JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 »

Suu­rim on ar­mas­tus

Vieraskieliset / eesti13.5.2016 9.10

Jo­han­ne­se evan­gee­lium si­sal­dab Jee­su­se lah­ku­miskõ­ne, mil­les Jee­sus kor­du­valt õhu­tab oma jüngreid oma­va­he­list ar­mas­tust ehk ven­naar­mas­tust pi­da­ma: ”Ma an­nan tei­le uue käsu: ar­mas­ta­ge üksteist! Nõnda nagu mina teid olen ar­mas­ta­nud, ar­mas­ta­ge tei­e­gi üksteist!” (Jh 13: 34)

Usu­le järg­neb elu

Vieraskieliset / eesti13.3.2016 10.44

Piib­lis on 150 psal­mi. Need on kir­ju­ta­tud aas­ta­tu­han­deid ta­ga­si. On tä­he­le­pa­nu­väär­ne, et psal­mid al­ga­vad õndsa ini­me­se elu ning tema ja ju­ma­la­tu ini­me­se eri­ne­vu­se kir­jel­du­se­ga. Esi­me­ses psal­mis kir­jel­dab kir­ju­ta­ja, kui õnnis on see, kes elab sel­les maa­il­mas, aga ei osa­le sel­le maa­il­ma pa­tu­e­lus (Ps 1: 1). Ju­ma­la sõna on tal­le ar­mas (Ps 1: 2). Ta ko­geb oma elus Ju­ma­la õndsust (Ps 1: 3). Tema elu on häs­ti kaits­tud, sest ”Is­sand ju­hib oma­de teed” (Ps 1: 6).

Neil on Moo­ses ja proh­ve­tid

Vieraskieliset / eesti24.11.2015 12.00

Võib-ol­la, et ini­me­sel on ol­nud kõi­ki­del ae­ga­del pürgi­mus se­os­ta­da usu­as­ja­de­ga mi­da­gi eri­list ja ime­lik­ku. Va­ri­se­rid ja sa­du­se­rid nõud­sid Jee­su­selt ta­e­vast tun­nus­täh­te (Mt 16:1). Ko­rin­to­ses esi­nes keel­te­rää­ki­mi­se an­ni va­let hin­da­mist (1 Kr 14). Nüüdi­sa­eg­ses vai­mu­li­kus maa­il­mas võib hin­nas ol­la hai­ge­te pa­ran­da­mi­ne või ise­gi kat­sed sur­nuid üles ära­ta­da. Näib, et pal­ju­de­le ei jät­ku­gi enam Piib­li il­mu­tu­sest usu alu­seks.

Ju­ma­la il­mu­tus­sõ­na, Pii­bel, meie ajal

Vieraskieliset / eesti24.11.2015 12.00

Küsi­mus Ju­ma­last on ini­me­lu pe­akü­si­mus. Min­gi meie inim­lik os­kus ei suu­da siis­ki viia meid Ju­ma­la tund­mi­se­le. Meil puu­du­vad eel­du­sed mõtle­mi­se, tun­de või meie tah­te abil te­ma­ga ühen­dus­se pää­se­da. „Tões­ti, sina oled en­nast var­jav Ju­mal, Iis­ra­e­li Ju­mal, Pääst­ja”, on tun­nus­ta­nud Vana Tes­ta­men­di proh­vet (Js 45:15).

Ju­ma­la sõna kuu­la­mi­ne

Vieraskieliset / eesti24.11.2015 12.00

Pii­bel al­gab loo­ga sel­lest, kui­das Ju­mal loob maa­il­ma oma sõnaga. Ju­mal rää­kis kohe esi­mes­te­le ini­mes­te­le, Aa­da­ma­le ja Ee­va­le. Piib­li kol­man­das pe­atü­kis ju­tus­ta­tak­se, kui­das ini­me­ne lan­ges kiu­sa­tus­se Ju­ma­la sõna mit­te kuu­la­ta: „Kas Ju­mal on tões­ti öel­nud, et te ei tohi süüa mit­te ühest­ki ro­hu­aia puust?” (1Ms 3:1.) Pat­tu­lan­ge­mi­se ta­ga­jär­jel ini­me­ne kaht­leb, kas Ju­ma­la sõna peab pai­ka.

Tu­ge­va­le alu­se­le

Vieraskieliset / eesti24.11.2015 12.00

Jee­su­se ava­lik te­ge­vus al­gas, kui Jo­han­nes Ris­ti­ja ris­tis ta Jor­da­nij­ões. Ju­mal ta­e­vast tun­nis­tas seda sündmust: „See on minu ar­mas Poeg, teda kuu­la­ke!” (Mt 3:17) Se­alt siir­dus Jee­sus kõrbes­se, et val­mis­tu­da oma üle­san­deks. Ta paas­tus 40 pä­e­va, ja lõpuks kat­sus kiu­sa­ja näl­jast Jee­sust mit­mel kom­bel. Jee­sus tõrjus kiu­sa­tu­sed, vii­da­tes Ju­ma­la kir­ju­ta­tud sõnale. Lõpuks ajas ta ku­ra­di mi­ne­ma ja ing­lid tu­lid teda tee­ni­ma.

Usk tu­leb kuul­dust

Vieraskieliset / eesti24.11.2015 12.00

Nen­de pu­hul sai te­oks proh­ve­ti en­nus­tus, mil­le jär­gi „nad kuu­le­vad kõrva­de­ga ras­kes­ti ja su­le­vad oma sil­mad, et nad sil­ma­de­ga ei nä­eks ja kõrva­de­ga ei kuu­leks, et nad süda­me­ga ei mõis­taks ega pöör­duks” (Mt 13:15). Kuul­du sõna ei ta­ba­nud südant. Kuul­dud sõnast ei ol­nud neil kasu, sest see ei tal­le­tu­nud usu läbi kuu­la­jais­se. (Hb 4:2.)

Lo­e­tud ning ju­tus­ta­tud Ju­ma­la sõna tä­hen­dus

Vieraskieliset / eesti24.11.2015 12.00

Ris­tiu­su esi­me­ne ne­lipü­ha tä­hen­das pääs­te­a­ja­loo pöör­de­punk­ti. Jee­sus avas oma jüngrite mõis­tu­se püha­dest kir­ja­dest aru saa­ma. Kir­ju­tus­te – Moo­se­se se­a­du­se, proh­ve­ti­te kir­ja­de ning psal­mi­de – en­nus­tu­sed läk­sid täi­de Püha Vai­mu väl­ja­va­la­mi­se­ga. Jüngrid said üle­san­de: „Tema ni­mel peab kuu­lu­ta­ta­ma mee­le­pa­ran­dust pat­tu­de an­dek­sand­mi­seks kõigi rah­vas­te seas, ala­tes Je­ruu­sa­lem­mast.” (Lk 24:47.)

Rää­ki­ge seda, mis on hea teis­te üle­se­hi­ta­mi­seks

Vieraskieliset / eesti11.5.2015 16.28

Üks efes­las­te­le mõel­dud kir­ja kesk­se­maid tee­ma­sid on usk­li­ke osa­du­se ja ühtsuse hoid­mi­ne ning sel­leks pa­kub ni­me­ta­tud teks­til­õik hul­ga prak­ti­li­si nõu­an­deid. Kõige suu­rem osa Pau­lu­se õhu­tus­test on sel­ged: rää­ki­ge tõtt, är­ge tülit­se­ge, är­ge rää­ki­ge so­bi­ma­tult, ki­be­dus ja raev ja viha ja kisa ja te­o­ta­mi­ne jää­gu teist kau­ge­le.

Ju­mal ar­mas­tab pa­tust, ebaõn­nes­tu­vat ja kaht­le­vat

Vieraskieliset / eesti11.5.2015 16.25

”Ma an­nan tei­le uue käsu: ar­mas­ta­ge üksteist! Nõnda nagu mina teid olen ar­mas­ta­nud, ar­mas­ta­ge tei­e­gi üksteist! Sel­lest tun­ne­vad kõik, et te ole­te minu jüngrid, kui te üksteist ar­mas­ta­te.” (Jh 13: 34–35.)

« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 »
8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys

Viikon kysymys