JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 8 »

Ar­mu­laud

Vieraskieliset / eesti16.11.2016 13.33

Ar­mu­laud on sak­ra­ment ehk püha toi­ming, mil­les ühi­neb Ju­ma­la sõna ja näh­tav, konk­reet­ne ai­ne. Lu­ter­li­kus ki­ri­kus on sak­ra­men­ti­deks Kris­tu­se kä­su­ga se­o­tud ris­ti­mi­ne ja ar­mu­laud (Augs­bur­gi usu­tun­nis­tus). Viim­sel paa­sa­söö­maa­jal en­ne oma kan­nat­ta­mist ja sur­ma se­a­dis Jee­sus ar­mu­laua ning an­dis käsu sel­le an­de nau­ti­da (Mrk 14:12–25; 1Kr 11:23–26).

Ris­ti­mi­ne – hea süda­me­tun­nis­tu­se liit

Vieraskieliset / eesti16.11.2016 13.31

Ris­ti­mi­ne on üks meie ki­ri­ku püha­dest sak­ra­men­ti­dest. See te­hak­se Kris­tu­se käsu ko­ha­selt: ”Ris­ti­ge neid Isa, Poja ja Püha Vai­mu ni­mes­se.” Käsk ris­ti­da on osa Jee­su­se an­tud mis­jo­ni­kä­sust: ”Teh­ke minu jüngri­teks kõik rah­vad.” Sel­les­se kuu­lub õpe­tus­käsk: ”Õpe­ta­ge neid pi­da­ma kõike, mida mina olen teil käs­ki­nud.” (Mt 28:18–20.) Jee­su­se jüngriks teh­tud ini­me­ne tu­leb ris­ti­da ja tun­nis­ta­da kol­main­sa Ju­ma­la omaks. Teda tu­leb ka õpe­ta­da õpe­tus­kä­su ko­ha­selt.

Sak­ra­men­did

Vieraskieliset / eesti16.11.2016 13.29

Ki­rik­li­kus kee­le­ka­su­tu­ses ni­me­ta­tak­se sak­ra­men­ti­deks ta­li­tu­si, mida ko­ge­tak­se eri­li­selt täht­sa­teks ja püha­deks. Pii­bel ei rää­gi sak­ra­men­ti­dest mi­da­gi, ning eri­ne­va­tes ki­ri­ku­kon­da­des on eri­ne­vad ar­va­mu­sed sak­ra­men­ti­de ar­vu koh­ta. Ka­to­li­kus ja õi­geu­su ki­ri­kus on seit­se sak­ra­men­ti, re­for­mat­si­oo­ni ki­ri­ku­tes aga ai­nult kaks: ris­ti­mi­ne ja ar­mu­laud. Re­for­mat­si­oo­ni ki­ri­kud ehk pro­tes­tant­li­kud ki­ri­kud lo­e­vad sak­ra­men­ti­deks neid, mis põhi­ne­vad Jee­su­se ot­se­se­le se­ad­mi­se­le ning kä­su­le.

Evan­gee­lium kõi­gi­le rah­vai­le

Vieraskieliset / eesti16.11.2016 13.25

Kui Jee­sus alus­tas oma ava­lik­ku te­ge­vust, kuu­lu­tas ta Ju­ma­la rii­gi evan­gee­liu­mi: ”Aeg on täis saa­nud ja Ju­ma­la riik on lä­he­dal. Pa­ran­da­ge meelt ja us­ku­ge evan­gee­liu­mis­se.” (Mk 1:15) Jee­sus lä­ki­tas ka oma jüngrid kuu­lu­ta­ma mee­le­pa­ran­da­mist ini­mes­te hul­ka.

Ju­ma­la rii­gi hoo­le all

Vieraskieliset / eesti16.11.2016 13.12

Ju­mal an­dis oma jüngri­te­le üle­san­deks kuu­lu­ta­da Ju­ma­la rii­gi evan­gee­liu­mi pat­tu­de an­dek­sand­mi­sest. ”Ja tema ni­mel peab kuu­lu­ta­ta­ma mee­le­pa­ran­dust pat­tu­de an­dek­sand­mi­seks kõigi rah­vas­te seas, ala­tes Je­ruu­sa­lem­mast.” (Lk 24: 47). Ju­mal on ava­nud oma rii­gi töö­le või­ma­lu­si mit­mel pool maa­il­mas. Teda, kes evan­gee­liu­mi usub, ühen­dab an­dek­sand­mi­se evan­gee­lium Ju­ma­la rii­gi­ga, kus teda ar­mas­ta­tak­se ja hoi­tak­se.

Arm õpe­tab pat­tu maha jät­ma

Vieraskieliset / eesti13.5.2016 11.00

Kõik see on patt, mis ini­mest Ju­ma­last la­hu­tab – ühesõ­na­ga kõik see, mis saa­dab oh­tu ela­va usu. Juba lugu pat­tu­lan­ge­mi­sest tu­le­tab meel­de, et patt ei pruu­gi su­gu­gi ala­ti kur­ja­na pais­ta. Ta ah­vat­leb, veet­leb ja pe­tab. Ka he­a­de ja mõist­li­ke­na näi­vad as­jad või­vad ek­si­tee­le juh­ti­da. Ju­ma­la ter­ven­dav arm õpe­tab lah­ti ütlema ju­ma­la­kart­ma­tu­sest ja il­ma­li­kest hi­mu­dest (Tt 2: 11–12).

Joo­sep koh­tas ar­mu­li­kult oma ven­di

Vieraskieliset / eesti13.5.2016 11.00

Piib­li ju­tus­tus Joo­se­pist ja ta ven­da­de koh­tu­mi­sest Egip­tu­ses on ilus kir­jel­dus ar­mu­lik­ku­sest ja an­dek­sand­mi­sest. Inim­li­kult mõel­des oleks Joo­se­pil ol­nud põhjust ol­la oma ven­da­de vas­tu karm ning tun­da nen­de vas­tu mee­le­ki­be­dust. Ven­nad olid müünud Joo­se­pi or­jaks Mid­ja­ni mees­te­le, kaup­mees­te­le, mistõt­tu ta sat­tus lõpuks Egip­tu­se vang­las­se.

Rää­ki­ge seda, mis on hea ja ka­su­lik

Vieraskieliset / eesti13.5.2016 10.00

Kir­jas efes­las­te­le on kesk­seks tee­maks krist­las­te ühen­du­se ja ühtsuse eest hoo­lit­se­mi­ne, mil­le ja­oks an­nab meie teks­ti kat­kend hul­ga prak­ti­li­si nõu­an­deid. Suu­rem osa Pau­lu­se ma­nit­sus­test on sel­ged, võib-ol­la ene­sestm­õis­te­ta­vad: rää­ki­ge tõtt, är­ge tülit­se­ge, ühtegi nur­ja­tut sõna är­gu tul­gu teie suust, jää­gu ki­be­dus, raev, viha, kisa, te­o­ta­mi­ne koos kogu kur­ju­se­ga teist kau­ge­le ee­ma­le. Kui need as­jad olek­sid tõe­poo­lest isee­ne­sest sel­ged ja liht­sad el­lu viia, va­e­valt oleks ol­nud vaja neid eral­di mai­ni­da.

Ju­ma­la riik ja evan­gee­liu­mi jõud

Vieraskieliset / eesti13.5.2016 9.10

Jee­sus er­gu­tab ot­si­ma es­malt Ju­ma­la rii­ki ja Tema õi­gust (Mt 6: 33). Meie pal­ve­ta­me ühes­koos ”sinu riik tul­gu” ja usu­me, et ”sinu pä­ralt on riik ja vägi ja au iga­ves­ti” (Mt 6: 10, 13).

Suu­rim on ar­mas­tus

Vieraskieliset / eesti13.5.2016 9.10

Jo­han­ne­se evan­gee­lium si­sal­dab Jee­su­se lah­ku­miskõ­ne, mil­les Jee­sus kor­du­valt õhu­tab oma jüngreid oma­va­he­list ar­mas­tust ehk ven­naar­mas­tust pi­da­ma: ”Ma an­nan tei­le uue käsu: ar­mas­ta­ge üksteist! Nõnda nagu mina teid olen ar­mas­ta­nud, ar­mas­ta­ge tei­e­gi üksteist!” (Jh 13: 34)

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 8 »
16.1.2022

Jee­sus vas­ta­si nai­sel­le: ”Joka juo tätä vet­tä, sen tu­lee uu­del­leen jano, mut­ta joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan.” Joh. 4:13–14

Viikon kysymys