JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Ter­vi­tu­sed Kee­nia las­telt!

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
5.12.2019 15.02

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211022520191205150200

Vii­ma­sed ki­lo­meet­rid kok­ku­tu­le­ku­le sõi­tes käib au­kus teed pidi. Lap­sed õues mär­ka­vad meid ning jook­se­vad ter­vi­ta­ma. Suu­re­mad lap­sed rää­gi­vad häs­ti ing­li­se kee­les – teis­te­ga vest­le­me tõlgi va­hen­du­sel. Ter­vi­tus­te va­he­ta­mi­ne ja ni­me­de ütle­mi­ne õnnes­tub ka il­ma tõlgita.

Ole­me mis­si­o­ni­rei­sil Aaf­ri­kas, Kee­ni­as. Esi­me­ne kok­ku­tu­lek pee­tak­se Sid­wa­ka ko­dus Bu­ma­las.

Esi­me­se­na jut­lus­tab Ema­nu­el Amet­si­fe, kes on tul­nud mis­si­o­ni­rei­si­le tei­sest Aaf­ri­ka rii­gist, To­gost. Lap­sed is­tu­vad kok­ku­tu­le­ku ajal bam­bu­sest vai­pa­de peal maja põran­dal. Kui­gi olus­ti­kud on siin teist­su­gu­sed, on Ju­ma­la sõna ja evan­gee­lium täp­selt sa­mad kui Soo­mes ja kõik­jal maa­il­mas.

Pe­a­le kok­ku­tu­le­kut ütleb Mii­ka Kop­pe­roi­nen ter­vi­tu­sed Soo­mest. Lap­sed vaa­ta­vad imes­ta­des ke­set tal­ve lu­mest ja külmast teh­tud pil­te. õhu­tem­pe­ra­tuu­ri vahe Soo­me ja Kee­nia va­hel on ligi 50 kraa­di.

õues, pä­rast kok­ku­tu­le­kut, jõu­a­me veel proo­vi­da Soo­me rah­vu­sa­la pe­sa­pal­li. Hoog­sa män­gu ajal juh­tub nii, et pall, mis on kok­ku ke­ri­tud leh­te­dest ja kot­ti­dest, jääb kin­ni puus­se. õnneks saa­me sel­le se­alt al­la en­ne ära­mi­ne­kut.

Mis­si­o­ni­rei­si lõpe­tu­seks kor­ral­da­tak­se kok­ku­tu­lek Nai­ro­bis. Esi­me­se jut­lu­se ajal pee­tak­se püha­pä­e­va­kool, mil­le tee­maks on Taa­niel lõvide au­gus.

Lap­sed lo­e­vad ise­seis­valt al­gus- ja lõpu­pal­ved ning vas­ta­vad küsi­mus­te­le rei­palt. Nad pa­lu­vad kä­e­ga vii­ba­tes sõna ja vas­ta­vad püsti seis­tes, nii nagu Soo­me koo­li­des ka va­rem teh­ti.

Kui lä­he­me ko­du­rei­si­le, lu­ba­me viia eda­si ter­vi­tu­sed Kee­nia las­telt püha­pä­e­va­koo­li­las­te­le ning kõi­gi­le nen­de ea­kaas­las­te­le Soo­mes.

Rael jook­ses kok­ku­tu­le­ku­le

Rael Atie­no Owi­no on 8-aas­ta­ne tüdruk. Ta elab Aaf­ri­kas Kee­ni­as Ka­ny­a­bo­li jär­ve kal­dal. Li­saks kok­ku­tu­le­ku­te­le käib ta ka püha­pä­e­va­koo­lis. Püha­pä­e­va­koo­li juu­res meel­di­vad tal­le kõige roh­kem Piib­li lood ning püha­pä­e­va­koo­li pil­did.

Rael on koo­li lõu­na­tun­ni ajal käi­nud ko­dus söö­mas. Kool asub 3-4 ki­lo­meet­ri kau­gu­sel. Kui imes­ta­me seda, kui­das on või­ma­lik jõuda lõu­na­tun­ni kes­tel koo­list koju söö­ma, ja siis veel ta­ga­si koo­li, Rael näi­tab mei­le koos oma õdede-ven­da­de­ga, kui hoog­salt nad koo­list koju jook­se­vad.

Koo­lis­käi­mi­sest Kee­ni­as:

Kee­ni­as lap­sed alus­ta­vad eel­koo­li­ga juba 3-4 aas­ta­selt. Põhi­koo­li­ga alus­ta­tak­se ta­va­li­selt 6-aas­ta­selt.

õpe­tu­se kee­leks on ing­li­se ja su­a­hii­li keel.

Koo­li­des on kolm se­mest­rit.

Lap­sed kan­na­vad koo­li­des koo­li­vor­mi. Kõigi ja­oks ta­su­ta koo­li­toi­tu pole.

Tekst: Jou­ni Hin­tik­ka

Tõlge: Ka­ta­rii­na Ma­ti­kai­nen 10/2019

Väl­jaan­tud Las­ten pol­ku -aja­kir­jas 4/2019

18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies