JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Kristuse töö jätkub Püha Vaimu tööna

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
15.11.2017 6.28

Juttua muokattu:

1.1. 11:20
2020010111204020171115062800

Esi­me­sel ne­lipü­hal las­kus Püha Vaim apost­li­te pe­a­le näh­ta­val ku­jul. Ne­lipü­ha on üks ki­ri­ku­aas­ta kol­mest suu­rest ki­ri­kupü­hast. Nen­de pühade jär­gi ja­ga­tak­se meie ki­ri­ku­aas­ta kol­me os­sa: jõulu-, ülest­õus­mispü­ha- ja ne­lipü­ha­o­sa. Vii­mas­tel aas­taküm­ne­tel on ne­lipü­ha siis­ki ka­o­ta­nud oma täht­sust, ja sel­le sisu on mõnegi ini­me­se mee­les aja­pik­ku äh­mas­tu­nud.

Püha vaim ühen­dab usk­lik­ke

Kui­gi meie ei näe Püha Vai­mu, on ju­ma­lu­se kol­mas isik ka tä­na­pä­e­val sama tõe­li­ne ja te­gut­sev kui apost­li­te ajal. Lu­ter­li­ku usuõ­pe­tu­se jär­gi jät­kub Kris­tu­se töö maa­il­mas Püha Vai­mu töö­na tema ko­gu­du­ses. Püha Vaim moo­dus­tab usk­li­kest ko­gu­du­se, kui ta ühen­dab neid nii Kris­tu­se kui ka tei­ne­tei­se­ga. Ko­gu­dus on Kris­tu­se ihu, mil­le Vaim teeb ela­vaks.

Jee­su­se õpe­tu­se jär­gi on Püha Vaim Tõe Vaim, kes läh­tub Isast ja an­nab tun­nis­tust Kris­tu­sest. Püha Vaim kait­seb Kris­tu­se jär­gi­jaid, õpe­tab neid tund­ma tõde ja il­mu­tab nei­le, mis on tu­le­mas. Seda Vai­mu ei usk­ma­tu­tel ini­mes­tel ole või­ma­lik saa­da. Jee­su­se jär­gi pal­jas­tab Püha Vaim, et il­ma­li­kel on vale aru­saa­mi­ne. Sa­mu­ti näi­tab ta, mis on patt, mis on va­ga­dus ja mis huk­kam­õist­mi­ne. Püha Vaim ei rää­gi tei­sel moel kui Isa ja Poeg, vaid ta saab kogu sõnumi nen­de kä­est.

Ju­ma­la an­des­tus

Püha Vaim ju­hib Ju­ma­la ko­gu­du­se te­ge­vust maa peal. See ei tä­hen­da siis­ki, et ko­gu­du­se liik­med ei saaks ühes­koos teha ka va­le­ot­su­seid. Seetõt­tu on täh­tis pi­de­valt kuul­da, mida Vaim ko­gu­du­se­le ütleb, nii nagu Jee­sus ise õpe­tas. Piib­lis on pal­ju näi­teid sel­lest, kui­das apost­lid eba­kind­la­tes olu­kor­da­des täp­selt uu­ri­sid, mis oleks Pühale Vai­mu­le mee­le­pä­ra­ne la­hen­dus.

Püha Vai­mu täht­saim üle­san­ne maa peal on se­o­tud pat­tu­de an­dek­sand­mi­se­ga. Kui Jee­sus an­dis oma jüngri­te­le Püha Vai­mu, an­dis ta nen­de­le ka üle­san­de ja vo­li­tu­se pat­te an­deks kuu­lu­ta­da. Jee­sus ei and­nud seda üle­san­net ai­nult apost­li­te­le, vaid kõi­gi­le, kes te­mas­se usu­vad ja teda jär­gi­vad. Kui usk­lik ini­me­ne kuu­lu­tab an­dek­sand­mi­se kuu­lu­tu­se, pole sel­les üldse küsi­mus ini­me­se, vaid Ju­ma­la an­dek­sand­mi­sest. Ju­mal te­gut­seb sel­les ini­me­se va­hen­du­sel, oma Püha Vai­mu kau­du.

Püha Vaim te­gut­seb ka meie ajal Ju­ma­la ko­gu­du­ses. See te­ki­tab usk­li­kes ini­mes­tes taht­mi­se Ju­ma­la sõna üha eda­si viia ja an­nab ka sel­leks va­ja­li­ku jõudu.

Tekst: Pek­ka Ait­ta­kum­pu

Al­li­kas: Päi­vä­mies 19/2016

Tõlge: E. H-K.

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä nu­me­ros­sa 15.11.2017

18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys