JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Jumala riigi hoole all

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
16.11.2016 13.12

Juttua muokattu:

1.1. 23:40
2020010123401120161116131200

Ju­mal an­dis oma jüngri­te­le üle­san­deks kuu­lu­ta­da Ju­ma­la rii­gi evan­gee­liu­mi pat­tu­de an­dek­sand­mi­sest. ”Ja tema ni­mel peab kuu­lu­ta­ta­ma mee­le­pa­ran­dust pat­tu­de an­dek­sand­mi­seks kõigi rah­vas­te seas, ala­tes Je­ruu­sa­lem­mast.” (Lk 24: 47). Ju­mal on ava­nud oma rii­gi töö­le või­ma­lu­si mit­mel pool maa­il­mas. Teda, kes evan­gee­liu­mi usub, ühen­dab an­dek­sand­mi­se evan­gee­lium Ju­ma­la rii­gi­ga, kus teda ar­mas­ta­tak­se ja hoi­tak­se.

Sel­les le­hes rää­gi­tak­se eri­ti sak­ra­men­ti­dest: ris­ti­mi­sest ja ar­mu­lau­ast. Sak­ra­men­tid on mõel­dud usu kau­du vas­tu võe­ta­vaks. Ini­me­ne ei saa pääs­te­tuks nen­de abil, vaid need on mõel­dud usu tu­gev­du­seks. Ris­ti­mi­ses sõlmi­tak­se Ju­ma­la ja ini­me­se va­hel puh­ta süda­me­tun­nis­tu­se liit. Ar­mu­lau­da pee­tak­se Jee­su­se mä­les­tus­söö­maa­ja­na, nii nagu Jee­sus ise käs­kis siis, kui Ta se­a­dis ar­mu­a­laua oma jüngri­te­le.

Abie­lu on Ju­ma­la se­a­tud mehe ja nai­se va­he­li­ne elu­aeg­ne liit. Abie­lust ja abie­lu­suh­te eest hoo­lit­se­mi­sest rää­ki­vad ar­tik­lid an­na­vad mei­le häid juht­nöö­re abie­lu sõlmi­mi­se ning abie­lu eest hoo­lit­se­mi­se ja­oks. Abi­kaa­sa­sid er­gu­ta­tak­se hoo­lit­se­ma tei­ne­tei­se eest ning ka las­test, ju­hul kui Ju­ma­la an­nab nei­le lap­si.

Ris­ti­mi­ne on tu­gev liit Ju­ma­la poolt, aga ini­me­ne võib ära rik­ku­da sel­le lii­du, ju­hul kui ta ka­o­tab pat­tu­de tõttu oma lap­seu­su. Siis peab ini­me­ne pa­ran­da­ma meelt ja us­ku­ma Püha Vai­mu vä­e­ga kuu­lu­ta­tud evan­gee­liu­mi, et ta saab jäl­le Ju­ma­la lap­seks. Seda Ju­ma­la rii­gi kut­set tuu­ak­se esi­le mis­jo­ni­rei­si­del. Pal­jud on saa­nud võtta vas­tu sel­le suu­re an­ni ja oma süda­mest sel­le usu osa­li­seks saa­da.

Meie pa­lu­me Ta­e­va­selt Isalt õnnis­tust Ju­ma­la rii­gi töö­le. Loo­da­me ka, et see Sii­o­ni Mis­jo­ni­leht nii kut­suks Ju­ma­la rii­ki kui ka an­naks Ju­ma­la las­te­le jul­gust us­ku­da.

Tekst: Juha Alan­ko

Tõlge: Sini Kat­ves

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä nu­me­ros­sa 16.11.2016

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys