JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Usk tuleb kuuldust

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
24.11.2015 12.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:21
2020010123213620151124120000

Pal­jud Iis­ra­e­li rah­va liik­me­test kuul­sid Jee­su­se õpe­tust, kõik aga ei toi­mi­nud sel­le ko­ha­selt.

Nen­de pu­hul sai te­oks proh­ve­ti en­nus­tus, mil­le jär­gi „nad kuu­le­vad kõrva­de­ga ras­kes­ti ja su­le­vad oma sil­mad, et nad sil­ma­de­ga ei nä­eks ja kõrva­de­ga ei kuu­leks, et nad süda­me­ga ei mõis­taks ega pöör­duks” (Mt 13:15). Kuul­du sõna ei ta­ba­nud südant. Kuul­dud sõnast ei ol­nud neil kasu, sest see ei tal­le­tu­nud usu läbi kuu­la­jais­se. (Hb 4:2.)

Pal­ve „Rää­gi, Is­sand, sinu tee­ni­ja kuu­lab” on va­ja­lik kõi­ki­de kok­ku­tu­le­ku küla­lis­te ja­oks – nii Ju­ma­la las­te­le kui ka nen­de­le, kes ot­si­vad Ju­ma­la rii­ki ja ar­mu­list Ju­ma­lat. Ju­mal võib ava­da kõrvad, südame kõrvad, kuul­ma. (Ps 40:7.)

Usk on Ju­ma­la tegu

Ju­mal ära­tab usk­ma­tud ini­mest oma sõna kuu­la­jaks mit­mel eri­ne­val kom­bel. Elus ko­ge­tud kor­da­mi­nek ja ka­o­tus, oma või lä­he­da­se hai­gus, lä­he­da­se surm, lä­he­das­te ees­märk ja elu­viis pe­a­ta­vad uu­ri­ma oma elu iga­vu­se sei­su­ko­halt. Eri­li­selt pe­a­tab Ju­mal siis­ki ini­mest oma sõnaga. Kui Mar­tin Lut­he­ri süda­me­tun­nis­tus är­kas, olid tema mu­reks omad pa­tud. ”Minu pa­tud, minu pa­tud, minu suu­red pa­tud”, ka­het­ses ta. Kõige täht­sa­maks as­jaks tõu­sis küsi­mus: Kust ma lei­an ar­mu­li­se Ju­ma­la, kui­das ma saan Ju­ma­la lap­seks.

Lut­her õpe­tas: „Mina usun, et ma ei suu­da oma mõis­tu­sest ega vä­est us­ku­da Jee­su­ses­se Kris­tuk­ses­se minu Is­san­das­se, ega tul­la tema juur­de; vaid Püha Vaim on mind kut­su­nud evan­gee­liu­mi kau­du, val­gus­ta­nud mind an­di­de­ga, pühit­se­nud ja kaits­nud mind õi­ges usus; nagu ta kut­sub kogu krist­las­kon­da maa peal, ko­gub, val­gus­tab, pühit­seb ja Jee­su­ses Kris­tu­ses kait­seb ain­sas õi­ges usus.” (Ka­te­kis­mus, 3. pe­atü­ki se­le­tus.)

Pühal Vai­mul on maa peal ko­gu­dus. See on Lut­he­rit tsi­tee­ri­des „ema, kes sünni­tab ja kan­nab iga krist­last Ju­ma­la sõnaga”. (Suur Ka­te­kis­mus) Jee­sus jät­tis oma jüngri­te­le pat­tu­de an­dek­sand­mi­se mee­le­val­la. Pat­tu­de an­deks­and­mi­ne on tõe­li­ne evan­gee­liu­mi hääl. See lo­hu­tab ja ra­hul­dab süda­me­tun­nis­tu­se. „Usk tu­leb kuul­dust”, nagu Pau­lus ütleb. Jee­sus ütles oma­de­le: „See, kes teid kuu­leb, kuu­leb mind.”

Ju­ma­la ko­gu­du­ses on Püha Vai­mu kau­du elav ja ela­vaks te­gev evan­gee­lium. Sel­le abil sünni­tab Ju­mal oma lap­seks. Sel­le pä­rast on täh­tis lei­da usk­li­kud ini­me­sed, kes hoi­a­vad Ju­ma­la rii­gi ela­ni­ke­na Püha Vai­mu ame­tit: va­bas­ta­vad evan­gee­liu­mi­ga patu si­de­me­test va­ba­dus­se.

Lut­her õpe­tab oma jut­lus­te ko­gus: „Nii­siis usk ei tule ega püsi min­gil muul kom­bel kui kuul­mi­se ja evan­gee­liu­mi vä­li­se kuu­lu­tu­se abil: nen­de kau­du saab see ot­sa­pe­a­le ning kas­vab ehk tu­gev­neb.”

Ai­nult ar­must, Kris­tu­se tee­ne tõttu

Usk on Ju­ma­la and. Igaüks on sündi­nud sel­les­se maa­il­ma sel­le an­ni oma­ni­ku­na. Lap­sepõl­ve usu ka­o­ta­nu­le kin­gib Ju­mal usu sel­le evan­gee­liu­mi va­he­tu­sel, mida Ta kuu­lu­tab oma rii­gis Püha Vai­mu kau­du. Ai­nult usu kau­du kõlbame Ju­ma­la­le.

Usu siht­ko­haks on Jee­sus Kris­tus. Mis on Kris­tus tei­nud? Mis on ta tee­ni­nud? Sel­le­le küsi­mu­se­le vas­tab evan­gee­liu­mi tõde: Ta lu­nas­tas ini­me­se pa­tust, ku­ra­di mee­le­val­last ja iga­ve­sest sur­mast. Kui usus oman­da­me Kris­tu­se, on meil va­ga­dus ja elu.

Usu and on säi­li­ta­mist ja aus­ta­mist väärt. Sel­les lä­heb vaja kõiki Ju­ma­la ar­mun­õu­an­deid. Ar­mu­laua sak­ra­men­dis, lei­vas ja vei­nis, kin­ni­tab Kris­tus us­ku ja li­sab loo­tust. Pal­ves on hea rää­ki­da Ta­e­va Isa­le as­ju, mis meelt rõhu­vad, ja tä­na­da tema an­di­de ja abi eest.

Usk­li­ke­ga kok­ku­saa­mi­ne kok­ku­tu­le­ku­tel ja vest­lu­sed sõpra­de­ga teest ja rän­nust jul­gus­ta­vad Ju­ma­la pe­re­kon­da võit­lu­ses. Ju­ma­la ko­gu­du­ses on ka­su­tu­sel ka pihi väär­tus­lik and: ha­las­ta­tu­na, Ju­ma­la lap­se­na, on õi­gus ja või­ma­lus rää­ki­da pihi-isa­le või -ema­le meelt rõhu­vad as­jad ära ja kuul­da ime­pä­rast pat­tu­de an­dek­sad­mi­se sõnu­mit.

Usu­e­lu hoid­mi­sel on kesk­ne Ju­ma­la sõna, nii lo­e­tu kui kuul­du. Apos­tel Pau­lus ju­hib Piib­li lu­ge­mi­se­le tu­le­ta­des meel­de: „Kogu Püha­ki­ri on Ju­ma­la si­sen­da­tud ja ka­su­lik õpe­ta­mi­seks, noo­mi­mi­seks, pa­ran­da­mi­seks, kas­va­ta­mi­seks õi­gu­ses, et Ju­ma­la ini­me­ne oleks tões­ti va­rus­ta­tud ja val­mis iga­le he­a­le te­o­le.” (2 Tm 3:16–17.) Pau­lus jul­gus­tab Ti­mo­te­ost: „Aga sina püsi sel­les, mida sa oled õppi­nud ja usal­da­nud, te­a­des, kel­le kä­est sa oled õppi­nud, ja kuna sa tun­ned lap­sest saa­dik pühi kir­ju, mis või­vad sul­le tar­kust an­da pääs­teks usu kau­du, mis on Kris­tuk­ses Jee­su­ses.” (2 Tm 3:14–15.)

Ju­ma­la sõna kuul­mi­se­le ju­ha­tab muu hul­gas kol­mas käsk, mida Lut­her on se­le­ta­nud: „Meil tu­leb kar­ta ja ar­mas­ta­da Ju­ma­lat, nii et me ei põlga Ju­ma­la sõna, vaid pe­a­me seda pühaks, meel­sas­ti seda kuu­la­me ja õpime.” Sõna uu­ri­mi­ne ja kuu­la­mi­ne on kõige pa­rem ju­ma­la­tee­nis­tus ja püha­pä­e­va veet­mi­ne.

Usk on südame asi ja isik­lik asi. Sel­le pä­rast on täh­tis isik­li­kus usus val­va­mi­ne ning Ju­ma­la sõna ja evan­gee­liu­mi kuu­la­mi­ne. On põhjust pa­lu­da, et Ju­ma­la säi­li­taks süda­mes tah­te kuul­da ja õppida Ju­ma­la sõna. Ju­ma­la sõnast tüdi­ne­mi­ne on oht­lik. Apos­tel hoi­a­tab sel­le eest mõnede Heeb­rea ko­gu­du­se liik­me­te ees­mär­gi­ga: „är­gem jät­kem una­rus­se oma ko­gu­du­se koos­käi­mist, nõnda nagu mõnel on kom­beks, vaid jul­gus­ta­gem sel­leks üksteist – ja seda enam, mida roh­kem te nä­e­te seda pä­e­va lä­he­ne­vat. ” (Hb 10:25.)

Usu sõna­kuu­le­lik­kus

Ju­mal on and­nud õpe­ta­ja, Püha Vai­mu, iga­le oma lap­se­le. See ju­ha­tab võit­le­mi­ses Ju­ma­la lap­se­na. Ju­ma­la Vaim ju­hib elu kit­sal teel ees­mär­gi suu­nas. See õpe­tab patu ära­pa­ne­mis­se ja ju­hib evan­gee­liu­mi al­li­ka­te juur­de. Ju­ma­la ko­gu­du­ses ühen­dab see Ju­ma­la lap­sed üheks pe­reks ar­mas­tu­se si­de­me­te­ga. Sel­le liik­meid ju­hib Ju­ma­la Vaim rän­da­ma üksteist Ju­ma­la sõnaga to­e­ta­des. See õpe­ta­ja oo­tab oma lap­selt lap­se meelt ja sõna­kuu­lek­ku südant. Pa­lu­me, et püsime hea kar­ja­se kar­jas, nii et saa­vu­ta­me usu ees­mär­gi, hin­ge­de õndsuse.

Sõna­kuu­le­lik­ke lap­si õnnis­tab Ju­mal. Õlgu meie kõi­ki­de pal­ve noo­re Saa­mu­e­li pal­ve: Rää­gi, (Is­sand), sest su su­la­ne kuu­leb (1. Sm 3:10).

Tekst: Ai­mo Hau­ta­mä­ki

Tõlge: HS

Al­li­kas: Tu­le­vai­suu­teen ja toi­voon, Vuo­si­kir­ja 2000

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä kie­li­liit­tees­sä 24.11.2015.

26.2.2024

Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. Ps. 25:6

Viikon kysymys