JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Jeesus kannatas meie eest

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
15.11.2017 6.31

Juttua muokattu:

1.1. 11:20
2020010111204320171115063100

Patt la­hu­tab ini­me­se Ju­ma­last. Kuna esi­me­sed ini­me­sed pa­ra­dii­sis lan­ge­sid pat­tu, pä­ran­dub kal­du­vus pa­tu­le kõi­gi­le ini­mes­te­le. See on näha maa­il­mas kur­ju­se­na, hä­da­na ja üle­koh­tu­na. Pal­jud ini­me­sed ta­ot­le­vad lühi­a­ja­list nau­din­gut ja edu, unus­ta­des sa­mas Ju­ma­la taht­mi­se.

Ini­me­sel en­dal ei ole jõudu patu vas­tu või­del­da, kui tal ka on sii­ras ees­märk head teha. Apos­tel Pau­lus mai­nib: ”Ei ole mõist­jat, ei ole Ju­ma­la ot­si­jat. Nad kõik on kal­du­nud kõrvale, ühes­koos kõlbma­tuks muu­tu­nud, ei ole, kes teeb head, ei ühtain­sat­ki.” (Rm. 3: 11–12.)

Piib­li jär­gi teeb nii­su­gu­ne ini­me­ne, kes väi­dab, et on pa­tu­ta, Ju­ma­la va­le­ta­jaks. Sel­list ini­mest Ju­ma­la sõna si­si­malt ei puu­du­ta, vaid ta ta­hab ela­da il­ma sel­le juh­ti­mi­se ja õpe­tu­se­ta. (1Jh. 1: 10.)

Ju­mal on ar­mas­tus

Ju­mal ar­mas­tab en­da loo­dud ini­me­si. Sel­le­pä­rast lä­ki­tas ta oma Poja siia maa­il­ma inim­kon­na pat­te le­pi­ta­ma.

Patu palk on surm, iga­ve­ne la­hu­so­lek Ju­ma­last. Ju­ma­la Poeg oli nõus kand­ma kogu üle­koh­tu ja suri ris­ti peal meie eest. Ta oli pa­tu­ta ja ilmsü­ü­tu le­pi­tu­soh­ver. Ta kan­dis ka­ris­tust, mis oleks kuu­lu­nud mei­le, pa­tus­te­le ini­mes­te­le. Siis­ki või­tis Jee­sus sur­ma ja tõu­sis kol­man­dal pä­e­val hau­ast. Tema ülest­õus­mi­ne avas tee ta­e­vas­se, iga­ves­se el­lu.

Kris­tu­se le­pi­tus­töö oli nii täi­e­lik, et see puu­du­tab kõiki maa­il­ma ini­me­si. Ini­me­sel on siis­ki vaja isik­li­kult us­ku­da seda Jee­su­se le­pi­tus­tööd, sest il­ma usu­ta on või­ma­tu Ju­ma­la­le kõlvata. ”Sest nõnda on Ju­mal maa­il­ma ar­mas­ta­nud, et ta oma ai­nusün­di­nud Poja on and­nud, et ükski, kes te­mas­se usub, ei huk­kuks, vaid et tal oleks iga­ve­ne elu.” (Jh. 3:16.)

Ka­het­se­Ja­le an­tak­se an­deks

Ter­vik­lik Ju­ma­la sõna si­sal­dab kä­suõ­pe­tu­se ja evan­gee­liu­mi. Kä­suõ­pe­tu­se üle­san­deks on näi­da­ta patt pa­tuks, aga kui pa­tu­ne ini­me­ne usub evan­gee­liu­mi, va­ba­neb ta patu ahe­la­test ja saab ar­must us­ku­da kõik oma pa­tud an­deks.

Evan­gee­liu­mi tuum on­gi pat­tu­de an­des­ta­mi­ne. Sel­le kuu­lu­ta­mi­ne on Ju­ma­la rii­gi täht­saim üle­san­ne. Usk siir­dub ”süda­mest süda­mes­se”. Püha Vai­mu an­ni saa­nud usk­lik ini­me­ne võib kuu­lu­ta­da ka­het­se­va­le ini­me­se­le kõik tema pa­tud an­deks. Ju­ma­la Poeg ütles: ”Kel­le­le te pa­tud an­deks an­na­te, nei­le on need an­deks an­tud” (Jh. 20: 23).

Ju­ma­la arm kuu­lub kõi­gi­le nei­le, kes ka­het­se­vad oma pat­te. Usust loo­bu­nud ini­me­ne saab ta­ga­si Ju­ma­la rii­ki, us­ku­des te­ma­le kuu­lu­ta­tud evan­gee­liu­mi. Ahis­tus­te ja kaht­lus­te kes­kel võist­le­va­le usk­li­ku­le on evan­gee­lium Ju­ma­la jõud, mil­lest saab uut usal­dust ja jul­gust.

Usk te­ki­tab rõõmu

Õnne­lik elu ehi­tub pal­ju­dest täht­sa­test as­ja­dest, näi­teks ter­vi­sest, he­a­dest inim­su­he­test, toi­me­tu­le­kust ja tur­va­li­su­sest. Kõige suu­rem õnn on siis elav usk. See on and, mis põhi­neb ai­nult Kris­tu­se tee­nel.

Usk­lik ini­me­ne, kel­lel on pa­tud an­deks saa­dud ja süda­me­tun­nis­tus pu­has, saab ol­la rõõmus ja õnne­lik. Ta on teel ta­e­va poo­le.

Ta­e­va poo­le rän­dav usk­lik ini­me­ne ei ole üksin­da, sest Ju­ma­la Poeg on lu­ba­nud ol­la oma las­te kes­kel iga päev kuni maa­il­ma lõpuni. ”Meil on eest­kost­ja Isa juu­res, Jee­sus Kris­tus, kes on õige.” (1Jh. 2: 1)

Tekst: Ai­mo Mik­ko­nen

Al­li­kas: Päi­vä­mies 41/2016

Tõlge: A.V.

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä nu­me­ros­sa 15.11.2017

10.12.2023

Jeesus sanoo: ”Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen Poika oleva ilmestymisensä päivänä.” Luuk. 17:24

Viikon kysymys