JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Ter­vi­tu­sed Kee­nia las­telt!

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
5.12.2019 15.02

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211022520191205150200

Vii­ma­sed ki­lo­meet­rid kok­ku­tu­le­ku­le sõi­tes käib au­kus teed pidi. Lap­sed õues mär­ka­vad meid ning jook­se­vad ter­vi­ta­ma. Suu­re­mad lap­sed rää­gi­vad häs­ti ing­li­se kee­les – teis­te­ga vest­le­me tõlgi va­hen­du­sel. Ter­vi­tus­te va­he­ta­mi­ne ja ni­me­de ütle­mi­ne õnnes­tub ka il­ma tõlgita.

Ole­me mis­si­o­ni­rei­sil Aaf­ri­kas, Kee­ni­as. Esi­me­ne kok­ku­tu­lek pee­tak­se Sid­wa­ka ko­dus Bu­ma­las.

Esi­me­se­na jut­lus­tab Ema­nu­el Amet­si­fe, kes on tul­nud mis­si­o­ni­rei­si­le tei­sest Aaf­ri­ka rii­gist, To­gost. Lap­sed is­tu­vad kok­ku­tu­le­ku ajal bam­bu­sest vai­pa­de peal maja põran­dal. Kui­gi olus­ti­kud on siin teist­su­gu­sed, on Ju­ma­la sõna ja evan­gee­lium täp­selt sa­mad kui Soo­mes ja kõik­jal maa­il­mas.

Pe­a­le kok­ku­tu­le­kut ütleb Mii­ka Kop­pe­roi­nen ter­vi­tu­sed Soo­mest. Lap­sed vaa­ta­vad imes­ta­des ke­set tal­ve lu­mest ja külmast teh­tud pil­te. õhu­tem­pe­ra­tuu­ri vahe Soo­me ja Kee­nia va­hel on ligi 50 kraa­di.

õues, pä­rast kok­ku­tu­le­kut, jõu­a­me veel proo­vi­da Soo­me rah­vu­sa­la pe­sa­pal­li. Hoog­sa män­gu ajal juh­tub nii, et pall, mis on kok­ku ke­ri­tud leh­te­dest ja kot­ti­dest, jääb kin­ni puus­se. õnneks saa­me sel­le se­alt al­la en­ne ära­mi­ne­kut.

Mis­si­o­ni­rei­si lõpe­tu­seks kor­ral­da­tak­se kok­ku­tu­lek Nai­ro­bis. Esi­me­se jut­lu­se ajal pee­tak­se püha­pä­e­va­kool, mil­le tee­maks on Taa­niel lõvide au­gus.

Lap­sed lo­e­vad ise­seis­valt al­gus- ja lõpu­pal­ved ning vas­ta­vad küsi­mus­te­le rei­palt. Nad pa­lu­vad kä­e­ga vii­ba­tes sõna ja vas­ta­vad püsti seis­tes, nii nagu Soo­me koo­li­des ka va­rem teh­ti.

Kui lä­he­me ko­du­rei­si­le, lu­ba­me viia eda­si ter­vi­tu­sed Kee­nia las­telt püha­pä­e­va­koo­li­las­te­le ning kõi­gi­le nen­de ea­kaas­las­te­le Soo­mes.

Rael jook­ses kok­ku­tu­le­ku­le

Rael Atie­no Owi­no on 8-aas­ta­ne tüdruk. Ta elab Aaf­ri­kas Kee­ni­as Ka­ny­a­bo­li jär­ve kal­dal. Li­saks kok­ku­tu­le­ku­te­le käib ta ka püha­pä­e­va­koo­lis. Püha­pä­e­va­koo­li juu­res meel­di­vad tal­le kõige roh­kem Piib­li lood ning püha­pä­e­va­koo­li pil­did.

Rael on koo­li lõu­na­tun­ni ajal käi­nud ko­dus söö­mas. Kool asub 3-4 ki­lo­meet­ri kau­gu­sel. Kui imes­ta­me seda, kui­das on või­ma­lik jõuda lõu­na­tun­ni kes­tel koo­list koju söö­ma, ja siis veel ta­ga­si koo­li, Rael näi­tab mei­le koos oma õdede-ven­da­de­ga, kui hoog­salt nad koo­list koju jook­se­vad.

Koo­lis­käi­mi­sest Kee­ni­as:

Kee­ni­as lap­sed alus­ta­vad eel­koo­li­ga juba 3-4 aas­ta­selt. Põhi­koo­li­ga alus­ta­tak­se ta­va­li­selt 6-aas­ta­selt.

õpe­tu­se kee­leks on ing­li­se ja su­a­hii­li keel.

Koo­li­des on kolm se­mest­rit.

Lap­sed kan­na­vad koo­li­des koo­li­vor­mi. Kõigi ja­oks ta­su­ta koo­li­toi­tu pole.

Tekst: Jou­ni Hin­tik­ka

Tõlge: Ka­ta­rii­na Ma­ti­kai­nen 10/2019

Väl­jaan­tud Las­ten pol­ku -aja­kir­jas 4/2019

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.