JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Prantsusmaa kokkutulekul kuulati rahu tervitusi

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
15.11.2017 6.30

Juttua muokattu:

1.1. 11:20
2020010111204120171115063000

Te­gi­me Ee­ro Nuo­li­o­ja­ga mis­jo­ni­rei­si Prant­sus­maa­le Saint Lou­i­si. Len­da­si­me Ba­se­li len­nu­väl­ja­le, mis paik­neb Prant­sus­maal, aga on Šveit­si, Prant­sus­maa ja Sak­sa­maa ühine len­nu­vä­li. Len­nu­väl­jalt on ai­nult mõne ki­lo­meet­ri tee An­ne ja Pat­rik Mic­he­li ko­dus­se, kus pee­ti kok­ku­tu­lek.

Käi­si­me ree­de õhtul Mic­he­li ko­dus tut­vu­mas ja õhtu­ei­nel. Seal olid juba val­ged laud­li­nad lau­da­del ja tul­bid vaa­si­des. Tõde­si­me Ee­ro­ga, et kok­ku­tu­le­kut oli pe­res väga oo­da­tud, kuna pere pe­sa­mu­na Fe­lix pä­ris meie kä­est:

– Kas teil jut­lus­ta­ja­o­nu­del on hom­me lips ka­e­las?

Pä­rast lä­he­da­ses ho­tel­lis ma­ga­tud ööd pöör­du­si­me ta­ga­si Mic­he­li pere juur­de, kuhu oli ko­gu­ne­nud paarküm­mend ini­mest. Fe­lix oo­tas meid in­nu­kalt, pint­sak sel­jas ja lips ka­e­las. Ko­hal oli Kesk-Eu­roo­pas töö­ta­vaid ja õppi­vaid noo­ri ning pe­re­sid, kes olid tul­nud Šveit­sist ja Prant­sus­maalt, kee­gi ise­gi Tšeh­hi­maalt. Kõi­gi­le oli täh­tis ko­gu­ne­da kok­ku kuu­la­ma Ju­ma­la sõna, vest­le­ma usu võit­lu­sest ja uu­di­seid va­he­ta­ma.

Al­gu­ses pi­da­si­me ühise püha­pä­e­va­koo­li. Tee­maks oli Jee­su­se il­mu­mi­ne oma jüngri­te­le Ti­be­ri­a­se jär­vel. Nii täis­kas­va­nud kui lap­sed osa­le­sid püha­pä­e­va­koo­lis. Lap­sed kuu­la­sid tä­he­le­pa­ne­li­kult ja vas­ta­sid õpe­ta­ja küsi­mus­te­le.

Pä­rast va­he­ae­ga pi­das Ee­ro jut­lu­se. Tee­maks oli Jee­su­se il­mu­mi­ne end lu­kus­ta­tud us­te taga peit­vai­le jüngrei­le. Ta tõdes, et jüngrid olid ülest­õus­mi­se tun­nis­ta­ja­teks. Nad sai aru al­les pä­rast ülest­õus­mist, et Piib­li il­mu­tu­sed olid nüüd täi­de läi­nud. Jee­sus tõi lu­kus­ta­tud us­te taha rahu ter­vi­tu­sed ja an­dis oma jüngri­te­le pat­tu­de an­dek­sand­mi­se töö.

Oma jut­lu­ses tu­le­ta­sin kuu­la­ja­te­le meel­de, kui suurt ar­mas­tust on Ju­mal näi­da­nud meie vas­tu, kui ta on võtnud meid oma las­teks ja kaits­nud meid tema las­te­na. Li­saks on ta lu­ba­nud Ju­ma­la las­te­le suu­re­pä­ra­se osa ta­e­vas.

Va­he­ae­ga­del nä­gi­me, et kok­ku­tu­le­ku kor­ral­dus töö­tas tõhu­salt. Ühed kok­ku­tu­le­ku küla­li­sed tõid kaa­sa koo­gid. Pe­re­rah­vas kan­dis hoolt toi­du han­ki­mi­se ja val­mis­ta­mi­se eest. Pe­aa­e­gu kõik küla­li­sed osa­le­sid kor­ral­da­mi­ses oma os­ka­mist möö­da.

Tä­he­le­pa­nu­väär­ne oli see, et jut­lus­te, püha­pä­e­va­koo­li ja et­te­kan­de ajal jäid ka lap­sed kuu­la­ma. Va­he­ae­ga­del see­vas­tu käis suur ju­tu­a­ja­mi­ne. Ki­ri­ku­lau­lud ja Sii­o­ni lau­lud kõla­sid võim­salt, kui­gi rah­vast oli ena­mas­ti ai­nult 30 ümber.

Kok­ku­tu­le­ku­pä­e­va lõpuks pi­das Ee­ro et­te­kan­de tee­mal „Mil­le pä­rast ta­sub us­ku­da“. Pä­rast et­te­kan­net arut­le­ti kõi­ge­pe­alt rühma­des ja siis ühes­koos. Et­te­kan­de­le järg­nes vil­gas ja hu­vi­tav vest­lus.

Püha­pä­e­val oli kok­ku­tu­le­ku tee­maks Hea Kar­ja­ne. Mõle­mad jut­lus­ta­jad jut­lus­ta­sid tee­ma­ga se­o­tud teks­ti­dest. Oli ilus su­vi­ne päev. Ko­ge­si­me su­vist ki­ri­ku­lau­lu laul­des, et käes on tõe­li­ne pidu, ”Prant­sus­maa su­vi­ne kok­ku­tu­lek”, nii nagu Ee­ro oma jut­lu­ses tõdes.

Lõpu­lau­lu ajal oli meel nuk­ker, aga tä­nu­lik Ju­ma­la lap­se osast. Meie ühine ko­ge­mus oli, et see kok­ku­tu­lek oli oo­da­tud ja väga va­ja­lik Kesk-Eu­roo­pas eral­di ela­va­te­le Ju­ma­la las­te­le.

Tekst: Pent­ti Es­ko­la

Tõlge: A.S.

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä nu­me­ros­sa 15.11.2017

21.2.2024

Koska Jeesus on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Hepr. 2:18

Viikon kysymys