JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Piht vabastab koormaist

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
15.11.2017 6.25

Juttua muokattu:

1.1. 11:20
2020010111204020171115062500

Ini­me­ne on oma elus nagu rän­dur. Usk­li­ku­na on tema siht­ko­haks ta­e­va­ne kodu. Ai­nult usk teeb või­ma­li­kuks sel­le­le si­hi­le jõuda.

Igaüks meist on pat­tu lan­ge­nud ja nii tee­ni­nud en­da­le iga­ve­se sur­ma. Kui Ju­mal ei ar­mas­taks inim­kon­da, ei oleks meil pää­su ta­e­va­ses­se ko­dus­se. Ini­me­se töö­dest ei pii­sa, need ei kõlba pat­tu­de le­pi­tu­seks. Sel­leks kõlbab ai­nult Jee­su­se le­pi­tus­töö.

Meie elu kõige kal­li­mast as­jast, usust, ei tasu loo­bu­da. Seda ta­sub hoi­da. Ju­ma­la sõna in­nus­tab: ”et sa – – võit­lek­sid head võit­lust, säi­li­ta­des us­ku ja pu­hast süda­me­tun­nis­tust, mil­le mõned on ene­sest ära tõu­ga­nud, ja nen­de usu­la­ev on läi­nud põhja. (1Tm 1: 18–19.)

Pihi and

Evan­gee­lium hoi­ab rän­du­rit. Sel­les lu­ba­tak­se tal­le pat­tu­de an­dek­sand­mi­ne: saad us­ku­da kõik oma pa­tud an­deks Jee­su­se nime ja vere läbi. Kui seda rõõmusõ­nu­mit usu­me, on kõik pa­tud kus­tu­ta­tud – mit­te ai­nult min­gi osa pat­tu­dest, vaid kõik.

Meie süda­me­tun­nis­tust võib siis­ki jää­da pii­na­ma mõni üksik tegu. Te­a­me ja tun­ne­me, et ole­me te­gut­se­nud Ju­ma­la tah­te vas­ta­selt. Ole­me pat­tu tei­nud, ja see rõhub nagu koo­rem meie süda­me­tun­nis­tust.

Ju­ma­la rii­gis ole­me siis­ki hea hoo­lit­su­se all. Koor­mat ei ole vaja kan­da. Meie ka­su­tus­se on an­tud pihi and. Saa­me rää­ki­da meelt rõhu­vast as­jast tei­se­le usk­li­ku­le, ta­e­va­tee käi­ja­le, keda pe­a­me usal­dus­väär­seks. Ta on pi­hii­sa, kes kuu­lu­tab pa­tust pää­se­mi­se ar­mu­kuu­lu­tust. Sel­les kuu­lu­tu­ses on küsi­mus Ju­ma­la an­dek­sand­mi­sest. Kui seda usu­me, kaob koo­rem süda­me­tun­nis­tu­selt.

Ka see, kui me ole­me haa­va­nud oma li­gi­mest, koor­mab meie süda­me­tun­nis­tust. Süda­mes olev Püha Vaim an­nab nõu min­na oma li­gi­me­se juur­de. Püha Vaim ma­nit­seb juh­tu­nut an­deks pa­lu­ma.

Pi­hii­sal ei ole luba pi­hil kuul­dud as­ju mit­te kel­le­le­gi eda­si rää­ki­da. Pi­hii­sa usal­dus­väär­sus tä­hen­dab just seda, et ta hoi­ab pi­hi­sa­la­dust.

Kui usk­lik on tei­nud ühis­kon­na se­a­du­se vas­ta­se teo, ku­ri­teo, an­nab Püha Vaim nõu lu­nas­ta­da se­a­du­se­rik­ku­mist ka mai­se se­a­du­se ees.

Ai­nult ar­must

Kui rää­gi­me usu hoid­mi­sest, mõtleme seda, et Ju­mal hoi­ab oma lap­si oma rii­gis. Meilt küsi­tak­se, kas me ta­ha­me ol­la kuu­le­kad Ju­ma­la sõnale. Meilt küsi­tak­se, kas me ta­ha­me us­ku­da. Meid teeb õndsaks ai­nult Jee­su­se le­pi­tus­töö, mit­te pih­ti­mus.

Inim­kon­na­le val­mis­ta­tud pääs­te saa­dak­se ai­nult ar­must. Ta­e­va­tee käi­jal ei ole vaja kan­da koor­maid oma rän­na­kul, vaid Jee­su­se veri pe­seb maha meie pa­tud. Kir­jas room­las­te­le rää­gi­tak­se, et Ju­ma­la riik on ”õi­gus ja rahu ja rõõm Pühas Vai­mus” (Rm 14: 17).

Tekst: Veik­ko Si­vu­la

Tõlge: S.K.

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä nu­me­ros­sa 15.11.2017

18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys