JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Patust inimest kutsutakse Jumala riiki

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
15.11.2017 6.22

Juttua muokattu:

1.1. 11:20
2020010111204020171115062200

Pais­tab, et sõna patt pii­bel­lik mõte on muu­tu­nud ka­het­sus­väär­selt pal­ju­de ini­mes­te ja­oks eba­sel­geks. Pa­tust rää­ki­mist väl­di­tak­se, võib-ol­la ise­gi vai­mu­li­kus vest­lu­ses. Tih­ti tun­dub, et oleks ker­gem rää­ki­da ai­nult Ju­ma­la ar­must, ar­mas­tu­sest ja he­aks­kiit­mi­sest, sest sel­li­ne jutt ta­va­li­selt ei pa­han­da ke­da­gi.

Patt on siis­ki üks krist­li­ku usu põhim­õis­teist. Kui saa­me aru sel­le mõis­te tä­hen­du­sest, suu­da­me näha Ju­ma­la ar­mu ja an­dek­sand­mi­se suu­rust. Kui ini­me­ne ei tun­ne oma pa­tu­sust, ei os­ka ta igat­se­da Jee­su­se et­te­val­mis­ta­tud pat­tu­de an­dek­sand­mi­se jä­re­le. Sel ju­hul ta jääb patu or­jaks.

Ükski ini­me­ne ei suu­da ela­da nii, et ta ei teeks pat­tu mõtete, sõnade ja te­gu­de­ga. Apos­tel Pau­lu­se jär­gi: ”Nad kõik on kal­du­nud kõrvale, ühes­koos kõlbma­tuks muu­tu­nud, ei ole, kes teeb head, ei üht­ain­sat­ki.” (Rm 3: 12)

Ju­mal loob ini­me­se süda­mes­se igat­su­se iga­ve­se elu jä­re­le ja an­nab tal­le usu an­ni. Pat­tu­lan­ge­mi­se ta­ga­jär­jel on iga ini­me­ne siis­ki pä­ris­pa­tu tõttu ri­ku­tud. Patt mõju­tab ala­ti meie mõtteid ja te­gu­sid.

Piib­li jär­gi on patu palk surm (Rm 6: 23). Usu kau­du ja Jee­su­se teo läbi on ini­me­sel või­ma­lus saa­da kin­gi­tu­seks kõi­ki­de pat­tu­de an­dek­sand­mi­ne ja iga­ve­ne elu. Et püsida kaits­tult usk­li­ku­na, va­jab igaüks ala­tes lap­sepõl­vest Ju­ma­la sõna ko­hast hoo­lit­se­mist.

Ju­ma­la se­a­dus näi­tab ebaus­ku sat­tu­nu­le, et ta ei ole suut­nud täi­ta Ju­ma­la ta­het. Ta on tei­nud pat­tu ja va­jab pat­tu­de an­deks­and­mist. Ju­ma­la ko­gu­du­sest kuu­lu­ta­tud ar­mu­kuu­lu­tu­se us­ku­mi­ne va­bas­tab ini­me­se ebau­su ja sur­ma võimu alt ning ühen­dab ela­vaks liik­meks Ju­ma­la ko­gu­du­se­ga.

Usu­pu­has­ta­ja Mar­tin Lut­her kir­jel­dab „Suu­res ka­te­kis­mu­ses“, et Ju­ma­la ko­gu­dus on nagu ema, kes Ju­ma­la sõnaga sünni­tab iga krist­la­se ja kan­nab teda. Usk­lik va­jab evan­gee­liu­mi hoid­mist Ju­ma­la ko­gu­du­ses. Süda­mest usk­lik ini­me­ne pää­seb ja on juba siin maa­il­mas osa­li­ne iga­ve­sest elust (Jh 6: 47).

Tekst: Pek­ka Ait­ta­kum­pu

Tõlge: S.K.

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä nu­me­ros­sa 15.11.2017

9.12.2023

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Viikon kysymys