga ühen­dust hoid­ma: „är­gem jät­kem una­rus­se oma ko­gu­du­se koos­käi­mist, nõnda nagu mõnel on kom­beks, vaid jul­gus­ta­gem sel­leks üksteist − ja seda enam, mida roh­kem te nä­e­te seda pä­e­va lä­he­ne­vat” (Hb 10:25). Usk­li­kud pe­ak­sid­ki ala­ti jul­gus­ta­ma üksteist sõna­kuul­mi­seks, et ühen­dus Sõnaga – Kris­tu­se­ga – püsiks ja kas­vaks. Kui ma küsi­sin oma las­te kä­est, miks on hea min­na Ju­ma­la sõna kuu­la­ma, kost­sid nad: „Et püsiks usk ja saaks ta­e­vas­se!” Nii see on: et saak­si­me kord pä­ra­le.

Tekst: Mark­ku Kan­ni­ai­nen

Tõlge: M. J.

Al­li­kas: Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti 6/2013

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä kie­li­liit­tees­sä 11/2014.

2.3.2024

Hyvä ja oikeamielinen on Herra, hän neuvoo syntisille tien. Ps. 25:8

Viikon kysymys