JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Püha vaim viib taevasse

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
26.9.2018 16.44

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109282220180926164400

Jee­sus on tõus­nud ta­e­vas­se, aga Ta­te­gut­seb maa­il­mas üha. Tema töö jät­kub Püha Vai­mu töö­na tema ko­gu­du­ses. Püha Vaim on väl­ti­ma­tu ini­me­se pääst­mi­seks.

Usu­pu­has­ta­ja Mar­tin Lut­her on tõde­nud as­ja koh­ta nõnda: ”Usun, et ma ei suu­da oma mõis­tu­se abil ega omast jõust us­ku­da minu Is­san­das­se Jee­su­ses­se Kris­tu­ses­se ega saa­da Tema juur­de. Püha Vaim on kut­su­nud mind evan­gee­liu­mi kau­du ning pühit­se­nud ja säi­li­ta­nud mind õi­ges usus.”

Iga ini­me­ne on pä­ris­pa­tu poolt rüve­ta­tud. Seetõt­tu ei suu­da ini­me­ne omast jõust või oma mõis­tu­se va­ral us­ku­da. Il­ma Püha Vai­mu­ta elab ini­me­ne hin­ge­va­en­la­se lap­se­na ega os­ka igat­se­da Ju­ma­lat ja tema rahu. Ai­nult Püha Vaim suu­dab ära­ta­da ini­me­se süda­me­tun­nis­tu­se, te­ki­ta­da süda­mes usu ja kaits­ta ini­mest Kris­tu­se oma­na.

Ju­mal ar­mas­tab igat ini­mest. Püha Vai­mu kau­du kut­sub Ta usk­ma­tus­se sat­tu­nuid jät­ku­valt ta­ga­si oma rii­ki. Püha Vaim ai­tab oma pat­te ka­het­se­vad ini­mest mee­le­pa­ran­du­se kau­du Ju­ma­la rii­ki.

Ju­mal kin­gib evan­gee­liu­mis­se us­ku­ja­le rõõmu, rahu ja va­ba­du­se. Vii­ma­sel pä­e­val ära­tab Ta kõik sur­nud ja an­nab usus sur­nu­te­le iga­ve­se elu. Püha Vaim on üks Ju­ma­la kol­mest isi­kust. Ju­mal il­mu­tab en­nast Isa­na, Po­ja­na ja Püha Vai­mu­na.

At­ha­na­siu­se usu­tun­nis­tus se­le­tab kolm­ai­nu Ju­ma­lat: ”Isa on Ju­mal, Poeg on Ju­mal ja Püha Vaim on Ju­mal. Siis­ki ei ole kol­me Ju­ma­lat, vaid üks Ju­mal. Sa­mu­ti Isa on Is­sand, Poeg on Is­sand ja Püha Vaim on Is­sand.

Kõige täht­sam on ini­me­se­le ela­da Püha Vai­mu kin­gi­tud usust ja pat­tu­de an­dek­sand­mi­sest. Elu­kat­su­mus­tes ja pa­tu­kiu­sa­tus­tes lo­hu­tab Püha Vaim ning kin­ni­tab ja jul­gus­tab usal­da­ma Ju­ma­lat, Tema sõna ja an­dek­sand­mi­se jõudu.

Tekst: Pek­ka Ait­ta­kum­pu

Tõlge: H.S.

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä nu­me­ros­sa 22.8.2018

21.2.2024

Koska Jeesus on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Hepr. 2:18

Viikon kysymys