JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Vaim liidab usklikuid ühte

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
26.9.2018 16.51

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109282220180926165100

Hil­ju­ti pe­a­tas mind tä­na­val üks ini­me­ne, kes pi­das Piib­lit käes.

Ta pa­lus luba, et oma usust mul­le rää­ki­da. Ma kuu­la­sin teda ning ütle­sin siis, et tema aru­saa­mi­ne usu­as­ja­dest tun­dus mul­le väga võõras ja et ma ei leid­nud sel­le­le põhju­seid Piib­list.

Meie ves­tel­des oli mul tun­ne, et meie va­hel ei ol­nud Püha Vai­mu te­ki­ta­tud usuo­sa­dust ega ka ühe­su­gust aru­saa­mist usu­a­lus­te koh­ta.

Ma näi­ta­sin te­ma­le Piib­lis mõnin­gaid koh­ti, mil­le põhjal ma rää­ki­sin, kui­das ma ise usun.

Üks usk ja usu­ar­va­mus

Piib­li põhjal ko­gub Püha Vaim Ju­ma­la lap­sed siin maa peal Ju­ma­la ko­gu­du­seks, kel­lel on ühe­su­gu­ne ning ühine usu­ar­va­mus.

Apost­li­kus usu­tun­nis­tu­ses me tun­nis­ta­me, et usu­me ”üht püha krist­lik­ku ki­ri­kut” ning ”pühade osa­dust”.

Usu­pu­has­ta­ja Mar­tin Lut­her se­le­tab usu­tun­nis­tust nõnda: ”Mina usun, et maa peal on ole­mas püha­ma­test püham, väi­ke rühm ja ko­gu­dus ühe ain­sa Pea, Kris­tu­se al­lu­va­te­na, Püha Vai­mu poolt kok­ku kut­su­tud, ühes usus, mee­les ja aru­saa­mi­ses, oma­des mit­me­su­gu­seid an­deid, kuid üksmeel­sed ar­mas­tu­ses, il­ma lahk­ne­mis­te ja tüli­de­ta.”

Ju­ma­la sõna kuu­la­mi­ne toob pühade osa­dus­se

Ma pak­ku­sin pat­tu­de an­dek­sand­mi­se evan­gee­liu­mi sel­le­le ini­me­se­le, kel­le­ga olin tä­na­va peal koh­tu­nud, aga tema ei taht­nud võtta seda vas­tu.

Tema ar­va­tes seda ei ole vaja usu tek­ki­mi­seks. Piib­li jär­gi usk siis­ki te­kib just evan­gee­liu­mi kuu­lu­tu­sest (Rm 10:16-17).

Lut­her se­le­tab, et me ei saaks Kris­tu­sest mit­te mi­da­gi te­a­da ega te­mas­se us­ku­da ning teda oma Is­san­daks saa­da, kui Püha Vaim seda ei pak­kuks mei­le evan­gee­liu­mi kuu­lu­tu­se kau­du. Ju­ma­la sõna kuu­la­mi­ne on pühade osa­dus­se saa­mi­se al­gu­seks. (Usuõ­pe­tus)

Kui Püha Vaim ju­hib ini­me­se mee­le­pa­ran­du­se läbi pühade osa­dus­se, saab te­mast ini­me­se õv pe­ta­ja (Jh 14:26, 1Kr 2:9-10).

Püha Vaim an­nab Ju­ma­la las­te­le ühise aru­saa­mi­se sel­lest, kui­das ini­me­ne Ju­ma­la lap­seks saab ja kui­das ta sel­les osas võib püsida.

Vaim tun­nis­tab

Pühade osa­dus on min­gi nii­su­gu­ne asi, mida ini­me­ne ei saa loo­mu­li­ke sil­ma­de­ga näha.

Mee­le­pa­ran­du­se ar­mu saa­nud usk­lik ini­me­ne saab siis­ki näha Ju­ma­la rii­ki usu läbi (Lk 17:21, Jh 3:3).

Pau­lus kir­ju­tab: ”See­sa­ma Vaim tun­nis­tab koos meie vai­mu­ga, et me ole­me Ju­ma­la lap­sed.” (Rm 8:16)

Pau­lus näit­li­kus­tas Ju­ma­la las­te osa­dust tei­ne­tei­se ning Kris­tu­se­ga kir­ju­ta­des ihu ja sel­le liik­me­te koh­ta. ”Meie kõik ole­me ühe Vai­mu­ga ris­ti­tud üheks ihuks.” (1Kr 12:13)

Sel­le ko­gu­du­sei­hu pe­aks on Kris­tus – ihu pääst­ja (Ef 5:23).

Vai­mu ühtsuse aus­ta­mi­ne

Patt, hin­ge­va­en­la­ne ja maa­ilm ki­pu­vad Vai­mu ühtsust ära rik­ku­ma.

Pii­bel õhu­tab Ju­ma­la lap­si seda ühtsust ja oma­va­he­list ar­mas­tust aus­ta­ma ning sel­le eest hoo­lit­se­ma: ”Mina - - kut­sun teid üles ela­ma sel­le kut­su­mi­se vää­ri­li­selt, mil­le­ga te ole­te kut­su­tud, kogu aland­lik­ku­se ja ta­sa­du­se­ga, pika mee­le­ga, üksteist sal­li­des ar­mas­tu­ses, ning ol­les usi­nad ra­hu­si­de­me kau­du pi­da­ma Vai­mu an­tud ühtsust.” (Ef 4:1-3)

Pühade täi­e­lik osa­dus lä­heb täi­de Kris­tu­se tei­se tu­le­mi­se pä­e­val. Siis saab tema ko­gu­dus ava­li­kuks kir­gas­ta­tu ja rõõmut­se­va­na.

Sel­le poo­le me rän­da­me pühade osa­du­ses an­des­tu­se evan­gee­liu­mi na­jal.

Tekst: Pek­ka Ait­ta­kum­pu

Tõlge: S.V.

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä nu­me­ros­sa 22.8.2018

9.12.2023

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Viikon kysymys