JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 »

Ühel mee­lel oma li­gi­mes­te­ga

Vieraskieliset / eesti13.5.2016 9.10

Piib­lis, eri­ti Pau­lu­se kir­ja­des, on pal­ju nõu­an­deid ja soo­vi­tu­si ini­mes­te­va­he­liks suht­le­mi­seks. Meid õpe­ta­tak­se suh­tu­ma sõbra­li­kult, mõist­valt ja pika mee­le­ga. Meie Va­bas­ta­ja omalt poolt rõhu­tab li­gi­me­se ar­mas­ta­mist.

Usu­le järg­neb elu

Vieraskieliset / eesti13.3.2016 10.44

Piib­lis on 150 psal­mi. Need on kir­ju­ta­tud aas­ta­tu­han­deid ta­ga­si. On tä­he­le­pa­nu­väär­ne, et psal­mid al­ga­vad õndsa ini­me­se elu ning tema ja ju­ma­la­tu ini­me­se eri­ne­vu­se kir­jel­du­se­ga. Esi­me­ses psal­mis kir­jel­dab kir­ju­ta­ja, kui õnnis on see, kes elab sel­les maa­il­mas, aga ei osa­le sel­le maa­il­ma pa­tu­e­lus (Ps 1: 1). Ju­ma­la sõna on tal­le ar­mas (Ps 1: 2). Ta ko­geb oma elus Ju­ma­la õndsust (Ps 1: 3). Tema elu on häs­ti kaits­tud, sest ”Is­sand ju­hib oma­de teed” (Ps 1: 6).

Neil on Moo­ses ja proh­ve­tid

Vieraskieliset / eesti24.11.2015 12.00

Võib-ol­la, et ini­me­sel on ol­nud kõi­ki­del ae­ga­del pürgi­mus se­os­ta­da usu­as­ja­de­ga mi­da­gi eri­list ja ime­lik­ku. Va­ri­se­rid ja sa­du­se­rid nõud­sid Jee­su­selt ta­e­vast tun­nus­täh­te (Mt 16:1). Ko­rin­to­ses esi­nes keel­te­rää­ki­mi­se an­ni va­let hin­da­mist (1 Kr 14). Nüüdi­sa­eg­ses vai­mu­li­kus maa­il­mas võib hin­nas ol­la hai­ge­te pa­ran­da­mi­ne või ise­gi kat­sed sur­nuid üles ära­ta­da. Näib, et pal­ju­de­le ei jät­ku­gi enam Piib­li il­mu­tu­sest usu alu­seks.

Ju­ma­la sõna kuu­la­mi­ne

Vieraskieliset / eesti24.11.2015 12.00

Pii­bel al­gab loo­ga sel­lest, kui­das Ju­mal loob maa­il­ma oma sõnaga. Ju­mal rää­kis kohe esi­mes­te­le ini­mes­te­le, Aa­da­ma­le ja Ee­va­le. Piib­li kol­man­das pe­atü­kis ju­tus­ta­tak­se, kui­das ini­me­ne lan­ges kiu­sa­tus­se Ju­ma­la sõna mit­te kuu­la­ta: „Kas Ju­mal on tões­ti öel­nud, et te ei tohi süüa mit­te ühest­ki ro­hu­aia puust?” (1Ms 3:1.) Pat­tu­lan­ge­mi­se ta­ga­jär­jel ini­me­ne kaht­leb, kas Ju­ma­la sõna peab pai­ka.

Lo­e­tud ning ju­tus­ta­tud Ju­ma­la sõna tä­hen­dus

Vieraskieliset / eesti24.11.2015 12.00

Ris­tiu­su esi­me­ne ne­lipü­ha tä­hen­das pääs­te­a­ja­loo pöör­de­punk­ti. Jee­sus avas oma jüngrite mõis­tu­se püha­dest kir­ja­dest aru saa­ma. Kir­ju­tus­te – Moo­se­se se­a­du­se, proh­ve­ti­te kir­ja­de ning psal­mi­de – en­nus­tu­sed läk­sid täi­de Püha Vai­mu väl­ja­va­la­mi­se­ga. Jüngrid said üle­san­de: „Tema ni­mel peab kuu­lu­ta­ta­ma mee­le­pa­ran­dust pat­tu­de an­dek­sand­mi­seks kõigi rah­vas­te seas, ala­tes Je­ruu­sa­lem­mast.” (Lk 24:47.)

Usk tu­leb kuul­dust

Vieraskieliset / eesti24.11.2015 12.00

Pal­jud Iis­ra­e­li rah­va liik­me­test kuul­sid Jee­su­se õpe­tust, kõik aga ei toi­mi­nud sel­le ko­ha­selt.

Tu­ge­va­le alu­se­le

Vieraskieliset / eesti24.11.2015 12.00

Jee­su­se ava­lik te­ge­vus al­gas, kui Jo­han­nes Ris­ti­ja ris­tis ta Jor­da­nij­ões. Ju­mal ta­e­vast tun­nis­tas seda sündmust: „See on minu ar­mas Poeg, teda kuu­la­ke!” (Mt 3:17) Se­alt siir­dus Jee­sus kõrbes­se, et val­mis­tu­da oma üle­san­deks. Ta paas­tus 40 pä­e­va, ja lõpuks kat­sus kiu­sa­ja näl­jast Jee­sust mit­mel kom­bel. Jee­sus tõrjus kiu­sa­tu­sed, vii­da­tes Ju­ma­la kir­ju­ta­tud sõnale. Lõpuks ajas ta ku­ra­di mi­ne­ma ja ing­lid tu­lid teda tee­ni­ma.

Ju­ma­la il­mu­tus­sõ­na, Pii­bel, meie ajal

Vieraskieliset / eesti24.11.2015 12.00

Küsi­mus Ju­ma­last on ini­me­lu pe­akü­si­mus. Min­gi meie inim­lik os­kus ei suu­da siis­ki viia meid Ju­ma­la tund­mi­se­le. Meil puu­du­vad eel­du­sed mõtle­mi­se, tun­de või meie tah­te abil te­ma­ga ühen­dus­se pää­se­da. „Tões­ti, sina oled en­nast var­jav Ju­mal, Iis­ra­e­li Ju­mal, Pääst­ja”, on tun­nus­ta­nud Vana Tes­ta­men­di proh­vet (Js 45:15).

Rää­ki­ge seda, mis on hea teis­te üle­se­hi­ta­mi­seks

Vieraskieliset / eesti11.5.2015 16.28

Üks efes­las­te­le mõel­dud kir­ja kesk­se­maid tee­ma­sid on usk­li­ke osa­du­se ja ühtsuse hoid­mi­ne ning sel­leks pa­kub ni­me­ta­tud teks­til­õik hul­ga prak­ti­li­si nõu­an­deid. Kõige suu­rem osa Pau­lu­se õhu­tus­test on sel­ged: rää­ki­ge tõtt, är­ge tülit­se­ge, är­ge rää­ki­ge so­bi­ma­tult, ki­be­dus ja raev ja viha ja kisa ja te­o­ta­mi­ne jää­gu teist kau­ge­le.

Ju­mal ar­mas­tab pa­tust, ebaõn­nes­tu­vat ja kaht­le­vat

Vieraskieliset / eesti11.5.2015 16.25

”Ma an­nan tei­le uue käsu: ar­mas­ta­ge üksteist! Nõnda nagu mina teid olen ar­mas­ta­nud, ar­mas­ta­ge tei­e­gi üksteist! Sel­lest tun­ne­vad kõik, et te ole­te minu jüngrid, kui te üksteist ar­mas­ta­te.” (Jh 13: 34–35.)

« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 »
20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies