JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

”Mis asi on maakera?”

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
26.9.2018 16.48

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109282220180926164800

Pe­al­kir­ja küsi­mu­se esi­tas mu vii­eaas­ta­ne poeg. Ma ei osa­nud tal­le põhja­li­kult vas­ta­ta.

Ini­me­se maa­il­ma­pilt hak­kab moo­dus­tu­ma lap­sepõl­ves. Hil­je­mi­ni see täi­e­neb. Olen imes­ta­nud, kui tar­ku mõtteid juba väga väi­ke laps võib mõel­da. Ta võib ise­gi ahis­tust tun­da mõel­des kõi­ge­le, mis maa­il­mas iga päev toi­mub.

Kui aju kas­vab, näeb kõik uus ja põnev väl­ja, sest laps saab ome­ti esi­mest kor­da aru tema et­te tu­le­vaist näh­tus­test ja imet­leb neid.

Meil ei tule ku­na­gi ala­hin­na­ta ja vä­he­seks pi­da­da lap­se ko­ge­mus­maa­il­ma. Lap­sed on tar­gad!

Te­a­dus­lik uu­dis­hi­mu elab igas väik­ses lap­ses.

Lap­sed ka ker­ges­ti kuu­la­vad ja ai­ma­vad täis­kas­va­nu­te mõtteid ja mee­le­o­lu­sid.

Sel­le­pä­rast tun­dub­ki ba­ro­mee­ter ole­vat pe­re­kon­nas kõige tund­li­kum just las­tel – ne­mad või­vad tul­la mu­res küsi­mu­si esi­ta­ma, kui mär­ka­vad täis­kas­va­nu­te häda. Aga kui­das on teist­pi­di?

Kas me ala­ti mär­ka­me lap­se ja noo­re ahis­tust? Vai­kiv ja kin­ni­ne pu­ber­tee­di­ea­li­ne võib kan­da suurt koor­ma.

Kas meil jät­kuks ae­ga ja tund­lik­kust pil­ku hei­ta tema mõtte­maa­il­ma­le? Mõni­kord ise­gi väi­ke ka­la­retk võib ava­da noort rää­ki­ma as­ja­dest, mis on tal­le täht­sad.

Noor va­jab ae­ga. Ja ka te­mal on vaja rää­ki­da ning oma mõtteid tuu­lu­ta­da.

Las­te koh­ta öel­dak­se, et ne­mad on ta­e­va rii­gi ko­da­ni­kud, pä­ris nagu loo­mu poo­lest.

Laps tun­nis­tab oma us­ku jul­gelt ja ta­hab usal­da­da Ju­ma­lat ka seal kus täis­kas­va­nu­te või­ma­lu­sed tun­du­vad ole­vat ka­du­nud. Jee­sus tõstis meie ees­ku­juks lap­se usal­du­se ja usu.

Elu kat­su­mus­tes ja ras­kus­tes võib ol­la tões­ti ras­ke oma lap­se­o­sa­ga ra­hu­le jää­da ja päev kor­ra­ga ela­da. See tun­dub lau­sa või­ma­tu ole­vat. Sel­leks meid siis­ki er­gu­ta­tak­se.

Ela­gem pä­e­va las­te­na ja ol­gem tä­nu­li­kud sel­le üle, mida meil on! Ju­mal on and­nud mei­le võrratu, ai­nu­laad­se elu! Me saa­me lap­se­mee­lel imet­le­da - ja oma elust ning sel­le­ga kaas­ne­vaist väi­kes­test­ki an­di­dest ja või­ma­lus­test vai­mus­tus­se sat­tu­da.

Kõi­gel ei ole vaja ol­la nii suur ja ime­li­ne. Meie uus ime­li­ne elu seik­lus­retk võib ala­ta näi­teks oma kodu künni­selt. Kui si­nul on sel­leks või­ma­lus, võta laps kaa­sa elu mat­ka­ju­hiks.

Ma olen pal­ju kor­di ol­nud meel­di­valt ülla­ta­tud las­te rei­si­ju­hi või­me­test. Nen­del mat­ka­del olen elust roh­kem aru saa­nud.

Tekst: Pek­ka Tuo­mi­kos­ki

Tõlge: E. H-K.

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä nu­me­ros­sa 22.8.2018

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys