JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 8 »

Vaim lii­dab usk­li­kuid ühte

Vieraskieliset / eesti26.9.2018 16.51

Ta pa­lus luba, et oma usust mul­le rää­ki­da. Ma kuu­la­sin teda ning ütle­sin siis, et tema aru­saa­mi­ne usu­as­ja­dest tun­dus mul­le väga võõras ja et ma ei leid­nud sel­le­le põhju­seid Piib­list.

”Mis asi on maa­ke­ra?”

Vieraskieliset / eesti26.9.2018 16.48

Pe­al­kir­ja küsi­mu­se esi­tas mu vii­eaas­ta­ne poeg. Ma ei osa­nud tal­le põhja­li­kult vas­ta­ta.

An­dek­sand­mi­ne tun­dub hea ja ra­hus­tab

Vieraskieliset / eesti26.9.2018 16.46

Õu­e­män­gu­de kes­kel mõtisk­le­vad kolm tüdru­kut kaht täht­sat os­kust: an­deks­pa­lu­mist ja an­dek­sand­mist.

Püha vaim viib ta­e­vas­se

Vieraskieliset / eesti26.9.2018 16.44

Jee­sus on tõus­nud ta­e­vas­se, aga Ta­te­gut­seb maa­il­mas üha. Tema töö jät­kub Püha Vai­mu töö­na tema ko­gu­du­ses. Püha Vaim on väl­ti­ma­tu ini­me­se pääst­mi­seks.

Jee­sus kan­na­tas meie eest

Vieraskieliset / eesti15.11.2017 6.31

Patt la­hu­tab ini­me­se Ju­ma­last. Kuna esi­me­sed ini­me­sed pa­ra­dii­sis lan­ge­sid pat­tu, pä­ran­dub kal­du­vus pa­tu­le kõi­gi­le ini­mes­te­le. See on näha maa­il­mas kur­ju­se­na, hä­da­na ja üle­koh­tu­na. Pal­jud ini­me­sed ta­ot­le­vad lühi­a­ja­list nau­din­gut ja edu, unus­ta­des sa­mas Ju­ma­la taht­mi­se.

Prant­sus­maa kok­ku­tu­le­kul kuu­la­ti rahu ter­vi­tu­si

Vieraskieliset / eesti15.11.2017 6.30

Te­gi­me Ee­ro Nuo­li­o­ja­ga mis­jo­ni­rei­si Prant­sus­maa­le Saint Lou­i­si. Len­da­si­me Ba­se­li len­nu­väl­ja­le, mis paik­neb Prant­sus­maal, aga on Šveit­si, Prant­sus­maa ja Sak­sa­maa ühine len­nu­vä­li. Len­nu­väl­jalt on ai­nult mõne ki­lo­meet­ri tee An­ne ja Pat­rik Mic­he­li ko­dus­se, kus pee­ti kok­ku­tu­lek.

Kris­tu­se töö jät­kub Püha Vai­mu töö­na

Vieraskieliset / eesti15.11.2017 6.28

Esi­me­sel ne­lipü­hal las­kus Püha Vaim apost­li­te pe­a­le näh­ta­val ku­jul. Ne­lipü­ha on üks ki­ri­ku­aas­ta kol­mest suu­rest ki­ri­kupü­hast. Nen­de pühade jär­gi ja­ga­tak­se meie ki­ri­ku­aas­ta kol­me os­sa: jõulu-, ülest­õus­mispü­ha- ja ne­lipü­ha­o­sa. Vii­mas­tel aas­taküm­ne­tel on ne­lipü­ha siis­ki ka­o­ta­nud oma täht­sust, ja sel­le sisu on mõnegi ini­me­se mee­les aja­pik­ku äh­mas­tu­nud.

Piht va­bas­tab koor­maist

Vieraskieliset / eesti15.11.2017 6.25

Ini­me­ne on oma elus nagu rän­dur. Usk­li­ku­na on tema siht­ko­haks ta­e­va­ne kodu. Ai­nult usk teeb või­ma­li­kuks sel­le­le si­hi­le jõuda.

Jee­sus, kiu­sa­tus­te võit­ja

Vieraskieliset / eesti15.11.2017 6.23

Mei­ei­sa­pal­ves pa­lu­me: ”Ja ära saa­da meid kiu­sa­tus­se.” Kiu­sa­tu­sed on ah­vat­lu­sed, mil­le­le jä­re­le­and­mi­ne viib va­le­de­le te­gu­de­le ehk pat­tu.

Pa­tust ini­mest kut­su­tak­se Ju­ma­la rii­ki

Vieraskieliset / eesti15.11.2017 6.22

Pais­tab, et sõna patt pii­bel­lik mõte on muu­tu­nud ka­het­sus­väär­selt pal­ju­de ini­mes­te ja­oks eba­sel­geks. Pa­tust rää­ki­mist väl­di­tak­se, võib-ol­la ise­gi vai­mu­li­kus vest­lu­ses. Tih­ti tun­dub, et oleks ker­gem rää­ki­da ai­nult Ju­ma­la ar­must, ar­mas­tu­sest ja he­aks­kiit­mi­sest, sest sel­li­ne jutt ta­va­li­selt ei pa­han­da ke­da­gi.

« 1 2 3 4 5 ... 8 »
22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.