JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 8 »

Vaim lii­dab usk­li­kuid ühte

Vieraskieliset / eesti26.9.2018 16.51

Ta pa­lus luba, et oma usust mul­le rää­ki­da. Ma kuu­la­sin teda ning ütle­sin siis, et tema aru­saa­mi­ne usu­as­ja­dest tun­dus mul­le väga võõras ja et ma ei leid­nud sel­le­le põhju­seid Piib­list.

”Mis asi on maa­ke­ra?”

Vieraskieliset / eesti26.9.2018 16.48

Pe­al­kir­ja küsi­mu­se esi­tas mu vii­eaas­ta­ne poeg. Ma ei osa­nud tal­le põhja­li­kult vas­ta­ta.

An­dek­sand­mi­ne tun­dub hea ja ra­hus­tab

Vieraskieliset / eesti26.9.2018 16.46

Õu­e­män­gu­de kes­kel mõtisk­le­vad kolm tüdru­kut kaht täht­sat os­kust: an­deks­pa­lu­mist ja an­dek­sand­mist.

Püha vaim viib ta­e­vas­se

Vieraskieliset / eesti26.9.2018 16.44

Jee­sus on tõus­nud ta­e­vas­se, aga Ta­te­gut­seb maa­il­mas üha. Tema töö jät­kub Püha Vai­mu töö­na tema ko­gu­du­ses. Püha Vaim on väl­ti­ma­tu ini­me­se pääst­mi­seks.

Jee­sus kan­na­tas meie eest

Vieraskieliset / eesti15.11.2017 6.31

Patt la­hu­tab ini­me­se Ju­ma­last. Kuna esi­me­sed ini­me­sed pa­ra­dii­sis lan­ge­sid pat­tu, pä­ran­dub kal­du­vus pa­tu­le kõi­gi­le ini­mes­te­le. See on näha maa­il­mas kur­ju­se­na, hä­da­na ja üle­koh­tu­na. Pal­jud ini­me­sed ta­ot­le­vad lühi­a­ja­list nau­din­gut ja edu, unus­ta­des sa­mas Ju­ma­la taht­mi­se.

Prant­sus­maa kok­ku­tu­le­kul kuu­la­ti rahu ter­vi­tu­si

Vieraskieliset / eesti15.11.2017 6.30

Te­gi­me Ee­ro Nuo­li­o­ja­ga mis­jo­ni­rei­si Prant­sus­maa­le Saint Lou­i­si. Len­da­si­me Ba­se­li len­nu­väl­ja­le, mis paik­neb Prant­sus­maal, aga on Šveit­si, Prant­sus­maa ja Sak­sa­maa ühine len­nu­vä­li. Len­nu­väl­jalt on ai­nult mõne ki­lo­meet­ri tee An­ne ja Pat­rik Mic­he­li ko­dus­se, kus pee­ti kok­ku­tu­lek.

Kris­tu­se töö jät­kub Püha Vai­mu töö­na

Vieraskieliset / eesti15.11.2017 6.28

Esi­me­sel ne­lipü­hal las­kus Püha Vaim apost­li­te pe­a­le näh­ta­val ku­jul. Ne­lipü­ha on üks ki­ri­ku­aas­ta kol­mest suu­rest ki­ri­kupü­hast. Nen­de pühade jär­gi ja­ga­tak­se meie ki­ri­ku­aas­ta kol­me os­sa: jõulu-, ülest­õus­mispü­ha- ja ne­lipü­ha­o­sa. Vii­mas­tel aas­taküm­ne­tel on ne­lipü­ha siis­ki ka­o­ta­nud oma täht­sust, ja sel­le sisu on mõnegi ini­me­se mee­les aja­pik­ku äh­mas­tu­nud.

Piht va­bas­tab koor­maist

Vieraskieliset / eesti15.11.2017 6.25

Ini­me­ne on oma elus nagu rän­dur. Usk­li­ku­na on tema siht­ko­haks ta­e­va­ne kodu. Ai­nult usk teeb või­ma­li­kuks sel­le­le si­hi­le jõuda.

Jee­sus, kiu­sa­tus­te võit­ja

Vieraskieliset / eesti15.11.2017 6.23

Mei­ei­sa­pal­ves pa­lu­me: ”Ja ära saa­da meid kiu­sa­tus­se.” Kiu­sa­tu­sed on ah­vat­lu­sed, mil­le­le jä­re­le­and­mi­ne viib va­le­de­le te­gu­de­le ehk pat­tu.

Pa­tust ini­mest kut­su­tak­se Ju­ma­la rii­ki

Vieraskieliset / eesti15.11.2017 6.22

Pais­tab, et sõna patt pii­bel­lik mõte on muu­tu­nud ka­het­sus­väär­selt pal­ju­de ini­mes­te ja­oks eba­sel­geks. Pa­tust rää­ki­mist väl­di­tak­se, võib-ol­la ise­gi vai­mu­li­kus vest­lu­ses. Tih­ti tun­dub, et oleks ker­gem rää­ki­da ai­nult Ju­ma­la ar­must, ar­mas­tu­sest ja he­aks­kiit­mi­sest, sest sel­li­ne jutt ta­va­li­selt ei pa­han­da ke­da­gi.

« 1 2 3 4 5 ... 8 »
18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies