JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Jeesus, kiusatuste võitja

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
15.11.2017 6.23

Juttua muokattu:

1.1. 11:20
2020010111204020171115062300

Mei­ei­sa­pal­ves pa­lu­me: ”Ja ära saa­da meid kiu­sa­tus­se.” Kiu­sa­tu­sed on ah­vat­lu­sed, mil­le­le jä­re­le­and­mi­ne viib va­le­de­le te­gu­de­le ehk pat­tu.

Mar­tin Lut­he­ri kir­ju­ta­tud „Suu­res ka­te­kis­mu­ses“ se­le­ta­tak­se, et meid kiu­sa­vad meie en­da liha, maa­ilm ja ku­rat. Liha tä­hen­dab meie inim­lik­kust, mis on pä­ris­pa­tu mõju all. Maa­ilm tä­hen­dab usk­ma­tuid ini­me­si, kes on Ju­ma­last lah­ku läi­nud. Ku­rat on Ju­ma­la vas­ta­ne. Ta püüab igat­pi­di häi­ri­da Ju­ma­la head te­ge­vust.

Kõik kolm te­ki­ta­vad mei­le ah­vat­le­vaid olu­kor­di, mida meil on ras­ke tõrjuda. Lut­her ütleb, et me ei saa kiu­sa­tu­si omal jõul ta­ga­si lüüa. Sel­le­pä­rast pe­a­me me täie süda­me­ga pa­lu­ma Ju­ma­lat: ”ära lase mul kiu­sa­tu­se läbi ta­ga­si lan­ge­da.”

Kiu­sa­tu­sed ah­vat­le­vad

Ku­rat, hin­ge­va­en­la­ne, kiu­sas taga ka Jee­sust. Kui Jee­sus oli näl­ja­ne, pa­lus ku­rat tal ki­vid lei­ba­deks muu­ta. Jee­su­se kiu­sa­tus­test õpime, et kiu­sa­tu­sed ei pruu­gi tih­ti­pe­a­le oht­li­ke või va­le­de as­ja­de­na väl­ja näha.

Va­en­la­ne os­kab ka olu­kor­da ära ka­su­ta­da. Näl­jast ah­vat­leb ta lei­va­ga. Miks Jee­sus ik­ka­gi kive lei­ba­deks ei tei­nud? Ta ei kuu­la­nud ku­ra­dit, vaid vas­tas: ini­me­ne ei ela ükspäi­nis lei­vast, vaid igast sõnast, mis läh­tub Ju­ma­la suust (Mt 4: 4). Jee­sus õpe­tas, et Ju­ma­la sõna toi­dab ini­me­se hin­ge.

Va­en­la­ne ei võida Ju­ma­la sõna

Ku­rat ah­vat­leb ini­mest pat­tu, lu­ba­des tal­le mi­da­gi suurt. Ka Jee­su­se­le lu­bas hin­ge­va­en­la­ne Ju­ma­la täi­e­lik­ku kait­set. Ku­rat aga ei täi­da oma lu­ba­du­si. Ku­rat ei saa Ju­ma­la eest lu­ba­da, et Ju­mal pääs­tab meid ohust, mil­les­se ole­me end mee­le­ga aja­nud.

Ku­rat on va­le­ta­ja ja vale isa (Jt 8: 44). Ta ei püüagi tõe juur­de jää­da, vaid ka­su­tab va­le­sid ja va­le­lu­ba­du­si.

Jee­sus või­tis kõik ku­ra­di kiu­sa­tu­sed Ju­ma­la sõnaga. Ta vas­tas ala­ti liht­salt sel­le­ga, mis Piib­lis­se oli kir­ju­ta­tud. Jee­sus ei ha­ka­nud vaid­le­ma ega püüdnud va­en­la­sest nu­ti­kam ol­la. Ta ei püüdnud en­da jõuga va­en­last veen­da, vaid pöör­dus Ju­ma­la ja ta sõna poo­le.

Ju­ma­la sõna tõega pole ku­ra­dil mi­da­gi pe­a­le ha­ka­ta. Ju­ma­la tõe ees peab ku­rat ala­ti al­la and­ma ja uue kiu­sa­tu­se juur­de mi­ne­ma. Ju­ma­la sõna ei saa tühjaks teha. See sõna püsib iga­ves­ti.

Jee­sus ei lan­ge­nud kiu­sa­tus­se

Jee­sus on kõik me kiu­sa­tu­sed läbi ela­nud. Ta on need ära võit­nud, sest ta ei lan­ge­nud pat­tu. Meie ei suu­da oma kiu­sa­tu­si ära võita. Me ei pruu­gi neid ala­ti ise­gi et­te näha. Ole­me nen­de ees nõrgad, ja Jee­sus teab seda.

Kir­jas heeb­re­a­las­te­le tröös­ti­tak­se meid: ”Sest meil pole nii­su­gu­ne ülem­prees­ter, kel­lel ei oleks kaas­tund­must meie nõtrus­te­ga, vaid kes kõi­ges on kiu­sa­tud ot­se­kui meie, siis­ki il­ma pa­tu­ta. Läki siis jul­gu­se­ga ar­mu­au­jär­je et­te, et me saak­si­me ha­las­tust ja lei­ak­si­me ar­mu oma abiks õi­geks ajaks.”

Meie pa­tu­tu Va­bas­ta­ja saab meid me pat­tu­dest va­baks teha. Ar­mu­au­jär­jelt Ju­ma­la rii­gist kuu­lu­ta­tak­se mei­le ala­ti kõik pa­tud an­deks Jee­su­se nime ja vere läbi.

Tekst: Ilk­ka Leh­to

Al­li­kas: Päi­vä­mies 6/2016

Tõlge: U.V.

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä nu­me­ros­sa 15.11.2017

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys